Referat
Teknik- og Miljøudvalget
11-01-2011 kl. 15:00
Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden.
  åbent 2 Status på etablering af professionel ejendomsdrift i Bornholms Regionskommune.
  åbent 3 Lokalplanforslag 030 og tillæg nr. 005 til kommuneplan 2009
  åbent 4 Lokalplanforslag 051 til bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne
  åbent 5 Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til udstykning af Brobakken 10, Arnager.
  åbent 6 Udtalelse til Naturklagenævnet vedr. miljøvurdering af lp 055
  åbent 7 Eventuel planlægning for nye store vindmøller
  åbent 8 Forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021
  åbent 9 Tillæg til spildevandsplanen vedrørende sommerhusområder i Boderne og Sømarken
  åbent 10 Behandling af 2011 takster for 11 vandværksselskaber.
  åbent 11 Godkendelse af kloaktakster for 2011
  åbent 12 Miljøklagenævnets afgørelse af klagesag vedrørende Østerlars Skydebaneanlæg.
  åbent 13 Studietur for Teknik- og Miljøudvalget 2011
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til Ældreråd og Handicapråd. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden.

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

1

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsorden

 

Udvalget besluttede at behandle endnu et punkt som ikke var med på den udsendte dagsorden. Det drejer sig om punktet ”Endelig vedtagelse af lokalplantillæg for Vibegårdscentret". Punktet er behandlet på en tillægsdagsorden og fremgår af et tillægsreferat. 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

2   Status på etablering af professionel ejendomsdrift i Bornholms Regionskommune.

82.00.00P05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø har siden 2008 arbejdet med at etablere og udvikle en egentlig professionel ejendomsdrift (Facilities Management/FM) for de kommunalt ejede bygninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at, orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 15. maj 2007, i forlængelse af administrations-projektet, at etablere en egentlig professionel ejendomsdrift, Facility Management, for Bornholms Regionskommunes bygninger administreret af Teknik og Miljø.

Der var skitseret i alt 3 forskellige modeller for udviklingen af den professionelle ejendomsdrift, hvoraf udvalget pegede på Model 1: Udvendig bygningsvedligeholdelse med udearealer, som den model der skulle sendes i høring blandt de berørte kommunale virksomheder og institutioner.

Der blev 14. august 2007 (inden udløbet af høringsfristen 31. august 2007) afholdt et informationsmøde for samtlige kommunale virksomheder og institutioner. De indkomne høringssvar blev derefter behandlet i en supplerende sagsbeskrivelse og indstilling, hvorefter Kommunalbestyrelsen den 29. november 2007 besluttede, at administrationen af al udvendig vedligeholdelse og udearealer fremover skulle administreres centralt i en professionel ejendomsfunktion i Teknik og Miljø.

Det blev også besluttet, at den enkelte kommunale virksomhed i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 frivilligt kunne overdrage opgaven/budgettet for udvendig vedligeholdelse og udearealer til Teknik og Miljø og at der i 2010 skulle gennemføres en evaluering af modellen, før ordningen blev gjort obligatorisk.

I løbet af 2008 blev der mellem PAS og Teknik og Miljø aftalt, at man for så vidt angår de 9 administrative ejendomme forsøgsvis skulle lade Teknik og Miljø administrere budgetterne for udvendig vedligeholdelse og udearealer suppleret med budgetter for indvendig vedligeholdelse og energiforbrug. I 2009-2010 er der yderligere overdraget en række beboelsesejendomme og væresteder fra Psykiatri og Handicap til Teknik og Miljø og der er indledt forhandlinger med Dagtilbud Vest og Dagtilbud Nord om at overtage disse virksomheders bygningsdrift og -vedligeholdelse. Endelig har der siden 2007 været et tæt samarbejde med Hans Rømer Skolen, Aakirkeby afdeling, omkring dennes 

 

I løbet af 2009 har Teknik og Miljø i samarbejde med en ekstern rådgiver arbejdet med at analysere og beskrive den eksisterende organisering af bygningsdrift og –vedligehold og belyse de muligheder og udfordringer, Regionskommunen står over for i forbindelse med en ændring og tilpasning af bygningsdrift og vedligehold til en mere professionel ejendomsdrift. 

Dette arbejde er sammen med en række konklusioner og anbefalinger beskrevet i rapporten ”Bornholms Regionskommune – Optimering af ejendomsdrift” fra maj 2009, som er bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Arbejdet med at analysere og beskrive de udfordringer, Bornholms Regionskommune bl.a. står over for, har i 2010 medført, at Teknik og Miljø (efter et EU-udbud) i samarbejde med eksterne rådgivere har fået gennemført bygningssyn for udvendig vedligeholdelse på alle kommunale bygninger (ca. 360 ejendomme omfattende ca. 900 bygninger på i alt ca. 250.000 kvm.). Samtidig er der udført en lovpligtig energimærkning (EMO) af alle kommunale bygninger over 60 kvm., der er opvarmede.

Samtlige disse nye ejendomsdata er nu indlæst i henholdsvis vedligeholdelsesmodulet og energimodulet i BRK´s ejendomsdatabase, Digitale Bygnings Data (DBD) og danner basis for de nye 10-årige vedligeholdelsesplaner for udvendig vedligeholdelse og udearealer samtidig med nye forslag til energibesparende tiltag på både bygnings- og installationssiden.

Alle oplysninger og data i DBD er i øvrigt via Internettet fuldt tilgængelige for virksomhedsledere, institutionsledere og tekniske serviceledere, som også hver måned er forpligtede til at indberette forbrugstal for el, vand og varme i DBD. De månedlige indrapporteringer af forbrugstal anvendes til dels at følge den enkelte kommunale virksomheds energiforbrug, dels at overvåge Regionskommunens samlede energiforbrug og løbende at indberette udviklingen til de centrale statslige styrelser. Hovedformålene med dette er til stadighed at få reduceret Regionskommunens energiforbrug/energiudgifter og dermed også medvirke til en nedsættelse af udledningen af CO2.

 

Generelt må det siges, at erfaringerne med at etablere en egentlig professionel ejendomsdrift er overvejende positive. Der forestår dog et nødvendigt, større udredningsarbejde i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdelses- og energibudgetter fra én kommunal virksomhed til Teknik og Miljø. I dette samarbejdes der med Økonomi og Analyse, for at få præciseret, hvilke snitflader, der er, og hvilke opgaver og ressourcer, der overgår fra virksomheden til Teknik og Miljø.

Fordelene på sigt ved en centraliseret professionel ejendomsdrift er bl.a., at den kommunale ejendomsportefølje løbende kan trimmes gennem f.eks. frasalg og/eller udlejning, at der kan foretages en mere strategisk tværgående vurdering af vedligeholdelsesopgaver og energitiltag samtidig med at der også vil kunne opnås fordele ved større, samlede udbud af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Rapport "Bornholms Regionskommune - Optimering af ejendomsdrift". (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Lokalplanforslag 030 og tillæg nr. 005 til kommuneplan 2009

01.02.05P21-0096

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller
Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen. Forslaget ledsages af et tillæg til kommuneplanen 005.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning Indstiller at Kommuneplantillæg 005 og lokalplan 030 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 030 samt et tillæg 005 til kommuneplan 2009. Lokalplanudkastet er udarbejdet i samarbejde med grundejeren.

Kommunalbestyrelsen havde i 2006 indkaldt ideer og forslag til udlæg af nye sommerhusområder bag 3 km kystnærhedszonen. Der fremkom herved forskellige forslag, hvoraf bl.a. den gamle savværksgrund blev godkendt som evt. lokalisering for en ny sommerhusbebyggelse. Kommunalbestyrelsen besluttede at der kunne iværksættes udarbejdelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

Der var fra begyndelsen lagt vægt på at en ny sommerhusbebyggelse skulle udformes ud fra en særlig hensyntagen til kvalitet, og at projektet skulle tilpasses områdets natur.

Ejendommen har et areal på 5,3 ha og er bebygget med spredt bebyggelse på op til. 2.500 m². Erhvervsbygningerne (gl. savværk og stationsbygninger) er i flere tilfælde nedslidte og anvendes ikke længere til de oprindelige formål.

Der er en del skovbevoksning inden for lokalplanområdet. Området ligger i et naturområde (skov og eng) vest for Ekkodalen. Almindingens Station er frastykket savværket og anvendes i dag som fritidshus.

Området vil blive reguleret i lokalplanen der fastsætter byggefelt og angiver retningslinjer for udformningen af bygninger og andre anlæg, og beplantningen søges fastholdt og forstærket, så husene med tiden sløres i områdets træbevoksning.

Lokalplanen fastlægger en del af området som byggefelt til samlet feriehusbebyggelse, med en fleksibel mulighed for bygningsplacering og op til 30 fritidshuse, med en maksimalstørrelse på 120m2 og en samlet brutto etagemeter antal på op til 2700m2.

Området er omfattet af skovbyggelinje og der vil derfor kræves dispensation herfra før et byggeri kan virkeliggøres. Skovbyggelinjen administreres af Bornholms Regionskommune.

 

Screening af planforslagene m.v.:

Teknik & Miljø havde udført screening efter miljøvurderingsloven og vurderet at lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes (screening vedlagt). Beslutningen skal offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Screeningen blev i oktober 2010 forelagt miljøcenter Roskilde og Bornholms Museum(Kulturarv–styrelsen). Sidstnævnte havde ingen bemærkninger til screeningen. Men da Miljøcenter Roskilde varslede at de ville komme med indsigelse mod forslaget i den forelagte form, blev færdigbehandlingen udsat.

Miljøcentret varetager visse statslige planlægningsinteresser, og påser derudover at kommunerne overholder reglerne for udlæg af nye interesseområder, herunder udlæg af nye sommerhusområder.

Miljøcenter Roskilde krævede i den forbindelse, at forslaget tilføjes yderligere begrundelser for sommerhusudlægget, herunder turistpolitiske overvejelser m.v. 

2 repræsentanter fra Miljøcenteret har i efteråret besigtiget området, sammen med repræsentanter fra Teknik & Miljø. Miljøcentret vurderede, at det især er landskabelige og geologiske hensyn omkring Ekkodalen der skal varetages, gennem (så vidt muligt diskret) placering og tilpasning af bebyggelsen i landskabet.

Lokalplanens byggefelt blev herefter aftalt reduceret mod Almindingsvej, og til gengæld udvidet tilsvarende mod vest. Byggefeltet rummer derfor fortsat bebyggelsesmulighed for op til 30 huse, med en bebyggelsesprocent på ca. 10 (i forhold til byggefeltets areal).

Desuden blev der, udover ovennævnte begrundelser for arealudlægget, udarbejdet visualisering af sommerhusområdet, set fra Almindingsvej. Herved påvises at et nuværende udsyn mod Ekkodalen-området bevares. Set fra andre synsvinkler (Ekkodalsvejen, parkeringsområdet ved Ekkodalen samt stien over højderyggen bag Ekkodalen) vil områdets bevoksning og terrænforhold sikre, at bebyggelsen sløres eller skjules helt.

Ændringer af byggefelter, visualisering m.v. er herefter indarbejdet i lokalplanforslag og tillæg til kommuneplan. Det således reviderede forslag har været forelagt miljøcentret, der på det grundlag ikke længere forventer at gøre indsigelse mod forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Lokalplanforslag 030 og kommuneplantillæg 005 (PDF)

2.
Screening for pligt til miljøvurdering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Lokalplanforslag 051 til bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne

01.02.05P16-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. september, at lade udarbejde en revideret plan for bevaringsområdet i Rønne til erstatning for den gældende Lokalplan 54 for de centrale byområder. Ønsket var bl.a. at knytte havnen og byen bedre sammen, og at få et opdateret plangrundlag for den videre bevaringsindsats i byen.

Det foreliggende planforslag ligger indholdsmæssigt i forlængelse af de senest udarbejdede bevarende lokalplaner for hhv. Gudhjem/Melsted og Aakirkeby, og støtter sig til de samme vejledningsblade om bygningsbevaring der blev udarbejdet i forbindelse med disse.    

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at det foreliggende forslag til lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne godkendes til offentliggørelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Udsættes og behandles på TMUs næste ordinære møde

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget har været holdt en række debatmøder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Bornholms Museum, Rønne Byforening, Rønne Handelstandforening, Steenbergs Tegnestue, Kulturmiljørådet, Ø arkivet samt Teknik- og Miljøudvalgets formand og repræsentanter fra Teknik og Miljø (Byg og Plan).

Arbejdet med planforslaget har bl.a. omfattet en revurdering af lokalplanområdets afgrænsning, planens anvendelses- og bebyggelsesbestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser.

Hensigten bag planrevisionen er bl.a. at synliggøre kommunens gældende administrationspraksis i et bevaringsmiljø som det centrale Rønne overfor borgere og rådgivere. Derudover er revisionen af planforslaget en mulighed for at sætte fokus på bevaring og formidle betydningen af at bevare, ikke kun enkelte særligt bevaringsværdige huse men i lige så høj grad sammenhænge i de ældre gade- og bymiljøer. 

Lokalplanområdets afgrænsning er, i forhold til den gældende bevaringsplan, udvidet til også at omfatte skræntområdet og en række markante enkeltbygninger på Rønne havn og syd for det sammenhængende bevaringsområde. Delområdernes afgræsning svarer overordnet til den afgræsning som delområderne A, B og C har i den gældende plan. Det bemærkes, at der kan forekomme mindre korrekturrettelser i materialet, forud for den offentlige annoncering og høring.

I høringsperioden forventes det, at der afholdes et borgermøde på Rønne Bibliotek, hvorfra lokalplanforslaget også vil kunne rekvireres for interesserede borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I det foreliggende forslag er foretaget de mindre justeringer af planforslaget som Teknik- og Miljøudvalget har ønsket den 7. december 2010 af ordlyden i bestemmelserne 5.18; 5.1; 8.3 og 8.5, samt en række redaktionelle justeringer. 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Forslag til lp 051 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udtalelse vedrørende klager over tilladelse til udstykning af Brobakken 10, Arnager.

01.03.03K03-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. november 2010 meddelt landzonetilladelse til at udstykke Brobakken 10, Arnager, 3700 Rønne, i 3 sommerhusgrunde. 3 naboer har klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet (i 2 klager).

Teknik- og Miljøudvalget skal herefter sende en udtalelse vedrørende klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der sendes bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet som vedlagte udkast til brev.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget følgende 2 klager:

1.      Ejerne af Fosforitvej 26, 46 og 48.

2.      Ejeren af Brobakken 10.

 

Ad 1.

Klagerne henviser til de bemærkninger, de kom med i nabohøringen.

Klagerne mener ikke, at der skal gives tilladelse til udstykning og bebyggelse på grunden.

Hvis der gives tilladelse, bør der efter klagernes opfattelse kun gives tilladelse til 1 sommerhus placeret så langt tilbage på grunden som muligt, alternativt maximalt 2 sommerhuse med samme placering.

Regionskommunen har allerede forholdt sig til disse bemærkninger før der blev givet tilladelse, og det foreslås derfor, at der henvises til vurderingen i den givne tilladelse.

Klagerne fremhæver, atdet er helt afgørende, at stien på toppen af skrænten bevares, som den er nu.

Klagerne ønsker endvidere røgeriskorstenene bevaret og beskriver sagsforløbet vedrørende plangrundlaget.

I udkastet til udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet har Teknik og Miljø kommenteret disse nye supplerende bemærkninger fra klagerne, og har bl.a. bemærket, at regionskommunen er enig i, at stien på toppen af skrænten ikke kan nedlægges, og at røgeriskorstenene ifølge den meddelte tilladelse kan bevares helt eller delvist, hvis bygherren måtte ønske dette.

 

Ad 2.

Ejeren protesterer imod landzonetilladelsen. Det fremgår, at ejeren protesterer imod udstykningen, fordi der vil ske en yderligere belastning med færdsel på den bestående private fællesvej, der går over klagers ejendom.

Klagen omfatter således primært spørgsmålet om vejadgang ad den eksisterende private fællesvej, der går over klagers ejendom.

Efter Teknik og Miljøs vurdering har de rejste spørgsmål om vejadgang ikke direkte noget med den meddelte landzonetilladelse at gøre. Den pågældende vej anvendes i dag som eneste adgangsvej for røgerigrunden. Når røgerigrunden udstykkes, skal der være vejadgang for de nye grunde. Dette krav om vejadgang bliver kontrolleret af Kort- og Matrikelstyrelsen i forbindelse med behandlingen af selve udstykningssagen fra landinspektøren.

 

På denne baggrund foreslås det i udkastet til brev, at man meddeler Natur- og Miljøklagenævnet, at den meddelte afgørelse fastholdes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Udstykningsplan (PDF)

2.
Klage fra Fosforritvej 26,46 og 48. (TIF)

3.
Klage 1 fra Brobakken 10 (TIF)

4.
Klage 2 fra Brobakken 10 (TIF)

5.
Udkast til bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet (DOC)

6.
Bilag til klage fra Fosforitvej 26,46 og 48 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Udtalelse til Naturklagenævnet vedr. miljøvurdering af lp 055

01.02.05K03-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Naturklagenævnet har anmodet om en udtalelse vedr. klage over miljøvurderingen af lokalplan 055 mv. for et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken. En klager mener at afledte trafikale konsekvenser andre steder i Rønne burde have været undersøgt i forbindelse med lokalplanen for Snorrebakken. Teknik & Miljø har udarbejdet en udtalelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udtalelsen til Naturklagenævnet godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

En klager har fremsendt klage over kommunens miljøvurdering som ledsagede et offentliggjort forslag til lokalplan 055 samt kommuneplantillæg 028 for et offentligt område til plejecenter mm. Ved Snorrebakken i Rønne.  

Miljøvurderingen er udarbejdet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, og omfattede en nærmere undersøgelse af planernes landskabelige forhold samt trafikale forhold. Klagen vedr. specifikt vurderingen af planens trafikale forhold, og var ledsaget af en anmodning om opsættende virkning. Det sidste er ikke taget til følge i naturklagenævnet da et egentligt trafikanlæg tidligst iværksættes i efteråret 2011.

Der klages især over at miljøvurderingen ikke omhandler de afledte trafikale virkninger af realiseringen af en ny ringvejsforbindelse, idet klager finder at det vejstykke der omhandles i lokalplanen vil medføre en trafikal belastning andre steder i byen (f.eks. ved Haslevej) som ikke er miljøvurderet i forbindelse med lokalplanen.

Der ses ikke eks. på tilsvarende klagebehandlinger i Naturklagenævnets afgørelser.

I regionkommunens udtalelse (se bilag) lægges bl.a. til grund at en miljøvurdering, efter lovens § 7 stk. 2, kun skal indeholde oplysninger som med rimelighed kan forlanges i forhold til hvor detaljeret planen er samt på hvilket trin i et evt. planhierarki planen befinder sig. Klagen vedrører her miljømæssige konsekvenser der bør vurderes i forhold til en overordnet planlægning af trafikken i Rønne (f.eks. kommuneplanlægning eller trafikplanlægning).

Mht. den overordnede planlægning redegøres der desuden for, at et nyt ringvejsanlæg siden 70’erne har ligget fastlagt i kommuneplanen, og derfor ikke er miljøvurderet efter loven (loven trådte først i kraft omkring 2002). Der redegøres også for at kommunen har besluttet at udarbejde en trafikplan, som snart forventes offentliggjort som forslag, og som i øvrigt også ledsages af en miljøvurdering.

 

COWI har bistået med en kvalitetssikring af udtalelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Skrivelse fra Naturklagenævnet (DOC)

2.
Klage over miljøvurdering (DOC)

3.
Udtalelse til Naturklagenævnet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Eventuel planlægning for nye store vindmøller

01.02.05P21-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Bornholms kommuneplan rummer ikke udlæg af arealer til nye store landbaserede vindmøller, men Teknik & Miljøudvalget har i 2009 igangsat planlægningsarbejde for udlæg af to nye vindmølleområder. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af 2011 – begyndelsen af 2012.

Teknik & Miljø har i 2010 modtaget anmodning fra potentielle bygherrer om, at igangsætte planlægning for yderligere fire nye vindmølleområder på Bornholm. Planlægningsprocessen, som skal gennem en række lovbestemte faser, vil typisk vil have en varighed på godt 2 år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller,
a) at der igangsættes indledende analysearbejde med henblik på at kortlægge muligheder og begrænsninger for opstilling af flere store vindmøller på øen.
b) Resultatet forelægges til politisk behandling som grundlag for beslutning om udpegning af lokaliteter, der kan komme i spil i en planlægning for nye mulige vindmølleområder.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Udvalget godkender indstillingens a) og b).

Sagsfremstilling

 

Nationalt perspektiv

Det er regeringens langsigtede vision, at Danmark kan blive uafhængigt af fossile brændsler. Regeringens klimakommission har i september 2010 anbefalet, at der inden år 2020 på landsplan bliver udbygget med vindmøller på land fra de nuværende 2800 MW til 4000 MW. Udbygningen med vindmøller på land med ca. 30 % skal suppleres med det naturlige frafald fra ældre møller, der skrottes inden år 2010. Der er tale om en anbefaling, som på nuværende tidspunkt ikke er fulgt op af et statsligt krav til kommunerne.

Klimakommissionen har i samme rapport vurderet, at det frem til år 2050 fortsat vil være 2-4 gange dyrere at producere strøm fra havbaserede vindmøller end fra landbaserede vindmøller.

 

Kommunalt perspektiv

I forslaget til kommuneplan 2009 er der formuleret følgende vision for øens energiforsyning:

”Bornholms energiforsyning skal i videst muligt omfang baseres på vedvarende og bæredygtig energi for: - at minimere udslippet af CO2 og andre miljøskadelige stoffer, - at øge forsyningssikkerheden, - at mere lokalt produceret energi vil give flere lokale arbejdspladser og en bedre økonomi, samt - at styrke øens grønne image. Ét af indsatsområderne i den forbindelse er strøm fra vindmøller.”

I Bornholms Energistrategi[1] er det et mål, at der inden år 2025 skal ske en samlet udbygning med vindmøller på 15 MW på land og 75 MW til havs, udover de 31 MW, der i dag er installeret på land.

Den samlede installerede vindmølleeffekt på Bornholm har siden 2004 været på ca. 31 MW. Møllerne har årligt produceret strøm, der svarer til 23 % af det årlige bornholmske elforbrug[2]. Landsgennemsnittet er i øjeblikket på 21 %.

 

Igangværende vindmølleplanlægning på Bornholm

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i 2009, at igangsætte planlægning for to nye vindmølleområder[3]. Teknik & Miljø er i den anledning i gang med planlægningen, som omfatter udarbejdelsen af VVM-redegørelser, kommune­plantillæg og lokalplaner med tilhørende offentlige høringer samt offentlige møder. Planlægningen forventes afsluttet henholdsvis sidst i 2011 og begyndelsen af 2012. Gennemførelse af disse planer vil øge den installerede vindmølleeffekt på Bornholm med 9 MW fra de nuværende 31 MW til 40 MW.

 

Nuværende plangrundlag

I den hidtidigt gældende regionkommuneplan 2005 er der ikke udlagt nye områder til vindmøller, idet kommunalbestyrelsen på daværende tidspunkt vurderede, at det bornholmske landskab kun i begrænset omfang kan bære flere store vindmøller. I det endnu ikke endeligt vedtagne forslag til kommuneplan 2009 er der heller ikke udlagt nye områder til vindmøller, men der er i kommuneplanforslaget redegjort for en forestående planlægning for to nye vindmølleområder for i alt seks møller med en samlet installeret effekt på 9 MW, jf. ovenstående afsnit.

 

Flere møller forudsætter omfattende planlægning

Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse til nye store vindmøller, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, hvor det pågældende område er udpeget til opstilling af vindmøller. Endvidere skal området være lokalplanlagt til vindmøller. Og endelig skal der foreligge en VVM-redegørelse for det konkrete vindmølleprojekt. Teknik & Miljø har på denne baggrund meddelt ansøgerne til de fire nye foreslåede vindmølleområder, at planlægning for nye vindmølleområder forudsætter, at kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en yderligere planlægningsrunde for store landbaserede vindmøller på Bornholm.

 

Mulig igangsættelse af yderligere vindmølleplanlægning

Det har indtil for nylig været Teknik & Miljøs vurdering, at der stort set ikke var flere mulige vindmølleområder tilbage på Bornholm. Det skyldes især, at møllerne bliver stadigt større med deraf øgede krav til afstandene til nabobeboelser og til andre vindmøllegrupper[4].

Teknik & Miljø har imidlertid i 2010 indgået samarbejde med Vindmøllesekretariatet[5] under Miljøministeriet. Sekretariatet har bistået Teknik & Miljø ved at stille mere sofistikerede, geografiske analyseværktøjer til rådighed, således at der på nuværende tidspunkt er afdækket en række områder på Bornholm, som muligvis ville kunne planlægges for nye vindmøller, heriblandt de fire foreslåede lokaliteter.

Teknik- og Miljøudvalget kan nu beslutte enten:

A)     – ikke at igangsætte yderlige planlægning for store vindmøller på Bornholm

B)     – at igangsætte nærmere analyse af de fire foreslåede lokaliteter. På baggrund af undersøgelsen vil det efterfølgende kunne besluttes, om der skal igangsættes planlægning med henblik på at tilvejebringe kommune- og lokalplan for de af områderne, der findes egnede.

C)     – med hjælp fra Vindmøllesekretariatet at gennemføre en ødækkende analyse (inkl. de fire foreslåede lokaliteter) hvor mulighederne for nye vindmølleområder på Bornholm som helhed afdækkes og analyseres. Herefter vil det kunne besluttes, at igangsætte planlægning for de af områderne, hvor det findes mest rationelt.

Det anbefales fra Vindmøllesekretariatet at vælge model C, blandt andet idet det herved vil kunne vurderes, om planlægning for én lokalitet – på grund af afstandskravene mellem forskellige vindmølleområder – vil forhindre vindmølleplanlægning på en anden, bedre egnet lokalitet. Samtidigt vil lodsejere og potentielle vindmøllebygherrer kunne bruge oplysningerne til at komme med konkrete forslag til realistiske mølleprojekter på udpegede lokaliteter. Endvidere vil der kunne efterlyses beboelsesejendomme, der ved nedlæggelse vil kunne skabe plads til nye vindmølleområder. Det vurderes at en ødækkende analyse og efterfølgende planlægning beskrevet i model C vil forlænge planlægningsperioden med 2-3 måneder oven i den øvrige planlægningsperiode, som typisk vil have en varighed på godt 2 år både for model B og C. De konkrete faser, der skal gennemføres ved vindmølleplanlægning, fremgår af bilagene ”Den gode proces” samt ” Detaljeret proceslinje, inkl. tidsplanmodel”, som begge er udarbejdet af Vindmøllesekretariatet under Miljøministeriet.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Referat fra TMU-møde 3. juni 2009 (DOC)

2.
Folderen "Den gode proces" (PDF)

3.
Bornholms Energistrategi (PDF)

4.
Proceslinje tidsplanmodel (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  møde

 8  Forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021

05.13.01P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, beslutter

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde d. 26. november 2009 pkt. 17(Lokalplan 046 for plejehjem og omfartsvej mv. ved Snorrebakken) blev det indstillet og godkendt at der i 2010 udarbejdes en samlet Trafikplan for Rønne.

Forslaget til en ny Trafikplan for Rønne 2011-2021 incl. bilag A-E er nu udarbejdet og er et planlægningsgrundlag for de fremtidige prioriteringer på det trafikale område der tager højde for den generelle og udvikling og øgning af trafikken i og omkring Rønne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     At forslaget til Trafikplan for Rønne sendes i offentlig høring fra d. 01. februar til 01. april 2011 (herunder til Bornholms Politi og Vejdirektoratet).

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Godkendt

Sagsfremstilling

Rønne by vil i nærmeste år blive berørt af større trafikale ændringer som følge af det nye Færgeforlig 2011 og den nye omfartsvej ved Rønne.

 

Formålet med trafikplanen for Rønne er at skabe en målrettet og fremtidssikret strategi for Rønnes overordnede vejnet, der sikrer sammenhæng mellem den fremtidige trafikintensitet, vejnettets belastning og kommunens byudviklingsinteresser.

 

Trafikplanen rækker 10 år fremog skaber beslutningsgrundlag for de kommende års arbejde med at sikre en god, sikker og tryg fremkommelighed på vejnettet i Rønne.

 

Planens mål er desuden at lette trafikafviklingen til og fra Rønne, at øge tilgængeligheden og forstærke sammenhængen mellem byens institutioner og handelsområder.

 

Planen skal derudoverfremme bæredygtige transportformer, der øger sundheden, opfordrer til mere bevægelse og mindsker CO² udslippet, herunder specielt forbedre forholdene for gående og cyklister.

 

Trafikplanen indeholder bl.a. forslag til fremtidig vejklassificering, vejvisning, hastigheds-grænser og udvidelse af byens stinet, samt forbedring af trafikforholdene fra havnen og ud til det øvrige Bornholm. Planen indeholder desuden en kortlægning af særligt utrygge og uheldsbelastede lokaliteter.

 

På den baggrund foretages en udpegning og en prioritering af konkrete anlægsprojekter som vil indgå i den årlige budgetlægning, så der sikres midler til realisering af planen.

 

Trafikplanen indeholder en række krav der ikke relaterer til planloven men udelukkende til vejloven, og planen medfører ikke ændringer i kommuneplanens udlæg af vejarealer. Trafikplanen er således ikke et tillæg til kommuneplanen, men udgør et supplement til kommuneplanens afsnit 5.1, Veje.

Trafikplan for Rønne 2011-2021 består foruden handlingsplan af bilagene A: Baggrunds-rapport, B: Virkemiddelkatalog, C: Trafik på havnen, D: Trafik ved Campus og E: Miljøvur-dering

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til anlægsprojekterne i planen vil blive en kombination af de årlige anlægs- og driftsmidler samt puljemidler mv.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Trafikplan for Rønne (PDF)

2.
Bilag A Baggrundsrapport (PDF)

3.
Bilag B Virkemiddelkatalog (PDF)

4.
Bilag C Trafik på havnen (PDF)

5.
Bilag D Trafik ved Campus (PDF)

6.
Bilag E Miljøvurdering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tillæg til spildevandsplanen vedrørende sommerhusområder i Boderne og Sømarken

06.00.05P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til 2. tillæg til spildevandsplan 2005-2012, gældende for to sommerhusområder i henholdsvis Boderne og Sømarken, har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at forslag til 2. tillæg til spildevandsplan 2005-2012 anbefales til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

To områder i henholdsvis Boderne og Sømarken foreslås kloakeret. Forslaget omfatter i alt ca. 180 ejendomme, overvejende sommerhuse. Bortskaffelsen af spildevand i områderne er hidtil foregået ved private husstandsanlæg. De fleste af disse anlæg er ved at være udtjente, og grundejerne har derfor anmodet om at få kloakeret områderne. Kloakering er endvidere blevet en nærliggende løsning, efter at nye hovedkloakledninger, der er etableret som led i en centralisering af kommunens spildevandsrensning, passerer tæt forbi disse områder.

De nye kloakanlæg udføres som separat kloaksystem, hvor den enkelte ejendom forsynes med en pumpestation, der pumper spildevandet frem til den eksisterende hovedkloakledning mellem Pedersker/Sømarken og Boderne Renseanlæg, hvor spildevandet renses inden udledning gennem havledningen ved Boderne.

Afledning af regnvand vil fremover fortsat ske ved lokal nedsivning på den enkelte ejendom.

I delområde 1 af Sømarken vil kloakering ske senest efterhånden som grundene bebygges. Kloakeringsarbejdet i Boderne forventes igangsat 2013, mens kloakeringen af delområde 2 af Sømarken ventes påbegyndt 2015.

Gennemførelse af forslaget vil medføre en forøgelse af belastningen af Boderne Renseanlæg og udledningen herfra på skønsmæssige ca. 1 %. Til gengæld vil jord og grundvand i de nye kloakoplande blive friholdt for en tilsvarende belastning.

Planforslaget skal udsendes i offentlig høring i 8 uger, inden det kan vedtages endeligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen idet kloakområdet er brugerfinansieret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget (8. september 2010) og Økonomi- og Erhvervsudvalget (15. september 2010) har Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010 vedtaget forslaget med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Behandling af 2011 takster for 11 vandværksselskaber.

13.02.03S55-0009

Behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandværker forelægge kommunen deres forslag til takstblade for næste års anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Lovens sigte er primært at fastholde vandpriserne på et niveau, der er rimeligt over for forbrugere og samtidigt sikrer vandværket de nødvendige midler til drift, renovering og udbygning.

Kommunalt ejede og store vandværksselskaber (>200.000 m3 pr år) er omfattet af prisloft, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunen tager dermed ikke stilling til det samlede prisniveau, men skal stadig godkende taksterne. På Bornholm er Rønne Vand & Varme, Bornholms Forsyning og Klemensker Vandværk omfattet af denne ordning.

Kommunen beslutter ikke størrelsen af taksterne. For vandværker omfattet af prisloft kan kommunen blot vælge at godkende eller afvise de enkelte takster.

For de mindre vandværker kan kommunen afgøre, at visse takster skal hæves, hvis det sker som følge af, at andre takster er blevet afvist.

Rønne Vand & Varme arbejder med forskudt regnskabsår og indsender derfor først takstforslag i foråret 2011. For de resterende 11 vandværksselskaber er der modtaget takstblade og, i et vist omfang, årsregnskab og budget for 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

a) at alle takster godkendes for Klemensker, Snogebæk, Strandmarken, Boderne, Sømarken, Pedersker, Østerlars, Tejn, Østermarie, Vang, Balka Strand og Lobbæk Vandværk.

b)     at Bornholms Forsynings takst for tilslutning i landzone ikke godkendes.

c)     at alle øvrige takster for Bornholms Forsyning godkendes.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Godkendt. Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke til indstillingens punkt b) (at Bornholms Forsynings takst for tilslutning i landzone ikke godkendes.)

 

Sagsfremstilling

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger, at almene vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag forud skal godkendes af kommunen.

Loven giver dog ikke specifikke anvisninger om, hvilket grundlag dette skal gøres på. ”Vejledning om vandværkstakster af 1986” giver en række anbefalinger og forslag, men det pointeres, at der ikke er faste retningsliner for vandværkstakster.

Det fremgår dog, at loven primært tager sigte på at beskytte forbrugerne mod uhensigtsmæssigt høje vandpriser. Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres forsyningsområde, og, i mangel af markedsmekanismer, skal der derfor være en instans, der sikrer at priserne ikke stiger unødigt.

Vandværkets indtægter skal dog være tilstrækkeligt høje til at dække de årlige driftsomkostninger og til at opbygge likviditet til afholdelse af nødvendige udgifter, såsom renovering, udbygning og grundvandsbeskyttelse.

Ved behandlingen af takster for 2011 har Teknik & Miljø lagt følgende retningslinjer til grund:

-      Takstblade uden ændringer i forhold til 2010 godkendes, hvis priserne er på et almindeligt niveau.

-      Ønskes ændringer, skal dette være konkret begrundet i vandværkets økonomiske forhold eller planer.

Vurderingen sker på baggrund af oplysninger om takstblade og økonomi for 2009, 2010 og 2011. I fornødent omfang er takstbladet blevet drøftet med vandværket, resulterende i, at der kan være fremkommet supplerende oplysninger, eller at vandværket har justeret i takstbladet.

Et samlet overblik over økonomi og takster for alle vandværker er vedlagt som bilag.

Et uddrag af relevante lovparagraffer er vedlagt som bilag med links til den fulde lovtekst.

 

Ændringer ønskes ikke.

Klemensker, Snogebæk, Strandmarken, Boderne, Sømarken, Lobbæk og Pedersker Vandværk ønsker ikke ændringer i taksterne.

Mindre ændringer ønskes.

Østerlars Vandværk ønsker en omfordeling af de faste og variable takster. Netto vil dette give indtægt på et lidt lavere niveau end sidste år.

Vang Vandværk ønsker en lille stigning i det faste årlige bidrag. Dette vandværks priser er i forvejen ret lave.

Tejn Vandværk ønsker en beskeden stigning i både kubikmeterpris og fast bidrag. Behovet for disse yderligere indtægter er specificeret.

Østermarie Vandværk ønsker en lille stigning af det faste bidrag.

Teknik & Miljø vurderer, at de ønskede ændringer kan godkendes, da de er konkret begrundet i vandværkets økonomiske forhold eller planer.

Store ændringer ønskes.

Bornholms Forsyning ønsker en mindre stigning af faste og variable bidrag og en meget stor stigning af tilslutningsbidraget i både by- og landzone.

Da vandværket er omfattet af lovgivningen om prisloft, skal de samlede indtægter ikke vurderes, men Teknik & Miljø vurderer at fordelingen mellem kubikmeterpris og tilslutningsafgift er uhensigtsmæssig, især i landzone.

De foreslåede høje priser vil formentlig betyde, at vandværkstilslutning ikke er et realistisk alternativ for brøndejere, der har problemer med dårlig vandkvalitet eller udtørring. Problemet vil især være til stede i landzone, hvor vandværket ønsker at forhøje bidraget fra 22.300 kr til 31.000 kr. (ekskl. moms).

Sagen er drøftet med Bornholms Forsyning, og det oplystes her, at takststigningen er besluttet med den begrundelse, at tilslutningsbidraget skal svare til de faktiske udgifter.

Dette er en afvigelse fra tidligere praksis, hvor der arbejdedes med et vist underskud i forbindelse med tilslutning, som så dækkedes af de løbende indtægter.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at den hidtidige praksis bør videreføres, således at tilslutningsbidraget i landzone ikke sættes højere end det nuværende niveau.

Gennem de sidste par år er der hvert år blevet tilsluttet ca. 45 ejendomme, hvor der tidligere har været brønd, dvs. ca. 15-20 pr. år i Forsyningens område.

Vi har ikke tal for hvor mange, som gerne ville tilsluttes vandværk, men har valgt det fra af økonomiske grunde. Det siger dog lidt om det, at af de 42 tilsyn, kommunen har lavet med brønde/boringer med dårlig vandkvalitet inden for de seneste år, er det kun to ejendomme, der har valgt vandværk som løsning.

For nogens vedkommende har det ikke været muligt at blive tilsluttet, fordi de ligger uden for forsyningsområderne, men selv indenfor er der ret få, der vælger det, når de hører prisen.

I kommunen støtter vi folk i at bevare deres brønde, når det er det, de ønsker, og det er muligt at renovere brønden, men det har været kommunens politik hidtil, at folk skal have muligheden for at vælge vandværk inden for de almene vandforsyningsområder. Desuden kommer man af og til ud for brønde, der er i så dårlig stand, at det ikke kan lade sig gøre at få god vandkvalitet, og der er tilfælde, hvor brønden tørrer ud i varme somre.

Det er kun et mindre antal husstande, der vil blive ramt af de høje takster i landzone, men konsekvenserne for den enkelte familie er til gengæld alvorlige. Desuden vil det formentlig betyde, at udbygningen af ledningsnettet i de udækkede dele af vandforsyningsområdet vil blive langsommere.

Et evt. underskud på tilslutningsbidraget vil for Bornholms Forsyning kunne dækkes med små justeringer af de andre takster. Den foreslåede stigning på tilslutningsbidraget i by- og landzone vil give en merindtægt på ca. 150.000 kr. Med et årligt salg på ca. 1,2 mio. m3 vand, som Bornholms Forsyning har, kan det samme opnås ved at lægge 13 øre på kubikmeterprisen for vand. Det svarer til ca. 25 kr. pr. husstand.

I brev af 11. dec. d.å. er Bornholms Forsyning blevet oplyst om, hvordan Teknik & Miljø forholder sig til taksterne. Vi gjorde her opmærksom på, at selskabet kunne vælge at indsende et ændret takstblad, eller at fastholde det første forslag, og lade godkendelsen være op til en politisk beslutning. Desuden kunne det være muligt at finde frem til andre løsninger eller kompromiser ud fra en nærmere drøftelse af spørgsmålet. Brevet vedhæftes som bilag.

Bornholms Forsyning har d. 21. dec. d.å. meddelt kommunen, at selskabet fastholder sit forslag til takster. Brevet vedhæftes som bilag. Bornholms Forsyning henviser bl.a. til at andre vandværker på Bornholm har tilslutningsbidrag på niveau med eller højere end det der foreslås af Bornholms Forsyning.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at de mindre vandværker ikke har samme mulighed for at dække et underskud på tilslutningsbidraget ved at forhøje vandtaksten, da deres vandproduktion er langt mindre end hos Bornholms Forsynings. Anlægsudgifter på flere hundrede tusind vil kunne give stigninger på flere kr. pr. m3, og det vil give andre problemer for forbrugerne, især landbrug og virksomheder, som har store vandforbrug.

 

På denne baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at Bornholms Forsyning A/S forslag til tilslutningsafgift i landzone ikke godkendes. Alle øvrige takster indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Uddrag af relevante lovtekster (DOC)

2.
Oversigt over takster og økonomi 2009-11 (XLS)

3.
Brev til Bornholms Forsyning vedr. takster (DOC)

4.
Svar fra Bornholms Forsyning (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Godkendelse af kloaktakster for 2011

13.00.00S55-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag til takster for kloakforsyningen i 2011 med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Kommunalbestyrelsen anbefales at godkende taksterne.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge gældende lovgivning (Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.) skal kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte taksterne for spildevandsafledning i henhold til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen.

Bornholms Forsyning foreslår, at taksterne for 2011 fortsættes uændret i forhold til 2010 bortset fra en generel regulering i henhold til KL’s pris- og lønskøn på ca. 3 % samt en stigning i det variable bidrag på ca. 1 kr/m³. Stigningen er begrundet i forventet øgede udgifter til forbedring af ledningsnettet og regnvandshåndtering i forbindelse med klimaproblematikken. Taksten holder sig ca. 2 kr. under det prisloft, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Teknik & Miljø har ingen bemærkninger til forslaget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da kloakområdet er brugerfinancieret.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Forslag til takstblad 2011 (PDF)

2.
Budget 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Miljøklagenævnets afgørelse af klagesag vedrørende Østerlars Skydebaneanlæg.

09.02.11P19-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Miljøklagenævnet har stadfæstet Teknik & Miljøs tilladelse til et tillæg til Østerlars Skydebaneanlægs miljøgodkendelse på Brommevej 25, Østerlars, 3760 Gudhjem. Miljøklagenævnets afgørelse vedhæftes som bilag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Østerlars Skytteforening ansøgte i januar 2008 om tilladelse til at benytte en anden og mere støjende type våben end dem, der er givet tilladelse til i anlæggets miljøgodkendelse fra 2005. Ansøgningen begrundes med en øget interesse for skydning med pistol.

Antallet af skydedage øges ikke.

En støjberegningsrapport fra De Danske Skytteforeninger, viste, at to boliger ville blive belastet af et støjniveau, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Klagers ejendom var ikke en af dem.

Der konkluderes videre, at støjen fra den ny type våben kan dæmpes ved at etablere en støjskærm/støjvold langs vestlige side af banen, således at de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen kan overholdes for alle ejendomme i nærheden af skydebanen.

Teknik & Miljø meddelte i april 2009 tillæg til miljøgodkendelsen med vilkår om etablering af en støjvold. Det er denne afgørelse som Miljøklagenævnet har stadfæstet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2011

1.
Afgørelse (PDF)

2.
VS: Afgørelse MKN-100-00551 på Brommevej 25, 3760 Gudhjem. (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Studietur for Teknik- og Miljøudvalget 2011

81.44.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, beslutter

Resumé

Det foreslås at Teknik- og Miljøudvalgets studietur afvikles i foråret 2011 og at hovedtemaet for turen bliver udviklingen af vores havne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller
a) at der afvikles studietur med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget samt udvalgte medarbejdere fra administrationen.
b) at studieturen afvikles 12. og 13. maj 2011.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Godkendt idet studieturen afvikles d. 24. og 25. maj 2011.

Sagsfremstilling

I 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen Regionsplantillæg nr. 7 for de bornholmske havne og i 2008 blev der afholdt en arkitektkonkurrence på Bornholm, hvor der blev beskrevet forslag til udvikling af en række havne på øen. Såvel Regionplantillægget som arkitektkonkurrencen beskriver en række udfordringer for de bornholmske havne, heraf den væsentlige udfordring at få udnyttet de tidligere erhvervsarealer til glæde for hele Bornholm og ikke kun for få. En anden udfordring er at få skabt bedre sammenhænge mellem by og havne.

 

Det er administrationens forslag at der afsættes to hele dage til studieturen og at der besøges byer i Danmark, hvor der er sket udvikling på havnene, enten i takt med byudvikling eller som følge af ændrede aktiviteter på havnene. Mulige byer kunne være Fåborg, Frederikssund og Hundested. Nærmere research af hvilke byer der vil kunne give det største udbytte at se på, pågår. 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til studieturen afholdes af udvalgets ramme til møder/repræsentation samt udvalgets andel af den af Kommunalbestyrelsens afsatte ramme til rejser og uddannelse.

Budgettet til studieturen anslås til ca. 47.000 fordelt som nedenfor – ved deltagelse af
5 politikere og 5 embedsmænd.

 

Fly: Rønne – København t/r                15.000,-

Hotel, en overnatning                          8.000,-

Billeje                                               3.500,-

Mad                                               20.000,-                                        

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienterer

Resumé

Indstilling og beslutning

Orientering om sagen med "Bed and Breakfast i Nexø".

Sag om antennemast i Rø, drøftes.
Der har været afholdt koordinerende møde om afværgeforanstaltninger som følge af tøvejr.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til Ældreråd og Handicapråd.

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

11-01-2011

15

 

Hvem beslutter

Resumé

Indstilling og beslutning

 

Teknik & Miljøudvalget d. 11. januar 2011:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 [1]”Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025”, vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2008.

[2]Strømmen bruges ikke nødvendigvis på Bornholm, men indgår som en del af den prioriterede produktion i det danske elnet.

[3]Jf. bilaget ”Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2009”.

[4]Afstanden fra en mølle til nærmeste nabobeboelse må ikke være mindre end fire gange møllens totalhøjde, svarende til 500 meter for en mølle med totalhøjde på 125 meter. Endvidere må der kun i særlige tilfælde planlægges for vindmøllegrupper beliggende tættere på hinanden end 28 gange møllehøjden, svarende til en afstand på 3,5 kilometer ved en møllehøjde på 125 meter.

[5]Vindmøllesekretariatet har til formål at hjælpe kommunerne med at fremme vindmølleplanlægningen i form af gratis konsulentbistand. Sekretariatet er ikke myndighed. Vindmøllesekretariatet er en midlertidig institution, som foreløbigt ophører november 2011. Det antages, at Miljøministeriet muligvis vil forlænge ordningen.