Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
12-01-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune
  åbent 3 Nedlæggelse af boldbaner
  åbent 4 Fastlæggelse af dialogmøder i foråret 2011
  åbent 5 Teaterrådets støtteområde
  åbent 6 Besøgsrunde til institutioner og anlæg
  åbent 7 Ansøgning fra Bornshorts kortfilmfestival 2011 om tilskud
  åbent 8 Orientering om Rønne Svømmehal
  åbent 9 Orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

18.15.12P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Forslag til fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter foreligger til endelig godkendelse.

Fordelingsreglerne skal være et værktøj for både brugerne og de lokaleansvarlige ved fordeling af tider til de ugentlige træningsaktiviteter, turneringer og øvrige aktiviteter.

 

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller:

1.      At forslag til fordelingsregler godkendes

2.      At der iværksættes temadrøftelser imellem FKFU og BSU vedr. optimal udnyttelse af faciliteter for optimering af sundhedsfremmende aktiviteter, jf. pkt. 3 prioritering af brugergrupper

3.      At Fritid & Kultur pålægges at udarbejde ens regler i samarbejde med brugerne for opkrævning af leje ved folkeoplysende foreningers entrégivende arrangementer både inden – og udendørs

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Idrætsråd har udarbejdet forslag til fordelingsregler. Forslaget har været til behandling i Folkeoplysningsudvalget, der efterfølgende er fremsendt til høring på skolerne, ungdomsskolen, de selvejende idræts- og svømmehaller, Bornholms Idrætsområder og Bornholms Idrætsråd.

Høringssvarene er indarbejdet i et samlet dokument med sekretariatets kommentarer og indstilling til Folkeoplysningsudvalget og endelig med Folkeoplysningsudvalgets indstilling til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets godkendelse.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, men forventning om en mere optimal udnyttelse af faciliteterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 12. januar 2011

1.
Fordelingsregler til godkendelse i FKFU (DOC)

2.
Notat: Høringssvar fordelingsregler med kommentarer og FOU's indstilling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Nedlæggelse af boldbaner

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

I budgetforlig for 2011 er det besluttet at der skal spares 275.000 i forbindelse med

”Nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige”

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

1.      Udmøntningen af budgetpunktet til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Udvalgets formand og næstformand inviterer snarest til en drøftelse med BBU Bornholm og Bornholms Idrætsråd.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Idrætsområder formulerer et oplæg til justeringer på antallet af boldbaner til udvalgets drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Idrætsområder skal justere på antallet af boldbaner med henblik på en varig driftsbesparelse på 275.000 kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Fastlæggelse af dialogmøder i foråret 2011

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Udvalget skal ifølge budget- og aftalevejledningen afholdes der i foråret 2011 dialogmøde med virksomheder og organisationer/institutioner inden for fritids- og kulturområdet. Sagen fremsendes med henblik på fastlæggelse af tidspunkter for møderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller følgende forslag til mødedatoer:

·         Onsdag den 30. marts kl. 16:00 - Bornholms Biblioteker (på Rønne Bibliotek)

·         Onsdag den 30. marts kl. 17:30 - Bornholms Musik- og Billedskole (på Musikskolen)

·         Onsdag den 6. april kl. 15:00 - Koordinationsgruppen for kulturområdet (i forb. med FKF-mødet – mødelokale A)

·         dag den ? kl. :00 - Bornholms Idrætsområder (sted?)

·         dag den ? kl. :00 - Idræts- og svømmehaller

·         onsdag den 2. februar kl. kl. 15:00 – Idrætsrådet (i forbindelse med udvalgsmødet)

·         dag den ? kl. .00  - Folkeoplysningsudvalget (sted?)

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Godkendt. Der holdes ikke yderligere dialogmøder med idræts- og svømmehaller i foråret. Bornholms Idrætsområde holdes også den 2. februar. Folkeoplysningsudvalget holdes den 26. april kl. 17.00.

 

Sagsfremstilling

For virksomhederne: Bornholms Biblioteker, Bornholms Musik- og Billedskole og Bornholms Idrætsområder er der som udgangspunkt følgende dagsorden jfr. budget- og aftalevejledningen:

  1. Opfølgning på 2010
  2. Status på 2011 på baggrund af resultatet for 2010
  3. Drøftelse af mål og økonomi for 2012
  4. Eventuelt

5.      Evt.

 

Frist for aflevering af udvalgenes oplæg til 2012-mål er den 8. april 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Teaterrådets støtteområde

20.01.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Drøftelse af Teaterrådets støtteområde med tilhørende pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

1.      at udvalget drøfter en eventuel udvidelse af Teaterrådets støtteområde

2.      at udvalget drøfter en eventuel forhøjelse af Teaterrådets pulje

3.      at udvalget, såfremt Teaterrådets støtteområde udvides, drøfter en repræsentation i rådet fra film- og litteraturområdet.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

ad 1) Teaterrådets støtteområde udvides med film og litteratur.
ad 2) Teaterrådets pulje forhøjes permanent med 30.000 kr. finansieret af de frie midler.
ad 3) Repræsentatiionen ses gerne udvidet med repræsentation fra film- og litteraturområderne.

 

Sagsfremstilling

Teaterrådet har en årlig bevilling på knap 110.000 kr. samt en speciel bevilling på 75.000 kr. til børneteaterområdet.

I forbindelse med nedsættelsen af rådet i 2007 besluttedes, at rådet har følgende opgaver:

·         bidrage til udviklingen af kulturområdet i et tværgående samarbejde med alle kulturaktører

·         anvendelse af en pulje til aktiviteter på teaterområdet, herunder bevilling af midler efter ansøgning

·         udarbejdelse af konkrete forslag og projekter indenfor teaterområdet

·         koordinering inden for teaterområdet

·         bidrage til kulturpolitikken, evt. i form af en delpolitik på teaterområdet

·         bidrage til udarbejdelse af en børnekulturpolitik for Bornholms Regionskommune

 

Ved oprettelsen af rådene blev der ikke taget højde for film og litteratur, idet der tidligere ikke var nogen særlig aktivitet på disse områder. Dette har dog forandret sig især for filmens vedkommende.

Teaterrådet har på eget initiativ påtaget sig at behandle ansøgninger på filmområdet, idet man dog i begyndelsen forsøgte at begrænse det til ”workshops med professionel assistance inden for filmområdet, f.eks. instruktion, lys, kamera” jfr. rådets retningslinjer.

Det har dog vist sig, at behovet var undervurderet. Teaterrådet har de sidste 3 år brugt over 93.000 kr. på filmområdet, hvilket svarer til, at der hvert år bruges 1/3 af budgettet på film.

Teaterrådet ønsker derfor at gøre opmærksom på dette forhold, idet der ikke ved fastsættelsen af puljen er tænkt på filmområdet.

Samtidig ønsker Teaterrådet at rejse spørgsmålet om behandlingen af sager på litteraturområdet, idet dette område kunne tænkes at høre under et Teater-, film- og litteraturråd.

Det rejser dog også et spørgsmål om både økonomi og repræsentation i rådet fra film- og litteraturområdet.

Litteraturområdet er hidtil behandlet i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel tilførsel af yderligere midler til Teaterrådets pulje skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der før indeværende møde resterer ca. 287.000 kr. inkl. overførte restmidler fra 2010 på ca. 82.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 12. januar 2011

1.
Oversigt over tilskud til film og litteratur (XLS)

2.
Teaterrådets vedtægter (DOC)

3.
Teaterpolitik (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Besøgsrunde til institutioner og anlæg

00.01.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Planlægning af en 2-dages besøgsrunde til kulturinstitutioner og idrætshaller.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

at udvalget godkender oplægget til besøgsrunden og udvælger 2 datoer til gennemførelsen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Godkendt. Gennemføres den 26. og 29. april.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 12. januar 2011

1.
Besøgsplan FKF 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning fra Bornshorts kortfilmfestival 2011 om tilskud

20.02.01Ø40-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Ansøgning fra Bornshorts kortfilmfestival 2011 om tilskud.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Ansøgningen henvises til Teaterrådet.

 

Sagsfremstilling

Bornshorts Internationale Kortfilmfestival 2011 ansøger i samarbejde med Scala Gudhjem den 2/1 2011 om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af den 4. festival den 25.-27. august 2011.

Den første festival afvikledes i august 2008 over 2 dage med 71 internationale kortfilm fra 17 nationer udvalgt fra mere end 200 film indsendt fra 24 lande.

Ved den anden festival fordobledes antallet af indsendte film, idet næsten 400 film blev indsendt fra mere end 30 lande.

Omkring 200 besøgte i 2009 festivalen, heraf 35 fra udlandet. De udenlandske gæster var filmfolk, der enten deltog med en film eller deltog af ren interesse.

I 2010 var antallet af indsendte film 300, der repræsenterede 42 lande mod 30 året før. Besøgstallet var igen ca. 200, hvoraf bornholmerne udgjorde en større andel end de foregående år. Den voksende interesse fra bornholmernes side var især fra den yngre del af befolkningen, da elever fra medielinjerne på henholdsvis 10. klasse Centret og Bornholms Gymnasium deltog som et led i undervisningen.

Festivalens overordnede formål er at vise, hvad der sker inden for kortfilm lige nu. Programmet består udelukkende af kreative og innovative kortfilm i tre kategorier: Musikvideo, fiktion og animation.

Visionen er at sætte Bornholm i fokus inden for det kreative og innovative filmmiljø, idet festivalen skal tiltrække flere og flere filmfolk, som vil rejse til Bornholm fra hele verden for at diskutere film og udveksle erfaringer i en international atmosfære sammen med andre filmfolk.

Der uddeles en pris i hver kategori af et internationalt sammensat dommerpanel.

I 2011 vil man invitere kendte internationale filmfolk, såvel instruktører, producere og skuespillere, til at deltage i seminarer og events, hvilket medfører en del udgifter til rejser, ophold og forplejning. PR-arbejdet vil blive intensiveret ved at inddrage den danske filmbranche i højere grad ved f.eks. at indlede møder med Den Danske Filmskole og The Animation Workshop.

Der er desuden indledt et samarbejde med Wonderfestiwall ved at vise musikvideoer under denne festival for at markedsføre Bornshorts.

Det samlede budget for festivalen er 245.000 kr.

Yderligere oplysninger om samarbejdspartnere m.v. fremgår af ansøgningen.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 287.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Orientering om Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (orientering)

Resumé

Der er givet en anlægsbevilling på 2.593.750 kroner til renovering af Rønne Svømmehal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      At udvalget orienteres om den aktuelle status på renoveringen af Rønne Svømmehal.

 

Fritids-, kultur og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

12-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (orientering)

Resumé

Gensidig orientering

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller.

 

1.      Punktet til orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 12. januar 2011:

Til efterretning.