Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Borgmesterbeslutninger vedrørende sager på aflyst møde i kommunalbestyrelsen den 16. december 2010
  åbent 3 Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009
  åbent 4 Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevilling til delprojektet "Ned og op igen"
  åbent 5 Kvalitetsrapport 2009/10 for kommunens skolevæsen
  åbent 6 Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012
  åbent 7 Politik for borgerinddragelse
  åbent 8 Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid
  åbent 9 Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune
  åbent 10 Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp
  åbent 11 Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet
  åbent 12 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap
  åbent 13 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 15 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 16 Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker
  åbent 17 Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 18 Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer
  åbent 19 Boligreguleringslovens kapitel II - V
  åbent 20 Beredskabskommissionens opgaver
  åbent 21 Likviditetsoversigt pr. 30. november 2010
  åbent 22 Graneli Fonden - Godkendelse af vedtægtsændringer
  åbent 23 Børn og unge-udvalget - Udpegning af 2 medlemmer
  åbent 24 Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 25 Virksomhedsaftaler 2011 for Teknik- og Forsyningsområdet
  åbent 26 Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
  åbent 27 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

1

 

Fraværende

Dorthe Fink, Bjarne Hartung Kirkegaard

Bemærkninger til dagsorden

Borgmesteren orienterede om, at der i pkt. 23 er truffet en formandsbeslutning p.g.a., at ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Borgmesterbeslutninger vedrørende sager på aflyst møde i kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

00.01.00P35-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen (E)

Resumé

Grundet vejrliget den 16. december 2010 aflyste borgmesteren kommunalbestyrelsesmødet.

I forbindelse med aflysningen traf borgmesteren beslutninger i forhold til et antal punkter på dagsordenen. Disse beslutninger er truffet i henhold til § 31 i styrelsesloven.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller formandsbeslutningerne til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

 

2. Ansøgning om sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder.

Orlov godkendes fra den 9. december 2010, og for en periode af 3 måneder.

 

 

4. Mulighedernes Land - anlægsbevillinger til Strandpromenaden, Bølgebadet og strandområdet i Sandvig.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

8. Anlægsbevillinger til etablering af vuggestuegruppe og renoveringer i dagtilbud – tillægsbevillinger

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

 

19. Forhøjelse af indskud pr. 1. januar 2011 ved leje af lejlighed i Bo42.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

 

23. Skema A for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

Bemærk, at med vedtagelsen af skema A iværksættes alene proces, der skal føre til skema B om 9 måneder. Det er først ved skema B, at byggeri kan iværksættes.

 

 

24. Skema A for etablering af 60 almene ældreboliger samt servicearealer i Rønne - etape 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

Bemærk, at med vedtagelsen af skema A iværksættes alene proces, der skal føre til skema B om 9 måneder. Det er først ved skema B, at byggeri kan iværksættes.

 

 

29. Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2010

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

 

30. Byggekredit, renovering af Bofas affaldsvarmeværk.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefaling godkendes.

 

 

101. Salg af skove.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

 

 

Tillægsdagsorden - 101. Salg af skov

Kommunaldirektørens indstilling godkendes.

 

 

 

Ad. 2

Jacob Kjøller godkendes orlov fra den 9. december 2010 til og med 28. februar 2011.

I forbindelse med Jacob Kjøllers orlov indkaldes 1. stedfortræder for liste C, Kirstine Van Sabben der i orlovsperioden indtræder i:

 

 

                                 -------------------------------------------------

 

Øvrige sager fra det aflyste møde, vil indgå i dagsorden for førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 18. januar 2011

1.
KB Åben dagsorden 16.12.2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009

01.01.02K04-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-10-2010

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

03-11-2010

20

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,
Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afholdt offentlig høring om Forslag til Kommuneplan 2009 fra den 1. marts til den 31. maj 2010.

 

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 118 skriftlige bidrag om ca. 50 planemner. Heriblandt er der modtaget særlige bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde, der er forhandlet på embedsmandsniveau i offentlighedsperioden. Planforslaget har herudover været debbateret ved adskillige møder på øen.

 

De indkomne bidrag er behandlet af de berørte fagområder, herunder fagområder udenfor Teknik & Miljø. Der har kun været få forslag eller indsigelser uden for det tekniske område, hvorfor der ikke foreslås supplerende behandling af indsigelser i andre fagudvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler de i ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009” anførte delindstillinger (de grå tekstbokse i bilag 1) til Kommuneplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2010:

Anbefales, idet Bente Johansen og Torben Rønne-Larsen ønsker at 101.C 08 og 101.BL 10 ikke  bebygges med boliger (ad. afsnit 6.2 i sagsfremstillingen).
Ad. 1.1: Udvalget anbefaler at der ikke udarbejdes alternative befolkningsprognoser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Borgmesteren indstiller vedr. de to områder ved Nørrekås

a)     101.C.08. Detailhandelscenter  med eller uden boliger:

Det foreslås at den oprindelige formulering i forslag til beslutning fastholdes, således at ”fleksibilitetsbegrænsning” om at der ikke må planlægges for boliger i området gælder. Forslaget om at udlægge området som byomdannelsesområde er dermed ikke længere aktuelt og bortfalder.

 

b)     101.BL.10 Blandet helårsbolig og erhvervsområde ved Nørrekås:

Mulighed for boliger i området fjernes. Området udlægges i stedet som ”blandet område” med mulighed for offentlige formål, liberalt erhverv og rekreative formål.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Kommuneplan 2009 godkendt med de af borgmesteren indstillede forslag.

Liste F ønsker tilføjet, at de ønsker planen ændres med "Nexø Havns status ændres til mindre erhvervs- og fiskerihavn i forlængelse af den reelle infrastruktur på Bornholm".

 

 

Sagsfremstilling

Offentlighedsfasen for Forslag til Kommuneplan 2009 blev afholdt fra den 1. marts 2010 til 31.maj 2010. Regionskommunen har i offentlighedsperioden:

·         Annonceret og udsendt ”Forslag til Kommuneplan 2009” til offentlige myndigheder og foreninger m.fl. og lagt forslaget på sin hjemmeside, på biblioteker og hos borgerservice.

·         Forhandlet med Miljøcenter Roskilde om Statslige bemærkninger.

·         Afholdt to offentlige møder om

o        Udviklingsmuligheder i Kommunecenter Rønne i Rønne den 4. maj 2010

o        Udviklingsmuligheder i de øvrige byer i Aakirkeby den 15. april 2010

·         Deltaget i møder med lokale foreninger i Hasle, Tejn, Gudhjem og Sandvig.

·         Modtaget 118 bidrag til Forslaget.

 

Forhandling med styrelser/direktorat

Der er modtaget bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde som har stillet krav om, at Kommuneplanen suppleres med en gennemgang af alle interesseområder for byudvikling og ferie- og fritidsanlæg mhp. hvilke områder der skal laves konkrete vurderinger af og hvilke der ønskes konverteret til perspektivarealer. Herunder en vurdering i forhold til kystnærhedszonen. Derudover har Miljøcenter Roskilde stillet krav om at Kommuneplanen suppleres med Kommunalbestyrelsens turistpolitiske begrundelser for arealudlæg til ferie- og fritidsanlæg.

Modtagne bidrag

Regionskommunen har modtaget 118 bidrag til planforslaget, fordelt på følgende ”afsendergrupper”:

Private

61

Firmaer

11

Foreninger

27

Politiske partier

7

Off. virksomheder og råd

7

Staten

5

 

Ca. halvdelen af bidragene handler om nyt detailhandelsudlæg og mulighed for boliger på havnen i Rønne.

 

Der er lagt en oversigt og et samlet dokument over bidrag på BRK.dk, suppleret med plan for behandlingsprocessen.

 

Behandling af bidrag til Kommuneplanen:

Planbidragene er behandlet i bilag 1 ”Oplæg til kommunalbestyrelsens behandling af bidrag til Forslag til Kommuneplan 2009”, der indeholder:

Oversigt over bidrag og de emner der berøres, og

Resume af bidrag (emnevis), de respektive virksomheders bemærkninger og forslag til kommunalbestyrelses beslutning.

Områdechefen for Teknik og Forsynings forslag til indstilling om ændringer i Kommuneplanen. Disse ”del-indstillinger” er anført i grå tekstbokse.

 

Resume af forslag til kommunalbestyrelsens beslutning

I følgende resumé er indsigelsesbehandlingen beskrevet kortfattet for de to dele af Kommuneplanen.

 

Generelt.
Der foretages grundig korrektur af planen med konsekvensrettelser, tydeliggørelse og kortforbedringer.

 

Senere planlægning og samarbejde. Ved kommuneplanrevision i 2013 suppleres med et afsnit om det økonomiske råderum. Der afsættes tid til yderligere forudgående borgerinddragelse i forbindelse med revisionen af Regional udviklingsplan i 2011 og Kommuneplan i 2013.

 

Del 1.

Visioner for Bornholm. Visioner opdateres med kommunalbestyrelsens visioner fra 2010.

 

1.1 Befolkning. Det drøftes, om der skal udarbejdes alternative befolkningsprognoser, og på hvilket grundlag.

 

2.2 Centerstruktur og byudvikling. Miljøcenteret kræver, at der foretages konkrete vurderinger af interesseområder. Det skal vurderes interesseområder der bibeholdes og hvilke der konverteres til perspektivarealer. For de områder der fortsat får status som interesseområder for byudvikling skal der redegøres for:

·         Begrundelse for placering

·         Vurdering i forhold til kystnærhedszone

·         Vurdering i forhold til øvrige planlægningsmæssige interesser

 

Miljøcenter Roskilde vil efterfølgende, hvis de ønsker det, modtage en redegørelse, der dog på grund af omfanget ikke indarbejdes i kommuneplanens afsnit 2.2.

 

Senere planlægning og samarbejde. Centerstruktur tages med som revisionstema i den kommende kommuneplanstrategi og borgerne inddrages i processen.

 

2.3 Landdistriktspolitik. Forslag om ændret formulering af målsætning om landbrug, miljø og natur. 

 

3.7 Sundhed.Samarbejde. AOFs tilbud om dialog om indsats for forebyggelse og sundhed imødekommes.

 

3.8 Kultur. Kunsthåndværk indarbejdes i redegørelse.

 

4.1 Boliger.  I del1 tilføjes ”f.eks. ældreboliger”. i redegørelse. I del 2 tilføjes ”helårs eller fritidsboliger” i ramme 202.BL.03, Nexø.

 

4.2 Byggeri og anlæg. Afsnit med henvisninger til tidligere gældende bygningsreglement erstattes af at nyt byggeri skal udformes som lavenergibyggeri i henhold til bygningsreglement 2010.

 

5.1 Veje. Senere planlægning og samarbejde. Trafikløsninger i Rønne medtages i overvejelser for den igangsatte trafikplanlægning i Rønne.

Forslag til forbedringer af skoleveje ved Vestermarie Skole, trafiksikkerhedskampagner og cykelstier ved Nylars medtages i overvejelser ved revision af trafiksikkerhedsplanen.

Forslag til rekreativt område ved Rønne havn medtages i overvejelserne om indretning af området.

Vedligeholdelse af cykelvej Gines Minde/Jons Kapelvej indgår i en samlet prioritering af driftsmidler.

Der tages kontakt til Gudhjem By- og Mindeforening for at drøfte løsning af akutte trafikale problemer i Gudhjem

  

5.2 Havne.  Der foretages tekstlige korrektioner i planen som ønsket

Nexø Havns status fastholdes i denne plan, med mulighed for revurdering i kommende planer.

Senere planlægning og samarbejde.

Forslag til indretningen af havnene drøftes i brugerråd/-grupper i den kommende planlægning for havneområderne

 

5.3 Kollektiv trafik.  Under indsatsområder tilføjes "Alle nyinvesteringer i rullende materiel skal forbedre energiudnyttelse og forbrug. Derudover skal adgangsforhold i nyindkøbte busser tilgodese at alle brugergrupper kan få let adgang."

 

 6.1 Erhverv og Turisme. Redegørelse suppleres med et afsnit om kommunalbestyrelsens turistpolitiske målsætning og indsatsområder samt en beskrivelse af, hvilken betydning dette har for arealudlæg og anden fysisk planlægning. Se bilag

 

6.2 Detailhandel. I ramme 101.C.08, Rønne reduceres detailhandelsområde med kajnært areal ved lystbådehavn og begrænsning om at 101 C 08 ikke må bebygges med boliger fjernes – benævnes ”byomdannelsesområde”. I ramme 101.C.09, Rønne erstattes ”aflastningscenter” med ”lokalcenter”.

I ramme101.E.13, erhvervsområdet ved Industrivej Rønne tillægges mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 

6.3 Landbrug. Der tilføjes ”Planlægningen af konkrete tiltag i det åbne land sker i planperioden på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse.”

 

7.1 Hoteller, feriecentre og vandrehjem. Målsætning suppleres med ”at fremme en modernisering, udbygning og fornyelse af den eksisterende kapacitet med fokus på arkitektur, miljø, energi samt tilgængelighed.”. Redegørelse suppleres med beskrivelse af betingelser for ferielejligheder eller -værelser i overflødiggjorte landbrugs driftsbygninger, og der henvises til dette i retningslinjen.

 

7.2 Sommerhuse og feriehuse. Interesseområder for naturbeskyttelse udtages af landsplandirektivområder. Retningslinje om lokalplanlægning af ”aftaleområder” drøftes med miljøcenteret mht. om vi kan lokalplanlægge og overføre til sommerhusområde eller områderne skal forblive i landzone. Evt. udtages retningslinje og problemstillingen afklares når/hvis det bliver aktuelt..

 

7.3 Campingpladser. Der suppleres med begrundelse for placering af ny campingplads mellem Arnager og Dueodde.

 

7.5 Rekreative områder og friluftsliv. I retningslinje tydeliggøres at ”Hammeren” er området fra Hammeren til Ringebakkerne.

 

8.1 Naturbeskyttelse. Der indsættes bestemmelse om registrering af § 3 områder, og redegøres for sikring af naturinteresser ved skibskatastrofer.

Interesseområder for naturbeskyttelse slettes i interesseområder for byudvikling mm.

På bykortene i del 2 vises særlige naturområder og interesseområder for naturbeskyttelse, og de landskabskiler der er vist udelades, men indgår i senere vurdering af landskabsinteresser.

 

8.2 Lavbundsområder. Der suppleres med lavbundsområder ved Aaker og Pedersker.

 

8.3 Kystnærhedszone. ”Kystzone” erstattes af ”kystnærhedszone”. Der suppleres med retningslinjer for administration og planlægning i de kystnære dele af byzonen.

Retningslinje i afsnit 4 erstattes af: ”I de særlige kystområder/landskabskiler og de kystnære kulturmiljøer kan der ikke placeres ny bebyggelse eller anlæg som vil forringe områdets særlige landskabelige værdi, de kulturmiljømæssige kvaliteter, de rekreative oplevelsesmuligheder samt offentlighedens adgang til kysten. Offentlighedens adgang til kysten og oplevelsesmuligheder skal sikres og udbygges inden for de særlige kystområder/landskabskiler.”

Planen suppleres med kortbilag over: kystnærhedszone, særlig kystområde/landskabskile, kystnært kulturmiljø, eksisterende og planlagte forhold/uudnyttede udlæg. Redegørelse suppleres med planlovens bestemmelser for planlægningen i kystnærhedszonen.

 

8.4 Geologisk bevaring. De geologisk værdifulde områder suppleres med interesseområder fra amtets planlægning for geologiske interesser og fredninger af kalkboller, og redegørelse suppleres med beskrivelse af behov for opdatering og yderligere prioritering af de geologiske områder.

 

 9.2 Vandløb, søer, kyster. Det markeres på kort at områder ved Østerlars, Bølshavn, Snogebæk og Vang overgår til basismålsætning i 2012 og at området ved Rø ændres til basismålsætning..

   

9.7 Vindmøller. Der tilføjes retningslinje om tårnhøjder og redegørelse om planlægning for vindmøller. Herudover udtages kort over beskyttelsesinteresser og der henvises til ministeriets vejledning.

 

 

Del 2.

 

101 Rønne. Detailhandel tilrettes efter del 1, Detailhandel.

 

202 Nexø. I rammer for lokalplanlægning, Nexø - 202.BL.03  tilføjes ”helårs eller fritidsboliger.

 

203 Aakirkeby. Forlængelse af Elmevej tilføjes. Det foreslås at der i 2011 igangsættes en proces for et nyt områdefornyelsesprojekt i mindre byer på Bornholm.

 

301 Gudhjem. Kort på side 73 rettes, således at det er i overensstemmelse med lokalplan nr. 025

I rammebestemmelser for 301.D.04 tilføjes: Ved planlægning for området sikres udsigten fra Gudhjem Museum. Trafik tilrettes efter del 1, Veje

 

302 Hasle. Centerstruktur tilrettes efter del 1, Centerstruktur og byudvikling. Rammeområde 306.B.06 Brobækkegård ændres til rammeområde 306.BL.04 helårsbolig- og erhvervsformål.

 

308 Tejn-Sandkås. Den del af rammeområde 308.B.06 der omfatter den kommunale administration i Tejn ændres til 308.BL:05 – blandet helårsbolig- og erhvervsformål

 

309 Vestermarie og 406 Nylars. Cykelstier tilrettes efter del.1, Veje.

 

410 Sandvig. Bygningshøjde for rammeområde 410.BL.01 ændres til max 8,5 meter.

 

Økonomiske konsekvenser

Der blev i december 2009 afsat 200.000 kr. til trykning af planforslag og 200.000 kr. til trykning af den vedtagne plan, og blev anslået et behov for ca. 80.000 kr. til afholdelse af 2 debatmøder i offentlighedsfasen.

 

Alle udgifter, i alt 480.000 kr., forventes afholdt over Teknik & Miljøs budget i 2010.

Der er dd. anvendt 196.111 kr. (ex moms) til tryk af forslag og afholdelse af 2 møder.

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2009 – Særligt vedr. arealer ved Nørrekås og havnen i Rønne

På baggrund af indsigelser til kommuneplanforslaget og  debatten om, hvorvidt der skal åbnes muligheder for boligbyggeri på arealerne ved Nørrekås og Kystvejen i Rønne, kan Teknik & Miljø foreslå følgende.

 

Generel planlægning i området

Området på og omkring Rønne Havn ændres gradvist, bl.a. i takt med de nye behov, der er opstået i og omkring havneområdet (bl.a. de trafikale ændringer). Derfor er det i kommuneplanen foreslået, at der i kommende planperiode udarbejdes en samlet plan for hele Rønne Havn og de tilstødende byområder. Denne udviklingsplan skal beskrive områdets udviklingspotentialer og muligheder, både på kortere og længere sig, og skal sikre en hensigtsmæssig udvikling der så vidt muligt tilgodeser både erhvervsmæssige og bymæssige/fritids-mæssige behov (herunder trafikale behov).

Områdets interessenter og brugere vil blive inddrages i denne proces.

 

De trafikale forhold i Rønne, herunder forslag til ændringer ved Rønne Havn (se stiplet vej på kort), vil blive behandlet i begyndelsen af 2011. Der er således udarbejdet et forslag til en overordnet trafikplan for Rønne, der skal drøftes med berørte parter i en 8 ugers offentlighedsperiode.

 

Efter gennemførelse af disse planlægningsprojekter og nyanlæg af veje, f.eks. Tysklandsvej, kan der blive behov for justering af grænser og indhold i områdets kommuneplanrammer.

 

De 2 områder ved Nørrekås

 

101.C.08. Detailhandelscenter  med eller uden boliger

I kommuneplanen er indført en  ”fleksibilitetsbegrænsning” om at der ikke må planlægges for boliger i området. Denne begrænsning har været debatteret og der har været forslag om at fjerne begrænsningen.

 

Boliger i området vil indebære at der skal udarbejdes en særlig miljøvurdering med krav om særlige støjdæmpende foranstaltninger i en lokalplan for området. Området blev foreslået udlagt som ”byomdannelsesområde” (jf. planlovens § 11 ).

 

Ny indstilling:

Det foreslås at den oprindelige formulering i forslag til beslutning fastholdes, således at ”fleksibilitetsbegrænsning” om at der ikke må planlægges for boliger i området gælder. Forslaget om at udlægge området som byomdannelsesområde er dermed ikke længere aktuelt og bortfalder.

 

 

101.BL.10 Blandet helårsbolig og erhvervsområde ved Nørrekås

I forslag til kommuneplanen er det tidligereErhvervsområde, til konference, turist- og kulturcenter eller lignende formål vest og syd for Nørrekås Havn, blevet ændret til et blandet helårsbolig og erhvervsområde. Det omtalte center er ikke længere aktuelt, og kommunalbestyrelsen havde efterlyst flere blandede områder, og idekonkurrencen for de bornholmske havne foreslog bl.a. boliger i området.  

 

I kommuneplanforslagets retningslinjer for Rønne står, at Nørrekås lystbådehavn med omkringliggende områder skal udvikles tilet  sammenhængende attraktivt område og at der udarbejdes en helhedsplan for området.

 

Boliger i området vil, ligesom for detailhandelsområdet, indebære at der skal udarbejdes en særlig miljøvurdering med krav om særlige støjdæmpende foranstaltninger i en lokalplan for område.

 

Ny indstilling:

Mulighed for boliger i området fjernes. Området udlægges i stedet som ”blandet område” med mulighed for offentlige formål, liberalt erhverv og rekreative formål.

 

 

Kort over Nørrekås og havn

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. oktober 2010

1.
1. Oplæg til kommunalbestyrelses behandling (DOC)

2.
4. Boligbegreber (DOC)

3.
5. Miljøvurdering, sammenfattende redegørelse (DOC)

4.
3. Kopi af indkomne bidrag (PDF)

5.
6. Forslag til Kommuneplan 2009, del 1 (PDF)

6.
7. Forslag til Kommuneplan 2009, del2 (PDF)

7.
8. Miljøvurdering (PDF)

8.
2. Turistpolitik (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Mulighedernes Land - Projektgodkendelse og anlægsbevillinger til delprojektet "Ned og op igen"  

08.03.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

26

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22. april 2010 principgodkendt delprojektet ”Ned og op igen – Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”. Kommunalbestyrelsen tilkendegav her ønske om at der blev arbejdet videre med projektet med bevarelse af Vang pier.

Der er siden april indhentet tilladelse til bevaring af pieren og lavet tilstandsundersøgelser af pieren. Da der nu foreligger afklaring om tilladelser og drift, er der grundlag for at træffe endelig beslutning om gennemførelse af projektet.  

Det samlede budget er forhøjet med 1,9 mio. kr. da NCC har forhøjet sin medfinansiering med 1. mio. og ønsker at lade værdien af det resterende materiale i bruddet indgå i projektet.

Projektplanen (bilag 1) er godkendt af Realdania. Tidsplanen fremgår af bilag 2.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at projektet gennemføres som det nu foreligger beskrevet,

b)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på i alt 11.617.750 kr. (udgift) til delprojektet under Mulighedernes Land: ”Op og ned igen - Omdannelse af granitbrud og omkringliggende naturområde til multifunktionelt uderum for natur og friluftsliv”,

c)     at der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på i alt         -11.617.750 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet,

d)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområdet 09 Teknik og miljø.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet en præcis beskrivelse af de økonomiske forudsætninger bør være mere gennemskuelig. 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Hvad skal der ske

Projektet skal gøre Ringebakkerne mere tilgængeligt bl.a. med nye stier, shelter- og rastepladser, klatrevægge og mountainbikeruter. Vang pier vil bl.a. danne ramme om lystfiskeri og badeaktiviteter og være landingssted for kajakker og ilandstigning for dykkere.   

Projektets overordnede formål er at fremhæve de stedlige naturværdier, den særlige geologi og de rige muligheder for natur og friluftsliv i og omkring det fredede område ved det tidligere stenbrud i Ringebakkerne syd for Vang samt på udskibningsstedet Vang pier. Målet er at gøre Vang og de omkringliggende arealer til attraktive besøgsmål der er kendt både af Bornholms befolkning og besøgende. 

 

Vang pier

På grundlag af den politiske tilkendegivelse i april, om at bevare Vang pier som en del af projektet, er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet til at ændre og bevare havneanlægget Vang pier. Afgørelsen har været prøvet idet Danmarks Naturfredningsforening Bornholm påklagede afgørelsen, men den er nu stadfæstet af Transportministeriet (der er den myndighed der i sin tid gav tilladelse til etablering af pieren.(bilag 3)

Der har været foretaget undervandsundersøgelser og en grundig gennemgang af Vang pier. Undersøgelserne viser, at den driftmæssige vedligeholdelse af pieren efter projekt­gennem­førelsen vil kunne afholdes inden for det eksisterede driftsbudget til havne.

 

Ringebakkebruddene

NCC har vist stor imødekommenhed i forhold til at gennemføre en rydning af bruddene hurtigere end planlagt, så projektet kan gennemføres i 2011, da der nu er mulighed for at omdanne området til et særegent og attraktivt fritidsområde og kulturminde.  

 

Borgerinddragelse

Projektet påbegyndes primo 2011 med nedsættelse af en projektgruppe og inddragelse af en bredere interessentkreds end de lodsejere og friluftsorganisationer med særlig interesse i projektet (NCC, Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Bornholm) der har været involveret i den indledende fase. Rammerne for gennemførelse af projektet og dermed borgerinddragelsen vil være Naturklagenævnets fredningskendelse for området fra 1997 og de naturgivne vilkår for den fremtidige drift og vedligeholdelse som især Vang pierens udformning skal tage højde for. 

 

Finansiering

Realdania

4.320.000 kr.

NCC

7.600.000 kr.

Teknik & Miljø som ejer og myndighed

520.000 kr.

Friluftsrådet

550.000 kr.

I ALT

12.990.000 kr.

 

Der er søgt om tilskud fra Friluftsrådet, men tilsagn er endnu ikke modtaget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 11.617.750 kr. til projektets gennemførelse, samt en anlægsbevilling på -11.617.750 kr. til tilskud.

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel. For yderligere detaljering henvises til finansieringsoversigten i projektplanen (bilag 1).

 

Anlægsudgifter, kr.

2011

Omdannelse af Ringebakkebruddet

4.110.000

Omdannelse af Vang Pier

6.510.000

Øvrige projektudgifter:

 

Forberedelse og opstart

55.000

Kortlægning og udarbejdelse af forslag

255.000

Formidling og synliggørelse

560.000

Projektafslutning og exit og uforudsete udgifter

127.750

Anlægsbevilling i alt

*11.617.750

 

*Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 12.990.000 kr. og anlægsbevillingen på 11.617.750 kr. udgøres af 400.000 kr. til myndighedsbehandling og varetagelse af havneinteresser, 120.000 kr. overhead (30% af BRK bidrag) og de 852.250 kr. til fondsafgift.

 

Finansiering, kr.

I alt

Tilskud fra NCC

-7.600.000

Tilskud fra Realdania

-4.320.000

Tilskud fra Friluftsrådet eller anden fond - pulje

-550.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania og anden fond

852.250

Tilskudsbevilling i alt

-11.617.750

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Bilag 2 - Tidsplan (XLS)

2.
Bilag 3 - Transportministeriets afgørelse vedr. Vang pier (PDF)

3.
Bilag 4 - Visualiseringer, Vang pier (PDF)

4.
Bilag 1 - Projektplan 22.11.2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kvalitetsrapport 2009/10 for kommunens skolevæsen

17.01.10K04-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

7

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for kommunens skolevæsen. Efter folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen på baggrund af en kvalitetsrapport tage stilling til status for kommunens skolevæsen for et år ad gangen. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2009/10 foreligger nu til behandling. Samlet vurderes folkeskolen på Bornholm – både som helhed og den enkelte folkeskole - har et fuldt tilfredsstillende fagligt niveau. Dette er vurderingen, selv om eleverne i nogle tilfælde præsterer under gennemsnit. De første 45 sider udgør kvalitetsrapporten for det bornholmske skolevæsen, derefter følger de enkelte skolers kvalitetsrapporter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2009/10 for det bornholmske skolevæsen, til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendes, men Børne- og skoleudvalget finder det bekymrende med de meget store økonomiske forskellige på bla. Midler til undervisningsmidler og efteruddannelse, og udvalget ønsker, at dette indgår i det videre arbejde med skolestruktur og indholdsdebat.

Udvalget har til hensigt, at se nærmere på muligheden for tilsynsbesøg i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport er udarbejdet af Børne- og skolesekretariat med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Rapporten er et dokument, der både udgør kvalitetsrapporten for kommunens samlede skolevæsen og samler de enkelte skolers kvalitetsrapporter. Endvidere indgår aftaleopfølgning for 2010 i kvalitetsrapporten. Efter hvert afsnit med vurderinger følger en række konkrete anbefalinger.

 

Der har ikke været gennemført tilsynsbesøg på skolerne i 2010. Derfor er sekretariatets vurdering af skolevæsenet baseret på skolernes egne indberetninger. Det bemærkes, at tilsynsbesøget ikke er lovpligtigt.

 

Formålet med kvalitetsrapporten er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om skolevæsenets kvalitet. Formålet er endvidere at give kommunalbestyrelsen viden og indsigt som grundlag for stillingtagen til det faglige niveau og som grundlag for en eventuel beslutning om opfølgning.

Kvalitetsrapporten for 2010 er forenklet i omfang og struktur i forhold til tidligere års rapporter.

 

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 16. november 2010. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen ved Rønneskolen, skolebestyrelse og Med - udvalg ved Paradisbakkeskolen, skolebestyrelsen ved Kildebakken, skolebestyrelsen ved Skole Nord, skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen, skolebestyrelsen ved 10. klasseCenter Bornholm og skolebestyrelsen ved Bornholms Heldagsskole.

 

Høringssvarene er opsummeret og tematiseret nedenfor:

 

Generelle bemærkninger:

Kildebakkenønsker at påpege, at det ikke er muligt at opretholde og videreudvikle det samme høje kvalitetsniveau med færre ressourcer

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolentager kvalitetsrapporten til efterretning

Hans Rømer Skolentager kvalitetsrapporten til efterretning

10. KlasseCenter Bornholmtager kvalitetsrapporten til efterretning

Bornholms Heldagsskoletager kvalitetsrapporten til efterretning

Skole Nord anbefaler at godkende rapporten og følge op på de anbefalinger, der er givet.

En opfølgning på flere områder fx vikardækning og uddannelse af medarbejdere vil kræve øget økonomi alternativt en omprioritering af den tildelte økonomi.

 

Generelt om kvalitetsrapporten:

Rønneskolen mener at rapporten ikke er operationel, og anbefalingerne der ledsager vurderingen af de pædagogiske processer virker lovlig generelle. Rønneskolen har ikke savnet tilsynsbesøget.

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) opfordrer til at tilsynsbesøget genindføres.

Kildebakkengør opmærksom på at kvalitetsrapporten er et meget omfattende materiale, mangler dialogen med Børne- og skolesekretariatet. Kildebakken foreslår, at kommunen anvender udfordringsretten og ansøger om at kvalitetsrapporten kun laves hvert andet år.

 

Elevfravær:

Rønneskolen anser bemærkningen om elevfravær for ganske relevant og vil følge op på dette med en diskussion af hvad der kan anses som et acceptabelt fravær.

 

 

Klassekvotienter:

Rønneskolen anser anbefalingen om at øge klassekvotienterne for en politisk anbefaling, som ikke hører hjemme i en kvalitetsrapport. I øvrigt er det skolebestyrelsens opfattelse, at en klassestørrelse ikke bør overstige 22 for, at der kan tages de nødvendige hensyn til inklusion.

 

Principper for aflysning af undervisningen:

Rønneskolen mener, at hvis der ikke kan gives relevant undervisning i f.eks. musik, håndarbejde eller lignende i ydertimer, vil aflysning være en mulighed også på 0.- 6. klassetrin

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) gør opmærksom på, at der ikke længere bruges faste vikarer på Paradisbakkeskolen

 

Skole – og hjem samarbejdet:

Rønneskolen bakker op om at alle skoler udarbejder en kommunikationspolitik

 

95 % målsætningen – uddannelse til alle:

Rønneskolen mener, at der tilsyneladende ensidigt er fokuseret på det politiske mål om at 95% af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse. ”Andet” kan være et godt alternativ.

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) opfordrer til en ensartet opgørelse af tallene, der viser elevernes valg af ungdomsuddannelse.

 

Vurdering af prøvekarakterer og nationale tests:

Rønneskolen tager afstand fra at skolernes prøvekarakterer/ karakterer nævnes.

 

Vedr. elevplaner:

Paradisbakkeskolen (Med-udvalget) gør opmærksom på, at de ikke har en fælles elevplansskabelon, men snarere en fælles ramme for elevplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det skal bemærkes, at Rønneskolen mener, at aflysning vil være en mulighed også på 4.- 6. klassetrin og ikke som der fejlagtigt er angivet 0. – 6.klassetrin.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten (DOC)

2.
Kvalitetsrapport, høringssvar fra Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Høring af kvalitetsrapporten i skolebestyrelserne (DOC)

4.
Vejledning til kvalitetsrapporten (DOC)

5.
Høringssvar Kvalitetsrapport Rønneskolen (DOC)

6.
Høringssvar, Kvalitetsrapport, Skole Nord (DOC)

7.
Høringssvar, Kvalitetsrapport, Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Høringssvar, kvalitetsrapport, 10. klassecenter Bornholm (MSG)

9.
Høringssvar kvalitetsrapport Bornholms Heldagsskole (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012

17.20.01G01-0118

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

16

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne. Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Herefter træffer skolebestyrelserne beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i skoledistriktet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

 

a)     ønsker om indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2011/2012 i Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen alle imødekommes

b)     ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt imødekommes for 1 elevs vedkommende, således at det samlede antal indskrevne elever bliver 75.

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010:

Indstillingen anbefales, idet ønskerne om indskrivning på Paradisbakkeskolen fra andet skoledistrikt ikke imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Børne-og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det bornholmske skolevæsen består af 4 skoledistrikter. Hvert skoledistrikt har 1 folkeskole med 3 afdelinger:

 

Skole Nord med afdelingerne Kongeskær, Hasle og Klemensker

Paradisbakkeskolen med afdelingerne Nexø, Svaneke og Bodilsker

Hans Rømer Skolen med afdelingerne Aaker, Mosaik og Vestermarie

Rønneskolen med afdelingerne Østre, Åvang og Søndermark

 

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen beslutning om, i hvilket af de 4 distrikter, det enkelte barn indskrives.

Barnet har ret til optagelse i det distrikt, hvor barnet bor. Kommunalbestyrelsens beslutning vedrører derfor alene de elever, der ønsker indskrivning på anden skole end distriktsskolen.

 

Skolebestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvor mange børnehaveklasser, der dannes i distriktet. På baggrund af antallet af børnehaveklasser og skolebestyrelsens vedtagne principper for klassedannelse er det distriktsskolelederen, der har kompetencen til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på distriktets afdelinger.

 

Endvidere gælder, jf. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

De nævnte kriterier finder således alene anvendelse, når elever ønsker indskrivning i anden skole end distriktsskolen og når elevtallet er mindre end 25 i den ønskede klasse.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2011/2012 har Børnenes Dagpleje og Pladsformidling modtaget svar fra 436 børn.

305 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 91 er indskrevet i private skoler og 40 børn har søgt om udsættelse af skolestarten.

 

Der er, med udgangspunkt i forældrenes ønsker, indskrevet følgende antal elever i de 4 distrikter:

 

Skole Nord:                    48 elever, alle fra skolens eget distrikt

Paradisbakkeskolen:        79 elever, hvoraf 5 elever ikke bor i distriktet

Hans Rømer Skolen:         57 elever, hvoraf 2 elever ikke bor i distriktet         

Rønneskolen:                 121 elever, hvoraf 8 elever ikke bor i distriktet.

 

Af opgørelsen fremgår, at de i alt 15 ønsker om anden skole end distriktsskolen ikke påvirker antallet af børnehaveklasser i Skole Nord, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Det skal dog bemærkes, at såfremt skolebestyrelsen i Skole Nord vælger at fastsætte antallet af børnehaveklasser ud fra et elevtal på maksimalt 25 elever pr. klasse vil der i skoleåret 2011/2012 kun være elever til dannelse af 2 klasser.

Hans Rømer Skolen vil, med udgangspunkt i maksimalt 25 elever pr. klasse, skulle danne 3 klasser og Rønneskolen 5 klasser.

 

Paradisbakkeskolen vil skulle danne 4 børnehaveklasser, hvis alle forældreønsker opfyldes.
Såfremt der gives afslag på 4 af de 5 ønsker om indskrivning i en anden skole end distriktsskolen, vil skolebestyrelsen kunne oprette 3 klasser i stedet for 4.

 

Den gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasserne vil ved dannelse af 14 klasser blive 21,8, mens klassekvotienten ved 13 klasser bliver 23,5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Indskrevne elever til børnehaveklasser 2011/2012 opgjort 12. november 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Politik for borgerinddragelse

04.21.00K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

34

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af resultatet af den offentlige høring om Kommunalbestyrelsens udkast til en politik for borgerinddragelse er der udarbejdet et revideret politikudkast, til endelig behandling og vedtagelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at det reviderede udkast til en politik for borgerinddragelse drøftes med henblik på en endelig vedtagelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Liste L stillede ændringsforslag om følgende tilføjelse: At der i politikken under bærende principper pkt. 1 eller 2 tilføjes at borgerinddragelse bliver et fast punkt på de politiske dagsordner for at sikre "at det skal være en naturlig del af den politiske beslutningsproces og ske på så tidligt et tidspunkt som muligt".

For ændringsforslaget stemte 5 (liste L, liste B, Trine Rasmussen), imod stemte 19 (liste V, liste A, liste C, liste F), hverken for eller imod stemte 1 (liste O).

 Revideret udkast til politikken blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. september 2010 et udkast til en politik for borgerinddragelse, der herefter blev sendt i offentlig høring frem til den 18. november 2010.

Et offentligt møde blev afholdt i Østermarie den 15. november 2010, og resultatet af den offentlige høring er ni indkomne høringsbidrag fra:

§         Aakirkeby Borgerforening

§         Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS)

§         Bornholmske Flygtningevenner

§         Enhedslisten Bornholm

§         Gudhjem By- og Mindeforening

§         Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Bornholm

§         Kaj Erik Mortensen, Hasle

§         Signe Kjøller, medlem af Det radikale Venstre

§         Tonny Borrinjaland, Allinge

 

På baggrund af de indkomne høringsbidrag og kommentarer fremkommet ved det offentlige møde er der udarbejdet et revideret politikudkast, med følgende ændringer i forhold til det oprindelige udkast:

§         I afsnittet ”Definitioner” er tilføjet ”foreninger, byting, fællesråd og borgerforeninger”, for hermed at understrege at borgerinddragelsen også henvender sig til det lokale foreningsliv,

§         I afsnittet om de overordnede mål for borgerinddragelsen er den sidste del af afsnittet om politikkens udmøntning i en strategi blevet udbygget og præciseret. Der er således sat navn på de instanser, der konkret vil indgå i udarbejdelsen af et udkast til strategi, samt at et udkast til strategi vil blive sendt i offentlig høring inden endelig vedtagelse af Kommunalbestyrelsen. Der lægges op til en endelig vedtagelse i 2. kvartal 2011,

§         I afsnittet om politiske tiltag er den sidste del om borgerpaneler blev uddybet,

§         I afsnittet om organisering og sammenhæng er det præciseret at de lokale udviklings­pla­ner knytter sig til ’lokalområder’ og ikke ’delområder’, ligesom grafikken er udvidet med grafik for det årlige fælles dialogmøde på ø-plan.

 

Bemærkninger til de enkelte høringsbidrag:

 

Bærende principper:

Bornholmske Flygtningevenner peger på vigtigheden af også at inddrage minoritetsgrupper, som f.eks. flygtningene på Bornholm, ved dialogmøderne – evt. via Bornholmske Flygtningevenner.

Landsforeningen Autisme, Kredsforeningen Bornholm ønsker også at blive inddraget, herunder med forslag om evt. afholdelse af halv- eller helårlige dialogmøder i stil med de interne dialogmøder med BRK’s virksomheder.

Aakirkeby Borgerforening foreslår at sager også skal kunne sendes til kommentering med baggrund i en problem- og opgavebeskrivelse.

Gudhjem By- og Mindeforening understreger vigtigheden af tidlig inddragelse i den enkelte, hvilket i lyset af tidligere dårlige erfaringer kan spare både tid og penge.

 

Bemærkning:

De i politikudkastet foreslåede dialogmøder vil være åbne for alle borgere og foreninger.

Forslaget fra Aakirkeby Borgerforening og understregningen fra Gudhjem By- og Mindeforening tages med i arbejdet med et udkast til strategi.

 

Overordnede mål:

Gudhjem By- og Mindeforening foreslår at et udkast til strategi udarbejdes i samarbejde med bl.a. Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), samt at et udkast bør sendes i høring på lignende måde som for politik-udkastet.

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) foreslår at borgerinddragelsen løbende evalueres, med deltagelse af politiske repræsentanter såvel som repræsentanter for medarbejdere og borgere, i en evalueringsgruppe.

På det offentlige møde blev der fra flere sider spurgt til hvem og hvordan en udvælgelse vil ske af de personer, der skal udarbejde strategien, ligesom flere foreslog at et udkast blev sendt i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

 

Bemærkning:

Der lægges med det reviderede udkast op til at sende et strategi-udkast i offentlig høring inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Ligeledes lægges der op til i politik-udkastet at sætte navn på de instanser, der skal indgå i en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et udkast til strategi: BBS, LAG-Bornholm samt fire BRK virksomheder og stabe, der i det daglige er i direkte berøring med de bornholmske lokalområder.

Der lægges endvidere op til at der årligt bør ske en evaluering af borgerinddragelsen, i tilknytning til Demokratigruppens årlige redegørelse. Evt. nedsættelse af en evalueringsgruppe vil indgå i arbejdet med strategiudkastet.

 

Politiske tiltag:

Enhedslisten Bornholm foreslår at borgerinddragelsen især baseres på etablering af Lokalråd, nogenlunde som de eksisterende Københavns Lokaludvalg.

Tonny Borrinjaland foreslog på det offentlige møde etablering af et lokalt råd i hvert af de tidligere sogne, med 7 personer valgt hvert sted.

Kaj Erik Mortensen, Hasle; Gudhjem By- og Mindeforening og Signe Kjøller, medlem af Radikale Venstre, har alle foreslået ændringer til forslaget om at afholde de lokale dialogmøder i de allerede definerede skole-/daginstitutionsdistrikter. De to førstnævnte lægger op til flydende grænser for de lokalområder, møderne bør holdes – herunder afstemt efter hvilke hovedemner, der er på mødernes dagsorden. Signe Kjøller foreslår at møderne lægges ude i de mindre lokalsamfund og gerne forskellige steder fra år til år, med det årlige fællesmøde placeret midt på øen. Hun foreslår endvidere en uvildig mødeleder, som f.eks. Landdistriktscoachen og at der på møderne kan indlægges gruppedrøftelser, hvilket vil aktivere langt flere.

Aakirkeby Borgerforening spørger til, hvem der har kompetence til at godkende referatet fra dialogmøderne?

Gudhjem By- og Mindeforening går ud fra de lokale udviklingsplaner skal dække lokalområder og evt. flere af disse i fællesskab – ikke ’delområder’ (distrikter).

Aakirkeby Borgerforening, Gudhjem By- og Mindeforening og Signe Kjøller efterlyser uddybning af tekst om borgerpaneler, herunder hvordan de udpeges/sammensættes.

 

Bemærkninger:

Forslagene om Lokalråd og lokale råd i de gamle sogne er ikke medtaget i det revidere politikudkast, da forslagene vurderes at kræve væsentlige ressourcer for at kunne realiseres.

Forslagene til placeringen af de lokale dialogmøder vil blive taget i betragtning i arbejdet med en strategi, idet politik-udkastet alene peger på at møderne som ”udgangspunkt” kan placeres i de allerede definerede skole-/dagsinstitutionsdistrikter. Der er således mulighed for at begrunde en anden placering af dialogmøderne.

Forslag om at holde møderne forskellige steder i mindre lokalsamfund, omkring mødeledelse og gruppedrøftelser vil blive taget i betragtning under arbejdet med strategien.

Hvem der godkender referatet af dialogmøder vil blive afklaret i arbejdet med strategien.

I det reviderede politik-udkast er præciseret at de lokale udviklingsplaner knytter sig til lokalområder. I forbindelse med strategi-arbejdet vil denne opgaves omfang og indhold mv. blive nærmere afklaret og beskrevet.

I det revidere politik-udkast er brugen af borgerpaneler blevet beskrevet mere detaljeret.

 

Organisering og sammenhæng:

Aakirkeby Borgerforening spørger til hvem eller hvordan formandskabet for Demokratigruppen udpeges.

 

Bemærkning:

Formanden for Demokratigruppen vil være borgmesteren.

 

Det af Liste L stillede ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens udkast vedtaget den 23. september 2010 er ikke blevet kommenteret fra nogen sider, hverken i de indkomne høringsbidrag eller blandt indlæggene ved det offentlige møde 15. november 2010.

Liste L foreslog en tilføjelse til afsnittet om de bærende principper, således at borgerinddragelse bliver et fast punkt på de politiske dagsordener. Dette forslag var med kursiv indsat i selve høringsdokumentet, med mulighed for at kommentere på det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser. Vedtages en politik for borgerinddragelse, vil den blive fulgt op med en strategi inkl. budget og finansieringsplan. I lighed med politikken vil også strategien skulle godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag:

1. Politik for borgerinddragelse, revideret udkast efter høring

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Politik for borgerinddragelse - revideret udkast efter høring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Facilitetsundersøgelse - idræt og fritid

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

23

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyuggelsesudvalget (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (I)

Kommunalbestyrelsen (B)

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Sekretariatet har udarbejdet en analyse, som kortlægger de væsentligste faciliteter på idrætsområdet og sammenligner antallet af faciliteter med resten af Danmark.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      På baggrund af en samlet vurdering efter de tre kriterier indstilles følgende idrætshaller til lukning: Nyvestcenteret, Poulskerhallen samt én af tre de skolehaller – i relation til kommende beslutninger om skolestruktur.

2.      At den foreliggende facilitetsanalyse danner grundlag for en videre proces om de fremtidige idrætsfaciliteter på Bornholm i samarbejde med Bornholms Idrætsråd.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Fremsendes med indstilling nr. 2 med tilføjelse af repræsentation fra Folkeoplysningsudvalget.

Kommissorium for den videre proces udarbejdes snarest og forelægges udvalget til godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker forslag til kommissorium forelagt til behandling i januar måned 2011.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt, idet kommissoriet forelægges til behandling i februar måned 2011.

 

Sagsfremstilling

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En facilitetsanalyse er ikke et entydigt begreb. Men ser vi på andre kommuners facilitetsundersøgelser, indeholder de typisk et eller flere af følgende elementer:

3.      en kortlægning af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter

4.      en sammenligning af antal faciliteter i kommunen med andre kommuner/regioner

5.      en analyse af behovene for og ønskerne til kommunens faciliteter

6.      et eller flere forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter i kommunen

Den nu udarbejdede facilitetsanalyse kortlægger og beskriver de eksisterende anlæg, lokaler og rum, der anvendes til idræt i Bornholms Regionskommune. Kortlægningen er baseret på indsamling af faktuelle data og forholder sig primært til faciliteternes indhold, funktion, placering, potentielle brug samt ejerskab.

Endelig indeholder analysen en sammenligning af kommunens udbud af idrætsfaciliteter sammenlignet med Region Sjælland og hele Danmark.

Analysen konkluderer ikke på behov og ønsker til fremtidige faciliteter og indeholder heller ikke forslag til fremtidig udbygning af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune, idet sådan en analyse vil kræve en længere proces i dialog med brugere og interessenter.

Analysen har fokus på idrætshaller, svømmehaller, gymnastiksale, stadions, fodbold- og tennisbaner, idet disse faciliteter udgør langt størstedelen af idrætsfaciliteter på Bornholm – både brugsmæssigt men også økonomisk. Derudover findes en lang række mindre faciliteter – f.eks. ridebaner, lejrpladser, skydeanlæg m.v. – som ikke er medtaget i denne rapport.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I budget 2011 og overslagsårene er det besluttet, at Bornholms Idrætsområder skal spare 275.000 kroner på nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige.

Processen omkring dette er i gang, idet Bornholms Idrætsområder drøfter konkrete forslag til banelukninger med fodboldklubberne.

Det forventes, at der kan præsenteres et endeligt forslag til godkendelse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget første kvartal 2011.

 

Ud over lukning af boldbaner er der anmodet om oplæg til lukning af andre faciliteter. Med henblik på en vurdering af, hvilke faciliteter, der skal indstilles til lukning er der opstillet følgende kriterier:

·         Facilitetens anvendelse og udnyttelsesgrad

·         Facilitetens afstand til andre lignende faciliteter.

·         Facilitetens kobling til den igangværende debat om skolestruktur.
Tre idrætshaller hører under kommunale skoler, og en eventuel skolelukning antages at få konsekvens i forhold til idrætshallen.
Skolers brug af den lokale idrætshal indgår som en væsentlig del af de fleste selvejendes idrætshallers økonomiske grundlag.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Facilitetsundersøgelse, november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune

00.01.00P23-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

35

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomiudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udbudsstrategierne blev vedtaget med Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne

 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender udkast til ”Udbudsstrategi for Bornholms Regionskommune” til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lovens forskrifter er efterfølgende indarbejdet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 581 af 24/06/2009 (kommunestyrelsesloven) og af denne nu gældende version af kommunestyrelsesloven fremgår:

 

§ 62 b.Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Stk. 2.Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbuds-strategiens indhold og udformning.

§ 62 c.Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted, redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens udbudsstrategi efter § 62 b. Redegørelsen skal offentliggøres.

Stk. 2.Redegørelsen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om udbud af opgaver, der er gennemført i den pågældende valgperiode, samt oplysninger om varetagelsen af de opgaver, som kommunen efter en udbudsforretning fortsat udfører for sig selv.

Stk. 3.Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler for redegørelsens indhold og udformning.

 

Indenrigs- og socialministeren har i Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse, BEK nr. 1310 af 15/12/2009 fastsat nærmere regler for indhold og udformning af henholdsvis udbudsstrategi og opfølgnings-redegørelse.

 

Såvel kommunestyrelseslov som bekendtgørelse er tilgængelig fra retsinformations hjemmeside: www.retsinfo.dk.

 

Formålet med udbudsstrategien er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet, jævnfør bemærkningerne til lovforslaget, at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommuner.

 

Udbudsstrategien skal give kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte konkurrenceudsættelse højt på den politiske dagsorden på en mere tydelig og systematisk måde.

 

Om indholdet i udbudsstrategien fastslår bekendtgørelsen følgende:

En oversigt over de områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde, fx ved en udbudsplan.

 

En angivelse af kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.

 

En beskrivelse af de initiativer, der vil blive taget i anvendelse for at nå kommunalbestyrelsens mål for øget konkurrenceudsættelse.

 

Udbudsplanen har til hensigt at skabe gennemsigtighed, dels over for borgere, dels over for potentielle leverandører om, hvad der er i røre i relation til brug af udbud i opgavevaretagelsen.

 

Udbudsstrategien skal i henhold til bekendtgørelsen gøres tilgængelig for borgerne. Det er imidlertid frit for kommunen at vælge, hvor udbudsstrategien skal gøres tilgængeligt. Den officielle vejledning foreslår kommunens hjemmeside.

 

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på Bornholms Regionskommunes mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Udkast til Udbudsstrategi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Årlig revidering af kontrakt og kvalitetskrav vedr. Frit Valg personlig pleje og praktisk hjælp

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

15

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp m.m. nr. 299 af 25. marts 2010 skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på de fastsatte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter § 83 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at materialet indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·                                          

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. De kvalitetskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter lovens § 83 skal afspejle den af kommunalbestyrelsen fastsatte kvalitetsstandard for indholdet og leveringen af ydelserne. Kvalitetskravene skal anvendes som grundlag for kommunalbestyrelsens godkendelse og indgåelse af kontrakt med leverandører af personlig og praktisk hjælp.

 

Følgende dokumenter fremstilles herved i revideret form til politisk behandling:

1.      Kvalitetskrav til leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

2.      Kontrakt vedr. personlig pleje og praktisk hjælp

 

For begge dokumenter gælder, at der er foretaget ændringer i henhold til: kvalitetsstandard for området vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2010, lovbestemmelser og ændringer af redaktionel karakter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Forslag kontrakt (DOC)

2.
Forslag kvailtetskrav (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Årlig revidering af kvalitetsstandard for dagcenter på ældreområdet

16.09.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

25-10-2010

13

 

Socialudvalget

01-12-2010

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

10

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 28. maj 2009 Kvalitetsstandard for Dagcenter på Ældreområdet. Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og –centre og Visitation Ældre har gjort sig i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i nærværende forslag gjort tiltag og foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelige og præcis og i henhold til gældende praksis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 25. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at kvalitetsstandarden tilpasses med de vedtagne for mål for 2011

b)     at kvalitetsstandardens forside erstattes med: Kvalitetsstandard, Dag- og aktivitetscenter, Ældreområdet  

c)     at på kvalitetsstandardens side 5, under ophør – udgår ordet helt

d)     at det fremgår af kvalitetsstandarden, at der ved hel- og formiddagstilbud gives mulighed for at medbringe madpakke  

e)     at kvalitetsstandarden herefter indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·                                          

Socialudvalget, den 1. december 2010:
Udvalget henleder opmærksomheden på beslutning af 5. februar 2010, som siger: "Udvalget ønsker at beboere, der ønsker det på plejehjem og plejecentre, får mulighed for at deltage i dagcenteraktiviteter. Der skal derfor udvises den fornødne fleksibilitet for at imødekomme dette."

Rettelserne indarbejdes som anført i a) - d), herefter anbefales kvalitetsstandarden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af Regionskommunens serviceniveau for de visiterede og ikke visiterede ydelser indenfor dagcenter- og aktivitetsområdet. Standarden indeholder tilbud om heldags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – varigt, halvdags dagcenter – tidsbegrænset og sluttelig åbne aktivitetstilbud.

 

Der visiteres til tilbud efter servicelovens § 84 stk. 1 og stk. 2. Visitationen sker individuelt på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Der visiteres ikke til tilbud efter servicelovens § 79, som er åbne tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

 

Der findes dagcentre på følgende lokationer: Plejehjemmet Sønderbo, Plejehjemmet Toftegården, Nørremøllecentret og på Plejecenter Aabo. Der findes åbent aktivitetscenter på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, på Plejehjemmet Toftegården og på Nørremøllecentret. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Kvalitetsstandarden har med Socialudvalgets beslutning af 25. oktober været sendt i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar fra: DeViKa, Døgnplejen Bornholm, MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre, dagcenterteamet i Bornholms  Plejehjem og –centre og fra Ældrerådet.

 

DeViKa har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Bornholms Plejehjem og –centre har ingen bemærkninger.

Dagcenterteamet ved Bornholms Plejehjem og –centre ønsker redaktionel ændring til forsiden. Det fremgår endvidere af dagcenterteamets høringssvar, at ud fra deres faglige vurdering skal dagcenteret i Nylars fusioneres med dagcenteret på Aabo.  

 

MED-udvalget ved Døgnplejen Bornholm stiller sig undrende overfor de anførte mål. Ønsker en tilføjelse på side 3 afsnit 5, så personale i Døgnplejen Bornholm indgår som samarbejdsrelation.

 

Ældrerådet kan anbefale kvalitetsstandarden med følgende bemærkninger:
a) Kvalitetsstandarden vedrører både dagcenter og aktivitetscenter, men alene dagcenter indgår i titlen, hvorfor Ældrerådet anbefaler at titlen suppleres med ordet ”aktivitetscenter”.
b) De mål der er angivet under pkt. 4 tolkes som overordnede for alle kvalitetsstandarder, og bør derfor ikke indgå i en kvalitetsstandard der alene vedrører dagcenter og aktivitetscenter.
c) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Ophør” bl.a., ”Bevillingen stilles i bero ved indlæggelse på sygehus eller ophold på aflastningsplads.” Det fremgår videre ”I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”helt” udgår, således at der i videre omfang kan dispenseres til gavn for svagelige borgere.
d) Det fremgår af pkt. 8.1. og pkt. 8.1.1. under ”Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven”: ”Opgaven løses fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence til at løse opgaven” ”Sundhedsfaglige elever, studerende og andre kan udføre opgaven under vejledning.” Ældrerådet anbefaler at ordet ”fortrinsvis” udgår.
e) Takstbladet ønskes mere specificeret, så man kan se hvilken takst der er for kørsel. Begrundelse: Skabe større gennemsigtighed. Ajourført takstblad ønskes udsendt til alle dagcenterbrugere ved ændringer.
f) Det bør være muligt for dagcenterbrugere at medbringe madpakke, i stedet for at købe mad i centret. Begrundelse: Større valgfrihed.

Administrativ tilføjelse:

De strategiske mål for 2011 vedr. politikområde 05 Ældre er:

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fortsat fokus på, at der er klare og kendte mål for den offentlige service.

·         Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling.

·         Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

·         Fokus på borger- og brugerinddragelse.

·         Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav. 

Erstatter kvalitetsstandardens punkt 4.

 

Mulighed for at medbringe madpakke under forudsætning af, at dette ikke medfører et øget behov for ressourcer i døgnplejen.

Ældrerådets ønske om et mere specificeret takstblad, vil blive forelagt til kommende budgetbehandling. 

 

Administrativ tilføjelse 24/11-2010

Indgået høringssvar fra Handicaprådet. Ingen bemærkninger.

Høringssvar fra Visitation Ældre. Har bl.a. bemærkning vedrørende afgørelse:

”Hvis der i klagen fremkommer nye oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, vil det medføre en revisitering.”

 

Bilag til Socialudvalget 25. oktober 2010

1.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar DeViKa (DOC)

3.
Høringssvar, kval.std. Dagcenter fra Visitation Ældre (DOC)

4.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

5.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

7.
Høringssvar fra MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

8.
Høringssvar fra dagcenterområdet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

9.
Forslag Kvalitetsstandard dagcenter december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap

27.42.00P23-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

15

 

Socialudvalget

01-12-2010

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

11

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

12

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har anvisningsret til 337 boliger. Boligerne er fordelt med 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 77 i Hasle, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 134 i Rønne.

Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

6.
Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

27.42.32P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

17

 

Socialudvalget

01-12-2010

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

12

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

13

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Den 8. oktober 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for nødkald og nødkald med røgmelder. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige præciseringer indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til nødkald og nødkald med røgmelder. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 112 i Lov om social service siger, at:

’Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1.      i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2.      i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3.      er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv’

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrative tilføjelser

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem- og centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger, som gør kvalitetsstandarden mere tydelig og præcis.

Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at BRK’s nødkaldssystem ikke er kompatibelt med det digitale telefonsystem.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Høringssvar Visitation Ældres MED-udvalg (DOC)

3.
Høringssvar fra BPC`S MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

6.
Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Socialudvalget

01-12-2010

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Udsættes til næste møde med henblik på en afklarende definition af borgere i eget hjem.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`S MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

14

 

Socialudvalget

01-12-2010

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

14

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2009 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Boliger ifølge Lov om social service § 192 og boliger ifølge Lov om almene boliger m.v. §§ 5 stk. 2 og 58a.

Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

·         at sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til plejeboliger for ældre, som er fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 44 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 15 på Svaneke Plejecenter, 16 i Ældrekollektivet i Årsdale og 54 på Nørremøllecentret (opgjort pr. september 2010 – varige pladser).

Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.

Ansøgning fremsendes til Visitation Ældre, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Visitation ældre har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er kommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre og Visitation Ældre.

MED-udvalget på Bornholms Plejehjem og -centre finder det vigtigt, at borgerne bliver informeret om hvilke faciliteter og serviceaftaler, der findes på de eksisterende plejehjem- og centre, inden borgerne og de pårørende træffer det endelige valg om plejebolig. Bornholms Plejehjem og -centre vil gerne i samarbejde med Visitation Ældre kvalitetssikre på dette område.

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`s MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 4. oktober 2010

5.
Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker

09.08.24P16-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

27

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter en 12 ugers offentlighedsperiode indstilles indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Østerlars og Østermarie vandværker til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale indsatsplanen med redaktionelle rettelser til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf d. 30.6.2010 beslutning om:

c)     at udsende forslag til indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker i offentlig høring i 12 uger

d)     at planen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planforslaget blev bl.a. udsendt til samtlige grundejere og beboere, som er omfattet af planen. Høringsperioden sluttede d. 15.10.2010. I høringsperioden er der modtaget 4 skriftlige reaktioner:

1. Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie, som håber, at de kan bibeholde deres nuværende vandforsyningsbrønd.

2. Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars, som gerne fortsat vil dyrke skovdrift med julegrønt/juletræer og anvende gødning samt pesticider i fornødent omfang.

Herudover er der modtaget breve fra Miljøcenter Roskilde og Forsvarets Bygningstjeneste, som ikke har bemærkninger til planforslaget.

 

Teknik & Miljø har følgende bemærkninger til brevene nr. 1 og 2:

- Brev nr. 1: Planen kommer ikke til at hindre fortsat brug af aktive vandindvindingsbrønde til husholdningsbrug.

- Brev nr. 2: Det pågældende areal ligger i Nybro nærområde. Selve indsatsplanen kommer ikke til at indeholde forbud mod eller begrænsninger af lovlig brug af pesticider og gødning. Men ifølge indsats 3 bør vandværket så vidt muligt sikre, at landbrugsarealerne (herunder også arealer til pyntegrønt) i nærområdet udnyttes skånsomt. Der kan fx blive tale om frivillige dyrkningsaftaler, arealkøb m.m.

 

Både arbejdsgruppen, som har været med til at udarbejde indsatsplanforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm har indstillet, at planen vedtages uden ændringer.

 

Læsevejledning for bilaget ”Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser”:

Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Gem filen fx på skrivebordet. Åbn herefter filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”, og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Brev af 8.10.2010 fra ejerne af Dyndevej 17, Østermarie (TIF)

2.
Brev af 12.10.2010 fra ejeren af et skovareal i Riseskoven, Østerlars (TIF)

3.
Indsatsplan for Østerlars og Østermarie vandværker med redaktionelle rettelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Kompetencefordeling på Teknik- og Forsyningsområdet

00.15.00A21-0063

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

28

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Virksomhederne under Teknik- og Forsyningsområdet har udarbejdet et forslag til revision af kompetencefordelingen mellem virksomhederne, Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslaget til kompetencefordelingsplan til anbefaling til kommunalbestyrelsen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den kompetencefordelingsplan, som i sin nugældende form blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30. april 2008. Planen bygger på styreformens princip om at delegation af myndighedsudøvelse skal ske i videst muligt omfang. Virksomhederne har gennemgået planen med henblik på ændringer som følge af ny lovgivning og behov for yderligere præciseringer.

 

I bilag ses dels den gældende kompetenceplan fra 2008 samt forslag til kompetenceplan 2010. Ændringer er markeret med rød skrift i forslaget til revideret kompetenceplan.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller forslaget til kompetencefordelingsplan til anbefaling til kommunalbestyrelsen

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2010:

Anbefales idet kompetencen til beslutning om navngivning af veje flyttes fra TMU til T&M

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Kompetenceplan 2008 (DOC)

2.
Forslag til kompetenceplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Evaluering af den fri fiskeret i de kommunalt ejede søer

04.10.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

29

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 at frigive fiskeriet i de kommunalt ejede søer sådan, at enhver kan fiske med almindelige håndredskaber under respekt af de almindelige fiskeriregler. Ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010. Teknik & Miljø har det indtryk, at der er betydelig interesse for ordningen. Hverken Teknik & Miljø eller Fiskerikontrollen har hørt om eller kunnet konstatere problemer i forbindelse med ordningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at ordningen gøres permanent

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales. Udvalget anmoder Kommunalbestyrelsen om at kompetencen til at træffe beslutninger på dette område delegeres til udvalget.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Amtskreds under Danmarks Sportsfisker Forening (DSF) havde tidligere en aftale med Bornholms Amt om forvaltningen af fiskeretten i bl.a. Safirsøen, Smaragdsøen og den sydlige del af Rubinsøen. Herunder kunne foreningen sælge fiskekort og skulle håndhæve almindelige ordens- og fiskeriregler. Det er imidlertid Teknik & Miljøs vurdering, at fiskebestanden er tilstrækkeligt beskyttet af den eksisterende fiskerilovgivning, og at der derfor ikke er behov for at opretholde særaftaler. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 24.1.2008 at opsige aftalen med sportsfiskerne og give fiskeriet frit i de kommunalt ejede søer under respekt af de almindelige regler for lystfiskeri. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres ved udgangen af 2010.

Ordningen er offentliggjort på BRKs hjemmeside: http://www.brk.dk/BRK/site.aspx?p=30509, der bl.a. viser, hvilke søer, det drejer sig om. Siden er de forløbne to år gennemsnitligt besøgt ca. 2 gange dagligt.

Fiskerikontrollen har på forespørgsel oplyst, at de ikke har kunnet konstatere nogen form for problemer i forbindelse med ordningen. Heller ikke Teknik & Miljø har konstateret problemer hverken med affald, uorden eller anden misbrug af ordningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Boligreguleringslovens kapitel II - V – stillingtagen til fortsat gyldighed

03.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

31

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

32

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. november 2006, at Boligreguleringslovens kapitel II – V skulle være gældende for Bornholm i perioden 1. januar 2007 – 31. december 2010 dog undtaget reglerne i §§ 52a-c.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

e)     at boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende for Bornholms Regionskommune fra d. 1. januar 2011 til d. 31. december 2011, dog undtaget reglerne i §§52 a-c.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Reglerne i lovens (Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, LBK nr. 962 af 11. august 2010) kapitel II – V kan højst være gældende for en periode på 4 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor inden årets udgang beslutte, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – V fortsat skal være gældende fra 1. januar 2011.

Reglerne i lovens kap. II – V omfatter følgende:

Kapitel II: Huslejereguleringer for beboelseslejligheder

Kapitel III: Vedligeholdelse og opretning

Kapitel III A: Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond

Kapitel IV: Forbedringer

Kapitel IV A: Huslejeregulering for mindre ejendomme

Kapitel V: Huslejeregulering for enkeltværelser

Kapitel VI: Huslejenævn

Kapitel VII: Benyttelse af boliger

Reglerne i lovens kapitel VII, om benyttelse af boliger, gælder i de kommuner, hvor reglerne i kapitel II – V er gældende.

Reglerne i §§52 a – c i kapitel VII gælder dog kun, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at de skal gælde. §§52 a – c omhandler bl.a. regler om max. antal beboere pr. beboelsesrum.

Reglerne i lovens kapitel VI, nedsættelse af Huslejenævn, gælder i alle kommuner uanset om kommunen har vedtaget at lovens kapitel II – V skal være gældende.

De beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer efter §§ 1 og 2 skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Beredskabskommissionens opgaver

14.00.03A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

34

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

33

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

20

 

Hvem beslutter

Beredskabskommissionen indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beredskabskommissionens opgaver er ikke nærmere beskrevet i Beredskabsloven. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr. 9175 af 01/03/2010, der omtale det kommunale redningsberedskabs struktur, herunder spørgsmål om beredskabskommissionens nedsættelse, sammensætning, opgaver og kompetence jf. beredskabslovens § 9

Indstilling og beslutning

Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen behandler og indstiller emner:

f)       Beredskabsplanlægning for det kommunale redningsberedskab og de kommunale frivillige

g)     Dimensioneringsplaner for det kommunale redningsberedskab.

h)     Årlige indberetninger om brandsyn og udrykninger til Beredskabsstyrelsen

i)        Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

j)       Behandling af eventuelle klager over det kommunale redningsberedskab.

 

Beredskabskommissionen den 12. maj 2010:

Indstillingen anbefales.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning anbefaler Beredskabskommissionens indstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen er nedsat i henhold til Beredskabslovens § 9 der anfører:

.

 

§ 9. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen

 

I vejledning 9175 af 01/03/2010., er i punkt anført:

 

5. BEREDSKABSKOMMISSIONENS OPGAVER

5.1 Beredskabsloven fastslår, at beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommissionens opgaver fastlægges i øvrigt nærmere af kommunalbestyrelsen.

Beredskabskommissionen varetager som udgangspunkt især spørgsmål om planlægningen af redningsberedskabet og forbereder kommunalbestyrelsens beslutninger om redningsberedskabet.

Det følger af beredskabslovens § 9, stk. 3, bl.a., at kommissionen i medfør af den kommunale styrelseslovs § 21 efter anmodning fra økonomiudvalget skal afgive bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag vedr. det kommunale redningsberedskab.

 

5.2 Beredskabskommissionen vil typisk varetage følgende opgaver:

- at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen

* om den samlede plan for kommunens redningsberedskab og civile beredskab,

* om redningsberedskabets årlige driftsbudget,

* om programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsopgaver inden for redningsberedskabets område,

* om anskaffelse af materiel, inventar og lign.,

* om etablering af tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning,

* om indgåelse af aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 1 og/eller 2,

* om opførelse af offentlige beskyttelsesrum og om udpegning af supplerende rum til beskyttelse,

* om kriterier for påbud om opførelse af sikringsrum i nye bygning ger og påbud om udførelse af murgennembrydninger,

* om kriteriet for benyttelse af offentlige beskyttelsesrum og sikringsrum til andre formål,

* om kriterier for påbud om etablering af bedriftsværn,

- at sikre koordinationen af kommunens beredskabsplanlægning med politimesterens og andre myndigheders beredskabsplanlægning,

- at varetage drift og vedligeholdelse af redningsberedskabets bygninger, herunder offentlige beskyttelsesrum, kommunale kommandocentraler og øvelsesanlæg, og redningsberedskabets materiel mv.,

- at drage omsorg for, at redningsberedskabets personel, herunder de kommunale værnepligtige, uddannes i overensstemmelse med gældende uddannelsesbestemmelser.

Kommunalbestyrelsen kan dog tillægge kommissionen kompetence til at træffe beslutninger i videre omfang, fx om anskaffelse af materiel mv., om etablering af tilstrækkelig vandforsyning, om indgåelse af

aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 2, og om benyttelse af offentlige beskyttelsesrum til andre formål.

 

Bornholms Regionskommune

 

I Bornholms regionskommunes organisation er Beredskabet underlagt politikområde nr.9 Teknik & Miljø

Dette indebærer at beredskabets budget er en del af Teknik & Miljø, s samlede budget. Dette betyder at det er TMU der fastlægger anlægs- og driftsbudgetter for Brandvæsnet.

 

Hele den driftsmæssige side at beredskabet samt den byggetekniske byggesagsbehandling er tillagt den daglige ledelse ved beredskabschefen. Jævnfør kompetencefordelingsplanen.

 

Der har tidligere været tradition for at Beredskabskommissionen varetager følgende opgaver:

 

Afgive indstillinger til:

 

Beredskabsplanlægning for redningsberedskabet og de frivillige

Dimensioneringsplaner for beredskabet

Årlige indberetninger til Beredskabsstyrelsen

Koordinering af kommunal beredskabsplanlægning med andre myndigheders planer.

Behandling af klager over beredskabet

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Likviditetsoversigt pr. 30. november 2010

00.32.18Ø10-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

2

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen. Hermed foreligger oversigterne pr. 30. november 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (217,9 mio.) og den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (274,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2010 (43,8 mio.) samt den forventede faktiske beholdning pr. ultimo 2010 (108,7 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i såvel den faktiske som den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2009 til 30. november 2010.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske beholdning på 235,5 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog som forventet er faldet med 17,6 mio. kr. siden 31. oktober 2010. Som beskrevet tidligere er det forventet, at beholdningen vil falde i sidste kvartal som følge af tilbagebetalingen af for meget modtaget beskæftigelsestilskud med ca. 55 mio. kr.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2010 på 43,8 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske ultimobeholdning 2009 og de i 2010 afgivne tillægsbevillinger. Herudover er der taget højde for budgetafvigelser på det ikke-overførbare område ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010, samt de tillægsbevillinger der herudover er indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske beholdning:

Den forventede faktiske beholdning udgøres af den beregnede beholdning korrigeret for de forventede overførsler fra 2010 til 2011. De forventede overførsler er anført på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 29,4 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2010

1.
Beholdninger opgjort pr. 30. november 2010 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Graneli Fonden - Godkendelse af vedtægtsændringer

00.06Ø24-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I sidste kommunale valgperiode startede en proces der skulle forankre Graneli Fonden ikke blot administrativt, men også bestyrelsesmæssigt ved Bornholms Landbrug og Bornholms Landboungdom. Civilstyrelsen har nu givet tilladelse til ændringer af vedtægterne.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen:

·         At vedtægtsændringerne for Graneli Fonden godkendes

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Graneli Fonden har til formål at hjælpe ubemidlede unge menneskers videreuddannelse inden for landbrug eller havebrug.

Vedtægtsændringerne er godkendt af Civilstyrelsen den 25. november 2010 og vedrører primært bestyrelsens sammensætning, således at der ikke længere er en politisk deltagelse i bestyrelsen.

Historisk var det Amtsrådets Formand der var født formand for bestyrelsen, denne post overtages nu af det valgte medlem fra Bornholms Landbrug.

Administrationen af fonden blev allerede den 27. september 1990 lagt ud til ”Bornholms Landboungdom og Vora Pibla” ved en beslutning i det daværende amtsråd.

 

Økonomiske konsekvenser

Den nye bestyrelse overtager forpligtelsen for at der hvert år udarbejdes et årsregnskab og den overtager ansvaret for legatkapitalen der p.t. består af Danske Invest Fonde og bankindestående, som i regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 var opgjort til kr. 97.379, 71.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 18. januar 2011

1.
Graneli Fonden - Vedtægter (PDF)

2.
Graneli Fonden - Vedtægtsændringer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Børn og unge-udvalget - Udpegning af 2 medlemmer

00.22.04A23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale om Barnets Reform.

Da loven træder i kraft den 1. januar 2011, betyder det, at der vil skulle ske en nyudpegning af medlemmer og stedfortrædere for disse for resten af indeværende kommunale valgperiode.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer og 2 stedfortrædere for disse, af og blandt sine medlemmer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen:

a)     At kommunalbestyrelsen af og blandt sine medlemmer udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere for disse, til børn og unge-udvalget.

b)     At udpegningen er for resten af indeværende kommunale valgperiode

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Der er truffet en borgmesterbeslutning den 21. december 2010 med Per Ole Petersen og Bente Johansen som medlemmer og med Henry Schou Madsen som stedfortræder for Per Ole Petersen og Dorthe Fink som stedfortræder for Bente Johansen.

Borgmesterbeslutningen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det nyudpegede børn og unge-udvalg er gældende fra 1. januar 2010 og foruden de 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen består børn og unge-udvalget af en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

 

P.t. er nedenstående kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til børn og unge-udvalget:

Per Ole Petersen             stedfortræder Erik Lund Hansen

Dorthe Fink                    stedfortræder Leif Olsen

Bente Johansen              stedfortræder Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Lovgrundlag:

Barnets Reform, lov nr. 628 af 11. juni 2010

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P27-0630

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

3

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

24

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 er virksomhedsaftalerne for 2011 forhandlet med områdechefen og forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     udvalget godkender virksomhedsaftalerne for 2011

b)     virksomhedsaftalerne for 2011 fremsendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Børne- og skoleudvalget 7. december 2010: Aftalerne godkendes, idet der for skolernes vedkommende indsættes grundtildelingen for bygningsdrift m.v.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Virksomhedsaftalerne er udarbejdet med baggrund i den vedtagne aftaleskabelon. Som følge af ændringen af bevillingsniveauet ændres også proceduren omkring aftaleindgåelsen. Aftalen indgås nu mellem det relevante fagudvalg og virksomheden. Aftalen skal dog sendes til orientering i kommunalbestyrelsen.

 

Under de politiske målsætninger har virksomhederne beskrevet virksomhedens udmøntning af målene samt fremgangsmåden for opfølgning – jf. efterårets dialogmøder. Som det fremgår af aftalerne kan virksomheden ændre i udmøntningen af målene, hvis det skønnes påkrævet. Hvis udmøntningen af målene ændres, skal det fremgå af opfølgningen på aftalen.

 

Som følge af reorganiseringen af BørneCenter Bornholm samt gennemførelsen af projekt faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge, vil virksomhedsaftalerne for Bornholms Familiecenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje blive forelagt udvalget i starten af 2011.

 

Der er endnu ikke tilgået virksomhederne tal fra energikonsulenterne vedrørende de virksomhedsspecifikke mål for reduktionerne i energiforbruget. Det vurderes som værende vigtigt, at målene er baseret på individuelle vurderinger af bygninger og adfærd på de respektive virksomheder. Teknik og Miljø forventer at have måltal klar inden udgangen af 2010, hvorefter aftalerne tilrettes og underskrives.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. december 2010

1.
Aftale 2011 - Dagtilbud Vest (DOC)

2.
Aftale 2011 - Dagtilbud Midt (DOC)

3.
Aftale 2011 - Dagtilbud Nord (DOC)

4.
Aftale 2011 - Dagtilbud Øst (DOC)

5.
Aftale 2011 - Børnenes Dagpleje og Pladsformidling (DOC)

6.
Aftale 2011 - Rønneskolen (DOC)

7.
Aftale 2011 - Hans Rømer Skolen (DOC)

8.
Aftale 2011 - Skole Nord (DOC)

9.
Aftale 2011 - Paradisbakkeskolen (DOC)

10.
Aftale 2011 - Ungecenter Bornholm (DOC)

11.
Aftale 2011 - Mælkebøtten (DOC)

12.
Aftale 2011 - Kildebakken (DOC)

13.
Aftale 2011 - Bornholms Ungdomsskole (DOC)

14.
Aftale 2011 - Løvstikken (DOC)

15.
Aftale 2011 - Bornholms Heldagsskole (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Virksomhedsaftaler 2011 for Teknik- og Forsyningsområdet

00.01.00P27-0628

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-12-2010

33

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forhandlingerne af virksomhedsaftalerne er nu afsluttet. Vej & Park Bornholm har forhandlet virksomhedsaftale med Kommunaldirektøren og de øvrige aftaler er forhandlet mellem Områdechefen for Teknik og Forsyning samt virksomhedslederen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller aftalerne til anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2010

1.
Aftale 2011 for BAT (DOC)

2.
Aftale 2011 for Bofa (DOC)

3.
Aftale 2011 for RKR Service (DOC)

4.
Aftale 2011 for Vej & Park Bornholm (PDF)

5.
Aftale 2011 for Teknik & Miljø (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Virksomhedsaftaler 2011 for virksomheder på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

00.01.00P27-0629

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-12-2010

6

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

26

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 er virksomhedsaftalerne for 2011 forhandlet med områdechefen og forelægges Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget med henblik på godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·         at udvalget godkender virksomhedsaftalerne.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. december 2010:

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Virksomhedsaftalerne for 2011 er udarbejdet med baggrund i den vedtagne aftaleskabelon.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. december 2010

1.
Aftale Bornholms Musik- og Billedskole 2011 (DOC)

2.
Aftale Bornholms Biblioteker 2011 (DOC)

3.
Aftale Bornholms Idrætsområder 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

27

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Intet.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt