Referat
Børne- og Skoleudvalget
29-11-2011 kl. 15:00
Ullasvej 23, lok. B, tillægsdagsorden
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Budgetopfølgning og status på implementeringen af BDO's anbefalinger i Bornholms Familiecenter

00.15.01G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-11-2011

1

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til budget 2011 på Bornholms Familiecenter.

 

Børne- og Skoleudvalget får herudover forelagt en status på implementeringsplanen, der angiver, hvordan BDO’s anbefalinger er iværksat fortsætter, og hvornår de afsluttes.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

·      Budgetopfølgningen og orienteringen om implementeringsplanen tages til efterretning

 

 

Børne- og skoleudvalget 29. november 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at udvalget fremover forelægges en administrativ budgetopfølgning og en ajourført implementeringsplan for Bornholms Familiecenter. 

 

Siden medio juni 2011 har der været gennemført budgetopfølgningsmøder hver 14. dag (de såkaldte 14-dagsmøder) med repræsentanter fra Bornholms Familiecenter, Børne- og Skolesekretariatet og Økonomi og Analyse.

 

I forhold til budgetopfølgningen udvalget fik forelagt på mødet den 8. november 2011, er forventningerne til merforbruget opjusteret ved den seneste budgetopfølgning, hvor der forventes et merforbrug på 18,9 mio. kr. i 2011 – jf. bilag.

 

 

De store udsving i budgetopfølgningerne skal hovedsageligt tilskrives den vedvarende opgave med validering af data i AØL. Der foretages stadig væsentlige omregistreringer og korrigeres for ændringer, med bagudrettet økonomisk effekt, i forbindelse med opgaven omkring sikring af korrekte kildedata. Senest har registreringen i AØL forbindelse med brugen af kommunens egne psykologer vist sig, at være uhensigtsmæssig set i sammenhæng med udkonteringen af udgifter på de enkelte sager.

 

Nuværende status på og opdatering af implementeringsplanen er pr. 22. november 2011. Notatet indeholder en række gengivelser fra sidste opdatering, da det er ca. 20 dage siden sidste opdatering.

 

Genopretning af økonomien:

Styrkelse af registreringsrammen

Evalueringen af de hidtidige arbejdsgange omkring dataregistreringen er afsluttet primo november. Herefter udarbejdes forslag til fremadrettede arbejdsgange. Arbejdet afventer workshop medio december, med Fujitsu, om ledelsesinformationssystemet på data fra Børn og Voksen systemet. Dette skubber dog tidshorisonten for opgaven.

 

Analyse og implementering af BDO’s budgetforudsætninger

BDO har korrigeret for deres fejl i rapportopsætningen i AØL og udgangspunktet for deres beregninger er klarlagt. Arbejdet med at klarlægge og kvalificere BDO’s beregningsmæssige antagelser i alt-andet-lige betragtningen har vist sig at være mere kompliceret end først antaget, og arbejdet forventes tidligst afsluttet ultimo november.

Der er igangsat en egentlig sagsgennemgang af alle anbringelsessager med henblik på, at klarlægge og vurdere potentiale i forhold til paradigmeskift.

 

Udarbejdelse af målrettet ledelsesinformation

Igangsat en proces med henblik på udvikling af rapporter til understøttelse af den faglige styring. Udvalget får løbende budgetopfølgninger, der fra og med 2012 udbygges med pris- og mængdeforudsætninger. Dette arbejde afventer dog også mulighederne for sammentænkning med kommunens samlede ledelsesinformationssystem.

 

Budgetrammer og budgetmodeller for nye tilbud

Der har været en længere proces omkring udviklingen af budgetmodeller for Ungehuset samt Børne- og Familiehuset. Budgetmodellerne forventes fastlagt inden primo december 2011.

  

Etablering af en tydelig organisering:

Vurdering af de administrative behov m.m

Der er påbegyndt en analyse og beskrivelse af de administrative behov i BFC. Denne skal danne grundlag for en vurdering om mulighed for bedre ressourceanvendelse i de administrative funktioner.

 

Løvstikken

Der er igangsat vurdering af de fysiske rammer. Der er pt kapacitetsproblemer på Løvstikken. Ledelsen er derfor ved at besigtige forskellige midlertidige lokaliteter mhb på at flytte døgnbørnene ud fra Løvstikkens lokaler for en periode.

 

Optimering af ressourceanvendelse i forhold til visitation og sagsmæssige procedurer

Der er nedsat en hurtigt arbejdende gruppe med repræsentation af sagsbehandlere fra myndighedsteamene. Gruppens arbejde forventes afsluttet med forslag til ændret visitationsprocedurer medio december.

 

Distrikt land og vest

Der er udarbejdet notat vedr. den fysiske placering, som forelægges BSU den 29. november 2011.

 

Styring af faglig udvikling:

Der har været afholdt 2 møder i gruppen Styring af den faglige udvikling siden sidste opdatering.

 

Myndighedsdelen

·         Værktøjskassen til sagsbehandlerne er færdig og indeholder:

o    Kompetenceplan

o    Ydelsesbeskrivelser

o    Handleguide til sagsbehandlingens 8 faser

o    Handleguide til de enkelte ydelser i § orden

o    kommissorium for Visitationsudvalget

o    Sagsgang for visitationssager, administrative opgaver og anbringelsesgrundlaget

Mappen har været fremvist ved sidste BSU udvalgsmøde.

 

·         Undervisning af sagsbehandlere forløber planmæssigt. Der undervises 2 dage i november i Handicapområdet og en dag i december i § 50 undersøgelser af de 0 til 5 årige. Der er planlagt undervisningsdage frem til maj 2012.

·         Der er udarbejdet koncept til sagsgennemgang på cpr. nr. niveau i alle sagsstammer. Konceptet tager udgangspunkt i de 8 sagsbehandlingsfaser, og overholdelsen af disse, samt om sagerne er indenfor anbringelsesgrundlaget eller skal udfases til anden form for støtte (primærsektoren).

·         Arbejdsgruppen vedr. ændring af visitationskompetence og procedure for ændret forelæggelse af sager er næsten klar til ledelsesmæssig godkendelse, forventes afsluttet med ledelsesgodkendelse inden 31. december 2011.

 

Behandlerdelen

·         Ledelsen i BFC har set på Børne-familiehuse huse i 2 andre kommuner (Hillerød og Frederikssund) og der pågår pt. ledelsesmæssige overvejelser vedr. behandlingsmodeller med integreret familiebehandling eller som nu familiebehandling i selvstændigt regi. Afklaring forventes inden 31. december 2011.

·         Ydelsesbeskrivelser:

o    Ungehus, afsluttet

o    Børne-Familiehus 5 til 13 år, afsluttet

o    Ydelsesbeskrivelser vedr. Børne-Familiehushus 0 til 5 år samt familiebehandlingen er i proces og forventes afsluttet inden 31. december 2011.

·         Individuelle behov for kompetenceudvikling i de enkelte områder afventer ledelsesmæssig beslutning om organisering.

 

Der er udarbejdet nyt Gantt diagram til Børne- og Skoleudvalget. Diagrammet følger projektets organisering i henholdsvis en økonomisk del, en organisatorisk del og en faglig del. Diagrammet viser de overordnede succeskriterier og de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig dertil. Som tidligere følges diagrammet op med en mere udfoldet statusbeskrivelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. november 2011

1.
Bilag - Budgetopfølgning Bornholms Familiecenter (DOC)