Referat
Børne- og Skoleudvalget
30-06-2011 kl. 17.00
mødelokale 2, Landemærket, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter
  åbent 3 Status på implementeringen af Bornholms FamilieCenter
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

1

 

Børne- og Skoleudvalget

30-06-2011

1

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Der udarbejdes en administrativ tilføjelse til pkt. 2, der beskriver tidligere trufne beslutninger om placering af Bornholms Familiecenters medarbejdere på tidligere Østermarie skole.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter  

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Placering af distriktslederen for de tre ”landdistrikter” samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Nord, Skole Nord og Bornholms Heldagsskole foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole, og de medarbejdere der skal betjene Dagtilbud Midt og Øst samt Paradisbakkeskolen, Hans Rømer skolen og Mælkebøtten midlertidigt placeres på Nexø Rådhus.

Placeringen af distriktslederen for distrikt vest, samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Vest, Rønne skolen og Ungecenter Bornholm foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles afdeling Villa Maria, i Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

Der etableres arbejdspladser til medarbejdere i Bornholms Familiecenter i Østermarie jf. tillægsbevillingen meddelt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

Nexø rådhus fortsat anvendes af medarbejdere i ”landdistriktet” i Bornholms Familiecenter, til der er en afklaring af de lokalemæssige muligheder i Åkirkeby

Teknik & Miljø udarbejder et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms Familiecenter. Forslaget forelægges Børne- og skoleudvalget i august 2011

 

Børne- og Skoleudvalget den 30. juni 2011:

Der etableres arbejdspladser til medarbejdere i Bornholms Familiecenter i Østermarie jf. tillægsbevillingen meddelt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms Familiecenter. Forslaget forelægges Børne- og skoleudvalget august 2011

 

Placering i Distrikt Nord og Øst undersøges nærmere.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det daværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra det nuværende Bornholms Familiecenter i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

 

Det foreslås, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Nord, Skole Nord og Bornholms Heldagsskole foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole, og de medarbejdere der skal betjene Dagtilbud Midt og Øst samt Paradisbakkeskolen, Hans Rømer skolen og Mælkebøtten midlertidigt placeres på Nexø Rådhus, indtil det er afklaret, hvilke muligheder, der er for en placering i Åkirkeby.

 

I forbindelse med Budget 2012 er det fra Børne- og skoleudvalget foreslået, at der bygges en ny institution i Åkirkeby, og at bl.a. Legestedet lukkes. Fra Socialudvalget er det foreslået, at tandklinik i Åkirkeby nedlægges pr. 1. januar 2012.

 

Legestedet og Tandklinikken ligger umiddelbart op til Hans Rømer skolens afdeling Aaker og her vil de medarbejdere, der er placeret på Nexø Rådhus kunne placeres.

 

Med denne løsning vil de tre ”landdistrikter blive betjent af medarbejdere i Bornholms Familiecenter fra henholdsvis Østermarie (fx Distrikt Nord og Bornholms Heldagsskole og Kildebakken) og Åkirkeby (Distrikt Midt, Øst og Mælkebøtten ).

Steenbergs Tegnestue Aps har udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole og i denne forbindelse også mulighed for etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter.

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en tillægsbevilling til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser

 

Der udarbejdes et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af lokaler i Åkirkeby til et antal kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, når der foreligger en afklaring af mulighederne i Åkirkeby.

 

Bornholms Familiecenters medarbejdere i Distrikt Vest foreslås placeret i Bornholms Heldagsskoles nuværende afdeling, Villa Maria i Rønne.

 

I Østermarie og Villa Maria er der fast arbejdsplads til distriktslederen og 2 administrative medarbejdere., og lokalerne indrettes herudover med et antal fleksible samtalerum til borgerkontakt og et antal fleksible arbejdspladser i fælleskontorer.

 

Distrikterne tilstræber at afholde borgerkontakt på skoleafdelingerne, i det omfang det er muligt.

 

Teknik & Miljø kan udarbejde et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af Villa Maria til brug for Bornholms Familiecenter i løbet af sommeren.

 

Der forventes beslutningsgrundlag for frigivelse af anlægsbevilling i august 2011 for nødvendige bygningsmæssige ændringer i Villa Maria

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/ eller administrativ tilføjelse

I henhold til tids- og handleplanen for den fremtidige organisering af det daværende BørneCenter Bornholm blev det af Børne- og skoleudvalget den 1. marts 2011 indstillet, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt, Hans Rømer Skolen og Bornholms Heldagsskole blev placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole.

Der er udarbejdet et forslag til etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, og Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en tillægsbevilling til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Status på implementeringen af Bornholms FamilieCenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Administrationen vil på mødet give en redegørelse for status på implementeringen af Bornholms FamilieCenter og det videre forløb.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

 

Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 30. juni:

Børne- og skoleudvalget fik præsenteret en implementeringsplan i konsekvens af BDO's anbefalinger, der iværksættes straks/fortsætter, samt de efterfølgende politiske beslutninger.

Børne- og skoleudvalget finder det problematisk, at der først foreligger en budgetopfølgning for Bornholms Familiecenter pr. 31. maj 2011 den 16. august 2011.

Implementeringsplanen vedlægges som bilag, når dette er teknisk muligt.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 30. juni 2011

1.
Implementeringsplan- Bornholms Familiecenter (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-06-2011

4

 

 

Børne- og skoleudvalget 30. juni 2011:

Orientering om behov og mulighed for buskørsel for SFO børn i Klemensker.

Der ønskes en orientering om arbejdet med Spirepladser, skolebusruter og tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. skoleudvikling på kommende udvalgsmøde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-06-2011

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 30. juni 2011: