Referat
Beskæftigelsesudvalget
11-01-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bermærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. november 2010
  åbent 3 Evaluering af temamødet om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet
  åbent 4 Status på Det sociale Kapitel
  åbent 5 Forslag til en ændret skolestruktur i høring
  åbent 6 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 7 Sygedagpengestrategi og handleplan
  åbent 8 Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere
  åbent 9 Oprettelse af virksomhedscentre
  åbent 10 Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere
  åbent 11 Sygedagpengemodtagere over 52 uger - afklaring ved anden aktør
  åbent 12 Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede
  åbent 13 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 14 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 15 Status for refusioner - manglende rettidighed
  åbent 16 Reform af førtidspension og fleksjob
  åbent 17 Sager til orientering
  åbent 18 Orientering fra medlemmerne
  åbent 19 Sager til høring
  åbent 20 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

1

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget

Fraværende

Afbud fra Carl Ilsøe.

Martin sten Jørgensen deltog fra pkt. 4.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 30. november 2010

00.01.00Ø02-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. november 2010.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene forelægges en månedlig fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. november 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 30. november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Evaluering af temamødet om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

15.00.00A15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

17

 

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Den 9. november 2010 blev det af Beskæftigelsesudvalget planlagte temamøde for kommunalbestyrelsen om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet omsider gennemført. I mødet deltog en række medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt en række medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Drøftelsen genoptages i næste møde med henblik på, hvordan beskæftigelsesindsatsen konkret og løbende kan indtænkes i og koordineres med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

 

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 7. december 2010:

Kommunalbestyrelsen opfordres til at de beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske indsatsområder løbende indtænkes i behandlingen af sager under øvrige politikområder, og opfordrer Beskæftigelsesudvalget til at følge op på det.

 

I fortsættelse af udvalgets drøftelse i sidste møde er de to næste punkter optaget på dagsordenen: 4. Status på Det sociale Kapitel og 5. Forslag til en ændret skolestruktur i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                                             

På udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Der udover optages der løbende konkrete punkter på dagsordnerne med henblik på denne koordination.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har flere møder de sidste par år med udgangspunkt bl.a. i debatoplægget fra KL drøftet behovet for en temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet for kommunalbestyrelsens medlemmer med bistand af en konsulent fra KL.

 

Baggrunden for udsendelsen af debatoplægget har fra KL’s side været et ønske om, at understøtte kommunalpolitikernes mulighed for gennem et stærkt politisk fokus på beskæftigelsesområdet, at gøre en forskel i beskæftigelsespolitikken. Hensigten hermed er således, at styrke kommunalpolitikernes muligheder for at handle og føre politik på et område, der er præget af bureaukratisk regler og organisationer med stærke interesser. Endvidere er hensigten, at understøtte lokale drøftelser i kommunerne om, hvordan den politiske rolle på beskæftigelsesområdet kan udvikles. Herunder at beskæftigelsespolitikken indgår i en kommunalpolitisk helhedstænkning med bl.a. uddannelsespolitikken og erhvervspolitikken.

 

Dette falder helt i tråd med Beskæftigelsesudvalgets bestræbelser de seneste år, hvor der med budgetmæssig bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen er ført en aktiv beskæftigelsespolitik.

 

I det videre beskæftigelsespolitiske arbejde er udfordringerne mange og store, og ses ikke at blive færre og mindre hverken på kort eller langt sigt. Her skal blot nævnes den fortsat høje ledighed, herunder sæsonledigheden og konsekvenserne heraf, styrkelse af uddannelsesindsatsen, faldet i arbejdsstyrken og en forestående mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

Hertil kommer de ændrede rammer for beskæftigelsesindsatsen som følge af den politiske aftale om aktiverings- og sygefraværsindsatsen i finanslovsaftalen for 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet, konsulent Jakob Jensen, KL, 9. november 2010 (PPTX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på Det sociale Kapitel

15.20.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget har ønsket en drøftelse af den årlige status på Det sociale Kapitel, der senest har været behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget i mødet den 3. november 2010.

 

Det er besluttet, at andelen af ansatte på særlige vilkår i henhold Det sociale Kapitel skal være mindst 4,5 %, svarende til niveauet i 2005, og at der årligt udarbejdes en status over antallet af medarbejdere ansat på særlige vilkår.

 

Status opgøres som antal medarbejdere ansat i disse fem ansættelsesformer: Fleksjob, skånejob, løntilskud, servicejob og seniorjob. Men et reelt mere retvisende billede af regionskommunens varetagelse af sit sociale ansvar kunne opnås ved udeladelse af løntilskud, og inddragelse af andre relevante ordninger i opgørelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse, og anbefaling af ændring af opgørelse af status på Det sociale kapitel.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Det anbefales generelt, at relevansen af de ansættelsesformer der indgår i den årlige statusopgørelse på Det sociale Kapitel bliver revurderet. Således anbefales, at f.eks. løntilskud udgår, og § 56-aftaler, elever/lærlinge og STU-elever medtages i fremtidig status.

Endvidere anbefales, at måltallet for ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår, der er fra 2005, bliver revurderet.

 

Sagsfremstilling

Regionskommunen tager, som fastsat i den fælles personalepolitik om Sociale Kapitler, sit ansvar som arbejdsgiver alvorligt, og er derfor positivt indstillet til mulighederne for at indgå aftaler om job på særlige vilkår m.v.

 

Dette omfatter både medarbejdere vis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige eller sociale årsager, og ansøgere der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at andelen af ansatte på særlige vilkår i henhold Det sociale Kapitel skal være mindst 4,5 %. Regionskommunens virksomheder er forpligtet til, at bidrage til opfyldelse af målet.

 

Ifølge statusopgørelsen pr. 1. oktober 2010 havde regionskommunen 231 medarbejdere ansat på særlige vilkår fordelt på fem ansættelsesformer: Fleksjob, skånejob, løntilskud, servicejob og seniorjob.

 

Heraf var 82 ledige dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere ansat med løntilskud.

Antallet har været stigende de senere år som en følge af, at der generelt har været tale om stigende ledighed, ligesom der må forventes en stor vækst heraf.

 

Regionskommunen er forpligtet til at fremskaffe en given kvote for ansættelse i løntilskud fastsat af beskæftigelsesministeren. Antallet er således ikke udtryk for regionskommunens selvstændige indsats i forhold til tilbud om ansættelse på særlige vilkår.

 

Men det kunne være relevant at inddrage ansatte med andre ordninger i opgørelsen af status på Det sociale Kapitel. Således er antallet af § 56-aftaler, hvorefter der kan opnås refusion for sygedagpenge de første 2 uger af sygefraværet ved langvarige eller kroniske lidelser og lignende begrundelser, opgjort til at omfatte 72 medarbejdere i.

 

Endvidere kunne antallet elever/lærlinge være relevant at inddrage som en del af billedet på hvordan regionskommunen løfter sit sociale ansvar. Her fordeler 234 elever med 15 i administrationen, 20 håndværkerlærlinge/serviceassistentelever, 141 sundhedshjælperelever i ældreområdet, 46 i børneområdet, 6 inden for ernæring og 6 Egu-elever.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Status for De sociale Kapitler har også blevet drøftet i MED-Hovedudvalgets møde den 15. december 2010, hvor det blev taget til efterretning, at regionskommunen lever op til, at antal på særlige vilkår skal udgøre mindst 4,5 %.

 

Til MED-Hovedudvalgets møde forelå oversigt over de ordninger, der direkte kan trækkes af lønsystemet, dvs. ledige med løntilskud, fleksjob, skånejob, seniorjob, servicejob, revalidering, kontanthjælp/starthjælp, integration og § 56.

 

I det sociale ansvar indgår ud over de nævnte jobtyper, ordninger med personlig hjælper, virksomhedspraktik, fastholdelse på ordinære vilkår, nedsat tid og delvis syg-ordninger.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Økonomi- og Erhvervsudvalget 3. november 2010: Pkt. 21 Det sociale Kapitel, status 2010 (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til en ændret skolestruktur i høring

15.00.00K04-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget har ønsket at behandle forslaget til en ændret skolestruktur, som af kommunalbestyrelsen i mødet den 25. november 2010 er sendt i høring, med henblik på afgivelse af høringssvar.

 

Høringsperioden er frem til den 23. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller forslaget til drøftelse med henblik på afgivelse af høringssvar.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Hvad har skolestruktur og beskæftigelsespolitik med hinanden at gøre?

Med udgangspunkt i følgende kendsgerninger:

- Den demografiske udvikling betyder, at flere forsvinder fra arbejdsmarkedet end der bliver    uddannet nye unge til at overtage opgaverne.

- At undersøgelser fra bl.a. CRT viser, at der allerede fra 2012 vil være mangel på faglært arbejdskraft.

- At det det er de ressourcestærke unge der forlader øen, og unge med større udfordringer som bliver tilbage.

- At mange unge som har forladt øen gerne vil vende tilbage efter afsluttet uddannelse, men ikke kan se mulighederne for at få et arbejde her.

- At mange unge som ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse angiver, at det er overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, der er vanskelig at overskue.

Anbefaler Beskæftigelsesudvalget, at der med en ændret skolestruktur sikres de bedst mulige forudsætninger for samarbejdet om overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, og videre som voksen på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet gøres lettere ved fysisk nærhed mellem ødækkende erhvervsklasser, 10. klasse Centeret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrets ungesagsbehandlere, i forbindelse med etablering af campus.

Beskæftigelsesudvalget opfordrer til en uddybende og koordinerende drøftelse mellem fagudvalgene.

 

Sagsfremstilling

Sagen fremstilles som ved kommunalbestyrelsens behandling i mødet den 25. november 2010 med de dertil knyttede bilag, hvor de fire modeller A-D er beskrevet.

 

Udgangspunktet for Beskæftigelsesudvalget er generelt et ønske om, at søge indsatsen i beskæftigelsespolitikken koordineret med tiltag på det uddannelsespolitiske område. Således er det naturligt i forslaget til en ændret skolestruktur heri at indtænke perspektiverne for den beskæftigelsespolitiske indsats nu og fremtidig.

 

I mødet drøftes høringssvar til afgivelse inden periodens udløb den 23. januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Beslutning om at sende forslag til en ændret skolestruktur i høring: KB 25. november 2010 (DOT)

2.
Notat af 1. november 2010 om elevgrundlag og elever i et prognoseperspeltiv. Økonomi og Analyse (DOC)

3.
Skolestrukturen på Bornholm. 4 modeller. Børne- og Skolesekretariatet, oktober 2010 (DOC)

4.
Notat af 4. november 2010 om procedure ved afdelingsnedlæggelse. Børne- og Skolesekretariatet. (DOC)

5.
Notat til Børne- og Skolesekretariatet af 4. november 2010 Forslag 1 og 2. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

14

 

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

    - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

Yderligere oplysninger forelægges i mødet.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat udsendt 18. november 2010 (DOC)

2.
Aftaletekst for aftale om sygefraværsindsatsen (PDF)

3.
Aftaletekst for beskæftigelsesindsatsen (PDF)

4.
Fakta om ny refusionsmodel (PDF)

5.
Fakta om driftsloft (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Sygedagpengestrategi og handleplan

15.00.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

30-11-2010

6

 

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget.

Resumé

I mødet den 24. september 2009 behandlede udvalget den forelagte sygedagpengestrategi og godkendte forslaget til handleplan med initiativer for indsatsen på området.

 

Sygedagpengestrategien for 2009/2010 og vil blive gennemgået i forhold til status på initiativerne i handleplanen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af justeringer i handlingsplanen for sygedagpengeområdet 2009/2010 gældende for handlingsplan 2011.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Handlingsplanen justeres umiddelbart i forhold til hurtigere udredning. Sagen genoptages i næste møde.                                                                                                                                                                                                 

Den nye strategi er illustreret som det fremgår af bilaget.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Godkendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sagsfremstilling

 

Sygedagpengestrategien 2009 vil blive gennemgået i forhold til status for de følgende initiativer:

 

 

Forebyggende indsats

a)     Udrykningsfunktion styrkes.

b)     Stress-skole søges videreført

 

Tidlig indsats

                 Kategori 1 og 2

c)     Visitation styrkes via omorganisering som forventes påbegyndt i 4.kvartal 2009 med henblik på at styrke visitationen, hvor målsætningen bl.a. er, at 2. opfølgningssamtale holdes hos arbejdsgiver, eller for ledige ved rundbordssamtale med a-kasse.

 

 

Aktiv indsats

Kategori 3

d)     Ansøgning til TTA-projektet i Forebyggelsesfonden med henblik på at nedsætte antallet at sygemeldte under 52 uger via øget koordinering og dermed en hurtigere udredning.

 

e)     Der iværksættes en særlig handlingsplan med henblik på at sikre en hurtigere udredning af sygemeldte, således at udredningen kan være afsluttet før varighedsbegrænsningen på 52 uger, og dermed fremadrettet sikre, at antallet af sygemeldte over 52 uger vil være på et lavere niveau.

 

f)       Afklaring af relevante aktører i forhold til en særlig indsats overfor borgere som har været sygemeldt i mere end 52 uger med henblik på at indhente tilbud fra ”andre aktører”.

 

g)     Afdække flaskehalse (fx arbejdsprøvninger/praktikker) med henblik på at iværksættes nye tiltag under Beskæftigelsesudvalgets forsøgsrammer.

 

h)     Iværksætte aktive tilbud 

 

På baggrund heraf drøftes justeringer og forslag til handlingsplan for sygedagpengeindsatsen for 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 30. november 2010

1.
Notat af 12. september 2009 Langsigtet sygedagpengestrategi for Bornholms Regionskommune (DOC)

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

2.
Sygedagpengeindstas 2011 (PUB)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Sygeopfølgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere

15.20.02G12-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Projektet forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 21. oktober 2009 godkendte udvalget fortsættelse af sygeopfølgningsprojektet for kontanthjælpsmodtagere i 2010, som oprindelig blev godkendt i mødet den 5. november 2008 inden for kommunalbestyrelsens bemyndigelse til Beskæftigelsesudvalget.

 

Projektet forløber som planlagt. Deltagerantallet har siden sommerperioden, været noget lavere end forventet. Tilbuddet er budgetteret med 55 helårspersoner, men der har i 2010 været aktiviteter for 66 helårspersoner. Ved udgangen af 2010, ligger tilbuddet således over den budgetterede belægning

 

I bilaget redegøres nærmere for opfølgningen af sygeopfølgningsprojektet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2010 hjemtaget 146 % i forhold til tilbuddets driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.  

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat af 3. januar 2011 om opfølgning på sygeopfølgningsprojekt for kontanthjælpsmodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Oprettelse af virksomhedscentre

15.20.05Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.


Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Jobcentret betegner resultatet af første fase af arbejdet med virksomhedscentre, som særdeles tilfredsstillende, og sætter pris på samarbejdet med de deltagne virksomheder.

Jobcentret viderefører derfor også indsatsen, i forhold til jobcenterets øvrige målgrupper.

I forbindelse med iværksættelse af, indsatsen overfor langtidsledighedstruet ledige, afsluttes projektet, som selvstændigt projekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget, at der overføres kr. 271.000 fra konto 5 til konto 6, til finansiering af ansættelse af en fuldtids koordinator/jobkonsulent i 2010, med henblik på iværksættelse af kampagne omkring virksomhedscentre.

 

I bilaget redegøres nærmere for kampagnen i perioden januar 2010 til juni 2011, status for projektet, baggrund for projektet, konceptet om virksomhedsrettet tilbud, betydning for Jobcenter Bornholm, økonomi samt status på mål ved starten af indsatsen.

 

 

Der er indgået aftale om 9 virksomhedscentre med foreløbig 29 pladser, og desuden aftaler på vej om oprettelse af 2 nye virksomhedscentre med yderligere 9 pladser.
 
Jobcenteret har oprettet de forventede antal pladser/virksomhedscentre og samtidig formået, at øget omfanget af virksomhedsrettet aktivering.

Der har været en del udsving i effekten af den virksomhedsrettede aktivering. Dette er dog forventet, set i lyset af det relativt lille antal oprettede pladser. Den gennemsnitlige effekt af den virksomhedsrettede aktivering, ligger 18,4 % af de afsluttede virksomhedspraktikker fører til selvforsørgelse (målt 4 uger efter afslutningen). Effekten er en smule under målet på 20 %, men ligger dog over det gennemsnitlige mål for sammenlignelige jobcentre (15,2 % ).

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i indsatsen har været inden for den bevilgede ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat af 3. januar 2010 om afslutning på projekt Virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere

15.20.05Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

I projektet er der stadig en udbredt tilfredshed blandt de tilknyttede borgere over den tilbudsvifte de tilbydes.

 

Formålet og de opstillede forudsætninger med projektet er opfyldt ved dette års udgang. Der har været 282 borgere igennem. 68 % er udtrådt, og 35 % af disse er raskmeldte. Modtagerne af sygedagpenge er blevet tilbudt en række relevante tilbud af høj standard. Der er arbejdet indenfor bevilgede de økonomiske rammer, og opnået en yderligere besparelse.

 

På baggrund af dette vil erfaringerne fra projektet danne grundlag for den videre indsats ved Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 2. december 2009 godkendte udvalget et rammebeløb på kr.1.775.000 til iværksættelsen af 50 helårspladser i aktive tilbud til sygemeldte borgere. I mødet den 4. maj 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på yderligere kr.1.775.000 til udvidelse af tilbuddet med yderligere 50 pladser. Tilbuddet forventes at være selvfinansierende ved øget refusion fra staten.

 

Tilbuddet startede ultimo januar 2010, hvor sagsbehandlerne begyndte at henvise borgere til tilbuddet.

 

Tilbuddet har medio december 90 personer tilknyttet.

 

Projektet har nu kørt i snart 12 måneder, og indtil videre har 282 personer været visiteret til forløbet, hvoraf 192 er afsluttede. 68 % er dermed udtrådt af projektet.

 

Fordelingen heraf fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomiske konsekvenser

Grundet den store tilstrømning i starten har projektet hjemtaget mere refusion end budgetteret, og budgettet for 2010 holder, også selvom belægningen siden november er under det forventede.  

 

Projektet givet besparelse der er kr. 274.000,00 eller lidt over 30 % større end budgetteret, hvilket beror på den store tilstrømning til projektet, specielt i starten af året.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser/merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat om aktive tilbud til sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sygedagpengemodtagere over 52 uger - afklaring ved anden aktør

15.00.20P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne i udvalgets møder.

 

Projektet er nu afsluttet og de resterende sager er overdraget til jobcentret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for den afsluttende opfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 24. september 2009 godkendte udvalget, at iværksætte et projekt med en særlig indsats for afklaring af sygemeldte over 52 uger, og at forsøgsprojektet finansieres inden for udvalgets budgetramme.

 

Efterfølgende blev der indgået en aftale om et samarbejde med + Resurse ApS om overdragelse af 50 sygedagpengesager over 52 ugers varighed. +Resurse ApS overtog sagerne pr. 1. december 2009, og aftalen løber 12 måneder frem til 30. november 2010.

 

+Resurse ApS overtog kontakten og afklaringen af de henviste borgere, mens jobcentret stadig har myndighedsrollen i forhold til tilkendelse af revalidering, fleksjob og førtidspension, samt ophør af udbetaling af sygedagpenge.

 

Succeskriterierne som opstillet af +Resurse, er at 40 % af sagerne er afklaret inden for 4 måneder, 75 % inden for 6 måneder og 100 % inden for 12 måneder.

 

Efter fælles evalueringsmøde er dette mål dog revideret, idet at man efter arbejdet med sagerne vurderer at 5 personer (10 %) ikke ville kunne afklares indenfor de 12 måneder. Jobcentret har gennemgået de aktuelle sager, og er enig i +Resurses vurdering. +Resurse har tilkendegivet at disse sager vil blive færdiggjorte i en sådan grad, at det efterfølgende kræver minimalt arbejde fra jobcentrets side.

 

Ved møde d. 17. november 2010 blev samtlige sager gennemgået og målet blev yderligere revideret således at 7 personer ikke forventes at kunne færdigafklares indenfor de 12 måneder. Det er aftalt at disse sager afklares i en sådan grad at der er minimum eller intet arbejde i dem, når de overdrages til jobcentret efter endt projekt.

 

I bilaget redegøres for opfølgning på samarbejdet med +Resurse ApS, hvor status på projektet for afsluttede sager opgøres bl.a. til 10 raskmeldinger, 15 tilkendt førtidspension, 10 tilkendt fleksjob og 6 tilkendt revalidering. 9 sager er således ikke blevet afsluttet, hvilket svarer til 18 % af de overdragede sager.

 

 

Fordelingen ift. de afsluttede sager ligger jævnt fordelt på raskmeldinger, pension og fleksjobtilkendelser, og positivt er det at 20 % af sagerne er raskmeldte. Det er svært at sammenligne med jobcentrets indsats, da vi i samme periode ikke har haft lignende målinger/registreringer. Jobcentret vurderer dog at tallene ikke er meget forskellige fra dem som sagsbehandlerne opnår over samme periode.

 

Det administrative arbejde i jobcentret i forbindelse med projektet har vist sig at være større end forventet, og har kostet uforholdsvis meget ressourcer.

 

Jobcentrets medarbejdere har efter endt samarbejde ikke oplevet nogen form for videns- eller erfaringsoverdragelse fra indsatsen, og jobcentret har således ikke kunne drage nytte af eventuelle erfaringer fra samarbejdet. Fokus i indsatsen har jf. tilbuddet bl.a. været motivationsskabende aktiviteter og den viden og erfaringer der er genereret på dette område er ikke kommet jobcentret til gode, da opgaven har været udført af ekstern aktør.

 

Økonomiske konsekvenser

Jobcentrets forventning har været, at indsatsen var selvfinansierende indenfor Beskæftigelsesudvalgets rammer. Ifølge tilbuddet fra +Resurse har indsatsen kostet kr. 783.000,00

 

Da der var tale om en beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2010 uden sagsforberedelse, foreligger der ikke et projektregnskab tilsvarende øvrige projekter under Beskæftigelsesudvalget.

 

Det har derfor ikke været muligt at foretage en konkret beregning af eventuel besparelse. Men ud fra afslutningsraten i sagerne sammenholdt med en gennemsnitsbetragtning i forhold til udgifter for sygedagpenge sager over 52 uger, har projektet som minimum økonomisk været selvfinansierende.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat af 6. januar 2011 om evaluering af samarbejdet med +Resurse i forbindelse med sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Styrket indsats for nyledige fleksjobberettigede

15.20.00G00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Formålet med denne aktive indsats er primært at understøtte aktiv jobsøgning og anden kompetenceudvikling for ledige fleksjobbere, således at de hurtigere kommer i job. Sekundært at de får mulighed for at udvikle sig, lære nye kompetencer og opnå øget selvtillid i ledighedsperioden, som kan give yderligere motivation til jobsøgning.

 

Jobcentret har på baggrund af usikkerheden om refusionsændringen fra 2011, valgt at stoppe med at henvise flere borgere til Job Vision fra 1. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 6. april 2010 godkendte udvalget, at Jobcenter Bornholm kunne oprette op til 50 helårspladser til fleksjobberettigede med en ledighedsperiode på mellem 0-12 måneder indenfor en budgetramme på op til kr. 1.350.000.

 

Der er efterfølgende indgået aftale med Job Vision om varetagelse af denne opgave. Det første hold blev henvist til Job Vision 7. juni 2010, og efterfølgende opstartes der et nyt hold hver måned i forbindelse med indstillingsmøderne, hvor borgerne godkendes til fleksjob. Borgeren visiteres til Job Vision i et forløb i op til 9 måneders varighed.

 

Status pr. 31. december 2010 er, at 61 borgere er i alt visiteret til Job Visions jobklub. Heraf har eller vil 21 afslutte deres henvisningsperiode, og 7 af de henviste er startet i fleksjob svarende til 11 % af de henviste.

 

Jobcentret har på baggrund af usikkerheden om refusionsændringen fra 2011, valgt at stoppe med at henvise flere borgere til Job Vision fra 1. december 2010

 

Jobcentret har pr. 31. december 2010 opfyldt sin del af aftalen, og er ikke forpligtet til at henvise flere borgere. Primo januar 2011 tages projektet op til genovervejelse.

Økonomiske konsekvenser

Pr. 31. december 2010 er besparelser på knap kr. 500.000,00, men da refusionsgrundlaget pr. 1. januar 2011 er ændret vil projektet blive taget op til revurdering primo januar 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat om opfølgning på fleksjobklub (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010.

 

Det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner forventes at komme på plads i løbet af januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

Der er pr. 14. december 2010 indskrevet 39 borgere. Normering er 25. Derudover er der nu venteliste på 2 borgere. I alt siden start har der været 72 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

Samarbejdet mellem Erhvervsskolen herunder især den ”røde hal” er endnu ikke på plads. Forventes på plads januar 2011.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat af 15. december 2010 om opfølgning på projektet Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

 

Indsatsen forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgning tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

Udvalget godkendte endvidere at der i slutningen af 2010 tages stilling til en videreførelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 1. halvår af 2011, med et forventet rammebeløb på kr. 740.000.

 

Samtlige sager efter bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen vil i forhold til de ændrede rammer for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011 blive forelagt i næste udvalgsmøde den 11. januar 2011.

 

I forløbet er der til varetagelse af indsatsen ansat to medarbejdere (vejledere) pr. 1. oktober 2010. Da indsatsen alene været iværksat i knap 2 måneder, kan der endnu ikke opgøres egentlige effekter heraf. Dog angiver forløbet, at ud af 60 deltagere er 18 gået i ordinær beskæftigelse, mens 5 er startet i et aktivt tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering) tidligere end minimumskravets bestemmelser.

 

Indtil videre har 78 personer været omfattet den tidlige og aktive indsats.

 

Videre om selve forløbet fremgår af bilaget, hvor der er nærmere redegjort for opfølgning og status.

Økonomiske konsekvenser

Der kan endnu ikke opgøres en økonomisk gevinst ved forløbet, men det forventes først at kunne opgøres i løbet af 1. kvartal 2011, hvor kravet om virksomhedsrettet aktivitet iværksat ved ca. 3 måneders ledighed og med en varighed på minimum 13 uger, kan følges.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Notat af 15. december 2010 om opfølgning på Hurtig i gang for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Status for refusioner - manglende rettidighed

15.00.00Ø36-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

På baggrund af reglerne fastsat i bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingskridt, som kommunerne skal varetage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn), udfører Arbejdsdirektoratet løbende tilsyn med kommunerne.

 

Med tilsynet undersøger Arbejdsdirektoratet om kommunerne overholder de sagsbehandlingsskridt, som de skal foretage i forbindelse med deres samtaler (individuelle kontaktforløb) med personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp.

 

Formålet med visitationstilsynet er blandt andet, at sikre ensartet praksis i kommunerne i forbindelse med det individuelle kontaktforløb, samt sikre overholdelsen af de i lovgivningen fastsatte tidsfrister.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning og sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Taget til efterretning, og anbefales til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Arbejdsdirektoratets udtræk for 1. halvår 2010 har Regionskommunen fået udtrukket 25 cpr.nr med 43 sager til gennemgang, 8 cpr.nr. udgik.

 

En opgørelse af resultat af gennemgangen er, at

27 sager er efter gennemgangen henlagt, og

16 sager er afgjort med konsekvenser for statsrefusionen.

 

Det mistede refusionsbeløb er opgjort til 18.491 kr.

 

Kommunen blev i 16 sager registreret for en fejl:

11 fejl angik manglende nedsættelse i kontanthjælpen.

4 fejl angik manglende nedsættelse af hjælpen efter pr. dag med udeblivelser.

1 fejl angik manglende nedsættelse i kontanthjælpen.

Økonomiske konsekvenser

Som en følge af de 16 afgjorte sager skal regionskommunen tilbagebetale kr. 18.491. Beløbet skal sammenholdes med at der ved sidste opfølgning skulle tilbagebetales kr. 132.320 i statsrefusion i 2008.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I de fleste af sagerne er der tale om at tidsfristen er overskreddet med mellem 1 og 5 dage. I enkelte sager er der tale om længere overskridelser - mellem 2 og 7 uger. Disse sager er vanskelige at undgå, da denne forsinkelse kan bero på alt fra sygdom hos borgeren eller sagsbehandleren, til borgere som vælger at flytte eller på anden vis er forhindret i at bekræfte jobsøgning, møde til en indkaldt samtale, møde i den aftalte aktivitet m.v.

Jobcentret vil henlede opmærksomheden på, at der trods en stigning i fejlprocenten siden sidste tilsyn, alene er tale om et forholdsvis lille mistet refusionsbeløb. Således er det jobcentrets vurdering, at den praksis som er ført nok kan forbedres, men at det også må konstateres, at der handles meget hurtig på sager om manglende rådighed og der derved også sker en hurtig indberetning og efterfølgende træk i borgerens forsørgelsesydelse.

 

Fremtidig praksis

Jobcentret vil naturligvis sikre, at der fremadrettet handles endnu hurtigere på sager, hvor borgeren ikke længere opfylder rådighedsforpligtelserne eller der kan være tvivl herom. Således har jobcentret indskærpet nødvendigheden af, at sagsbehandler flere gange i løbet af ugen følger op på negative hændelser og foretager en rådighedsvurdering på baggrund heraf.

På baggrund af den ændrede lovgivning samt den øgede fokus på rettidighed i kontaktsamtaler samt tilbud, valgte BRK at indkøbe KMD OPERA. Dette er fulgt op med interne forretningsgange samt en øget ledelsesmæssig fokus. KMD har netop i december 2010 givet mulighed for, at man via KMD OPERA nu har mulighed for at få lister på sagsbehandler niveau. Dette medfører, at den enkelte sagsbehandler nu har langt bedre redskaber til at sikre en efterlevelse af de lovgivningsmæssige krav på området.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 24. november 2010 om tilsynet med kommunens administration af rådighedsreglerne (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Reform af førtidspension og fleksjob

15.00.00I02-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Elementerne i regeringens udspil er:

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Til efterretning.

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Faktaark om regeringens 16 initiativer (PDF)

2.
Faktaark om førtidspension (PDF)

3.
Faktaark om fleksjob (PDF)

4.
Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed. Reform af førtidspension og fleksjob. Regeringen december 2010 (PDF)

5.
Faktaark om ledighedsydelse (PDF)

6.
Faktaark om den forventede og den faktiske udvikling på førtidspensions- og fleksjobområdet (PDF)

7.
Faktaark om behandlingsmuligheder for personer med psykiske lidelser (PDF)

8.
faktaark om hovedelementerne i aftalen om førtidspensionsreformen fra 2000 (PDF)

9.
faktaark om fleksjob før og efter ny reform (PDF)

10.
Pressemeddelse fra KL 1. december 2010 (DOC)

11.
KL's kommunebenchmark. andel fuldtidsmodtagere på førtidspension (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

17

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status for rettidigheden i indsatsen
  3. Egu-status januar 2011
  4.  
  5. Flytning af udvalgsmødet den 1. marts.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Til efterretning. Udvalgsmødet 1. marts flyttes til tirsdag den 8. marts.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2011

1.
Egu-status januar 2011 (DOC)

2.
Arbejdsmarkedet i tal. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland okotber 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

18

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Orientering fra medlemmerne.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

19

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Sager til høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

11-01-2011

20

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Eventuelt.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:

Intet.