Referat
Børne- og Skoleudvalget
01-02-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til mødet
  åbent 2 Orientering om Ungepakke 2
  åbent 3 Tillæg til Børnepolitikken
  åbent 4 BDO - Udvikling af faglige og økonomiske styringsredskaber Familiecenter Bornholm
  åbent 5 Høringssvar sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter
  åbent 6 Forårets dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 7 Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2010
  åbent 8 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet
  åbent 9 Forslag til skolestruktur pr. 1. august 2011 efter høring
  åbent 10 Ansøgning om at gøre Skolevæsenets kvalitetsrapport 2- årig
  åbent 11 Tillægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms heldagsskole
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til mødet

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Orientering om Ungepakke 2

17.27.00I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til orientering

Resumé

Folketingets Ungepakke ligger i forlængelse af UTA projektet som KL og Undervisningsministeriet afholdte med 17 kommuner herunder Bornholms Regionskommune i perioden 2007- 2009.

Pakken indeholder en række initiativer målrettet uddannelse og job til de unge. Den voksende ungeledighed er en udfordring som skærper fokus på, at uddannelse er en hensigtsmæssig og god vej til job og selvforsørgelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Taget til efterretning.


 

 

Sagsfremstilling

 

Implementeringen af ungepakken fordrer et stort samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder.

 

Ungepakken har fem faglige fokuspunkter, som udgør væsentlige nye opgaver for kommunerne.

 

Uddannelsesparathed

Særligt kvalificerende forløb til ordinær ungdomsuddannelse

Overgangen til ungdomsuddannelse

Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Praktikpladser

 

Områder indenfor Undervisningsministeriet som har betydning for ungepakken er følgende

 

Uddannelsesparathed

Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne

Etablering af tilbud til ikke uddannelsesparate unge

Overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelse (20/ 20 ordning)

Udvidelse af mentorordning

Bortfald af krav om vejledning i 6. klasse

Målrettet vejledning af elever med særlige behov

E-vejledningsportal

Omlægning af børnefamilieydelse til en ungeydelse

 

Omlægning af børnefamilieydelse medfører nye pligter for de 15- 17 årige.

Alle unge skal fra 1. januar 2011, følge den uddannelsesplan som er lagt for dem.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har fået til opgave at have tilsyn med, at de unge følger disse planer, og opstår der situationer, hvor det er nødvendigt at foretage ændringer i en uddannelsesplan, så skal UU inddrages.

Skærpelsen er således at overholder den unge ikke pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden planlagt aktivitet indenfor gældende bestemmelser, så kan UU iværksætte en tilbageholdelse af denne.

Ungeydelsen kan dog kun stoppes, efter at der i et samarbejde med UU og andre relevante kommunale aktører, den unge og dennes forældre/værge er gjort betydelige bestræbelser på at sikre, at pligten overholdes, og at der er drøftet alternative muligheder for en uddannelsesplan.

De nye bestemmelser indebærer, at alle unge fra de er 15 år og frem til det fyldte 18. år, har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, og det skal tydeligt fremgå af uddannelsesplanen, hvilken uddannelse eller aktivitet den unge er i gang med, og at vejlederen i Ungdommens Uddannelsesvejledning fortager den nødvendige opfølgning.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag vedrørende Ungepakke

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Undervisningsministeriets område (TIF)

2.
Notat om EGU (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Tillæg til Børnepolitikken

00.15.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen besluttet

Resumé

På baggrund af gentagne budgetoverskridelser, er økonomistyring og de faglige løsninger i BCB kommet i fokus.

På en temadag med BDO d. 18. januar 2011 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for BDOs forslag til:

 

·         Tillæg til Børnepolitikken

 

BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken forslås indsat som bilag til den reviderede udgave af børnepolitikken som kommunalbestyrelsen vedtog d. 14. oktober 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller, at:

 

a.      Tillægget tilføjes som et nyt punkt fem i den reviderede børnepolitik som kommunalbestyrelsen vedtog d. 14. oktober 2010

b.      Tillægget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Børne- og skoleudvalget indstiller pkt. a, og forslaget til tillæg til Børne- og ungepolitikken sendes i høring.


Sagsfremstilling

På baggrund af gentagne budgetoverskrivelser, er økonomistyring og de faglige løsninger i BCB (nu Bornholms FamilieCenter) kommet i fokus. Fra politisk side og i den administrative ledelse er der et ønske om at få rettet op på den økonomiske og faglige styring i BCB. PÅ den baggrund er der indledt et samarbejde med BDO. Projektets overordnede formål er at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der sikre, at området for børn og unge med særlige behov for støtte, fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område.

 

Tillægget til børnepolitikken er en delopgave i henhold til BDOs projektopdrag om at udvikle serviceniveaubeskrivelser som operationaliserer og synliggøre det politisk fastsatte serviceniveau. Forslaget rummer syv punktet, som omhandler og beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og unge med særlige behov.

 

BDOs forslag til børnepolitikken:

 

Børn og unge med særlige behov:

Børn og unge som har særlige behov skal tilbydes støtte så tidligt som muligt Støtten skal gives ud fra princippet om at være mindst mulig indgribende i barnets og den unges liv. Samtidig skal støtten gives således, at den forventes at kunne imødekomme de problemer og behov, som barnet eller den unge har. Børn, unge og familiers ressourcer og problemer skal afdækkes med henblik på at yde en tidlig og målrettet indsats.

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres forældre skal støttes og vejledes så tidligt som muligt.

 

Nedenstående principper er gældende for alle børn og unge med særlige behov herunder børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 

 

1.   Foregribende indsats:Når et barn eller en ung kommer i vanskeligheder er det fagpersonerne der kender barnet, der samarbejder med forældrene og barnet omkring afhjælpning af problemerne.  Fagpersonerne omkring barnet kan søge konsultativ bistand til løsning af problemerne.

 

 

2.   Forældreansvar:Forældrene er de centrale voksne i barnets liv og har ansvaret for barnets opvækst, opdragelse og trivsel.  Familiens problemer skal forebygges og afhjælpes tidligt og så vidt muligt inden for familiens ramme.

 

 

3.   Netværk:Barnets og familiens primære, sekundære og tertiære netværk skal afdækkes og inddrages med henblik på at hjælpe barnet med udgangspunkt i barnets ressourcer.

 

 

4.   Lokale indsatser:Støtten og hjælpen til barnet skal som udgangspunkt ydes i lokalmiljøet og inddrage offentlige lokale tilbud til barnet.

 

 

5.   Tværfagligt samarbejde:Barnet skal sikres helhed og sammenhæng gennem opvæksten hvorfor offentlige tilbud skal samarbejde og i fællesskab støtte og hjælpe barnet i forsøg på at sikre mindst mulige indgreb.

 

 

6.   Rummelighed/inklusion:Flest mulige børn og unge med særlige behov skal rummes i normalsystemet det vil sige daginstitutioner, skoler m.v. ud fra nærhedsprincippet om at bevare og støtte barnet i lokalmiljøet.

 

 

7.   Barnets perspektiv:Barnet har ret til at blive hørt og inddraget og intet hensyn må gå forud for hensynet til barnets tarv.

 

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en del af det samlede projektopdrag, hvis formål er at få rettet op på den økonomiske styring i Bornholms FamilieCenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
BDOs Tillæg til Børnepolitikken (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  BDO - Udvikling af faglige og økonomiske styringsredskaber Familiecenter Bornholm

00.15.10A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af gentagne budgetoverskrivelser, er økonomistyring og de faglige løsninger i BCB kommet i fokus.

På temadagen med BDO den 18. januar 2011 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for forslag til:

·         Et anbringelsesgrundlag for Bornholms Regionskommune.

·         Et udkast til udvikling af den kommunale tilbudsvifte for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

a.      Forslag til anbringelsesgrundlag og forslag til kommunal tilbudsvifte anbefales, som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud.

b.      Forslagene sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Børne- og skoleudvalget godkender forslag til anbringelsesgrund og forslag til kommunal tilbudsvifte, som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud.


 

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem BDO KR Rådgivning og ledelsesrepræsentanter fra Bornholms Regionskommune blev startet op på et møde den 4. oktober 2010. Baggrunden var gentagne budgetoverskrivelser og en udsigt til endnu en budgetoverskrivelse på 28 mio. kr. i 2010. Dette havde medført, at økonomistyring og de faglige løsninger på BCB (nu Bornholms Familiecenter), var kommet i fokus.

Projektets overordnede formål er at udvikle faglige og økonomiske styringsredskaber og en styringskultur der sikrer, at området for børn og unge med særlige behov for støtte, fremadrettet ikke betragtes som et ustyrbart område.

 

Nedenstående forslag er udarbejdet i tæt samarbejde med Familiecenter Bornholm og med baggrund i anbefalinger fra Socialforskningsinstituttet(SFI).

 

En af delopgaverne var udvikling af serviceniveaubeskrivelser og på den baggrund har BDO udarbejdet et forslag til et anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlaget beskriver det overordnede kommunale serviceniveau og tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser.

BDO anbefaler, at der fremadrettet fokuseres på forebyggelse og indsatser i lokalmiljøet, i stedet for døgnanbringelse af børn og unge i andre kommuner. Det foreslås, at hjælpe og støtte børn og unge i deres lokale miljø for dermed at inddrage de ressourcer, der er til stede i familien og i barnets/den unges øvrige netværk.

Det foreslås at kun børn og unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling, døgnanbringes.

Det fulde forslag til anbringelsesgrundlag er vedhæftet som bilag.

 

En anden delopgave var udvikling af forslag til en kommunal tilbudsvifte.

Forslag til tilbudsviften er skitseret her:

 

                                  

 

I forbindelse med at anbringelsesgrundlaget ændrer sig, vil der være behov for at der fokuseres på udvikling af:

·         Lokale tilbud

·         Kommunale tilbud

·         Alternativer til døgnanbringelse

Der er i fra BDO skitseret ovenstående vifte, hvor hvert hjørne dækker over forskellige dag- og døgntilbud til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, afstemt efter aldersgruppen.

BDO vurderer behov for ændring i nuværende tilbud, såfremt der skal ske en markant ændring i den aktuelle økonomiske situation på området børn og unge med særlige behov, uden at gå på kompromis med opgaveløsningens faglige kvalitet.

Det fulde forslag til fremtidig tilbudsvifte er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene er en del af den samlede pakke, hvis formål er, at få rettet op på den økonomiske styring i Bornholms Familiecenter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
BDO - anbringelsesgrundlag (DOCX)

2.
BDO - Tilbudsvifte (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

5  Høringssvar sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter

00.01.00K04-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 7.12.2010 blev det besluttet at forslaget om sammenlægningen af Løvstikken og Bornholms Familiecenter sendes i høring, med frist 3. januar 2011 kl.12.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og skolesekretariatet indstiller, at:

a)     Løvstikken og Bornholms FamilieCenter sammenlægges.

b)     Løvstikken organisatorisk lægges ind i søjlen under behandlingslederne i Bornholms FamilieCenter.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Indstillingen anbefales.

Ole Dreyer afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling.


 

Sagsfremstilling

Organisatorisk er tilbud til børn og unge med særlige behov en del af Bornholms FamilieCenter, undtagen de to specialtilbud Løvstikken og Mælkebøtten. For at fremme samarbejdet omkring og udviklingen af nye tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse og deres forældre, foreslås aflastnings og døgntilbuddet Løvstikken sammenlagt med Bornholms FamilieCenter.

 

Forslaget om sammenlægningen blev sendt i høring. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet høringssvar fra:

 

Samlet konklusion af de indkomne høringssvar:

Løvstikkens forældrebestyrelse, Bornholms Familiecenter og Handicaprådet i Bornholms Regionskommune tilslutter sig en sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter.

 

Løvstikkens MED-udvalg er generelt positive overfor en sammenlægning.

 

 

Løvstikkens forældrebestyrelse:

Tilslutter sig en sammenlægning idet de forventer en bedre mulighed for planlægning af aflastning. De tager dog forbehold for at det ikke får økonomiske konsekvenser for Løvstikken og at den daglige leder bibeholdes. Det ligger forældrebestyrelsen på sinde at akutfunktionen og fleksibilitet i aflastningen bibeholdes

 

Løvstikkens MED-udvalg:

Er generelt positive overfor en sammenlægning. De finder dog på nuværende tidspunkt det saglige beslutningsgrundlag mangelfuldt, hvorved de rejser spørgsmålet om en sammenlægning er den eneste mulighed for løsning på samarbejdsproblemet.

 

Bornholms FamilieCenter:

Tilslutter sig en sammenlægning idet de forventer en mere fleksibel anvendelse af Løvstikkens personale- og lokalemæssige ressourcer, samt mulighed for at tilvejebringe en opgaveportefølje, der sikre en mere ligelig opgavefordeling. Det er deres opfattelse at Løvstikken vil bibringe Bornholms FamilieCenter kompetencer, der kan danne afsæt for en udvikling af tilbud til fordel for sårbare børn og unge.

 

Handicaprådet i Bornholms Regionkommune:

Ser frem til en mulighed for bedre planlægning af aflastningen.

 

Børne- og skolesekretariatet udarbejder kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af ad hoc MED-udvalg, såfremt Børne- og skoleudvalget anbefaler en sammenlægning til kommunalbestyrelsens godkendelse. Ved sammensætningen af ad hoc MED-udvalg sikres en ligelig repræsentation imellem Løvstikkens og Bornholms FamilieCenters virksomheds MED. Kommissoriet vil ligeledes sikre at de forbehold, som blev rejst i høringssvarene behandles.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, men en bedre mulighed for planlægning af aflastning, samt en udbredelse af opgaver som løses på Løvstikken. Dette vil på sigt give en bedre udnyttelse af personalets faglige ressourcer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Høringssvar Løvstikkens forældrebestyrelse (DOC)

2.
Høringssvar Bornholms FamilieCenter (DOC)

3.
Høringssvar Løvstikkens MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet i Bornholms Regionskommune (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forårets dialogmøder på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Planlægning af efterårets dialogmøder med virksomhederne på Børne- og Skoleudvalgets område. Herunder fastlæggelse af mødedatoer samt dagsorden til møderne

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a)     forårets dialogmøder afholdes på følgende dage:

o        Torsdag den 17. marts 2011

o        Mandag den 21. marts 2011

o        Tirsdag den 22. marts 2011

b)     Udvalget drøfter dagsorden for forårets dialogmøder

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Indstillingen godkendt.


 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 19. januar 2011 budgetvejledningen for 2012. Dette blev gjort under forudsætning af, at vejledningen skulle konsekvensrettes i forbindelse med vedtagelsen af den nye økonomistyring. Forslaget til en ny økonomistyringsmodel forventes behandlet i april 2011.

 

Dialogmøderne indgår dog stadig som en væsentlig del af budgetprocessen og dialogmøderne mellem det politiske niveau og de øvrige dialogparter fortsætter selvom aftalerne skulle blive administrative.

 

Forslag til dialogmøder forår 2011:

Dato

Tidspunkt

Virksomhed

Torsdag den 17. marts

kl. 18.00 – 20.00

 

Mælkebøtten

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

Dagtilbud Nord

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Øst

Dagtilbud Vest

Mandag den 21. marts

kl. 18.00 – 20.00

 

Bornholms Ungdomsskole

Kildebakken

Bornholms Heldagsskole

Ungecenter Bornholm

Skole Nord

Hans Rømer Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Tirsdag den 22. marts

kl. 18.00 – 20.00

 

Bornholms Familiecenter

Bornholms PPR og Sundhedspleje

Løvstikken

 

Udvalget vil på udvalgsmødet den 1. marts 2011 behandle det første ukast til mål for 2012. Forårets dialogmøder har fokus på de politiske mål og på møderne skal de konkrete oplæg til mål for 2012 drøftes. Det er blandt andet via dialogen, at der sikres kvalitet i de politiske mål.

 

Udvalget skal også på mødet den 1. marts behandle effektiviseringsforslagene samt have de første drøftelser omkring de, af Økonomi- og Erhvervsudvalget, udmeldte budgetrammer. Det foreslås derfor, at udvalget på dialogmøderne også drøfter effektiviseringsforslagene samt temaer for rammereduktioner, eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker, for på denne måde at sikre input fra virksomheder, brugerbestyrelser m.fl. til udvalgets videre budgetarbejde.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2010

28.06.08K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

7

 

Hvem beslutter

 

Resumé

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som Kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts og udviklingsmål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller, at:

a)     Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Taget til efterretning, idet der i det fremtidige tilsyn sættes fokus på kravet om 2 medarbejdere i hele åbningstiden.


 

Sagsfremstilling

Tilsynet er foretaget ved 36 anmeldte besøg og 26 ikke anmeldte besøg, omfattende besøg hos Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling, Observationsbørnehaven Mælkebøtten, 24 kommunale og 10 private dagtilbud.

 

Tilsynet er foretaget i perioden maj-december 2010.

 

Tilsynet er dialogbaseret og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser barnets behov for trivsel, udvikling og læring i et trygt miljø og være medvirkende til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

 

Det anmeldte tilsyn bygger på dialog mellem ledelse, forældrerepræsentant, medarbejder- repræsentant og udøveren af tilsynet.

 

Som dokumentation af tilsynet udarbejdes en rapport fra hvert tilsyn, indeholdende synspunkter og vurderinger fra de involverede i tilsynet, derudover kan den tilsynsførende komme med anbefalinger og henstillinger.

 

Tilsynets temaer og indhold 2010:

Tilsynsrapporten indeholder en general beskrivelse af dagtilbuddet, herunder børnetal og personaletimer fordelt på pædagoger og medhjælpere

 

Fokusområder i 2010

·         Hvordan tilgodeses børn med særlige behov

·         Forældrenes syn på dagtilbuddet

·         Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse

·         LP-modellen (De kommunale dagtilbud)

·         Distriktsstruktur (De kommunale dagtilbud)

 

Derudover blev der fulgt op på fokusområder fra 2009

·         Hvad optager jer mest her og nu?

·         Hvad er jeres fremtidsplaner?

·         Hvad bekymrer jer?

·         Hvad vil I fokusere på indtil næste tilsyn?

·         Sikkerhed og hygiejne

·         Det psykiske arbejdsmiljø?

 

Tilsynsrapporten har endvidere et afkrydsningsskema, hvor det synliggøres om der leves op lovgivnings og sikkerhedsmæssige krav, godkendelseskriterier og de kommunalt fastsatte mål på dagtilbudsområdet.

 

Betragtninger fra tilsynet:

 

En generel betragtning fra tilsynene er en bekymring for fremtiden, i forhold til det faldende børnetal på Bornholm. Der gives udtryk for, at hverdagen er travl, at der bruges mange ressourcer på at leve op til udefrakommende krav og forventninger.

 

Kendetegnene for tilsynet er en stor forældretilfredshed, personalet opfattes som nærværende og lyttende, der er tillid til at der tages godt hånd om børnene på baggrund af en høj faglighed. Forældre udtrykker dog også en bekymring på personalets vegne, idet de mærker og oplever, at personalet har fået mere travlt og er mere pressede i hverdagen.

 

Børn med særlige behov:

 

I de enkelte dagtilbud er der fokus på børn med særlige behov, i hverdagen struktureres og planlægges der i forhold til, at tilgodese alle børn. Der samarbejdes med forældre og inddrages tværfaglige samarbejdspartnere. Mange dagtilbud giver udtryk for, at deres pædagogik og relationsarbejde hviler på et anerkendende menneskesyn, som er medvirkende til, at så få børn ekskluderes som muligt. Der er udarbejdet venskabs/mobbepolitikker i alle tilbud og flere steder arbejdes med Red Barnets ”mobbekuffert” og ”Trin for Trin”.

 

 

 

LP-pilotprojket:

På tilsynet i de kommunale dagtilbud blev der spurgt til, hvordan processen i forhold til LP-modellen forløb. Der var en overvejende positiv stemning i forhold til selve modellen, den opfattes som et brugbart værktøj, der med sit systemiske udgangspunkt falder godt i tråd med den måde man i dagtilbudende i forvejen arbejder på.

Der var en del kritik af undervisningsforløbende, ikke møntet på indholdet men på rammerne, idet mange giver udtryk for utilfredshed, med manglende tildeling af ressourcer og tid. Der blev givet udtryk for, at man nu glædede sig til at bruge modellen i egen afdeling, med egne udfordringer.

 

Krav i forhold til godkendelseskriterier:

 

I Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier stilles der krav til, at der skal være en uddannet pædagog i den fulde åbningstid, stort set alle dagtilbud levet op til det krav.

 

Derimod er der flere dagtilbud der problematiserer kravet om 2 medarbejdere i den fulde åbningstid. Der gives udtryk for at det er vanskeligt, at få dagen til at hænge sammen, at det er spild af personaleressourcer, at der i ydertimerne -morgen og eftermiddag, dækkes ind med to medarbejdere til ofte få børn. Der er et ønske om, at kunne bruge ressourcerne mere fleksibelt, at have flest personaleressourcer der hvor der er flest børn.

 

Der er givet henstillinger på kravet om 2 medarbejdere i hele åbningstiden, i 11 ud af 34 tilbud.

 

Øvrige henstillinger:

 

Kommunale dagtilbud:

Krav om uddannet pædagog i hele åbningstiden (1)

Opfølgning af beredskabsplan (9)

Evaluering af pædagogiske læreplaner (1)

Udarbejdelse/opdatering/synliggørelse af børnemiljøvurdering (3)

Udarbejdelse/opfølgning af uddannelsesplan for pædagogstuderende (4)

 

Private dagtilbud:

Krav om uddannet pædagog i hele åbningstiden (2)

Krav om certificeret tilsyn af legeplads (2)

Alle medarbejdere grundkursus i livreddende førstehjælp (1)

Opfølgning af førstehjælpsuddannelse (1)

Opfølgning af beredskabsplan (2)

Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner (1)

Evaluering af pædagogiske læreplaner (1)

Udarbejdelse/opdatering/ og synliggørelse af børnemiljøvurdering (2)

Udarbejdelse af APV (1)

Udarbejdelse/opfølgning af uddannelsesplan for pædagogstuderende (1)

 

Tilsyn 2011/2012

 

2011:

 

2012:

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Tilsyn 2010 Bællacenteret (DOC)

2.
Tilsyn 2010 Legestedet (DOC)

3.
Tilsyn 2010 Børnehuset (DOC)

4.
Tilsyn 2010 Gudhjem børnehave (DOC)

5.
Tilsyn 2010 Aakirkeby Idrætsbørnehave (DOC)

6.
Tilsyn 2010 Mariehønen (DOC)

7.
Tilsyn 2010 Marthas Minde (DOC)

8.
Tilsyn 2010 Morbærstien (DOC)

9.
Tilsyn 2010 Nordstjernen (DOC)

10.
Tilsyn 2010 Skatteøen (DOC)

11.
Tilsyn 2010 Skovbørnehaven (DOC)

12.
Tilsyn 2010 Søstjernen (DOC)

13.
Tilsyn 2010 Trinbrættet Rønne Nord (DOC)

14.
Tilsyn 2010 Allinge Børnehus (DOC)

15.
Tilsyn 2010 Børnehuset i Hasle (DOC)

16.
Tilsyn 2010 Klemnesker Børnehus (DOC)

17.
Tilsyn 2010 Muleby Børnehus (DOC)

18.
Tilsyn 2010 Nøkkerosen (DOC)

19.
Tilsyn 2010 Børnehuset i Tejn (DOC)

20.
Tilsyn 2010 Karlsvognen (DOC)

21.
Tilsyn 2010 Jordbærhuset (DOC)

22.
Tilsyn 2010 Solen (DOC)

23.
Tilsyn 2010 Stjernehuset (DOC)

24.
Tilsyn 2010 Sydgården (DOC)

25.
Tilsyn 2010 Asylet (DOC)

26.
Tilsyn 2010 Børnebakken (DOC)

27.
Tilsyn 2010 Liden Stina (DOC)

28.
Tilsyn 2010 Lillegryn (DOC)

29.
Tilsyn 2010 Lillemyr (DOC)

30.
Tilsyn 2010 Løvfrøen (DOC)

31.
Tilsyn 2010 Frie Midgården (DOC)

32.
Tilsyn 2010 Naturbørnehaven i Hasle (DOC)

33.
Tilsyn 2010 Troldhøj (DOC)

34.
Tilsyn 2010 Vores børnehave (DOC)

35.
Tilsyn 2010 Børnenes dagpleje og pladsformidling (DOC)

36.
Tilsyn 2010 Mælkebøtten (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

28.06.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen, skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet på dagtilbudsområdet. Oplysningerne skal offentliggøres første gang inden udgangen af 2012, baseret på indhentede data og oplysninger fra 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

a) Der i 2012 med udgangspunkt i det kommunale tilsyn, udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, til godkendelse i kommunalbestyrelsen december 2012

b) Der efterfølgende udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i lige år, til kommunalbestyrelsens godkendelse i december måned

 

c) Kvalitetsrapporten danner grundlag for efterårets dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalg, forældre, medarbejder og ledelsesrepræsentanter

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Anbefales.


 

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet, henvender sig til de enkelte dagtilbud, bestyrelser, Børne- og Skolesekretariatet og kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporten skal som dialog og udviklingsredskab være med til, at sætte fokus på kommunens indsats og mål på dagtilbudsområdet.

Det er op til den enkelte kommune at bestemme, hvilke redskaber man vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet.

Formål med kvalitetsrapport:

·        At bruge kvalitetsrapporten som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, sekretariat og kommunalbestyrelse

·        At være grundbestanddelen i det pædagogiske tilsyn

·        At synliggøre og udvikle den faglige kvalitet

·        At skabe inspiration til det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling internt i kommunen, men også på tværs af øvrige kommuner

·        At skabe overblik over redskaber og metoder til at beskrive, måle og dokumentere den faglige kvalitet

·        Samle den dokumentation, der skal tilgå kommunalbestyrelsen for eksempel evaluering af de pædagogiske læreplaner

·        Ledere og medarbejdere kan gennem rapporten tilegne sig viden til udvikling af kvaliteten i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling og overgang til skole

Kommunerne er forpligtigede til, at oplyse data indenfor en række fælles temaer med det formål, at gøre det muligt for den enkelte kommune at sammenligne sine resultater og oplysninger med andre kommuner.

De fælles temaer er:

·        Faglige resultater

·        Ressourcer

·        Medarbejdere

·        Ledelse

·        Lokale indsatser

Faglige resultater:Er resultater der knytter sig til kerneydelsen med afsæt i dagtilbudsloven: De pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering, sprogindsats og sprogvurdering, samt overgange i barnets liv.

Ressourcer:Handler om de ressourcer der er til rådighed for at nå målene og løse opgaverne, baseret på oplysninger om børnetal, dækningsgrad, antal pladser, dagtilbudstyper, økonomisk tildeling, åbningstid og personaleressourcer.

Medarbejdere:Uddannelsesmæssige forudsætninger, arbejdsmiljø og sygefravær.

Lokale indsatser:Her beskrives kommunes individuelle mål og indsatser, samt nye mål og indsatsområder.

Kvalitetsrapporten skal bygge på:

·        Rapporter fra de enkelte dagtilbud

·        Data og oplysninger fra de enkelte dagtilbud

·        Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger

·        Sprogindsats og sprogvurdering

·        Overgang fra dagtilbud til skole

Kvalitetsrapport dagtilbud Bornholm 2012:

Ud over ovenstående fastsatte temaer, foreslås det at kvalitetsrapporten for 2012 indeholder fokus, status og opfølgning på følgende områder:

·        Børn med særlige behov

·        Tidlig indsats og inklusion

·        Arbejdet med LP-modellen

Derudover integreres evaluering af de pædagogiske læreplaner i kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
KL Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2011

17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

To forslag til en justering af skolestrukturen har været i høring. Ved høringsfristens udløb den 26. januar 2011 var der indkommet 68 høringssvar.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

a)     Høringssvarene gennemgås.

b)     Der træffes en beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:        

Børne- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges pr. 1. august 2011.

·          Der udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

·          Der foretages central indskrivning og central klassedannelse.

 

 Børne- og skoleudvalget arbejder endvidere med flg. elementer til implementering pr. 1. august 2011:

                 Specialundervisning for 0. - 9. klasse i hvert distrikt

                 Ledelsesstruktur

                 Forældresamarbejde

                 Skolebuskørsel

                 Placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord

 

Der foretages en revision af Styrelsesvedtægten, jf. ovenstående.

 

Børne- og skolesekretariatet udarbejder forslag til tidsplan og kommissorium, og Børne- og skoleudvalget nedsætter på det kommende udvalgsmøde en arbejdsgruppe, der skal se på indhold og kvalitet i den bornholmske folkeskole.

 

Lene Feldthus Andersen, Borgerlisten anerkender behovet for lukning af afdelinger som tilpasning til det faldende børnetal, men mener ikke at forslaget er langsigtet nok og dermed kan sikre skolernes bæredygtighed og som følge deraf den ro og rum til udvikling der efterspørges af folkeskolens interessenter.

 

Sagsfremstilling

Forslagene til ændring af skolestrukturen har været i høring i perioden 1. december 2010 til 26. januar 2011. Der er to forslag.

 

Det ene forslag drejer sig om at indføre ikke fuldt årgangsdelt undervisning på afdelinger med op til 150 elever. Det andet forslag går ud på at nedlægge én eller flere afdelinger.

 

Høringssvarene behandler bredt de problematikker, der kan være ved lukninger af skoleafdelinger: Nærhed, mulige konsekvenser for det lokale forenings- og idrætsliv, generel udvikling af landdistrikterne og flere andre forhold. Børne- og Skolesekretariatet har foretaget en opsamling på høringssvarene og kategoriseret svarene i forhold til de to høringsforslag:

 

1)     ” Ikke fuldt årgangsdelt undervisning”.

2)     ”Nedlæggelse af maksimalt 3 ud af 4 afdelinger: Klemensker, Mosaik, Vestermarie og Bodilsker”.

 

 

Ved denne opdeling tegner der sig følgende billede:

Af de i alt 68 afgivne høringssvar kan 3 familier anbefale ”Ikke fuldt årgangsdelt undervisning”. Denne model bakkes desuden op af afdelingsrådet i Vestermarie, ØB 9.kreds og med visse forbehold Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Modellen ”Nedlæggelse af maksimalt 3 ud 4 afdelinger” kan generelt ikke anbefales i 9 høringssvar. I 6 høringssvar gives der udtryk for, at der skal lukkes afdelinger. De resterende høringssvar peger på at én bestemt afdeling ikke bør lukkes.

 

Tidsplanen for den videre behandling er som følger:

 

09. februar 2011             : Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslagene

24. februar 2011             : Kommunalbestyrelsen beslutter skolestrukturen

01. august 2011             : Skolestrukturen træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Forslag 1: Ikke fuldt årgangsdelt undervisning

 

 

Hasle

Klemensker

Mosaik

Vestermarie

Bodilsker

Økonomisk gevinst ved klasseoptimering 25/ kl. i kr. /år (Elevtal pr. 5/9 2010)

1.132.400

566.200

1.232.400

566.200

1.232.400

Årlig udgift til rengøring og bygningsdrift inkl. SFO/SFO-klub, men eksklusiv idrætshal

2.419.321

2.648.762

1.450.471

962.770*)

1.363.446

Anslået investeringsbehov udvendig vedligeholdelse over 10 år

Ikke beregnet

5.999.000

6.613.500

2.095.200

6.082.600

*) Beløbet er inklusive bygningsdrift for Vestermarie Børnehus.

 

Forslag 2: Nedlæggelse af op til 3 afdelinger

 

 

Klemensker

Mosaik

Vestermarie

Bodilsker

 

 

 

 

 

Årlig udgift til rengøring og bygningsdrift inkl. SFO/SFO-klub, men eksklusiv idrætshal

2.648.762

1.450.471

962.770*)

1.363.446

Anslået investeringsbehov udvendig vedligeholdelse over 10 år

5.999.000

6.613.500

2.095.200

6.082.600

*) Beløbet er inklusive bygningsdrift for Vestermarie Børnehus.

 

I øvrigt henvises til det udarbejdede bilagsmateriale

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I bilaget med samtlige høringssvar er høringssvar nr. 12 og 22 udeladt, da disse indeholder personlige oplysninger.

Høringssvar nr. 36 er udeladt, da dette indeholdt personbilleder og erstattes af høringssvar nr. 72, der indholdsmæssig er identisk med nr. 36.  

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Materiale til kommunalbestyrelsens temamøde den 2. november kl. 16. (DOC)

2.
Notat Strategi og Analyse 2010-11-01.doc (DOC)

3.
Notat Model 1 og 2 indstillet af BSU 4.11.2010 (DOC)

4.
Kort 1 Klemensker-Vestermarie-Bodilsker 7 km afstand med elevtal (PDF)

5.
Kort 4 distrikter med elevprikker og bygninger (PDF)

6.
Kort 2 Klemensker-Mosaik-Bodilsker 7 km afstand med elevtal (PDF)

7.
Kort 3 distrikter med elevprikker (PDF)

8.
Skolestrukturforslag i høring januar 2011 - konsekvenser ved afdelingsnedlæggelser (DOC)

9.
Annoncetekst Rytterknægten 1. december 2010 (DOC)

10.
Samtlige høringssvar (TIF)

11.
Oversigt over høringssvar 27. januar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning om at gøre Skolevæsenets kvalitetsrapport 2- årig

17.01.10P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Det foreslås, at skolernes og skolevæsenets kvalitetsrapport gøres 2-årig og, at der i den 2-årige periode arbejdes videre med anbefalingerne fra kvalitetsrapport 2009/10

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

a)     Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om at skolevæsenets kvalitetsrapport dækker to år

b)     Der udarbejdes målsætninger for de anbefalinger, der fremgår af skolevæsenets kvalitetsrapport for 2009/10

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Anbefales.


 

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommunernes udfordringsret har en række kommuner fået godkendt at skolevæsenets Kvalitetsrapport dækker 2 år. Spørgsmålet har været drøftet på et skoleledermøde den 21. januar 2011. Skolelederne ønsker, at kvalitetsrapporten gøres 2-årig.

 

Der er tale om et forsøg. Formålet med forsøget er at regelforenkle og afbureaukratisere skolernes og Børne- og Skolesekretariatets arbejde med kvalitetsrapporten. Desuden at styrke den politiske indsigt i skolernes rammer, processer og resultater, ved at fokusere på kærneoplysninger.

 

Forsøget omfatter følgende i perioden februar 2011 til 31. december 2013:

At kvalitetsrapporten gøres 2-årig, men at der hvert år rapporteres rammebetingelser og resultater.

At det vurderes om en 2-årig kvalitetsrapport skaber bedre sammenhæng mellem skoleår og kalenderår således, at der i forbindelse med igangsatte udviklingstiltag kan vurderes effekter af et helt skoleår i én kvalitetsrapport

At kommunalbestyrelsen oplever, at kvalitetsrapporten er så overskuelig, at den kan bruges som et udgangspunkt for kvalitetsdiskussioner og målsætning af skolevæsenets arbejde

At der sker en logisk kobling mellem de lokale målsætninger /aftaler og de data om rammer, pædagogiske processer og resultater der skal indgå i kvalitetsrapporten

At der sker en afbureaukratisering af skolernes og Børne- og Skolesekretariatets arbejde

At politikere og skoler opfatter kvalitetsrapporten som et redskab der kan bruges til dokumentation og udvikling af skolevæsenets præstationer

 

Konkrete forslag til områder der skal arbejdes videre med

 

Forslagene tager udgangspunkt i anbefalingerne fra skolernes kvalitetsrapport 2009/10:

 

Det anbefales, at der arbejdes målrettet med at øge den gennemsnitlige klassekvotient. Højere klassekvotienter giver en mere rationel drift, og frigiver resurser til holdtimer og udvikling af kvalitet i skolen.

Det anbefales, at udlægningen af specialundervisningen fastholdes og evalueres løbende og at specialundervisningen tilrettelægges ud fra et inkluderende perspektiv.

Det anbefales at fortsætte med at udvikle og anvende LP- modellen systematisk i skolerne.

Det anbefales, at der sættes fokus på elevfraværet, ved en analyse af fraværets sammensætning som baggrund for skolernes initiativer til at nedbringe fraværet.

Det anbefales, at forskellene mellem skolernes anvendelse af resurser til efteruddannelse analyseres, og at der for skolevæsenet opstilles fælles kommunale målsætninger for efteruddannelse af lærere.

Det anbefales at vejledning mod erhvervsuddannelserne styrkes, så andelen af elever til erhvervsuddannelserne øges.

Det anbefales, at der på baggrund af den store læseindsats i den bornholmske folkeskole sættes mål for højere præstationer i læsning til afgangsprøven.

Det anbefales at der fokuseres generelt på talentudvikling.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms Heldagsskole

82.07.00S03-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Heldagsskole overtog skolebygningerne i Østermarie pr. 1. januar 2011. I den forbindelse er der konstateret nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder. Prisen for arbejderne er kalkuleret til 562.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller:

At der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 562.000 kr. til ovennævnte projekt

At den ene halvdel finansieres af Heldagsskolens driftsbudget og den anden halvdel af kvalitetsfondsmidlerne

At anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 2

At et over- eller underskud på bevillingen tilbageføres til eller finansieres af Heldagsskolen og kvalitetsfondsmidlerne

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Indstillingen anbefales.


 

 

Sagsfremstilling

Heldagsskolen ønsker vedligeholdelsesarbejderne gennemført i forbindelse med ombygningen af den tidligere Østermarie Skole. Hvis vedligeholdelsesarbejderne ikke gennemføres vil der visse steder ske opfugtning af væggene. Der kan desuden ventes vand i kælderen ved regnskyl og tøbrud. Endvidere er medtaget et mindre beløb til selvstændig måling af energiforbrug på pavillonerne, hvoraf nogle tænkes anvendt af foreningslivet i Østermarie.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Overslaget over udgifterne er opgjort til:

Retablering af tagrender, nedløb og inddækninger:                         130.000 kr.

Retablering af defekte kloakbrønde:                                             75.000 kr.

Etablering af omfangsdrænledning, afsnit C, nordfacade:                125.000 kr.

Retablering af murværk, fuger mv. :                                            110.000 kr.

Retablering af sternbrædder:                                                      40.000 kr.

Forsatsruder                                                                            25.000 kr.

Olietank                                                                                  10.000 kr.

Bimåler og tilkobling af elforsyning til bygning 9:                             27.000 kr.

Uforudsete udgifter:                                                                 20.000 kr.

Udgifter i alt                                                                          562.000 kr.

 

Heldagsskolen forventer et overført overskud fra 2010, som disponeres til renoveringsop­gaven. Anlægsprojektet har netto ikke konsekvenser for kommunens samlede økonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:                                                                             

Børne- og skoleudvalget ønsker månedlig budgetopfølgning.

Temamøde om årshjul?

Redegørelse om etablering af 0. klasser i Rønneskolen.

Etablering af køkkener i dagtilbud?


 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

pkt. 3 til høring og pkt. 4 og 11 til orientering i Handicapråd.