Referat
Teknik- og Miljøudvalget
01-02-2011 kl. 15:00
Skovløkken 4, Tejn, mødelokale 1
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om regulering af herreløse katte i 2010
  åbent 3 Høringssvar til de statslige Vand- og Natura2000 planer for Bornholm.
  åbent 4 Forslag til indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker
  åbent 5 Revurdering af brændselsvalg for Østermarie varmeværk
  åbent 6 Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. klage over Biokraft
  åbent 7 Margueritruten på Bornholm
  åbent 8 Status for den ødækkende parkeringsordning 2010
  åbent 9 prioritering af anlægsmidler havne, 2011
  åbent 10 Planforslag for vindmøller ved Tornbygård
  åbent 11 Afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende landzonetilladelse, Vestre Sømarksvej 28, Pedersker.
  åbent 12 Indkaldelse af ideer og forslag til udvikling af den sydlige del af Hasle Havn
  åbent 13 Forslag til lokalplan 060 for et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter
  åbent 14 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesag, Nexø Tinghus
  åbent 15 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. klage over byggetilladelse på naboejendom, Kapelvej, Rønne
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til Ældrerråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Oplysninger om fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

1

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsorden.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om regulering af herreløse katte på Bornholm

09.13.04K00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I 2009 ændrede Dyrenes Beskyttelse deres praksis, således at de kun indfanger katte der kan videreformidles via internat eller syge/tilskadekomne katte til aflivning.

Det blev derfor besluttet at Bornholms Regionskommune kommunen fremover skulle bestille kattefængeren til at indfange vilde og herreløse katte, samt regulere bestanden af katte, hvor ejerne ikke er i stand til at passe kattene.

Det er denne ordning der nu evalueres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning og dermed fortsættes den nuværende ordning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2003 fortsatte Bornholms Regionskommune et projekt med Dyrenes Beskyttelse som de bornholmske kommuner indledte i 2000. Formålet med samarbejdet var at reducere bestanden af vilde og herreløse katte og dermed omfanget af katteaids og katteleukæmi på Bornholm. Samarbejdet blev opsagt af Dyrenes Beskyttelse med udgangen af 2007 da formålet om at reducere antallet af syge katte var opnået.

I 2008 indgik kommunen en aftale med Dyrenes Beskyttelse om at kommunen kunne anvende deres kattefænger, således at han kunne indfange herreløse katte for kommunen. Dyrenes Beskyttelse skulle tage sig af syge/nødstedte katte samt killinger under et ½ år.

Dyrenes Beskyttelse ændrede i 2009 praksis, således at de kun vil indfange sunde katte der kan videreformidles via internat.

Fra 2010 foregår samarbejdet med kattefængeren således at denne henviser henvendel­ser fra borgerne til Teknik og Miljø. I samråd med kattefængeren tages stilling til hvad der videre skal ske.

 

Bornholms Regionskommune har noteret 13 henvendelser i 2010 der har ført til indgriben fra kattefængeren. 4 af henvendelserne er formidlet videre til Dyrenes beskyttelse, så kattene fik et nyt hjem. De øvrige katte er indfanget og aflivet.

Derudover har der været en del henvendelser fra borgere der følte sig generet af katte. Her vejleder vi om mulige tiltag borgeren selv kan gøre, f.eks. at rette henvendelse til ejer, grundejerforening eller boligselskab, samt om at katte også kan have en gavnlig effekt i naturen.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at ordningen fungerer tilfredsstillende og i et udmærket samarbejde med kattefængeren og Dyrenes Beskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Fra kommunesammenlægningen i 2003 og frem til 2008 betalte kommunen 25.000 kr. pr. år til Dyrenes beskyttelse for at varetage opgaven. Ordningen har i 2009 og 2010 kostet omkring 3.500 kr. pr. år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Høringssvar til de statslige Vand- og Natura2000 planer for Bornholm.

01.05.18K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Miljøministeriet har sendt forslag til statslige Vand- og Natura2000-planer i offentlig høring. Planerne indeholder tiltag over for det bornholmske vandmiljø og naturen i Natura2000-områderne. De vil få konsekvenser for en lang række borgere om krav til bl.a. spildevands­rensning, åbning af rørlagte vandløb, ændret drift af markarealer, skov- og naturområder.

Når Vand- og Natura2000-planerne er vedtaget skal kommunerne inden 1 år have udarbejdet handleplaner, der fastlægger hvordan målene i Vand- og Natura2000-planerne nås.

Teknik & Miljø har udarbejdet et fagligt fokuseret høringssvar til planerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der fremsendes høringssvar til Miljøministeriet som beskrevet.

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund:

De statslige Vand- og Natura2000-planer er udarbejdet i henhold til miljømålsloven som implementerer EUs vandrammedirektiv samt Habitat- og Fuglebeskyttelses­direktiverne.

Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015. Desuden skal planen sikre at eventuelle forringelser af vandmiljøet forebygges.

Natura2000-planerne opsætter mål og forslag til indsatser for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Selve Vandplanen, kortmateriale og andet baggrundsmateriale kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/Bornholm/3_1_Bornholm.htm

 

Natura2000planerne kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Planforslag/Planforslag.htm .

De syv Natura 2000 områder for Bornholm har numrene 184 (Hammeren og Slotslyngen), 185 (Gyldenså), 186 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne), 187 (Kystskrænterne ved Arnager Bugt), 188 (Dueodde), 210 (Spælling ådal, Døndal og Helligdomsklipperne) og 213 (Randkløve Skår). Det primære er selve planforslaget samt bilag 2. Resuméerne kan give et overordnet indtryk. Basisanalyserne og miljøvurderingen er for særligt interesserede.

Konsekvens:

Planerne er bindende. Alle myndigheder skal således i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse lægge de statslige planer til grund.

Når de statslige Vand- og Natura2000-planer er endeligt vedtaget, skal kommunerne inden 1 år efter vedtagelsen have udarbejdet handleplaner, der fastlægger hvordan målene i de statslige planer nås.

Proces:

Miljøministeriet indkaldte i 2007 ideer til Vand- og Natura2000-planerne. Bornholms Regionskommune fremsendte dengang et høringsbidrag, der fremgår af bilag. Planerne har også været i teknisk forhøring hos kommunerne primo 2010. Teknik & Miljø indsendte dengang bemærkninger af teknisk og redaktionel karakter.

Miljøministeriet har derefter d. 6. oktober 2010 sendt forslagene til Vand- og Natura2000-planer i offentlig høring frem til den 6. april 2011. For Bornholm omfatter det Vandplan Bornholm og Natura2000-planerne for de 7 Natura2000-områder på Bornholm.

Teknik- og Miljø har kort introduceret høringen af planerne på et møde i Grønt Dialogforum den 6. december 2010.

Der er desuden afholdt møde med medarbejdere hos Bornholms Forsyning A/S den 20. december 2010, Bornholms Landbrug den 3. januar 2011 samt medarbejdere fra Naturstyrelsen Roskilde den 5. januar 2011.

Indsatser:

Planerne indeholder mål og indsatser som vil berøre en lang række borgere. Det er fx i forhold til krav om forbedret rensning af spildevand, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, ændret vandløbsvedligeholdelse, udlæg af 10 m sprøjte- og gødningsfrie randzoner langs vandløb og søer, særlige krav til drift af skov-, natur- og markarealer, etablering af mere lysåben natur i Natura2000-områderne og øgede krav til bekæmpelse af invasive arter.

En række af de indsatser, der skal gennemføres som en del af de kommunale handleplaner, vil kunne finansieres gennem statslige puljer fx via Landdistriktsprogrammet. Andre indsatser som fx spildevandsrensning vil skulle betales af de enkelte lodsejere eller forsyningsselskaber.

Regeringens aftale om Grøn Vækst fastlægger desuden nogle generelle reguleringer af landbrugsproduktionen som ikke kompenseres. Det er fx krav om efterafgrøder og reguleringer via husdyrbekendtgørelsen.

Hovedindhold af høringssvaret:

Helt overordnet peges der i høringssvaret på en række områder, hvor der efter Teknik & Miljøs vurdering ikke er basis for planudkastenes beskrivelser af tilstanden af eller indsatsen overfor vand- og naturområder.

Der peges på at det bør fremgå af planerne at kommunen ikke er forpligtet til en indsats over for arter eller naturtyper som endnu ikke er kortlagt.

For vandløb tages forbehold for sammenhæng mellem virkemidler og omkostninger, da det præcise indsatsbehov endnu ikke er fastlagt.

Der peges på at der i det hele taget bør gives mulighed for at vælge andre virkemidler end de konkrete indsatser, der er beskrevet. Det er hvis det under de indledende undersøgelser viser sig, at den samme effekt kan opnås med større kosteffektivitet på anden vis end beskrevet i planen.

Vandplanforslaget lægger op til, at der skal gennemføres forbedringer af spildevands­rens­ningen på ca. 544 ejendomme i det åbne land. Det kan fx være etablering af nedsivningsanlæg eller minibiologisk anlæg eller tilslutning til offentlig kloak. Omkostningerne vil beløbe sig til i størrelses­ordenen 25-40 mio. kr. som vil skulle afholdes af den enkelte ejer eller af spildevands­forsyningsselskabet. De vil kunne opkræve tilslutnings- og driftsbidrag hos ejeren.

Der peges på at det væsentlige i indsatsen må være at vandløbskvaliteten forbedres ved indsats over for de ejendomme, der påviseligt forurener vandløbene. Desuden peges der på at der ligger et meget stort arbejde i at finde frem til de ejendomme der forurener. Det kan derfor være nødvendigt at udstrække indsatsen over flere planperioder.

 

Flere af Natura2000 planerne indeholder retningslinjer om bekæmpelse af invasive arter. Kommunen opfordrer staten til at lave nye bekendtgørelser, der giver mulighed for bekæmpelse af invasive arter også uden for Natura2000-områderne. En indsats kun rettet mod Natura2000 vil være utilstrækkelig.

Udkast til det samlede høringssvar foreligger som bilag til dagsordenen.

 

Der kan findes yderligere oplysninger om Vand- og Natura2000-planerne på www.naturstyrelsen.dk.

Økonomiske konsekvenser

Høringssvaret omfatter alene kommunens bemærkninger til planerne. Det indeholder ikke en redegørelse for konsekvenserne for kommunens administration og drift, herunder økonomiske konse­kvenser af planerne. Det skyldes at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastslå konsekvenserne.

Arbejdet med den kommunale handleplan i 2011-2012 anslås at ville kræve ½-1 årsværk samt udgifter til konsulentbistand, ca. 700.000 kr.

Omkostningerne til gennemførelsen af handleplanen fra 2012-2015 er vanskelige at beregne, før vi kender de statslige krav til indsatser og der er udarbejdet en handleplan. For Bornholms Regionskommunes vedkommende kan indsatsen løseligt anslås til 2-10 mio. kr.

I høringssvaret opfordres der til at de kommende tilskudsordninger under landdistrikts­programmet m.v. tager højde for de øgede forpligtelser for kommunerne som planerne medfører.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Høringsbidrag til Vand- og Natura2000planer - januar 2011. (DOC)

2.
Bornholms Regionskommunes bidrag til idefasen om vand- og naturplaner. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker

09.08.24P16-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har sammen med en lokal arbejdsgruppe udarbejdet forslag til indsatsplan for fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker. Inden planen kan vedtages endeligt, skal forslaget sendes i offentlig høring i mindst 12 uger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at udvalget træffer beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

b)     at forslaget til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger, hvorefter planen behandles på ny med henblik på endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indsatsplanforslaget er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 16 og bygger på rapporten ”Sårbarhedsvurdering af grundvandsressourcen på Nordbornholm”, som Miljøcenter Roskilde udgav i foråret 2009. På baggrund af detaljerede geologiske og hydrogeologiske undersøgelser definerer rapporten de områder, hvor grundvandet til vandværkernes kildepladser dannes. Det er de såkaldte nærområder, som indsatsplanforslaget er udarbejdet for. På grundlag af grundvandskemiske undersøgelser indeholder rapporten desuden sårbarhedsvurderinger, som er anvendt ved fastlæggelse af planforslagets indsatser.

I Bekendtgørelse om indsatsplaner er planlægningsproceduren fastlagt, herunder at planforslaget skal sendes i offentlig høring i mindst 12 uger, før indsatsplanen kan vedtages endeligt.

Planproceduren startede med et orienteringsmøde d. 6.10.2010, hvor nærområdernes lodsejere m.fl. var indbudt. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for lodsejerne, vandværkerne og Teknik & Miljø. Planforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med denne arbejdsgruppe.

Planforslaget indeholder 13 indsatser om landbrugsdrift, virksomheder og boliger, vandværksdrift og øvrige forhold.

Læsevejledning: Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Åbn filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”: og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Planforslaget er d. 5.1.2011 sendt i skriftlig høring i Grundvandsgruppen for Bornholm med frist til 12.1.2011 for bemærkninger. Der er ikke modtaget bemærkninger fra Grundvandsgruppen.

Endelig har Teknik & Miljø udført en screening af planforslaget. På baggrund af screeningen foreslås, at der træffes beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Forslag til indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker (PDF)

2.
Screening i ht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Revurdering af brændselsvalg for Østermarie varmeværk

13.03.01P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning ønsker at få mulighed for at udføre Østermarie varmeværk som et halmvarmeværk med røggaskondensering som alternativ til det flisfyrede varmeværk, som er beskrevet i fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at Østermarie varmeværk kan etableres som et halmvarmeværk med røggaskondensering,

b)     at mængderne af de lokale energiressourcer som halm og flis revurderes i forbindelse med den kommende revision af varmeplanen, samt

c)     at Teknik & Miljø fremover får beslutningskompetencen vedr. sådanne mindre justeringer af fjernvarmeprojekters indhold.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars, som kommunalbestyrelsen godkendte d. 27.5.2010, skal der etableres et flisfyret varmeværk i Østermarie til fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars.

Bornholms Forsyning har med e-mail af 16.12.2010 anmodet BRK om alternativt at kunne indrette værket som halmvarmeværk med røgggaskondensering.

I varmeplanen fra 2007 er der beskrevet et halmvarmeværk i Østermarie.

Da fjernvarmeprojektet for Østermarie blev udarbejdet i 2009/2010 blev det vurderet at flis ville være den mest økonomiske opvarmningskilde.

Baggrunden for Forsyningens ønske om at vende tilbage til halm er, at øens flismængder i stigende omfang udnyttes af Østkraft, og at der tilsyneladende er større halmmængder til rådighed på øen end forudsat da fjernvarmeprojektet blev udarbejdet.

Samtidig viser Forsyningens beregninger, at produktionspriserne ved henholdsvis flisfyring, halmfyring og halmfyring med røggaskondensering er omtrent lige store. Et halmfyr med røggaskondensering har en god energiøkonomi, og vil uden større omkostninger kunne skiftes til andet brændsel, hvis halmpriser stiger mere end forventet. Endelig anfører Forsyningen, at det vil være nemmere at indarbejde solvarme i tilknytning til et halmvarmeværk, end til et flisvarmeværk.

Teknik & Miljø har haft Forsyningens ønske til høring hos øens varmeværker. Der er ikke indkommet bemærkninger.

På denne baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at der gives Forsyningen mulighed for at etablere Østermarie varmeværk som halmvarmeværk med røggaskondensering.

Det foreslås desuden, at Teknik & Miljø fremover tildeles beslutningskompetence vedr. denne slags mindre justeringer af fjernvarmeprojekters indhold.

Teknik & Miljø vil i øvrigt sørge for, at mængderne af de lokale energiressourcer som halm og flis bliver revurderet i forbindelse med den kommende revision af varmeplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Fjernvarmeprojekt Østemarie-Østerlars - ønske om justering af brændselsvalg: halm eller flis (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering om Statsforvaltningens afgørelse vedr. klage over Biokraft

09.02.16K03-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, orienteres

Resumé

Der blev den 31. maj 2010 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over kommunens tilsyn med Biokraft A/S. Statsforvaltningen har med brev af 16. november 2010 udtalt, at det er statsforvaltningens vurdering at kommunens tilsyn overholder loven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Statsforvaltningens udtalelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 31. maj 2010 har statsforvaltningen modtaget en klage over, at der er lugtgener fra biogasanlægget, og at kommunen ikke fører tilsyn med virksomheden, som den skal.

 

Teknik & Miljø har 10. september fremsendt en redegørelse til Statsforvaltningen, hvori det beskrives hvordan miljøtilsynet har arbejdet med Biokraft A/S overholdelse af lugtvilkår i deres miljøgodkendelse. Redegørelsen blev behandlet på mødet d. 8. september 2010.

Den 16. november 2010 har Statsforvaltningen sendt en udtalelse om at det er statsforvaltnin­gens vurdering, at Bornholms Regionskommune har foretaget et aktivt, opsøgende tilsyn, som opfylder kravene i miljøbeskyttelsesloven. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Statsforvaltningens udtalelse. (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Margueritruten på Bornholm

05.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Friluftsrådet har rettet en forespørgsel til Bornholms Regionskommune om hvorvidt kommunen ønsker at tilslutte sig den landsdækkende Margueritrute, der er markeret med et særligt symbol.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Bornholms Regionskommune ikke tilslutter sig Margueritruten.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Margueritrutens etablering i 1991, meddelte det daværende amtsråd at man ikke var interesseret i at deltage i ruten.

Efterfølgende har der været rettet en fornyet henvendelse fra Friluftsrådet i 2008 om hvorvidt Bornholms Regionskommune ønskede at deltage i ruten i forbindelse med en opdatering og modernisering af ruten, hvilket Teknik- og Miljøudvalget afslog i august 2008.

 

Nu har Friluftsrådet rettet en fornyet henvendelse til Bornholms Regionskommune om hvorvidt kommunen i forbindelse med opdatering og fornyelse af Margueritruten. Ejerskabet for ruten vil fortsat ligge hos Friluftsrådet, men man vil fastlægge ruteforløbet i samarbejde med de lokale vejbestyrelser, herunder muligheden for at vise ”det skjulte Bornholm”. Margueritruten på Bornholm skal således supplere de eksisterende turismeprodukter og de veje, som turisterne alligevel benytter. Dette falder efter Friluftsrådets opfattelse godt sammen med ønskerne om at ruten kæder hovedseværdighederne sammen og samtidig fremhæver øens mindre kendte naturoplevelser og friluftsliv.

 

Projektet har bl.a. til formål at synliggøre ruten og dens oplevelser. Således findes ruten som digitale kort med mange gode beskrivelser på VisitDenmarks og Naturstyrelsens hjemmesider. Før projektet slutter i december 2011, vil der også blive lanceret 10 kortfilm om ruten. Selvom disse film allerede er udvalgt vil Friluftsrådet være imødekommende over for at lave en ekstra kortfilm om Bornholm. Der vil i øvrigt blive udviklet en applikation til mobiltelefoner.

 

Teknik- og Miljøs bemærkninger

Det er klart at det naturligvis vil være en fordel at få en markedsføring af Bornholm, herunder øens unikke cykelveje. Da øens cykelvejnet er udbygget i en grad der næppe findes andre steder i Danmark, vil det måske blive et problem at udpege en bestemt rute der skal være RUTEN, på bekostning af andre ruter.

I forbindelse med det netop igangsatte projekt ”De bornholmske cykelveje” som der er opnået tilskud til fra det statslige puljer, er der også forudsat at der skal udarbejdes et digitalt projekt for cykelvejene i samarbejde med Destination Bornholm. Teknik & Miljø har i den forbindelse igangsat et projekt for at gennemkøre og gennemfotografere cykelvejnettet med henblik på bl.a. at kunne vise alle cykelvejene på nettet. 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttes at tilslutte sig Margueritruten, må det påregnes at der skal opsættes ca. 200 skilte til i alt ca. 200.000 kr.

 

Der kan muligvis opnås en medfinansiering på op til 80.000 kr. i forbindelse med ”De Bornholmske Cykelveje”, medens restbeløbet vil skulle finansieres over anlægsbudgettet.

 

Dertil kommer løbende driftsomkostninger på ca. 10.000 kr. om året som skal afholdes af skiltekontoen.

 

Bilag:

-         Teknik. Og Miljøudvalgets beslutning af 20. august 2008 om Margueritruten

-         Mail fra Friluftsrådet af 2. november 2010

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
TMU-beslutning om Margueritruten 2008 (DOC)

2.
Mail fra Friluftsrådet af 2. november 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Status for den ødækkende parkeringsordning 2010

05.09.04G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik– og Miljøudvalget - orientering

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2009 at den gældende parkeringsvagt-ordning i Rønne blev indført på hele øen, idet parkeringskontrollen blev tilpasset behovet i de enkelte byer.

Teknik- og Miljøudvalget fik den 30. juni 2010 en orientering om implementeringen af parkeringsordningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller

a)     At orienteringen tages til efterretning og at parkeringsordningen fortsætter som ødækkende ordning.

b)     At udvalget til marts 2012 præsenteres for en evaluering af parkeringsordningen for 2011.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

2010 var et år som startede med, at være hårdt ramt af den megen sne og derfor gik p-vagterne stort set ikke hele februar.

 

Udvidelsen af p-vagtordningen til hele øen blev i praksis efterlevet ved, at der ca. 1-2 gange om måneden blev gået i alle byerne udenfor Rønne. I starten blev der som en ekstra service til borgerne ”kun” givet advarsler i stedet for ”rigtige” p-afgifter. Dette for, at yde borgerne en ekstra service med at vænne sig til, at der nu var p-vagter i byerne, men også for at starten skulle opleves positivt.

De tilbagemeldinger der har været rundt på øen har været oven ud positive, hvilket har betydet, at det for p-vagterne også har været en positiv oplevelse. Der er på de tilbagemeldinger der er kommet, ingen tvivl om, at udvidelsen i flere af byerne har været efterspurgt.

I forbindelse med at p-vagterne er kommet ud på hele øen, har det også været muligt at få en mere systematisk gennemgang af den eksisterende opstribning og skiltning, således at der kan ske en opgradering af denne. P-vagterne er derfor, efter aftale med Teknik & Miljø, p.t. løbende i gang med, at registre de tilfælde, hvor det vurderes at der bør ske en ændring af den eksisterende afmærkning.

Udvidelsen har betydet en positiv afveksling i dagligdagen for p-vagterne. Pressen har generelt dækket indførelsen af den udvidede ordning med en positiv indgangsvinkel, hvilket også har haft en vigtig betydning i forhold til borgernes modtagelse af p- vagterne.

 

Fordelingen af afgifter i de enkelte bysamfund i 2010

 

Afgifter

Klager

Eftergivet

Rønne

2401

96

13

Nexø

47

5

4

Aakirkeby

2

0

0

Svaneke

3

0

0

Gudhjem

27

1

0

Allinge

25

2

0

Hasle

11

1

1

I alt

2516

105

17

 

Økonomisk Status 2010

I beskrivelsen af den samlede økonomi for parkeringsordningen for Bornholm, var det forudsat at Gudhjemsordningen skulle give et overskud på ca. 250.000 kr. og p-ordningen i øvrigt et underskud på ca. 100.000 kr., således at det samlede resultat ville blive et overskud på samlet ca. 150.000 kr. De økonomiske forudsætninger var baseret på en gennemsnitsbetragtning over en årrække, hvor der har været betydelige udsving fra en samlet balance i 2006 til et overskud på ca. 300.000 kr. i 2006.

Alle regninger og afgifter for 2010 er endnu ikke blevet bogført, men det ser ud som om at Gudhjem-ordningen vil give et overskud på ca. 208.000 kr. – mod forventet 250.000 kr., medens parkeringsordningen i øvrigt forventes at give et underskud på ca. 240.000 kr. – mod forventet ca. 100.000 kr.

Samlet forventes der således et samlet underskud på ca. 30.000 kr. – mod et forventet overskud på ca. 150.000 kr.

Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at 2010 har været lidt atypisk i forhold til tidligere år, bl.a. på grund af

·         En streng vinter hvor der ikke har kunnet opkræves afgifter i samme omfang i vintermånederne januar, februar, marts, november og december, og at

·         implementeringen af ordningen i byerne udenfor Rønne blev igangsat således at der blev uddelt ”vejledninger” til trafikanterne i de første måneder i stedet for afgifter

 

Hvorvidt den meget varme juli måned har indvirket på benyttelsen af betalingsparkeringen i Gudhjem, eller om det er effekten af de parkeringstiltag der er gennemført i Gudhjem (visning af optagede parkeringspladser, ny parkeringsplads oven for Gudhjem) der er slået igennem er uklart. Der har dog også været mindre driftsproblemer med betalingsautomaten i Gudhjem, men ikke i et sådant omfang at det burde indvirke væsentligt på resultatet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – ordningen holdes inden for budgettet

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Prioritering af anlægsmidler havne, 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Med godkendelse af budget 2011 tilførtes anlægspuljen vedr. havne 1.8 mio. Med de uforbrugte midler fra 2010 er puljen på ca. 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

c)     at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne vedrørende havne godkendes

d)     at der søges tilskud fra EU mv. hvor dette ikke allerede er sket

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Den ordinære uprioriterede anlægspulje vedr. havne er i 2011 på ca. 2 mio. kr. I forbindelse med statens havnepakke 2 har Bornholms Regionskommune fået tilsagn om 9 mio. kr. til Hasle havns bystrand, kanal, sænkning af kajer m.m. samt 12 mio. kr. til tilbageførelse af Hammer Havns moler til en æstetisk og funktionel løsning. Der er endvidere ansøgt private fonde og yderligere EU tilskud for udvidelse af projekterne.

De store mængder granit der bliver frigjort ved projektet med at ændre Vang Pierens profil, vil være medfinansierende på flere andre havne-projekter

PÅ kommunalbestyrelsesmødet i nov. 2010 bevilgedes 1 mio. fra havnenes anlægspulje, til muliggørelse af et samlet løft af funktioner og bygningsmassen på Hammerhavnen. Projektet til ca. 6,5 mio. er således fuldt finansieret, bl.a. med støtte fra RealDania

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med prioritering af anlægsmidlerne for 2010, den 3. februar 2010 at projekterne på Nørrekås afventer nærmere dialog med brugerne.

Der var på et brugerrådsmøde på Nørrekås den 22. dec. 2010 fuld tilslutning fra de deltagende brugerrepræsentanter til at etapedele projektet på Nørrekås. 1. etape indeholder således en sikring af den lange flydebro, samt en aflukning mod nord, bl.a. ved udnyttelse af materialerne fra Vang pier.

Teknik & Miljø foreslår at udvide afprøvningen af en ny finansieringsmodel, og gennemføre de i 2010 prioriterede OPP projekter (off. privat partnerskab) samt et nyt projekt der har til formål at muliggøre dobbeltanvendelse af vinterstandpladserne for både ved at få produceret stabelbare sammenklappelige bådestativer i privat regi.

 

Forslag til prioritering af anlægsmidlerne

Den overordnede prioritering af anlægsmidlerne er fortsat

·         at nødvendige projekter for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte har højeste prioritet,

·         derefter projekter til løbende at sikre havneværker mm., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen,

·         Og endelig projekter til udvikling af de kommunale havne.

 

Sikringen af havneværker er nu så langt at Teknik & Miljø vurderer at det er sikkert at igangsætte udviklingsprojekter sideløbende med sikringsarbejder.

 

Teknik og Miljøs forslag til prioritering af disponible midler i 2011:

 

1.      Ombygning af Hammerhavnen så alle kajsider fremstår i enten den oprindelige granit, eller i Azobe træ. Havneværker mv. projekteres til en forventet levetid på over 50 år. Projektet finansieres inden for de i havnepakke 2 afsatte 12 mio. kr., evt. udvidet med økonomi fra private fonde.

2.      Yderligere forbedring af arbejdsforholdene omkring liften i Tejn Havn, ved at centreringen af bådene gøres hydraulisk, og løfteevnen gøres fleksibel så bl.a. korte moderne travlere også kan løftes. Budget: 500.000 kr. hvoraf der forventes 50 % i EU tilskud.

3.      Gennemførelse af et samlet løft af Hasle Havn, bl.a. med det sigte at private igen investerer på Hasle Havn. Projektet vil bl.a. indeholde sænkning af de meget høje kajer i det sydligste bassin, et nyt havnetorv, en kanal og -stiforbindelse  fra havnen til røgeriområdet syd for havnen, samt en ny bystrand vest for havnetorvet. Projektet er finansieret inden for de i havnepakke 2 afsatte 9 mio.kr., evt. udvidet med midler fra private fonde og EU.

4.      Dækmole til forbedring af beseglingsforholdene og beskyttelse af de over 100 år gamle unikke ydre værker på Svaneke havn. Budget min 4 mio kr. Finansieret af Vang Pier/EU/ og evt. private fonde. Budget for anlægspuljen i 2011: 0 kr.

5.      Dækmole til beskyttelse af Gudhjem Havns over 100 år gamle unikke ydre værker. Budget min 3 mio. finansieret af Vang Pier/ samt anlægspuljen. Budget fra anlægspuljen i 2011 500.000 kr.

6.      Projekt til sikring af Vang Havn finansieret af bevilget EU tilskud/ Vang Pier/samt anlægspuljen budget 1.8 mio. kr. Budget fra anlægspuljen i 2011 200.000 kr.

7.      Sikring af den lange flydebro i Nørrekås, ved ombygning af samlingerne til flexsamlinger. Budget for sikringsarbejderne i 2011 200.000 kr.

8.      Forbedring af vandkvaliteten og bølgeuroen i det vestlige yderbassin i Nørrekås. Forbedringerne består primært i en reduktion af den frie åbning mod nord. Samlet budget 1.500.000 kr., heraf budget for anlægspuljen i 2011 700.000 kr.

9.      Ca. 50 m2 Sejloverdækning på Allinge Havn, så sejlere og passagerer der venter på passagerbådene kan komme i tørvejr, samt udskiftning af dæk på molen til underlag for egentlige fenderlister. Samlet pris udført i 2011 110.000 kr.

10.  Etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavnen, for bådruten til Helligdomsklipperne, samt etablering af underlag for fendere for ruterne til Christiansø Samlet pris udført i 2011  250.000 kr.

11.  Ca. 400 stabelbare bådstativer i galvaniseret stål udført som OPP. Samlet pris ca. 2.400.000 kr. nettobudget 0,- kr. OPP projekterne der ønskes afprøvet, er en model hvor en privat investor investere i aktiver, mod at kommunen garanterer at disse bliver lejet ud for en fastlagt periode. Hvis det ikke viser sig muligt at gennemføre projekterne uden anlægsudgifter eller driftsudgifter for kommunen, forelægges disse for Teknik og Miljøudvalget til fornyet behandling.

12.  Planlægning af nye havneprojekter med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning mm. Ramme i alt 300.000 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Nærværende forslag til prioritering af anlægsmidlerne vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag:Referat brugerrådsmøde i Nørrekås i dec. 2010

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Referat fra ekstraordinært brugerrådsmøde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Planforslag for vindmøller ved Tornbygård

01.02.05P21-0263

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2009 at igangsætte planlægning for vindmøller i et område ved Tornbygård beliggende mellem Muleby og Klemensker. Da der findes to mulige placeringer af møller, har Teknik & Miljø nu tilvejebragt to forskellige udkast til lokalplaner. Endvidere er udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg samt en kombineret VVM-redegørelse/miljøvurdering. Forslagene skal sendes i offentlig høring i min. 8 uger inden det ene af lokalplanforslagene samt kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen/miljøvurderingen kan besluttes endeligt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller,

a)     at det besluttes, at forslag til lokalplan nr. 048A og 048B, forslag til kommuneplantillæg nr. 002 samt den kombinerede VVM-redegørelse og miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger

b)     at Bornholms Regionskommune deltager i et offentligt møde som afholdes af vindmølleopstilleren i marts måned

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har tilvejebragt et forslag til kommuneplantillæg samt to alternative forslag til lokalplan for tre vindmøller i området. Planforslagene er ledsaget af en kombineret miljøvurdering/VVM-redegørelse, hvor der redegøres for de miljømæssige konsekvenser for de to alternative forslag til opstilling af vindmøller i området.

Idet der er afdækket to alternative muligheder for opstilling af tre møller i området, er der udarbejdet lokalplanudkast for begge muligheder. De to forslag rummer hver sin møllestørrelse, og møllerne er placeret forskelligt. Ved at udsende begge planforslag i offentlig høring vil borgerne få mulighed for at vurdere og debattere de to mulige udnyttelser af området. De to lokalplaner kan offentliggøres samtidigt, men kun ét af de to planforslag kan vedtages endeligt.

Forslag A består af 3 vindmøller på hver 2 MW. Møllerne har en totalhøjde på 118 meter og en rotordiameter på 80 meter. Den årlige produktion er beregnet til ca. 20.000 MWh. Møllerne opstilles på en nord-sydgående linje.

Forslag B består af 3 vindmøller på hver 2,3 MW. Møllerne har en totalhøjde på 126,3 meter og en rotordiameter på 93 meter. Den årlige produktion er beregnet til ca. 22.000 MWh. Møllerne opstilles på en nordvest-sydøstgående linje.

Teknik & Miljø foreslår, at den offentlige høring finder sted i perioden 1. marts til 26. april.

I henhold til Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven) pålægges møllopstilleren at afholde et offentligt møde i første halvdel af høringsperioden, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Teknik & Miljø foreslår, at Bornholms Regionskommune deltager i dette møde og redegør for kommunens planforslag.

 

Den Grønne Ordning

VE-loven indeholder en såkaldt Grøn Ordning. Den giver kommunen mulighed for at søge midler til grønne tiltag, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af vindmøller. BRK har ikke vedtaget retningslinjer for brug af sådanne midler.  Nogle kommuner har valgt at midlerne skal anvendes i møllernes nærområde (eksempelvis inden for en radius på 4,5 km), mens andre kommuner har valgt kriterier, der ikke er bundet til et bestemt geografisk område, eksempelvis informative aktiviteter om vedvarende energi og lignende. Teknik & Miljø foreslår, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne for vindmøller ved Tornbygård vedtages retningslinjer for anvendelse af midler fra den grønne ordning.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning, Bekendtgørelse om Vurdering af visse Offentlige og Private Anlægs Virkning på Miljøet (VVM), Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Notat om den grønne ordning (DOC)

2.
referat fra TMU 3. juni 2009 (DOC)

3.
Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse (PDF)

4.
Tidsplan for planlægning for vindmøller ved Tornbygård (DOC)

5.
Forslag til lokalplan 048 A inkl. kommuneplantillæg 002 (PDF)

6.
Forslag til lokalplan 048 B inkl. kommuneplantillæg 002 (PDF)

7.
VVM-redegørelse og miljørapport (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Afgørelse fra Naturklagenævnet vedrørende landzonetilladelse, Vestre Sømarksvej 28, Pedersker.

01.03.03K03-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Naturklagenævnet har den 22. december 2010 truffet afgørelse i en landzonesag om tilladelse til at nedrive et sommerhus samt genopføre et nyt sommerhus på ejendommen Vestre Sømarksvej 28, 3720 Aakirkeby.

Naturklagenævnet har ændret tilladelsen til et afslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø gav den 11. maj 2010 landzonetilladelse til at nedrive et sommerhus på 40 m2 samt genopføre et nyt sommerhus på 105 m2 med samme beliggenhed på ejendommen Vestre Sømarksvej 28, 3720 Aakirkeby.

Teknik og Miljø vurderede, at det på baggrund af sommerhusets beskedne størrelse var rimeligt begrundet, at sommerhuset nedrives og genopføres med en størrelse på omkring 100 m2. Der blev lagt vægt på, at der er tale om en forholdsvis stor ejendom på 1,7 ha, og at der er tale om et område, der er præget af spredt bebyggelse med forholdsvis stor afstand mellem husene. Sommerhuset er oprindelig opført som et helårshus.

Efter Teknik og Miljøs vurdering var tilladelsen til et hus på omkring 100 m2 i overensstemmelse med hidtidig praksis, idet der ikke var særlige forhold, der talte imod det ansøgte.

En nabo klagede til Naturklagenævnet over afgørelsen.

Naturklagenævnet har den 22. december 2010 truffet afgørelse i sagen.

Naturklagenævnet bemærker, at der efter praksis almindeligvis gives tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus til erstatning for en ældre sommerbolig, som nedrives.

Det er en forudsætning, at det nye hus opføres med nogenlunde samme beliggenhed og størrelse. Efter en konkret vurdering kan der, når det drejer sig om et mindre sommerhus, gives tilladelse til et noget større hus.

Naturklagenævnet oplyser, at nævnet ikke har nogen generel praksis om at acceptere udbygning af mindre sommerhuse i landzone til 100 m2. Kun i tilfælde, hvor der ikke har været modstående planlægningsmæssige, landskabelige eller naturmæssige hensyn m.v., har nævnet accepteret sommerhuse på op til ca. 100 m2.

Ellers er udgangspunktet ifølge nævnet, at opførelse af et tidssvarende sommerhus kan ske op til 80 m2 afhængigt af husets udformning, herunder grundareal og bygningshøjde.

 

Ejendommen ligger i kystnærhedszonen, og er ifølge Regionkommuneplan 2005 beliggende i særligt landbrugsområde samt i interesseområde for naturbeskyttelse, der bl.a. skal sikre landskabelige interesser.

 

Ifølge Naturklagenævnet ligger ejendommen i et højt prioriteret område, og den af kommunen tilladte størrelse på sommerhuset ligger over, hvad nævnet normalt accepterer i forbindelse med udskiftning af sommerhuse i landzone i højt prioriterede områder.

 

Ud fra en samlet vurdering er det Naturklagenævnets opfattelse, at der ikke foreligger forhold, der kan begrunde, at der mod planlovens hovedregel meddeles landzonetilladelse til opførelse af den ansøgte betydeligt større bebyggelse på ejendommen.

Nævnet lægger bl.a. vægt på præcedensvirkningen, idet en tilladelse vil kunne medføre lignende sager om nedrivning af små sommerhuse og opførelse af nye betydeligt større.

Større sommerhuse må henvises til udlagte sommerhusområder.

 

Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at regionskommunens landzonetilladelse af 11. maj 2010 ændres til et afslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Naturklagenævnets afgørelse af 22.12.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

12   Indkaldelse af ideer og forslag til udvikling af den sydlige del af Hasle Havn.

01.02.05P21-0264

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Med baggrund i et projekt for en ny kanalforbindelse ved Hasle Havn, som indgår i statens Havnepakke 2, anmoder Teknik og Miljø om at der iværksættes planlægning for det berørte område.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der indkaldes ideer og forslag vedr. udvikling af den sydlige del af Hasle Havn

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et iværksat områdefornyelsesprojekt i Hasle, har Bornholms Regionskommune modtaget bevilling på 9.000.000kr fra Transportministeriet, der bl.a. vil muliggøre et større løft af havnearealerne til igangsætning af nye private investeringer. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er bl.a. inspireret af de forslag der fremkom ved RealDanias arkitektkonkurrence om udvikling af 4 bornholmske havne fra 2008.

Hasle Havns brugerråd har, ligesom en nedsat arbejdsgruppe vedr. havnen (i forbindelse med områdefornyelsesprojektet) anbefalet at der skal tages afsæt i konkurrenceforslag nr. 17 ved fremtidig planlægning for Hasle Havn. Forslaget indeholdt bl.a. forslag om at der etableres en ny kanalforbindelse med udløb syd for havnen.

Teknik og Miljø ønsker nu, i overensstemmelse med områdefornyelsesprojektet, at påbegynde det fysiske anlæg af en kanal i gennem opfyldningsområdet i det sydlige havneareal (se bilag). Det anlæg der ønskes gennemført er, foruden en kanal, et stiforløb fra røgerierne til den sydlige ende af havnen, en reduktion af højden af eksisterende kajanlæg som etape 1 til et nyt havnetorv, samt en opfyldning nord for det eksisterende opfyldningsareal afsluttet med en bystrand.

Anlægget af kanalen m.v. vurderes at have et sådant omfang, og påvirker området så væsentligt, at der er pligt til efter planlovens § 13 stk. 2, at udarbejde lokalplan inden anlæggene gennemføres. 2 ældre lokalplaner for området er ikke i overensstemmelse med den planlagte anvendelse og skal derfor aflyses ved udarbejdelsen af en ny lokalplan. Ved en evt. lokalplanlægning for en del af Hasle Havn, forventes det, at områdefornyelsens havneprojektgruppe og havnens brugerråd inddrages i planlægningen.

 

 

Projektforslagene forudsætter desuden at der udarbejdes et tillæg til ændringer i kommuneplanen. Da disse ændringer kan skønnes at udgøre mere omfattende ændringer, herunder den foreslåede opfyldning af nye arealer fra søterritoriet, skal der efter planlovens § 23 indkaldes ideer og forslag m.v. (en foroffentlighedsfase) før der tages beslutning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. 

 

Teknik & Miljø forslår i den forbindelse at der offentliggøres et kortfattet debatoplæg der beskriver ovennævnte havneanlæg m.v., og at fristen for at fremkomme med ideer og forslag sættes til 4 uger. Først derefter kan der tages stilling til udarbejdelse af et forslag til lokalplan samt et tillæg til kommuneplan for området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Skitse til helhedsplan for Hasle Havn (PDF)

2.
Kommuneplanrammer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til lokalplan 060 for et område på Hasle Havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter

01.02.05P16-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er ønske om et havnebad i Hasle. Området hvor dette ønskes placeret er omfattet at to lokalplaner. For at muliggøre byggeri (toilet og sauna m.m.) i forbindelse med havnebadet skal det nuværende byggefelt udvides. Derfor er lokalplanens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for yderligere opførelse af bebyggelse inden for lokalplanområdet.   

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag 060 der bl.a. udvider byggefeltet for at muliggøre byggeri i forbindelse med havnebadet. Del af lokalplan 2-5 og 85.1 aflyses for dette lokalplanområde ved endelig vedtagelse af denne plan. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen, der i rammen udlægger området til rekreative formål.

Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser til byggeriets udseende samt de ubebyggede arealers anvendelse til blandt andet grønt område, parkering og adgangsveje. Planens hensigt er at lægge op til en nænsom udvikling af stedet med fritidsaktiviteter tilknyttet havne- og badeliv.

Der er i forbindelse med projektet indbudt til en arkitektkonkurrence til havnebadet, så at udformning af bygninger tilknyttet havnebadet indpasses i det lokale miljø, men også tilføre miljøet noget nyt. Projektudformningen udtryk afgøres i en arkitektkonkurrence i foråret 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Lokalplanforslag 060 (PDF)

2.
Screeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesag, Nexø Tinghus

02.34.00K03-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejeren af Nexø Tinghus har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Teknik og Miljøs behandling af en ansøgning om tilladelse til indretning af Bed and Breakfast i Nexø Tinghus.

Statsforvaltningen hjemviste sagen til fornyet behandling for så vidt angår indretning af wc- og baderum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ejeren af Nexø Tinghus, Købmagergade, Nexø, ansøgte på baggrund af en tidligere afgørelse fra statsforvaltningens, afgørelse fra 19. august 2009, om tilladelse til indretning af 9 sengepladser i stedet for oprindeligt 10.

Der indrettes fælles toilet og bad i bygningen.

 

Teknik og Miljø oplyste over for ansøger, at spørgsmålet om toiletforholdene skulle behandles efter bygningsreglements kapitel 3.4.1 stk. 6, reglerne for bygninger, der er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede med krav om indretning af handicaptoilet efter denne bestemmelse.

 

Statsforvaltningen tilkendegav i sin afgørelse, at sagen burde være vurderet efter kapitel 3.5. stk.1, dvs. reglerne for hoteller, kroer og lignende bygninger indrettet med eget bad og toilet. 

Toilettet skal efter denne bestemmelse være indrettet, så det er tilgængeligt for kørestolsbrugere i overensstemmelse med kapitel 3.3.2, stk.1.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse fra 20. december 2010 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. klage over byggetilladelse på naboejendom, Kapelvej, Rønne  

02.34.00P19-0887

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter      

Resumé

Ejeren af en naboejendom til Kapelvej 22, Rønne, har klaget til Naturklagenævnet over, at kommunen har givet byggetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på ejendommen.

Naturklagenævnet afviste klagen med henvisning til, at tilladelsen ikke var i strid med principperne i lokalplan nr. 54, og der var ikke inddraget usaglige kriterier i vurderingen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at Naturklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune gav den 21. oktober 2010 byggetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på en ubebygget grund, Kapelvej 22, Rønne. Afgørelsen blev bl.a. sendt til de naboer, der havde indsendt bemærkninger efter naboorienteringen.

Klager gjorde gældende, at byggetilladelsen strider mod formål og principper om bevarelse af Rønnes gamle bymiljø i lokalplan nr. 54, og at regionskommunen ikke havde udvist den fornødne objektivitet i sin sagsbehandling og afgørelse.

Naturklagenævnet afgjorde sagen uden indhentelse af udtalelse fra regionskommunen.

Nævnet skriver bl.a. i sin afgørelse, at sagsbehandlingen og afgørelsen er udtryk for en skønspræget vurdering af en række forhold, som nævnet kun kan tilsidesætte, hvis det er åbenbart, at kommunen har overskredet grænserne for det lovlige skøn, f.eks. ved at inddrage ulovlige kriterier. Med henvisning til, at kommunen har gennemført høring af beboerne i området, at projektet efter det oplyste er justeret på baggrund af en indsigelse og at kommunen nærmere har overvejet de indkomne klager, finder nævnet ikke grundlag for at anfægte kommunens vurdering af projektet.

Naturklagenævnet fastslår også i sin afgørelse, at der ikke er anledning til at tro, at kommunens bistand til bygherren rækker ud over den almindelige vejledningspligt, eller at kommunen i øvrigt har tilsidesat de forvaltningsretlige principper om saglighed og objektivitet.

Klager får på den baggrund ikke medhold i sin klage.     

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Naturklagenævnets afgørelse fra 17. dcember 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienterer

Resumé

Ved mødets begyndelse orienterede Bofa om:

- genbrugsflasker

- Affaldsgebyr

 

 

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Orientering givet.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til Ældrerråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

 

Indstilling og beslutning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.

Sagsfremstilling

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt