Referat
Børne- og Skoleudvalget
11-01-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Årshjul for Børne- og Skoleudvalgets arbejde 2011
  åbent 3 Resultat af fravalgsprocedure fleksibelt frokostmåltid
  åbent 4 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt dagtilbud
  åbent 5 Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet
  åbent 6 Forslag til justeret kommissorium og tidsplan for inklusionsarbejdsgruppen
  åbent 7 Orientering om organisering af kommunens tilbud for folkeskolens 10. klasser
  åbent 8 Godkendelse Lyspunktet
  åbent 9 Grennesminde Pilevang
  åbent 10 Grennesminde Kampus
  åbent 11 Orientering fra medlemmerne
  åbent 12 Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende på mødet og bemærkninger til dagsorden    

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

1

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 11. januar 2011:

Betina Haagensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af pkt. 9.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Årshjul for Børne- og Skoleudvalgets arbejde 2011

00.22.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 7. december 2010 bedt om en oversigt (”årshjul”) over de sager, der skal behandles af udvalget i 2011. Oversigten behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

      forslaget til udvalgets drøftelse

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011.

Drøftet.

Udvalget afholder et temamøde i marts/april om udvalgets politiske arbejdsopgaver i den resterende periode.

 

Sagsfremstilling

 

Udkast til årshjul for Børne- og Skoleudvalgets sagsbehandling i 2011 er bilagt sagen.

 

Fordelingen af de enkelte sager på de 10 planlagte møder tager udgangspunkt i erfaringerne fra de seneste 2 års møder i Børne- og Skoleudvalget, i det foreløbige udkast til den politiske del af budgetprocessen for budget 2012 samt i gældende lovgrundlag.

 

Det skal bemærkes, at den endelige godkendelse af den politiske del af budgetprocessen forventes vedtaget i januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. januar 2011

1.
Udkast til årshjul for Børne- og Skoleudvalget 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

3Resultat af fravalgsprocedure fleksibelt frokostmåltid

28.06.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Alle kommuner skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældrene skal hvert andet år gives mulighed for at fravælge frokostmåltidet.

 

Frokostmåltidet er i Bornholms Regionskommune fravalgt i 19 ud af 23 dagtilbud. Frokostordningen omfatter pr. 1. august 2011 derfor kun 4 afdelinger fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Før frokostordningens ikrafttrædelse er det en forudsætning, at der etableres 3 nye køkkener.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     der indhentes et samlet tilbud på etablering af køkkener i Stjernehuset, Sydgården og Karlsvognen – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)     tilbuddet indhentes på baggrund af rapporten ”Køkkenvurderinger” bilag BSU 6. april 2009

c)     sagen efterfølgende forelægges til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling

 

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011.

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I perioden 6. til 10. december 2010 havde forældre i dagtilbud Bornholm mulighed for at fravælge det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid. Fravalget blev foretaget anonymt i de enkelte afdelinger for henholdsvis vuggestue og børnehavebørn.

 

Fravalgsprocenten var generel høj. Se bilag.

 

Frokostordningen blev fravalgt i alle afdelinger undtaget:

·         Vuggestuegruppen i Trinbrættet Rønne Nord distrikt Vest (37 børn)

·         Vuggestuegruppen i Karlsvognen distrikt Øst (12 børn)

·         Børnehavegruppen i Stjernehuset distrikt Øst (34 børn)

·         Børnehavegruppen i Sydgården distrikt Øst (26 børn)

 

På baggrund af gennemgang og vurdering af alle køkkener blev der i 2009 udarbejdet en rapport i samarbejde mellem Teknik & Miljø og Børne- og Skolesekretariatet. Der blev taget udgangspunkt i de krav, der stilles til fødevarehåndtering og hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner.

 

Status for de fire køkkener hvor der skal anrettes frokostmåltid 1. august 2011:

·         Trinbrættet Rønne Nord: Der kræves ingen ændringer

·         Karlsvognen: Etablering af nyt køkken og lovliggørelse af toiletternes placering i forhold til køkken

·         Stjernehuset: Etablering af nyt køkken

·         Sydgården: Etablering af nyt køkken

 

Ved ombygninger kræves der i henhold til bygningsreglementet etablering af niveaufri adgang til bygningen.

Økonomiske konsekvenser

I rapporten fra 2009 blev der indhentet priser fra 3 køkkenleverandører og foretaget en byggeteknisk vurdering i forhold til øvrige bygningsmæssige ændringer.

 

For de berørte køkkener blev prisen vurderet til:

Karlsvognen: 450.000 kr.

Sydgården: 250.000 kr.

Stjernehuset: 250.000 kr.

Derudover: Opvaskemaskiner á 27.900 kr. og køleskabe á 6.000 kr.

I alt: 1.051.700 kr.

 

I forhold til det afsatte beløb til Karlsvognen skal nævnes at en mulighed for udvidelse af køkkenarealet var med i projekteringen, dette er sidenhen blevet forkastet, idet det ville betyde en reduktion af arealet til vuggestuebørn. Der skal i stedet etableres nye køkkenfaciliteter i allerede eksisterende køkken, samt en ”sluse” mellem toiletter og køkkenindgang.

Det foreslås at der indhentes nyt tilbud på anlægsarbejdet, idet ovennævnte priser indhentet i 2009 anses for at være forældede.

Sagen skal efterfølgende forelægges til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

Anlægsudgiften vil kunne finansieres af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på 4.328.000 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner.

Det oprindelige rådighedsbeløb i budget 2009 udgjorde 2.076.000 kr. og den 30. april 2009 afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 2.252.000 kr. til etablering af køkkener.

Der er allerede budgetlagt med 50 % medfinansiering fra kvalitetsfonden, svarende til 2.164.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. januar 2011

1.
Resultat af fravalg 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til ændring af styrelsesvedtægt dagtilbud

28.06.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud blev i forbindelse med indførelsen, af den nye dagtilbudsstruktur, godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. november 2008.

 

Distriktslederne for dagtilbud er fremkommet med ændringsforslag til styrelsesvedtægten. Det foreslås, at styrelsesvedtægt med ændringsforslag sendes i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg og Handicapråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

d)     styrelsesvedtægten med foreslåede ændringer sendes til høring i de fire distriktsbestyrelser, MED udvalg og Handicapråd

e)     der på baggrund af de samlede høringssvar, udarbejdes forslag til revideret styrelsesvedtægt til godkendelse af kommunalbestyrelsen

f)       tidsplanen for høringsperiode godkendes

 

 

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011:

Forslaget sendes i høring idet forslaget til ændring i § 6 stk. 1 præciseres.

 

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet med indarbejdede forslag til ændringer, er tilknyttet dagsordnen som bilag. 

 

Tidsplan for høringsperiode:

 

 

12. januar 2011:

Styrelsesvedtægten med ændringsforslag sendes i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg og handicapråd

 

11. februar 2011:

Frist for modtagelse af forslag til ændringer

 

1.marts 2011:

Styrelsesvedtægt med ændringer foreligges Børne- og Skoleudvalget til indstilling

 

31. marts 2011:

Styrelsesvedtægt med ændringer til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. januar 2011

1.
Styrelsesvedtægt for dagtilbud med foreslåede ændringer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet

28.06.04P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fagrådet for dagtilbud nedsatte i december 2009 en tværfaglig arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en beskrivelse af indsatsen på dagtilbudsområdet i forhold til tidlig indsats og inklusion. Gruppen startede sit arbejde i marts 2010 og fremlægger nu udkast til ”Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet på Bornholm”, som foreslås sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

Udkast til ”Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm” sendes i høring

 

 

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011.

Udvalget ønsker, at udkastet indgår i inklusionsarbejdsgruppens videre arbejde.

 

Sagsfremstilling

Den tværfaglige arbejdsgruppe har taget afsæt i et kommissorium, gældende lovgivning, Børne- og ungepolitikken og kommunalbestyrelsens strategiske målsætning vedrørende udvikling af en inkluderende og rummelig pædagogik.

 

Materialet er en synliggørelse af vores nuværende tilbud og indsats i forhold til børn med særlige behov, den henvender sig til alle medarbejdere, der arbejder med børn fra 0 år til skolestart.

 

Materialet skal bruges fremadrettet og være udgangspunkt for:

 

·         En udvikling af indsatsen i forhold til børn med særlige behov

·         At børn med særlige behov får den nødvendige omsorg og støtte så tidligt som muligt, med mindst mulig indgriben i barnets liv

·         At der på dagtilbudsområdet arbejdes ud fra det samme grundlæggende menneskesyn

·         At der leves op til kommunalbestyrelsens mål i forhold til inklusion

 

 

Tidsplan for høring:

 

12. januar 2011: Materialet sendes i høring i distriktsbestyrelser, MED udvalg, Bornholms Familiecenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje og handicaprådet.

 

11. februar 2011: Frist for modtagelse af høringssvar i Børne- og Skolesekretariatet.

 

1. marts 2011: BSU præsenteres for høringssvar og beslutter endelig version af ”Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm”.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 11. januar 2011

1.
Kommissorium for arbejdsgruppen tidlig indsats og inklusion (DOC)

2.
Udkast til "Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet" (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til justeret kommissorium og tidsplan for inklusionsarbejdsgruppen

17.03.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (B)

Resumé

Børne- og skoleudvalget besluttede i sit møde den 7. september 2010, at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens hovedformål er at skabe rammerne for at gøre de almene tilbud på dagtilbuds – og skoleområdet mere inkluderende. Arbejdsgruppen har holdt sit første møde den 10. december 2010 og foreslår en opstramning af kommissoriet samt mere tid til at løse opgaven.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn – og Skole indstiller at:

·         De foreslåede justeringer i kommissorium og tidsplan godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011.

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås at kommissoriet opstrammes således:

 

Formål:

a.     Udarbejde en politik for inkluderende læringsmiljøer

b.     Komme med forslag til udvikling af samarbejdet mellem børne- og ungeområdets almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov.

c.     At undersøge, hvad der skal til for at opnå større inkludering i det almene tilbud

d.     At udarbejde konkrete, målbare forslag til, hvordan de almene tilbud kan gøres mere inkluderende, så udskillelse undgås (forebyggende indsats)

Opgaver:

1) Der udarbejdes en beskrivelse i oversigtsform af de nuværende kommunale tilbud til børn og unge med særlige behov på dagtilbuds- og skoleområdet. Beskrivelsen skal omfatte: målgruppe, juridisk grundlag for tilbuddet, pædagogik, visitationsprocedure og pris.

 

2) Arbejdsgruppen fremkommer med metoder og konkrete forslag, der kan føre til målbart færre børn og unge i de specialiserede tilbud.

 

3) Forslag og metoder skal tage udgangspunkt i kommunens børnepolitik, ungepolitik og handicappolitik samt ”Den røde tråd” således, at der bygges bro mellem det almene og det specialiserede børneområde.

 

Vedr. tidsplan:

 

Arbejdsgruppens forslag fremlægges i Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

7 Orientering om organisering af kommunens tilbud for folkeskolens 10. klasser

17.02.07P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af Ungepakke 2, fik kommunerne nye muligheder for at tilrettelægge 10. klasse på erhvervsskoler, som en målrettet overgang til erhvervsuddannelserne.

Ordningen indebærer, et 10. klasseforløb af 20 ugers undervisning i folkeskolen og derefter 20 ugers undervisning på en erhvervsuddannelse.

Eleven starter med 20 ugers undervisning i folkeskolen og indskrives derefter i erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Forslaget tager afsæt i at eleven efter 40 uger kan afslutte med FSA eller FS 10 prøven samt et gennemført grundforløb på erhvervsuddannelserne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011.

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

10. KlasseCenter Bornholm og Bornholms Erhvervsskole har i efteråret 2010 afholdt møder vedrørende muligheden for at udarbejde et konkret forslag til en 20/20 model.

Det er blevet aftalt at tilbyde et 20/20 forløb, hvor eleverne kan tilbydes undervisning i de obligatoriske fag på 10. klassetrin. Det er fagrækken dansk, matematik og engelsk, desuden vil eleverne kunne tilbydes idræt og ekstra undervisning i de obligatoriske fag i de første 20 uger.

Brobygningsforløb på Bornholms Erhvervsskole vil indgå som et undervisningselement i løbet af de første 20 uger.

De følgende 20 uger indskrives eleverne på Bornholms Erhvervsskole på grundforløb indenfor følgende fagområder: Elektriker, tømrer, smed/industritekniker.

Eleverne vil fortsat modtage undervisning i dansk, matematik og engelsk af lærere fra 10. KlasseCenter Bornholm, og afslutte deres undervisningsforløb med FSA eller FS 10 prøven i de obligatoriske fag, samt have afsluttet eller dele heraf grundforløbet på Bornholms Erhvervsskole.

Det er aftalt at Bornholms Erhvervsskole køber lærerressourcer fra 10. KlasseCenter Bornholm i dansk, matematik og engelsk, så eleverne bibeholder de samme lærere i de obligatoriske fag i alle 40 uger.

Finansieringen til tilkøb af lærere findes i det statslige taksameter til erhvervsuddannelserne.

Tilbuddet indeholdes i folderen for skoleåret 2011/2012 vedrørende undervisningstilbuddet på 10. KlasseCenter Bornholm, som omdeles til elever på 9. klassetrin januar 2011.

Tilbuddet vil hedde Erhvervsklassen.

Primo april 2011 vil det blive besluttet om det nødvendige elevtal for oprettelse af 20/20 ordning i skoleåret 2011/ 2012 er tilstede.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale takstbeløb for elever på 10. klassetrin er i 2010, 35.049 kroner. pr. elev.

I 20/20 ordningen vil det kommunale takstbeløb være 17.524 kroner pr. elev for 20 uger.

Det er aftalt mellem parterne, at minimum 18 elever skal tilmelde sig 20/20 ordningen, for at den økonomiske ramme kan holdes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Godkendelse som generelt egnet af Grennesminde Bornholms afdeling Lyspunktet – Sandvejen til optagelse på Tilbudsportalen.

27.30.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

8

 

 

Hvem beslutter

Resumé

Grennesminde Bornholm ønsker godkendt et nyt opholdssted, Lyspunktet – Sandvejen, for børn og unge fra 11 til og med 17 år. Godkendelse er efter Servicelovens §142, stk. 5.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

Tilbuddet godkendes til optagelse på Tilbudsportalen. Med det forbehold at taksten efterfølgende afklares.

 

 

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Grennesminde Bornholm ønsker godkendelse af en ny afdeling Lyspunktet – Sandvejen som opholdssted til 5 børn og unge, med følgende målgruppe.

 

Målgruppe:

Målgruppen på Sandvejen er børn og unge med psykiatriske diagnoser og adfærd indenfor OCD, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Vi kan rumme børn, der grundet deres tilstand, har behov for meget individuelt tilrettede tilbud, med større personalenormering og faglig erfaring/kompetence indenfor området.

Vi er altid i vores arbejde meget opmærksom på hvilke børn og unge vi i forvejen har tilbud for på Sandvejen – i forhold til om de kan rummes under samme tag og på samme matrikel.

Negativ målgruppe:

På Sandvejen arbejder vi ikke med børn og unge med primære misbrugsproblematikker, kriminalitet og børn/unge med behov for botræning.

Samtidig vil børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelse heller ikke kunne rummes i tilbuddet.

 

De fysiske rammer:

Ejendommen Søborg beliggende Sandvejen 6, Pedersker på en mindre ejendom. Der er 5 værelser, fælles badeværelse, køkken, opholdsrum og faciliteter for personalet samt udenomarealer.

 

Personale:

0,35 leder, 0,5 afdelingsleder, 0,25 misbrugskonsulent, 1 sygeplejerske, 9,89 pædagoger 0,25 pedel, 0,3 kontorassistent og 1 husassistent.

 

Pædagogik:

Den helhedsorienterede og kognitive indsats:

·        Der tages udgangspunkt i barnets/den unges samlede situation - og barnet/den unge inddrages i egen proces, således at der leves et så normalt liv som muligt

·        Der sikres og støttes dagligt op om, at barnet/den unge kan deltage i relevant skolegang og får optimale muligheder for at starte og også fuldføre en uddannelse

·        Barnet/den unge støttes i at deltage i et så normalt ungdomsliv som muligt med fritidsinteresser og venner

·        Barnet/den unges familie og netværk inddrages som en naturlig del af det socialpædagogiske arbejde

·        Der sikres en løbende og relevant psykiatrisk opfølgning med hensyn til medicinering og psyko-edukation.

·        Barnet/den unge tilbydes relevant psykologisk støtte og terapi

 

Relationspædagogik:

·        Der arbejdes med barnet/den unge gennem relationer til sine primære kontaktpædagoger. Gennem relationer og tillid er det muligt at skabe udvikling. Et vigtigt værktøj i arbejdet med udvikling i relationen er samtalen.

·        Der afholdes ugentlige samtaler med barnet/den unge, hvor:

·        Der arbejdes med barnet/den unges historie om sig selv

·        Der arbejdes med mål for egen udvikling

·        Der arbejdes med relationer til netværk og familie

·        Der arbejdes med struktur og rammer for eget liv – og det at tage ansvar for eget liv

·       Der arbejdes med sygdomserkendelse og håbet/planerne for fremtiden

 

Miljøterapeutisk tilgang i pædagogikken:

Det er vigtigt, at det miljø barnet/den unge opholder sig i og de medarbejdere, der er ansat i afdelingen giver mulighed for – i samarbejde med forældrene - at den unge kan udvikle sig under trygge, forudsigelige og strukturerede rammer.

Miljøet er præget at rummelighed, omsorg, respekt og kontinuitet, således at den enkelte får mulighed for at opleve selvoplevelse, selvindsigt og udvikling.

Medarbejderne fungerer som rammeskabende, rollemodeller og ”containere”, der kan rumme den unges psykiatriske problemstillinger og adfærd - også når den unge er ude i ekstremer med trusler/ ønsker om selvmord og bruger cutting til at kontrollere egen smerte.

Der er en fælles forståelse af miljøterapi i afdelingen, hvilket løbende reflekteres og udvikles. Der er meget fokus på hvordan den miljøterapeutiske ramme bruges i hverdagen – og hvordan miljøterapi som metode kan skabe en positiv udvikling hos den enkelte i et tæt samarbejde med forældre.

 

Takst: 3.906,- kr. pr. døgn, udregnet med en belægning på 95%.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilbuddets målgruppe og indhold fremstår umiddelbart som sammenligneligt med det nuværende Lyspunktet. Hvorfor en pris ca. 30 % over den nuværende vurderes som værende  for høj. Dette bør hvis tilbuddet godkendes efterfølgende afklares.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Godkendelse som generelt egnet af Aspie’s afdeling Pilevang til optagelse på Tilbudsportalen.

27.30.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Aspie ønsker godkendelse af et nyt døgntilbud for voksne efter Servicelovens §107.

Der ønskes godkendelse af 6 faste pladser og 4 aflastningspladser.

Pladser for de 6 fastboende vil være i selvstændige lejligheder, derudover vil der være faciliteter til at lave fælles aktiviteter for beboerne.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Ungeudvalget, at:

Tilbuddet godkendes til optagelse på Tilbudsportalen, under forudsætning af, at målgruppen og pladspris afklares.

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Pilevang ønskes godkendt som et botilbud for voksne borgere.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere, der på grund af deres sygdom og særlige problemstillinger ikke kan modtages på de eksisterende tilbud her på øen - og som muligvis er blevet tilbudt særlige foranstaltninger i andre kommuner. Det er borgere med multiple diagnose og/ eller afvigende adfærd.

Diagnoserne kan være:

·        Autisme

·        Udviklingshæmning

·        psykiatriske diagnoser - f. eks paranoid personlighedsstruktur

·        Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

·         Opmærksomhedsforstyrrelser

·        Aggressivitet

·        Udadreagerende adfærd

·        Anden komplicerende adfærd

 

Negativ målgruppe:

·        Borgere med primære psykiatriske diagnoser

·        Borgere med vidtgående fysiske funktionsnedsættelser

·        Borgere med primære autistiske diagnoser

·        Borgere, der udelukkende er udviklingshæmmede

 

De fysiske rammer: Ejendommen Pilevang, der vil være 6 selvstændige lejligheder med stue og køkken i samme rum, samt værelse og badeværelse. Derudover vil der i ejendommen være rum til fælles aktiviteter for beboerne samt udendørs arealer.  Ejendommen er beliggende 3 km fra Vestermarie.

Aflastningen foregår i 4 værelser som deler 2 badeværelser.

Personale: 1 afdelingsleder, 4,85 pædagoger, 0,2 pedel samt 0,3 kontormedarbejder. Der lægges vægt på at nye medarbejdere primært har erfaring med voksne med forskellige diagnoser, personfarlighed og skærmning.

 

Pædagogik:

·        Struktureret pædagogik – et defineret mål for og middel i forhold til pædagogikken.

·        Løsningsfokuseret pædagogik – hvor der kigges fremad: Hvad kan borgeren) gøre for at løse sit problem. I løsningsfokuseret psykologi kikker du på, hvad der er foran problemet. Hvilke færdigheder skal borgeren udstyres med for at komme ud af problemet?!

·        Neuropædagogik – forståelsesramme, der skaber og fremmer brugerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

·        Gentle Teaching – metode, der har som sit første formål, at borgeren oplever følelsen af samhørighed gennem etablering af relationen.

·        Kompenserende socialpædagogisk støtte

·        Konsekvenspædagogik - hvor der støttes op den enkelte unges/voksnes ansvar for måden at forholde sig til sine muligheder på. Handlingen og dens konsekvenser har afgørende indflydelse på den enkeltes sociale tilværelse, samspillet med andre og de personlige udviklingsmuligheder.

·        Involveringspædagogik – med fokus på den unges/voksnes selvværdsbehov som grundlag for at

udnytte det sociale behov. Medarbejderen støtter om den unges/voksnes udvikling af denne kompetence i forhold til udviklingen af den sociale ansvarlighed.

·         Adfærdsmodificering – med fokus på udløsende stimuli i forhold til at ændre uhensigtsmæssig adfærd til hensigtsmæssig.

·         Selvindsigt – støtte op om en øget bevidsthed om blandt andet egen adfærd og kommunikation.

 

 

Takst: 2.341,- kr. pr. døgn, udregnet med 95% belægning.

Taksten er vejledende da det er et voksentilbud.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Målgruppe og negativ målgruppe overlapper hinanden, det bør afklares.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10 Godkendelse som generelt egnet af Grennesminde Bornholms afdeling Kampus til optagelse på Tilbudsportalen.

27.30.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

10

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Grennesminde Bornholm ønsker ændret godkendelse for deres tilbud KAMPUS. Tilbuddet har været godkendt til unge fra 15 år efter Servicelovens §142 stk. 5 samt unge over 18 år efter § 107.

Fremover ønskes målgruppen at være børn og unge fra 12 år og op til 23 år efter Servicelovens § 142, stk 5.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

Tilbuddet godkendes til optagelse på Tilbudsportalen, som et tilbud efter servicelovens §142, stk. 5.

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling:

KAMPUS ønskes godkendelsen ændret til et opholdssted med 10 pladser for børn og unge - samt 4 akutpladser efter Servicelovens §142, stk. 5 , samt §107. Med følgende målgruppe og pædagogik.

Målgruppe:

Målgruppen er unge med særlige behov, og sociale problemstillinger:

·        Sociale, udviklingsmæssige, psykiske og/eller indlæringsmæssige problemer.

·        Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede, herunder omsorgssvigtede.

·        Unge med forbrug af euforiserende stoffer og eller alkohol.

·        Unge med anbringelsesdomme indenfor målgruppen.

 

Negativ målgruppe:

·        Unge med primære psykiatriske diagnoser, selvskadende adfærd og OCD

·        Svært udviklingshæmmede

·        Unge med vidtgående funktionsnedsættelser

·        Unge med primære autistiske diagnoser.

 

De fysiske rammer:

Poulskervej 14-18. Der etableres 1 enhed i den tidligere efterskole, elevfløjen, her etableres 2 akutpladser. Der er værelse med bad, køkken, fællesrum. Tre enheder i de tidligere lærerboliger indrettet med fælles stue og køkkener i små miljøer. Desuden udendørsarealer.

 

Personale:

0,66 afdelingsleder, 10 pædagoger ,  1 socialrådgiver, 0,75 misbrugskonsulent, 1 husassistent, 0,33 pedel og 0,33 kontorpersonel.

 

Pædagogik:

Den pædagogiske tilgang til de unge:

KAMPUS arbejder med at støtte barnet/den unge i at skabe og udvikle et godt livsgrundlag, gennem personlig støtte og vejledning.

I kontaktpersonens samarbejde med den unge, afdækkes den unges problemfelter, ønsker og behov og der arbejdes med selverkendelse.

Der opstilles målsætning og udviklingsplan med fokus på den unges ressourcer, styrker og interesser.

Målet er, at den unge får en selvstændig og meningsfuld tilværelse, med optimale muligheder for at udfylde egen rolle i samfundet og udnytte de ressourcer den unge har.

Den helhedsorienterede og kognitive indsats:

 

-         Der arbejdes med barnet/den unges historie om sig selv

-         Der arbejdes med mål for egen udvikling

-         Der arbejdes med relationer til netværk og familie

-         Der arbejdes med struktur og rammer for eget liv – og det at tage ansvar for eget liv

-         Der arbejdes med sygdomserkendelse og håbet/planerne for fremtiden

 

Miljøterapeutisk tilgang i pædagogikken:

Det er vigtigt, at det miljø den unge opholder sig i og de medarbejdere, der er ansat i afdelingen giver mulighed for – i samarbejde med forældrene/plejefamilien/øvrig netværk - at den unge kan udvikle sig under trygge, forudsigelige og strukturerede rammer.

Miljøet er præget at rummelighed, omsorg, respekt og kontinuitet, således at den enkelte får mulighed for at opleve selvoplevelse, selvindsigt og udvikling.

Medarbejderne fungerer som rammeskabende, rollemodeller og ”containere”, der kan rumme den unges problemstillinger og adfærd - også når den unge har et forbrug af euforiserende stoffer, alkohol eller er udadreagerende.

Der er en fælles forståelse af miljøterapi i afdelingen, hvilket løbende reflekteres og udvikles. Der er meget fokus på hvordan den miljøterapeutiske ramme bruges i hverdagen – og hvordan miljøterapi som metode kan skabe en positiv udvikling hos den enkelte i et tæt samarbejde med forældre/plejefamilien/netværket.

 

Takst KAMPUS: 2.100,- kr. pr. døgn, udregnet med 95% belægning.

Takst akutplads: 3.090,- kr. pr. døgn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilbuddets målgruppe fremstår som beskrevet værende efter servicelovens §142 stk. 5., hvorfor en godkendelse kun bør omfatte denne målgruppe.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Orientering fra medlemmerne

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienterer

Resumé

Fastlæg dato for møde i Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen. Mødet skal ligge i uge 9.

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 11. januar 2011:

 

Mødet med samrådet fastlægges til den 28. februar 2011 kl. 17.00 - 18.30.

Temamøder med BDO den 18. januar 2011 og 8. februar 2011.

Formanden afholdt møde med SSP m.fl. ang. misbrug.

De udarbejdede GIS kort udsendes til udvalgets medlemmer til orientering.

Børne- og skoleudvalget ønsker at få høringssvar vedr. skolestruktur udsendt løbende. Effektiviseringsforslag ved. Bornholms Dagpleje- og Pladsformidling og Borgercenter afklares. Orientering om 9. klasseprojekt i UTA.

Rapport om projekt bedre skoleliv udsendes til orientering.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i handicaprådet og ældrerådet

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

11-01-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienterer

Indstilling og beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 11. januar 2011:

 

Pkt. 4.