Referat
Beskæftigelsesudvalget
03-05-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 31. marts
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Beskæftigelsesudvalgets områder
  åbent 4 Mål for 2012
  åbent 5 Budget 2012
  åbent 6 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 7 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år
  åbent 8 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 9 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger
  åbent 10 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 11 Koordination med andre politikområder
  åbent 12 Resultatrevision 2010
  åbent 13 Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling
  åbent 14 Dialogmøder med virksomhederne
  åbent 15 Sager til orientering
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms Kjær deltog fra kl. 15.45 under pkt. 4.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 31. marts

00.01.00Ø02-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. marts 2011.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 28. februar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. marts 2011. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 28. februar 2011. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Beskæftigelsesudvalgets områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Grundet omlægning af finansieringssiden af beskæftigelsesområdet kan det forventede regnskab for 2011 på Beskæftigelsesudvalgets område ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at udgifterne og finansieringen efter omlægning set under ét balancerer.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Beskæftigelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 81,18 mio. kr. til Jobcentret, svarende til det foreløbige mertilskud Bornholms Regionskommune modtager som følge af finansieringsomlægningen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Beskæftigelsesudvalgets områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering

Pr. 1. januar 2011 er der gennemført en grundlæggende ændring af lovgrundlaget for Beskæftigelsesområdet, herunder specielt den finansieringsmæssige del.

Dette betyder, at en øget del nu refunderes via bloktilskud og beskæftigelsestilskud, og i mindre grad via direkte refusioner. Da alle forhandlinger mellem KL og ministerierne endnu ikke er afsluttet, betyder dette en usikkerhed i forhold til de konkrete vilkår for Bornholms Regionskommune.

Data pr. 31. marts 2011 kan derfor ikke umiddelbart anvendes som grundlag for budgetopfølgning.

Området Borgere og Beskæftigelse er i samarbejde med ØA i gang med at klarlægge konsekvenserne for Bornholms Regionskommune.

Der er indarbejdet en overgangsordning gældende for 2011, som sikrer at kommuner max. kan miste refusion svarende til 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag, hvilket svarer til 2,9 mio. kr. for Bornholms Regionskommune.

 

Politikområde 8 Forsørgelsesydelser

Borgercentret forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den overførbare ramme, hvilket betyder, at der af overførslen fra 2010 bruges 0,1 mio. kr. i 2011 til finansiering af øget aktivitetsniveau på kontanthjælpsområdet og pensionsområdet, herunder tilgang af ressourcekrævende førtidspensionister.

For så vidt angår den ikke-overførbare ramme, henvises til Jobcentrets bemærkning under politikområde 7.

 

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt kan det forventede regnskab på Beskæftigelsesudvalgets område ikke vurderes, men det forventes at udgifterne og finansieringen efter omlægning set under ét balancerer.

Samlet set er der på den overførbare bevilling overført et overskud på 2,1 mio. kr. fra 2010, og heraf forventes 0,1 mio. kr. anvendt i 2011.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 (slettes evt.?)

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Jobcenter Bornholm

1.641

0

0

1.641

0

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

0

1.641

0

Borgercenteret - forsørgelsesydelser

519

-119

0

400

0

Forsørgelsesydelser

519

-119

0

400

0

Beskæftigelsesudvalget

2.160

-119

0

2.041

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

Bornholms Regionskommune modtager et ekstra bloktilskud og beskæftigelsestilskud på 81,18 mio. kr. Det anbefales, at der meddeles en tillægsbevilling til drift og statsrefusion på samme beløb, idet det således forudsættes, at udgiftssiden og finansieringen balancerer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Mål for 2012

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Oplæg til 2012-mål behandles i udvalgsmøde primo april, og skal senest den 8. april sendes til Økonomi og Analyse, og indgår i budgetarbejdet herunder budgetseminar 1 den 26. april. Måloplæg 2012 indgår endvidere i udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at oplægget til 2012-mål drøftes, og videresendes til at indgå i budgetseminar 1

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

BU-8-1 og BU-8-2 forelægges udvalget som selvfinansierende projekter.

Til budgetseminar 1 videresendes BU-7-1 til BU-7-6, BU-8-3 som nyt BU-8-1 og BU-8-4 som nyt BU-8-2, samt nyt BU-8-3 lig BU-7-6.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til videre drøftelse af 2012-målene.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgets oplæg til 2012-mål skal sendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011, og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

 

De fire visioner er:

 

• Et godt og aktivt liv for alle

 

• Bornholm som vidensamfund

 

• Grøn bæredygtig Ø

 

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales i budgetvejledningen at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

 

I måloplægget er der på Politikområde 7 Beskæftigelse og aktivering opstillet 6 politiske mål, hvoraf de første 4 er udgøres af de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål for 2012, som skal indgå med konkret formulerede niveaumål i Beskæftigelsesplan 2012. Hertil kommer et mål på sygedagpengeområdet, og endelig et mål vedrørende Beskæftigelsesudvalgets bemyndigelse til at iværksætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats.

 

På Politikområde 8 Forsørgelsesydelser er opstillet 4 politiske mål. Dertil kommer et forslag til ØKE-mål.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I mødet den 5. april 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget hvilke 2012-mål der skulle indgå i udvalgets måloplæg til budgetseminar 1.

 

Efter budgetseminar 1 og frem til budgetseminar 2 den 26. juni skal der arbejdes videre med målene, idet der i udvalgsbehandlingen skal inddrages kommentarer fra budgetseminar 1, og vurdering af de økonomiske konsekvenser.

 

Økonomi og Analyse bearbejder materialet fra budgetseminar 1, der formentlig vil foreligge til udvalgsmødet.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Måloplæg 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budget 2012

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget fik i mødet den 1. februar 2011 forelagt den af Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede rammereduktion i budget 2012-2015.

 

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest den 15. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag for 2012 til Økonomi og analyse. Dette dagsordenspunkt beskriver kort tids- og procesplanen for Beskæftigelsesudvalgets arbejde med budgetoplæg og mål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller

a.      at forslag til proces for budget 2012 inden for Beskæftigelsesudvalgets område godkendes

b.      at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

c.      at idéer til op- og nedprioriteringer drøftes i dialogmøderne med virksomhederne

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

a. og c. Godkendt.

b. Udvalget drøftede mulighederne for overholdelse af budgetrammen, og lagde herunder vægt på at udvalgets budgetområde tilføres de nødvendige bevillinger, som følge af de økonomiske konsekvenser af omlægningen fra refusion til bloktilskud, til en fortsættelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til fortsat drøftelse af mulighederne for overholdelse af budgetrammen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Drøftet.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Drøftet. Afdækning af problemer på integrationsområdet, og problemer vedrørende råd og vejledning af borgere der mister forsørgelsesgrundlagte forelægges i næste møde.

Sagsfremstilling

Proces for budget 2012

 

Budgetbidrag

Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag inden for de udmeldte budgetrammer, og der skal samtidig tages højde for alle kendte ændringer i årets løb. Udvalgene udarbejder budgetter, så der er sammenhæng mellem beløb og aktivitetsforudsætninger.

 

Fagudvalgenes budgetbidrag skal indeholde følgende:

- politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

- forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

- økonomisk ramme og budgetforudsætninger

- forslag til takster

- forslag til anlæg

 

Fagudvalgets budgetbidrag fremsendes til Økonomi og Analyse senest primo juni 2011..

 

Krav til økonomiske prioriteringer

Det fremgår af Budgetvejledningen 2012, at fagudvalgene skal udarbejde et budgetbidrag inden for de udmeldte økonomiske rammer, herunder også finansiering til opprioriteringer gennem omprioriteringer eller nedprioriteringer inden for udvalgets område. Det er således ikke muligt for fagudvalgene at fremsætte forslag til ufinansierede driftsaktiviteter.

 

Udvalget skal dermed arbejde med opprioriteringer, nedprioriteringer og omprioriteringer for at få det samlede udvalgsbudget til at hænge sammen inden for rammen. Som led heri skal formålet med og konsekvenserne af de enkelte politiske prioriteringer beskrives.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene..

 

Rammereduktionen udgør for Beskæftigelsesudvalget 1.111 000 kr., fordelt med 746.000 kr. på politikområdet Beskæftigelse og aktivering, og 365.000 kr. på Forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal derfor som minimum finde besparelse på et beløb svarende hertil. Ønsker om opprioriteringer kræver, at udvalget finder yderligere budgetreduktioner.

 

Nyt budget 2011 - betydning for 2012?

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft 1.januar 2011, har vidtrækkende konsekvenser for den kommunale økonomi på beskæftigelsesområdet. Den generelle refusionssænkning øger den kommunale medfinansiering med ca. 8,5 mia. kr. og kræver gennemgribende omlægninger af beskæftigelsesindsatsen.

 

KL har fra første færd skarpt kritiseret, at regering og Folketing har gennemført så afgørende markante ændringer af de økonomiske vilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats med så kort varsel.

 

Dette betyder, at mange kommuner må ændre markant på forudsætningerne i det allerede vedtagne budget for 2011 bl.a. i forhold til aktiveringsindsatsen. Denne proces er i fuld gang, og en række kommuner har givet udtryk for, at der netop nu er et stort behov for information om, hvordan finansieringsomlægningen mere konkret ændrer grundlaget for kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet.

 

I lyset af kommunernes presserende informationsbehov, udsender KL ekstraordinært et udkast til beskrivelse af forudsætningerne i finansieringsomlægningen, som vil indgå i den kommende budgetvejledningsskrivelse om beskæftigelsesområdet.

 

De væsentligste udeståender er

 

• Det nye fælles driftsloft for udgifter til aktive tilbud

• De forudsatte besparelser vedr. aktivering af sygedagpengemodtagere

• Udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

 

Opgørelsen af det driftsloft bygger på, at kommunerne skal kunne indhente den samme refusion under det nye loft, som under de gamle lofter. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Hertil kommer, at der knytter sig byrdefordelingsmæssige konsekvenser til Beskæftigelsesministeriets beregninger, som KL ikke mener, at der er taget tilstrækkelig hånd om.

 

En række kommuner har peget på, at forventningen om en reduktion af udgifterne til aktivering af sygemeldte, beror på en misforståelse ved vurderingen af kommunernes udgifter. Kommunerne har i overensstemmelse med vejledning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen medtaget udgifter til forrevalidering, som der ikke har været nogen intentioner om at reducere. KL arbejder på at tilvejebringe en vurdering af, hvor stor en del af udgifterne, der vedrører forrevalidering.

 

I forhold til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige skal kommunerne nu medfinansiere. Nyordningen er i strid med grundlæggende principper om sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar, eftersom kommunerne ikke har nogen indflydelse på de lediges valg af uddannelse.

 

KL har endvidere udarbejdet en regnearksskabelon, som kan anvendes ved vurderingen af de økonomiske virkninger af finansieringsændringer for den enkelte kommune.

 

Regnearksskabelonen giver mulighed for, at sammenligne kommunens egne vurderinger af de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen med Beskæftigelsesministeriets. Jobcentret er i øjeblikket i gang med at regne på hvordan konsekvenser bliver for BRK.

 

Mål 2012:

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011, og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

 

De fire visioner er:

 

• Et godt og aktivt liv for alle

 

• Bornholm som vidensamfund

 

• Grøn bæredygtig Ø

 

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

 

Mål for Beskæftigelsesudvalgets område er i denne dagsorden behandlet under punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Vil blive gennemgået på mødet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

5

 

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

7

 

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010, og er vedhæftet dagsordenspunkterne til 30. november 2010 og 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages på grundlag af en gennemgang af jobcentrets eksisterende tilbudsvifte ud fra de nu kendte muligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Genoptages.

 

 

Der vil i mødet blive redegjort for de tilretninger som allerede er iværksat i 2011 i forhold til redskabsviften i den aktive beskæftigelsesindsats, samt oplæg til drøftelse af den fortsatte strategi på området ud fra de nu kendte økonomiske rammer.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Genoptages.

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

   - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige over 30 år

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

 

En opgørelse ultimo april viser, at 190 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 112 i job, hvilket svarer til knap 60 %, 9 er i ordinær uddannelse, 22 har deltaget i virksomhedspraktik og 9 har deltaget i løntilskud.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet må på baggrund af de ændrede refusionsregler afvente næste forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Notat af 27.april 2011 om opfølgning på Projekt Hurtig i gang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Notat af 28. april 2011 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger

15.20.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med særlig indsats i sygedagpengesager over 52 uger med bevilling af kr. 375.000.

 

I mødet den 16. marts 2011 godkendte udvalget implementering af ny praksis i forlængelsessager, og revurdering af løbende sager i overensstemmelse hermed.

 

Til denne særlige indsats er nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer, som behandler og varetager ca. 50 % af sygedagpengesagerne over 52 uger. Gruppen gennemgår disse sager med henblik på at få lukket dem hurtigere gennem en fokuseret og intensiveret indsats. Jobcentret har koblet Kommunernes Revision BDO på denne proces som sparringspartner.

 

Ved opstart medio februar 2011 fik gruppen overdraget 106 sager til denne særlige indsats. Med en fokuseret og intensiveret indsats i disse sager, er der en forventning om, at størstedelen vil kunne afsluttes i løbet af projektperioden.

Gruppen har i perioden frem til medio april 2011 lukket 19 sager. 3 borgere valgt at klage over afgørelsen. Varigheden af de lukkede sager er fra 69 til 117 uger med en gennemsnitsvarighed på 86 uger.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for baggrund og status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Notat af 27. april 2011 om status på indsatsen overfor langvarige sygedagpengesager over 52 uger (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 26. april 2011 indskrevet 54 borgere. Normering i tilbuddet er 25. I alt siden start har der været 115 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

 

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Notat af 13. april 2011 af 13. april 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Konkret forslag forelægges i næste møde.

Yderligere til drøftelse i næste møde: 1. Flygtningeindsatsen, 2. borgere der mister forsørgelsesgrundlaget og 3. koordineret indsats for udsatte unge.

Sagsfremstilling

Der er ønsket en drøftelse af mulighederne for i BRK at ansætte et antal unge lærlinge/elever i praktikpladser, finansieret ved en sammentænkning af udgifter til kontanthjælp og den statslige præmieringsordning jf. aftalen herom mellem KL og regeringen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i mødet blive forelagt en finansieringsmodel.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Resultatrevision 2010

15.20.00P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2010 for Jobcenter Bornholm

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 28. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Resultatrevision for indsatsåret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

16.00.00G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I mødet den 14. januar 2009 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der halvårligt orienteres om den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Denne indsats omfatter bl.a. kontrol af sociale ydelser og socialt bedrageri.

 

Den halvårlige opfølgning til Beskæftigelsesudvalget finder sted i henholdsvis maj og november måned vedrørende den helhedsorienterede sagsbehandling i Borgercenteret. Den økonomiske opfølgning følger principperne i budgettet for 2011, dvs. opgjort som den beregnede udgift 12 måneder frem, fra det tidspunkt en fejlagtigt udbetalt ydelse stoppes.

 

I budgettet for 2011 er der sat øget fokus på indsatsen, prioriteret gennem ressourcer svarende til ansættelse af ét årsværk til at forstærke indsatsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatsen i 2011

Indsatsen i 2011 fokuserer fortsat på korrekt beregning af børnetilskud, økonomisk friplads, boligsikring, sygedagpenge og kontanthjælp samt borgere uden fast bopæl. Som noget nyt i 2011, vil der være mulighed for at give kommunen oplysninger vedrørende mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

 

Borgercenteret arbejder i 2011 løbende med anmeldelser, intern kontrol, samt undersøger sager med uoplyste arbejdsindtægter. Sagerne kan opdeles i de tre kategorier herunder:

 

Intern kontrol

Der fortages interne ”serviceeftersyn” når kontrolgruppen bliver opmærksomme på områder der kan have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion, eller om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholms Regionskommune.

Aktuelt har der været fokus på betaling af medicinregninger for pensionister til apoteker uden for Bornholm. Disse sager er endnu ikke afsluttet. Det undersøges om borgeren fortsat har tilknytning til Bornholm, og er berettiget til de ydelser som udbetales af Bornholms Regionskommune.

Løbende arbejdes der med kontrol af arbejdsindtægter samtidig med modtagelse af bl.a. kontanthjælp.

 

Anmeldelser

I perioden 1. januar til 31. december 2010 har Borgercenteret modtaget i alt 65 henvendelser, hvoraf størstedelen er anmeldelser, heraf er 49 sager afsluttet.

Ud af de 49 sager, har 16 sager givet anledning til fremtidige besparelser, 13 sager med tilbagebetalingskrav, 9 sager er videresendt til nærmere undersøgelse hos Skat.

6 sager er sendt til nærmere undersøgelse hos Politidirektøren. Heraf er 2 afsluttet uden tiltale og 4 sager afventer fortsat behandling. De resterende sager er fortsat under behandling i kontrolgruppen.

 

I indeværende år – 2011 – er der indtil videre modtaget 14 anmeldelser, for det meste omhandlende reelt enlige.

 

Øvrig indsats

Borgercenteret forventer i 2011 at deltage i aktioner under Fair Play, i samarbejde med Skat og Fødevarestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede besparelse (incl. krav) er pr. 31. december 2010 opgjort til kr. 2.032.339,81.

 

I første kvt. 2011 udgør den samlede besparelse kr. 370.205,87, fordelt på fremtidig besparelse med kr. 179.084,- samt tilbagebetalingskrav med kr. 191.121,87 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Borgercenteret afventer Regionskommunens endelig stillingstagen til leverandørvalg på IT systemer. Dette med henblik på at have en evt. mulighed for samkøring af registre, som kan generere en liste med ”mistænkelige” sager. En liste der kan anvendes til brug for intensivering af forebyggelse af socialt bedrageri.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Dialogmøder med virksomhederne

00.15.00A00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Beskæftigelsesudvalget holder dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og Aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercentret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

I mødet den 8. marts 2011 besluttede udvalget, at dialogmøderne tilrettelægges i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og opdeles efter 2012-målene (se dagsordenens punkt 5).

 

5. april kl. 13.30: Mål 1 langtidsledighed og mål 3 ungeledighed.

 

3. maj kl. 13.30: Mål 2 permanent forsørgelse og mål 3 indvandrere

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til efterfølgende drøftelse af forløb og indhold af dialogmødet.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Godt dialogmøde, der afventes en samlet evaluering.

Sagsfremstilling

Dagsordenen til dialogmøderne vil omfatte disse emner:

1.      Virksomheden giver en kort status på 2011 hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2012

2.      Op- og nedprioriteringer til budgetforslag 2012

3.      Drøftelse af konkrete oplæg til mål for 2012.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

15

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.      Status for rettidigheden i indsatsen

c.      Virksomhedscentre

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Til efterretning. Orientering om anvendelse af virksomhedspraktik vil fremtid tilgå udvalget.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

16

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Carl Ilsøe orienterede fra deltagelse i egu-konference.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

17

 

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Godkendt

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

18

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Intet