Referat
Teknik- og Miljøudvalget
03-05-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets områder
  åbent 3 Aftaleopfølgninger 2010 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 4 Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet
  åbent 5 Fornyelse af 5 taxi-bevillinger - herunder stillingtagen til tilslutning eller ej til bestillingskontoret
  åbent 6 Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk
  åbent 7 Behandling af takster for Rønne Vand A/S
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 10 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

1

 

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets områder viser at der på den overførbare bevilling forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 9,4 mio. kr., hvormed at der samlet set forventes et underskud på 2 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet udvalget beder administrationen komme med forslag til sikring af budgetoverholdelse. I forbindelse med beskrivelsen af tiltag til budgetoverholdelsen, ønsker udvalget at der ses både på personaleressourcer og driftsmidler.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Teknik- og Miljøudvalgets områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 9 Teknik og Miljø

Teknik og Miljø forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Det overførte underskud på 4,1 mio. kr. fra 2010 forventes således at stige til 9,5 mio. kr. ved årets udgang. På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2011. 

 

Natur & Miljø forventer et mindreforbrug på i alt 2,5 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Det består af et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelsen og 1,4 mio. kr. på øvrige grønne områder, samt en ekstra indtægt på skove på 0,4 mio. kr. På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til jordforurening.

Byggeri & Plan forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. på den overførbare del af budgettet, som primært skyldes manglende huslejeindtægter. På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et underskud på 1,0 mio. kr. vedr. ældreboliger.

Beredskab forventer et underskud på 1,3 mio. kr. Underskuddet består bl.a. af ekstraordinære udgifter til vagtcentralen, grundet flytning af denne til Landemærket, ekstraudgifter til materiel, som er blevet repareret i foråret. Derudover forventes udgifterne til olie, el og brændstof at blive markant højere end budgetteret. Dertil er lønudgifterne til specielt deltidslønnede højere end budgetteret.

Veje & Havne forventer et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på Vintertjenesten på 5,8 mio. kr. Vintertjenestens budget i 2011 på 11,6 mio. kr. er allerede brugt, og merforbruget på 5,8 mio. kr. er baseret på en normal vinters forbrug i årets sidste måneder. Havnene forventer et underskud på 1,2 mio. kr. som skyldes dels manglende lejeindtægter pga. konkurser, dels vigende lystbådeafgifter og øvrige havneafgifter.

Teknik- og Miljøsekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011. Det samlede overførte underskud fra 2010 på 4,1 mio. kr. forventes derfor nedbragt til 3,5 mio. kr. ved årets udgang.

 

 

Politikområde 10 Forsyning og drift

Der forventes samlet set et merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2011. Da der er overført 13,5 mio. kr. fra 2010 er der tale om et forventet overskud på 7,5 mio. kr. årets udgang.

 

Bofa forventer at overholde budgettet i 2011 og har ingen yderligere bemærkninger.

BAT forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr. der svarer til det overførte overskud fra 2010 Beløbet forventes – sammen med den årlige bevilling på 1,5 mio. kr. - anvendt til indkøb af nye busser. Det planlagte køb af busser skal tages op som en anlægssag.

RKR Service forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. således at det overførte overskud fra 2010 på 2,3 mio. kr. udgør 2,0 mio.kr. ved udgangen af 2011. Merforbruget på de 0,3 mio kr. forklares ved planlagt efteruddannelse af kantinepersonale, uddannelse af serviceassistenter, KRAMS-indsats og etablering af madordning i børneinstitutioner.

Vej & Park Bornholm forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2011. Det overførte overskud på 6,5 mio. kr. forventes derfor at falde til 5,5 mio. kr. ved årets udgang. Vej & Park Bornholm forventer at bruge de 1,0 mio. kr. på en nødvendig tagrenovering på adressen Sandemandsvej 1B i Rønne. Den planlagte tagrenovering skal tages op som en anlægssag.

Økonomiske konsekvenser

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Fra 2010 er der i alt overført et overskud på 9,4 mio. kr. fordelt med et underskud på 4,1 mio. kr. vedrørende Teknik og Miljø, og et overskud på 13,5 mio. kr. vedrørende forsyningsvirksomhederne. Dermed forventes et samlet underskud på 2 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Teknik- og Miljø

-4.071

-5.429

-500

-9.500

-500

Bofa

0

0

0

0

0

BAT

4.699

-4.699

0

0

0

RKR Service

2.263

-294

0

1.969

0

Vej & Park Bornholm

6.520

-1.020

0

5.500

0

Forsyning og drift

13.483

-6.014

0

7.469

0

Teknik og Miljøudvalget

9.412

-11.443

-500

-2.031

-500

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Aftaleopfølgninger 2010 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00P27-0653

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2010 på politikområderne 9 og 10

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller opfølgningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bofa:

Bofa har i 2010 levet op til den politiske målsætning, hvad angår takst- og gebyrudviklingen. Dette er realiseret ved dels reduktion af forbrændingstaksten i absolutte kroner og reduktion i deponitakst efter tillæg for stigende statsafgift og dels almindelig indeksering af det samlede renovationsgebyr for husstande. Hvad angår den politiske målsætning vedrørende miljømæssige resultater, vurderes disse at være efterlevet under forudsætning af en højere grad af liberalisering indenfor erhvervsaffaldet, hvorved denne andel ikke medgår i det statistiske grundlag. Bofas egne mål og indsatsområder, som drejer sig om levetidsforlængelse af affaldsvarmeværket, efterlevelse af miljø- og arbejdsmiljøkravene i ISO 14001 samt efterlevelse af Bofas værdigrundlag, er alle overholdt.

 

RKR Service:

KRAMS-mål:

RKR Service har gennemført en kortlægning blandt medarbejderne om omfanget af rygeafhængighed. Virksomheds-MED har opstillet mål om, at det er frivilligt, om man som medarbejder vil deltage i enten kurser, modtage akupunktur eller anden form til rygeafvænning. To medarbejdere har taget imod tilbuddet.

 

RKR Service har udarbejdet udførlige arbejdsplaner på knap 87% af arbejdspladserne for at mindske stress. Resten vil blive udarbejdet i løbet af 2011.

 

Servicemål:

RKR Service har udarbejdet nye arbejdsplaner. Det har dog vist sig sværere at implementere dem i forhold til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Der har været gennemført kurser er 3 måneders varighed i 2 omgange i ”Rengøringsdansk”, men opgaven med at lære og forstå dansk har været svær, da de fleste tillige er analfabeter i deres eget sprog.

En forsigtig vurdering er, at ca. 50% har fået så meget ud af kurserne, at de rent faktisk kan læse og forstå rengøringsplanerne, så de kan efterleves hos kunden.

 

 

Vej & Park Bornholm

Krams-mål:

Iværksætter indsatser rettet mod minimum to af følgende seks risikofaktorer KRAMS: Kost, rygning, alkohol, motion, stress og overvægt, hvor den ene af de to indsatser er rygning. Udpeger sundhedsambassadører, der inden udgangen af 2011 har fået tilbudt og har modtaget undervisning i sundhedspædagogik og metoder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med det formål at understøtte udmøntning af kommunens sundhedspolitik".

 

Øvrige mål:

At Vej & Park inden udgangen af 2010 skal have implementeret tiltag, der imødekommer kravet om generationsskifte i virksomheden, herunder: Aktiv seniorpolitik, systematisk afholdelse af seniorsamtaler samt aktiviteter, der understøtter rekruttering af nye medarbejdere. Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået: At der som minimum konstant er elever/lærlinge ansat i virksomheden, i forhold til de fagområder vi som virksomhed er godkendt til at have lærlinge/elever i.

 

BAT:

BAT har i 2010 arbejdet med at understøtte de overordnede politiske mål med hensyn til kollektiv trafik som beskrevet i aftalen.

 

Dette arbejde har resulteret i en total omlægning af det regionale rutenet samt en optimering af lokalrutenettet. Bybusnettet i Rønne er også revurderet. Omlægningerne har afstedkommet at Bornholm nu betjenes i ca. 190 flere rutetimer pr. uge med den samme økonomiske ramme som tidligere.

 

Det er nu muligt at bo og arbejde på næsten hele Bornholm hvis man er bruger af kollektiv transport, hvilket understøtter målet om at hele øen skal kunne være bosted også for familier i den erhvervs aktive alder.

 

Den økonomiske ramme for virksomheden er overholdt og der er opsparet midler til investering i nye busser. Den planlagte udskiftning af billetteringsudstyr er gennemført.

 

Arbejdet med KRAMS målene har ikke været optimale, men det forventes at de langtidsforventede mål kan opnås med den i 2011 yderligere fokusering på rygning og motion

Teknik & Miljø:

Krams-mål

Teknik & Miljø har udpeget en sundhedsambassadør. Der er fokus på sund kost, i og med at der stadig er salatbar til frokost og frugtordning i virksomheden. Alkoholpolitik er implementeret og der er udpeget et par kontaktpersoner indenfor området alkohol.

 

Øvrige mål:

Kommunale bygninger renoveres efter ESCO princippet:

Ved dialogmødet i april 2011, fik Teknik- og Miljøudvalget forelagt en status for arbejdet med ESCO i BRK.

 

Minimering af energiforbrug:

Status for arbejdet med minimering af energiforbruget i de kommunale bygninger, blev givet ved dialogmødet med Teknik- og Miljøudvalget i april 2011. Det er lykkes at minimere energiforbruget med 12%.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet

14.00.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension, overføres ledelsesopgaven til områdechefen for Teknik og Forsyning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

a)     Orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension er det administrativt besluttet, at stillingen ikke genbesættes.

 

Det er endvidere administrativt besluttet, at beredskabschefens nuværende opgaver skal placeres hos dels områdechefen for Teknik og Forsyning, der fremover også vil få titlen beredskabschef, og dels hos viceberedskabschefen. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret revurdering af opgaverne og fordelingen ved beredskabet. Teknik- og Miljøudvalget vil blive holdt orienteret om opgavefordelingen.

 

For så vidt angår den fremtidige deltagelse i Beredskabskommisionens møder, er det med kommunaldirektøren aftalt således, at denne deltager som kommunens administrative ledelsesrepræsentant. Derudover deltager viceberedskabschefen mhp. at varetage den faglige-tekniske rådgivning og sparring for kommunens administrative repræsentant.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil der være tale om en besparelse, da området reduceres med en person.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Fornyelse af 5 taxi-bevillinger - herunder stillingtagen til tilslutning eller ej til bestillingskontoret  

22.11.05P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, beslutter

Resumé

Taxi Nord v/Flemming Blem-Jensen, Strandvejen 2, 3770 Allinge, har indsendt ansøgning om fornyelse af 5 taxitilladelser.

Flemming Blem-Jensen er ikke tilknyttet bestillingskontoret, og han har meddelt, at han fortsat ikke ønsker at være tilsluttet det oprettede bestillingskontor.

 

På udvalgsmødet den 30. april 2007 har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget, at det skal være muligt at stå uden for bestillingskontoret, og at ansøgninger fra vognmænd der ønsker at stå uden for bestillingskontoret, skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til udvalget at;

b)     Flemming Blem-Jensen kan få fornyet de udløbne bevillinger for 1 år, med henblik på en afklaring af den fremtidige struktur for taxahvervet på Bornholm.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt. Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet han ønsker at efterkomme ansøgers ønske om fornyelse af bevillinger for 10 år uden krav om tilslutning til bestillingskontor.

Sagsfremstilling

Flemming Blem-Jensen har i alt 5 taxitilladelser.

 

På Bornholm er der i dag 27 taxibevillinger, og der er pt. ingen ledige.

 

Ud af de 27 bevillinger er 15 af bevillingerne tilknyttet bestillingskontoret.

 

12 bevillinger fordelt på 4 vognmænd står udenfor bestillingskontoret. De vognmænd der ikke er tilsluttet bestillingskontoret, er hjemmehørende i henholdsvis Allinge, Pedersker, og Nexø.

 

Ved et bestillingskontor forstås en særlig enhed/sammenslutning, der råder over telefon- og radioanlæg m.v., og som gennem døgnbetjening (24/7/365) formidler og koordinerer bestillinger på kørselsopgaver til de tilsluttede bevillingshavere. Et bestillingskontor har ansat en godkendt ansvarlig leder.

De tilsluttede vognmænd betaler en forholdsmæssig andel af de med oprettelsen og driften af bestillingskontoret forbundne udgifter.

Der skal til et godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

 

Kommunalbestyrelsen kan midlertidigt eller for et ubegrænset tidsrum fritage en bevillingshaver for pligten til at tilslutte sig et bestillingskontor, jfr. § 10 i Lovbekendtgørelse nr. 1039 af 2009-10-08.

 

Tilladelsesindehavere, som ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning. Formålet hermed er at tilrettelægge kundebetjeningen og –servicen således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet og året med den kortest mulige ventetid.

 

De 4 bevillingshavere, der i dag står udenfor bestillingskontoret, er ikke pålagt pligt til at deltage i en telefonvagtordning.

 

Tilladelse til taxikørsel udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye tilladelser.

 

Teknik- og Miljø vurderer, på baggrund af Flemming Blem-Jensens ansøgning, at ansøger opfylder de i lovens § 3 stillede krav for at få fornyet de 5 tilladelser.

 

Formålet med et bestillingskontor er at sikre hele befolkningen, uanset bosted og tilgængelighed, forsyningssikkerhed for taxibetjening. Formålet med bestillingskontoret er det bl.a. sikret;

 

·         at det skal have biler på vejene 24/7/365 - hele døgnet og alle årets dage,

·         at det skal iværksætte vagtordninger, som også sikrer befolkningen taxilevering på tidspunkter, hvor der ikke er forretningsmæssige fordele ved at holde åbent og

·         at der altid er åbent for telefonbetjening for kunderne.

 

Lovgivningen og de systemmæssige muligheder, der gives, er funderet i erkendelsen af at taxi i almindelighed er en del af den kollektive trafik. På Bornholm er dette endnu vigtigere at huske.

 

Betingelserne i og omkring bestillingskontoret er en fornuftig blanding af rettigheder, krav og forpligtelser.

Man har ret til – på lige vilkår med de øvrige vognmænd i bestillingskontoret - at tage del i den kørsel som tilgår bestillingskontoret, hvad enten det er privatbestillinger på telefonen eller det er større kontraktmæssige kørselsopgaver (sygehuskørsel, handicapkørsel osv.). Bestillingskontoret sørger for en ligeværdig fordeling af kørslen.

 

Bestillingskontoret kan stille krav om, at de ture som tildeles bliver kørt uden unødig ophold. Dermed sikres kunden en vogn.

 

Vognmanden forpligter sig til at deltage i en ligelig fordeling af omkostningerne til drift af telefoncentral og fakturering af kunder etc. Tillige forpligter han sig til at deltage i de vagtordninger som vedtages. Tilsvarende får han (og kunderne) gavn af ikke at skulle stå alene for alle dyre investeringer, da dette vil ske i samarbejde med de øvrige i bestillingskontoret.

 

Gennemførelsen af en tilslutningspligt vil også være ensbetydende med en fortsat udbygning og anvendelse af moderne kommunikationsteknologi, så alle kunder på hele øen kan modtage en hurtig, moderne og kvalificeret betjening uanset hvor man bor.

 

Bornholm er en ø. Dette betyder bl.a., at der ikke er nabokommuner med tilhørende taxafirmaer, der kan indgås aftaler om kørsel mellem eller over kommunegrænsen. Dette giver en særlig forpligtelse for både kommune og taxierhvervet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk

13.03.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag til ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Udarbejdelse af projektforslaget var et krav i kommunalbestyrelsens godkendelse af fjernvarmeprojektet for Aakirkeby og Nylars i 2008 for at undgå forskelsbehandling af fjernvarmeforbrugere i hhv. Lobbæk og Nylars/Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

c)     at projektforslaget godkendes og

d)     at deklaration om tilslutningspligt aflyses ved regionskommunens foranstaltning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet

Lobbæk halmvarmeværk med tilhørende forsyningsnet blev etableret i 1985 af Aakirkeby kommune. I 1994 pålagde kommunen tilslutnings- og forblivelsespligt til ny og eksisterende bebyggelse.

Anlægget ejes og drives pt. af Bornholms Forsyning.

I 2008 udarbejdede Bornholms Forsyning projekt for fjernvarmeforsyning af Aakirkeby og Nylars samt tilslutning af Lobbæk fjernvarmenet. Projektet er baseret på frivillig tilslutning og indeholder ingen bestemmelser om tilslutningspligt. For at undgå forskelsbehandling af brugerne i hhv. Lobbæk og Aakirkeby/Nylars stillede kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektgodkendelsen d. 9.10.2008 betingelsen, at Bornholms Forsyning inden udgangen af 2010 skulle fremsende et projekt om ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk.

Projektet

I projektet redegøres for de brugerøkonomiske, selskabsøkonomiske, miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis enkelte fjernvarmekunder i Lobbæk efter ophævelsen af forblivelsespligten overgår til anden opvarmningsform. Generelt vil dette ikke have stor betydning, da Lobbæk kun udgør en mindre del af hele fjernvarmeområdet Nylars-Lobbæk-Aakirkeby og snart også Vestermarie. Det anføres fx at frafald af en kunde selskabsøkonomisk vil forringe årsresultatet med 8-9.000 kr, hvilket er ubetydelig i forhold til et forventet resultat på 2,2 mio. kr. Tilsvarende vil CO2-emissionen ved frafald af en kunde til oliefyr eller varmepumpe stige med 4-5 tons CO2 /år, hvilke vil være ubetydeligt i forhold til den opnåede CO2-reduktion på 8.000 tons/år i hele fjernvarmeområdet. Endelig fremgår det af projektet, at fjernvarme pt. er den brugerøkonomisk mest konkurrencedygtige opvarmningsform. Dette har ført til høje tilslutningsprocenter, som gør selskabsøkonomien robust, og betyder samtidig, at evt. overgang til anden opvarmningsform vil være mindre attraktiv for den enkelte bruger.

Teknik & Miljø har derfor ingen betænkeligheder mod projektet.

Efter projektets godkendelse bør regionskommunen (Teknik & Miljø) sørge for aflysning af den tinglyste deklaration om tilslutningspligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. maj 2011

1.
Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Behandling af takster for Rønne Vand A/S

13.02.03S55-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Ifølge vandforsyningsloven skal almene vandværker forelægge kommunen deres forslag til takster for næste års anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Kommunalejede og store vandværksselskaber (>200.000 m3 pr år) er omfattet af prisloft, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunen tager dermed ikke stilling til det samlede prisniveau, men skal stadig godkende taksterne. Rønne Vand A/S er omfattet af denne ordning.

Kommunen beslutter ikke størrelsen af taksterne, men kan vælge at godkende eller afvise de enkelte takster.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Vandforsyningslovens § 53 fastlægger, at almene vandværkers årlige anlægs- og driftsbidrag forud skal godkendes af kommunen.

Loven tager primært sigte på at beskytte forbrugerne mod uhensigtsmæssigt høje vandpriser. Vandværker har monopol på salg af vand inden for deres forsyningsområde, og i mangel af markedsmekanismer, skal der derfor være en instans, der sikrer at priserne ikke stiger unødigt.

Med vedtagelse af lovgivningen om prisloft for store almene vandforsyninger varetages vurderingen af det samlede prisniveau af Forsyningssekretariatet. Ifølge vandforsyningsloven er kommunen dog stadig godkendelsesmyndighed og skal godkende eller afvise de enkelte takster.

Ved behandlingen af takster for 2011-12 har Teknik & Miljø lagt følgende retningslinjer til grund:

-      Takstblade uden ændringer i forhold til 2010 godkendes, hvis priserne er på et almindeligt niveau.

-      Ønskes større ændringer, skal dette være konkret begrundet i vandværkets økonomiske forhold eller planer.

 

Rønne Vand A/S er en udskilt del af moderselskabet Rønne Vand og Varme AMBA. Der arbejdes med forskudt regnskabsår og takster vedtages derfor altid i foråret.

Takstblad, årsregnskab og budget for Rønne Vand er vedlagt. Endvidere vises regneark med takster for alle Bornholmske vandværker.

Der skal ikke tages stilling til, om det samlede prisniveau er passende i forhold til forbrugernes og vandværkets interesser, idet denne kompetence ligger ved Forsyningssekretariatet.

Det kan dog konstateres, at de enkelte taksttyper er forholdsvis lave, og at der kun søges om små ændringer i forhold til sidste år. Kubikmeterprisen stiger med 12 øre, og den faste årlige afgift slås sammen for de mindste anlæg. Øvrige takster er uændrede.

Det anbefales derfor at taksterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. maj 2011

1.
Takstblad 2011-12 (PDF)

2.
Årsregnskab (PDF)

3.
Budget (PDF)

4.
Takstoversigt forår 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

8

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Orientering givet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Ingen sager til Ældreråd og Handicapråd

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

10. Lukket punkt