Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
30-06-2011 kl. 17:30
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole
  åbent 2 Business Center Bornholm - Handlingsplan 2011 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole

82.25.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

8

 

Børne- og Skoleudvalget

20-06-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-06-2011

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 24. februar, at der skal træffes afgørelse en placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord med henblik på en varig løsning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

b) Bornholms Ungdomsskole, politik område 02 tilføres 994.700 kr. (2011 PL) årligt til drift (el, vand, varme, rengøring, vedligehold og pedelbistand) finansieret af den nuværende bevilling til drift af Skole Nord, afdeling Klemensker

c) Der gives en anlægsbevilling på 560.500 kr. til omlægning af vand-, og varme- og elinstallationer

d) Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 560.500 kr. finansieret af renoveringspulje til skolebygninger.

e) Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2011:

Punktet optages på ekstraordinært møde den 20. juni 2011.

 

 

Børne- og skoleudvalget 20. juni 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet det præciseres, at Dybdalsskolen er en del af Bornholms Ungdomsskole samt at Bornholms Ungdomsskoles klub i Hasle overflyttes til Klemensker.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at bygning A + D anvendes til ungdomsskolens undervisningsaktiviteter og ungdomsklub fra den 1. august 2011.

 

I dagtimerne: Dybdal, Skoleparathedsprojekter, 10. klasse specialuddannelse til job, ”Rampen”, almene undervisningsforløb for UU – Bornholm (forberedende forløb til Erhvervs Grund Uddannelse) samt de forventeligt forestående UTA (Uddannelse Til Alle) - forløb om uddannelsesparathed.

 

Om aftenen: Den almene ungdomsskole, ungdomsklub, kontor til afdelingsleder, lokaler til undervisning, lærerfaciliteter (garderobe, pauselokale, mødelokale mv.)

 

Alle øvrige bygninger sælges eller nedrives. Dybdal flyttes som det fremgår ovenfor fra bygning E til bygning A/D. Værksted til brug for både den almene ungdomsskole, Dybdal og 10. kl. er fortsat placeret i Jernbanegade i Klemensker.

 

Ungdomsklubben på Afdeling Hasle nedlægges.

 

I forhold til de grønne arealer rundt om skolen, foreslås det, at de sammentænkes med Klemensker Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg:

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 560.500 kr. til udgifter til vand- og varmeomlægning (297.000 kr.) samt elomlægning til anlæg af varmeveksler (150.000 kr.) i bygning A og D. Det samlede beløb er inklusive et rådighedsbeløb på 10 % af håndværkerudgifterne til samt 14 % til byggestyring.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.066.388 kr.

 

Drift:

Den årlige udgift til rengøring og bygningsdrift på afdeling Klemensker eks. hal andrager i alt 2,3 mio. kr. (2011). Beløbet indgår i forslag til effektiviseringer.

 

Økonomi og Analyse har beregnet at udgiften til drift ved en forholdsmæssig fordeling af budget 2011 til bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk personale til bygning A og D på Klemensker afdeling, ud fra en antagelse om at bygning A udgør 60 % af det samlede areal på bygning ABC (2521 kvm.).

 

Samlet set får Ungdomsskolen 40 % af det nuværende areal, og dermed 40 % af det oprindelige budget.

 

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er justeret til 150.000 kr. årligt på baggrund af skøn fra Teknik & Miljø.

 

Samlet set et årligt driftsbudget på 994.700 kr. og i 2011 414.600 kr. fra august til december.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Tegning afdeling Klemensker (PDF)

2.
Anlæg bygning A+D (XLS)

3.
Driftsbudget bygning A+D (XLS)

4.
Tilbud fra Knudsker El bygning A+D (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Business Center Bornholm - Handlingsplan 2011

24.10.00P00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

06-06-2011

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

30-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2011-2012, på mødet den 4. april 2011.

Efterfølgende har sekretariatet været i dialog med Business Center Bornholm og de øvrige operatører, for at foretage en endelig fordeling af hovedansvar og samarbejdsforpligtelser, således at der sikres koordination og samarbejde mellem de relevante erhvervsfremmeoperatører på Bornholm.

Godkendelse af dette punkt er en forudsætning for udbetaling af tilskud til Business Center Bornholm for udførelse af de opgaver, som fremgår af udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-         at Vækstforum godkender Business Center Bornholms handlingsplan for 2011,

-         at Vækstforum indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2011 på 2.200.000 kroner (2008 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum 6. juni 2011, pkt. 19:

Indstillingen blev godkendt. Michael Bladt deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Jf. udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm udføres en række opgaver, som praktisk udmøntning af Vækstforums strategi og handlingsplaner.

Nedenfor er angivet såvel de opgaver, der kan afholdes inden for den eksilerende ramme (K = Kontrakt/ P = projekt) som de opgaver der betyder at Vækstforum må forventes at blive præsenteret for en ansøgning (A = Ansøgning).

 

Hovedoperatør/samarbejdspartner jf. Vækstforums handlingsplan 2011-2012 (uddybes side 9 i bilaget).

·         Sikre forsat erhvervsservice til eksisterende virksomheder – herunder særligt fokus på generationsskifte. (K)

·         Tilbyde virksomhedersledere/medarbejdere korte udviklingsforløb inden for tekno-logianvendelse, innovation, miljørigtigt byggeri, personalepleje mv. (A)

·         Sikre opførelse af konferencecentret ”Bright Green Solution House”. (P)

Samt:

·         Sekretariat for Bornholms Erhvervsfond (K)

·         Sekretariat for bornholmske erhvervsklynger (K)

·         Tilflytterservice (K)

 

Vækstforum finansierer disse basisydelser med et årligt beløb på kr. 2.200.000 (2008-niveau). Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer.

Derudover har Bornholms Vækstforum indstillet midler til følgende igangværende projekter (uddybes side 12):

·         Kompetence Forum Bornholm (P)

·         Fortsat indsats på tilflytterområdet, 2009-2011 (P)

·         Information, 2010 – 2011 (P)

·         Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House (P)

·         Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm (P)

·         Udvikling af grønt byggeri og spin-off i udkantsområde (P)

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomi, idet operatørforpligtelsen er finansieret via udviklingskontrakten mellem Business Center Bornholm og BRK/Bornholms Vækstforum.

Til de opgaver der er mærket med (A) kan der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt. Vækstforum har dog ikke bundet sig til at indstille ansøgningen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf. udviklingskontrakten med mellem Bornholms Vækstforum og Business Center, indebærer rollen som operatør, ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporteres de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”.

En stor del af operatørforpligtelsen finansieres via basisbevillingen på 2.200.000 kroner årligt mellem Business Center og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, som det tidligere er indstillet af Bornholms Vækstforum, og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 6. juni 2011

1.
BCB Handlingsplan 2011 (PDF)

2.
Udviklingskontrakt 2009-2011 (TIF)