Referat
Beskæftigelsesudvalget
05-04-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. januar 2011
  åbent 3 Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Jobcenter Bornholm
  åbent 4 Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Borgercenteret
  åbent 5 Mål for 2012
  åbent 6 Budget 20102
  åbent 7 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 8 Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 9 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 10 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 11 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger
  åbent 12 Etablering af virksomhedspraktikker for sygedagpengemodtagere
  åbent 13 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 14 Koordination med andre politikområder
  åbent 15 Dialogmøder med virksomhederne
  åbent 16 Sager til orientering
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

1

 

 

Fraværende

Jacob Kjøller

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. januar 2011

00.01.00Ø02-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 28. februar 2011.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 28. februar 2011. (Lukket bilag)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. januar 2011 (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Jobcenter Bornholm

00.01.00P27-0650

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgningen for 2010 behandles i udvalgsmøde primo april som grundlag for behandling af mål for 2012, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Jobcenter Bornholm har nået de fleste af målene i 2010-aftalen. Således er målene for arbejdskraftreserven og for unge på offentlig forsørgelse nået. Mens målet for antal sygedagpengeforløb over 26 uger ikke blev nået.

 

Beskæftigelsesindsatsen i jobcentret er i øvrigt omfattet af den almindelige resultatopfølgning på beskæftigelsesområdet, som kan ses på Jobindsats.dk

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Aftaleopfølgning for Jobcenter Bornholm for 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Borgercenteret

00.01.00P27-0651

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgningen for 2010 behandles i udvalgsmøde primo april som grundlag for behandling af mål for 2012, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Borgercenteret har nået de fleste af målene i 2010-aftalen. Således er målet for reduktion af misbruget af sociale ydelser og for permanent boligplacering af nyankomne flygtninge nået. Mens målet for færdigbehandling af forsørgelsesydelser ikke blev nået.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Aftaleopfølgning for Borgercenteret for 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Mål for 2012

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Oplæg til 2012-mål behandles i udvalgsmøde primo april, og skal senest den 8. april sendes til Økonomi og Analyse, og indgår i budgetarbejdet herunder budgetseminar 1 den 26. april. Måloplæg 2012 indgår endvidere i udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at oplægget til 2012-mål drøftes, og videresendes til at indgå i budgetseminar 1

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

BU-8-1 og BU-8-2 forelægges udvalget som selvfinansierende projekter.

Til budgetseminar 1 videresendes BU-7-1 til BU-7-6, BU-8-3 som nyt BU-8-1 og BU-8-4 som nyt BU-8-2, samt nyt BU-8-3 lig BU-7-6.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets oplæg til 2012-mål skal sendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011, og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

 

De fire visioner er:

 

• Et godt og aktivt liv for alle

 

• Bornholm som vidensamfund

 

• Grøn bæredygtig Ø

 

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales i budgetvejledningen at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

 

I måloplægget er der på Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering opstillet 6 politiske mål, hvoraf de første 4 er udgøres af de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål for 2012, som skal indgå med konkret formulerede niveaumål i Beskæftigelsesplan 2012. Hertil kommer et mål på sygedagpengeområdet, og endelig et mål vedrørende Beskæftigelsesudvalgets bemyndigelse til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats.

 

På Politikområde 8 Forsørgelsesydelser er opstillet 4 politiske mål. Dertil kommer et forslag til ØKE-mål.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Måloplæg 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budget 2012

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget fik i mødet den 1. februar 2011 forelagt den af Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede rammereduktion i budget 2012-2015.

 

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest den 15. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag for 2012 til Økonomi og analyse. Dette dagsordenspunkt beskriver kort tids- og procesplanen for Beskæftigelsesudvalgets arbejde med budgetoplæg og mål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

a.      at forslag til proces for budget 2012 inden for Beskæftigelsesudvalgets område godkendes

b.      at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

c.      at idéer til op- og nedprioriteringer drøftes i dialogmøderne med virksomhederne

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

a. og c. Godkendt.

b. Udvalget drøftede mulighederne for overholdelse af budgetrammen, og lagde herunder vægt på at udvalgets budgetområde tilføres de nødvendige bevillinger, som følge af de økonomiske konsekvenser af omlægningen fra refusion til bloktilskud, til en fortsættelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til fortsat drøftelse af mulighederne for overholdelse af budgetrammen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Proces for budget 2012

 

Budgetbidrag

Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte budgetrammer, og der skal samtidig tages højde for alle kendte ændringer i årets løb. Udvalgene udarbejder budgetter, så der er sammenhæng mellem beløb og aktivitetsforudsætninger.

 

Fagudvalgenes budgetbidrag skal indeholde følgende:

- politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

- forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

- økonomisk ramme og budgetforudsætninger

- forslag til takster

- forslag til anlæg

 

Fagudvalgets budgetbidrag fremsendes til Økonomi og Analyse senest primo juni 2011..

 

Krav til økonomiske prioriteringer

Det fremgår af Budgetvejledningen 2012, at fagudvalgene skal udarbejde et budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder også finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

 

Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene..

 

Rammereduktionen udgør for Beskæftigelsesudvalget 1.111 000 kr., fordelt med 746.000 kr. på politikområdet Beskæftigelse og aktivering, og 365.000 kr. på Forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal derfor som minimum finde besparelse på et beløb svarende hertil. Ønsker om opprioriteringer kræver, at udvalget finder yderligere budgetreduktioner.

 

Nyt budget 2011 - betydning for 2012?

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1.januar 2011, har vidtrækkende konsekvenser for den kommunale økonomi på beskæftigelsesområdet. Den generelle refusionssænkning øger den kommunale medfinansiering med ca. 8,5 mia. kr. og kræver gennemgribende omlægninger af beskæftigelsesindsatsen.

 

KL har fra første færd skarpt kritiseret, at regering og Folketing har gennemført så afgørende markante ændringer af de økonomiske vilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats med så kort varsel.

 

Dette betyder, at mange kommuner må ændre markant på forudsætningerne i det allerede vedtagne budget for 2011 bl.a. i forhold til aktiveringsindsatsen. Denne proces er i fuld gang, og en række kommuner har givet udtryk for, at der netop nu er et stort behov for information om, hvordan finansieringsomlægningen mere konkret ændrer grundlaget for kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet.

 

I lyset af kommunernes presserende informationsbehov, udsender KL ekstraordinært et udkast til beskrivelse af forudsætningerne i finansieringsomlægningen, som vil indgå i den kommende budgetvejledningsskrivelse om beskæftigelsesområdet.

 

De væsentligste udeståender er

 

• Det nye fælles driftsloft for udgifter til aktive tilbud

• De forudsatte besparelser vedr. aktivering af sygedagpengemodtagere

• Udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

 

Opgørelsen af det driftsloft bygger på, at kommunerne skal kunne indhente den samme refusion under det nye loft, som under de gamle lofter. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Hertil kommer, at der knytter sig byrdefordelingsmæssige konsekvenser til Beskæftigelsesministeriets beregninger, som KL ikke mener, at der er taget tilstrækkelig hånd om.

 

En række kommuner har peget på, at forventningen om en reduktion af udgifterne til aktivering af sygemeldte, beror på en misforståelse ved vurderingen af kommunernes udgifter. Kommunerne har i overensstemmelse med vejledning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen medtaget udgifter til forrevalidering, som der ikke har været nogen intentioner om at reducere. KL arbejder på at tilvejebringe en vurdering af, hvor stor en del af udgifterne, der vedrører forrevalidering.

 

I forhold til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige skal kommunerne nu medfinansiere. Nyordningen er i strid med grundlæggende principper om sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar, eftersom kommunerne ikke har nogen indflydelse på de lediges valg af uddannelse.

 

KL har endvidere udarbejdet en regnearksskabelon, som kan anvendes ved vurderingen af de økonomiske virkninger af finansieringsændringer for den enkelte kommune.

 

Regnearksskabelonen giver mulighed for, at sammenligne kommunens egne vurderinger af de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen med Beskæftigelsesministeriets. Jobcentret er i øjeblikket i gang med at regne på hvordan konsekvenser bliver for BRK.

 

Mål 2012:

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011, og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

 

De fire visioner er:

 

• Et godt og aktivt liv for alle

 

• Bornholm som vidensamfund

 

• Grøn bæredygtig Ø

 

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

 

Mål for Beskæftigelsesudvalgets område er i denne dagsorden behandlet under punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

5

 

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010, og er vedhæftet dagsordenspunkterne til 30. november 2010 og 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages på grundlag af en gennemgang af jobcentrets eksisterende tilbudsvifte ud fra de nu kendte muligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Genoptages.

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

   - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

Yderligere oplysninger og beregninger forelægges i mødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

    at der bevilges kr. 900.000,

    at beløbet finansieres af ledighedsydelseskontoen med 0 % refusion,

    at der foretages en løbende opfølgning af projekterne med forelæggelse af status på

        resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgere som er visiteret til et fleksjob, men som endnu ikke har fået et sådan etableret, er tilknyttet jobcenteret med henblik på afklaring og hjælp i denne forbindelse. Ved tilkendelsen af fleksjob bliver borgerne matchet i matchgruppe 1 eller 2, hvor 1 henviser til dem der kan tage et fleksjob indenfor 3 måneder og match 2 til de borgere som ikke umiddelbart kan tage et fleksjob indenfor 3 måneder. Match 1 borgere henvises efter nuværende procedurer til jobkonsulenterne for etablering af et fleksjob.

 

Match 2 borgerne er de borgere som skal afklares yderligere ift. hjælp til at overgå til matchgruppe 1. Disse borgeres situation forværres jo længere der går uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og statistikkerne, såvel som egne erfaringer viser klart, at jo længere borgeren går, jo større er sandsynligheden for at vedkommende ender på en førtidspension. Lovgivningen pålægger Jobcenter Bornholm at viderevisitere borgere på ledighedsydelse til anden aktør, når de har modtaget ydelsen i 12 måneder. Jobcenter Bornholm indgået aftale med Jobvision om et 26 ugers forløb, før de tilbagevisiteres til jobcenteret. De borgere som endnu ikke har opnået et fleksjob efter endt periode tilbagevisiteres til Jobcenteret for videre behandling. Disse har nu en varighed på 18 måneder og er en 100 % kommunal udgift i den resterende tid de modtager ledighedsydelse.

 

Medio marts 2011 er der 52 borgere til knyttet jobcenteret som har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, og som er en 100 % kommunal udgift (i 2010 var tallet 44). En beregning viser at dette tal vil stige til ca. 80 sager i løbet af 4 måneder, også hvis man fratrækker de sager gruppen forventer at få afklaret i perioden.

 

En fokuseret og intensiveret indsats overfor disse borgere vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse og dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse.

 

Målet for disse borgere er og har hele tiden været et fleksjob, men af flere grunde har de ikke kunne finde en virksomhed som har haft opgaverne eller jobbet til dem. Mange af disse har derfor gået og ventet i rigtig lang tid, en tid hvor deres tilstand som oftest ikke er blevet forbedret. Det bevirker desværre at sandsynligheden for at matche dem med en virksomhed bliver mindre jo længere tid de går og venter på ledighedsydelse. Grundene til at de ikke er blevet matchet med en virksomhed kan være mange, men sammensætningen af det bornholmske arbejdsmarked spiller en stor rolle, og så netop det faktum at disse borgere har brug for en ekstra støtte til at finde en virksomhed.

 

Alternativet er, at disse borgere bliver afklaret til førtidspension, da deres tilstand i den lange venteperiode er forværret i en sådan grad, at muligheden for at blive matchet med en virksomhed er forsvindende lille.

 

En øget fokuseret og intensiveret indsats overfor disse borgere i form af tættere og hyppigere kontakt, og støtte ift. en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder fokus på ordningen med de sociale fleksjob, vil resultere i en hurtigere afklaring og for dem hvor det er muligt, en forhøjet sandsynlighed for en match med en konkret virksomhed.

 

Denne indsats vil primært bygge på erfaringerne fra sygedagpengeprojektet: Aktive – Hurtigere tilbage, som netop viste at en hurtig og intensiveret personlig kontakt gjorde at sagerne blev hurtigere belyst og at borgerne dermed blev hurtigere afklaret.

 

Det primære formål vil være at hjælpe disse borgere med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af et fleksjob, som de har ventet på i over 18 måneder.

 

Der vil dog være borgere hvis tilstand i denne periode er forværret i en sådan grad at de skal indstilles til en førtidspension. Disse borgere vil dermed hurtigst muligt komme over på den rette forsørgelse ift. deres tilstand, og dermed at sparer kommunen for ydelserne på dette område.

 

Konkret er der tale om en indsats varetaget af to personer som ansættes til netop denne kontakt/indsats. Dette vil samtidigt frigøre nogle ressourcer i fleksgruppen til at varetage de tilbageværende borgere og intensivere indsatsen for dem, således at tilgangen til de langvarige sager over 18 måneder bremses.

 

En yderligere effekt af dette vil være at fleksgruppen i langt højere grad vil kunne foretage de lovpligtige revurderinger, som med det nuværende pres ikke altid nås rettidigt. Dette har økonomiske konsekvenser for kommunen i form af tilbagebetaling af de sager hvor dette ikke nås. Den ovenstående indsats vil som sagt frigøre ressourcer i fleksgruppen til overholdelse af dette, og dermed opnå yderligere besparelse.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentret vurderer at vi ved ansættelse af to personer vil kunne varetage 80 sager, og at minimum halvdelen af disse sager vil kunne afsluttes minimum 2 måneder før.

 

Ledighedsydelse (100 % kommunal udgift): kr. 15.000,00

 

Det giver følgende regnestykke:

 

Udregning: (ledighedsydelse * antal sparede måneder * antal personer)

 

Besparelse:                       Kr. 15.000,00 * 2 * 40 = kr. 1.200.000,00

Udgift (2 sagsbehandlere):  Kr. 450.000,00 * 2       = kr.    900.000,00

Minimum besparelse:                                          = kr.    300.000,00         

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

at der til videreførelse af en Hurtig i gang indsats i 1. halvår af 2011 bevilges et rammebeløb på kr. 740.000 (løn: 600.000 kr./ Drift: 140.000)

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Godkendt.

 

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

                 at Hurtig i gang videreføres i resten af 2011, og at der bevilges et rammebeløb på

                 på kr. 740.000 (løn: 600.000 kr./drift: 140.000 kr.)            

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I forløbet er der til varetagelse af indsatsen ansat to medarbejdere (vejledere) pr. 1. oktober 2010. Da indsatsen alene været iværksat i knap 2 måneder, kan der endnu ikke opgøres egentlige effekter heraf. Dog angiver forløbet, at ud af 60 deltagere er 18 gået i ordinær beskæftigelse, mens 5 er startet i et aktivt tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering) tidligere end minimumskravets bestemmelser.

 

Indtil videre har 78 personer været omfattet den tidlige og aktive indsats.

 

Udvalget godkendte endvidere at der i slutningen af 2010 tages stilling til en videreførelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 1. halvår af 2011, med et forventet rammebeløb på kr. 740.000.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomisk gevinst ved forløbet hidtil i 2010 kan endnu ikke opgøres, men det forventes først at kunne gøres i løbet af 1. kvartal 2011, hvor kravet om virksomhedsrettet aktivitet iværksat ved ca. 3 måneders ledighed og med en varighed på minimum 13 uger, kan følges.

 

Pr. 1. januar 2011 er refusion af ydelser ændret til 50 % i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde, og 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder.

 

Tilføjelse til udvalgsmødet den 5. april 2011:

 

En opgørelse medio marts 2011 viser, at i alt 135 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats, hvilket er noget over det deltagetantal som var forudsat.

 

Af deltagerne er

 

Ø      I Job                             52 personer

Ø      Uddannelse ordinær  7 personer

 

Det svarer til at knap 44 % er afmeldt jobcentret. Hvilket er betydeligt over forventet niveau.

 

I alt 32 personer deltager/har deltaget i et aktivt tilbud frem til nu(virksomhedspraktik, løntilskud eller kurser), tidligere end minimumskravenes bestemmelser.

 

Af de 32 personer har 15 personer deltaget i uddannelse (typisk 4 ugers AMU-kurser)

15 personer har deltaget i virksomhedspraktik (typisk 4 ugers forløb, enkelte udover – kontanthjælpsmodtagere) og

2 personer er startet i løntilskud.

 

På baggrund af de ændrede refusionsregler fra 1. januar 2011 og tidspunktet for denne opgørelse, er det ikke muligt at angive de konkrete økonomiske ’gevinster’ ved forløbet.

 

Det forventes, at finansieringen vil ske som forudsat ved en reduktion i den gennemsnitlige ledighed på 1,4 uge og ved en højere refusion ved deltagelse i aktive tilbud.

 

Afslutningsraten for de første måneder af projektet indikerer allerede nu, at der i gennemsnit kan forventes at reducere varigheden med mere end de forudsatte 1,4 uger.

 

Evaluering fra deltagere:

Den foreløbige tilbagemelding fra såvel de to medarbejdere som deltagerne (spørgeskema) er, at der er stor tilfredshed med forløbet.

 

Der mødes lidt utryghed over at blive indkaldt så tidligt i ledighedsforløbet. Der er glæde over den information som gives om blandt andet kursusmuligheder, muligheder i den første ledighedsperiode, oplysninger om ændrede regler og hvor man kan søge hjælp m.m. Ved at mødes jævnligt opstår også et socialt netværk blandt deltagerne.

 

Den fysiske placering af Hurtig i Gang uden for Jobcentret anses for meget positivt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Ny beregning og opfølgning medio marts 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Notat af 31. marts 2011 om status på tidlig indsat for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger

15.20.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med særlig indsats i sygedagpengesager over 52 uger med bevilling af kr. 375.000.

 

I mødet den 16. marts 2011 godkendte udvalget implementering af ny praksis i forlængelsessager, og revurdering af løbende sager i overensstemmelse hermed.

 

Til denne særlige indsats er nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer, som behandler og varetager ca. 50 % af sygedagpengesagerne over 52 uger. Gruppen gennemgår disse sager med henblik på at få lukket dem hurtigere gennem en fokuseret og intensiveret indsats. Jobcentret har koblet Kommunernes Revision BDO på denne proces som sparringspartner.

 

Ved opstart medio februar 2011 fik gruppen overdraget 106 sager til denne særlige indsats. Med en fokuseret og intensiveret indsats i disse sager, er der en forventning om, at størstedelen vil kunne afsluttes i løbet af projektperioden.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for baggrund og status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Notat af 31. marts 2011 om status på indsatsen overfor langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Etablering af virksomhedspraktikker for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med virksomhedspraktikker med bevilling af kr. 144.500 til køb af pladser hos anden aktør.

 

Med baggrund i ventetid på etablering af virksomhedspraktikker for sygedagpengemodtagere har Jobcenter Bornholm indgået aftale med Jobvision A/S, om etablering og afvikling af 17 virksomhedspraktikker for sygedagpenge modtagere.

15 sager fra ventelisten er oversendt til Jobvision ved udgangen af uge 12, mens 2 sager forventes oversendt inden udgangen af uge 13.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for status.

Økonomiske konsekvenser

Ventetidsreduktionen betyder foreløbig en besparelse på godt kr. 158.000 på udgifterne på sygedagpenge. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Notat af 25. marts 2011 om opfølgning på virksomhedspraktikker for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 23. marts 2011 indskrevet 44 borgere. Normering er 25. I alt siden start har der været105 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Notat af 23. marts 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Med baggrund i øens høje antal ledige anbefaler Beskæftigelsesudvalget en koordineret og synlig erhvervsrettet indsats for at skabe flere arbejdspladser.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Dialogmøder med virksomhederne

00.15.00A00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

I mødet den 8. marts 2011 besluttede udvalget, at dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og opdeles efter 2012-målene (se dagsordenens punkt 5).

 

5. april kl. 13.30: Mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed.

 

3. maj kl. 13.30: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 3 indvandrere

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Godt dialogmøde. Udvalget afventer tilbagemeldinger fra medarbejderne.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte disse emner:

1.      Virksomheden giver en kort status på 2011 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2012

2.      Op- og nedprioriteringer til budgetforslag 2012

3.      Drøftelse af konkrete oplæg til mål for 2012.

Økonomiske konsekvenser

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.      Status for rettidigheden i indsatsen

c.      Virksomhedscentre

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Nye målinger af rettidigheden af samtaler i sygedagpengeopfølgningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen 23. marts 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

17

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

18

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

19

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Intet.