Referat
Socialudvalget
19-01-2011 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fravær og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013
  åbent 3 Evaluering af projekt "Øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i Døgnplejen Bornholm"
  åbent 4 Sundhedsaftale mellem Bornholm Regionskommune og Region Hovedstaden for perioden 2011-2014
  åbent 5 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008
  åbent 6 Drift af Plejecenter Snorrebakken
  åbent 7 Månedlig budgetopfølgning november 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 8 Korttids- og genindlæggelser
  åbent 9 Orientering om stigende udgifter til kommuanl medfinansiering af sygehusbehandlingen i Region Hovedstaden
  åbent 10 Virksomhedsaftaler 2011 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 11 Evaluering af efterårets dialogmøder
  åbent 12 Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre
  åbent 13 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1
  åbent 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010
  åbent 16 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Kollegiet Østergade 54
  åbent 17 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården
  åbent 18 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Nexøhuset
  åbent 19 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn Kommunikationscntret 2010
  åbent 20 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2010
  åbent 21 Redegørelse om magtanvendelser på voksen/handicapområdet 2010
  åbent 22 Forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'
  åbent 23 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 24 Ældre i Bevægelse søger § 18-midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion 2011
  åbent 25 Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2011
  åbent 26 Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 27 Orientering fra udvalgets medlemmer
  åbent 28 Sager til høring 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fravær og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

1

 

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Leif Olsen mødte kl. 14.10 og deltog i behandling af punkterne: 4, 5, 6, 7 og fra punkt 12 og videre.

Trine Rasmussen mødte kl. 15.15 og deltog i behandlingen af punkterne 5, 6 og 7.

Ingen bemærkninger til dagsordenen. Efter behandling af punkterne 1, 2 og 3, blev punkterne 8 - 28 behandlet, herefter punkterne 4, 5, 6 og 7.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

2   Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013

27.15.12P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

8

 

Socialudvalget

19-01-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget Indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen er en videreførelse - samt udvidelse med frivillige bisiddere – af Partnerskabsaftale II, således at der i den nye aftale er fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer, daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne og en bisiddertjeneste.

 

Sagen blev udsat på Socialudvalgets møde den 1. december 2010, idet man ønsker en dialog med Ældremobiliseringen. Repræsentanter fra Ældremobiliseringen deltager i mødet den 19. januar 2011, kl. 12.15.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, idet ændringer i forhold til det fremsendte budget forelægges Socialudvalget, og at budget for det kommende år skal godkendes hvert år i Socialudvalget. Der blev fra Ældremobiliseringens side givet udryk for, at behovet for datastuer stadig er stort.

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Udsættes idet udvalget ønsker en dialog med Ældremobiliseringen. Repræsentanter fra Ældremobiliseringen inviteres til næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen på Bornholm indledte et formelt samarbejde om ”Ældres trivsel lokalt” i september 2005 i form af en partnerskabsaftale, hvis formål var at styrke det frivillige arbejde blandt ressourcestærke ældre med det mål at etablere flere tilbud om fysisk aktivitet til svage ældre rundt omkring på Bornholm. Dette samarbejde fortsatte med Partnerskabsaftale II i 2007 med fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer og daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne.

Erfaringerne og resultaterne fra partnerskabet er så positive, at styregruppen for partnerskabet anbefaler, at disse erfaringer og den indhøstede viden videreudvikles i form af en ny partnerskabsaftale III. Styregruppen anbefaler desuden at partnerskabsaftalen udvides, således at den ud over fysisk aktivitet, uddannelse i IT og tryghedsopkald kommer til at omfatte bisiddertjenesten, fordi der er et stigende behov for bisiddere blandt de ældre.

Ældremobiliseringen på Bornholm har udarbejdet en statusrapport, hvoraf det fremgår at:

Antallet af brugere udgør 801, antallet af frivillige er 204 og antallet af timer, som de frivillige yder, er opgjort til 16.701 timer.

 

Partnerskabsaftalens mål er fortsat:

·         At nå ud til ældre, der ikke, eller kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige motionstilbud. Dette sker ved at understøtte allerede etablerede grupper af frivillige og uddanne instruktører til at varetage funktionerne samt at etablere nye grupper, hvor behov opstår.

·         At ældre via tilbuddet i datastuerne bliver fortrolige med brugen af IT, således at de kan bruge PC’en som et naturligt arbejdsredskab i hverdagen og tilegner sig færdigheder til at kunne anvende Internettet ved henvendelse til offentlige myndigheder, læger, banker osv.

·         At telefonstjernerne kan medvirke til fortsat at skabe tryghed for de mange ældre, der bor i eget hjem.

·         At ældre med behov for en bisidder har mulighed for at få dette via partnerskabet.

·         At seniorernes netværk i lokalsamfundene bliver styrket, og at der bliver sat fokus på ingredienserne til sund aldring.

 

Aktiviteterne foregår dels i kommunale lokaler og dels i medborgerhuse. Der er nedsat en styregruppe mellem parterne, som er ansvarlig for at partnerskabsaftalens indhold kan fungere som aftalt.

Partnerskabet foreslås indgået for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Tidsplanen er koordineret med Ældremobiliseringens satspuljebevilling til ”Ældres trivsel lokalt”, som fra januar 2011 til og med december 2013. Det foreslås, at der disponeres 250.000 kr. årligt til partnerskabet. Det er dog en forudsætning, at der årligt fremsendes en samlet ansøgning til § 18 midlerne, med angivelse af de konkrete aktiviteters antal, omfang og budget. Der aflægges årligt regnskab efter gældende regler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er tovholder på samarbejdet med Ældremobiliseringen.

Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale 2011 – 2013, der giver en detaljeret beskrivelse af samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 250.014 kr. for 2011. Samlet budget for alle aktiviteterne jvf. vedlagte budgetbilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Revideret budget 2011 (DOC)

2.
Ældremobiliseringens statusrapport 2010 (DOC)

3.
Aftaleudkast 2011 - 2013 bilag til dagsorden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Evaluering af projekt "Øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i Døgnplejen Bornholm"

27.36.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2010 at igangsætte et projekt vedrørende øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse i Døgnplejen Bornholm. 

Projektet blev afviklet over en 6 måneders periode i 2010, og der er nu udarbejdet en skriftlig rapport, hvor erfaringer og resultater fra projektet beskrives.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at rapporten tages til efterretning

b)     at det drøftes, hvorvidt der skal arbejdes videre med anbefalingerne 1-4

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Anbefaler, at der arbejdes videre med anbefalingerne 1 -4.

Elisabeth Asmussen formand for styregruppen, deltog ved behandlingen af punktet.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet var ønsket om, at øge medarbejdertrivsel og reducere sygefraværet i Døgnplejen Bornholm ved øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og ved at give den enkelte medarbejders faglige viden og erfaring en større plads i tilrettelæggelsen af arbejdet. 

Projektet indeholder overordnet 3 elementer:

·         Forsøg med selvstyrende gruppe 

·         Sammenlignende analyse af

o        Medarbejdernes vurdering af egen indflydelse på planlægning og udførelse af arbejdet (før og efter måling)

o        Medarbejdernes trivsel (før og efter måling)

o        Brugertilfredshed (før og efter måling)

o        Sygefravær (løbende statistik)

o        Økonomi (økonomidata)

·         Indhentning af idéer og forslag fra en bredere medarbejdergruppe til tiltag, der kan øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelse i Døgnplejen Bornholm

 

Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Døgnplejen Bornholm, Visitation Ældre og Social- og Sundhedssekretariatet. Styregruppen var ansvarlig for udarbejdelse af projektbeskrivelse, tilrettelæggelse af projektet samt evaluering og afrapportering. Projektet blev besluttet, at omfatte medarbejdere og borgere i Pedersker-området.

 

Evaluering:

 

Afgrænsning:

Pederskergruppen var i store dele af projektet afhængig af teamleders lederkompetencer i forhold til den daglige drift, og Pederskergruppen kan derved kun betegnes som delvis selvstyrende.

 

Overordnede betragtninger:

Det har vist sig som en ulempe, at gruppen ikke er i nærheden af diverse nøglepersoner i forhold til den daglige drift, herunder den daglige leder, der kan håndtere eventuelle konflikter, eller sekretæren, der kan hjælpe med timeplanlægning og overenskomstmæssige problemstillinger, eller flere kolleger, der kan hjælpe til ved f.eks. sygdom. Den delvis selvstyrende gruppe går desuden glip af vidensdelingen i de store team, ved besøg af fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende.  

 

Der har i projektet været afsat tid og ressourcer til undervisning af medarbejderne i kommunikation, gruppedynamik, ledelse og stress- og konflikthåndtering. Herudover har gruppen deltaget i gruppesupervisioner med en coach. Disse forløb har gruppen haft stor gavn af, blandt andet supervisionen, hvor gruppen deler gode og dårlige oplevelser og erfaringer og dermed bidrager med vidensdeling. Grundlæggende vurderes det, at den ekstra tid, medarbejderne har oplevet at have sammen, foruden undervisning og supervision, er den vigtigste faktor for den øgede trivsel i projektet.    

 

Det har vist sig, at borgernes behov for ydelser på bestemte tidspunkter af dagen begrænser fleksibiliteten i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen.

 

a) Medarbejdernes vurdering af egen indflydelse på planlægning og udførelse af arbejdet

Gruppen har oplevet, at det at være delvis selvstyrende, det vil sige uden daglig leder, har givet flere ulemper end fordele.

 

Fordelene har været øget indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, og højere grad af ansvarsfølelse.

 

Ulempen har været, at konklikthåndtering opleves tidskrævende, når der ikke er mulighed for ledelsesmæssig intervention.    

 

Projektet har samtidig vist, at det giver god mening, at medarbejderne arbejder i små grupper med en fast tilknyttet koordinator, som varetager flere klientopgaver ”end normalt”. Det har givet et større overblik over arbejdstilrettelæggelse, samt overblik over borgernes behov.

 

b) Medarbejdernes trivsel

I forbindelse med målet om øget trivsel har projektet vist:

 

 

c) Brugertilfredshed

I forbindelse med målet om øget brugertilfredshed har projektet vist:

 

 

Anbefalinger:

Det vurderes på baggrund af projektets evaluering, at følgende elementer kan samles til en optimal løsning:

 

1.      Det store team bibeholdes, da det er langt mere rationelt og giver et bedre driftsoverblik for teamlederen. Desuden kan grupperne hjælpe hinanden på tværs ved sygdom og der opleves en højere grad af vidensdeling.

2.      Det store team inddeles i små delvist selvstyrende undergrupper, da de giver et bedre samarbejde og overblik over arbejdstilrettelæggelsen og borgernes behov. Skaber desuden tryghed og øget fællesskabs- og ansvarsfølelse.

3.      Teamlederen tillægger sig en ledelsesstil, der er mere rådgivende end styrende, der tilgodeser, at grupperne føler mere ansvar og træffer beslutninger tættere på borgerne.

4.      Medarbejderne modtager regelmæssigt supervision, som en forebyggende faktor overfor stress, konflikter, og psykisk nedslidning, og som en udviklende faktor for gruppens samarbejdsevner, samt den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling.   

Økonomiske konsekvenser

Der var afsat kr. 500.000 til projektet, der blev anvendt til en deltidsansat projektleder, uddannelse af medarbejderne i den selvstyrende gruppe, ressourcemæssige forudsætninger for at den selvstyrende gruppe kan dække ferier, sygdom mv., samt temadage for øvrigt personale.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Rapport "Pederskerprojektet" (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sundhedsaftale mellem Bornholm Regionskommune og Region Hovedstaden for perioden 2011-2014

29.30.08P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen vedrører indgåelse af Sundhedsaftale med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014, herunder individuel tillægsaftale for Bornholms Regionskommune. Sundhedsaftalen sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet mellem region og kommuner på sundhedsområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget 

 

·         at Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014 inkl. individuel tillægsaftale mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

·                                          

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales. Eventuelle økonomiske konsekvenser af den kommunale del af den lokale aftale indgår i økonomiopfølgning og styring.

 

 

Sagsfremstilling

I sundhedsloven er det fastlagt, at Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne skal indgå aftaler om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet, såkaldte Sundhedsaftaler. Sundhedsaftalen indgås mellem Regionen og de enkelte kommuner. Inden udgangen af januar 2011 skal der være indgået nye sundhedsaftaler mellem de enkelte kommuner og regionen for perioden 2011-2014.

Sundhedsaftalerne vedrører opgaver og indsatser på sundhedsområdet, som går på tværs af regionen og kommunen. Det vil sige aftalerne skal omfatte samarbejdet mellem sygehus og kommuner samt samarbejdet mellem praksissektor og kommuner.

 

Grundaftalen

Sundhedsaftalerne i Region Hovedstaden indgås på grundlag af en fælles grundaftale som Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har godkendt. Den fælles grundaftale blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. august 2010 bl.a. efter anbefaling fra KKR-Hovedstaden.

 

Grundaftalen består af en generel del og en operationel del.  I den generelle del er de politiske mål, samt de gensidige forpligtelser som parterne har aftalt, beskrevet. I den operationelle del er målene konkretiseret gennem beskrivelse af driftssamarbejde og udviklingsopgaver. Endvidere er der redegjort for, hvordan parterne vil følge op på de forskellige dele af aftalen ved brug af målbare indikatorer.

 

Den primære målgruppe for den generelle del er politikere og direktioner. Målgruppen for den operationelle del er sundhedsfagligt og administrativt personale i region, kommuner samt i almen praksis.

 

Individuelle sundhedsaftaler for perioden 2011-2014

Den fælles grundaftale danner grundlag for de individuelle aftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner.

 

Mellem Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden har der været afholdt 2 forhandlingsmøder. Socialudvalget gav på møde den 4. oktober 2010 bemyndigelse til, at der lokalt indgås aftale omkring:

 

·         Forløbsprogrammer for kronisk syge, hvor Bornholms Regionkommune og Region Hovedstaden forpligter sig til at: 

o        Implementere forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 Diabetes i løbet af 2011

o        Implementere forløbsprogrammet for demens, når dette er færdig bearbejdet

 

·         Forebyggelse af genindlæggelser på hospitalet, hvor

o        Region Hovedstaden forpligter sig til at iværksætte ”følge-hjem ordning”, hvor patienten følges hjem af hospitalspersonalet med eventuel deltagelse af kommunalt personale

o        Bornholms Regionskommune forpligter sig til at iværksætte ”følge-op ordning”, hvor egen læge og hjemmesygeplejersken i fællesskab følger op på patienten i hjemmet 

 

·         Udviklingsprojekter indenfor områderne:

o        Sygedagpenge, hvor der er enighed om at etablere et samarbejde om optimering af udredning og behandling af borgere med komplekse sygdomsforløb. Det gælder både i forhold til komplekse, somatiske lidelser og komplekse, psykiske lidelser, hvor optimering af udredning og behandling kan forkorte sygdomsperioder

o        Håndtering af personer med stærkt smitsomme infektioner, herunder håndtering af tuberkuloseramte

o        Videreudvikling af samarbejdet mellem hjemmepleje, hospital og almen praksis gennem afholdelse af temadage o.l. med fokus på kommunikation om opgaveudvikling/ opgaveglidning og kompetenceudvikling

 

Overstående områder er på den baggrund indarbejdet i forslaget til individuel aftale mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune.

 

I den individuelle aftale udtrykkes desuden bl.a. enighed om, at sikre den nødvendige dækning af specialfunktionen indenfor den psykiatrirelaterede oligofrenibehandling på Bornholm, samt at der lokalt sættes fokus på problemstillinger i forhold til opfølgning af børn og unge med ADHD, herunder overgangen fra ung til voksen.

 

Regionsrådets godkendelse

Region Hovedstaden har med skrivelse af 15. december 2010 oplyst, at Regionsrådet i møde den 14. december 2010 har godkendt forslagene til individuelle sundhedsaftaler for perioden 2011-2014. Det bemærkes, at regionsrådsformanden er blevet bemyndiget til at godkende justeringer i de kommunespecifikke tillægsaftaler, hvis den politiske behandling i kommunerne gør det nødvendigt og hvis ændringen ikke har principiel betydning eller berører den fælles grundaftale.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart knyttet økonomi til Sundhedsaftalen. Det skal dog bemærkes, at indfrielse af konkrete mål i aftalen bl.a. omkring den elektroniske kommunikation fordrer en styrkelse af dette område i BRK. 

BRK tiltræder derfor grundaftalen, som den foreligger med forbehold for de budgetmæssige muligheder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 (DOC)

2.
Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Opfølgning på ældreanalysen fra 2008

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var – med udgangspunkt i en kortlægning af området – at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm.

Afrapportering af ”Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008” blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

1.      at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning

2.      at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes

3.      at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

1) Taget til efterretning.

2) Drøftet.

3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingstagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Sagsfremstilling

Ad 1) Boligstruktur

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig.

Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold.

378 boliger er pr. 1.1.2011 udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger.

 

Ad 2) Arbejdsgange

Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres.

Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA’en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret.

 

Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau

Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen ”teamleder” blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen.

Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere.

 

I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklarings-program Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav.

 

Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen.

 

Ad 4) Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter § 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

 

Ad 5) Økonomistyring

Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj 2010.

 

Ad 6) Madleverance

Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i 2009. Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret.

Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i 2009.

 

Opsummering

Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling.

 

Scenarier vedr. boligstrukturen:

 

Plejehjem

KB 19/2-09

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

*Sønderbo

50

0

50

0

**Toftegården

50

0

0

0

Østermarie Plejehjem

0

0

0

0

Sandvig Plejehjem

0

0

0

0

Hjemmet Klemensker

0

0

0

0

Plejehjem i alt

100

0

50

0

 

 

 

 

 

Plejecentre

 

 

 

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

84

82

82

82

Plejecenter Klippebo

40

38

38

50

Plejecenter Aabo

54

54

54

54

Nørremøllecentret

75

75

75

75

Svaneke Plejecenter

0

0

0

0

Aarsdale Plejecenter

0

0

0

0

Nylars Plejecenter

0

0

0

0

**Toftegården

0

30

30

0

Snorrebakken 1. etape

60

60

60

60

Snorrebakken 2. etape

0

60

0

50

***Slottet B1 (2B)

0

15

15

15

Slottet – resten

45

15

15

15

Plejecenter i alt

358

429

369

401

 

 

 

 

 

Plejehjem og –centre i alt

458

429

419

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sønderbo ombygges til 22 – 25 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3

 

 

 

 

 

**Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

*** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen.

 

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.2.2009:

 

Scenarie 1)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Snorrebakken etape 2 med 60 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29.

 

Scenarie 2)

50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39.

 

Scenarie 3)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.       

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger.

50 boliger på Toftegården nedlægges.

Snorrebakken etape 2 med 50 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57.

Økonomiske konsekvenser

 

Scenarie 1)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 97.498.159

Udgift BRK                                                        kr.   2.704.871                                                 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 2)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Sønderbo (50 boliger til demente)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 69.745.000

Indtægt BRK                                                     kr.-21.805.700

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 3)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 82.935.966

Udgift BRK                                                        kr.   2.383.313

 

 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Klippebo (10 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 16.095.000

Udgift BRK                                                        kr.   1.253.300              

 

Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Bilag vedr. Boligstrukturen (DOC)

2.
Bilag Scenarie 2 (XLS)

3.
Bilag Scenarie 3 (XLS)

4.
Scenarie 1 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Drift af Plejecenter Snorrebakken

00.15.02A21-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med ibrugtagning af Plejecenter Snorrebakken etape 1 og den politiske principbeslutning om opførelse af etape 2, er der et politisk ønske om at afprøve en alternativ driftsform. Dette ønske skal ikke tolkes som en kritik af den nuværende organisering og drift af plejeboligområdet.

Det politiske formålet med overvejelser omkring drift af det ny plejecenter, er at udvikle en ny plejebolig-profil samt at tænke organisering og tværfaglighed på en anderledes måde. Med andre ord, er etablering af det ny plejecenter en enestående mulighed for et paradigmeskifte på plejeboligområdet, en enestående mulighed for at tænke nyt og at sætte endnu stærkere fokus på beboernes liv og aktive hverdag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Plejecenter Snorrebakken etableres som en selvstændig virksomhed i BRK med direkte reference til områdechefen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse 

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vision:

Kommunalbestyrelsens vision om et godt og aktivt liv for alle skal være omdrejningspunktet for de beboere, der har/får deres hjem på Plejecenter Snorrebakken. Det er visionen, at plejecenteret skal organiseres på en sådan måde, at det understøtter beboerens ret til at ” leve længst muligt i eget liv”. Denne vision skal udmøntes igennem et stærkt fokus på den enkelte beboers livskvalitet og værdighed, samt retten til at kunne skabe en hverdag som man ønsker i hjemlige omgivelser.

 

Profilering:

Bygningerne, udstyret og ikke mindst ledelsen og medarbejderne er alle faktorer der har betydning for de ydelser, der skal tilbydes beboere og pårørende. Centerets leder vil sammen med det øvrige personale få stor og afgørende indflydelse på plejecenterets ”sjæl”. Der skal skabes et miljø der er præget af hjemlighed, venlighed og tålmodighed. Der er en forventning til at alle medarbejdere udviser en imødekommende adfærd og en respekt for den enkelte beboer og dennes pårørende. Ovennævnte faktorer har alle betydning for beboernes trivsel.

 

En stor dansk undersøgelse af livet i plejeboliger har vist, at aktivitetsniveauet for beboere i plejeboliger var mere afhængig af personalets holdninger end af deres helbredstilstand (Korremann 1985 ”Bedre plejehjem – hvordan?”).

 

Kulturbærere er værdifulde for virksomheden:

Ligesom i en familie, hvor de voksne er kulturbærere i forhold til børnene, er lederen kulturbærer i forhold til medarbejderne på en arbejdsplads.

Den kultur, som en leder eller en ledelsesgruppe udviser, kan være opstået af mange grunde.

 

 

Traditionelt har bemandingen i plejeboliger en sundhedsfaglig baggrund. De sundhedsfaglige uddannelser er grundlæggende baseret på en naturvidenskabelig menneskeopfattelse – populært apparatfejlmodellen. Andre beslægtede uddannelser er baseret på andre grundlæggende menneskeopfattelser som har et mere holistisk tilsnit. I mange kommuner er det efterhånden blevet kutyme, at sammensætte personalet tværfagligt, således at de gode elementer fra de forskellige grunduddannelser giver en synergi, der fokuserer mere på ressourcerne end på manglerne, reducerer ”klientliggørelsen” og har respekt for individet. 

 

Organisering:

Plejecenteret Snorrebakken foreslås organiseret som en selvstændig virksomhed på linje med de øvrige virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet og med direkte reference til områdechefen.

 

Det bliver virksomhedslederens opgave, at medvirke til at skabe den nye kultur på stedet, dels med Kommunalbestyrelsens vision i fokus, men også indenfor de omtalte rammer under profilering. Virksomhedslederen for Plejecenter Snorrebakken skal endvidere leve op til de stillede krav, som præciseret i den administrative organisering i BRK.

 

Tidligere undersøgelser viser, at der er et ønske fra beboere og medarbejdere på Hjemmet i Klemensker, om at flytte samlet til Plejecenter Snorrebakken, hvilket i videst mulig omfang bør tilgodeses.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med vedtaget plan for ændring af boligstrukturen taget stilling til driften af de 60 plejecenterboliger på Snorrebakken med en udgift på ca.  19 mio. kr. årligt i 2010 niveau. Bornholms Plejehjem og –centres budget reduceres ved ændring i organiseringen med et tilsvarende beløb.

 

Der er i budget 2011 og overslagsårene ikke afsat økonomi til etablering af leve- og bomiljøer i boligerne på Snorrebakken. Der er foretaget beregning til drift af leve-bomiljøer, som Socialudvalget behandlede i sit møde den 1. marts 2010 således:

Udvalget anbefaler, at der etableres leve- og bomiljøer på det ny plejecenter på Snorrebakken ad scenarie 2b (boenheden indkøber overvejende halvfabrikata/færdigtilberedt mad) og      

at de økonomiske konsekvenser indgår i budgetbehandlingen for 2012 og frem.  

Scenarie 2b) vil medføre en årlig udgift i 2010 niveau på ca. 1.1 mio. kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Månedlig budgetopfølgning november 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo november 2010 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Fokusopfølgning november 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Fokus på korttids- og genindlæggelser   

29.06.08G12-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Der redegøres for udviklingen i antallet af korttidsindlæggelser og genindlæggelser for Bornholm, herunder iværksatte og planlagte tiltag til en reduktion i såvel korttidsindlæggelser som genindlæggelser. 

Hospitalsindlæggelser kan være en belastning for mange ældre medicinske patienter, som i forvejen har et omfattende pleje- og omsorgsbehov. Det vil derfor gavne de pågældende, hvis indlæggelser kan forebygges via en proaktiv indsats i et samarbejde mellem kommune og almen praksis med særligt fokus på korttidsindlæggelser og genindlæggelser. Også i forhold til kommunens økonomi er det relevant at fokusere på forebyggelse af hospitalsindlæggelser

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning

Hospitalsindlæggelser kan være en belastning for mange ældre medicinske patienter, som i forvejen har et omfattende pleje- og omsorgsbehov. Det vil derfor gavne de pågældende, hvis indlæggelser kan forebygges via en proaktiv indsats i et samarbejde mellem kommune og almen praksis.

Også i forhold til kommunens økonomi er det relevant at fokusere på forebyggelse af hospitalsindlæggelser, idet kommunen hver gang en borger indlægges betaler en takst til Regionen. Taksten afhænger af diagnosen, men udgør dog max. 4.973 kr. pr. indlæggelse.

 

Statistik til Samordningsudvalgene

I forhold til forebyggelse af hospitalsindlæggelser er der særligt fokus på korttidsindlæggelser dvs. indlæggelser på under 24 timer og genindlæggelser dvs. patienten indlægges igen kort tid efter at patienten er udskrevet. I regi af Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne udarbejdes løbende statistik til Samordningsudvalgene[1], der belyser udviklingen i korttidsindlæggelser, genindlæggelser samt i såkaldte forebyggelige indlæggelser.

 

Det skal understreges at korttidsindlæggelser ikke pr. definition er uhensigtsmæssige ligesom en genindlæggelse kan være velbegrundet. En hurtig udredning på mistanke om alvorlig sygdom fx en hjerteinfact eller et planlagt kirurgisk indgreb med en kort indlæggelsestid er såvel for patienten som samfundsøkonomisk ganske relevant.

I forhold til genindlæggelser kan en planlagt ny indlæggelse eller en indlæggelse, som følge af en anden sygdom end den der var årsag til den første indlæggelse, være yderst relevant både behandlingsmæssigt for patienten og samfundsøkonomisk.

Opgørelsen/afgrænsningen af ’forebyggelige indlæggelser’ er behæftet med betydelig usikkerhed.

 

I statistikken til Samordningsudvalgene er der, i et vist omfang taget højde for sådanne forhold, ved bl.a. at afgrænse korttidsindlæggelser til kun at omfatte akutte indlæggelser på medicinske afdelinger og genindlæggelser, til akutte indlæggelser indenfor 30 dage fra sidste udskrivning på samme hospital. Overflytninger mellem hospitaler holdes helt udenfor. 

 

Korttidsindlæggelser

Nedenstående tabel 1 er baseret på den nyeste statistik til Samordningsudvalgene og viser det samlede antal indlæggelser, heraf antallet af korttidsindlæggelser, dels i hele Region Hovedstaden dels for Bornholm i perioden januar-oktober 2009 og 2010. Endvidere vises andelen af korttidsindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser.

 

Tabel 1 viser bl.a., at der er sket en relativ stor stigning i antallet af korttidsindlæggelser på Bornholm: Fra 304 korttidsindlæggelser i 2009 til 554 korttidsindlæggelser i 2010, hvilket svarer til, at andelen af korttidsindlæggelser på Bornholm er øget fra 4,3% i 2009 til 7,4% i 2010. Dermed har Bornholm rykket sig fra at ligge under gennemsnittet i Regionen i 2009 til at ligge over gennemsnittet i 2010.

 

Tabel 1: Korttidsindlæggelser (afgrænset til akutte indlæggelser under 24 timer på medicinske afdelinger)                

 

Jan-okt.  2009

Jan-okt. 2010

 

Region H

BRK

Region H

BRK

Antal indlæggelser

267.112

7.152

279.608

7.469

Heraf indlæggelser under 24 timer

16.211

304

17.895

554

Indl. under 24 timer i %

6,1%

4,3%

6,4%

7,4%

 

Inden kommunen tog denne problemstilling op til drøftelse i Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital lavede Social- og Sundhedssekretariatet medio 2010 en analyse af udviklingen i korttidsindlæggelser baseret på tal for Sundhedsstyrelsen. Analyse skulle afdække om det stigende antal kortidsindlæggelser kunne skyldes forhold internt i kommunen.

 

Undersøgelsen viste en kraftig stigning i meget korte indlæggelser på under 3 timer, men en mere afdæmpet stigning for borgere over 75 år dvs. den største stigningstakt lå indenfor aldersgrupper, som kun i begrænset omfang har kontakt til døgnplejen eller til plejehjem- og centre. Konklusionen på analysen blev, at det ikke er kommunens indsats – eller mangel på samme – der var årsag til den kraftige stigning i antallet af korte indlæggelser.

 

Spørgsmålet om udviklingen i korttidsindlæggelser blev på den baggrund rejst i Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital. Bornholms Hospital oplyste, at en væsentlig årsag til stigningen fra 2009 til 2010 skyldes en omlægning af hospitalets registreringspraksis. Akutte patienter (henvist fra praktiserende læger) til Bornholms Hospital blev tidligere ikke registreret som indlagt, hvis patienten blev udredt i skadestue/modtagelsen og også afsluttet herfra. Patienter der i dag afsluttes i skadestue/modtagelsen registreres i stigende omfang som indlagte patienter, og tæller derfor med i statistikken over korttidsindlæggelser.  

 

Hospitalet har på egne data ligeledes lavet en analyse af korttidsindlæggelser, men fandt ikke umiddelbart noget åbenlyst mønster, som indikerer, at der er bestemte områder, som bør være mål for en særlig indsats eller ændring.

Det blev dog besluttet at undersøge, om den diagnose (afkræftet blodprop i benet) der i hospitalets undersøgelse ligger højst i antal af patienter der udskrives fra skadestue/ modtagelsen (afkræftet blodprop i benet) ved omlægning af behandlingsforløbet kan undgå en indlæggelse. 

 

Hospitalet har endvidere i løbet af 2010 etableret ’akutambulatorier’ indenfor de medicinske specialer. Det giver de praktiserende læger mulighed for hurtigt at få en patient vurderet af en af hospitalets speciallæger uden at patienten skal ’indlægges’ akut. Tiltaget forventes at reducere antallet af korte indlæggelser.

 

Udviklingen i antallet af korttidsindlæggelser vil fra kommunens side blive fulgt nøje.

 

Genindlæggelser

Nedenstående tabel 2 er ligeledes baseret på den nyeste statistik til Samordningsudvalgene og viser det samlede antal indlæggelser, heraf antallet af genindlæggelser, dels i hele Region Hovedstaden dels for Bornholm i perioden januar-oktober 2009 og 2010. Endvidere vises andelen af genindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser.  

 

Tabel 2: Genindlæggelser (afgrænset som akutte indlæggelser indenfor 30 dage fra sidste udskrivning på samme hospital)

Genindlæggelser

Jan-okt.  2009

Jan-okt. 2010

 

Region H

BRK

Region H

BRK

Antal indlæggelser

267.112

7.152

279.608

7.469

Heraf genindlæggelser

16.773

660

17.604

775

Genindlæggelser i %

6,3%

9,2%

6,3%

10,4%

 

Tabel 2 viser bl.a., at der er sket en lille stigning i antallet af genindlæggelser på Bornholm: Fra 660 genindlæggelser i 2009 til 775 genindlæggelser i 2010. Samtidig er andelen af genindlæggelser på Bornholm øget fra 9,2% i 2009 til 10,4% i 2010. Bornholm lå både i 2009 og i 2010 over gennemsnittet i Regionen.

 

Forebyggelige indlæggelser

For at belyse kommunernes mulighed for at forebygge indlæggelser udarbejdes desuden opgørelser over såkaldte forebyggelige indlæggelser. De forebyggelige indlæggelser omfatter 8 diagnoser: Lungebetændelse, dehydration, blærebetændelse, forstoppelse, blodmangel, brud, mave-tarm-betændelse og tryksår. Opgørelsen er forbundet med betydelig usikkerhed og skal primært betragtes som indikatorer på kommunernes mulighed for forebyggelse.

 

Nedenstående tabel 3 og 4 er også baseret på den nyeste statistik til Samordningsudvalgene vedr. forebyggelige indlæggelser. 

 

Af tabel 3 fremgår det, at 9,2% af alle indlæggelser i perioden januar til september 2010 i Region Hovedstaden vedrører de såkaldte forebyggelige diagnoser. På Bornholm drejer det sig om 585 indlæggelser svarende til 8,7%. Ses på andelen af forebyggelige genindlæggelser udgør de i hele Regionen 1,1% af alle indlæggelser. Bornholm har i perioden 79 såkaldte forebyggelige genindlæggelser svarende til 1,2% af alle indlæggelser.

 

Tabel 3 Forebyggelige indlæggelser og genindlægger – alle indlæggelser      

 

Alle indlæggelser

Forebyggelige indlæggelser

Jan-sep.  2009

Jan-sep. 2010

 

Region H

BRK

Region H

BRK

Antal indlæggelser

238.714

6.417

250.804

6.700

Heraf forebyggelig indl.

21.658

544

23.006

585

Heraf forebyggelig genindl.

2.392

77

2.665

79

Forebyggelige indl. i %

9,1%

8,5%

9,2%

8,7%

Forebyggelige genindl. i %

1,0%

1,2%

1,1%

1,2%

 

I tabel 4 ses samme oplysninger som i tabel 3 – men nu afgrænset til borgere over 65 år.

 

Det fremgår af tabel 4, at andelen af forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år ligger noget lavere på Bornholm end i Regionen som helhed. Hvor 10,8% af alle indlæggelser af borgere over 65 år på Bornholm i 2010  hører til gruppen af forebyggelige indlæggelser er den som helhed i Regionen på 13,5%. Også i gruppen forebyggelige genindlæggelser ligger Bornholm 1,8% lavere end Regionen som helhed, hvor det tilsvarende tal er 1,9 %.

 

Tabel 4 Forebyggelige indlæggelser og genindlægger – over 65 år

 

Over 65 år

Forebyggelige indlæggelser

Jan-sep.  2009

Jan-sep. 2010

 

Region H

BRK

Region H

BRK

Antal indlæggelser

83.429

2.767

86.833

2.877

Heraf forebyggelig indl.

11.194

300

11.716

311

Heraf forebyggelig genindl.

1.586

53

1.655

53

Forebyggelige indl. i %

13,4%

10,8%

13,5%

10,8%

Forebyggelige genindl. i %

1,9%

1,9%

1,9%

1,8%

 

Ovenstående peger således i retning af, at Bornholms relativt høje andel af genindlæggelser jf. tabel 2 ikke primært kan henføres til kommunens indsats – eller mangel på samme.

 

I samordningsudvalget omkring Bornholm er det derfor besluttet, at iværksætte et projekt, hvis formål er, at analysere årsagerne til genindlæggelserne med henblik på at forebygge disse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om stigende udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusbehandling i Region Hovedstaden

29.06.04Ø09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til orientering

Resumé

Der redegøres for tiltag som følge af en kraftig stigning i udgifterne i den kommunale medfinansiering af sygehusbehandling i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden har anmodet regionen om en redegørelse for årsagen til den kraftige stigning fra 2009 til 2010 samt tiltag der kan begrænse lignende aktivitetsstigninger i 2011. På Socialudvalgets møde gives en mundtlig orientering fra møde den 18.1.2011, hvor Regionsdirektøren på administrativt plan har indkaldt kommunerne i regionen til en drøftelse af sagen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne har fra 1.1.2007 medfinansieret regionernes udgifter på sundhedsområdet i form af et fast bidrag pr. indbygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af sundhedsydelser. Budgettet til BRK’s medfinansiering af aktiviteter indenfor sundhedsområdet var i 2010 på knap 87 mio. kr. 

 

Udgiften har været kraftigt stigende fra 2009 til 2010 både i BRK og generelt i Region Hovedstaden.

 

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler med Regeringen fastlægges den forventede aktivitet på sundhedsområdet, herunder den kommunale medfinansiering. Der sker en midtvejsregulering i forbindelse med bloktilskuddet. BRK modtog i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2010 2,3 mio. kr. Midtvejsreguleringen var dog langt fra tilstrækkelig til at dække merudgifterne på området i 2010. I forbindelse med prognosen pr. 31.10.2010 blev der således givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. til området. Budgettet for 2011 er reguleret tilsvarende.

 

BRK står dog ikke alene med en kraftig stigning i udgifterne. Aktivitetsniveauet generelt i Region Hovedstaden har været kraftigt stigende fra 2009 til 2010. Stigningen har været væsentlig større end i de øvrige regioner og overstiger – som på Bornholm - den forudsatte vækst i økonomiaftalen, som kommunerne i stor udstrækning har lagt budget ud fra. Langt størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden er således berørt af merforbrug til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

 

Københavns kommune indledte i oktober 2010 en dialog med Region Hovedstaden, idet Københavns overborgmester og sundheds- og omsorgsborgmester rettede henvendelse til Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, med en anmodning om en redegørelse for Region Hovedstadens initiativer for at dæmpe aktivitetsniveauet.  

 

I Region Hovedstadens redegørelse til Københavns kommune argumenteres bl.a. for at stigningen på indlagte patienter alene vedrører akutte patienter, som hospitalerne ikke selv har indflydelse på omfanget af. I forhold til at dæmpe aktivitetsniveauet i 2011 oplyses, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2011 har besluttet en skærpelse af taksstyringsordningerne for hospitalerne. Skærpelsen forventes at føre til en mere dæmpet aktivitetsudvikling i 2011. 

 

Det skal bemærkes, at Regionens svar gående på, at hospitalerne ikke selv har indflydelse på omfanget af akutte indlæggelser efterfølgende er blevet problematiseret. Således er der sket en kraftig stigning i henvisninger fra ’andre hospitaler’ – dvs. overflytninger mellem hospitalerne, hvilket foretages af hospitalerne selv. Den kraftige stigning i korte indlæggelser på Bornholm fra 2009 til 2010 bl.a. som følge af en ændret registreringspraksis på Bornholms Hospital er ligeledes et eksempel på en stigning i antallet af akutte indlæggelser, som hospitalet selv har indflydelse på. (I punktet vedrørende ”Fokus på korttids- og genindlæggelser” redegøres nærmere for denne stigning).

 

KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed tog sagen op til behandling i november 2010. Det har resulteret i endnu en henvendelse til Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – denne gang fra formanden for KKR Hovedstaden Kjeld Hansen. Kjeld Hansen anfører, at Region Hovedstaden ikke fyldestgørende har redegjort for den kraftige stigning i aktiviteten i Region Hovedstaden og at tiltagene i forhold til en skærpelse af takststyringsordningen i Regionen ikke er tilstrækkelig til at begrænse lignende aktivitetsstigninger i 2011.

 

Drøftelserne pågår fortsat. Regionsdirektøren har på administrativt plan indkaldt kommunerne i regionen til møde den 18.1.2011 og sagen tages op på KKR’s møde i februar 2011.

 

Socialudvalget orienteres på udvalgets møde mundtligt af områdechefen for Social og Sundhed om udfaldet af drøftelserne den 18.1.2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Virksomhedsaftaler 2011 indenfor Socialudvalgets område  

00.01.00P27-0631

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2011 er virksomhedsaftalerne for 2011 forhandlet med områdechefen og forelægges Socialudvalget til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at virksomhedsaftalerne for 2011 godkendes

b)     at virksomhedsaftalerne for 2011 fremsendes til orientering i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

a) Godkendt.

b) Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Sagsfremstilling

Virksomhedsaftalerne er udarbejdet med baggrund i den vedtagne aftaleskabelon. Som følge af ændringen af bevillingsniveauet ændres også proceduren omkring aftaleindgåelsen. Aftalen indgås nu mellem det relevante fagudvalg og virksomheden. Aftalen skal dog sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

 

Under de politiske målsætninger har virksomhederne beskrevet virksomhedens udmøntning af målene jf. efterårets dialogmøder. Som det fremgår af aftalerne kan virksomheden ændre i udmøntningen af målene, hvis det skønnes påkrævet. Hvis udmøntningen af målene ændres, skal det fremgå af opfølgningen på aftalen.

 

Aftale indgås med følgende virksomheder indenfor ældreområdet - politikområde 05:

·         Visitation Ældre

·         DeViKa

·         Bornholms Plejehjem og -centre

·         Døgnplejen Bornholm

 

Aftale indgås med følgende virksomheder indenfor psykiatri og handicapområdet - politikområde 06:

·         Psykiatri og Handicap

·         Hjælpemidler og Genoptræning

·         Kommunikationscentret

·         Røbo

·         Klintebo

·         Nexøhuset

·         Rønne botilbud

·         SACS

 

Aftale indgås med følgende virksomheder indenfor Forebyggelse og Behandling - politikområde 18:

·         Bornholms Kommunale Tandpleje

 

Aftalerne for 2011 er udarbejdet efter den vedtagne aftaleskabelon og inddelt således:

·         Virksomhedsbeskrivelse

·         Økonomi og budgetforudsætninger

·         Politiske mål med relevans for virksomheden

·         Generelle aftaleforhold

·         Evt. bilag   

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Virksomhedsaftale Bornholms Kommunale Tandpleje 2011 (DOC)

2.
Virksomhedsaftale DeViKa 2011 (DOC)

3.
Virksomhedsaftale Visitation Ældre (DOC)

4.
Virksomhedsaftale Døgnplejen Bornholm (DOC)

5.
Virkomhedsaftale Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

6.
Virksomhedsaftale Røbo 2011 (DOC)

7.
Virksomhedsaftale Rønne Botilbud 2011 (DOC)

8.
Virksomhedsaftale Nexøhuset 2011 (DOC)

9.
Virksomhedsaftale Klintebo 2011 (DOC)

10.
Virksomhedsaftale SACS 2011 (DOC)

11.
Virksomhedsaftale Hjælpemidler- og Genoptræning 2011 (DOC)

12.
Virksomhedsaftale Psykiatri og Handicap 2011 (DOC)

13.
Virksomhedsaftale Kommunikationscentret 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Evaluering af efterårets dialogmøder

00.15.00A00-0032

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Der er afholdt dialogmøder med virksomhederne indenfor Socialudvalgets område fra den 10. – 12. november, samt den 25. november 2010. Endvidere er der afholdt dialogmøde med Ældrerådet den 12. november og med Handicaprådet den 25. november. Referater fra møderne er tilgået virksomheder, råd og udvalg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         til drøftelse

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Drøftet. Der arbejdes videre med de rejste emner. Udvalget udtrykker tilfredshed med efterårets dialogmøder, og vil gerne også i 2011 holde møderne i de enkelte virksomheder - fordelt forår/efterår med fokus på holdninger og værdier.

Sagsfremstilling

Den administrative vejledning til budget- og aftaleprocessen for 2011 siger for efterårets dialogmøder, at den enkelte virksomhed skal give fagudvalget en status på 2010, som samtidig er en mundtlig opfølgning på 2010-aftalen. Herefter drøftes sammenhænge mellem de vedtagne mål og økonomi for den enkelte virksomhed, herunder hvordan virksomheden vil udmønte de politiske mål i 2011. Dagsorden for møderne var således: 1) Status fra virksomheden, herunder opfølgning på målene for 2010. 2) Orientering om budget 2011 – herunder drøftelse af udmøntning af nye opprioriteringsforslag. 3) Drøftelse af forslag til virksomhedsplaner for 2011 med særligt fokus på udmøntning af målene og evt. effektiviseringsforslag i 2011. 4) Orientering om konsekvenser af ændring af bevillingsniveau. 5) Eventuelle punkter fra virksomhederne.

 

Følgende emner er fra virksomhedernes side rejst i forbindelse med dialogmøderne:

·        Plan for drift af IT indenfor ældreområdet.

·        Manglende lokalefaciliteter til teamene i Rønne - Døgnplejen Bornholm.

·        Updatering af hjemmesider på ældreområdet.

·        Indkøb via Internettet.

·        Fokus på Bruger- og Pårørenderåd

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre

86.01.00P23-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

18

 

Socialudvalget

19-01-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jv. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarder samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt. Der er i nærværende forslag til Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre foretaget tilpasninger, således at disse fremstår mere tydelige og præcise.

Sagen sendt i høring den 1. december 2010, fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarderne anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

Sagsfremstilling

Vedr. den årlige revidering af Frit Valg materiale – madservice resterer en revidering af bilagene vedr. Kvalitetsstandard for madservice på plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

Øvrige bilag for så vidt angår: Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området og bilaget Nødration er alle revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

DeViKa har i forbindelse med dette års revidering af kvalitetsstandarden udarbejdet en pixie udgave af Kosthåndbogen (se bilag).

Høringssvar:

Der er indgået høringssvar fra:

·         Ældrerådet, som ingen bemærkninger har.

·         DeViKa, som har rettelse til side 3 i standard for dagcentre, under ydelsens indhold – 2 stk. brød ændres til 1 stk. brød ved hvert mellemmåltid.

·         Visitation Ældre´s MED-udvalg har ingen bemærkninger.

·         Bornholms Plejehjem og –centres MED-udvalg vedr. standard for madservice på plejehjem m.m. – som finder, at det fastsatte antal gram kød i dagskosten ikke er tilstrækkeligt for yngre beboere. 

·         Bornholms Plejehjem og –centres dag- og aktivitetsteam har ingen bemærkninger til standarden, men fremsender holdninger til muligheden for at medbringe madpakke. 

Der er ikke indgået høringssvar fra Døgnplejen Bornholm.

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Madservice dagcentre (DOC)

2.
Madservice plejehjem (DOC)

3.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

4.
Høringssvar DeViKa (DOC)

5.
Høringssvar BPC vedr. madservice plejecentre (DOC)

6.
Høringssvar BPC vedr. dagcentre (DOC)

7.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

8.
Høringssvar visitation Ældre - Årlig revidering af kvalitetsstandarder for madservice Dagcentre, Plejehjem og -centre (DOC)

9.
VS: 12.21 Høringssvar - Årlig revidering af kvalitetsstandarder for madservice Dagcentre, Plejehjem og -centre (MSG)

10.
Information vedrørende Kosthåndbog (PUB)

11.
SV: Kosthåndbog (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1

27.12.16K09-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

9

 

Socialudvalget

19-01-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 19. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbudet B 1. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme ved Tilsynet, er godt tilfredse med at bo på B1.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 29. oktober 2010, modtaget orientering om retningslinjer for personalets egenbetaling af måltider og omfanget/brugen af pædagogiske måltider.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Botilbuddet B1.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport botilbuddet B1 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

2.
Høringssvar handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010

27.12.16K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

10

 

Socialudvalget

19-01-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten tages til efterretning og sendes til høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 12. oktober 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at Midtpunktet fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at Midtpunktet er godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Brugerråd, brugere og medarbejdere inddrages i stor udstrækning i forhold til beslutninger og det er tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet på en stadig udvikling af tilbuddet.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger ved dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Midtpunktet.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport midtpunktet 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

2.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010

27.12.16K09-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

11

 

Socialudvalget

19-01-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den 14. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·                                         

·                                        Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at SACS Strøby fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Strøby er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler at de endeligt godkendte politikker fremsendes til tilsynet senest 8. november 2010

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 2. november 2010, modtaget orientering om de endeligt godkendte manglende politikker.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på SACS Strøby. Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Tilsynsrapport SACS Sandemandsgården 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

2.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Kollegiet Østergade 54

27.12.16K09-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet Kollegiet Østergade 54 den 16. november 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på botilbuddet Kollegiet Østergade 54

 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, er godt tilfredse med at bo på Østergade 54 - Kollegiet. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Kollegiet Østergade 54 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården

27.12.16K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården den 1. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården.

 

Det er tilsynets indtryk, at SACS Sandemandsgården fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Sandemandsgården er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·        at de endeligt udarbejdede - og godkendte manglende politikker fremsendes til Tilsynet senest 8. november 2010

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 2. november 2010, modtaget orientering om de endeligt godkendte manglende politikker.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Tilsynet har den 6. januar 2011 modtaget datoplan for afholdelse af manglende MUS-samtaler.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport SACS Sandemandsgården 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Nexøhuset

27.12.16K09-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet Nexøhuset den 28. oktober 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med medarbejdere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Nexøhuset.

 

Botilbudet fremstår rent og pænt. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår fint vedligeholdte. Det er tilsynets oplevelse, at Nexøhuset er et trygt og godt sted for beboerne.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale, at

 

 

 

Tilsynet har givet anledning til følende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn Kommunikationscentret 2010

27.12.16K09-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. november 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med brugere, medarbejdere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at Kommunikationscentrets § 104-tilbud, Ressourcevejen og Ungdomstilbuddet (STU), fungerer godt.

 

Indholdet i tilbuddene afspejler i bred udstrækning brugernes behov og ønsker, og der er nogle gode fysiske rammer.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2010

27.12.16K09-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

·         at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken den 4. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår særdeles rent og pænt, og det virker som om de beboere der træffes hjemme, er rigtig tilfredse med at bo på Gartnerparken. De fysiske rammer og udenoms arealer fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicap-området 2010

27.66.08K07-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.10-31.12.10.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 123 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.10 - 31.12.10 modtaget i alt 90 indberetninger, der omfatter 32 personer fordelt på 7 tilbud (bo - og dagtilbud).

 

Der er tale om en mindre stigning i antallet af indberetninger på 3 i forhold til antallet af indberetninger i 2009.

 

Der er indberettet efter

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             0               

§ 126 om fastholdelse                                                                           78             

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       1

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                11

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    90             

 

Indberetningernes fordeling på antal personer                                            32

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              7

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

Alle de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Ingen magtanvendelser, foretaget efter §§ 126,126 stk. 2 og 128, er således foretaget ulovligt.

 

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Årsrapport magtanvendelser 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'

16.20.05A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Der er taget hul på det 4. og sidste år i Sundhedsstyrelsens modelkommune projekt ’Alkoholforebyggelse i kommunen’. I den forbindelse gives dels en statusorientering om den igangværende implementering af de konkrete handleplaner (godkendt i KB november 2009), dels en række betragtninger over hvilke initiativer, som foreslås fortsat og forankret efter projektperiodens ophør.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

c)     at status taget til efterretning

d)     at den fremtidige koordinerende funktion drøftes 

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Anbefaler, at midler til den koordinerende funktion søges indarbejdet i budget 2012 fordelt mellem Socialudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sendes til orientering i FKF.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2010, efter anbefaling i Socialudvalget, besluttet at forlænge projekt ’Alkoholforebyggelse i kommunen’ med 1 år. Projektperioden løber således fra 1. januar 2008 til d. 31. december 2011. Med forlængelse af projektet har kommunen fået mulighed for, at udmønte flere af de vedtagne alkoholpolitikker/handleplaner i konkrete aktiviteter, samt at styrke forankringen af projektet inden projektophør ultimo 2011.

Der er i tilknytning til projektet ansøgt om og bevilget i alt 419.675,00 kr. til konkret udmøntning af de konkrete handleplaner, som er indeholdt i den alkoholpolitiske handleplan.

I det følgende er:

1.      en status over den igangværende implementering af konkrete handleplaner 

2.      en række betragtninger over hvilke initiativer, som foreslås fortsat og forankret efter projektperiodens ophør.

 

Til belysning af projektets generelle fremdrift er vedhæftet Cowis statusrapport, medio 2010.

 

 

Status over den igangværende implementering af konkrete handleplaner:

Politisk - og ledelsesmæssig forankring har været afgørende for den positive fremdrift i projektet, ligesom borgmesterens engagement som formand for Bornholms Alkoholråd, har haft en vigtig signalværdig. Også MED-Hovedudvalgets opbakning til udvikling af politikker og opkvalificering af medarbejdere har været gunstigt for projektets udvikling. Det engagement og ejerskab som, ikke mindst politi, idrætsliv, ungdomsuddannelser og restauratører, har udvist fra planlægningsfase til konkret udførelse af handleplaner, har været afgørende for at projektet har kunnet nå bredt ud. De igangsatte initiativer bygger på evidens og/eller god praksis fra ind og udland, og er eksempler på strukturel alkoholforebyggelse.

 

Til konkret udmøntning af BRK´s alkoholpolitiske handleplan 2009 er i 2010 igangsat en række aktiviteter.

Eksempelvis:

1.      Til begrænsning af tilgængeligheden af alkohol, bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarlig udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel, er i 2010 igangsat delprojekt ’Ansvarlig udskænkning’. Under projektet er nedsat en tværgående samarbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra den kommunale forebyggelse, SSP, Bornholms politi, Horesta, diskoteksejere samt Campus Bornholm. Der er formuleret 12 mål – og succeskriterier for samarbejdet.

2.      Der er i samarbejde med Erhvervsskolen udviklet koncept for afholdelse af kursus i ’Ansvarlig udskænkning af alkohol’. Kurset er målrettet personale på diskoteker og værtshuse samt udvalgte aktører med lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol, eksempelvis ungdomsuddannelserne og idrætsforeningerne. Kurset afvikles over 3 gange med opstart ultimo februar 2011. 60 personer forventes at gennemgå uddannelsen.

3.      Der er udviklet koncept for afholdelse af 1-dags kursus i ’Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer’, målrettet frontpersonale med direkte borgerkontakt. Kurset afvikles over 3 gange med forventet opstart maj 2011. 80 frontpersonaler forventes at gennemgå uddannelsen.

4.      Der er med de bornholmske folkeskoler afholdt orienteringsmøde om undervisningsmetoden ’Alle de andre gør det’, - en metode til forebyggelse af sociale flertalsmisforståelser og risikoadfærd i 6. klasse. Distriktsskolelederne bakker op om metoden, der nu er påbegyndt implementeret i nogle skoler.

5.      Der er udviklet koncept for afholdelse af tværgående ’Sundhedsambassadøruddannelse’ i BRK, herunder uddannelse af alkoholnøglepersoner på samtlige virksomheder i BRK. Der afvikles i alt 3 hold sundhedsambassadører i perioden januar – maj 2011 til uddannelse af ca. 75 sundhedsambassadører. 41 kommunale virksomheder og stabe har tilmeldt en sundhedsambassadør til uddannelsen. Uddannede sundhedsambassadører tilbydes efterfølgende netværksaktiviteter, hvor ny viden kan udvikles i praksis og i samarbejde med kolleger.

6.      Der er udviklet lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser. På BRK´s Sundhedsportal er udarbejdet vejledningsmaterialer og skabeloner til at understøtte arbejdet med at udvikle politikker i virksomheder, i daginstitutioner, på ungdomsuddannelser, i idrætsforeningerne og på værtshuse.

7.      Der er i Psykiatri og Handicap afholdt halvårlige orienteringsmøder om den kommunale alkoholbehandling målrettet virksomhedslederne i BRK. Formålet er at synliggøre de kommunale rådgivnings- og behandlingstilbud.

 

Forankring og bæredygtighed – hvilke tiltag bør videreføres?:

I projektets styregruppe er der blandt interne og eksterne repræsentanter, enighed om, at en fortsat koordinerende funktion på alkoholområdet er afgørende dels for forankringen af projektet, dels for bæredygtigheden af de igangsatte aktiviteter.

 

Koordinering af de mange aktiviteter blandt andet i Bornholms Alkoholråd såvel som i øvrige samarbejdsfora er nødvendig for at opretholde engagement og sikre en fortsat udvikling af det alkoholpolitiske arbejde i kommunen. Det gode og koordinerede samarbejde, ikke mindst med eksterne aktører, er tidskrævende og behøver et særligt fokus.

 

I forbindelse med projektet er blandt andet udviklet tre nye uddannelsestilbud: Kursus i ’Ansvarlig udskænkning’, Kursus i ’Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer’ og uddannelse af alkoholnøglepersoner, som en del af kommunens Sundhedsambassadøruddannelse. Det er styregruppens holdning, at de tre uddannelsestilbud bør vedblive at være et tilbud, også efter projektperiodens afslutning. Kurserne vil eventuelt kunne etableres med delvis deltagerbetaling, som man har gjort det blandt andet i København – og Holstebro kommune. En fortsat evaluering og udvikling, såvel som administrativ drift af disse kurser forudsætter en fortsat koordinerende funktion.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
status, Cowi - medio 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011, ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 833.869 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 49.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Ældre i Bevægelse søger § 18-midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion

27.15.12Ø40-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ældre i Bevægelse søger om midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Udsættes. Afventer regnskab.

Sagsfremstilling

Ældre i Bevægelse har til formål, at give ældre borgere mulighed for mangeartede fysiske aktiviteter og dermed bedre livskvalitet i form af tværfaglig ældreidræt og stolemotion.

Målgruppen for ansøgningen er mindre mobile hjemmeboende ældre, som ønsker at komme i gang såvel fysisk som psykisk i form af socialt samvær.

 

Det ansøgte beløb skal dække transport af de mindre mobile ældre, som ikke selv er i stand til at transportere sig til og fra stolemotion i Aakirkeby Hallerne. Der deltager ca. 55 på holdet, hvoraf 15 bliver transporteret med foreningens bus, som køres af frivillige ulønnede ældre. Beløbet skal dække transporten i 2011.

 

De foregående år er der bevilget 10.000 kr. til transport, men da driftsudgifterne de seneste år er steget en del, dækker beløbet ikke længere den reelle udgift til brændstof.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.000 kr.

 

I både 2009 og 2010 var det bevilligede beløb på 10.000 kr.

Foreningen har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Netværk for Unge Senhjerneskadede søger § 18-midler til aktiviteter 2011

27.15.12Ø40-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Netværk for Unge Senhjerneskadede søger midler til aktiviteter for yngre senhjerneskadede og deres pårørende.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Bevilget 17.000.

Sagsfremstilling

Netværk for Unge Senhjerneskadede, som startede i 2001 og i dag har ca. 45 medlemmer, er en afdeling indenfor Hjerne Sagen Bornholm. Gruppen består af yngre personer, der er blevet ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, samt deres nærmeste pårørende, her i blandt børn, der har oplevet den store forandring i familien, når far eller mor pludselig bliver syg.

 

Medlemmerne er glade for at være sammen med ligestillede. Angsten og følelsen af at være alene med sygdom og problemer rammer også ægtefælle/samlever og børn. Det er derfor vigtigt at opleve et fællesskab og en forståelse, som fås i gruppen. Det handler om at dele erfaringer og eventuelt knytte venskaber.

 

I løbet af året er der forskellige arrangementer. I 2011 er der bl.a. planlagt bådtur fra Hammerhavnen, fisketur, besøg på Melstedgård og Natur Bornholm, weekend i sommerhus samt en stand i Rønne ifm. Verdens Apopleksidag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 17.000 kr.

Anslåede udgifter til årets arrangementer er 40.000 kr. og anslået egenbetaling er 21.000 kr.

I 2010 blev der bevilliget 17.000 kr.

Formue pr. 31.12.2010 kr. 10.504.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foreningen har søgt om midler fra Lions Club, som i 2010 bevilgede kr. 5.000 og fra A. Espersens Fond, som bevilgede kr. 4.000 i 2010. Der afventes svar på begge ansøgninger.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter

27.15.12Ø40-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsskadeforeningen søger § 18-midler til faste udgifter til lokaler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Bevilget 10.000.

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning og igangsætning af aktiviteter. Der arrangeres f.eks. træning i varmtvandsbassin.

 

Foreningens husleje er steget. Desuden er tilskud fra fagforeninger og fonde reduceret de seneste år.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr.

Foreningens formue pr. 31. december 2010 er 4.235 kr.

I 2010 blev der bevilliget 10.000 kr. til drift, mens der i såvel 2008 og 2009 bevilligedes 15.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Orientering fra udvalgets medlemmer

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

27

 

 

Socialudvalget den 19. januar 2011:

Overtandlægen har opsagt sin stilling pr. 1. august 2011. Nexøhuset afslutter 1. etape af byggeriet med udgangen af januar måned - markeres ved et åbent hus fredag den 28. januar fra kl. 10-12. Socialudvalget udtrykker stor ros og tak til alle medarbejdere for indsatsen under de ekstreme vejrforhold i julen/nytåret. Det sociale temamøde i Aalborg afholdes 12. og 13. maj 2011 - tilmelding til sekretariatet snarest. Redegørelse for forebyggende besøg i 2010 blev udleveret.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Sager til høring

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

28

 

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Punkterne: 16, 17, 18, 19, 20 og 21.

 

 

 [1] Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital består af ledelsesrepræsentanter fra Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommunen samt praktiserende læger.