Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
16-11-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Illasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Forslag til langsigtet plan for dagtilbud - i høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Forslag til langsigtet plan for dagtilbud - i høring

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

08-11-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede 4. maj 2011, at sende oplæg til langsigtet plan for dagtilbudsområdet til debat i forældreråd, distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

 

Der blev i perioden afholdt debatmøde, hvor distriktsbestyrelser, forældreråd, øvrige forældre, medarbejdere og politikere var inviteret.

 

Debatperioden udløb 6. august 2011. Forslaget var planlagt behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 27. september 2011, men udvalget besluttede at udskyde behandlingen til den 8. november 2011.

 

På baggrund af de indkomne kommentarer fra debatperioden, samt dialog med Børne- og Skoleudvalget er der nu udarbejdet forslag til en langsigtet plan for dagtilbudsområdet, som foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a)     Forslag til langsigtet plan sendes i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, faglige organisationer og handicapråd.

b)     Høringsperioden er fra 9. november 2011 til 13. januar 2012, hvor høringsmateriale skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. november 2011:

Indstillingen godkendt, idet Børne- og skoleudvalget på nuværende tidspunkt ikke ønsker en lukning af Allinge/Tejn Børnehus, men udvalget ser gerne forslag til en ændret organisering i Distrikt Nord.

I forbindelse med den ændrede struktur skal der også foretages en vurdering af ledelsesstrukturen primært i Dagtilbud Vest.

Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen tilrettes jf. Børne- og skoleudvalgets bemærkninger og ovenstående beslutninger.

Børne- og skoleudvalget ønsker herudover, at det undersøges, om der er behov for et dagtilbud med udvidet åbningstid.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

Til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. november 2011:

Punktet blev ikke behandlet, fordi tillægsdagsordnen ikke blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

I debatperioden er udarbejdet kommentarer fra:

 

 1. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

 

 1. Medarbejderne i Dagtilbud Vest

 

 1. Bestyrelsen i Dagtilbud Vest

 

 1. MED udvalget Dagtilbud Øst

 

 1. Distriktsbestyrelsen dagtilbud Øst

 

 1. MED udvalg, Distriktsbestyrelse og ledergruppe Dagtilbud Nord

 

 1. Fælles bemærkninger fra de 4 MED udvalg

 

 1. BUPL

 

 1. Handicaprådet

 

 1. Efter høringsfristens udløb indkommet udtalelse fra tre afdelingsledere i dagtilbud Midt, samt fra forældrerådet i Bællacenteret.

 

 1. Indkommet forslag om etablering af Busbørnehave

 

 1. Indkommet forslag til bygning af ny Skovbørnehave i distrikt Vest

 

Opsummering af kommentarer til debatoplægget: ”Langsigtet plan for dagtilbudsområdet”

 

Børnenes dagpleje og Pladsformidling:

 • Vigtigt at dagplejen fortsat er en virksomhed
 • Relevant at etablere en specialgruppe i Tejn Børnehus
 • Ved nybyggeri skal ind tænkes rum til legestue og gæstepleje
 • Det er væsentligt med valgfrihed for forældrene, dermed skal der være tilbud om dagpleje i nærområderne

Medarbejderne Dagtilbud Vest

 • I 2015 mangles ca. 40 pladser i distrikt Vest
 • Peger på realisering af scenarie 1 i debatoplægget
 • Øge antallet af pladser gennem en varig løsning
 • Bibeholdelse af 7 afdelinger i distriktet
 • Forbedring af de fysiske rammer
 • Bygningsmæssige ændringer i Trinbrættet
 • Oprettelse af ”busbørnehave” til brug i spidsbelastningsperioderne
 • Oprettelse af permanent satellit i Muleby børnehus

Distriktsbestyrelsen Dagtilbud Vest

 • Etablering af varig løsning på pladsmanglen
 • Ønsker ikke en stor institution i stedet for 3 af de nuværende
 • Langsigtet plan skal medtænke revision af visitationsreglerne
 • Realisere scenarie 1 i debatoplægget
 • Budgettildelingsmodellen ligestiller ikke børn i små og store institutioner
 • Børnepolitikken bør ind tænkes i den langsigtede plan

MED udvalget Dagtilbud Øst

 • Scenariet med 1 stor institution i Nexø by er en god ide
 • Vuggestue og børnehavedelen i Sydgården skal bevares

Distriktsbestyrelsen Dagtilbud Øst

 • De kommunale tilbud i nærområderne skal bevares
 • Der skal ses på nye samarbejdsmuligheder med andre virksomheder
 • Scenariet med 1 stor institution i Nexø by er en god ide

MED udvalg, distriktsbestyrelse og ledergruppe i Dagtilbud Nord

 • Anbefaler politikerne at lukke Muleby Børnehus
 • Opfordrer til undersøgelse af om Distrikt Vest kan benytte sig af Muleby Børnehus
 • Anbefaler at der kigges på en løsning for Allinge/Tejn området
 • Børnehuset Tejn er på grænsen af fornuftig bæredygtighed
 • Skovhuset skal bevares
 • Etablering af specialgruppe i Børnehuset i Tejn
 • Igangsættelse af bygningsmæssig ændring af Klemensker Børnehus rummende dagpleje og gæstepleje
 • Tilpasning af distriktsgrænser og antal distrikter
 • Udvidelse af åbningstiden i enkelte afdelinger
 • Vurdering af behovet for vippeordning på hele øen

Fælles fra de 4 MED udvalg

 • Problemstillinger i forhold til visitationsreglerne skal beskrives
 • De små institutioner skal bevares
 • Der skal tænkes på tværs af distrikterne

BUPL

 • Enig i, at mange af institutionsbygningerne er utidssvarende
 • Nyopført dagtilbud i Aakirkeby der huser Legestedet og Idrætsbørnehaven er en god begyndelse
 • Nybygninger skal indrettes efter pædagogikken
 • Ved visitering skal samarbejdet til distriktslederne udvides, visiteringen skal ikke udelukkende ske på basis af opmålinger, men også udfra pædagogiske overvejelser
 • Pladsformidlingen er en myndighedsopgave der bør flyttes til Borgerservice
 • Forslag om rullende opstart i børnehaveklasserne
 • Forslag om ny tildelingsmodel, hvor basisbeløbet indregnes i takstbeløbet
 • Etablering af tættere konkretiseret samarbejde mellem Distriktslederne for skole og dagtilbud
 • Udvikling af teamledelse modeller inden for de enkelte distrikter

Handicaprådet

 • Ønsker at få evalueringen til drøftelse

 

Centrale punkter i forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger samt dialog med Børne- og Skoleudvalget, er der foretaget ændringer og justeringer i tekst og indhold i det før udsendte: ”Debatoplæg for en langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen”, hvilket har resulteret i: ”Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen”.

 

”Forslag til langsigtet plan for dagtilbudsstrukturen” beskriver dagtilbudsstrukturen og de overordnede rammevilkår, herunder den demografiske udvikling, som har stor betydning for de grundlæggende betingelser for området.

 

I materialet indgår prognose for pasningsbehov 2012-2021, samt det faktisk forventede fødselstal 2011.

 

På baggrund af ovenstående er udarbejdet konkrete forslag til en langsigtet plan for de fire dagtilbudsdistrikter.

 

Endvidere lægges op til debat om afledte effekter på en ændring af dagtilbudsstrukturen:

 

Forslag til høringsperiode:

 

Høringsperioden er fra 9. november 2011 til 13. januar 2012, hvor høringsmateriale skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ved en behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget vil endelig høring ske i forlængelse af godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Dette indebærer derfor også, at høringsfrisen flyttes i henhold til mødet i kommunalbestyrelsen, og finder sted fra den 25. november 2011 til den 20. januar 2012.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 8. november 2011

1.
Samlede kommentarer til debatoplæg langsigtet plan for dagtilbud (DOC)

2.
Forslag om naturbus-instituioner på Bornholm (PDF)

3.
Ideoplæg til naturbørnehave udarbejdet af forældre og personale i Skovbørnehaven Rønne (DOC)

4.
Forslag til langsigtet plan i høring 01.11.11 (DOC)