Referat
Teknik- og Miljøudvalget
01-03-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Gebyr for erhvervets brug af containerpladser i 2011
  åbent 3 Brugerdreven innovation - Bornholms Havne de skjulte skatte
  åbent 4 Anlægsbevilling til forkastningsarbejder på havnene 2011
  åbent 5 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2011
  åbent 6 Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. Bornholmske Cykelveje
  åbent 7 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2011
  åbent 8 Anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne
  åbent 9 Ombygning af krydset Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen
  åbent 10 Projektet Bornholms Cykelveje
  åbent 11 Byggesagsbehandling 2011
  åbent 12 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. klage over byggesagsgebyr
  åbent 13 Forslag til lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen
  åbent 14 Mulighedernes Land - Dispositionsplan for Strandpromenaden og Klitlandskabet i Sandvig - orientering
  åbent 15 Behandling af nyt takstblad for 2011 for Bornholms Forsyning
  åbent 16 Forslag til fredning af Nylars Plantage
  åbent 17 Revidering af jordflytningsgebyr.
  åbent 18 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 30 for granitbrydning i Præstebo Stenbrud
  åbent 19 Ansøgning om udviddelse af granitbrydning fra NCC. VVM process
  åbent 20 Gensidig orientering
  åbent 21 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Gebyr for erhvervets brug af containerpladser i 2011

07.04.00S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til lovgivningen på affaldsområdet skal Bornholms Regionskommune opkræve gebyr fra visse erhvervsvirksomheder for deres adgangsmulighed til Bofas containerpladser. Et tilsvarende gebyr blev opkrævet første gang i - og for - året 2010. Nærværende indstilling omfatter således politisk godkendelse af gebyrets størrelse i 2011 overfor de forskellige virksomhedstyper samt retningslinjer ved opkrævningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler nærværende forslag til gebyrstørrelser for erhvervsvirksomheders adgang til Bofas containerpladser i 2011

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 1632 af 21. december 2010 (affaldsbekendtgørelsen) § 61, stk. 4, er det fastlagt, at: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser”. Opkrævningen skal ske ud fra data for virksomhedernes registrering i CVR pr. 1. januar 2010. Virksomhedernes omsætning i 2009 samt undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 7 og 8, vil blive lagt til grund for vurderingen af fritagelsesansøgninger.

 

Det vil ligesom i 2010 blive prioriteret at overholde det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvorved ansøgninger om fritagelse grundet egen afsætning af affald eller ingen/ringe affaldsproduktion - med hjemmel i bekendtgørelsens § 62, stk. 4 og 5 – ikke kan imødekommes. Begrundelsen herfor skal findes i fraværet af kontrolmuligheder overfor virksomheders benyttelse af containerpladserne til trods for opnået fritagelse. Således ville lighedsprincippet overfor betalende virksomheder ikke kunne overholdes.

 

Bofa vil arbejde for at sikre, at virksomhederne i forbindelse med modtagelse af opkrævningen for 2011 bliver behørigt informeret om de eksisterende fritagelsesmuligheder.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, fremgår, at der i 2011 skal benyttes en fordelingsnøgle til fordeling af udgifterne til drift af containerpladserne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder. Denne fordelingsnøgle er lavet ud fra gennemførte brugerundersøgelser af erhvervets reelle brug af Bofas containerpladser jf. bekendtgørelsen § 59, stk. 3, og medfører, at 83 % af udgifterne henhører til husholdninger, mens 17 % henhører til erhvervsvirksomheder. Ved denne fordeling af udgifterne undgås krydssubsidiering mellem husholdninger og erhverv, hvilket skal tilsikres jf. bekendtgørelsens § 59, stk. 1.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 61, stk. 4, fremgår fordelingen mellem forskellige kategorier indenfor de omfattede erhvervsvirksomheder. ”Håndværkere og anlægsgartnere” er således inddelt i 3 kategorier efter antal ansatte, og skal betale henholdsvis faktor 4, 6 og 8, mens ”øvrige virksomheder” skal betale faktor 0,5 i forhold til de samlede driftsudgifter for containerpladserne.

 

Desuden skal i erhvervsgebyret indregnes gebyr til Miljøstyrelsen for dels affaldsdatamodel og dels regulativsystem jf. affaldsbekendtgørelsens § 66 og § 73.

 

Det skal nævnes, at Folketingets parter i affaldsforliget, som er alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, efterfølgende er enedes om, at der pr. 1. januar 2012 vil blive ændret radikalt ved opkrævningsgrundlaget, idet der vil blive tale om en tilmeldeordning. Bornholms Regionskommunes Teknik- og Miljøudvalg kan således forvente et oplæg til grundlag for opkrævning af gebyret for 2012, så snart miljøministeriets regelgrundlag herfor er kendt.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede driftsomkostninger til Bofas 6 containerpladser er i 2011 budgetteret til kr. 21.301.000. Ved benyttelse af før nævnte fordelingsnøgle resulterer det i, at kr. 3.663.324 skal opkræves fra erhvervsvirksomheder inklusive administrationsgebyr og gebyr til national regulativdatabase og Affaldsdatasystemet jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 66 og 73. Fordeling af dette beløb mellem de omfattede virksomheder vil medføre følgende gebyrer (alle beløb er ekskl. moms):

 

Kategori:

Antal:

Faktor:

Gebyr 2011 (kr.):

Total (kr.):

Øvrige virksomheder

2.603

0,5

706

1.837.385

Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)

200

4

5.271

1.054.149

Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)

70

6

7.879

551.547

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)

21

8

10.488

220.243

I alt

2.894

-

 

3.663.324

 

 

 

 

 

 

De enkelte gebyrer er dermed 8-9 % højere end i 2010, hvilket kan tilskrives dels budgetlagte prisindekseringer og dels, at resultatet af den gennemførte brugerundersøgelse vedrørende erhvervsvirksomheders andel af de samlede driftsomkostninger som tidligere nævnt resulterede i 17 % i 2011 mod 15 % i 2010.

 

Det skal nævnes, at der i gebyrberegningen ikke er taget hensyn til Skats opgørelse over virksomheder med en omsætning under kr. 50.000 i 2009, da denne for 2008 – anvendt i 2010 opkrævningen - var fejlbehæftet. Da dette ikke skal komme virksomhederne til last i 2011, vil Bofa sikre, at virksomhederne bliver gjort behørigt opmærksom på, at de kan blive retmæssigt fritaget, såfremt deres omsætning i 2009 var mindre end kr. 50.000.

 

I og med Bofas aktiviteter – herunder drift af containerpladser – er underlagt det økonomiske ”hvile-i-sig-selv” princip for gebyrområder, vil et eventuelt overskud/underskud på aktiviteten i 2011 blive nivelleret ved regulering af gebyrgrundlaget de kommende år.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Bekendtgørelse om affald, BEK. Nr. 1632 af 21. december 2010 (MHT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Brugerdreven innovation - Bornholms Havne de skjulte skatte

08.00.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Projektets finansiering er på plads og der er ansat en projektleder ved Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

Der arbejdes intenst med projektet, som bredes ud til offentligheden i løbet af april og maj 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet ”Bornholms havne – de skjulte skatte” har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, senest på Teknik- og Miljøudvalgets møde 25. november 2009.

 

Projektet har sit udspring i Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation og understøtter således den, af Bornholms Regionsråd i 2004, vedtagne målsætning om øget brugerindflydelse og aktivering på de kommunale havne, herunder:

·         Afvikling af begrænsninger i havnenes brugerkreds, som historisk har været styret af bådejerne.

·         Afdækning af, hvordan havnene kan bidrage til et bedre liv for brugerne, både i forhold til bosætning, arbejdssted og fritid.

·         Udvikling af ejerskab blandt havnenes brugere, det omkringliggende erhvervsliv og lokalsamfund.

·         Udforskning af samarbejdsmuligheder mellem havne.

 

Det overordnede formål med projektet er at sikre Bornholms havne et bæredygtigt grundlag for fremtidig udvikling og drift gennem anvendelsen af brugerdreven innovation.

I denne sammenhæng skal bæredygtig forstås som en udvikling og drift der er forankret i lokalsamfundet og samtidig hænger økonomisk sammen.

Projektet skal derfor ses som en ressource og et supplement til havnenes fortsatte omstilling, herunder fremtidige udvikling og drift, ved at aktivere den sociale kapital i omgivelserne og gennem innovation at afsøge nye indtægtskilder og nyt samarbejde.

Dermed søger projektet at øge det indbyrdes kendskab til de forskellige brugergruppers synspunkter, holdninger og værdier, således at respekten for andre brugere og brugergrupper øges, hvorved tilliden og sammenhængskraften på den enkelte havn og havnene imellem styrkes.

 

Projektet har haft økonomi og starttilladelse på plads siden 1. november 2009, men forskellige faktorer, herunder manglende enighed mellem ansøgere og ansættelsesudvalget i foråret 2010, medførte at ansættelsen af en projektleder ikke kunne finde sted.

Efter overførsel af projektlederstillingen fra Teknik & Miljø til CRT og nyt stillingsopslag i efteråret 2010, har projektet efterfølgende ansat en projektleder.

Projektlederen er uddannet cand.mag. i Oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet og har en bachelorgrad i Antropologi og Begivenhedskultur. Projektlederen har tidligere arbejdet i Kulturafdelingen i Horsens Kommune og Regional Udvikling i Region Syddanmark og er ansat pr. 1. januar 2011.

Projektet løber frem til 31. august 2013. Afhængig af antallet af deltagende havne vurderes det, at projektperioden kan reduceres med op til 4 måneder.

Revideret projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

 

Projektets hovedpunkter frem til 31. august 2011.

1.      1. marts 2011, Teknik- og Miljøudvalget orienteres om projektets status.

2.      Der aftales møder med Rønne og Nexø havne for at orientere om projektet.

3.      5. april 2011, private og kommunale havne orienteres om projektet på fælles havnemøde.

4.      Medio maj 2011, afholdelse af 4 stormøder fordelt rundt på øen, med henblik på at engagere havnene i projektet.

5.      Ultimo maj 2011, afklaring vedrørende deltagende havne i projektet.

6.      Juni til ultimo august 2011, afdækning af det gode havneliv og den gode oplevelse.

 

Der er etableret en styregruppe bestående af ledende repræsentanter fra de involverede parter i projektet, BRK (projektejer), CRT og Business Center Bornholm (BCB), samt to repræsentanter fra arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 3,25 millioner kr. og er finansieret af følgende puljer:

·         Erhvervs- og Byggestyrelsen (globaliseringsmidler til understøttelse af brugerdreven Innovation) har bevilget 1,5 mio. kr.

·         Velfærdsministeriets Landdistriktspulje har bevilget 500.000 kr.

·         Direktoratet for FødevareErhvervs pulje til ”Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne” søgt via LAG-Bornholm, har bevilget 500.000 kr.

·         Under fyrtårnene: ”Borgerinddragelse og lokalområdeudvikling” og ”Fisk,hav & havn – Fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien” har LAG-Bornholm bevilget 750.920 kr.

 

BRK vil ikke have udgifter ved projektet.

Der er i projektet afsat midler til aflønning af projektmedarbejdere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Revideret projektbeskrivelse (DOC)

2.
Dagsordenspunkt nr. 20 af 25. november 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevillinger til forkastningsarbejder på havnene 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder at der søges tilskud fra EU mv. hvor dette ikke allerede er sket.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling vedr. Vang Pier, og for at udnytte de tiloversblevne materialer fra pieren, vil det være hensigtsmæssigt at hele nyttiggørelsen af materialerne samles i èt fælles projekt, der omfatter alle forkastningsarbejder på havnene i 2011.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det indstilles:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til forkastningsarbejder i Hammer Havn, Hasle Havn, Svaneke Havn, Gudhjem Havn, og Nørrekås i forbindelse med nyttiggørelse af overskudsmaterialer fra Vang Pier.

b)     at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. (indtægt) til ovennævnte projekt til tilskud fra Havnepakke 2.

c)     at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. som anlægstilskud til sikring af Vang havn.

d)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet, på hhv. 0,5 og 0,9 mio. kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

e)     At anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 en række projekter vedrørende havnene, hvoraf der i 6 af projekterne kunne ske en nyttiggørelse af overskudsmaterialer fra Vang Pier. Udover materialer fra pieren vil der også være overskudsmaterialer fra moler i Hasle havn der ikke længere er ydre værker, samt sand fra Nørrekås og Hammer Havn.

 

De 6 del-projekter hvor der kan ske en nyttiggørelse af overskudsmaterialerne er

1.      Forkastningsarbejder i forbindelse med en ombygning af Hammer Havn

2.      Forkastningsarbejder i forbindelse med gennemførelse af et samlet løft af Hasle Havn

3.      Etablering af en dækmole til forbedring af besejlingsforholdene og beskyttelse af de over 100 år gamle, unikke ydre værker på Svaneke Havn

4.      Etablering af en dækmole til beskyttelse af Gudhjem Havns over 100 år gamle unikke værker

5.      Tilskud til sikring af Vang Havn. Vang Havn har modtaget tilsagn om et EU-tilskud på 900.000 kr. til arbejdet

6.      Forkastningsarbejder på Nørrekås til forbedring af vandkvaliteten og bølgeuroen i det vestlige yderbassin.

For at udnytte overskudsmaterialerne fra Vang Pier optimalt, er det vigtigt at hele processen med nyttiggørelsen ses som en samlet proces der bl.a. vil være afhængig af vind- og vejrforhold, materialernes tilgængelighed og en optimal udnyttelse af det materiel der er til rådighed.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 2.228.000 kr.

Bornholms Regionskommune har i forbindelse med ”Havnepakke 2” fået tilsagn om 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanal, sænkning af kajer mv., og 12 mio. kr. til en tilbageførelse og beskyttelse af Hammer Havns moler til en æstetisk og funktionel løsning.

Forkastningsarbejderne og nyttiggørelse af overskudsmaterialerne fra Vang Pier, er anslået til at koste i alt 8,9 mio. kr.

De resterende omkostninger på 1,4 mio. kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2011

00.01.00Ø02-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til prioritering af anlægsmidlerne i 2011 for trafik og infrastruktur, vejanlæg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2011 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2011 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 16.872.100 kr.

Hertil kommer 9.772.320.000 kr. fra tidligere år, som forventes overført til 2011 og som delvis er prioriteret, så det samlede beløb til anlægsopgaver er i alt på 26.644.420 kr.

Anlægsbudgettet indeholder endvidere følgende rådighedsbeløb, der blev afsat i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillinger i 2010: 1.521.000 kr. til kontraktarbejder på renovering af broer og 253.500 kr. til trappeanlæg på Skippertorvet i Nexø.

Der er meddelt anlægsbevilling til renoveringsprojektet på Hammerhavnen i november 2010.

Alle nedennævnte projekter vil i større eller mindre omfang være en del af projektet ”Born-holms Cykelveje” og vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering. Dette vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil udgifterne blive fordelt med 19.000.000 kr. i 2011 og 7.600.000 kr. i 2012.

 

Forslaget er følgende:

·         Asfaltarbejder til 9.900.000 kr. på det overordnede vejnet med afledte udgifter til blandt andet vejafvanding. Prioriteres i henhold til vejadministrationssystemet. Der er et selvstændigt dagsordenpunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder til Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. marts 2011. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2011.

·         Til et yderligere tiltag i forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje af-sættes 750.000 kr. i samarbejde med Destination Bornholm til formidling, uddybende information og kommunikation om cykelvejene på Bornholm, samt til videofilmning af cykelvejene. Dette kan medvirke til at brande Bornholm og forstærke de oplevelser turister og bornholmere får af de bornholmske cykelveje. Udgiften forventes afholdt i 2011.

·         I forbindelse med anlæg af ringvej ved Rønne og projektet ”Bornholms Cykelveje” afsættes 3.000.000 kr. til projekter og anlæg. Nærmere prioritering og fordeling vil ske ved en bevillingsansøgning.

·         Brovedligeholdelse til 2.500.000 kr. Renoveringerne af broerne vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet efter en allerede udarbejdet samlet prioritering. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2011.

·         I forbindelse med et renoveringsprojektet på Hammerhavnen er der afsat 500.000 kr. til forbedring af vej-, sti- og parkeringsforholdene. Projektet indgår som medfinansiering i Mulighedernes Land ”Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn”. Der er meddelt anlægsbevilling til det samlede projekt i november 2010. Midlerne forventes afholdt i 2011.

·         Pulje på 500.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter jf. Trafiksikkerhedsplan 2008, hvor der foreslås et tema om forbedring af krydsforhold for cyklister på veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2011.

·         På grund af den sene udarbejdelse af Trafikplan for Rønne, genfremsættes forslaget om en rundkørsel i krydset Nordre Kystvej/Haslevej /Gartnervangen/St. Torvegade i stedet for det nuværende uheldsbelastede lyskryds, som har været en sort plet og igen er udpeget som en sort plet med 8 trafikuheld over de sidste fem år. I Trafiksikkerheds-plan 2008 foreslås en rundkørsel og i forslaget til trafikplan for Rønne by indgår krydset med en rundkørsel for at medbringe antallet af trafikuheld og smidiggøre trafikken til både by og havn. Der er et selvstændigt dagsordenpunkt om meddelelse af anlægs-bevilling til projektudbud til Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. marts 2011. Anlægsudgiften forventes at udgøre 4.500.000 kr. med 400.000 kr. i 2011 til projektudbud af ekstern rådgiver og med 4.100.000 kr. i 2011/12 til anlægsarbejde.

·         For at imødegå de store ændringer på Rønne Havn med det nye færgeforlig i efteråret 2011 er det nødvendigt at afsætte 3.950.000 kr. til forbedring af trafikforholdene på Munch Petersens Vej og specielt til ændring af opkørslen fra Munch Petersens Vej til Zarhtmannsvej, hvor vigepligten ændres til gennemgående for færgetrafikken contra trafikken fra Sydhavnen. Det forventes at anlægsudgiften afholdes med 350.000 kr. til projektudbud af ekstern rådgiver i 2011 og med 3.600.000 kr. til anlægsarbejdet i 2012.

·         I forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje, hvor Transportministeriet har ydet et større tilskud, skal der udarbejdes en række rådgivningsprojekter bl.a. forundersøgelser for cykelstien mellem Helligdommen og Gudhjem. Der er et selvstændigt dagsordenpunkt om meddelelse af anlægsbevilling til projektforslag til Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. marts 2011. Til medfinansiering afsættes 1.000.000 kr. til igangsætning af en række projekter i 2011. Udgiften forventes afholdt i 2011.

·         I prioritering af anlægsmidler 2009 indgik en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC/Produkten på Snorrebakken i Rønne med en efterfølgende bevilling på 750.000 kr. Projektet blev gennemgået trafiksikkerhedsmæssigt med Vejdirektoratet og under denne gennemgang viste det sig at krydset ved Almegårdsvej udgjorde en lige så stor om ikke større del af uheldsbilledet. Der blev derfor iværksat et samlet projekt opdelt i to delprojekter. Projekt blev herefter gennemgået med politi og interesseorganisationer og rettet til og udbudt i licitation. Anlægsudgiften beløber sig til 838.292 kr. for anlægget ved Almegårdsvej og 1.205.387 kr. for anlægget ved indkørslen til NCC/Pro-dukten. Teknik & Miljø anbefaler derfor at anlægget ved Almegårdsvej udføres, idet krydset alligevel skal ombygges for bedre kørekurver mv. og der er sket en dødsulykke netop i dette kryds. Merudgiften ud over anlægsbevillingen vil blive afholdt af den almindelige drift. Anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten forslås udsat og vil indgå i en senere prioritering. Dette punkt vil blive fulgt op med en senere ændrings-skrivelse over Teknik- og Miljøudvalet til kommunalbestyrelsen.

 

I alt 26.600.000 kr.

 

Af øvrige projekter der kunne overvejes i 2011-12/13 er:

·         Opstart på renovering af Haslevej fra ny rundkørsel i kystvejskrydset til planlagt renovering af kryds i Nordre Ringvejs udmunding i Haslevej og videre ud til Antoinettevej til 15.000.000 kr.

·         Trafiksikring af Havnegade i Nexø fra Åsen til Gl. Rønnevej til 500.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Prioritering af anlægsmidlerne for 2011 vil blive fulgt op med bevillingsansøgninger

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. Bornholms Cykelveje

05.01.02S05-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med udviklingsplanen ”Bornholms Cykelveje” vil det være nødvendigt at udarbejde forundersøgelser, skitseprojekteringer, ansøgninger til en række relevante ministerier, EU, fonde mv.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

a)     der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til forundersøgelser og rådgivning mv. vedrørende ”Bornholms Cykelveje”

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2010 at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for cykelvejene, herunder at undersøge mulighederne for tilskud fra Transportministeriet og andre ministerier og fonde.

I trafikforliget den 26. november 2010 fik Bornholms Regionskommune tildelt 11.852.713 kr. i tilskud til kommunens udviklingsplan ”Bornholms Cykelveje”

Det vil være nødvendigt at udarbejde planer, forundersøgelser og ansøgninger for en del af disse projekter for at få del i de midler der kan stilles til rådighed i ministerier, EU og private fonde. Det vil derudover være nødvendigt at udarbejde skitseprojekt m.v. for forskellige anlægsprojekter inden disse kan forelægges til politisk vedtagelse.

Midler til forundersøgelser mv. i forbindelse med udviklingsplanen vil medgå som en del af medfinansieringen af det samlede projekt.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr., og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Forundersøgelser, rådgivning m.v. vedrørende ”Bornholms Cykelveje”.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2011

05.01.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren om en forlængelse af kontrakten for 2010 (option) ved udgangen af marts måned, og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. april.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på overordnede vejnet 2011

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 9.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2011 vil beløbe sig til 9.900.000 kr.

Udgifter til belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Kortbilag over belægningsarbejder 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Transportministeriet har jf. ”Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009” og ”Aftale om nye initiativer af 22. oktober 2009”, afsat 35 mio. kr. til ”Anlæg af en omfartsvej øst om Rønne”.

Vejdirektoratet har fået overdraget administrationen af den statslige medfinansiering, og der er nu givet tilsagn om at bevillige i alt 35 mio. kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det indstiller:

at der gives anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. til anlæg af omfartsvej øst om Rønne (udgift) og tilsvarende 35,0 mio. kr. (indtægt) fra Transportministeriets puljer

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. (udgift) og på 5,4 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 18,0 mio. kr. (udgift) og på 18,0 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 11,6 mio. kr. (udgift) og på 11,6 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Forsyning

at en eventuel ekspropriation af arealer, rettigheder mv. gennemføres efter Lov om Offentlige vej (Vejloven)

at kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet når der foreligger et detailprojekt, og samtidig til at beslutte og gennemføre ekspropriation og indgå aftaler om erstatning mv.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fået overdraget administrationen af den statslige medfinansiering af omfartsvejen øst om Rønne, og har i den forbindelse fremsendt et administrationsgrundlag og en revisionsinstruks for projektet.

Teknik & Miljø skal fremsende statusredegørelser hvert halve år, ultimo marts og ultimo september, hvorefter der vil ske udbetaling af tilskud i henhold til afløbs-planen.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at tilskuddet på 35 mio. kr. kan dække udgiften til hele anlægget af omfartsvejen, eventuelt med mindre korrektioner efter udarbejdelse af et detailoverslag og afholdelse af licitation.

Arbejdet planlægges udbudt i offentlig licitation, eventuelt således at asfaltentreprisen udbydes for sig selv.

Den 13. september 2004, bemyndigede Regionsrådet Teknik- og Miljøudvalget til at træffe projekt- og ekspropriationsbeslutning i forbindelse med meddelelse af anlægbevillinger til større vejprojekter, herunder at indgå aftaler om erstatning mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til omfartsvejen på 35 mio. kr. vil blive fuldt finansieret af de statslige midler, men Bornholms Regionskommune vil skulle stå i forskud med udgifterne. Udbetaling af tilskud vil ske halvårligt efter fremsendelse af projektregnskaber.

Den statslige medfinansiering vil blive pristalsreguleret efter statens vejindeks. Beløb, som ikke udbetales det forventede år, videreføres til det efterfølgende men vil ikke blive pristalsreguleret.

Udbetaling af tilskud er efter forhandling med Teknik & Miljø planlagt til

·         5,4 mio. kr. i 2011

·         18,0 mio. kr. i 2012

·         11,6 mio. kr. 2013.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Regionsrådsbeslutning af 13. september 2004 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevilling til ombygning af krydset Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen i Rønne

05.01.02Ø02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag, i et tidligere dagsordenpunkt, har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 400.000 kr. til skitseprojekt og projektudbud af ombygning af krydset, Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen.

Det nuværende lysregulerede kryds ombygges til en rundkørsel for at fjerne den sorte uhelds-plet ved at minimere antallet af uheld og give en mere smidig trafikafvikling til havn og bycen-trum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a.      at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektering af en rundkørsel ved Haslevej i Rønne

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c.      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nuværende lysregulerede kryds har tidligere været en sort uheldsplet og er igen udpeget som en sort plet med 8 uheld over de sidste 5 år. I Trafiksikkerhedsplan 2008 og igen i forslag til Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er krydset udpeget med en ombygning til en rundkørsel for at nedbringe antallet af uheld.

Projektet vil indgå og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og vil udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Den samlede anlægsudgift er skønnet til 4.500.000 kr. med 400.000 kr. til skitseprojekt og projektudbud af ekstern rådgiver i offentlig licitation og 4.100.000 til anlægsudgifter. Anlægsudgiften forventes afholdt med 1.600.000 kr. i 2011 og 2.500.000 kr. i 2012.

Når projektudbuddet er udført vil der blive søgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til selve anlægsarbejdets udførelse.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at projektudbuddet til ombygningen af krydset til en rundkørsel vil beløbe sig til 400.000 kr.

Projekteringsudgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Projektet Bornholms Cykelveje

05.01.02P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til efterretning

Resumé

Udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje fremsendte den 31. august 2010 om tilskud fra Transportministeriets cykelpulje.

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 8. september 2010 Teknik & Miljø til fremsende ansøgninger til andre relevante fonde, puljer og ministerier, som kunne underbygge og støtte ”Bornholms Cykelveje”.

Ved trafikforliget af 26. november 2011 fik Bornholms Regionskommune tildelt 11.852.713 kr. til projektet i 2010 og fik efterfølgende reserveret 11.100.000 kr. om året i perioden 2011-2014 i tillæg til udmøntningen.

Teknik- og Miljø har den 5. januar 2011 anmodet Socialministeriet om at reservere 10 mio. kr. til områdefornyelse i Rønne fra den særlige pulje til byer med mere end 10.000 indbyggere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved trafikforliget af 26. november 2011 fik Bornholms Regionskommune tildelt 11.852.713 kr. til projektet i 2010.

Da tilskuddet udgør 40 % af den samlede anlægsum i projektets 1. fase, skal der ske en lokal medfinansiering på ca. 17,8 mio. kr. i 2011.

Vejdirektoratet anerkender al form for medfinansiering, bortset fra midler fra Transportministeriet. På den baggrund ønsker Teknik & Miljø at foretage en systematisk gennemgang af de muligheder der kan komplettere udviklingsplan og samtidig begrænse den direkte kommunale medfinansiering.

 

Medfinansieringen kan ske dels ved at søge andre ministerier, EU, fonde og puljer, og dels ved kommunale midler fra både drift og anlæg. Det er Teknik & Miljø´s opfattelse at der afhængig af frigivelse af anlægsmidlerne fra den disponible anlægspulje, kan ske en direkte kommunal medfinansiering på mellem 2 og 10 mio. kr. i 2011. Den øvrige medfinansiering placeres i 2012-2014. Med de forventede drifts- og anlægsaktiviteter i perioden 2012-2014 forventer Teknik & Miljø at der anvendes mellem 40 og 50 mio. kr. på relevante drifts- og anlægsprojekter som vil være en del af medfinansieringen. Der vil være tale om projekter på hele det tekniske område (grønne områder, skove, havne, miljø osv.).

 

Andre ministerier

Den aktuelle ansøgning om reservering af 10 mio. kr. til områdefornyelse i Rønne, vil eventuelt kunne suppleres med et tilsvarende beløb fra de statslige LAG- midler fra Fødevareministeriet, og være en del af medfinansieringen.

 

EU

Transportministeriet har nu sat fokus på EU's infrastrukturmidler i erkendelse af, at Danmark kun har gjort begrænset brug at disse. Her vil der eventuelt også være en mulighed for medfinansiering.

 

Private midler

Det overvejes nærmere om der vil være mulighed for et samarbejde med en række private fonde som det f.eks. er sket i Mulighedernes Land.

 

Andre kommunale virksomheder

Teknik & Miljø er opmærksom på at også andre kommunale virksomheder kan have projekter der er relevante for cykelprojektet. Det kan være i forbindelse med forsyningsopgaver (Forsyningen), kollektiv trafik (BAT) mv.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke blive indgået bindende økonomiske aftaler uden forelæggelse for det politiske niveau.

Alle relevante driftsopgaver der kan relateres til udviklingsprojektet vil blive registreret som kommunal medfinansiering

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Byggesagsbehandling 2011

02.34.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget orienteres.

Resumé

Med dette dagsordenspunkt følges der op på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra 7. december 2010 om at få forelagt den seneste aktuelle statistik for byggesagsbehandling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til orientering og drøftelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved seneste orientering omkring byggesagsstatistikker 7. december 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at der på mødet 1. marts 2011 skulle fremlægges en revideret og opdateret byggesagsstatistik.

Den nye statistik skulle, udover at beskrive den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kategorier af byggesager, også afdække, hvor mange af sagerne, der overholder de politisk udmeldte mål for sagsbehandlingstider og hvor mange sager, der overskrider normtiderne og i hvilket omfang.

 

Siden december 2010 er der igangsat et arbejde omkring en mere rationel og hurtigere metode til hurtigt at generere præcise byggesagsstatistikker. Det er ved forskellige tests af både det eksisterende (FICS MP6) og det kommende journalsystem (FICS MP7) dokumenteret, at det er muligt at indføre datoregistreringer af de forskellige faser i byggesagsbehandlingen.

Disse registreringer af datoer for modtagelse af ansøgning, kvittering for modtagelse, anmodning om yderligere materiale, udsendelse i høring mv. kan indføres af den enkelte sagsbehandler i den aktuelle sag, hvorefter der på tværs af alle igangværende byggesager i journalsystemet med få operationer kan uddrages aktuelle byggesagsstatistikker vist i et regneark.

Arbejdet med at indføre disse rapporteringsmuligheder i det eksisterende journalsystem, FICS, er næsten afsluttet og alle fremtidige sager samt sager oprettet i perioden fra 1. januar 2011 frem til nu vil blive rettet til med de nye rapporteringsmuligheder og de afledte nye muligheder for at generere relevante statistikker. De nye rapporterings- og statistikmuligheder vil i øvrigt kunne anvendes af alle faggrupper i Teknik og Miljø.

 

Der er endvidere fra 1. februar 2011 indført en ny praksis, hvor nyoprettede byggesager og forespørgsler allerede dagen efter modtagelse screenes og fordeles til de enkelte medarbejdere, der umiddelbart herefter skal kvittere overfor ansøger for det modtagne.

Ved den tidligere praksis blev de indkomne ansøgninger og forespørgsler registreret og oprettet som byggesag, derefter lagt i datoorden, hvorefter der overfor ansøger først blev kvitteret for modtagelse, når sagsbehandler nåede frem til den enkelte sag. Denne praksis har medført, at der især ved behandling af de mange erhvervssager er opstået en ophobning af sager, der endnu ikke er kvitteret for modtagelse af. Dette rådes der nu bod på, idet der målrettet fokuseres på at indhente efterslæbet vedrørende kvitteringsskrivelser.

 

Da det først bliver muligt at generere og forelægge de nye statistikker for Teknik- og Miljøudvalget i april 2011, har det til nærværende møde været nødvendigt at anvende den tidligere anvendte statistikform. Statistiske oversigter vedrørende samtlige byggesager for året 2010 er derfor vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt, mens der i nedenstående skema er anført de politisk vedtagne mål for sagsbehandlingstiderne, de målte gennemsnitlige sagsbehandlingstider pr. november 2010 samt de aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlings-tider.

 

 

Politisk vedtagne mål

Sagsbehandlingstid pr. 15. november 2010

Sagsbehandlingstid pr. 14. februar 2011.

Anmeldelsessager

2 uger

2 uger

2 uger

Landbrug

2 uger

2 uger

2 uger

Udstykninger

4 uger

3 uger/16-20 uger1

3-4 uger/16-20 uger2

Småhuse

4 uger

4 uger

4 uger

Erhvervs- og etageboliger

4 uger

16 uger

16 uger

Bevaring

6 uger

8-10 uger

4 uger

 

Note 1 og 2: Sagsbehandlingstid på 16-20 uger er i de tilfælde hvor der skal gives adresser. Pr. 14. februar 2011 drejer det sig blot om 2 sager og der er i de kommende 6 måneder afsat ekstra ressourcer til at få løst endeligt op for den samlede problematik omkring tildeling af vejnavne, adressering og matrikulering, da det er en opgave, der berører en række fagområder i Teknik og Miljø og Bornholms Regionskommune (veje, byggesagsbehandling, fysisk planlægning, GIS, Bygnings- og Boligregisteret, Ejendomsskatteregisteret m.v.)

 

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for anmeldelsessager, landbrug, udstykninger, og småhuse overholder således alle sammen de politisk vedtagne mål.

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for bevaringssager (incl. skilte- og markisesager) har undergået en positiv udvikling og er faldet fra 8-10 uger til 4 uger, hvilket ligger under det politisk vedtagne mål. En gennemgang af disse sager udviser dog en stor variation (fra 0-22 uger).

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for erhvervs- og etageboligsager er fortsat op til 16 uger, hvilket i forhold til de politisk vedtagne mål ikke er acceptabelt.

 

Etableringen af BYG Kundecenter har medført en ændring i anvendelsen af de eksisterende ressourcer i BYG/Byggeri og Plan, således at der ud over den daglige kundebetjening i Kundecentret anvendes mere tid på borgernes direkte telefoniske henvendelser til byggesagsbehandlerne samtidig med at der også anvendes forholdsvis mere tid på uformelle, uplanlagte møder med bygherrer, rådgivere og entreprenører.

 

For at imødegå udviklingen imod længere sagsbehandlingstider blev der i november 2010 tilført ressourcer i form af flere persontimer til telefonbetjeningen af BYG´s kunder. Der blev også i en 6 ugers periode frem til medio december 2010 tilført BYG yderligere assistance til arkivering, oprettelse af nye ejendomsmapper og revision af informationsfoldere i forhold til bygningsreglement, BR10.

Endelig har byggesagsbehandlerne i bevaringssager og erhvervssager i perioden fra 1. december 2010 til 1. februar 2011 været friholdt for vagter i BYG Kundecenter. Denne ordning fortsættes nu alene for byggesagsbehandlerne i erhvervssager.

I forlængelse af disse initiativer fortsættes arbejdet med at effektivisere og smidiggøre byggesagsbehandlingen ved at gennemføre yderligere forbedring af sagsgange og arbejdsrutiner i BYG, interne omfordelinger af ressourcerne i Byggeri og Plan og/eller ved tilførsel af yderligere ressourcer til afdelingen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Statistik TMU (PDF)

2.
Aktive sager 2011 (PDF)

3.
Byggesager 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

12  Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. klage over byggesagsgebyr

02.34.00K03-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter                        

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 20. oktober 2010 anmodet om en udtalelse angående en klage over størrelsen af byggesagsgebyr fra ejeren af Fåregårdsvej 10, Allinge.

Forslag til udtalelse vedlægges som bilag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at udtalelsen fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden med kopi til klager.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø modtog den 10. august 2010 en forespørgsel om lovligheden af en skurvogn på hjul placeret på klagers ejendom, Fåregårdsvejen 10, Allinge.

Efter korrespondance med ejer/klager i denne sag blev der indgivet den lovbefalede anmeldelse af skurvognen, og ejer modtog bekræftelse på dette sammen med opkrævning af anmeldelsesgebyr på 4.484,92 kr.

Gebyret er beregnet ud fra en grundtakst på 4.124 kr. + 14 m2 a 25,78 kr, i alt 4.484,92 kr

 

Ejer klagede over gebyrets størrelse, da han ikke mente, at byggesagen var ”vanskelig”.

Denne sag er defineret som ”vanskelig”, fordi der er tale om en lovliggørelsessag.

I henhold til dagældende takstblad, kommunalbestyrelsens beslutning af 26. marts 2009, skal der udover grundtaksten opkræves 2.000 kr. for vanskelige sager, som i takstbladet defineres som sager, hvor der f.eks. bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o.lign. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Klage over afgørelse modtaget modtaget 21. oktober 2010 (TIF)

2.
UDKAST Udtalelse vedr. byggelovsklage. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen

01.02.05P16-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. september 2010, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan 058 for et område ved Rubinsøen. Ejerforeningen Rubinsøen havde anmodet om en ny afløsende lokalplan, der muliggør at områdets hotellejligheder kan overgå til sommerhusstatus samt muliggøre en udstykning af området til enkeltparceller. Området er endvidere omfattet af en bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration, som ønskes ophævet ved vedtagelse af denne lokalplan, derfor udvides afgrænsningen til også at omfatte nogle flere matrikler syd og øst for den oprindelige afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Syd for Hasle ved Rubinsøen ligger der et større sommerhusområde. Området er i dag opdelt i to lokalplaner. Den nordlige del er omfattet af lokalplan 07-03 som udlægger området til hotelformål. Den sydlige del og nogle løsrevne matrikler i nordøst er omfattet af lokalplan 07-04, som udlægger området til sommerhusformål. En del af området, på tværs af de to gældende lokalplaner, er omfattet af en bebyggelsesregulerende fredning fra 1964.

Denne lokalplans ene formål er at ophæve lokalplan 07-03 og ved en ny lokalplan at ændre anvendelsen fra kun at kunne benytte området til hotelformål til nu at kunne benytte området til sommerhusbebyggelse.

Det andet formål er at ophæve den bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration fra 1964 ved en ny lokalplan. Derfor bliver en del af lokalplan 07-04 også ophævet og medtaget i denne nye lokalplan, for samtidig at ophæve den bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration der er tinglyst for denne del af området.

Hele sommerhusområdet omfattet af lokalplanforslag 058 indgår i et naturligt sammenhæng, både vejførings- og beliggenhedsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Lokalplanforslag 058 (PDF)

2.
Miljøscreeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Mulighedernes Land - Dispositionsplan for Strandpromenaden og Klitlandskabet i Sandvig - orientering

01.11.20P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning.

Resumé

Der foreligger nu dispositionsplan for omdannelse af Strandpromenaden i Sandvig og etablering af klitlandskab efter fjernelse af Bølgebadsanlægget. Dispositionsplanen vil danne grundlag for udarbejdelse af hovedprojekt (projekt- og udbudsmateriale).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til orientering

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 22.april 2010 4 nye projekter under Mulighedernes Land projektet (Realdania). Et af de 4 projekter var Strandpromenaden i Sandvig. Projektet knytter sig til det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sandvig.  Projektet er siden blevet udvidet med nedrivning af Bølgebadsanlægget og genetablering af klit- og strandlandskab efter nedrivning af Bølgebadet. Kommunalbestyrelsen har ved Borgmesterbeslutning i december 2010 godkendt projektet endeligt og givet anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

 

STRANDPROMENADEN - Projektet skal skabe sammenhæng i området langs Osanbugten og genetablere sammenhæng mellem byen og kyststrækningen. Der etableres et attraktivt byrum med varierede rum og gode opholdsmuligheder, samt plads til markeder, kulturarrangementer, udeservering, leg mm. Ligeledes skabes bedre tilgængelighed i området. Strandpromenaden anlægges med beton- og asfaltbelægninger, et trædæk til ophold og marked mm., en træbæk, der løber langs hele promenaden, ny belysning og beplantning.

 

KLITLANDSKABET – Der dannes klitter i varierede højder og med varierede beplantningstyper. Der etableres beplantning langs skel til de private haver og udlægges mindre trædæk til ophold. Tilgængelighed i området forbedres ved stier på tværs af området, og ned til sandstranden og sommerbadebroen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling ved Borgmesterbeslutning i december 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag:

1.      Samlet dispositionsplan

2.      Præsentation Strandpromenaden og Klitlandskabet.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Bilag 1. Samlet Dispositionsplan (PDF)

2.
Bilag 2. Præsentation Strandpromenaden og Klitlandskabet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Behandling af nyt takstblad for 2011 for Bornholms Forsyning.

13.02.03S55-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning fremsender nyt forslag til takst for tilslutning i landzone som anbefales til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at takst for tilslutningsbidrag i landzone godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt nyt forslag til takst for tilslutning i landzone på 23.000 kr ekskl. moms (bilag 1).

Der er tale om en meget beskeden stigning i forhold til 2010-prisen på 22.300 kr, og Teknik og Miljø anbefaler, at denne takst godkendes.

Øvrige takster er ikke ændret i forhold til takster godkendt på møde i Udvalget for Teknik og Miljø d. 11. januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Nyt forslag til takstblad (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Forslag til fredning af Nylars Plantage

01.05.10P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Nylars Plantage. Fredningen kommer til at omfatte ca. 66 ha.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse og møde d. 11. maj 2011 kl. 10.00. Kommunen bedes i den forbindelse om at komme med sine bemærkninger til fredningsforslaget inden mødet.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at fortidsminder, offentlig adgang og natur i området allerede er godt beskyttet og at en fredning derfor ikke er nødvendig.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

at kommunen ikke anbefaler en fredning af Nylars Plantage da det vurderes at erstatningsstørrelsen ikke står mål med den eventuelle kulturhistoriske og rekreative gevinst, der kan opnås ved fredningen og at Fredningsnævnet meddeles dette med nedenstående begrundelser.

Samtidig indstilles det at øvrige nedenstående bemærkninger meddeles Fredningsnævnet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden for DNs ønske om at få området fredet er de store kulturhistoriske interesser i området, særligt de usædvanligt mange velbevarede spor efter oldtidens dyrkningsagre.

Området lå udpint af jernalderbondens dyrkningsmetoder i hede og lyng fra ca. 200 år efter vor tidsregning og frem til 1860erne, hvor plantagen blev tilplantet. Det er den direkte grund til at agersporene stadig i dag er tydelige og ligger som et mønster af helt lave volde i landskabet. Agerspor som disse er mange andre steder blevet ødelagt af intensiv skov- og landbrugsdrift.

Fredningen har til formål

1.      at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området,

2.      at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier,

3.      at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne gennem blandt andet et fastlagt stisystem,

 

Området for fredningsforslaget:

Det område der rejses fredningssag for er på ca. 66 ha. Heraf er 2 ha græsningsareal mens resten består af skov, heraf er de 59 ha omfattet af fredskovspligt. Dvs. at der vedvarende skal være skov på arealerne.

Da DN indledte fredningssagen ejede kommunen ca. 61 ha af det område, der foreslås fredet.

Skoven har været i kommunalt eje siden den blev tilplantet omkring 1860. Den blev indtil omkring 1980 drevet på helt almindelig vis, med skovning og udkørsel hele året.

Da man blev opmærksom på fortidsminderne (agerspor, røser og bautasten) og vigtigheden af at bevare dem for eftertiden, blev de målt op og registreret, og siden da er der kun sket skovning og udkørsel af træ i de tørre sommermåneder for at skåne fortidsminderne.

Der er i de senere år brugt maskiner, som krævet ved skovning og anden arbejdskørsel i certificeret skov. Det er samtidig en skovdrift, der er skånsom i forhold til bevarelsen af fortidsminderne.

Ved salget af den kommunale skov 1. jan 2011 blev området pålagt en deklaration, der sikrer fortsat skånsom skovdrift, samt adgang til området, som ved offentlig skov.

 

Bemærkninger til fredningsforslaget:

Ad 1: Fredningens primære formål er at bevare fortidsminderne og skabe mulighed for at de kan ses bedst muligt. Dette skal ifølge fredningsforslaget ske ved yderligere restriktioner af skovdriften i form af bestemmelser om kun at plante hjemmehørende arter.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det for at opfylde fredningens formål ikke er hensigts­mæssigt at indføre restriktioner med hensyn til træartsvalg. Det vurderes, at et krav om kun at plante hjemmehørende arter ikke kan begrundes i formålet med fredningen.

Faktisk er det i monokulturerne med rødgran at fortidsminderne ses tydeligst. De lave dyrkningsvolde er meget svære at erkende i de blandede løvtræsbevoksninger, med træer i forskellig alder, da underskoven disse steder er meget tæt.

 

Ad 2: I fredningsforslaget lægges der op til rydning og afgræsning af to større arealer.

Der er dels tale om et ca. 1 ha stort areal (A i kortbilaget), der fremover skal ligge i vedvarende græs (afgræsning eller høslæt) og et ca. 3 ha stort skovareal (B i kortbilaget), der fremover skal drives som græsningsskov.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være vanskeligt og bekosteligt for kommunen som plejemyndighed at finde afgræsning til så store og afsidesliggende arealer, hvor der ikke er adgang til vand. Indsatsen vil ikke stå mål med det der opnås ved plejeindsatsen, idet det vurderes at fortidsmindernes synlighed i terrænet ikke bliver væsentligt bedre end på de områder hvor der f.eks. er højstammet skov og åben skovbund. Måske endda ringere i de perioder af året hvor græsset er langt.

En uforholdsmæssig stor del af kom­mu­nens naturplejebudget vil gå til hegning og betaling af afgræsning af arealerne, og det vil blive på bekostning af arealer, der efter Teknik & Miljøs vurdering har større biologisk, rekreativ og landska­belig værdi andre steder på øen.

Høslet vurderes ikke at være en reel mulighed da de mange stød fra fældede træer vil være i vejen og en opfræsning af støddene vil være i direkte modstrid med fredningens intentioner.

 

Ad 3: Med fredningsforslaget ønsker man at fastholde og forbedre offentlighedens adgang.

I forhold til offentlighedens færdsel i området, er der i den deklaration, som allerede er tinglyst ved skovsalget, en bestemmelse om at færdsel skal ske efter samme regler, som gælder for offentlige skove. Dvs. at man må færdes til fods i hele området - også uden for vej og sti. Med den bestemmelse vurderer Teknik og Miljø at offentlighedens adgang er sikret på hele arealet.

Fredningsforslaget indeholder derudover bestemmelser om et stisystem. Dette stisystem be­står primært af eksisterende stier og skovveje. Derudover foreslås et kortere nyt stiforløb hen over område A til område B (kortbilag). De eksisterende stier og skovveje kan man i forvejen færdes på.

Det vurderes ikke at anlæggelse af en ny kortere stistrækning i skoven betyder en så væsent­lig forbedring af offentlighedens adgang til området, at det i sig selv kan begrunde at området fredes.

 

Samlet vurderes det at fortidsminderne med de nugældende regler for området ikke er truede. Samtidig vurderes det at fredningsforslagets oplæg til beplantningsvalg og afgræsning eller høslet ikke vil være egnet til at fremme fredningens formål om at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området.

Skoven er omfattet af fredskovspligt og området er pålagt en omfattende deklaration, der både sikrer offentlighedens adgang og en fortsat skånsom skovdrift. Med de gældende regler er der desuden ikke noget til hinder for at Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Museum eller andre med interesse i sagen kan informere publikum om værdierne i området.

Da der ikke ses at være nogen fare for at fortidsminderne ødelægges eller at offentlighedens adgang begrænses, vurderes det, at en fredning er unødvendig og at udgifterne til en fredning derfor ikke står mål med det der opnås.

Økonomiske konsekvenser

I DNs budgetforslag er udgifterne til fredningserstatning beregnet til at blive 53.420 kr. Heraf skal Bornholms Regionskommune betale ¼ og staten ¾

Beregningen er lavet før skoven blev solgt, og er kun erstatning for de ca. 5 ha, der på det tidspunkt var privatejede. Nu er hele skoven i privat eje, og der mangler altså at blive beregnet erstatning for de ca. 61 ha, der tidligere var kommunalt ejede.

Hvis der for disse skovområder i gennemsnit gives 10.000 kr. i erstatning pr. ha for krav om skånsom skovdrift og særligt træartsvalg, som svarer til det beløb som ligger til grund for den udregning der er for privatejet skov, vil erstatningsstørrelsen blive ca. 610.000 kr. mere end i det nuværende budgetoverslag.

Derudover må der påregnes et noget højere erstatningsbeløb pr. ha for de ca. 4 ha skov, der skal overgå til overdrev og græsningsskov.

By- og Landskabsstyrelsen har i øvrigt i deres indledende høringssvar til budgetoverslaget vurderet at en erstatning på 10.000 kr. pr. ha er for lidt, og at endelige beregninger nok vil vise at erstatningsbeløbet pr. ha bliver større.

Det samlede erstatningsbeløb kan altså blive 700.000 kr. eller mere foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal kommunen ifølge lovgivningen betale ¼. Dvs. min ca. 175.000 kr.

Teknik og Miljø har et budget på 50.000 kr. om året til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager. Udover denne fredningssag er der to andre større fredningssager i gang: ”Bronzealderlandskabet ved Madsebakke” og ”Svartingedalen”.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Bilag 1: Fredningsforslag med bemærkninger (PDF)

2.
Bilag 2: Kort over fredningsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Revidering af jordflytningsgebyr.

09.08.15P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jord, der er eller kan være forurenet, må ikke flyttes uden tilladelse fra kommunen. Kommunens udgifter i denne forbindelse skal dækkes ved opkrævning af gebyr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2008, at gebyret for jordflytning skulle opkræves som en del af affaldsgebyret, sammen med ejendomsskatten på samtlige husstande. Størrelsen blev fastsat til 6,50 pr. husstand inkl. moms.

Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle revurderes i starten af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler at den nuværende ordning fortsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jord, der er eller kan være forurenet, må ifølge Jordforureningslovens § 50 kun flyttes med tilladelse fra kommunen. Procedurerne er specificeret i ”Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”.

Anmeldelse til kommunen skal ske, når man er vidende om at jorden er forurenet, eller hvis jorden kommer fra kortlagte og områdeklassificerede ejendomme eller fra offentlig vej.

Anmeldelsen vedlægges analyser af jordprøver, og kommunen vurderer ud fra dette forureningsgraden og anviser flytning af jorden til enten genanvendelse eller deponering.

Kommunens sagsbehandling foregår hovedsagelig elektronisk via det internetbaserede system Jordweb.

Opgaverne er:

     Modtagelse af anmeldelser og analyseresultater i Jordweb

     Kategorisering af jord ud fra prøver

     Anvisning af jordflytning via Jordweb

     Vejledning omkring lovgivning til entreprenører

     Support på Jordweb til entreprenører

     Møder med branchefolk, f.eks. BOFA

     Tilladelser til midlertidige jorddepoter

     Sager om ulovlige depoter af forurenet jord

     Regulativ for gebyropkrævning og anden overordnet planlægning

I perioden 2009-10 er der behandlet 180 sager, hvoraf nogle består af over 500 enkeltflytninger. Der er i alt flyttet ca. 26.000 tons jord.

Fjernvarmeprojekterne står for størstedelen, idet ca. 80 % af de anmeldte flytninger stammer herfra. En anden stor gruppe er ledningsarbejder i offentlig vej, f. eks. ved ledningsbrud eller kloakseparation.

Der har været ret få anmeldelser fra kortlagte eller områdeklassificerede ejendomme.

Omkring 85-90 % af den anmeldte jord viste sig at være uforurenet, og er blevet genanvendt til landbrugsjord eller vejindbygning.

10-15 % var lettere eller svært forurenet og er blevet deponeret på BOFA eller på andet godkendt anlæg.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at gebyret fortsat opkræves via ejendomsskatten, idet det har vist sig at være en administrativt enkel ordning. Da størstedelen af den flyttede jord kommer fra offentlig vej, er det samtidigt en rimelig måde at fordele udgiften på.

Det kan gøres på andre måder, hvilket er diskuteret i dagsordenpunkter fra 2008, der er vedhæftet som bilag, men det vurderes, at disse ordninger vil være vanskelige og kostbare at administrere.

Teknik & Miljø anbefaler, at gebyret fastholdes på de nuværende 6,50 kr. pr. ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 48 skal kommunernes udgifter til affaldsordninger dækkes ved opkrævning af gebyr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2008, at gebyret skulle opkræves via ejendoms­skatten som en del af affaldsgebyret, og at der skal inddrives ca. 150.000 kr. pr. år. incl. moms.

I 2010 blev der opkrævet gebyr fra 24.587 ejendomme svarende til et samlet beløb på ca. 160.000 incl. moms, eller 128.000 kr. excl. moms.

Størrelsen af gebyret har vist sig at være passende i forhold de brugte ressourcer. Der anvendes ca. 0,2 årsværk, svarende til ca. 90.000 kr., til administration af ordningen, samt ressourcer til Jordweb og kontorhold på ca. 40.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Dagsordenpunkt fra møde i kommunalbestyrelsen 2008 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 30 for granitbrydning i Præstebo Stenbrud

01.09.00P19-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. november 2010 at offentliggøre et forslag til kom­mu­ne­plantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser, for fortsat granit­brydning i Præs­te­bo, Paradisvejen, og sende det i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Forslaget blev annonceret den 8. december 2010 i Rytterknægten samt offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside samme dag. Fristen for bemærkninger og indsigelser var den 2. februar 2011.

Forslaget er desuden sendt til Miljøcentret Roskilde, Skov og Naturstyrelsen, Energistyrelsen, By og Landskabsstyrelsen samt Dan­marks Naturfredningsforening.

Der er indkommet to bemærkninger inden for fristens udløb.

På baggrund af de to indkomne bemærkninger ser Teknik & Miljø ingen anledning til at ændre i kommuneplantillæg 30 og de udarbejdede VVM- og SMV-redegørelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser godkendes og offentliggøres med klagevejledning efter planloven

3.                         

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

TR-Granit A/S har søgt om en fornyet indvindingstilladelse til granitbrydning fra granitbruddet Præstebo, beliggende Paradisvejen, Ibsker,

Bruddet har eksisteret i mere end 100 år.

TR-Granit A/S havde indvindingstilladelse til granitudvinding på Præstebo udstedt af Bornholms Amt 19. november 1999 med udløb 19. november 2009.

TR-Granit A/S har søgt om en ny 10-årig tilladelse til brydning af Paradisbakkegranit, med en total brydningsmængde på 50.000 m3, hvilket svarer til den mængde de tidligere havde ret til at bryde.

 

TMU behandlede i sit møde den 6. januar 2010 ansøgningen, og besluttede, at der, inden stillingtagen til en råstoftilladelse, skulle udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser.

Høringsfristen for kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser udløb d. 2. februar 2011.

Der er indkommet to høringssvar.

Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Bornholm, har i mail af 7. januar 2011 vurderet, at eventuelle negative konsekvenser for naturen og for de nærmeste naboer er så minimale, at en fortsat brydning kan anbefales.

Tre naboer på Paradisvejen har den 25. januar 2011 fremsendt en indsigelse mod fortsat granit­brydning på Præstebo. I skrivelsen anføres at der er fejl og mangler i VVM-redegørelsen. Fejlene er ikke konkretiseret.

Teknik og Miljø har vurderet at de to indkomne bemærkninger ikke giver anledning til tilret­nin­g af kommuneplantillægget, der derfor anbefales til endelig godkendelse.

På baggrund af kommuneplantillægget samt VVM- og SMV-redegørelserne udarbejder Teknik & Miljø et forslag til en råstoftilladelse. Råstoftilladelsen vil blive sendt i partshøring og blive offentliggjort efter reglerne i Råstofloven

 

Ordforklaring: VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet. SMV = Strategisk MiljøVurdering

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Kommuneplantillæg 30 VVM & SMV (PDF)

2.
beboer indsigelse af 25 januar 2011 (TIF)

3.
DN bemærkning af 07 januar 2011 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Ansøgning om udvidelse af granitbrydning fra NCC. VVM proces

01.09.00P19-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

NCC Roads A/S har den 24. januar 2011 fremsendt en ansøgning om udvidelse af granitbrydningen samt fornyelse af indvindingstilladelse for det eksisterende stenbrud Stubbeløkken, på adressen Snorrebakken 10, 3700 Rønne

Der søges om en årlig produktion af granit på 300.000 m3 i et område der er udlagt som råstofindvindingsområde i Råstofplanen for Bornholm 2008-2020.

Teknik & Miljø har vurderet, at det ansøgte er VVM-pligtigt efter gældende regler, fordi arealet er over 25 ha. Der skal ligeledes udarbejdes kommuneplantillæg for det ansøgte. NCC Roads A/S er indforstået hermed.

Inden der udarbejdes kommuneplantillæg og igangsættes en VVM-proces, skal der gennemføres en idefase.

Teknik & Miljø har i samarbejde med NCC udarbejdet et ideoplæg.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

at der igangsættes en VVM-proces i forbindelse med udvidelse af råstofproduktionen, og

at det udarbejdede ideoplæg sendes i offentlig høring i 4 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

NCC Roads A/S har i dag en indvindingstilladelse, givet at Bornholms Amt den 19. december 2002 løbende til december 2012.

Tilladelsen omhandler et areal på 40 ha, og giver en brydningsret på op til 300.000 m3 pr år.

NCC har tilkendegivet at det i løbet af relativ kort tid ikke vil være muligt at bryde yderligere inden for den givne tilladelse, da der ikke er flere råstoffer.

NCC Roads A/S har derfor truffet aftale med ejeren af en tilstødende ejendom, Stubbegård, Snorrebakken 10, om fremtidig brydning på en del af denne ejendoms arealer.

Der er søgt om en indvindingsret på indtil 30 år på et samlet areal på 46 ha, samt om ret til indvinding af 300.000 m3 fast klippe / år

Det påtænkte areal ligger i råstofområde 1.3 for granitudvinding, i Bornholms Regions­kom­munes råstofplan 2008-2020

Teknik & Miljø har screenet ansøgningen og fundet at ansøgningen er VVM-pligtig, bla. fordi arealet er over 25 ha, og der ligger en række beboelser langs Stavelund, som en kommende brydning kan påvirke.

NCC har accepteret af der skal udarbejdes en VVM inden der kan udarbejdes en råstof­tilladelse. NCC vil medvirke til frembringelse af materiale m.v. i processen.

Som indledning til selve VVM-processen skal der i henhold til planlovens § 11g stk. 2, a udarbejdes et idéoplæg, som skal offentliggøres, med henblik på borgerinddragelse. Praksis for offentliggørelsens længde er 4 uger, der derfor foreslås som tidsramme. Der vil desuden blive afholdt et orienteringsmøde om projektet, for omkringliggende beboere, midt i offentlig­heds­perioden.

Det er aftalt at NCC afholder beboermødet, og Teknik & Miljø deltager.

Når idéfasen er tilendebragt, kan arbejdet med VVM-redegørelse og forslag til kommune­plan­tillæg igangsættes. Forslaget skal forelægges til politisk stillingtagen inden det udsendes i høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
NCC ansøgning (PDF)

2.
Debatoplæg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

20

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Orientering givet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

21

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Ingen sager til ældreråd og handicapråd.