Referat
Beskæftigelsesudvalget
08-03-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2.
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. december 2010
  åbent 3 Budget 2012 - proces, rammeudmelding og mål
  åbent 4 Beskæftigelsesplan 2012
  åbent 5 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 6 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - anmeldelse via hjemmeside
  åbent 8 Koordination med andre politikområder
  åbent 9 Sygefravær og rummelighed
  åbent 10 Dialogmøde rmed virksomhederne
  åbent 11 Resultatoversigt 3. kvartal 2010
  åbent 12 Sager til orientering
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 15 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. december 2010

00.01.00Ø02-0131

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. december 2010.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Taget til efterretning. Udvalget har bemærket sig stigningen i sygefraværet med baggrund i sygefraværet i flere af områderne.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. december 2010. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. december 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budget 2012 - proces, rammeudmelding og mål

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget fik i mødet den 1. februar 2011 forelagt den af Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede rammereduktion i budget 2012-2015.

 

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest den 15. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag for 2012 til Økonomi og analyse. Dette dagsordenspunkt beskriver kort tids- og procesplanen for Beskæftigelsesudvalgets arbejde med budgetoplæg og mål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

a.      at forslag til proces for budget 2012 inden for Beskæftigelsesudvalgets område godkendes

b.      at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

c.      at idéer til op- og nedprioriteringer drøftes i dialogmøderne med virksomhederne

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

a. og c. Godkendt.

b. Udvalget drøftede mulighederne for overholdelse af budgetrammen, og lagde herunder vægt på at udvalgets budgetområde tilføres de nødvendige bevillinger, som følge af de økonomiske konsekvenser af omlægningen fra refusion til bloktilskud, til en fortsættelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Sagsfremstilling

Proces for budget 2012

 

Budgetbidrag

Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte budgetrammer, og der skal samtidig tages højde for alle kendte ændringer i årets løb. Udvalgene udarbejder budgetter, så der er sammenhæng mellem beløb og aktivitetsforudsætninger.

 

Fagudvalgenes budgetbidrag skal indeholde følgende:

- politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

- forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

- økonomisk ramme og budgetforudsætninger

- forslag til takster

- forslag til anlæg

 

Fagudvalgets budgetbidrag fremsendes til Økonomi og Analyse senest primo juni 2011..

 

Krav til økonomiske prioriteringer

Det fremgår af Budgetvejledningen 2012, at fagudvalgene skal udarbejde et budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder også finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

 

Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene..

 

Rammereduktionen udgør for Beskæftigelsesudvalget 1.111 000 kr., fordelt med 746.000 kr. på politikområdet Beskæftigelse og aktivering, og 365.000 kr. på Forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal derfor som minimum finde besparelse på et beløb svarende hertil. Ønsker om opprioriteringer kræver, at udvalget finder yderligere budgetreduktioner.

 

Nyt budget 2011 - betydning for 2012?

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1.januar 2011, har vidtrækkende konsekvenser for den kommunale økonomi på beskæftigelsesområdet. Den generelle refusionssænkning øger den kommunale medfinansiering med ca. 8,5 mia. kr. og kræver gennemgribende omlægninger af beskæftigelsesindsatsen.

 

KL har fra første færd skarpt kritiseret, at regering og Folketing har gennemført så afgørende markante ændringer af de økonomiske vilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats med så kort varsel.

 

Dette betyder, at mange kommuner må ændre markant på forudsætningerne i det allerede vedtagne budget for 2011 bl.a. i forhold til aktiveringsindsatsen. Denne proces er i fuld gang, og en række kommuner har givet udtryk for, at der netop nu er et stort behov for information om, hvordan finansieringsomlægningen mere konkret ændrer grundlaget for kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet.

 

I lyset af kommunernes presserende informationsbehov, udsender KL ekstraordinært et udkast til beskrivelse af forudsætningerne i finansieringsomlægningen, som vil indgå i den kommende budgetvejledningsskrivelse om beskæftigelsesområdet.

 

De væsentligste udeståender er

 

• Det nye fælles driftsloft for udgifter til aktive tilbud

• De forudsatte besparelser vedr. aktivering af sygedagpengemodtagere

• Udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

 

Opgørelsen af det driftsloft bygger på, at kommunerne skal kunne indhente den samme refusion under det nye loft, som under de gamle lofter. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Hertil kommer, at der knytter sig byrdefordelingsmæssige konsekvenser til Beskæftigelsesministeriets beregninger, som KL ikke mener, at der er taget tilstrækkelig hånd om.

 

En række kommuner har peget på, at forventningen om en reduktion af udgifterne til aktivering af sygemeldte, beror på en misforståelse ved vurderingen af kommunernes udgifter. Kommunerne har i overensstemmelse med vejledning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen medtaget udgifter til forrevalidering, som der ikke har været nogen intentioner om at reducere. KL arbejder på at tilvejebringe en vurdering af, hvor stor en del af udgifterne, der vedrører forrevalidering.

 

I forhold til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige skal kommunerne nu medfinansiere. Nyordningen er i strid med grundlæggende principper om sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar, eftersom kommunerne ikke har nogen indflydelse på de lediges valg af uddannelse.

 

KL har endvidere udarbejdet en regnearksskabelon, som kan anvendes ved vurderingen af de økonomiske virkninger af finansieringsændringer for den enkelte kommune.

 

Regnearksskabelonen giver mulighed for, at sammenligne kommunens egne vurderinger af de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen med Beskæftigelsesministeriets. Jobcentret er i øjeblikket i gang med at regne på hvordan konsekvenser bliver for BRK.

 

Mål 2012:

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011, og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

 

De fire visioner er:

 

• Et godt og aktivt liv for alle

 

• Bornholm som vidensamfund

 

• Grøn bæredygtig Ø

 

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

 

Mål for Beskæftigelsesudvalgets område forslås behandlet sammen med dagsordenens punkt 4, Beskæftigelsesplan 2012.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Beskæftigelsesplan 2012

15.00.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2011 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

a.      at udvalget har en indledende drøftelse af mål for 2012, såvel ministermål som egne mål

b.      at udvalget har en indledende drøftelse af eventuelle særlige indsatsområder i 2012

c.      at drøftelse af mål og indsatsområder indgår i dialogmøderne med virksomhederne

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

a. og b. Drøftet.

c. Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ifølge beskæftigelsesregionens tidsplan udmelder beskæftigelsesministeren primo februar 2011 mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2012. Men først nu foreligger beskæftigelsesministerens foreløbige beskæftigelsespolitiske mål for 2012.

 

1.    mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

            Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare

kontant- og starthjælpsmodtagere) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

2.    mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på

              permanent offentlig forsørgelse

              Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordning-

              er (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

3.    mål: Unge skal i uddannelse eller job

             Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse

             begrænses mest muligt.

 

4.    mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job

              Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på

             på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Beskæftigelsesministerens fosrslag til beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål og indsatsområder for 2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010, og er vedhæftet dagsordenspunkterne til 30. november 2010 og 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages på grundlag af en gennemgang af jobcentrets eksisterende tilbudsvifte ud fra de nu kendte muligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Genoptages.

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

   - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

Yderligere oplysninger og beregninger forelægges i mødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser, hvilket forventeligt skulle have været effektueret i løbet af august 2010. Men det tætte samarbejde mellem ovennævnte institutioner er endnu ikke kommet på plads.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Taget til efterretning. Det forventes at samarbejdsproblemerne snarest kommer på plads, og tilbagemelding herom tilgår udvalget.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 25. februar 2011 indskrevet 48 borgere. Normering er 25. I alt siden start har der været101 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

Samarbejdet mellem Erhvervsskolen herunder især den ”røde hal” er endnu ikke på plads.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

 

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2010 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Notat af 25. februar 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Helhedsorienteret sagsbehandling - anmeldelse via hjemmeside

15.00.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Borgercenteret har i 2010 haft gode erfaringer med, at synliggøre indsatsen mod socialt bedrageri. Det foreslås som en yderligere synliggørelse og for at lette muligheden for, at anmelde en mistanke om socialt bedrageri, at gøre det muligt via kommunens hjemmeside.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at der etableres mulighed for anmeldelse via kommunens hjemmeside og at erfaringerne præsenteres for udvalget seks måneder efter løsningen tages i brug.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

En række kommuner har givet mulighed for at anmelde socialt bedrageri via kommunens hjemmeside. Jf. undersøgelse i Jyllands-Posten juli 2010 drejer det sig om lidt mere end 1/3 af kommunerne, der giver denne mulighed.

 

Baggrunden for at fremsætte forslaget er, at give borgerne en anledning til at anmelde en mistanke om socialt bedrageri, når de alligevel er på kommunens hjemmeside. Endvidere er hensigten, at sikre yderligere opmærksomhed og dermed bearbejdning af holdningen til socialt bedrageri i det bornholmske samfund.

 

Det er usikkert om løsningen vil afstedkomme flere anmeldelser, men det er en forventning, at det vil lette proceduren for anmeldelse.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen, idet der internt kan laves en enkel mailformular på kommunens hjemmeside.

 

Under forudsætning af, at antallet af sager kan håndteres af de nuværende medarbejdere kræver det ikke flere ressourcer. Kommer der markant flere anmeldelser pga. muligheden og det viser sig at anmeldelserne har et reelt indhold, kan det overvejes at ansætte yderligere en medarbejder, men udgiften vil i så fald knyttes sammen med et tilsvarende eller større fald i omfanget af udbetalte ydelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 24. februar 2011 at der arbejdes videre med en ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget inden for regional udvikling og beskæftigelsesområdet. Ansøgningsfristen er den 9. marts 2011.

 

Med henblik på en fortsat drøftelse af frikommuneidéer på beskæftigelsesområdet vedhæftes materialet som forelagt til kommunalbestyrelsesmødet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 punkt 30: Deltagelse i frikommuneforsøg (DOT)

2.
orientering fra KL om frikommuneforsøget og brev fra indenrigs- og sundhedsministeren: Frikommuneforsøg 2012-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sygefravær og rummelighed

15.20.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 1. februar 2011 besluttede udvalget at arbejdsmiljøet i BRK drøftes i næste møde med udgangspunkt i Arbejdsmiljørapport 2009.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Drøftet. Udvalget opfordrer til at der fortsat arbejdes med nedbringelse af sygefraværet, fastholdelse og rummelighed i BRK.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljørapport 2009 er blevet drøftet i MED-Hovedudvalget i mødet den 10. juni 2010, og i MHU’s dialogmøder med Økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetprocessen.

 

Konklusionen på rapporten er at sygefraværet fortsat er stigende, mens antallet af arbejdsskader er faldende.

 

Sygefraværet er steget fra 5,5 % i 2008 til 6,2 % i 2009, hvilket svarer til 22,5 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder.

 

På landsplan ligger BRK pænt placeret som nr. 18 i sammenligning med andre danske kommuner. Den rene lønudgift til sygefravær er 62 mio. kr. Hertil kommer vikarudgifter og indregning af dagpengerefusion.

 

Antal anmeldte arbejdsskader er i 2009 er 320 mod 374 i 2008. I 2009 er anmeldt 119 skader med fravær.

 

MED-udvalgene indberetter årligt til MHU om hvad der i virksomhederne arbejdes med på arbejdsmiljøområdet, og hvilke udfordringer der er.

Der foreligger Trivselsrapport med den gennemførte trivselsmåling i BRK, hvor 65 % af de de ansatte deltog. Trivselsmålingen er et led i HR-strategien for BRK.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Arbejdsmiljørapport 2009 (MHT)

2.
Trivselsrapport, januar 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Dialogmøder med virksomhederne

00.15.00A00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøde med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

I mødet den 30. november 2011 besluttede udvalget at de næste dialogmøder skal tilrettelægges som møder med de enkelte teams.

 

I mødet den 1. februar 2011 besluttede udvalget, at dialogmødernes afholdes i forbindelse med udvalgsmøderne den 5. april og den 3. maj kl. 13.00.

 

Der forelægges i mødet en konkret plan for tilrettelæggelse og afvikling af dialogmøderne på de to mødedage.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at planen for dialogmøderne godkendes.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen vedrørende 2012 målene (se pkt.4). 5. april: Mål 1 langtidsledige og mål 3 Unge. 3. maj: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 4 indvandrere.

 

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Resultatoversigt 3. kvartal 2010

15.00.15P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

11

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Periodisk resultatoversigt over beskæftigelsesindsatsen efter 3. kvartal 2010 i Jobcenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller, at resultatoversigten tages til efterretning.

 

Det lokale Beskæftigelsesråd den 22. februar 2011:

Til efterretning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatoversigten tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Resultatoversigten opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·         De enkelte forsørgelsesgrupper: Jobklare ledige, indsatsklare ledige og midlertidig passive ledige, revalidender, fleksjob, ledighedsydelse samt førtidspension

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og rettidighed

·         Scorecards med ministermålene i forhold til jobcentrene i jobcenterklyngen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fra beskæftigelsesregionen foreligger månedlige ledighedstal, og en række andre omfattende statistiske rapporter og resultatopgørelser som har interesse for både Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd. Hertil kommer de løbende opdaterede informationer på jobindsats.dk.

 

For at gøre oplysningerne om beskæftigelsesindsatsen lettere tilgængelig for Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd, udarbejder jobcentret periodiske resultatoversigter over beskæftigelsesindsatsen. Resultatoversigten udarbejdes i det samme koncept som den årlige Resultatrevision.

 

Den årlige Resultatrevision er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Bornholm i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i jobcenterklyngen med samme rammevilkår.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Resultatoversigt 3. kvartal 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Det lokale Beskæftigelsesråd
  2. Status for rettidigheden i indsatsen
  3. Virksomhedscentre
  4. Status på Det sociale Kapitel
  5. Beskæftigelseskonference den 8. april 2011 i Falconér Centret, Frederiksberg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Taget til efterretning.

f. jobCAMP 11 2.-4. november 2011 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

g. CAK er af Forebyggelsesfonden bevilget 3 mio. kr. til sundhedsfremme for   kontanthjælpsmodtagere.

h. Ekstraordinært udvalgsmøde afholdes den 16. marts kl. 15.00

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2011

1.
Udvikling i rettidighed i Jobcenter Bornholm (PDF)

2.
Aftaler om virksomhedscentre pr. 4. februar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

13

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

14

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

15

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Intet.