Referat
Socialudvalget
15-12-2011 kl. 14:15
mødelokale 2, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne
  åbent 3 Budgettilpasning og budgetoverholdelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden 2012 m.fl.
  åbent 4 Afrapportering Velfærdsteknologiprojekt 2011
  åbent 5 Uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2011
  åbent 6 Uanmeldt plehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2011
  åbent 7 Uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011
  åbent 8 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården 2011
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Midtpunktet 2011
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg B1 2011
  åbent 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Østergade 54 2011
  åbent 12 Tilsynsrapport SACS Strøby
  åbent 13 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
  åbent 15 Årlig revidering af Frit Valg materiale vedr. madservice
  åbent 16 Forslag til Bornholms udviklingsplan 2012
  åbent 17 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 18 Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til temadage om vold i familien og kærestevold
  åbent 19 Gensidig orientering
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

 Åbent  møde

 2  Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne

88.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen af de 120 nye plejecenterboliger på Snorrebakke Allé, samt de 25 nye boliger til socialpsykiatrien sendes i udbud. Der ønskes en optimal og målrettet administration, som skal foregå i et tæt samarbejde mellem administrator, beboerne, pårørende, ledelsen og medarbejderne på de 2 nye boligbebyggelser. Der ønskes samtidig et kontrolbud fra kommunens boligadministration.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anbefale Kommunalbestyrelsen at gennemføre et udbud af boligadministrationen af de 120 nye boliger på Plejecenter Snorrebakken samt af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Socialudvalget ønsker,

at se et eventuelt udbud af boligadministrationen i sammenhæng med budgetvedtagelsen for 2012, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede. "at der skal afdækkes muligheder for et øget offentlig-privat samarbejde i den kommunale drift. Afdækningen skal ske bredt over hele kommunens virksomhed, og skal identificere muligheder og barrierer", og

Socialudvalget anbefaler,

at ØKE tilvejebringer det nødvendige grundlag for et eventuelt udbud på boligområdet for så vidt angår nybyggede boliger.

 

Sagsfremstilling

Byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken har i sit møde den 12. oktober 2011 drøftet og anbefalet, at den kommende administration af de i alt 120 nye plejecenterboliger sendes i udbud for at få de optimale vilkår for administrationen af de nye boliger. Der blev i udvalget samtidig peget på, at administrationen af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien på Kommandanthøjen udbydes sammen med de 120 nye plejecenterboliger.

Udbuddet anbefales gennemført inden for Tilbudslovens rammer gennem annoncering eller som et EU-udbud med prækvalifikation, hvis det samlet set ikke kan holde sig under EU´s tærskelværdi, hvilket afklares inden annonceringen.

Der stilles en række krav i udbudsmaterialet og herunder konkurrencekrav til de bydende:

-         at der skal lægges en dokumentation for erfaring inden for området med referencer

-         at administrationen skal foregå i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende, ledelsen og medarbejderne på Plejecenter Snorrebakken og med de 25 boliger til socialpsykiatrien

-         at administrator eller aftalepartner kan stille op med kort varsel (maks. 1 time), hvis der opstår forhold på adresserne, som kræver administrators tilstedeværelse

-         at der skal tilbydes en pris for administrationen målt pr. boligenhed om året

-         at kommunens boligenhed udarbejder et kontrolbud inden for de nævnte konkurrencevilkår

Udbuddet planlægges gennemført i begyndelsen af 2012 og afsluttet inden den 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – boligadministrationen finansieres via beboernes huslejer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgettilpasning og budgetoverholdelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden 2012 m.fl.  

00.30.04Ø09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der følges op på beslutning i forbindelse med budget 2012, hvor Psykiatri og Handicapvirksomheden - som følge af en forsat tilgang af nye sager fra børneområdet - fik tilført 11,7 mio. kr. i 2012 stigende til 13,2 mio. kr. i 2015. Socialudvalget forelægges konkret forslag til udmøntning af besparelse på 1 mio. kr. i 2012 m.fl. og forslag til, hvorledes Socialudvalget fremover kan følge udviklingen på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen og Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at orientering tages til efterretning

b)     at udvalget godkender forslag til udmøntning af besparelse i Psykiatri og Handicapvirksomheden på 1 mio. kr. i 2012 m.fl. gennem en besparelse på udgifter til speciallægeordning på -300.000 kr., optimering af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med sager til overgang fra børneområdet til voksenområdet med en forventet besparelse på -500.000 kr. og forhandling af priser på døgntilbud fra eksterne leverandører med en forventet besparelse på -200.000 kr.

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Af budgetbemærkningerne for 2012 fremgår det, at behovet for budgettilpasning i Psykiatri og Handicapvirksomheden jf. nedenstående tabel er vurderet til 12,7 mio. kr. i 2012 stigende til 16,3 mio. kr. i 2015, som følge af en forsat tilgang af nye sager fra børneområdet.

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden fik i budget 2012 tilført 11,7 mio. kr. med en bemærkning om, at Socialudvalget forelægges konkret forslag til, hvordan den resterende 1 mio. kr. i 2012 findes.

 

Budgettilpasning i Psykiatri og Handicapvirksomheden

 

 

2012

2013

2014

2015

 

PL 2012

Oplæg til Budget 2012

12.676

14.102

14.087

16.253

Budget 2012

11.674

11.051

11.036

13.207

Rest

1.002

3.051

3.051

3.046

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden udarbejdede i budgetprocessen forslag til besparelser svarende til den resterende 1 mio. kr. i besparelse i 2012 m.fl. forslaget omfattede følgende:

 

·         Besparelse på udgifter til speciallægeordning                                         -300.000 kr.

·         Optimering af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med sager til
overgang fra børneområdet til voksenområdet                                       -500.000 kr.

·         Forhandling af priser på døgntilbud fra eksterne leverandører -200.000 kr.

 

Der resterer forsat at finde besparelser i 2013-2015 på yderligere 2 mio. kr. årligt. Af budgetbemærkningerne fremgår det, at Psykiatri og Handicapvirksomheden skal udarbejde en konkret handlingsplan for 2013 til 2015 til forelæggelse i Socialudvalget.

 

Som led i handleplanen for 2013 til 2015 har Psykiatri og Handicapvirksomheden indledt arbejdet med at finde besparelser med henblik på, at sikre den ikke finansierede merudgift på 2 mio. kr. årligt fra 2013 indenfor egen ramme, herunder bl.a.

·         revisitering af ekstraressourcer i dag- og døgntilbud

·         mere anvendelse af § 85 støtte alternativt til § 107 botilbud

·         optimeret brug af § 85 støtte

·         prisreduktion (nye sager)

·         inspiration fra andre kommuner

 

Psykiatri og Handicapvirksomhedens igangsatte initiativer indenfor de enkelte områder er nærmere beskrevet i vedhæftede notat vedrørende ”Styring på budgetparametrene på Psykiatri og Handicaps område”.

 

Socialudvalget har udtrykt ønske om, at følge udviklingen på området og iagttage, at Psykiatri og Handicapvirksomheden tager de nødvendige initiativer til at finde de nødvendige besparelser.

 

Psykiatri og Handicapvirksomheden vil derfor fremover i forbindelse med de centrale budgetopfølgninger specifikt udarbejde en orientering til Socialudvalget om iværksatte initiativer og de afledte økonomiske konsekvenser for virksomheden. Første gang i forbindelse med den centrale budgetopfølgning pr. 31. marts 2012. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Styring på budgetparametrene på Psykiatri og Handicaps område (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Afrapportering Velfærdsteknologiprojekt 2011

27.35.08I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Socialudvalget godkendte på mødet den 28. februar 2011 at igangsætte projektet ”Velfærdsteknologi på ældreområdet”, og at overføre ubrugte midler i 2011 til det fortsatte arbejde i projektet i 2012. I budgettet for 2012 er der ikke afsat midler til projektet. I forligsteksten til budgettet fremgår det, at arbejdet med velfærdsteknologi forventes forsat med fondssøgning som finansieringskilde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at afrapporteringen tages til efterretning

  

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning. Socialudvalget ønsker en status forelagt juni 2012, og at udviklingen og erfaringer i velfærdsteknologiske løsninger følges.

Sagsfremstilling

Projektet ”Velfærdsteknologi på ældreområdet” skal undersøge, hvorvidt implementering af ny velfærdsteknologi kan tilvejebringe en bedre kvalitet af velfærdsydelser til brugerne, og sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med levering af ydelserne.

Projektet har i 2011 arbejdet på tre forskellige spor:

Spor 1: Velkendte teknologier: Effektivisering af den viden der er i dag om hjælpemidler, som borgerne selv kan anskaffe sig, men i mange tilfælde ikke har kendskab til.

                                                                     

Spor 2: Nye teknologier, der har eller er i gang med at blive testet i andre kommuner.  I projektet for 2011 har BRK testet robotstøvsugere og forskellige bade- og toiletløsninger.

 

Spor 3: Udvikling af nye løsninger. Der er blandet andet indledt samarbejder omkring udvikling af loftlifte, effektivisering af vaskeriløsninger på ældreområdet og udvikling af pilledispensere.

 

I rapporten og bilagsrapport til projektet er resultaterne af de forskellige test samt øvrige resultater af arbejdet i projektet beskrevet. Herudover er der anbefalinger i forhold til det fremadrettede arbejde.

 

Da Kommunalbestyrelsen ikke har afsat yderligere midler til projektet i 2012 fortsætter projektet på de overførte midler fra 2011, samt fondsmidler i det omfang dette er muligt.

Socialudvalget vil få projektbeskrivelsen for projektets videreførelse i 2012 forelagt til orientering primo 2012, samt en afrapportering ultimo 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Rapport Velfærdsteknologi, 15.12.2011 (DOC)

2.
Bilag Rapport Velfærdsteknologi, 15.12.2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2011

27.12.16K09-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

15

 

Socialudvalget

15-12-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. juli 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Nørremøllecentret.

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Nørremøllecentret fremtræder som et velfungerende plejecenter. Beboerne virker tilfredse og trygge ved stedet. Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger, og at den iværksatte egenkontrol som led i forebyggelse af utilsigtede hændelser fungerer tilfredsstillende.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at en myndighedsafgørelse vedr. servicelovens regler om magtanvendelse ikke er efterlevet. Tilsynet er i dialog med Nørremøllecentret omkring brug af alarmsystemer.

 

Der er givet følgende anbefalinger, som der vil blive fulgt op på ved førstkommende tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Ældrerådet har den 15. november 2011 behandlet den fremsendte tilsynsrapport vedr. uanmeldt tilsyn på Nørremøllecentret.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet konstaterer med glæde, at videreuddannelse af personalet vægtes højt, ligesom dialogen mellem beboere, pårørende og personalet er i fokus.
Ældrerådet kan anbefale, at kostpilotprojektet genoptages.
De øvrige anbefalinger tages til efterretning.”

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
udkast NMC 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

2.
Høringssvar Ældreårdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2011

27.12.16K09-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

16

 

Socialudvalget

15-12-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 16. august 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Plejehjemmet Sønderbo.

Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejehjemmet Sønderbo er et velfungerende plejehjem. Beboerne er glade for at bo her og oplever sig trygge og godt hjulpet. Medarbejderne har fået arbejdsglæden tilbage og der er iværksat en faglig udvikling og kvalitetsudvikling på alle de områder, som henholdsvis det kommunale tilsyn og embedslægetilsynet påpegede ved tilsyn 2010.

Sønderbo har fået en privat anonym donation til beboerne, og det anbefales i den forbindelse, at beboerne medinddrages i drøftelse af ideer og valg af aktiviteter fremadrettet.

 

Tilsynet har hæftet sig ved at der ikke indgår almindelig fodpleje i kropsplejen, men alle beboerne henvises til privat fodpleje uden en egentlig vurdering af, om det er nødvendigt (undtaget er de beboere der selv ønsker det eller beboere med kroniske sygdomme).

 

Der er givet anbefalinger.

 

Plejehjemmet Sønderbo har meddelt Tilsynet den 8. september 2011, at der er fulgt op på anbefalingerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 15. december 2011

Ældrerådet har den 15. november 2011 behandlet den fremsendte tilsynsrapport vedr. uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Sønderbo.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet konstaterer med stor tilfredshed at der nu lægges stor vægt på udvikling af personalets faglighed og at dialogen mellem beboere, pårørende og personalet er forbedret. At der gøres en indsats for vedligeholdelsestræningen og aktiviteterne betragtes som et plus.
Ældrerådet henstiller, at betingelserne for fodpleje følges, og tager i øvrigt indberetningen til efterretning.”

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Sønderbo udkast 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsynsrapport Sønderbo (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011

27.12.16K09-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

17

 

Socialudvalget

15-12-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 11. oktober 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter.

 

Tilsynet belyser følgende forhold:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af Svaneke Plejecenter.

Det er tilsynets indtryk, at Svaneke Plejecenter fortsat fungerer som et godt botilbud til de 8 ældre, som aktuelt bor her. Antallet af medarbejdere er reduceret i forhold til nedgangen af beboere, og f.eks. er rengøringsopgaverne overført til plejepersonalet. Der er fokus på en god og tryg hverdag for beboerne.

Beboerne giver udtryk for, at de tænker meget på den kommende flytning, men er dog trygge ved, at deres daglige hjælpere flytter med. Det giver dem tryghed.

Formanden for Bruger- og pårørenderådet er tilfreds med den måde leder og medarbejdere håndterer den kommende flytning, og der er et godt og respektfuldt samarbejde mellem parterne, og tingene foregår på en ordentlig måde.

Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger, og det kommunale tilsyn har ikke fundet anledning til anbefalinger.

 

Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til Socialudvalgets møde den 15. december 2011

Ældrerådet har den 15. november 2011 behandlet den fremsendte tilsynsrapport vedr. uanmeldt tilsyn på Svaneke Plejecenter.

Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:
”Ældrerådet påskønner den dialog personalet har med beboerne og de pårørende i forbindelse med den forestående flytning til Nørremøllecenteret.
Ældrerådet anbefaler fastholdelse af beslutningen om at personalet flytter med og håber at flytningen kan finde sted i et roligt og afslappet tempo.
Ældrerådet tager i øvrigt indberetningen til efterretning.”

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

2.
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsynsrapport Svaneke Plejecenter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården 2011

27.12.16K09-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

14

 

Socialudvalget

15-12-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Sandemandsgården den 6. september 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere, personale og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er tilsynets indtryk, at SACS–Sandemandsgården fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Sandemandsgården er et tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Handicaprådet, den 17. november 2011:

Handicaprådet glæder sig over, at der ikke er givet anbefalinger til SACS Sandemandsgården.

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Tilsynsrapport 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Midtpunktet 2011

27.12.16K09-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

6

 

Socialudvalget

15-12-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 11. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Det er Tilsynets indtryk, at Midtpunktet fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Midtpunktet er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at Brugerråd, brugere og medarbejdere inddrages i stor udstrækning i forhold til beslutninger og det er Tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet på den fortsatte udvikling af tilbuddet.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at Midtpunktet sikrer, at opbevaring af personfølsomme oplysninger journaliseres/ opbevares efter BRKs retningslinjer om opbevaring af klassificerede informationer.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Behovet for at behandle sagsforløbene elektronisk på handicapområdet både for myndighed og udfører er stigende. Derfor arbejdes der på i samarbejde med både myndighed og udførerniveau, at anskaffe et omsorgssystem der sikrer at gældende retningslinjer overholdes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Der er indgået høringssvar fra Handicaprådet, som på sit møde d. 8. december har taget rapporten til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg B1 2011

27.12.16K09-0050

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

7

 

Socialudvalget

15-12-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på B1 den 18. oktober 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i Botilbuddet B1. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme ved tilsynet, er godt tilfredse med at bo på B1.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Behovet for at behandle sagsforløbene elektronisk på handicapområdet både for myndighed og udfører er stigende. Derfor arbejdes der på i samarbejde med både myndighed og udførerniveau, at anskaffe et omsorgssystem der sikrer at gældende retningslinjer overholdes.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Der er indgået høringssvar fra Handicaprådet, som på sit møde d. 8. december har taget rapporten til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport B1 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Østergade 54 2011

27.12.16K09-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-11-2011

9

 

Socialudvalget

15-12-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. november 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Kollegiet Østergade 54 den 1. november 2011.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, pårørende, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

 

Tilsynet er udført i Rønne Botilbud – Østergade 54. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det er Tilsynets opfattelse, at de beboere, der træffes hjemme ved tilsynet, er godt tilfredse med at bo i Østergade 54.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale:

 

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Der er indgået høringssvar fra Handicaprådet, som på sit møde d. 8. december har taget rapporten til efterretning.

 

Bilag til Socialudvalget 28. november 2011

1.
Tilsynsrapport Østergade 54 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Tilsynsrapport SACS Strøby

27.12.16K09-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 10. november 2011

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er tilsynets indtryk, at SACS Strøby er et tilbud, som lever op til at yde brugerne den hjælp, som de har brug for og ret til. Det er samtidig Tilsynets oplevelse, at ledelsen på SACS Strøby har nogle problemstillinger i samarbejdet mellem botilbud og visitation, som fylder meget, og som der er behov for at gå i dialog om.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at SACS tager initiativ til retningslinjer for, hvornår borgerne skal blive hjemme, hvis de er syge (øjenbetændelse, diarre osv.) Følges op i næste tilsyn.

·         Tilsynet anmoder om en tilbagemelding på, hvordan SACS Strøby vil handle på, at alle brugere kan opleve sig trygge på SACS. Der skal fremsendes en plan for dette senest d. 1. december 2011.

·         Tilsynet beder SACS Strøby redegøre for, hvordan de tilgodeser den borgers behov for aktivitet, som de ikke mener får det rigtige tilbud på SACS Strøby. Redegørelsen sendes til Tilsynet senest 1. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse
Der er ageret/handlet på de anbefalinger Tilsynet har påpeget.

 

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Tilsynsrapport SACS Strøby (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

27.36.04P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

19

 

Socialudvalget

15-12-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

 

Resumé

Hermed foreligger forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Standarden er senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældreråd og i Handicapråd

 

Socialudvalget den 9. november 2011:
Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at godkende kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger

 

Socialudvalget den 15. december 2011:
Godkendt, idet beboere der bor i en plejebolig, hvor der via huslejen betales i fællesskab til drift af vaskeri, vand og el, og hvor der ikke er servicepakke, kan få hjælp til at vaske sengelinned, håndklæder og andre større ting.

Sagsfremstilling

Hermed foreligger forslag til revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser til beboere på øens plejehjem og plejecentre indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understreges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages individuel vurdering.

 

Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed har gjort sig undervejs i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag primært gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Endvidere er standarden tilrettet vedtagne lovændringer for området.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december

Der er indkommet høringssvar fra:

Ældrerådet, som har taget standarden til efterretning.

Handicaprådet har i sit møde den 17. november 2011 ingen bemærkninger til standarden.

MED-udvalget i Borger og Sundhed har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre har følgende bemærkninger:

”Det er vigtigt at Kvalitetsstandardens ydelsesbeskrivelser giver udtryk for de målsætninger, forventninger og indsatser, som der er politisk forventning om at beboerne kan/skal modtage i en plejebolig.

Der er en udfordring i, at give Kvalitetsstandardens ydelser, og samtidig skabe så gode og hjemlige rammer for beboerne som muligt. Vi vil det rigtig gerne, og gør alt hvad vi kan for at nå de overordnede målsætninger i en meget travl hverdag, hvor der vises stor fleksibilitet og rationel planlægning.

Konkret ift. punkt 11.6 Praktisk hjælp – tøjvask, ønskes følgende rettelse:

Beboere der bor i en plejebolig, hvor der via huslejen betales i fællesskab til drift af vaskeri, vand og el, og hvor der ikke er servicepakke, kan få hjælp til at vaske sengelinned, håndklæder og andre større ting. Ved at sende sengelinned og lignende på vaskeri, vil det blive en dobbelt udgift for beboeren.”

 

Det er af Bornholms Plejehjem og –centre oplyst, at udvidelsen vedr. tøjvask ikke kan ske uden tilførsel af ressourcer.

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Forslag kvalitetsstandard (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

2.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

5.
Høringssvar BPC (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

29.15.12P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

09-11-2011

20

 

Socialudvalget

15-12-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Årlig revidering af Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, Ældreråd samt Handicapråd.

 

Socialudvalget, den 9. november 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at godkende Kvalitetsstandarden for Omsorgstandpleje

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Der er i nærværende standard kun foretaget mindre ændringer for at gøre standarden mere tydelig og præcis.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 15. december 2011

Der er indkommet høringssvar fra:

Ældrerådet der den 15. november 2011 har behandlet forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Ældrerådet afgiver herved følgende høringssvar:

”Til efterretning. Ældrerådet forudsætter, at omsorgstandplejen drager omsorg for at akutte tandsmerter behandles akut.”

Handicaprådet den 17. november 2011:

”Ingen bemærkninger”.

”MED-udvalget, Borger og Sundhed har ingen kommentarer til forslaget.”

Bornholms Plejehjem og –centre den 1/12-2011:

”Opstramningerne i kvalitetsstandarden kan medføre, at mange af de svageste beboere ikke magter psykisk, at tage af sted til en klinik. Dette til trods for at personalet følger dem.

Konsekvensen er, at de i forvejen småtspisende og svage ældre får ernæringsmæssige problemer.”

Tandplejens MED-udvalg har drøftet forslaget til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, og finder at ændringerne i forhold til tidligere kvalitetsstandard er små og kun medvirker til at gøre standarden mere entydig. Tandplejen mener ikke at ændringerne vil forårsage en ændring i den målgruppe som omsorgstandplejen er rettet imod. Tandplejen kan tilslutte sig den nye kvalitetsstandard.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 9. november 2011

1.
Forslag Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje (DOC)

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

2.
Høringssvar tandplejen (DOC)

3.
Høringssvar BPC (DOC)

4.
Høringssvar Borger og Sundhed (DOC)

5.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Årlig revidering af Frit Valg materiale vedr. madservice

86.01.00P23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Jf. lovgivning på området for Frit Valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m. v. skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard. Hermed foreligger den årlige revidering af standard og bilag vedr. Frit Valg madservice.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Frit Valg materialet sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:
Sendes i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i berørte virksomheders MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Materialet beskriver hvad private leverandører kan byde ind på, hvilke krav der stilles til leverandørerne, og hvilke krav der stilles til kvaliteten af maden. Der er overvejende sket rettelser af teknisk karakter i den årlige revidering, således at standard og bilag fremstår mere tydelige og præcise, og i overensstemmelse med praksis.

 

De nedenfor anførte priser svarer til, hvad en privat leverandør vil få for de enkelte ydelser.

 

Omkostningerne ved produktionen m.v. af almindelig mad og tilpasningskost/diæt med individuel hensyntagen til konsistens (herefter tilpasningskost), er følgende:

 

 

Beregnede priser 2012

Hovedret, almindelig, inkl. lev.

49,30

Hovedret, tilpasningskost, inkl. lev.

 

53,64

Biret, almindelig, inkl. lev.

11,45

Biret, tilpasningskost, inkl. lev.

11,92

Hovedret, almindelig, ekskl. lev.

45,92

Hovedret, tilpasningskost, ekskl. lev.

 

49,93

Biret, almindelig, ekskl. lev.

10,66

Biret, tilpasningskost, ekskl. lev.

11,10

 

Følgende dokumenter er revideret:

·         Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, forslag dateret den 7. november 2011

·         Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, forslag dateret den 7. november 2011

·         Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området, forslag dateret den 7. november 2011

·         Nødration forslag dateret den 7. november 2011

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
Kvalitetsstandard (DOC)

2.
Kvalitetskrav (DOC)

3.
Kontrakt (DOC)

4.
Bilag 1 (DOC)

5.
Bilag 2 (DOC)

6.
Nødration (DOC)

7.
Overordnede rammer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Forslag til Bornholms udviklingsplan 2012

01.01.01P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms udviklingsplan er et plandokument, der omfatter tre forskellige planelementer. De tre elementer har det tilfælles, at de omhandler øens udvikling og i øvrigt skal offentliggøres samtidig. Bornholms udviklingsplan har sit formelle udspring i planloven og sit indholdsmæssige udspring i kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

De tre planelementer i forslaget til Bornholms udviklingsplan er:   

·         Den regionale udviklingsplan (planlovens § 10a)

·         Kommuneplanstrategien (planlovens § 23a)

·         Den lokale Agenda 21-strategi (planlovens § 33a)

 

Jf. planloven skal forslaget til udviklingsplanen i offentlig høring i minimum 8 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede forslaget til udviklingsplanen på sit møde den 7. december 2011. Økonomi- og Erhvervsudvalgets rettelser til forslaget er indarbejdet i bilaget til sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har valgt at sende forslaget til udviklingsplanen i høring i fagudvalgene inden den offentlige høring. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal have udvalgenes høringssvar, så de kan indgå i sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. februar 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 drøftes med henblik på at videregive udvalgets bemærkninger til Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling

 

Socialudvalget den 15. december 2011:

Ingen bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan er tænkt som et overordnet dokument, som skal være retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling i Bornholms Regionskommune, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt. Udviklingsplanen skal være styrende for såvel de politiske som de administrative beslutninger og skal sikre, at der er sammenhæng, når der skal prioriteres ressourcer, økonomi og opgaver.

Som illustreret i figuren nedenfor tager udviklingsplanen afsæt dels i Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi dels i kommunalbestyrelsens fireårige udviklingsaftale med indenrigsministeren.

Forslaget til udviklingsplanen er bygget op over kommunalbestyrelsens fire visioner for Bornholm.

 

 

 

 

De overordnede planer og mål skal udmøntes i mere konkrete politikker og strategier inden for de enkelte serviceområder, og der skal årligt udarbejdes handlingsplaner, som skal sikre at udviklingsplanen realiseres.

 

De årlige handlingsplaner skal indeholde beskrivelser af de konkrete opgaver og initiativer, der skal sættes i værk for at imødekomme kommunalbestyrelsens ønsker og mål i udviklingsplanen. De årlige handlingsplaner udarbejdes administrativt og forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Forslaget til Bornholms udviklingsplan 2012 er udarbejdet på baggrund af Bornholms aktuelle vilkår og forudsætninger, som de tegner sig i efteråret 2011. Hvert fjerde år revideres udviklingsplanen i sin helhed, og i de øvrige år vil eventuelle justeringer og tilpasninger fremgå af de årlige handlingsplaner.

 

Ved siden af udviklingsplanen bliver der udarbejdet en særskilt redegørelse for den fysiske planlægning og udvikling, der er sket, siden de tre planeelementer i udviklingsplanen sidst blev revideret og vedtaget.

 

Det videre arbejde med Bornholms udviklingsplan 2012 følger nedenstående tidsplan:

Dato

Aktivitet

8. dec.-8. febr.

Høring i fagudvalg og fagudvalgenes behandling af forslaget på møder medio december til primo februar

22. februar

ØKE behandler forslag til udviklingsplanen inkl. høringssvar fra fagudvalg

1. marts

KB behandler/godkender forslaget til udviklingsplanen med indstilling om, at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

Marts – maj

Offentlig høringsperiode

Juni

ØKE behandler udviklingsplanen inkl. høringssvar fra den offentlige høring og KB vedtager den endelig udviklingsplan

Juli ->

Udarbejdelse af handlingsplan

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektgruppen arbejder med at sætte forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 op i et læsevenligt og inspirerende layout. I dette arbejde indgår, at der indsættes links til relevante hjemmesider, hvor læseren kan finde yderligere information om de nævnte emner.

 

Bilag til Socialudvalget 15. december 2011

1.
BUP-forslag 8 12 2011 efter ØKE-behandling til høring i udvalgene (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 839.869 kr.

Der er et restbeløb på 64.755 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for 20.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til temadage om vold i familien og kærestevold

27.15.12Ø40-0120

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Til to temadage på Bornholm om vold i familien og kærestevold søges 20.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Bevilget kr. 10.000 til afholdelse af temadag målrettet ungdomsuddannelserne. 

 

Sagsfremstilling

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier søger § 18-midler til afholdelse af to temadage primo 2012. Den ene temadag er målrettet pædagog– og lærerstuderende, mens den anden henvender sig til elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

 

Foreningen har siden 2003 afholdt temadage på Bornholm på henholdsvis 10. klassecenter, Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen samt pædagog- og læreruddannelserne.

 

Temadagene på Bornholm blev i 2010 finansieret af Socialministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 33.150 kr. Heraf søges der 20.000 kr. i tilskud, mens det resterende beløb finansieres af foreningen.

 

Der søges om midler til honorarer til foredragsholdere, transport, materiale, forplejning m.m.

 

Foreningen har en formue på 1.365.984 kr., som er reserveret til igangsatte aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

19

 

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Ældremobiliseringen inviteres med til Socialudvalgsmødet i februar måned.

Fra 1. februar 2012, ønsker DeViKa som et pilotprojekt, at levere varm mad i Rønne og Hasle området.

Orientering om henvendelse fra DeViKas MED-udvalg.

Velfærdens Innovationsdag er den 19. januar 2012. 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Punkterne: 12 og 15.