Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-06-2011 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetbidrag 2012 - Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 3 Anlægsbevilling til indkøb af nye busser til BAT
  åbent 4 Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2011 - forbedring af krydsforhold for cyklister
  åbent 5 Revideret takststruktur for de bornholmske havne
  åbent 6 Behandling af indsigelser til forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021
  åbent 7 Vedligeholdelse og udbygning af kloaksystemerne i Rønne
  åbent 8 Klage over råstoftilladelse til og kommuneplantillæg for granitbrydning i Præstebo-bruddet
  åbent 9 Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne
  åbent 10 Høringssvar vedr. lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne
  åbent 11 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplaneforslag nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen
  åbent 12 Endelig vedtagelse af lokalplan 060- For et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter
  åbent 13 Forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan for Strandvej 19, Rønne
  åbent 14 Ønske om planlægning for en udvidelse af Snellemarkcentret samt etablering af en Føtex-butik ved Nordre Kystvej
  åbent 15 Anmodning om lokalplan for masteanlæg i Rønne Syd
  åbent 16 Forslag til tillæg til indsatsplan for Sømarken og Pedersker vandværker - nærområdet Hegnedevejen
  åbent 17 Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budgetbidrag 2012 – Teknik- og Miljøudvalget

00.30.04Ø02-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

2

 

Hvem beslutter

 

Resumé

I henhold til Budget- og Aftalevejledningen, skal udvalgenes budgetbidrag bestå af følgende:

·         Politikområdebeskrivelser incl. Status og udfordringer

·         Forslag til mål og økonomiske prioriteringer der sikrer et budget inden for rammen

·         Økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·         Forslag til takster

·         Forslag til anlæg

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller sagen til drøftelse med henblik på vedtagelse af udvalgets budgetbidrag.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetbidrag skal sendes til Økonomi og Analyse senest d. 10. juni, hvorefter det sendes i høring frem til 15. august.

 

Budgetbidraget vil indgå i materialet til budgetseminar 2 og 3. Budgetbidraget er udarbejdet i 2011-pris- og lønniveau. Først efter 1. behandlingen rettes budgettet til 2012 pris- og lønniveau.

 

Budgetbidraget er udarbejdet i henhold til den skabelon og vejledning som Økonomi og Analyse har udarbejdet. Der er udarbejdet et budgetdokument for hver af de to politikområder.

 

Målene er en del af budgetbidraget og består dels af de mål som Teknik- og Miljøudvalget besluttede at fremsende til Kommunalbestyrelsens budgetseminar (besluttet på TMUs møde d. 13. april 2011) og dels af mål, formuleret af Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Budgetdokument 09 (DOC)

2.
Budgetdokument 10 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevilling til indkøb af nye busser til BAT

13.05.12Ø20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj 2011 besluttede udvalget at anbefale, at BAT udskifter 12 busser i 2011, med henblik på bl.a. at opnå en besparelse på brændstofforbruget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at BAT indkøber 12 nye busser i indeværende år

b)     at der gives en anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af busser,

c)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 24,2 mio. kr. finansieret af BATs driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18.0 mio. kr.

d)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift

e)     at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012.

 

Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

BAT råder i dag over 23 busser. Heraf er de 2 alene reservebusser samt 2 busser der er vinterreserve, samt driftsbusser i perioden påske til efterårsferien. Det vil sige at der er 19 ”helårlige” driftsbusser. Heraf kører de 12 busser ca. 75 % af den samlede kørsel på det regionale busnet.

 

De nuværende busser kører ca. 2,5 km. pr. liter diesel. Det forventes at nye busser vil køre ca. 30 % længere, hvilket i alt giver en forventet besparelse på brændstofforbruget på godt 1,4 mio. kr. ved udskiftning af 12 busser.

 

Herudover ventes et væsentligt fald i vedligeholdelsesomkostninger.

 

I den nuværende buspark er hver bus indrettet med 30 siddepladser, hvilket bevirker at der er en del rejsende som må stå op over længere strækninger.

 

De påtænkte indretning af nye busser vil betyde at sædeantallet øges til 46 siddepladser, og vil dermed være et væsentligt kvalitetsløft for passagererne. Samtidig vil de nye busser have lavt gulv i en del af gulvarealet, så gangbesværede kunder kan bruge busserne.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås følgende finansiering af busserne:

Busserne finansieres med BATs overførte overskud fra 2010 på 4,7 mio. kr., med bevillingen til indkøb af busser på 1,5 mio. kr. i 2011 samt 18 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning.

 

Den årlige bevilling på 1,5 mio. kr. til indkøb af busser, blev bevilliget BAT i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2011. Det er kun det afsatte beløb i 2011 der indgår i finansieringen af buskøbet, og der er således fra 2012 og frem afsat 1,5 mio. kr. i BATs driftsbudget til indkøb af busser.

 

Det foreslås at BATs driftsbudget nedskrives med 1,8 mio. de næste 10 år som følge af reducerede driftsudgifter – svarende til godt 8 % af BATs budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til mindre vejprojekter 2011 - forbedring af krydsforhold for cyklister

05.13.10S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter          

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 01. marts 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler på vejområdet for 2011, herunder 500.000 kr. til løsning af mindre vejprojekter med et tema om forbedring af krydsforhold for cyklister.

Det forventes at udgiften til anlægsarbejderne afholdes i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til mindre vejprojekter til forbedring af  

krydsforhold for cyklister,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieret af den ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Cykelstierne i det regionale cykelvejnet på øen krydser mange steder veje, hvor der er trafiksikkerhedsmæssige og utrygge steder bl.a. på grund af for høje hastigheder. Der er derfor udvalgt en række steder som er særligt belastet og som har givet en del henvendelser.

Stederne, der er udvalgt er krydsninger på Svanekevej og Byledsgade i Rønne, Nyker Hovedgade i Nyker og Sct. Klemensgade i Klemensker. Anlægsarbejderne vil bestå i bl.a. hævede flader, skiltning mv.

Herudover vil Teknik & Miljø indgå i et samarbejde med Energitjenesten, Politiet, Sundhedsområdet, Svaneke Skole, Nexø Skole og Kongeskærskolen i Allinge-Sandvig om et fælles projekt om en bilfri skole.

Projektet vil indgå i og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som er overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at udgifterne til løsning af mindre og aktuelle vejprojekter til forbedring af krydsforhold for cyklister i 2011 vil beløbe sig til 500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Revideret takststruktur for de bornholmske havne

08.00.00S29-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget behandlede et punkt om principperne for arealleje på havnene i 2009. Udvalget besluttede den gang at en ændret takststruktur skulle overvejes i samråd med havnenes interessenter.

 

Nærværende sagsfremstilling beskriver udelukkende takststrukturen og ikke niveauet for taksterne. Niveauet indenfor de enkelte takstkategorier vil blive fastsat efter endelig vedtagelse af taksterne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at det foreslåede udkast til takststruktur drøftes med havnenes interessenter og at resultatet af drøftelserne forelægges udvalget i løbet af efteråret 2011 inden endelig vedtagelse af takststrukturen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nuværende takststruktur:

Den nuværende takststruktur for leje af havnearealer, blev besluttet som en del af budget for 2006. Der opereres med fire forskellige takster, for aktiviteter med hhv. havnerelaterede og ikke-havnerelaterede formål – igen opdelt i placeringer kajnært eller ikke-kajnært. Endelig blev der beskrevet forskellige definitioner på, hvad der var havnerelateret og ikke-havnerelateret, afhængig af om arealet var beliggende på en stor eller lille erhvervshavn eller en småbåds- og fritidshavn.

 

Overordnet set, havde takststrukturen det formål at påvirke hvilke aktiviteter der kom på de bornholmske havne.

 

Forslag til fremtidig takststruktur:

Det er fortsat hensigtsmæssigt at have en takststruktur der underbygger udviklingen på havnene og det vurderes at den nuværende struktur langt hen ad vejen har opfyldt dette. Det har dog vist sig vanskeligt at operere med begreber som ”havnerelateret” og ”ikke-havnerelateret”, da havnenes primære funktioner har ændret sig væsentlig de seneste mange år – og formentlig fortsat vil være under udvikling.

 

Derfor foreslås at kategorien ”havnerelateret” virksomhed erstattes med en definition på den type virksomheder der ønskes etableret på havnen og tilsvarende – med omvendt fortegn – for de ikke-havnerelaterede. Dermed sker der også den forenkling, at der ikke er forskellig definition på hvilke takster der gælder, afhængig af hvilken størrelse havn der tales om.

 

Overordnet set, er det ønsket at få virksomheder og aktiviteter der både skaber liv på havnen og også gerne vil, etablere sig på havnene. Hermed menes virksomheder som af en eller anden grund tiltrækker besøgende.

 

Det er ikke muligt at udarbejde en komplet oversigt over hvilke virksomheder/aktiviteter der ønskes på havnene og der vil derfor være mulighed for at der kan foretages en individuel vurdering.

 

Der pågår en undersøgelse af hvordan andre kommuner griber opgaven an med at fastsætte takster for leje af havnearealer, men der tegner sig ikke et entydigt billede heraf.

 

Det foreslås at der fremover opereres med to takster, for følgende ”brancher”:

 

Lav takst:

Caféer, restauranter og lign.

Butikker mindre end 350 kvm

Gallerier, kunstudstilling og lign.

……

 

Høj takst:

Lager

Produktionsvirksomhed

Boliger

……

 

Listen over virksomhedstyper under hhv. ”Lav takst” og ”Høj takst” udbygges i samråd med interessenterne.

 

Økonomiske konsekvenser

Areallejen på de kommunale havne udgjorde i 2010 ca. 1,9 mio. kr.

 

På baggrund af drøftelserne med interessenterne, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en beregning af de økonomiske konsekvenser ved en ændret takststruktur forud for den endelige vedtagelse, idet dialogen med havnenes interessenter ikke skal omhandle takstniveauet, men kun principperne. Det skal i den sammenhæng også tages i betragtning, at der som udgangspunkt ikke ønskes anlagt en snæver betragtning, der alene ser på areallejen som indtægtskilde for Bornholms Regionskommune, men også på at aktiviteterne genererer værdi, beskæftigelse og indkomst i bredere forstand.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Behandling af bidrag til forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021

05.13.01P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Kommunalbestyrelsen, beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde d. 11. januar 2011 at udsende forslaget til Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 i offentlig høring i perioden fra 01. februar til 01. april 2011

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 29 forskellige skriftlige bidrag om en række forhold og emner. Der har været afholdt et orienterende offentligt borgermøde d. 08. marts 2011 og trafikplanforslag og bidrag er gennemgået og drøftet med Bornholms Politi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

Forslag til politisk beslutning

a)     Det foreslås at der etableres adgang til Campus fra Smallesund og at denne forbindes til ny Ringvej

b)     På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til de økonomiske konsekvenser ved tilslutning af Smallesund til ny Ringvej

Forslag til ændringer i Trafikplanen:

c)     Hastighed på Strandvejen ændres ikke fra nuværende 50 km/t til 60 km/t som forslået i planen.

d)     Hastighed på Nordre Ringvej ved krydsning af cykelsti ændres ikke fra nuværende 50 km/t til 60 km/t som foreslået i plan

e)     Nuværende hastighed på Nordre Kystvej på 60 km/t opretholdes fra Haslevej til kort før badestrand og en med en hastighed på 50 km/t.

f)       Bøjlevej og rundkørsel ved havn foreslås udtaget af planen.

Udover ovennævnte forslag og bidrag vurderes følgende med andre myndigheder:

g)     Kollektiv trafik tages op med BAT

h)     Vejforhold på Zahrtmannsvej gennemgås og evalueres i 2011/12

i)        Bus- og parkeringsforhold på Østergade afklares med Politi og BAT i 2011

j)       Ønske om ændret hastighed på Snorrebakken i Knudsker tages op med politiet ved krydsændring af Almegårdsvej

k)      På Haslevej fra Ndr. Kystvej til Ndr. Ringvej etableres parkeringsforbud i 2011.

l)        Den nuværende fodgængerovergang med gul blink på Byledsgade hvor cykelstien krydser, vil blive erstattet af en hævet flade uden fodgængerovergang, for at sænke hastigheden og sikre krydsningen for cyklister.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2011:

Anbefales, idet udvalget ønsker iværksat parkeringsanalyse snarest muligt.

Sagsfremstilling

I offentlighedsfasen for Forslag til Trafikplan for Rønne 2011-2021 har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø foretaget følgende:

Annonceret og udsendt ”Forslag til Trafikplan for Rønne 2011 - 2021” til offentlige myndigheder(herunder Bornholms Politi og Vejdirektoratet) og foreninger m.fl. og lagt forslaget på BRK`s hjemmeside, på biblioteker og alle øens borgercentrer.

Gennemgået og drøftet planens indhold med Bornholms Politi.

Afholdt offentligt borgermøde

Modtaget 29 forskellige bidrag til planforslaget.

Besvaret telefoniske henvendelser

Udformet miljøvurdering/sammenfattende § 9 redegørelse

 

 

Forhandling med politiet

Alle bidrag er gennemgået og drøftet med Bornholms Politi på møde d. 19. april 2011

Skrivelser fra Rønne politi af 10. maj 2011

 

Offentligt borgermøde

Afholdt i Rønne d. 08. marts 2011 med omkring 50 borgere

Der er skrevet referat fra borgermødet.

 

Modtagne bidrag

Regionskommunen har modtaget 29 forskellige bidrag og forslag til planforslaget. Bidragene er behandlet i bilag 1, der indeholder:

1.      Oversigt over bidrag i emnegrupper

2.      Gennemgang af bidrag der bl.a. indeholder følgende forslag:

     At nedsætte hastigheden på Snorrebakken, Strandvejen, Nordre Ringvej og ved Virkelyst.

     Sikring af fodgængerpassager på Ringvejen.

     Forbedring af svingbaner, T-kryds mm på Ringvejen, Zahrtmannsvej og Aakirkebyvej.

     Vejsammenhæng ved Sagavej/Smedegårdsvej.

     At ”uafklarede veje” (Nørregade-Snellemark) overvejes som sivegade..

     Forbedring af parkeringsforhold og skiltning.

     Forbedring af cykelforhold.

     Nedlæggelse af rundkørsel på St. Torv.

     Ændrede trafikløsninger på Rønne Havn og bemærkning til detailhandel på havn.

     Kommentarer til vejløsninger ved planlagt Campus og Rønne havn.

     Forslag til kollektiv trafik.

     Samt enkelte andre detailforslag og generelle kommentarer.

3.      Referat fra offentligt møde

 

 

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede tiltag vil indgå i fremtidige prioriteringer af anlægs- og driftsmidler.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Emneoversigt over bidrag (DOC)

2.
Skrivelser fra politiet (TIF)

3.
Miljøvurdering/sammenfattende § 9 redegørelse (DOC)

4.
Forslag til Trafikplan for Rønne (PDF)

5.
Grethe Aagesen, Snorrebakken 44 (TIF)

6.
Referat fra Borgermøde 8. marts (DOC)

7.
Leo Rasmussen, Byledsgade 106 (MSG)

8.
Ove Andersen, Strandvejen 128 A (TIF)

9.
Ældrerådet (DOC)

10.
Flemming Kristiansen, Harbovej 111 (PDF)

11.
Rønne Havn A/S (TIF)

12.
Pia Nielsen, Strandvejen 120 (MSG)

13.
Maj-Britt Olesen, Strandvejen 158 (DOC)

14.
Tom Christensen og Kate Nielsen, Strandvejen 144 (TIF)

15.
Bech-Hansen & Studegaard A/S (TIF)

16.
Bech-Hansen & Studsgaard A/S (TIF)

17.
Henrik Kofod, Østergade 65 (MSG)

18.
Hans Kofod Andersen, Boderne 13 og Pia Wagner, Slåenvej 20 (TIF)

19.
Viggo Sonne, Strandvejen (TIF)

20.
Jens Martin Bach, Haslevej 77 (MSG)

21.
Claes Ludvigsen, Åvej 44 (DOC)

22.
Jan Søegaard Nielsen, Byledsgade 98 (TIF)

23.
Tom Christensen, Strandvejen 144 (TIF)

24.
Kim Caspersen, Eriksvej 2 (MSG)

25.
Stig M. Westh, Værmlandsvej 22 (DOC)

26.
Bo42, Gartnervangen 20 (PDF)

27.
Rønne Venstre (DOC)

28.
Advodan for beboer på Smallesund 99 og 99A (TIF)

29.
Bornholms Cyklist Forbund (PDF)

30.
Campus Bornholm og afdelingsrådet på Åvangsskolen (MSG)

31.
Campus Bornholm og Afdelingsrådet for Åvangsskolen (MSG)

32.
Peter Lund Olsen, Strandvejen 121 (TIF)

33.
Peter Lundby Hansen, Virkelyst 17 (TIF)

34.
Underskrifter fra beboer på Åvej (TIF)

35.
Underskrifter fra beboer på Smallesund, Drosselvangen mv. (TIF)

36.
Jens og Susanne Fridolf, Lersøvej 2 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Orientering om vedligeholdelse og udbygning af kloaksystemerne i Rønne

06.01.06P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Foranlediget af en forespørgsel fra et medlem af Teknik- og Miljøudvalget har chefen for Bornholms Forsyning A/S redegjort for de tiltag, der er gennemført eller planlagt i Rønne med henblik på vedligeholdelse og nødvendig udbygning af kloakkernes kapacitet. Disse tiltag omfatter hovedsagelig opdeling af kloakkerne i to separate systemer for henholdsvis spildevand og regnvand i strategiske områder i den centrale by. Herved øges kloakkernes kapacitet samtidig med, at rensningen af spildevandet forbedres og billiggøres.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- Forsyning indstiller

a)     orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning A/S har forpligtelsen til at sørge for bortskaffelse af både spildevand og overfladevand i stort set hele Rønne by. Kun enkelte mindre områder er offentligt kloakeret for spildevand alene, mens grundejerne selv skal sørge for afledning af overfladevandet.

Fra gammel tid er hele midtbyen fælleskloakeret, hvilket vil sige, at både spildevand og regnvand løber i samme ledning til renseanlægget. De nyere, perifere bydele er kloakeret med separate ledninger til spildevand og regnvand.

De senere år er dele af midtbyen løbende blevet omkloakeret sådan, at spildevand og regnvand også her løber i separate ledninger, hvilket øger den samlede afledningskapacitet og reducerer omkostningerne ved den videre behandling af spildevandet. Efter det voldsomme skybrud i august 2010 er dette arbejde blevet fremskyndet. Bornholms Forsyning har i et notat beskrevet de tiltag, der er sat i værk eller planlagt dels som almindelig vedligeholdelse dels som forbedring af afvandingssystemernes funktion.

 

Følgende tiltag er en direkte følge af de seneste oversvømmelseshændelser:

 

Andre nyligt gennemførte eller planlagte foranstaltninger med henblik på forbedring af kloakkapaciteten:

 

Generelt er Bornholms Forsyning gået over til at dimensionere ledninger efter mindst en 5 års regnhændelse, hvor den tidligere dimensioneringsnorm var en 2 års regnhændelse.

 

Anlægsbudgetterne for hele Bornholm er de senere år øget fra 14 mio. kr. i 2006 til 20 mio. kr. i 2011. I 2011 er ca. 13 % af anlægsbudgettet allokeret til Rønne by.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Notat fra Forsyning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde

 8  Klage over råstoftilladelse til og kommuneplantillæg for granitbrydning i Præstebo-bruddet

801.09.00K02-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé   

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har d. 13/4 2011 givet en tilladelse efter råstoflovens § 7, til at fortsætte granitbrydningen i Præstebo Stenbrud, Paradisbakkevejen 13, Ibsker i yderligere 10 år. Denne tilladelse er påklaget.

Råstoftilladelsen er meddelt med baggrund i Kommuneplantillæg 030. Kommuneplantillægget er ligeledes påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommuneplantillægget har været politisk behandlet både som udkast og ved den endelige vedtagelse af kommunalbestyrelsen d. 31. marts 2011, og råstoftilladelsen er baseret på kommuneplantillægget. Teknik & Miljø vurderer at der ikke fremkommer oplysninger i klagerne der bør få kommunen til at ændre i tilladelse eller kommuneplantillæg.

Ansøger ønsker sagen fremmet mest muligt, og derfor er der fremsendt bemærkninger til klagenævnet på grundlag af en formandsbeslutning, da indholdet i sagen har været behandlet politisk for ganske nylig.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     orienteringen om de fremsendte bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har d. 13/4 2011 givet en tilladelse efter råstoflovens § 7, til at fortsætte granitbrydningen i Præstebo Stenbrud, Paradisbakkevejen 13, Ibsker, i yderligere 10 år.

Teknik & Miljø har d. 28/4 2011 modtaget en klage over indvindingstilladelsen fra en nabo. Der klages over naturmæssige forhold og tilladelsens mulige betydning for udlejning af sommerhus nær stenbruddet.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at der i tilladelsen er taget stilling til de klagepunkter der er relevante for afgørelsen, og at der ikke fremkommer nye oplysninger der bevirker at tilladelsen bør revurderes.

Tilladelsen, klagen samt bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftes som bilag.

Der er fra naboer til stenbruddet fremsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet d. 25/1 2011 over kommuneplantillæg 030 med VVM-redegørelse der handler om fortsat stenbrydning i Præstebobruddet.

Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen d. 1/2 2011 og videresendt den til Bornholms Regionskommune d. 29/4 2011.

Der klages over forskellige indholdsmæssige og formelle forhold i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen samt over forhold omkring sagsbehandlingen af den tidligere tilladelse samt råstofplanen der blev vedtaget i 2008.

Sammenfattende er det Teknik & Miljøs vurdering at der ikke fremkommer nye oplysninger der bevirker at kommuneplantillægget m.v. bør revurderes.

Klagen samt bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftes som bilag. Klagen er udførligt gennemgået og kommenteret i brevet til Natur- og Miljøklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
bemærkninger til klage over kommuneplantillæg (DOC)

2.
Bemærkninger til klage over tilladelse til granitbrydning på Præsteboet (DOC)

3.
Klage af 27. april 2011 fra Verner Jensen (PDF)

4.
Tilladelse til granitbrydning af 13 april 2011 (PDF)

5.
Kommuneplantillæg 030 vedr fortsættelse af granitbrydning fra Præstebo bruddet (PDF)

6.
klage over kommuneplantillæg 030 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne

82.09.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Østkraft har henvendt sig til Bornholms Regionskommune i forbindelse et demonstrationsprojekt til udstilling og demonstrering af vedvarende energiløsninger i boligen samt intelligente el-udstyr til husholdning.

Østkraft har i den forbindelse anmodet Bornholms Regionskommune om at få stillet en kommunal bygning til rådighed, Søndergade 22, Rønne.

Projektet støtter Bornholms Regionskommunes vision om ”Grøn Bæredygtig Ø” ved at bidrage til den voksende udvikling, som Bornholm står overfor på energiområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at ejendommen Søndergade 22, Rønne stilles til rådighed for projektet frem til udgangen af 2013,

b)     at Bornholms Regionskommune bidrager til projektet med 515.830 kr. svarende til anlægssummen til renovering af ejendommen Søndergade 22 i Rønne i henhold til projektbeskrivelsen.

c)     at der gives en anlægsbevilling på 515.830 kr. til renovering af Søndergade 22,

d)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 515.830 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje, og

e)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er en stigende interesse for vedvarende energi og energirenoveringer blandt husholdningerne på Bornholm. Samtidig er Østkraft på vej med det store demonstrationsprojekt EcoGrid EU, hvor næsten 2000 bornholmske husstande skal direkte involveres i afprøvningen af fremtidens elsystem. Der er derfor behov for at skabe et hus, som den bornholmske forbruger kan besøge for at få inspiration til energirenoveringer, forstå og opleve hvad fremtidens elsystem kommer til at betyde og se mulighederne for at indpasse vedvarende energi i byområder.

Østkraft har derfor taget initiativ og vil, sammen med Business Center Bornholm, Teknik og Miljø og Bygge- og Anlægsklyngen, forsøge at skabe et demonstrationshus, som kan bruges til oplysningsarbejdet. 

 

Der arbejdes konkret med huset i Søndergade 22, Rønne. Huset er kommunalt ejet og har tidligere været brugt til Hybelordningen. Huset er valgt fordi det ligger centralt i Rønne, er velegnet som enfamilieshus, trænger til en energirenovering og ligger i det bevaringsværdige område.

 

Søndergade 22, Rønne er et enfamiliehus i to plan plus halv kælder med en opvarmet areal på 142 m2. Huset er aktuelt i en vedligeholdelsesstand under middel, med utidssvarende badeværelser, manglende køkken og manglende vedligeholdelse. Derudover ligger huset i energiramme G, altså en lav isoleringsgrad.

 

Formålet med huset er at have et sted, hvor den almindelige forbruger kan komme og se både smarte el-apparater og energirenovering det samme sted. Demonstrationshuset tænkes ikke som en total energirenovering men i stedet som en udstilling af forskellige energieffektive renoveringsløsninger således at besøgende netop for mulighed for at se flere løsninger som inspiration. Desuden vil disse forskellige løsninger blive præsenteret med deres økonomiske forhold samt og energimæssige effekter i boligen. På den måde vil besøgende få mulighed for at vælge den løsning som egner sig bedst til netop deres hjem.

 

Der er således tale om en modernisering og total istandsættelse af huset. Det er p.t. ikke muligt at placere huset i en bestemt energiramme da dette vil kræve en energiberegning der hører til i projektering. Husets energiramme vil blive forbedret væsentlig der der er tale om en efterisolering af fleste af bygningsdele, forbedring af varmeanlægget samt el-besparende tiltag.

 

Demonstrationsperioden afsluttes i december 2013, hvorefter Bornholms Regionskommune frit vil kunne disponere over ejendommen til evt. salg.

 

Huset har i 2009 vurderet en ejendomsvurdering på 975.000 kr. med den nuværende stand. Den nuværende salgspris er dog vurderet på ny til 800.000 kr. Efter energirenoveringen og moderniseringen vurderes at huset ved salg kunne indbringe mellem 1.600.000 og 1.800.000 kr. Dette iflg. vurdering af to uafhængige ejendomsmæglere.

 

Omkostninger til renovering:

a)     Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb

b)     Bornholms Regionskommune

c)     515.830 kr.

d)     Projektrelaterede omkostninger

e)     (modernisering og energirenovering af huset)

f)       Østkraft

g)     1.367.553 kr.

h)     Total

i)         

j)       1.883.383 kr.

 

Det er p.t. usikkert hvordan Østkraft, som er initiativtager og projektansvarlig, vil opnå den fulde finansiering af projektet. Østkraft har indtil videre givet tilsagn om at indsætte 375.000 til projektet og er ved at undersøge muligheder hos Nykreditfonden og Realdania.

Foruden den ovenstående finansiering søges der sponsorater til materialer m.m. De første sponsorater er allerede opnået.

 

Økonomiske konsekvenser

I henhold til projektbeskrivelsen (se bilag) foreslås det at Bornholms Regionskommune afholder udgifterne til vedligeholdelse af ejendommen Søndergade 22, med henblik på at bringe denne op på en acceptabel vedligeholdelsesstand. Udgiften er beregnet til 515.830 kr. Herefter stilles ejendommen til rådighed for projektet frem til 2013, hvorefter ejendommen vil kunne sælges eller genudlejes. Alternativet vil være at ejendommen sættes til salg i den nuværende stand, forventeligt til en salgspris på 800.000 kr. Driftsudgifterne på ejendommen er i projektperioden anslået til 89.252 kr. årligt og afholdes af Teknik & Miljø. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Rumbeskrivelse Søndergade 22 (XLS)

2.
Projektbeskrivelse Søndergade 22 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høringssvar vedr. lokalplan nr. 051 for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne  

01.02.05K04-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2011, at sende forslag til lokalplan nr. 051 i offentlig høring. Lokalplanen ledsages at et kommuneplantillæg nr. 009. Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre bevaringen af Rønnes historiske bymiljøer.  Ved høringsfristens udløb den 11. april var der indkommet fem høringssvar til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at lokalplan 051 for bevaring og videreudvikling af Rønne, samt kommuneplantillæg 009, vedtages med mindre ændringer som følge af indsigelser.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 051 mv. blev vedtaget til offentliggørelse i 8 uger den 27. januar 2011. Lokalplanen afløser en ældre bevarende lokalplan nr. 54, som efterhånden var utidssvarende. En ny Lokalplanen vil desuden medvirke til at synliggøre bevaringsindsatsen overfor borgere og rådgivere.

Ved offentliggørelsen blev der sendt et retteblad ud så tekst og kortbilag er i overensstemmelse, jf. bilag 1.

Lokalplanområdets afgrænsning er, i forhold til tidligere lokalplan, udvidet til også at omfatte skræntområdet, en række markante enkeltbygninger på Rønne havn, samt ”Slottet” syd for bevaringsområdet. Lokalplanen er som tidligere underopdelt i delområder (A, B og C) med forskellige bevaringskrav.

Kommuneplantillæg nr. 009 skal sikre overensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsninger og kommuneplanens.

Der er inden for indsigelsesfristens udløb modtaget fem høringssvar, jf. bilag 2:

 

     A.       Slots- og Ejendomsstyrelsen, har behandlet lokalplanforslaget og har ingen bemærkninger.

 

     B.       Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på mindst 1,17 m DVR90 (normal vandstand).

 

     C.       Jette Melander-Jensen, Enebærløkken 1, finder det skræmmende, hvis der åbnes op for nybyggeri mellem udsigtskilerne på skrænten ned mod Munch Petersensvej og Rønne Havn. Hun foreslår, at bestemmelse 7.7 ændres så skræntområdet friholdes for byggeri.

 

     D.       Johnny Winther Holbech, Møllegade 16, finder, at bestemmelse 5.37 til 5.43 vedrørende tagvinduer og kviste er begrænsende i forhold til de hidtil meddelte byggetilladelser, som det kan ses i bybilledet. Han spørger om det er ret og rimeligt i forhold til en husejer, eller ved ejerskifte, at hvad der efter hidtidig administrationspraksis har kunnet lade sig gøre, ikke vil være tilladt fremover.

 

     E.       Jacob B. Turman, Krystalgade 12, finder bestemmelsen om, at der skal anvendes naturskifer ved udskiftning af tage i delområderne A, hvis huset oprindeligt er opført med naturskifertag, for restriktiv. Han foreslår, at bestemmelse 5.27 ændres så ejeren selv må vælge materiale til taget i de tilfælde, hvor bygninger før den gældende lokalplan, har fået opført tag i både skifer og røde tegl.

 

Teknik & Miljøs kommentarer til indsigelserne:

 

Ad A.       Ingen kommentarer.

 

Ad B.       Teknik & Miljø anbefaler at følge Kystdirektoratets anbefaling, da lokalplanforslaget ikke indeholder bestemmelser om sokkelkote for nybyggeri/tilbygninger ved eksisterende bebyggelse. Sokkelkoten fastsættes dog til 1,8 m DVR90 er i overensstemmelse med retningslinjerne for byggeri og anlæg i Kommuneplan 2009.

              Ændringsforslag: Under afsnit 6 om nybyggeri og større moderniseringer indsættes følgende bestemmelse: ”For nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på minimum 1,8 m DVR90.”

 

Ad C.       Størstedelen af den omtalte skrænt indgik ikke i den oprindelige lokalplan 54 som byggeområde, og er da heller ikke bebygget i dag. Skrænten fremstår som en græsklædt skråning, som en åben bufferzone mellem eksisterende bybebyggelse og hovedvejen Munch Petersensvej/havnen. På skræntområdet findes et mindesmærke for faldne søfolk under 2. verdenskrig, en trappe og en gangsti mellem havn og by samt en række udsigtspunkter med bænke langs Kapelvej ovenfor skrænten.

              Det fremgår af forslaget til ”Trafikplan for Rønne 2011 – 2021, at Munch Petersensvej i dag er en af Rønnes mest befærdede veje. I planen er der prognosticeret en yderligere stigning af trafikbelastningen på mellem 14 og 18 procent, som følge af en omfordeling af trafikken. Det vil medføre en yderligere støjbelastning af det allerede støjbelastede område.

              Lokalplanen vil evt. muliggøre nybyggeri på skrænten, men det vil dog være særdeles problematisk, hvis der er tale om miljøfølsomme funktioner som boliger, da planen ikke indeholder bestemmelser, som kan sikre en boligbebyggelse mod støjgener. Dette forhindrer ikke at der muligvis kunne opføres andre former for byggeri på skræntområdet.

              De landskabelige forhold, herunder det stærkt skrånende terræn gør det dog vanskeligt at udnytte arealet til bebyggelse. Dele af det opfattes desuden som et grønt område der i dag fungerer fint, som en naturlig afgrænsning mellem by- og havneområde.                   

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler på den baggrund, at indsigelsen imødekommes således at bestemmelse 7.7 ændres og suppleres med: ”Det ubebyggede skræntområde langs Munch Petersensvej, der ikke er udstykket til bebyggelse, skal desuden helt friholdes for ny bebyggelse.”

               

Ad D.       Bestemmelserne vedr. tagvinduer m.v. svarer til den praksis der blev indført med de nye bevarende lokalplaner i Gudhjem og Aakirkeby. En ny lokalplan vil altid indebære at der indføres et nyt administrativt grundlag af betydning for de ejendomme der omfattes. Der vil dog evt. være mulighed for at søge dispensation for lokalplanens bestemmelser, når dette er planlægningsmæssigt velbegrundet. Teknik & Miljø vurderer at de nye lokalplanbestemmelser i højere grad vil medvirke til at ovenlysvinduer m.v. udføres under større hensyntagen til det oprindelige kulturmiljø end den tidligere lokalplan.

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

Ad E.       Bestemmelsen i 5.27 skal netop sikre at huse i område A, der også oprindeligt har været opført med naturskifer eller glaserede tegl også fremover udføres med denne tagdækning. Hensigten er således er at bevare husene med et tidstypisk træk. Det vil i de konkrete tilfælde skulle vurderes om et hus der f.eks. har to tagbeklædninger skal udføres med den ene eller den anden tagbeklædning. Udgangspunktet vil dog være, at de oprindelige tagbeklædninger skal bevares.

              Ændringsforslag: Teknik & Miljø anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Lokalplanforslag nr. 51 (PDF)

2.
Bilag 1. Brev om udvidet delområde og høringsbrev (PDF)

3.
Bilag 2. Indsigelser/bemærkninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplaneforslag nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen

01.02.05P16-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2011 at sende forslag til lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen i offentlig høring samt et tilknyttet tillæg 005 til kommuneplanen, har nu været i 8 ugers offentlig høring. Der indkom 7 indsigelser (én underskrevet af 31 personer) mod lokalplanforslaget. Indsigelser vedrører især byggefeltets udstrækning, som de fleste ønsker reduceret.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at lokalplan 055 og kommuneplan tillæg 028 vedtages endeligt med mindre ændringer, herunder et lidt reduceret byggefelt, som følge af indsigelser mod planen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales, idet byggefeltet ikke reduceres, vejadgangen kan føres via jernbanetraceet og muligheden for at tillade ovenlysvinduer i bebyggelsen imødekommes. Per Ole Petersen og Bente Johansen kan ikke medvirke idet de ønsker at følge indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2011 at sende forslag til lokalplan 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen, samt et tilknyttet tillæg til kommuneplanen 005 i offentlig høring i 8 uger. Inden indsigelsesfristens udløb var der modtaget 7 indsigelser til lokalplanforslaget

Der var lagt vægt på at en ny sommerhusbebyggelse skulle udformes ud fra en særlig hensyntagen til kvalitet, og at projektet skulle tilpasses områdets natur (som ”skov-sommerhuse”). Sommerhusområdet vil dermed supplere den traditionelle sommerhussektor, med nye muligheder for kvalitetspræget og tematiseret oplevelse.

Lokalplanområdet har et areal på 5,3 ha og en ny sommerhusbebyggelse skal erstatte områdets gamle savværksbygningerne, der nedrives.

Området ligger i et naturområde, nærved Ekkodalen. Den gamle Almindingens Station indgår også i planen men anvendes i dag som fritidshus. Selve stationsbygningen og et par af de tilhørende småbygninger er registreret som bevaringsværdige.

Lokalplanen fastlægger en del af området som byggefelt til samlet feriehusbebyggelse, med mulighed for etablering af op til 30 fritidshuse, med en maksimalstørrelse på 120m2 og en samlet brutto etagemeter antal på op til 2700m2.

Lokalplanen fastsætter desuden retningslinjer for placering og udformning af bygninger og andre anlæg. Beplantningen langs Ekkodalsvejen fastholdes, så husene sløres i områdets træbevoksning set her fra.

Området er omfattet af skovbyggelinje og der vil derfor kræves dispensation herfra før et byggeri kan virkeliggøres. Skovbyggelinjen administreres af Bornholms Regionskommune.

På grund af områdets naturmæssige interesser var der i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse drøftelser med Naturstyrelsen Roskilde, om lokalplanens byggefelter, bebyggelse og beplantning.

I kommuneplantillægget begrundes bebyggelsen i overensstemmelse med kommunens turismestrategi. Områdets landskabelige/geologiske interesseforhold er derudover beskrevet i lokalplanens redegørelse.

 

Indsigelser/bemærkninger.

1- Bornholms Museum

Museet (der meddeler at de repræsenterer Kulturarvstyrelsen som myndighed vedr. museumsloven) har, overordnet betragtet, ikke indsigelse mod den ændrede anvendelse fra industri- til feriefritid bebyggelse, men anfører dog at man fra en natur og kultuhistorisk position må overveje om omfanget på 30 sommerhuse er et aktiv, eller om det reducerer områdets potentiale?.

Museet gør indsigelse jf. Museumslovens kapitel 8. der skal sikre kulturarven. Indsigelsen er primært rettet mod bebyggelsen og vejføringen omkring stationsbygningerne, der er et centralt byggeri knyttet til de Bornholmske jernbaners historie.

Indsigelsen er rettet mod den del af byggefeltet, der er placeret på engarealet mellem stationsbygningerne og Ekkodalshuset, samt de 2 bygninger nord for stationen, samt vejføringen der langs stationsbygningerne der er udlagt med et sving ind mod stationen og dermed ikke følger det oprindelige jernbanetraché. Museet påpeger at disse mulige tiltag vil dominere stationen og påvirke attraktions- og kulturværdien negativt.

(Der er efter deadline for dagsordensproduktion indkommet supplerende bemærkning vedr. oprindeligt jernbanetracé hvor af fremgår at traceet slår et mindre sving ind mod Almindingens Station. Vedhæftet som bilag.)

 

Teknik & Miljø bemærkninger: Museet gør indsigelse i forhold til kulturmiljøet omkring stationsbygningerne. Følges indsigelsen vil man reducere byggefeltet så stationsbygningerne friholdes (yderligere). Det betyder ikke nødvendigvis at antallet af sommerhuse reduceres hvis bebyggelsen kan fortættes i det øvrige byggefelt. Et byggefelt kan godt reduceres som følge af indsigelser (modsat kan det ikke udvides uden fornyet forslagsoffentliggørelse).

Selvom indsigelsen gøres med henvisning til at museet er myndighed i forhold til museumsloven, er der ikke specifikt meddelt indsigelse i forhold til planlovens § 29, der indebærer at en lokalplan ikke kan vedtages før indsigelsen er imødekommet.  Teknik & Miljø har dog valgt at drøfte indsigelsen med museet ved besigtigelse den 17/5. Teknik & Miljø har her opnået enighed om, at museet vil være tilfreds, hvis kommunalbestyrelsen reducerer byggefeltet så engarealet mellem stationsbygningen og Ekkodalshuset friholdes for bebyggelse, og hvis et vist vejanlæg mellem de gamle jernbanetracerer fjernes. Herved bevares det oprindelige forterræn ved stationsbygningen. Museet er ikke i tvivl om at en såkaldt tømrervej i virkeligheden er et gammelt jernbanetrace med oprindelig forbindelse til Gudhjem (Se kortbilag vedlagt museets indsigelse). Teknik & Miljø mener ikke at Teknik- og Miljøudvalget er forpligtet til at følge museets indsigelse, men det foreslås alligevel at indsigelse bør imødekommes. En byggefeltsreduktion betyder ikke nødvendigvis at byggemulighederne ændres mht. sommerhusantal (maks. 30 sommerhuse)

Ændringsforslag: Lokalplanens byggefelt reduceres til ikke at omfatte engarealet mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset, og at der ikke muliggøres anlæg af en ny vej mellem tømmervej og stationsbygning.

 

2- Ancher Müller Almindingsvej 22 Aakirkeby, Indsigelsen er medunderskrevet af 30 personer.

a)     Indsigerne forventer at en øget trafikal belastning til og fra området vil medføre uhensigtsmæssig risiko for uheld.

b)     Udsynet til Ekkodalen og udsynet til højderyggen vil blive spoleret.

c)     Støjniveauet fra boligerne vil øges ved etablering til en feriebebyggelse.

d)     Bebyggelsen vil medføre øget risiko for indbrud og tyveri i området.

e)     Ønsker Almindingens Station skal være fritliggende som historisk turistattraktion med mulighed for beskuelse uden omkringliggende sommerhuse.

f)       Henviser til at lokalplanområdet ligger tæt på natura 2000 område og er omfattet af skovbyggelinje.

g)     Mener at lokalplanen er i strid med kommuneplanens retningslinjer vedr. værdifulde geologiske formationer der skal bevares synlige uden skæmmende eller slørende bebyggelse eller beplantning.

h)     Oplyser at der er fældet en del træer på lokalplanens område og derved ændret området fra bevokset til ubevokset. Mener at arealet skal betragtes som skov og ikke som industrigrund.

i)        Underskriverne ønsker hele lokalplanområdet anvendt som rekreativt opholdsareal.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Den trafikale belastning vil øges i mindre grad svarende til sommerhusområdet, dette forventes ikke at give nogen væsentlig belastning i forhold til den trafik der i forvejen er til Ekkodalen

b)     Lokalplanens redegørelse indeholder en visualisering, hvor det fremgår, at bebyggelsen ikke vil påvirke det nuværende udsyn mod nævnte højderyg væsentligt (side 12).

c)     Evt. støj fra legende børn eller lignende reguleres ikke med lokalplanen, men den støjmæssige påvirkning fra boligbebyggelsen vurderes ikke at få nogen større betydning for naboområderne.

d)     Risikospørgsmålet reguleres ikke med lokalplanen, men det vurderes ikke at yderligere beboere eller bebyggelse i området vil indebære væsentlig større utryghed, da området i forvejen er et af de mest kendte og besøgte turistmål på Bornholm.

e)     Forslaget indebærer at byggefeltet mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset, og evt. også et areal mod nord (mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen) ikke etableres. (Der henvises til behandlingen af indsigelse 1).

f)       lokalplanområdet omfattes ikke af natura 2000. Det er desuden regionskommunen der har dispensationskompetencen i forhold til skovbyggelinjen, og det vurderes her at en dispensation fra skovbyggelinjen ikke vil være i strid med principperne herfor jf. naturbeskyttelseslovens §17.

g)     Disse forhold er vurderet i lokalplanens redegørelse der påviser at bebyggelsen ikke har visuel indflydelse på det geologisk interessante miljø i sprækkedalen. Naturstyrelse Roskilde har da heller ikke, som myndighed, fremsendt bemærkninger vedrørende denne vurdering.

h)     Området har status som industriområde indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Den omtalte beplantning er desuden fjernet før lokalplanforslagets offentliggørelse og i perioden op til offentliggørelsen af lokalplanforslaget har ejeren lovligt kunnet regulere områdets bevoksning.

i)        Indsigelsen kan imødekommes delvist, hvis byggefeltet reduceres som foreslået af Bornholms Museum. Det vil derimod ikke være muligt, på grundlag af det offentliggjorte lokalplanforslag, at udlægge hele arealet til rekreativt formål. Hvis lokalplanen ikke vedtages vil savværksgrunden fortsat være en industrigrund.

Ændringsforslag: Der foreslås ændring af byggefelt som omtalt under pkt. 1. Derudover anbefales det ikke at ændre lokalplanen som følge af indsigelsen.

 

3- Peter Øgaard Gl. Krovej, 8300 Odder.

Mener at en sommerhusbebyggelse på arealet er en kortsigtet aktivitet på bekostning af de langsigtede natur og oplevelses kvaliteter der er i områdets karakter og særpræg.

Indsigeren mener, at lokalplanen bør vedtages med en reduceret bebyggelse, således at det bevaringsværdige kulturmiljø omkring Almindingens Station bevares ubebygget ved at byggefeltet reduceres til ikke at omfatte engarealet mod vest mellem Stationsbygningen og Ekkodalshuset samt arealet mod nord mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

Der henvises til behandlingen af indsigelse fra Bornholms Museum under pkt. 1. Mht. byggefeltet mellem stationsbygningen og Ekkodalsvejen vurderes det, at denne del ikke vil have væsentlig indflydelse på området omkring stationsbygningerne.

Ændringsforslag: Der anbefales kun byggefeltsreduktion som nævnt under pkt. 1.

.

4- Peter Bo Nielsen,Holmevej 58, 2860 Søborg

Ønsker ikke lokalplanområdet bebygget, men opryddet så det kan være et areal der indgår i det unikke naturområde.

 

Teknik & Miljøs bemærkning: Se bemærkninger under 2-i

Ændringsforslag: Indsigelse anbefales ikke imødekommet.

 

5- Ulf Müller, Ekkodalsvej 2, 3720 Aakirkeby (grundejer)

k)      Ønsker at der tillades ovenlysvinduer i bebyggelsen, argumentet herfor at solpaneler og ovenlysvinduer i sit ydre fremtræder ens.

l)        Ønsker byggefeltets afstand til Alminding Stations skel reduceres fra 10 meter til 5 meter, da der ifølge indsigeren ikke er saglig eller juridisk begrundelse for ikke at følge byggelovens mindste krav til skelafstand i sommerhusbebyggelse. Indsiger mener at afstandskraver til Almindingens Station er urimeligt da der er byggelinjer på 60 meter til Almindingsvej og 20 meter til Ekkodalsvej.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Begrundelsen for der ikke tillades ovenlys i området er primært at dette vil medføre unødvendig oplysning af nattehimlen i det specielle naturområde, samt at ovenlysvinduer ikke vil være særlig foreneligt med det oprindelige ønske om at etablere en speciel ”skovhus-bebyggelse” med et dæmpet udtryk. Solpaneler kan i øvrigt udføres med flere farver og former for refleksbehandling (oplysning ved nyligt afholdt solcelle-seminar). Derved undgås de refleksioner man også kender fra ovenlysvinduer.

 

b)     Byggefeltets afstand til Almindingsvej og Ekkodalsvej er begrundet i drøftelser med Naturstyrelsen Roskilde. Byggefeltets afstand til stationsbygningens matrikelskel er fastlagt af hensyn det særlige kulturmiljø omkring stationsbygningerne (10 m fra skel) Det vil desuden ikke være muligt at udvide byggefeltet uden at offentliggøre et nyt lokalplanforslag og indsigelsen bør derfor ikke imødekommes (se i øvrigt bemærkninger under pkt. 1)

 

Ændringsforslag: Der anbefales en præcisering af lokalplanens § 6.2, så ”Der tillades forsænkede solvarmepaneler i tagfladen” erstattes med ”Der tillades forsænkede solpaneler med refleksdæmpet sort eller grå overflade”. Derudover anbefales at indsigelsen ikke imødekommes.

 

6- Birgitte Borgen Markussen, Carlshøjvej 56 2800 Lyngby (ejer af stationsbygningen) samt Rigmor Hansen og Helge Østergaard Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby (ejere af Ekkodalshuset)

 

a)     Ønsker ikke engområdet mellem stationsbygningen og Ekkodalshuset udlagt som byggefelt med friholdt som blivende engområde. Oplyser at der er et meget blandet dyreliv på engen.

b)     Ønsker at alle de originale stationsbygninger omfattes af bevaringsbestemmelser dvs. inkl. pakhuset mod syd.

c)     Ønsker at ”Birke Alléen” der siden stationens åbning har været forbindelse mellem jernbanestationen og traktørstedet Ekkodalshuset bevares.

d)     Ønsker at vejadgangen fra Ekkodalsvej til stationsbygningen indtegnet på situationsplanen.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:

a)     Mht. evt. reduktion af byggefeltet – der henvises til behandling af indsigelse fra Bornholms Museum.

b)     Der er ikke noget der forhindrer at pakhuset medtages i bevaringsbestemmelserne, selvom bygningen ikke er vurderet som bevaringsværdig i kulturmiljøatlasset/SAVE systemet. Teknik & Miljø vurderer dog at det godt kan forsvares at bevare bygningen når ejeren selv ønsker det.

c)     ”Birke Alléen” er en oprindelig stiforbindelse mellem Stationen og Ekkodalen, som dog siden jernbanens nedlæggelse har mistet sin betydning. Den ligger umatrikuleret ved skel, på en del af ”savværksgrunden”. I lokalplanen er der anvist en mere hensigtsmæssig stiforbindelse langs lokalplanområdets sydlige skel, med forbindelse til det nye sommerhusområde.

d)     Vejadgangen fra Ekkodalsvej til stationsbygningen er ikke vist på situationsplanen (kun nye vejanlæg var indtegnet) Da der er tale om en eksisterende vejadgang berøres den ikke af planen, men det bør alligevel fremgå af kortbilaget at den er findes.

 

Ændringsforslag: Det anbefales at pkt. 6.a imødekommes (tilsvarende under indsigelse 1), at Kortbilag 2 ændres så pakhuset også medtages som bevaringsværdig og at vejadgang fra Ekkodalsvejen til stationsbygningen indtegnes på kort. Det anbefales ikke at i mødekomme pkt. 6.c

 

7- Steen Møller, De bornholmske Jernbaner

Ønsker at fastholde muligheden for genetablering af en veteranjernbane mellem Almindingen Station og Hareløkkerne. I den forbindelse ønskes det at sikre areal omkring stationsbygninger uden bebyggelse så et jernbaneanlæg vil kunne etableres. Herudover ønskes stationsbygningerne og Birke Alléen mellem stationen og Ekkodalshuset bevaret.

Teknik & Miljø bemærkning:

Der er ikke i kommuneplanen eller andre beslutninger taget stilling til om der i området kan gennemføres en veteranjernbane. Dette er derfor kun overvejelser i foreningen De Bornholmske Jernbaner. Med hensyn til ønsket om at arealer omkring stationsbygningen friholdes, henvises til bemærkninger under indsigelse 1. 

Mht. Birke Alleen henvises til bemærkninger under 6.c.

 

Ændringsforslag: Der foreslås ændring af byggefelt m.v. som nævnt under pkt. 1. Indsigelse anbefales derudover ikke imødekommet. 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Bornholms Museum (TIF)

2.
Bornholms Museum, efter besigtigelse 24.05.11 (MSG)

3.
Bornholms Museum- efterfølgende bemærkning (MSG)

4.
Ancher Müller og 30 med underskrivere (TIF)

5.
Peter Øgaard Indsigelse mod Lokalplan 030 (MSG)

6.
Peter Bo Nielsen Indsigelse mod lokalplan 030 (MSG)

7.
Ulf Müller Indsigelse til lokalplan 030 (TIF)

8.
Birgitte B. Makussen, Rigmor Hansen og Helge Østergaard... (TIF)

9.
Steen Møller, De Bornholmske Jernbaner (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Endelig vedtagelse af lokalplan 060- For et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter

01.02.05P16-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er udarbejdet et lokalplanforslag 060 for at muliggøre evt. byggeri på kajen og fastlægge parkeringspladser, grønne områder m.m. i forbindelse med etablering af et havnebad.
Lokalplanen har været sendt i offentlig høring og der er indkommet 4 bemærkninger/ indsigelser. De omhandler primært disponering af kaj-arealet og fordelingen mellem grønt område, byggefeltet og P-plads.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik- og Forsyning indstiller til

a)     at lokalplanen vedtages endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser mod lokalplanen.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 060 for et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter blev sendt i offentlig høring den 9. marts 2011 med høringsfrist den 9. maj 2011. Der er indkommet 4 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Indsigelsesbehandling:

1: Geert Jakobsen formand for Hasle Marina I
Bemærker, at ejerforeningen er som udgangspunkt meget positive overfor en udvikling af Hasle havn, og det nye havnebad vil bliver en attraktion, som vil tiltrække flere turister til Hasle. Ejerforeningen mener, at der er behov for flere parkeringspladser og at det bør klargøres, hvordan parkeringssituationen i fremtiden skal løses på havnen. Der ønskes en adskilt ind- og udkørsel til Hasle Marinas parkeringsareal.

 

 

2. Egon Mortensen:

Har spørgsmål til lokalplanens § 4.1 og 4.4 om hvordan de skal forstås vedr. betegnelse af områderne og redskabsskurernes størrelser.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger til punkt 1 og 2:

Den indbudte konkurrence for et havnebad i Hasle er afsluttet og vinderforslaget udpeget. Servicebygning i tilknytning havnebadet er foreslået placeret yderst på molen, hvorved en større del af det eksisterende grønne område kan bevares som rekreativt område. Det er ligeledes på diverse møder fremkommet ønsker om at bevare en større dele af området som grønt område. Da konkurrencens udfald nu kendes, er det nu muligt at lave en bedre disposition af arealerne. Det grønne område udvides, byggefeltet reduceres og parkeringspladsen præciseres (ca. 24 P-pladser) f.eks afgrænset, som vist på et forslag til revideret kortbilag 2.
Mht. til skiltning med ud- og indkørsel på området vil det blive taget op i forbindelse med etablering af parkeringsplads og vejadgang. Parkering i øvrigt udenfor lokalplanområdet på Hasle havns områder bliver overvejet i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for havnen.

 

Følgende rettelser i paragraffer og kortbilag:

Lokalplanens § 4.1Bebyggelsen må kun placeres indenfor det på kortbilag 2 viste byggefelt område B

Område B rettes til A, da det er en skrivefejl i paragraffen, da byggefeltets bogstav er A.

 

Lokalplanens § 4.4Redskabsskurenes størrelse må ikke overstige 30 m² og må ikke sammenbygges

§ 4.4 ændres til -  De enkelt redskabsskures størrelse må ikke overstige 30 m². Mindre redskabsskrue kan sammenbygges, dog må deres samlede antal m² ikke overstiger 30.

 

Kortbilag 2 – byggefeltet reduceres og en lidt større del af det eksisterende grønne område bevares som rekreativt område. Se det reviderede kortbilag 2.

 

3. Kystdirektoratet:

Bemærket, at inden planerne om havnebad realiseres skal de konkrete planer VVM-screenes af kystdirektoratet.

 

Teknik & Miljøs bemærkninger:
Det konkrete projekt for havnebadet i selve bassinet vil blive VVM-screenet af Kystdirektoraret, som er myndighed for søterritoriet. Lokalplanen omhandler kun de landfaste arealer som er screenet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

4. Lenard Jensen

Indsigelse og bemærkninger vedr. ejendomsvurdering. Bemærkningen vedrører primært klage over ejendomsvurderingen af Hasle Marina og vedrører ikke lokalplanens indhold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Gert Jakobsen (MSG)

2.
Egon Mortensen (MSG)

3.
Kystdirektoratet (MSG)

4.
Lenard Jensen (MSG)

5.
Revideret kortbilag 2 (PDF)

6.
Lokalplanforslag 060 (PDF)

7.
Vinderforslag af Havnebad (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan for Strandvejen 19, Rønne

01.02.05P21-0269

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

13

 

Hvem beslutter

TMU

Resumé

Der er et ønske om at opføre et Green Solution House på Bornholm. Man har søgt om at benytte et hotelområde på Strandvejen i Rønne, Hotel Ryttergården. Området er i dag omfattet af en byplanvedtægt. En del af de eksisterende bygninger skal ombygges og renoveres, men der er også ønske om at opføre nye bygninger, herunder et stort nyt konferencecenter, som vil kræve at der udarbejdes en ny lokalplan.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at der udarbejdes en ny lokalplan for området

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Business Center Bornholm har anmodet Bornholms Regionskommune om at der udarbejdes en ny lokalplan for Hotel Ryttergården, Strandvejen 19, Rønne for at muliggøre projektet Green Solution House.

 

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 14 som fastlægger dette område til hotelformål. En del af byggeriet vil kunne foregå indenfor de eksisterende rammer som byplanvedtægten fastlægger, men selve konferencecenteret, som er en større bygning, vil have en væsentlig påvirkning af området både med hensyn til størrelsen og anvendelsen, derfor vil det være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området. Den nye lokalplan vil omfatte hele hotelområdet (område D i byplanvedtægten).

 

Bornholms Vækstforum udviklede i 2007 en vision ”Bright Green Island”: Bornholm som et bæredygtigt samfund og test-ø for klimateknologi og bæredygtige energiløsninger. Strategien, som er en af de mest ambitiøse strategier i Europa på energiområdet, indeholder to markante indsatsområder:

Bornholm som en grøn test ø for klimateknologi og bæredygtige energiløsninger ”Bright Green Test Island” - et internationalt, kommercielt test- og demonstrations miljø for grønne løsninger, produkter og services i industrien med størst mulig respekt for lokale naturressourcer og miljøer.

Green Solution House er den fysiske ramme omkring Bright Green Test Island - et center for klimateknologi og bæredygtighed, der skal virkeliggøre og dermed forankre Visionen for Bright Green Island. Green Solution House bliver det naturlige samlingspunkt for såvel øens befolkning som for de nationale og internationale aktører, som ønsker at deltage i videnopbygning og udvikling af nye løsninger i samarbejde med de bornholmske virksomheder. Green Solution House rummer forskerkontorer – og boliger, auditorium til møder og konferencer og overnatningsfaciliteter.

 

Hotel Ryttergården har i dag 131 værelser/lejligheder, og det planlagte auditorium forventes at kunne rumme 400 – 500 mødedeltagere. Det betyder, at også Bornholms øvrige hoteller kan forvente at få en øget omsætning grundet projekt Green Solution House.

 

En endelig tidsplan og skitsering af byggeriet udarbejdes når finansiering er helt på plads. Påbegyndelse af lokalplansarbejdet ønskes i værksat, når skitseringen påbegyndes. På nuværende tidspunkt forventes renovering af byggeriet påbegyndt ultimo 2011 for derved at udnytte, at hotellet p.t. har sæsonlukket. Påbegyndelse af nybyggeriet forventes påbegyndt, når den nye lokalplan er på plads og byggetilladelsen er bevilget. Projektet med såvel renovering som nybyggeri forventes afsluttet april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Green Solution House-notat (PDF)

2.
Green Solution House -præsentation (PDF)

3.
Byplanvedtægt nr. 14 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Ønske om samlet planlægning for en udvidelse af Snellemarkcentret samt etablering af en Føtex-butik ved Nordre Kystvej

01.02.05P21-0270

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

P/S Bornholminvest ønsker at udvide Snellemarkcentrets butiksareal med ca. 3700 m2.

Sideløbende hermed ønsker Dansk Supermarked A/S at opføre en Føtex-butik på vestsiden af Nordre Kystvej med et butiksareal på 3500 m2.

I kommuneplanen er den samlede ramme for nyt butiksareal i Rønne i planperioden 2009-2021 fastlagt til 5000 m2.

En samlet planlægning for begge projektideer forudsætter dermed en forøgelse af kommuneplanens rammer for butiksudvidelser i Rønne. Ændringen forudsætter at kommunalbestyrelsen påbegynder en planlægningsproces ved at indkalde ideer og forslag om det forestående planlægnings­spørgsmål.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

a)     at Kommunalbestyrelsen vedtager at indkalde ideer og forslag fra offentligheden

b)     at Teknik & Miljø bemyndiges til at udarbejde og udsende høringsmaterialet

c)     at høringen får en varighed på 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har modtaget et skitseprojekt fra P/S Bornholminvest, som ønsker at udvide Snellemarkcentret med ca. 3700 m2 butiksareal fordelt på flere etager. En mindre del af tagetagen ønskes herudover indrettet med mulighed for liberale erhverv og lignende. For området gælder lokalplan 55, der tillader de ønskede anvendelser. Lokalplanen fastlægger ikke grænser for butiksarealets størrelse. Imidlertid er det i lokalplanen fastlagt, at rand­bebyggelsen mod Snellemark ikke må opføres i mere end 1½ etage. Da den ny bebyggelse ønskes opført i 2½ etage udløser dette krav om en ny lokalplan.

Endvidere har Teknik & Miljø modtaget henvendelse fra Dansk Supermarked A/S, som ønsker, at der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etableringen af en 3500 m2 stor Føtex-butik på Rønne Havns arealer langs vestsiden af Nordre Kystvej. Der foreligger ikke lokalplan for områdets anvendelse eller bebyggelse.

Begge ovennævnte områder er i den netop vedtagne kommuneplan 2009 udlagt til anvendelse for detailhandel m.m. I kommuneplanen er den samlede ramme for udvidelse med nyebutikker i Rønne imidlertid fastlagt til max 5000 m2 for arealudvidelse til nye butikker (heri inkluderet omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål). Dette gælder forplanperioden 2009-2012. Kommuneplanens ramme for nyt butiksareal er fastlagt jf. planloven, som kræver at kommunen vurderer, hvordan detailhandels­strukturen skal udvikles i kommunen blandt andet under hensyn til lovens principper om et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, om god trafikal tilgængelighed for alle trafikarter og om udlæg af arealer til butiksformål i de centrale dele af byerne. Denne vurdering i kommuneplanen skal ifølge loven sammenholdes med overvejelser om befolkningsudvikling og detailhandelsefterspørgsel samt oplysninger om de eksisterende arealer til butiksformål.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde for en mulig realisering af begge projektideer ved udarbejdelse af en samlet lokalplan, forudsætter det derfor, at der vedtages en ændring af kommuneplanens rammer for arealudlæg til nye butikker. Dette indebærer en væsentlig ændring af kommuneplanen som efter planlovens § 23 c forudsætter at der foretages en forudgående offentlig høring, gennem indkaldelse af ideer og forslag om det forestående planlægnings­spørgsmål. Indkaldelsen skal offentligt bekendtgøres og indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i planen.

Hvis kommunalbestyrelsen efter en overstået indkaldelse af bemærkninger fra offentligheden beslutter, at der skal arbejdes videre med planlægning for begge projektideer, foreslår Teknik & Miljø, at dette sker i form af en samlet planlægning for et sammenhængende geografisk område, der både omfatter begge de foreslåede bebyggelser samt de vej-, parkerings- og øvrige ubebyggede arealer der er beliggende herimellem.

Forslag til proces og emner, der i givet fald skal indgå i en efterfølgende mere konkret planlægning, er beskrevet i bilaget ”Referat fra møde 27/4 2011 vedr. butiksplaner for et område ved Nordre Kystvej i Rønne”.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Notat om planlægningsfaser (DOC)

2.
Skitseprojekt for en udvidelse af Snellemarkcentret (PDF)

3.
Arealskitse for en Føtex-butik (PDF)

4.
referat fra møde 27/4 2011 med Snellemarkcentret og Føtex (PDF)

5.
Luftfoto af muligt planlægningsområde (DOC)

6.
Brev fra Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (TIF)

7.
Lokalplan 55 for Snellemarkcentret (PDF)

8.
Følgeskrivelse vedr. skitseprojekt for en udvidelse af Snellemarkcentret (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anmodning om lokalplan for masteanlæg i Rønne Syd

01.02.05P21-0272

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget  

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget henvendelse fra en mobilnetværksoperatør, som anmoder om at der udarbejdes lokalplan for et masteanlæg i Rønne Syd til brug for udbygningen af 3G-mobiltelefoni. Området er omfattet af en byplanvedtægt nr. 14 fra 1976, som ikke tillader opsætning af antenner.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a)     at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan, som gør det muligt at etablere et masteanlæg for 3G-mobiltelefoni, som kan benyttes af de relevante operatører.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På vegne af TDC er der i mail af 13. maj 2011 ansøgt om opsætning af en 36 meter høj gittermast med tilhørende radiokabine på matr.nr. 314 p Rønne Markjorder. Arealet ejes af Bornholms Regionskommune, og er omfattet af byplanvedtægt nr. 14 fra 1976. Det er heri bestemt, at der ikke må anbringes eller oprettes udvendige antenner eller antennemaster i byplanvedtægtens område.

Udrulningen af 3G-mobiltelefoni forudsætter et øget behov for opstilling af mobilmaster. For at forbedre dækningen i Rønne Syd vil det være nødvendigt med en eller flere nye positioner for antenner. Den nu foreslåede placering er fundet gennem samarbejde mellem operatørerne og Teknik & Miljø. Der er udarbejdet forslag til placering og opførelse af et samlet anlæg med fælles mast og fælles teknikbygning. Det er tanken, at anlægget fra starten skal dimensioneres sådan, at de relevante 3G-mobiloperatører kan få plads på masten til deres antenner og tilknyttede teknik m.m. Tre af de fire 3G-mobiloperatører har på forhånd meddelt, at de ønsker at komme med på masteanlægget, mens det ikke vil være relevant for den fjerde operatør. Det er endvidere tanken, at operatørernes tilknyttede teknik skal kunne samles i én fælles teknikbygning, sådan at området bliver mindst muligt skæmmet, idet der skal tages hensyn til at området er et rekreativt område for Rønne syd, samt at placeringen vil være synlig fra Hotel Ryttergården/Green Solution House.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanlægning for det foreslåede masteanlæg har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Anmodning om lokalplan (MSG)

2.
Byplanvedtægt nr. 14 (PDF)

3.
Luftfoto med forslag til placering af mast i Rønne syd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Forslag til tillæg 1 til indsatsplan for Sømarken og Pedersker vandværker – nærområdet Hegnedevejen

09.08.24P16-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til tillæg 1 til indsatsplan for fremtidssikring af grundvandet til Sømarken og Pedersker vandværker. Tillægget omhandler beskyttelse af nærområdet til Sømarken Vandværks nye boring ved Hegnedevejen. Inden planen kan vedtages endeligt, skal forslaget sendes i offentlig høring i mindst 12 uger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at udvalget træffer beslutning om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

b)     at tillægsforslaget til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger, hvorefter planen behandles på ny med henblik på endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen udarbejdede i foråret 2008 sammen med vandværkerne og en lokal arbejdsgruppe et forslag til indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker, som bl.a. omfattede et nærområde til Sømarkens vandværks nye boring. Boringen var på dette tidspunkt på tegnebrættet og blev kaldt Gadegårdsboringen. Et skønnet nærområde til boringen blev medtaget i planforslaget.

Efterfølgende undersøgelser viste dog dels, at nærområdet skulle have en anden form og være væsentligt større, og dels, at det var hensigtsmæssigt at flytte boringen et stykke mod nord. Derfor blev nærområdet ikke medtaget i den endelige indsatsplan, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2009. I stedet blev det besluttet, at der senere skulle laves en særlig indsatsplan for dette nærområde.

Boringen ligger i et velundersøgt område med flere indvindingsboringer, bl.a. til Smålyngs­værket, og beskyttelsesforanstaltningerne er udførligt behandlet i indsatsplanerne for hhv. Smålyngsværket + Nexø vandværk og Pedersker + Sømarken vandværker, som begge er vedtaget i februar 2009. Derfor har Teknik & Miljø med Grundvandsgruppens accept besluttet at udarbejde indsatsplanen efter en forenklet procedure som et tillæg til den gældende indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker. I stedet for at inddrage en lokal arbejdsgruppe i udarbejdelse af forslaget, har Teknik & Miljø drøftet forslag til indsatser og forudsætningerne med de berørte grundejere og beboere samt vandværket på et orienteringsmøde d. 16.5.2011.

Planforslaget indeholder 8 indsatser om landbrugsdrift, virksomheder og boliger, vandværksdrift og øvrige forhold.

Ved en skriftlig høring af Grundvandsgruppen for Bornholm er der ikke modtaget bemærkninger.

Teknik & Miljø udført en screening af planforslaget i ht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen foreslås, at der træffes beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Ifølge vandforsyningsloven skal planforslaget sendes i offentlig høring i mindst 12 uger, før planen kan vedtages endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Forslag til tillæg 1 til indsatsplanen for Pedersker og Sømarken vandværker (PDF)

2.
Indsatsplan for Pedersker og Sømarken vandværker (PDF)

3.
Screening for pligt til miljøvurdering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker

09.08.24P16-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter en 12 ugers offentlighedsperiode indstilles indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse af Vang, Allinge og Rø vandværker til endelig vedtagelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     at anbefale indsatsplanen med redaktionelle rettelser til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7, juni 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf d. 1.2.2011 beslutning om:

a)     at udvalget træffer beslutning om, at planforslaget ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer

b)     at forslaget til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger, hvorefter planen behandles på ny med henblik på endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen

Planforslaget blev bl.a. udsendt til samtlige grundejere og beboere, som er omfattet af planen. Høringsperioden sluttede d. 4.5.2011. I høringsperioden indkom kun brev af 4.5.2011 fra Naturstyrelsen Roskilde om ophævelse af Kjølleregård-kildepladsen som nitratfølsomt område.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet udkast til endelig udgave af indsatsplanen, hvori Naturstyrelsen Roskildes bidrag er indarbejdet. Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser. Alle ændringer er vist med rødt.

 

Både arbejdsgruppen, som har været med til at udarbejde indsatsplanforslaget, og Grundvandsgruppen for Bornholm har indstillet, at planen vedtages uden ændringer.

 

Læsevejledning for bilaget ”Indsatsplan for Vang, Allinge og Rø vandværker med redaktionelle rettelser”:

Planen er opbygget med to-siders opslag, dvs. side 2+3, 4+5 osv. Gem filen fx på skrivebordet. Åbn herefter filen med Acrobat Reader og klik på menuknappen ”Vis”, vælg ”Sidevisning”, og sæt flueben ved ”To sider” og ”Vis forside under to sider”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011

1.
Udkast til endelig indsatsplan med rettelser (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

18

 

 

Dækmole i Gudhjem

Taxi betjening af lufthavnen

Byggesagsbehandlingstider

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Orientering givet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2011

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 7. juni 2011:

Punkt 2: Anlægsbevilling til indkøb af nyes busser til BAT.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt