Referat
Børne- og Skoleudvalget
20-06-2011 kl. 17:00
Heldagsskolen i Østermarie
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Ændret anvendelse af rådighedsbeløb vedr. specialskolen Kildebakken 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Ændret anvendelse af rådighedsbeløb vedr. specialskolen Kildebakken

82.18.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Specialskolen Kildebakken ansøger om ændret anvendelse af dele af anlægsbevillingen til renovering af skolens østfacade.

 

 

Indstilling og beslutning

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at:

 

333.257 kr. af det resterende rådighedsbeløb anvendes til ekstra udvendige vedligeholdelsesarbejder på specialskolen Kildebakken.

 

Børne- og Skoleudvalget den 20. juni 2011:

Indstillingen blev godkendt. 

 

Sagsfremstilling

 

Kommunalbestyrelsen meddelte på mødet den 24. juni 2010 en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til specialskolen Kildebakken til renovering af skolens østfacader.

 

Arbejdet er nu så langt fremskredet, at Steenbergs Tegnestue APS, der er rådgiver på byggeriet, vurderer at det vil være muligt at iværksætte ekstra vedligeholdelsesarbejder indenfor anlægsbevillingens rammer.

 

Det anbefales, at der iværksættes vedligeholdelsesarbejder af murkroner med tilhørende afdækninger, renovering af paptage og udskiftning af højtsiddende vindue i foyer inkl. diverse følgearbejder til en pris ifølge tilbud på i alt 333.257 kr. eksklusive moms.

 

Skolen vurderer, at det er vigtigt at beslutte anvendelsen af det resterende rådighedsbeløb nu, fordi hele renoveringsopgaven vil kunne være afsluttet i én arbejdsgang med så få gener for skolens elever som muligt.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Oprindelig ramme                                                                 3.400.000,00 kr.

Revideret anlægsbudget inkl. 333.257 kr. til ekstraarbejder          3.374.421,06 kr.

 

Rest til disposition                                                                    25.578,94 kr.

 

Der er indtil videre anvendt 266.525 kr. af bevillingen – fortrinsvis til projektering.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-