Referat
Beskæftigelsesudvalget
07-06-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. april
  åbent 3 Mål for 2012
  åbent 4 Budgetbidrag 2012 for Beskæftigelsesudvalget
  åbent 5 Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011
  åbent 6 Resultatrevision 2010
  åbent 7 Beskæftigelsesplan 2012
  åbent 8 Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige
  åbent 9 Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere
  åbent 10 Sygedagpengeindsatsen over 52 uger
  åbent 11 Tilbud til unge under 30 år
  åbent 12 Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK
  åbent 13 Koordination med andre politikområder
  åbent 14 Evaluering af dialogmøderne
  åbent 15 Overgang fra barn til voksen
  åbent 16 Sager til orientering
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Fokusopfølgning pr. 30. april

00.01.00Ø02-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2011.

Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. marts 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 30. april 2011. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. marts 2011. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mål for 2012

00.01.00Ø00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Fra budgetseminar 1 foreligger bemærkninger til udvalgets måloplæg og et forslag til nyt mål for 2012. Udvalgets mål for 2012 skal indgå i udvalgets budgetbidrag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ændringer til målene og forslaget til nyt mål drøftes og indgår i udvalgets budgetbidrag.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På budgetseminar 1 den 26. april 2011 drøftede kommunalbestyrelsen udvalgenes oplæg til mål for 2012, og kom med forslag til yderligere mål.

 

Målene er en del af udvalgets samlede budgetbidrag og indgår i materialet til budgetseminar 2 den 21. juni, og budgetseminar 3 den 29. – 30. august.

 

På budgetseminar 1 var der en enkelt kommentar til Beskæftigelsesudvalgets mål, og et forslag til nyt mål.

 

Nummer

Politikområde

Mål

Kommentar fra budgetseminar 1

BU-7-5

7 Beskæftigelse og aktivering

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes mest muligt

”mest muligt” slettes

 

 

 

 

Ad BU-7-5

På baggrund af kommentaren fra budgetseminar 1, og i øvrigt i tråd med formuleringerne af de overordnede mål i beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2012, foreslås det at målet omformuleres til ”Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes”

 

Som nyt mål blev der på budgetseminar 1 foreslået udarbejdelse af politik om Social ansvarlighed. Forslaget til nyt mål er medtaget som BU-7-7.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Kommentarer til udvalgenes mål fra budgetseminar 1 (DOC)

2.
Nye mål for 2012 - udarbejdet på budgetseminar 1 (DOC)

3.
Måloplæg 2012 til budgetbidraget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetbidrag 2012 for Beskæftigelsesudvalget

00.30.04Ø02-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest den 15. juni skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og analyse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller budgetbidrag på udvalgets politikområder til behandling.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

I budgetbidraget indarbejdes en forøget rammebesparelse på yderligere 1,4 mio. kr., eller på i alt 2,5 mio. kr. på kontoen for sygedagpenge uden refusion.

Der uddeltes bilag vedr. baggrunden for rammereduktionen.

 

 

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2012 fremgår at Beskæftigelsesudvalget budgetbidrag for 2012 skal indeholde:

·         Politikområdebeskrivelser for Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, og Politikområde 8: Forsørgelse, herunder status og udfordringer

·         Forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

 

Rammereduktionen udgør for Beskæftigelsesudvalget 1.111 000 kr., fordelt med 746.000 kr. på politikområdet Beskæftigelse og aktivering, og 365.000 kr. på Forsørgelsesydelser.

 

Beskæftigelsesudvalget skal derfor som minimum finde besparelse på et beløb svarende hertil. Ønsker om opprioriteringer kræver, at udvalget finder yderligere budgetreduktioner.

Pr. 1. januar 2011 blev der gennemført en grundlæggende ændring af lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet, herunder ikke mindst vedrørende den finansieringsmæssige del. Der arbejdes stadig med at klarlægge konsekvenserne heraf for budget 2011, og dermed også konsekvenserne for budgetbidrag 2012.

 

Det er derfor nødvendigt at kunne eftersende forslag til udvalgets budgetbidrag.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Rammerne for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2011

15.00.00I02-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

08-03-2011

5

 

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

7

 

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

6

 

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med finansloven er der indgået politiske aftaler om nye rammer for sygefraværsindsatsen og en aktiv beskæftigelsesindsats med faktaark en ny refusionsmodel og ændret driftsloft.

 

Aftaleteksterne og notat er sendt til udvalget med mail af 18. november 2010, og er vedhæftet dagsordenspunkterne til 30. november 2010 og 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse af konsekvenserne af de politiske aftaler, og til fortsættelse af nuværende strategi for beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 30. november 2010:

Genoptages i næste møde.

 

 

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2011:                                            

Genoptages.                                                                                                                                                                                                                                                    

Drøftelsen af konsekvenserne genoptages på grundlag af en gennemgang af jobcentrets eksisterende tilbudsvifte ud fra de nu kendte muligheder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Genoptages.

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 8. marts 2011:

Genoptages.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Genoptages.

 

 

Der vil i mødet blive redegjort for de tilretninger som allerede er iværksat i 2011 i forhold til redskabsviften i den aktive beskæftigelsesindsats, samt oplæg til drøftelse af den fortsatte strategi på området ud fra de nu kendte økonomiske rammer.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Genoptages.

 

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Drøftet. Der uddeltes bilag vedr. det forventede forbrug i 2011 og i budget 2012.

 

Sagsfremstilling

Nedenfor er anført uddrag fra de pressemeddelelser som er udsendt i forbindelse med de politiske aftaler indenfor det beskæftigelsespolitiske område i forbindelse med finansloven.

Ny sygedagpengeindsats:

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Slut med nytteløs aktivering:

Alt for mange ledige får i dag nytteløs aktivering. Det hjælper ikke at sende ledige på kurser og i projekter uden jobfokus.

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har derfor indgået en aftale, der sikrer, at kommunerne ikke længere kan tjene penge på at sende ledige på nytteløse kurser og projekter. Det sker ved at ændre refusionerne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne. For det er dét, der virker bedst, når det drejer sig om at skaffe ledige i job.

Et kort notat som beskriver indhold og de konsekvenser der umiddelbart kan ses af aftaleteksterne er med mail af 18. november 2010 sendt til udvalget.

 

Til drøftelse af hvorledes de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen skal håndteres, foreslås en fortsættelse af den nuværende strategi, der først og fremmest er karakteriseret ved:

  

   - Flere virksomhedsrettede tilbud,

    - Tilbyde ordinær uddannelse hvor det er relevant

    - Fortsat benytte forberedende tilbud med kvalitet hvor det er relevant

    - Fokus på revalidering

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 

 Åbent  møde

 6  Resultatrevision 2010

15.20.00P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

03-05-2011

12

 

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til høring

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger udarbejdet resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2010 for Jobcenter Bornholm

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til en indledende drøftelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011

Drøftet.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse, og afgivelse af bemærkninger til resultatrevisionen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj 2011:

Det lokale Beskæftigelsesråd finder, at Resultatrevision 2010 udviser en mere positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen end hvad der kunne være forventet på grundlag af de givne rammevilkår, og konjunkturerne på arbejdsmarkedet.

Generelt anses en samlet placering som nr. 6 i klyngen med 12 jobcentre med sammenlignelige rammevilkår som et godt resultat.

Det lokale Beskæftigelsesråd er opmærksom på den særlige udfordring i forhold til ungeledigheden, og at jobcentret vil have et særligt fokus på dette område, samt overveje særlige initiativer gerne i samarbejde med UTA.

Det lokale Beskæftigelsesråd vil fortsat have fokus på, at rettidigheden i indsatsen løbende bliver forbedret, og især rettidigheden for ikke-forsikrede ledige.

Det lokale Beskæftigelsesråd tager beskæftigelsesregionens bemærkninger af 27. april til efterretning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for indsatsåret 2010 anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Anbefales med LBR's bemærkninger.

 

 

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen er en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen i det foregående år, sammenholdt med sammenligningsgrundlaget af jobcentre i klyngen med samme rammevilkår, opgjort i forhold til følgende områder:

·         Resultater i forhold til beskæftigelsesministerens mål for arbejdskraftreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og unge under 30 år

·         De enkelte forsørgelsesgrupper

·         Indsatsen i jobcentret i forhold til aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav

·         Besparelsespotentiale

·         Scorecard med ministermålene i forhold til jobcentrene i klyngen

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Proceduren for behandlingen af resultatrevisionen er som følger:

·         Senest den 13. april sender jobcentret udkast til resultatrevisionen til beskæftigelsesregionen

·         Senest den 28. april sender beskæftigelsesregionen bemærkninger til jobcentret

·         Senest den 1. maj sender jobcentret resultatrevisionen i høring hos LBR

·         Senest den 21. maj modtager jobcentret LBR’s bemærkninger til resultatrevisionen

·         Senest den 30. juni godkender kommunalbestyrelsen resultatrevisionen. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse

·         Senest den 1. juli sendes resultatrevisionen til RBR med LBR’s bemærkninger, og samtidig offentliggøres resultatrevisionen

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 3. maj 2011

1.
Resultatrevision for indsatsåret 2010 (DOC)

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

2.
Beskæftigelsesregionens bemærkninger af 27. april 2011 til Resultatrevision 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Beskæftigelsesplan 2012

15.00.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Det lokale Beskæftigelsesråd til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som den ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, i foråret 2011 påbegynde arbejdet med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012. Det er beskæftigelsesministerens forventning at LBR inddrages i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2012.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller, at de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning, og til en indledende drøftelse af mål og indsatsområder.

Det lokale Beskæftigelsesråd den 13. april 2011:

Taget til efterretning. Jobcentret opfordres til at medtage mål og strategi på opkvalificeringsområdet, og på handicapområdet.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller til drøftelse.

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj 2011:

Drøftet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Drøftet.

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har i brev af 2. marts 2011 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2012. De beskæftigelsespolitiske mål fastholde fra 2011 er fastholdt, som godt dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år, og en videreførelse af målene vil sikre kontinuitet og fokus i jobcentrenes indsats.

 

For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål:

 

1.    mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job – Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige (a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere) med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

2.    mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på

     permanent offentlig forsørgelse

     Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordning-

     er (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

3.    mål: Unge skal i uddannelse eller job

      Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse

      begrænses mest muligt.

 

4.    mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job

     Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på

    på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Det er beskæftigelsesministerens forventning til kommunerne, at man vil have fokus på og være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2012.

 

Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for 2012.

 

Udkast til beskæftigelsesplanen sendes i høring hos LBR senest den 1. juli, og godkendes af kommunalbestyrelsen i mødet den 13. oktober.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål indgår endnu et indsatsområde:

 

Afklaring af sygedagpengemodtagere skal forkortes mest muligt.

 

Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni skal sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen.

 

I udvalgsmødet vil der blive redegjort for arbejdet med beskæftigelsesplanen, og herunder for arbejdet med fastsættelse af resultatniveauer for ministermålene m.v.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Tidlig og aktiv indsats for arbejdsmarkedsparate nyledige

15.20.05Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Forløbet er igangsat med henblik på, at iværksætte en tidlig og aktiv indsats for nyledige over 30 år, der vurderes som arbejdsmarkedsparate. Målgruppen skal efter loven minimum have et aktivt tilbud ved 9 måneders ledighed. Med forløbet fremrykkes denne aktive indsats til ca. 3 måneder ledighed.

 

Formålet er dels at forkorte ledighedsperioden, dels at sikre, at borgeren er aktiv stort set fra første ledighedsdag og ikke efterlades i passivitet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I mødet den 10. august 2010 godkendte udvalget første gang et rammebeløb på kr. 510.000 til iværksættelse af en Hurtig i gang indsats i Jobcenter Bornholm gældende for 2010.

 

I møderne den 1. februar og den 5. april 2011 godkendte udvalget videreførelse af indsatsen i henholdsvis 1. halvår og 2. halvår af 2011 med et samlet rammebeløb på kr. 1.480.000.

En opgørelse 26. maj 2011viser, at 207 personer indtil videre har været omfattet af den tidlige og aktive indsats. Af deltagerne er 132 kommet i job, hvilket svarer til knap 64 %, 9 er i ordinær uddannelse, 23 har deltaget i virksomhedspraktik og 8 har deltaget i løntilskud.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet må på baggrund af de ændrede refusionsregler afvente senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Notat af 26. maj 2011 om opføjgning på Projekt Hurtig i gang. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere

15.20.05P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med tidlig indsats i sygedagpengesager med bevilling af kr. 450.000.

 

Projektet fokuserer på delvise raskmeldinger og fastholdelse/forebyggelse, som et led i at mindske tilgangen af nye sygedagpengesager. Samtidig hermed ønsker jobcentret også at indgå i et tættere samarbejde omkring BRKs fælles arbejde i at nedbringe sygefraværet.

 

I bilaget er redegjort nærmere for baggrund, status og fastholdelses og forebyggelsesopgaver.

Økonomiske konsekvenser

En redegørelse for de økonomiske konsekvenser af forløbet afventer en senere forelæggelse for udvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Notat af 31. maj 2011 om status på tidlig indsats for sygedagpengemodtagere. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sygedagpengeindsatsen over 52 uger

15.20.05P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sygedagpengestrategien godkendte udvalget i mødet den 1. februar 2011 projekt med særlig indsats i sygedagpengesager over 52 uger med bevilling af kr. 375.000.

 

I mødet den 16. marts 2011 godkendte udvalget implementering af ny praksis i forlængelsessager, og revurdering af løbende sager i overensstemmelse hermed.

 

Til denne særlige indsats er nedsat en projektgruppe bestående af 2 personer, som behandler og varetager ca. 50 % af sygedagpengesagerne over 52 uger. Gruppen gennemgår disse sager med henblik på at få lukket dem hurtigere gennem en fokuseret og intensiveret indsats. Jobcentret har koblet Kommunernes Revision BDO på denne proces som sparringspartner.

 

Ved opstart medio februar 2011 fik gruppen overdraget 106 sager til denne særlige indsats. Med en fokuseret og intensiveret indsats i disse sager, er der en forventning om, at størstedelen vil kunne afsluttes i løbet af projektperioden.

 

Medio maj 2011 har gruppen lukket 33 sager, og ud af disse har 5 borgere indtil videre valgt at klage over denne afgørelse. Varigheden af de lukkede sager er fra 66 til 117 uger med et gennemsnit på 84 uger.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for baggrund og status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Notat af 31. maj 2011 om status på indsatsen overfor langvarige sygedagpengesager over 52 uger. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Tilbud til unge under 30 år

15.20.05P22-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

11

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.


Tilbuddet er tænkt i tæt samarbejde med Erhvervsskolen, Produktionshøjskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og diverse øvrige ungdomsuddannelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at redegørelsen for opfølgningen tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i mødet den 6. april 2010 Jobcenter Bornholm i Projektet ”Nye veje” kan iværksætte tilbudspladser til 50 unge til en årlig udgift af kr. 1.527.000 (i 2010: kr. 1.020.100).

 

Dette nye tilbud til ledige under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og uden umiddelbare forudsætninger for at tage en uddannelse, herunder forsørgere, startede den 7. juni 2010.

 

Der er pr. 24. maj 2011 indskrevet 43 borgere. Ved sidste afrapportering var der indskrevet 54 borgere i tilbuddet. Normering i tilbuddet er 50 fordelt på 25 i tilbud og 25 i praktikker. I alt siden start har der været 125 borgere indskrevet i tilbuddet.

 

I bilaget er der redegjort nærmere for opfølgningen, tilbuddets indhold samt status.

Økonomiske konsekvenser

I bilaget er der redegjort nærmere for de økonomiske forhold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Notat af 24. maj 2011 om opfølgning på Projekt Nye Veje (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ansættelse af unge på kontanthjælp i praktikpladser i BRK

15.20.00Ø06-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

12

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter vedrørende forsørgelsesydelser

Teknik og miljøudvalget beslutter vedrørende oprettelse af elevstillinger i RKR

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 givet Beskæftigelsesudvalget bemyndigelse til at igangsætte en ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

I denne forbindelse har Beskæftigelsesudvalget ønsket en beregning på hvorvidt det er muligt at finansiere ansættelse af unge i praktikpladser for de ”sparede” udgifter dette måtte medføre på forsørgelsesgrundlaget (typisk kontanthjælp). 


Tilbuddet er tænkt i et tæt samarbejde med RKR, Teknik og Miljøudvalget og Økonomi og Erhvervsudvalget, da der er tale om ansættelse af elever i uddannelse som serviceassistenter i kommunens virksomhed RKR rengøring.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller,

a)     at Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget, og beslutter om der skal ansættes serviceassistentelever i BRK,

b)     at der ifald Teknik og Miljøudvalget kan tilslutte sig en sådan beslutning, overføres kr. 93.000 pr. ansat elev fra konto for passiv kontanthjælp til virksomheden RKR’s lønkonto til afholdelse af elevløn,

c)     at sagen oversendes til behandling i Teknik og miljøudvalget

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011

Indstillingen godkendes, og anbefales til Teknik og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling

Forslag til ansættelse af unge under 25 år (30 år) i elevstillinger i stedet for modtagelse af passiv kontanthjælp.

 

Målgruppen vil primært være unge under 25 år sekundært unge under 30 år fra match gruppe 2 – indsatsklare.

 

I visitationen vil der blive taget udgangspunkt i, at der er tale om unge uden uddannelse, som har en øget risiko for langvarig modtagelse af overførselsindkomster.

 

Økonomiministeriet har ved en undersøgelse fra 2001 konstateret, at uddannelse kan betale sig, specielt for unge.

 

Konklusionen fra undersøgelsen er:

-         Uddannelse er fortsat af stor betydning for de unges ledighed

-         Unge uden en erhvervsuddannelse har dobbelt så stor ledighed som andre unge i deres årgang

(Økonomiministeriet • Økonomisk Tema • Familier og indkomster, juni 2001)

 

Rammer for beregningen:

Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder

Under 25 år 

·        Hjemmeboende - 3.123 kr. (2011)

·        Udeboende - 6.472 kr. (2011)

·        Gravid og er mindst 12 uger henne i graviditeten - 10.044 kr. (2011)

·        Med egne børn i hjemmet - 13.345 kr. (2011)

·        Hvis du betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til normalbidraget (børnebidrag) på 1.193 kr.

 

Det forventes at der overvejende vil være tale om unge under 25 år udeboende.

 

Brutto                           77.664 kr. pr. år  

Netto ved ej aktivering    50.481 kr. pr. år  

Netto ved aktivering        38.832 kr. pr. år

 

Da kommunen skal aktivere senest efter 13 uger i 26 ugers sammenhængende forløb, er det ud fra en realistisk vurdering rimeligt at antage, at kommunens udgift for en ung som forbliver i systemet i et helt kalender år udgør ca. 44.600 kr.

 

Der er rigtig mange unge som kommer og går ved sæson jobs, opstart og ophør af uddannelse mv.

 

Men set i forhold til ovennævnte konklusion i forhold til ledighed med eller uden uddannelse, er det rimeligt at antage, at der er en stor del af de unge uden uddannelse, som forbliver i systemet i min. 1 år, og derudover også har en hyppigere ledighed i årene derefter.

 

Serviceassistent:

Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 8.000 kr. om måneden, slutløn ca. 9.000 kr.

Er man under 18 år, er lønnen ca. 5.500 kr. stigende til ca. 6.000 kr.

 

Løn arbejdsgiver o/18 år ca. 100.000

 

 

 

Opgørelse med tilskud:

 

Løn arbejdsgiver         kr. 150.000 (1 1/2 år)

Sparet kontanthjælp    kr.  67.500 (1 1/2 år

Bonus                         kr.  57.000*

Udgift kommune      kr. 25.500  

 

*Der yder en bonus på kr. 70.000 til 2årig uddannelse. Der er en usikkerhed i forhold til videreførelsen af bonus efter 2011

 

Når beregningen er så tæt på at "løbe rundt" på et budgetår, så vil der ud fra økonomi-ministeriets antagelse ikke være tvivl om, at investeringen i uddannelse af unge tjener sig selv hjem flere gange i løbet af overslagsårene i kommunens budgetplanlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der skal overføres kr. 93.000 (kr. 67.500 + kr. 25.500) x antallet af elever fra konto for passiv kontanthjælp under 25 år til lønkontoen for virksomheden RKR.

 

Økonomi & Analyses bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budget 2011 afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive og virksomhedsrettede tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Andel af unge under 30 år og udviklingen for disse målgrupper. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Koordination med andre politikområder

15.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

13

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I mødet den 11. januar 2011 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at der på udvalgets dagsordener optages et punkt til løbende behandling af koordinationen af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Drøftet. Der følges op med status på målgrupperne der mister forsørgelsesgrundlaget.

 

 

Sagsfremstilling

Fra mødet den 3. maj 2011 er det ønsket at følgende emner drøftes: 1. Flygtningeindsatsen, 2. borgere der mister forsørgelsesgrundlaget og 3. koordineret indsats for udsatte unge.

 

Emnerne er fremstillet i notat af 23. maj 2011 om integrationsflygtninge, ledige og sygemeldte uden forsørgelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Notat af 23. maj 2011 om integrationsflygtninge, ledige og sygemeldte uden forsørgelse. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Evaluering af dialogmøderne

00.15.00A00-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

14

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Beskæftigelsesudvalget afholdt den 5. april og 3. maj dialogmøder med virksomhederne under Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering, Jobcenter Bornholm, og Politikområde 8: Forsørgelsesydelser, Borgercenteret (Ydelser vedr. ledige og integration).

 

Dialogmøderne var tilrettelagt i forhold til beskæftigelsesindsatsen vedrørende 2012 målene således: 5. april mål 1 langtidsledige og mål 3 unge, og 3. maj mål 2 permanent forsørgelse og mål 3 indvandrere.

 

Der foreligger enkelte bemærkninger fra medarbejderne i til evaluering af dialogmøderne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller til drøftelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Drøftet. Udvalget er enig i medarbejdernes evaluering.

 

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende bemærkninger som tilbagemeldingerne formidlet fra medarbejderne:

 

- Markant forskel i en positiv retning i forhold til de sidste møder.

- God dialog på tværs.

- Gode spørgsmål og kommentarer fra begge parter.

- Dejligt med ros.

- Positivt med stort engagement og interesse i arbejdsområdet.

- Der blev lyttet og stillet relevante spørgsmål.

- Form ønskes gentaget fremover.

 

 

          - godt at antallet af mødedeltagere ikke er så stort

          - godt at der er tid til en meget konkret dialog

     - godt at politikerne viser stor lydhørhed

 

Politikkerne virkede mere forberedte denne gang, så planlægningen af mødet har også været god.

Lokalet og opsætning bør fastholdes.

 

·         Lidt mere struktur på den indholdsmæssige afvikling af møderne er ønskelig, idet den planlagte opdeling af emnerne på de to møder ikke blev overholdt, således at der var en del gentagelser.

Selve den praktiske opsætning i forhold til mødeafviklingen virker nu rigtig godt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Overgang fra barn til voksen

00.01.00A26-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

15

 

Hvem beslutter

Børn og skoleudvalget

Socialudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har set på samarbejdet Overgang fra barn til voksen.  I den forbindelse bliver det anbefalet, at arbejdsgange følger en af arbejdsgruppen udarbejdet model, at samarbejdet følger Servicestyrelsens - Håndbog for sagsbehandlere - Overgange og at der dermed også fremover udpeges en tovholder som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge plus familie og det professionelle netværk.

 

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børne- og Skole, Social og Sundhed, Borger og Beskæftigelse indstiller, at:

Modellen og Servicestyrelsens håndbog sendes i høring som model for det fremtidige samarbejde.          

 

Børne- og skoleudvalget, 1. marts 2011:

Sendes i høring med en bemærkning om, at ikke kun børn fra "Kildebakken" indgår i samarbejdsprojektet.                                                                                                                           

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales.

                                                   

 

 

Beskæftigelsesudvalget, den 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I marts/ april 2009 blev en rapport og en deraf iværksat samarbejdsmodel for samarbejdet ved overgange fra barn til voksen iværksat. Det blev samtidig vedtaget, at modellen skulle evalueres efter 2 år.

Efter et år blev det klart for et par af de implicerede virksomheder, at der var behov for justeringer da samarbejdet ikke fungerede tilfredsstillende.

En tværsektoriel arbejdsgruppe har efterfølgende set på justeringer, som kunne forbedre samarbejdet.

Under arbejdet var der fra arbejdsgruppen en dialog med Servicestyrelsen, som var på vej med en model som bygger på erfaringer fra flere kommuner.

De justeringer arbejdsgruppen anbefaler er:

·         Modellen som er skitseret på en planche, danner grundlag for det fremtidige samarbejde, i planchen er der direkte henvisninger til sider i Servicestyrelsens håndbog.

·         Samarbejdet bygger på de erfaringer, som er samlet i Servicestyrelsens Håndbog for sagsbehandlere – Overgange.

·         Der som skitseret på planchen og i håndbogen, arbejdes med en tovholderfunktion, som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge, den unges familie og det professionelle netværk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Planche for samarbejdet (PDF)

2.
Håndbog - overgange (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

16

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Resumé

a.      Det lokale Beskæftigelsesråd

b.      Status for rettidigheden i indsatsen

c.      Virksomhedspraktik og virksomhedscentre

d.      Mentorordninger

e.      Afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

f.       jobCAMP11 den 3. – 4. november i Aalborg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 7. juni 2011

1.
Opgørelse af virksomhedspraktikker pr. 12. maj 2011 (PDF)

2.
Antal pladser i virksomhedscentre pr. 4. maj 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

17

 

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

18

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Godkendt.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

07-06-2011

19

 

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2011:

Mødet tirsdag den 8. november flyttes til mandag den 14. november kl. 15.00.