Referat
Teknik- og Miljøudvalget
04-10-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Høringssvar vedr. ansøgning om geotermi
  åbent 3 Høringssvar vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

På spørgsmålet om Torben Rønne-Larsens habilitet ved behandlingen af punktet om vindmøller, vurderer chefjuristen at medlemskabet af Østkrafts bestyrelse ikke giver anledning til at rejse spørgsmål om inhabilitet,

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Høringssvar vedr. ansøgning om geotermi

13.03.15P17-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Energistyrelsen har orienteret Bornholms Regionskommune om, at Rønne Varme A/S har indsendt en ansøgning om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi, og at eventuelle bemærkninger kan sendes til Energistyrelsen inden 3.10.2011. Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at det udarbejdede udkast til høringssvar fremsendes til Energistyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. oktober 2011:

Godkendt

Sagsfremstilling

To gange om året indkalder Energistyrelsen ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning.

Efter en sådan ansøgningsrunde har Energistyrelsen med brev af 5.9.2011 orienteret regionskommunen om, at Rønne Varme A/S har indsendt en ansøgning om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund i et nærmere angivet område omkring Rønne. Eventuelle bemærkninger kan sendes til Energistyrelsen inden 3.10.2011.

Geotermisk energi tilvejebringes fx ved at pumpe varmt vand op fra vandførende lag i 1 til 3 kilometers dybde.

Det fremgår af orienteringen, at en geotermi-undersøgelsesboring og et eventuelt anlæg til indvinding af geotermisk energi vil være omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsen, samt at det i givet fald kommer til at fremgå af geotermitilladelsen, at tilladelsen ikke fritager rettighedsindehaveren for at indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser efter undergrundsloven og den øvrige lovgivning.

På denne baggrund har Teknik & Miljø ingen bemærkninger til den tekniske del af ansøgningen. Den hænger i øvrigt godt sammen med det igangværende varmeplanarbejde, hvori geotermi behandles som mulig energikilde til fjernvarmen i Rønne.

 

Derimod er der efter Teknik & Miljøs opfattelse en risiko for at der sker en suboptimering ved at give en eneretstilladelse til ét selskab, med mindre der kan etableres en ægte konkurrencesituation, der kan billiggøre prisen.

 

Ved en eneretstilladelse holdes øvrige aktører ude uanset størrelse, dækningsområde, synergi ved samarbejde, forsyningsudbredelse etc. og dette kan risikere at føre til samfundsmæssig uøkonomisk adfærd hvilket giver suboptimering og forringer økonomien.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar til Energistyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. oktober 2011

1.
Energistyrelsens høringsbrev (PDF)

2.
Høringssvar til Energistyrelsen fra BRK (DOC)

3.
Kortbilag til Energistyrelsens høringsbrev (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Høringssvar vedr. planlægning for vindmøller ved Tornbygård

01.02.05K04-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-09-2011

4

 

Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011, at sende forslag til lokalplan 048 A og 048 B samt forslag til kommuneplantillæg nr. 002 med tilhørende VVM-redegørelse i offentlig høring i 8 uger. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 12 høringsbreve. Endvidere har kommunen modtaget en underskriftindsamling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller,

a)     at kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplan­tillæg nr. 002 og lokalplan nr. 048 B uden ændringer som følge af de indkomne høringssvar.

b)     at forslag til lokalplan 048 A bortfalder, idet projektet som muliggøres af denne lokalplan medvirker til en betydelig mindre besparelse på udledningen af drivhusgasser end den besparelse, som muliggøres med det mølleprojekt, der er indeholdt i lokalplan 048 B.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. september 2011:

Anbefales. Bente Johansen afventer sin stillingtagen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. oktober 2011:

Efter udvalgets gennemgang af bilag 29, fastholdes beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalgets behandling d. 27. september 2011.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 048 A og 048 B samt forslag til kommuneplantillæg nr. 002 med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse har været i offentlig høring fra den 1. marts til den 27. april 2011.

Den 29. marts blev der afholdt et offentligt orienteringsmøde om sagen.

De to lokalplanforslag giver mulighed for hver sin mølletype på henholdsvis 118 meter og 127 meter totalhøjde. Endvidere afviger de to forslag en smule i forhold til møllernes præcise placering. Kun ét af de to lokalplanforslag kan vedtages endeligt.

VVM-redegørelsen omhandler de miljømæssige konsekvenser af forslagene, blandt andet CO2 besparelse, støj, skyggekast og visuelle konsekvenser.

For at sikre en grundig sagsbehandling af de indkomne indsigelser, hvoraf flere er meget detaljerede, har Teknik & Miljø benyttet en længere sagsbehandlings­tid end sædvanligt. Sagsbehandlingen er sket i tæt dialog med Vindmøllesekretariatet, som er et uafhængigt statsligt organ, der har til formål at hjælpe kommunerne med vindmølleplanlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal nu på baggrund af den offentlige høring beslutte, om lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt

Ved beslutning om vedtagelse skal der endvidere tages stilling til hvilket af de to forslag til lokalplan (048 A eller 048 B), der kan godkendes.

Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er vedtaget endeligt inden 3 år efter offentliggørelsen.

Høringssvarene

Ved høringsfristens udløb var der indkommet tolv høringsbreve, som alle er kritiske over for planerne. Teknik & Miljøs behandling af de enkelte høringssvar fremgår af bilaget ”Redegørelse vedr. høringssvar om vindmølleplaner ved Tornbygård”.

Som bilag til ét af høringssvarene har Teknik & Miljø fået leveret en CD-rom med en betydelig mængde rapporter, mailvekslinger, kopier af breve m.m. Disse bilag kan ses ved henvendelse til Teknik og Forsynings sekretariat eller til Politisk & Administrativt Sekretariat.

Udover de tolv høringssvar har Bornholms Regionskommune modtaget en underskriftindsamling hvor 1.703 personer efter det oplyste har skrevet under på, at de gør indsigelse imod lokalplan nr. 048 A og 048 B med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Der foreligger ikke dokumentation for hvilket spørgsmål der har foreligget i forbindelse med underskriftafgivelsen.

Endelig har kommunen modtaget en underskrift­indsamling, hvor 43 personer har skrevet under på at de er imod lokalplan 048 A og 048 B, men for vindmøller på havet.

Mange af høringssvarene er kritiske overfor de mulige miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for lokalmiljøet. Især anfægtes de grænseværdier og afstandskrav, som de statslige myndigheder har fastlagt for den kommunale planlægning. En række af indsigelserne indeholder påstande, som ikke er i overensstemmelse med de relevante myndigheders konklusioner.

For at imødekomme de seneste års offentlige debat om eventuelle helbredsskadelige effekter fra vindmøller har Sundhedsstyrelsen i 2011 udgivet en rapport om emnet. Styrelsen konkluderer heri, at der ikke er videnskabeligt belæg for sundhedsfare ved at være nabo til store vindmøller, når de danske grænseværdier er overholdt.

Kommunerne kan ikke fravige de grænseværdier og minimumsafstande, som Sundheds­styrelsen og Miljøstyrelsen har fastlagt.

Et andet gennemgående træk i indsigelserne er et ønske om at store vindmøller bliver placeret på havet i stedet for på land. Regeringen har imidlertid i sin nyligt udgivne Energistrategi 2050 konkluderet, at der i mange år fremover ikke vil være tale om et enten eller, men derimod om et både og. Det skyldes at produktion af strøm fra landvindmøller i mange år fremover fortsat forventes at være 2 - 4 gange billigere at producere end strøm fra havvindmøller.

Det er af samfundsøkonomiske grunde ikke muligt at opgive opsætningen af nye møller på land. For at sikre opfyldelse af regeringens energipolitiske målsætning, skal der derfor i mange år fortsat både satses på land- og havvindmøller.

 

Baggrund for kommunens vindmølleplanlægning

·         Nationalt niveau

Regeringens klimakommission offentliggjorde i 2010 sin rapport om, hvordan Danmark på kort og langt sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. Der peges heri på, at en stor del af den fossilfri energiproduktion bør komme fra vindmøller, både til havs og på land. El fra landvindmøller vil imidlertid i de fleste tilfælde være billigere end el fra havvindmøller. Selvom landvindmøller producerer ca. halvt så meget el som havvindmøller i forhold til den enkelte mølles nominelle kapacitet, er produktionen af el på landmøller alligevel 2-4 gange billigere. Derfor anbefaler Klimakommissionen, at landvind af samfundsøkonomiske årsager bør fremmes. Inden år 2025 antager klimakommissionen, at landvindmøllerne er udbygget til i alt 4.000 MW fra den nuværende kapacitet på 2.800 MW, hvoraf en hel del af de eksisterende møller vil blive udfaset på grund af alder.

Denne anbefaling fra Klimakommissionen er fulgt op iregeringens energiudspil fra februar 2011: ”Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi”. Her redegør regeringen for, at man vil understøtte den fortsatte planlægning i kommunerne for opstilling af nye vindmøller med henblik på at finde flere pladser på land, hvor der kan stå nye og større vindmøller. Det er regeringens forventning, at dette frem mod 2020 vil bidrage med opførelsen af nye vindmøller på land med en samlet kapacitet på 1800 MW. Sideløbende hermed vil man arbejde for en udbygning med havvindmøller, da der kun findes et begrænset antal egnede placerings­muligheder på land.

 

·         Kommunalt niveau

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2008 Bornholms Energistrategi 2025. Målet med Bornholms energistrategi er:

o        at øge forsyningssikkerheden

o        at bidrage til den lokale beskæftigelse og værditilvækst

o        at reducere Bornholms afhængighed af fossile brændsler

o        at reducere bornholmernes CO2-udslip til et minimum

o        at styrke øens grønne image

Som et meget vigtigt led i realiseringen af energistrategien har kommunalbestyrelsen igangsat en planlægning, der skal gøre det muligt at udbygge den bornholmsk producerede vindkraft. Vindkraft fra landbaserede møller vil ifølge regeringens klimakommission i mange årtier fremover være langt den største kilde til grøn energi.

I første omgang erder igangsat konkret planlægning for et vindmølleområde ved Tornbygård mellem Muleby og Klemensker. Området her vil kunne rumme et vindmølleprojekt med tre stk. ca. 120 meter høje møller med en samlet kapacitet på enten 6 eller 6,9 MW.  

Det har hidtil været Teknik & Miljøs vurdering, at der herudover stort set ikke var flere mulige vindmølleområder tilbage på Bornholm. Teknik- og Miljøudvalget besluttede imidlertid i januar 2011, at der yderligere skulle igangsættes et ødækkende analysearbejde med henblik på at kortlægge muligheder og begrænsninger for opstilling af flere store vindmøller på Bornholm. Denne analyse, som gennemføres med bistand fra Miljøministeriets Vindmøllesekretariat, er i øjeblikket under udarbejdelse.

 

·         Lokalt niveau

Arealet ved Tornbygård er blevet udpeget gennem en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, som blev behandlet i kommunalbestyrelsen i 2007. I den forbindelse indkom der forslag om fem bornholmske lokaliteter, hvor det principielt var muligt at planlægge for opstilling af vindmølleprojekter. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med to af de fem lokaliteter, herunder altså området ved Tornbygård.

Vindressourcen i området ved Tornbygård er blandt de bedste lokaliteter på Danmarks landterritorium på grund af den høje beliggenhed og placeringen i et åbent landskab ud mod en vestvendt kyst. Vindmøller, der placeres her, vil derfor have en meget høj virkningsgrad.

Der vil i området kunne placeres tre store vindmøller. Ejeren af arealet ved Tornbygård har udarbejdet to forskellige projektidéer for et vindmølleprojekt, som begge er beskrevet i en omfattende VVM-redegørelse, der har indgået i den netop overståede offentlige høring. Hovedprojektet er omfattet af lokalplan nr. 048 A, mens det alternative projekt er omfattet af lokalplan nr. 048 B. Kun én af de to lokalplaner kan vedtages endeligt.

Hovedprojektet (lokalplan 048 A) omfatter tre vindmøller med en samlet kapacitet på 6 MW. Vindmøllerne opstilles på en nord/syd-gående linje øverst på en flad bakke. Vindmøllernes totalhøjde er på 118 meter, og den gennemsnitlige årlige produktion er beregnet til 17.300 MW-timer. Den samlede CO2 besparelse i over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år er beregnet til 251.000 tons.

Det alternative projekt (lokalplan 048 B) omfatter tre vindmøller med en samlet kapacitet på 6,9 MW. Vindmøllerne opstilles på en nordvest/sydøst-gående linje placeret skråt lidt nedover bakkesiden. Højdeforskellen på øverste og nederste vindmølleplacering er ca. 7 meter. Vindmøllernes totalhøjde er på 126,3 meter, og den gennemsnitlige årlige produktion er beregnet til 22.300 MW-timer. Den samlede CO2 besparelse over vindmøllernes tekniske levetid på 20 år er beregnet til 323.000 tons.

I forbindelse med den offentlige høring har Bornholms Regionskommune i samarbejde med vindmølleopstilleren afholdt et offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanerne. Referat herfra foreligger som bilag.

 

 

Vurdering af hovedforslaget (048 A) i forhold til det alternative forslag (048 B)

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at hovedforslaget er landskabeligt lidt mindre dominerende end det alternative forslag, ikke mindst i forhold til samspillet med Ny Kirke set fra Ellebyvejen, jf. kommentaren i det tilknyttede redegørelsesbilag pkt. L.

Det alternative forslag vil producere ca. 25 % mere el end hovedforslaget. Dette medfører, at der i møllernes tekniske levetid på 20 år ved det alternative forslag spares ca. 72.000 tons CO2 mere end ved hovedforslaget. Det alternative forslag vil spare udledning af ca. 323.000 tons CO2, mens hovedforslaget vil spare udledning af ca. 251.000 tons CO2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Teknik & Miljø har tilføjet dokumentet ”Vurdering af z-koordinatens betydning” til bilagslisten. Dokumentet redegør for en justering af højden på enkelte af de målepunkter, som er benyttet i VVM-redegørelsen. Det dokumenteres i bilaget, at denne justering ingen praktisk betydning har for VVM-redegørelsen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. september 2011

1.
Forslag til lokalplan nr. 048 A inkl. kommuneplantillæg nr. 001 (PDF)

2.
Forslag til lokalplan nr. 048 B inkl. kommuneplantillæg nr. 001 (PDF)

3.
VVM-redegørelse / miljørapport (PDF)

4.
Redegørelse vedr. høringssvar (PDF)

5.
Indsigelse fra Bo Samson (DOC)

6.
Indsigelse fra Svend og Liselotte Dernie (MSG)

7.
Indsigelse fra Tabea E. Zimmermann (TIF)

8.
Indsigelse fra Arne Nielsen (TIF)

9.
Indsigelse fra kenneth og Christina Kofod (TIF)

10.
Indsigelse fra Torkil Jensen (MSG)

11.
Indsigelse fra Lasse Birk Pedersen (MSG)

12.
Indsigelse fra Thomas C. H. Jørgensen og Britt Bruun Ipsen (TIF)

13.
Indsigelse fra Bornholms Frie Idrætsskole (MSG)

14.
Indsigelse fra Foreningerne i Nyker (PDF)

15.
Bemærkning fra Poul-Jørgen Videslet (MSG)

16.
Indsigelse fra Susanne og Per Johansen Grubbe (DOCX)

17.
Susanne og Per Johansen Grubbe (PDF)

18.
Underskriftsindsamling II (PDF)

19.
Bornholms Energistrategi 2025 (PDF)

20.
Regeringens energiudspil, februar 2011 (PDF)

21.
Referat fra KB-møde 9. oktober 2008 (DOC)

22.
Referat fra KB-møde 24. februar 2011 (DOC)

23.
Referat fra borgermøde 29. marts 2011 (PDF)

24.
Energistyrelsens rapport om kystnære havvindmøller (PDF)

25.
Sundhedsstyrelsens rapport om vindmøller og helbredseffekter (PDF)

26.
Miljøstyrelsens udtalelse om lavfrekvent støj (PDF)

27.
Notat om Den Grønne Ordning i VE-loven (DOC)

28.
Redegørelse vedr. høringssvar (PDF)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. oktober 2011

29.
Vurdering af z-koordinatens betydning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2011

4

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. oktober 2011:

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2011

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 4. oktober 2011:

Ingen.