Referat
Beskæftigelsesudvalget
01-02-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2012 rammeudmelding
  åbent 3 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 4 Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011
  åbent 5 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 6 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 7 Koordination med andre politikområder
  åbent 8 Analyse af kommende kompetencebehov
  åbent 9 Orientering om afgjorte ankesager i 2010
  åbent 10 Dialogmøder med virksomhederne
  åbent 11 Sager til orientering
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Drøftet pkt. 7.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2012 rammeudmelding

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 19. januar 2011 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget en rammereduktion i budget 2012-2015 på 30. mio. kr. fordelt på udvalgene efter den anvendte model.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene.

 

De økonomiske rammer for 2012 er baseret på budgetoverslagsår 2012 i det vedtagne budget for 2011, samt en samlet rammereduktion på 30 mio. kr. fordelt på udvalgsområder i henhold til den anvendte model i punktet. Fordelingen af rammereduktionen på udvalgene, den reducerede serviceramme samt særrammen fremgår af bilaget.

 

I henhold til budgetvejledningen 2012 skal udvalgene udarbejde budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

Rammereduktionen udgør for Beskæftigelsesudvalget 1.111 000 kr., fordelt med 746.000 kr. på politikområdet Beskæftigelse og aktivering, og 365.000 kr. på Forsørgelsesydelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. februar 2011

1.
Rammereduktion 2012-2015 1. generation (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

 

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010, og er vedhæftet dagsordenspunkterne til 30. november 2010 og 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages på grundlag af en gennemgang af jobcentrets eksisterende tilbudsvifte ud fra de nu kendte muligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

   - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

Yderligere oplysninger forelægges i mødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011

15.00.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I fortsættelse af møderne den 30. november 2010 og den 11. januar 2011 forelægges status på Sygedagpengestrategiens handleplan december 2010, og i forlængelse heraf forslag til handleplan for 2011 med forslag til bevilling af 3 konkrete projekter i sygedagpengeindsatsen

·         Forebyggelse og Arbejdsfastholdelse

·         Tidlig indsats med aktive tilbud

·         Særlig fokus på langvarige sygemeldte (+ 52 uger)

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller,

at status for handleplan 2010 tages til efterretning,

at forslag til handleplan 2011 godkendes, idet de særlige projekter godkendes med følgende:           

a)     Tidlig indsats bevilges med kr. 450.000

b)     Virksomhedspraktikker (Arbejdsprøvninger) bevilges med op til kr. 144.500 til køb af pladser hos anden aktør.

c)     Særlig indsats for + 52 uger i 10 måneder bevilges med kr. 375.000

 

Beløbene konteres vedrørende projekt a) fra kontoen for sygedagpenge med 30 % refusion, mens projekterne b) og c) konteres fra sygedagpengekontoen med 0 % refusion.

      at der foretages en løbende opfølgning af projekterne med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Status for handleplan 2010 taget til efterretning. Handleplan 2011 godkendt, og de 3 projekter godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med Sygedagpengestrategien er at hjælpe borgeren hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Der er rigtig mange som bliver raskmeldte i inden for 0-4 uger. Da der er ca. 6.500 sygemeldte om året, er det vigtigt, at der prioriteres i forhold til hvilken indsats der skal ydes i forhold til den enkelte.

Indsatsen i Jobcenter Bornholm tager derfor afsæt i:

 

 

 

 

 

 

Strategiens elementer er blevet igangsat på følgende måde:

·         Forebyggelse/Arbejdspladsfastholdelse har løbet over hele året, men har været begrænset ved en langtidssygemelding, således at der kun har været afsat 1 årsværk til opgaven.

På trods af dette har indsatsen medført et stigende antal fastholdelser/flere bliver i arbejde via f.eks. hjælpemidler, § 56 aftaler mv., eller kommer hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid via en delvis sygemelding. (Fase 0 se bilag 1)

 

·         Tidlig indsats er blevet understøttet af en større organisationsændring, hvor fokus har været på at møde borgeren så tidligt som muligt. Med denne tilgang kan jobcentret se en effekt i forhold til, at mindske tilgangen til de langvarige sager over 26 uger. Fra december 2009 til september 2010 er antallet af sager under 26 uger faldet fra 355 til 238, altså et fald på over 49 % (hvor klyngen oplevede et fald på cirka 45 %). (Fase 1-3 se bilag 1)

 

·         Aktive tilbud til sygemeldte blev øget kraftigt i januar 2010 og i løbet af året udvidet til det dobbelte antal pladser på baggrund af det gode resultat. Specielt har vi kunnet konstatere en stigning i antallet af personer som bliver delvis raskmeldte i forlængelse af de aktive tilbud. (Fase 1-3 se bilag 1)

 

·         Indsatsen på de lange sager over 52 ugers sygefravær blev iværksat via anden aktør december 2009, og har ikke vist den forventede effekt. Der er ikke sket et fald i bestanden af sager over 52 uger. (Fase 4 se bilag 1)

 

Som et led Handleplanen for 2011 foreslås 3 konkrete projekter.

 

Sygedagpengeindsatsen i 0.-20. sygefraværsuge søges der ved en organisationsændring, og ved tilførsel af 1 medarbejder, tilrettelagt en intensiveret og koncentreret indsats på fastholdelse/forebyggelsesområdet med 3 medarbejdere mod nu 1.

 

I første omgang skal de ekstra ressourcer anvendes i forhold til kommunens egne virksomheder, som samlet står for 1/3 af jobcentrets sygemeldinger.

 

Sygedagpengeindsatsen i 20.-52. sygefraværsuge søges iværksat en ny indsats med støtte fra BDO Kommunernes Revision med særlig fokus på sagerne fra 39. sygefraværsuge, og med særligt fokus på uarbejdsdygtighedsbegrebet.

 

Denne systematiske indsats og afklaring af sagerne vil på sigt give en mindre antal sager over 52 uger.

 

Det er konstateret, at der er en flaskehals i forhold til iværksættelse af arbejdsprøvninger / virksomhedspraktikker.

Jobcentret vil derfor i 2011 sætte fokus på at nedbringe denne ventetid, ved at forsøge med kortere afklaringsforløb med anvendelse af anden aktør med op til 20 pladser

 

Sygedagpengeindsatsen fra 52. sygefraværsuge og frem søges intensiveret ved iværksættelse af en særlig indsats i forhold til denne målgruppe ved en projektgruppe, der skal samarbejde med BDO Kommunernes Revision.

 

Denne projektgruppe vil bestå af en medarbejder fra jobcentret og en ny medarbejder, som i fællesskab løbende vil varetage 100 sager over 52 uger fordelt over en 10 måneders periode – til udgangen af 2011.

Økonomiske konsekvenser

Tidlig indsats:

En fastholdelse af 40 borgere vil derfor give en minimumsbesparelse på

 

40 personer á 3 måneder = 40 x kr. 49.790 = (Brutto)                                 kr. 1.991.600

- refusion (100% 4 uger + 30% resterende tid) = (kr. 612.800 + 413.640)   kr. 1.026.440

Netto besparelse                                                                                  kr.   965.160

 

Udgifter til 1/1 årsværk                                                                          kr.    450.000

Besparelse samlet                                                                                 kr.    515.160

 

 

Virksomhedspraktik:

Køb af enkelte pladser, vil med den nuværende venteliste, betyde, at jobcentret inden for de næst 2 måneder visiterer 17 sager til Jobvision, til en samlet pris på 144.500 kr.

Sygedagpengeindsatsen over 52 uger:

 

Udgiften til ansættelse af en sagsbehandler i 10 måneder til varetagelse af ovenstående indsats er kr. 375.000.

 

På baggrund af en forventning om at kunne forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med i gennemsnit mindst 1 uge, vil opgørelsen se ud som følger.

 

Max. Dagpenge pr. uge = kr. 3.830

 

100 sager á kr. 3.830 = kr. 383.000

 

Ved en reduktion på 1 uge vil der således kunne spares kr. 383.000. Udgift til 10/12 årsværk kr. 375.000, betyder at projektet er selvfinansierende ved en reduktion på 1 uge i gennemsnit.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. februar 2011

1.
Status på Sygedagpengestrategien december 2010 - Handlingsplan for 2011, 19. januar 2011 (DOC)

2.
Tidlig indsats. Projekt A. (DOC)

3.
Virksomhedspraktik til sygedagpengemodtagere. Projekt B, 25. januar 2011. (DOC)

4.
Sygedagpengeindsdatsen over 52 uger. Projekt C. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

 

Indsatsen forløber som planlagt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at der til videreførelse af en Hurtig i gang indsats i 1. halvår af 2011 bevilges et rammebeløb på kr. 740.000 (løn: 600.000 kr./ Drift: 140.000)

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I forløbet er der til varetagelse af indsatsen ansat to medarbejdere (vejledere) pr. 1. oktober 2010. Da indsatsen alene været iværksat i knap 2 måneder, kan der endnu ikke opgøres egentlige effekter heraf. Dog angiver forløbet, at ud af 60 deltagere er 18 gået i ordinær beskæftigelse, mens 5 er startet i et aktivt tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering) tidligere end minimumskravets bestemmelser.

 

Indtil videre har 78 personer været omfattet den tidlige og aktive indsats.

 

Udvalget godkendte endvidere at der i slutningen af 2010 tages stilling til en videreførelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 1. halvår af 2011, med et forventet rammebeløb på kr. 740.000.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomisk gevinst ved forløbet hidtil i 2010 kan endnu ikke opgøres, men det forventes først at kunne gøres i løbet af 1. kvartal 2011, hvor kravet om virksomhedsrettet aktivitet iværksat ved ca. 3 måneders ledighed og med en varighed på minimum 13 uger, kan følges.

 

Pr. 1. januar 2011 er refusion af ydelser ændret til 50 % i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, og 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010. Men det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner er endnu ikke kommet på plads.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Taget til efterretning. Udviklingen i samarbejdet mellem parterne følges nøje.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 19. januar 2011 indskrevet 39 borgere. Normering er 25. I alt siden start har der været 92 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

Samarbejdet mellem Erhvervsskolen herunder især den ”røde hal” er endnu ikke på plads.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. februar 2011

1.
Notat af 19. januar 2011 om opfølgning på projektet Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Arbejdsmiljøet i BRK med udgangspunkt i Arbejdsmiljørapport 2009 drøftes i næste møde.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Analyse af kommende kompetencebehov

15.00.00G12-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm der er udarbejdet i december 2010 af Center for Regional- og Turismeforskning for Kompetenceforum Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm med det formål, at skabe et overblik over virksomhedernes behov for viden og medarbejdere med specifikke kompetencer.

 

På overordnet niveau viser undersøgelsen, at det bornholmske erhvervsliv inden for en kortere årrække kommer til at mangle kompetente medarbejdere inden for en meget bred vifte af uddannelser og brancher.

 

Dermed rettes fokus på behovet for uddannelse og efteruddannelse af arbejdsstyrken.

 

Det understreger vigtigheden af indsatsen for at få en større del af de unge til at gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb. Samtidig viser undersøgelsen, at der bliver langt færre jobs til ufaglærte, hvorfor der fortsat vil være behov for en betydelig efteruddannelsesindsats for at få gruppen af ufaglærte opkvalificeret til fremtidens job.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. februar 2011

1.
Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm. CRT december 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Orientering om afgjorte ankesager i 2010

16.00.00K03-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kan indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden. I perioden 2010 har Beskæftigelsesankenævnet afgjort 15 klagesager, hvor jobcentrets afgørelser er blevet anket.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

 

Afgørelser fra

Beskæftigelses-ankenævnet

Fra 1. januar til 30. juni 2010

 

Afvisning

 

Stadfæstelse

 

Hjemvisning

 

Ophævelse

 

Ændring

Forsikrede

1

5

 

 

 

Revalidering

 

3

2

 

1

Sygedagpenge

 

9

4

 

 

Fleksjob

 

 

 

 

 

Befordring

 

1

 

 

 

Særlig ydelse

 

 

 

 

 

 

Ophør med tilbud/hjælpemidler

 

1

 

 

 

 

 

En del af klagesagerne er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling. Årsagen hertil vil typisk være, at ankemyndigheden mener at sagerne er blevet afgjort på et utilstrækkeligt grundlag. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at afgørelsen ender med at bliver ændret. Den efterfølgende sagsbehandling skal sikre at det tilstrækkelige oplysningsgrundlag tilvejebringes som grundlag for afgørelserne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Dialogmøder med virksomhederne

00.15.00A00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

I mødet den 30. november 2011 besluttede udvalget at de næste dialogmøder skal tilrettelægges som møder med de enkelte teams.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af dialogmødernes tilrettelæggelse og fastsættelse af mødedatoer.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Afholdes i forbindelse med udvalgsmøderne 5. april og 3. maj kl. 13.

 

Sagsfremstilling

Budgetvejledning 2012:

I den nye styringsmodel er der fortsat stor grad af dialog mellem det politiske og det administrative niveau, herunder mellem udvalg og virksomheder. Dialogen mellem de to niveauer skal være med til at sikre kvaliteten af de politiske mål fra udvalget som oplæg til kommunalbestyrelsen.

Dialogmøderne indgår i årshjulet som en naturlig og vigtig del af budgetprocessen. Dialogmøderne vil typisk ligge forår og efterår, hvor forårets dialogmøder vil have fokus på de politiske mål for det kommende år, mens dialogmøderne om efteråret kan have et mere virksomhedsrettet fokus, herunder opfølgning på de politiske mål og det kommende års budget. På efterårets dialogmøder er der desuden mere plads til at dialogen kan handle om virksomhedens hverdag: brugere, kerneydelser, projekter og udmøntningen af de politiske mål mv.

 

 

Der er flere formål med dialogprocessen:

·        Ligeværdighed, idet ledere, medarbejdere og brugere får mulighed for at påvirke det kommende års politiske mål for området. Samtidig kan virksomhed og udvalg drøfte visioner og udviklingsperspektiver for området generelt.

·        Forventningsafstemning mellem politikere, virksomhed og brugere. Dialogmøderne er et forum, hvor politikere, virksomheder og brugere kan drøfte udfordringer og fremtid for den enkelte virksomhed.

·        Ejerskab til de politiske mål via dialog og inddragelse.

Virksomhederne kan og bør ikke forvente, at der altid kan opnås indflydelse og enighed. Man kan stræbe mod at nå til enighed i dialogen, men enighed vil ikke altid kunne opnås. I sidste instans er det den samlede kommunalbestyrelse, som beslutter, hvilke mål der skal opstilles for de enkelte områder.

I budgetprocessen er der indarbejdet to årlige dialogmøder, men de enkelte udvalget kan vælge at mødes med de enkelte virksomheder flere gange, hvis udvalget finder, at der er behov for det.

Da områderne i kommunen er organiseret forskelligt, og der udføres vidt forskellige serviceopgaver på de forskellige områder, er det naturligt, at der vil være variationer i, hvordan dialogprocessen praktiseres. Konsekvensen må være, at dialogprocesserne tilpasses dialogbehovet på det enkelte område. Det er derfor de politiske fagudvalg i samarbejde med områdechefen, som er ansvarlige for tilrettelæggelsen af dialogmøderne mellem fagudvalg og virksomheder. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status for rettidigheden i indsatsen
  3. Overblik over arbejdsmarkedet i Østdanmark 1. halvår. 2011
  4. Efterlønsreform
  5. Virksomhedscentre

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Taget til efterretning.

17 bhutanske flygtninge ankommet d.d.

Tilmeldinger til beskæftigelsesregionens beskæftigelseskonference 8. april.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 1. februar 2011

1.
Rettidighed. Opfyldelse af minimumskrav november 2010. Dagpengemodtagere. (PDF)

2.
Rettidighed. Kontant- og starthjælpsmodtagere november 2010. (PDF)

3.
Placering af jobcentre efter andel af personer, der mangler en aktiv indsats. November 2010. (PDF)

4.
Overblik over arbejdsmarkedet i østdanmark. 1.halvår 2011 (PDF)

5.
Oversigt over virksomhedscentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

12

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Martin Sten Jørgensen videresender svar fra beskæftigelsesministeren.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

13

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

01-02-2011

14

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Intet.