Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
02-02-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Bornholms Idrætsråd
  åbent 3 Anlægsbevilling - selvejende idrætshaller
  åbent 4 Anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 5 Kommisorie - facilitetsundersøgelse
  åbent 6 Ansøgning om dispensation - medlemmer af bestyrelsen
  åbent 7 Kulturbussen
  åbent 8 Forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med Bornholms Idrætsråd

18.14.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Dialogmøde med Bornholms Idrætsråd.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         At udvalget afholder dialogmøde med repræsentanter for Bornholms Idrætsråd.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Dialogmøde afholdt.

Sagsfremstilling

De planlagte dialogmøder med Idrætsrådet i december 2010 og januar 2011 blev begge aflyst.

 

Idrætsrådet har foreslået følgende dagsorden til dialogmødet:

1.      Status 2010.

2.      Mål og budget 2011/2012.

3.      Evaluering af samarbejdsaftalen.

4.      Facilitetsundersøgelsen.

5.      Revision af idrætspolitikken.

6.      Breddeidrætspuljen.

7.      Klubhuse på kommunale arealer.

8.      Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2011

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

De selvejende idrætshaller har de senere år fremsendt forslag til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget om igangsætning af anlægsopgaver i hallerne. Det blev aftalt på dialogmødet med hallerne 12. januar 2011, at hallerne igen i år skal fremsende forslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 786.322 kr. fordelt på nedenstående anlægsopgaver i selvejende idrætshaller.

2.      at tillægsbevillingerne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller med 786.322 kr.

3.      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller overføres til renoveringspuljen til selvejende haller.

4.      at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Sagsfremstilling

De selvejende idrætshaller på Bornholm foreslår, at følgende anlægsopgaver igangsættes i hallerne i 2011:


 

Opgave

Anlægssum ekskl. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne
Udskiftning af vindues- og dørparti i den nordlige facade på hal A

131.244

158.125

Nyvestcenteret
Udskiftning af tagplader inkl. isolering

Diverse indvendige renoveringer
(40.800 / 33.864 inkl./ekskl. moms)

Røgalarmer i hallen
(16.869 / 14.001 inkl./ekskl. moms)

Lakering af halgulv
(56.250 / 46.687,50 inkl./ekskl. moms)

 


177.413


213.750

Nexøhallen
Handicapindretning (indvendig rampe og automatiske døre) Anlægssum udgør 223.000, men hallen har tilsagn fra fonde på 67.000 kroner

129.480

156.000

Østermariehallen
Nedtagning af skorsten og opbygning af en ny

70.550

85.000

Nordlandshallen
Fase 2 energiprojekt: Udskiftning af oliefyr og –tank med biobrændselsanlæg
(550.000 / 456.600 inkl./ekskl. moms)

Nyt paptag over indgang, mødelokaler m.v.
(381.250 / 316.437,50 inkl./ekskl. moms)

Renovering af nordgavlen
 259.375
 312.500

DGI-hallen

Renovering af indvendige gavle (træbetonplader)

 

18.260

 

22.000

Poulskerhallen
Afstår fra anlægsønsker i denne omgang.

 

 

I alt

786.322

947.375

Under Nyvestcenteret og Nordlandshallen er anført anlægsønsker, som ikke foreslås bevilget, idet disse opgaver ikke kan udføres indenfor den afsatte pulje til selvejende haller. Såfremt disse opgaver skal imødekommes, skal de finansieres af andre anlægspuljer.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er der afsat følgende puljer til anlægsopgaver på idræts- og fritidsområdet:

 

                                                                                                Korrigeret budget 2011:

Pulje til anlægsønsker
Til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

516.800 kr.

Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.

944.359 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.

Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Ikke-disponerede midler i 2010, som forventes tilbageført til puljen

785.200 kr.

 

 30.078 kr.

Svømmehal

Pulje afsat til at sikre gode svømmefaciliteter på Bornholm i fremtiden.

13.500.000 kr.

 

Tillægsbevillingerne på i alt 786.322 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller, som pt. udgør 785.200 kr.

Puljens korrigerede rådighedsbeløb, efter budgetoverførsler fra 2010, vil kunne finansiere tillægsbevillingerne, idet der som anført forventes overført udisponerede midler for ca. 30.000 kr. til puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Anlægsbevilling til Gudhjem Svømmehal, renoveringsplan – Tillægsbevilling.

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

Gudhjem Svømmehal søger om anlægstilskud til 1. og 2. fase af hallens renoveringsplan.

Hallen har fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling på 877.400 kr. til anlægsbevillingen afgivet i 2010 til katodisk beskyttelse af svømmehallen – renoveringens 1. fase.

Ansøgningen hænger sammen med, at der ved den påbegyndte renovering af hallen er konstateret uforudsete skader, som kræver akut handling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 877.400 kr. til renoveringens fase 2 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1. og 2. fase herefter udgør 1.217.200 kr.

2.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 877.400 kr. finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

3.      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Gudhjem Svømmehal har fået udarbejdet en renoveringsplan, som har til formål at sikre svømmehallens bygningsmæssige konstruktioner på lang sigt. Planen er faseopdelt, så hallen kan iværksætte arbejdet i etaper efterhånden som finansieringen kommer på plads.

Den igangværende renovering, 1. fase, omfatter katodisk beskyttelse af bassin og søjler i hallen.

Ved den påbegyndte renovering af hallen er der konstateret uforudsete skader, som kræver akut behov for at gennemføre dele af 2. fase på nuværende tidspunkt. 2. fase omfatter betonrenovering øst for bassin.

En revideret plan for faseopdelingen vedlægges. Svømmehallen understreger, at der er tale om fremrykning af opgaver og ikke en fordyrelse af den samlede plan.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 en anlægsbevilling på 339.800 kr. til 1. fase af renovering af Gudhjem Svømmehal - katodisk beskyttelse.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 877.400 kr. jfr. Nedenstående tabel.

Tallene er baseret på overslag fra håndværkerne.

 

Svømmehallen søger om:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fase 1:

Katodisk beskyttelse

 

256.781

 

309.375

Fase 2:

Ekstraarbejde før betonreparation

Betonreparationer

Reparation af betonloft og –vægge i ingeniørgang

Reparation af membran, drypnæse, klinker m.v. på dæk

 

160.700

310.606

225.904

263.191

 

193.614

374.224

272.173

317.098

Samlet anlægsbevilling fase 1 og 2

1.217.182

1.466.484

Tidligere afgivet anlægsbevilling til fase 1 (2010)

339.800

409.395

Aktuelt behov for tillægsbevilling

877.382

1.057.089

 

I budget 2011 er der afsat følgende puljer til anlægsopgaver på idræts- og fritidsområdet:

                                                                     

                                                                                                Korrigeret budget 2011:

Pulje til anlægsønsker
Til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

516.800 kr.

Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.

944.359 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.

Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

785.200 kr.

Svømmehal

Pulje afsat til at sikre gode svømmefaciliteter på Bornholm i fremtiden.

13.500.000 kr.

Ovenstående er ekskl. overførsler fra 2010. Det forventes, at der ved regnskabsafslutningen for 2010 vil blive overført et mindre restbeløb vedr. afsluttede anlægsopgaver i 2010.

 

Tillægsbevillingen på 877.400 kr. foreslås finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller. Restbeløbet i denne pulje vil herefter udgøre 66.959 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. februar 2011

 1. Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (Lukket bilag)

 2. Økonomioversigt Gudhjem Svømmehal (Lukket bilag)

 3. Revideret renoveringsplan (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Kommissorium - facilitetsundersøgelse

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (beslutter)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. januar 2011, at et kommissorium for facilitetsanalysen forelægges til godkendelse i februar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      Forslag til kommissorium fremlægges/drøftes på mødet og videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En arbejdsgruppe bestående af formændene for Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd har drøftet oplæg til et kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om dispensation - medlemmer af bestyrelsen

18.14.05P25-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget – indstilling vil forelægge inden mødet (I)

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (B)

Resumé

Bornholms Skivenner ønsker at ejeren af skibakken/-hytten skal være medlem af foreningens bestyrelse, og søger dispensation fra bestemmelserne i Folkeoplysningsloven.

Indstilling og beslutning

Formanden for folkeoplysningsudvalget indstiller:

o        at udvalget indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, at der gives afslag.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Skivenner ønsker at ejeren af skibakken/-hytten skal være medlem af foreningens bestyrelse. Foreningen finder dette væsentligt, idet skibakken/-hytten drives på frivillig basis i et samarbejde mellem ejer og forening.

Foreningen lægger stor vægt på, at beslutninger træffes i enighed, og at aktiviteter gennemføres med ejers accept og aktive medvirken. Omvendt er ejer afhængig af de frivilliges indsats. Foreningen mener, at det derfor er naturligt, at ejer deltager i diskussionerne og føler medansvar for beslutningerne.

I Folkeoplysningslovens § 5, stk. 4, pkt. 3) fremgår: Stk. 4. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 3) Ejere af lokaler mm., der udlejes til foreningen.

Bornholms Skivenner søger om dispensation fra ovennævnte bestemmelser.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 5, stk. 6 kan Kommunalbestyrelsen fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Kulturbussen

20.00.00G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af en fortsættelse af ”Kulturbussen” i skoleåret 2011/12.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

1.      at kulturbus-ordningen fortsætter i skoleåret 2011/12

2.      at udvalget fastholder det nuværende niveau med et tilskud på 50.000 kr.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Siden medio 2007 har skolernes 0.-9. klasser haft mulighed for at bestille gratis bustransport til kulturelle formål i forbindelse med de bornholmske kulturinstitutioner. Ordningen er kaldet ”Kulturbussen”.

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg bevilgede 60.000 kr. i skoleåret 2007/08 til en forsøgsordning. Efterfølgende bevilgede udvalget i alt 100.000 kr. til skoleåret 2008/09 og yderligere 50.000 for 1. halvår af skoleåret 2009/10, idet udvalget foreslog, at der blev afsat 100.000 kr. årligt til ordningen i forbindelse med budget 2010. Forslaget blev dog ikke vedtaget.

På baggrund af forbruget besluttede udvalget i april 2010 at afsætte 50.000 kr. for skoleåret 2010/11.

Der skal nu tages stilling til en fortsættelse og i givet fald på hvilket niveau. Det hidtidige niveau kræver en bevilling på 50.000 kr. til udløsning i 2012. Det forudsættes, at uforbrugte timer ikke overføres til næste skoleår.

Baggrunden for ordningen er at motivere skolerne til at gøre brug af de bornholmske kulturinstitutioner. Dette er endnu ikke lykkedes i noget større omfang, hvorfor det anbefales, at ordningen fortsætter. Der er i p.t. bestræbelser i gang på at opbygge en bedre kontakt til skolerne på området, hvorfor det også anbefales, at det nuværende niveau fastholdes, indtil det måtte lykkes at inspirere skolerne til at forbedre denne kontakt. Det kan i givet fald herefter overvejes at udbygge ordningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler for 2012, som, såfremt der ikke sker ændringer ved budgetlægningen, forventes at være ca. 230.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. februar 2011

1.
Kulturbus opgørelse pr. 13-01-2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'

16.20.05A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

22

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Der er taget hul på det 4. og sidste år i Sundhedsstyrelsens modelkommune projekt ’Alkoholforebyggelse i kommunen’. I den forbindelse gives dels en statusorientering om den igangværende implementering af de konkrete handleplaner (godkendt i KB november 2009), dels en række betragtninger over hvilke initiativer, som foreslås fortsat og forankret efter projektperiodens ophør.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at status taget til efterretning

b)     at den fremtidige koordinerende funktion drøftes 

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Anbefaler, at midler til den koordinerende funktion søges indarbejdet i budget 2012 fordelt mellem Socialudvalget og Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Sendes til orientering i FKF.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Til efterretning, idet den koordinerende funktion søges finansieret udenfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budget.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2010, efter anbefaling i Socialudvalget, besluttet at forlænge projekt ’Alkoholforebyggelse i kommunen’ med 1 år. Projektperioden løber således fra 1. januar 2008 til d. 31. december 2011. Med forlængelse af projektet har kommunen fået mulighed for, at udmønte flere af de vedtagne alkoholpolitikker/handleplaner i konkrete aktiviteter, samt at styrke forankringen af projektet inden projektophør ultimo 2011.

Der er i tilknytning til projektet ansøgt om og bevilget i alt 419.675,00 kr. til konkret udmøntning af de konkrete handleplaner, som er indeholdt i den alkoholpolitiske handleplan.

I det følgende er:

1.      en status over den igangværende implementering af konkrete handleplaner 

2.      en række betragtninger over hvilke initiativer, som foreslås fortsat og forankret efter projektperiodens ophør.

 

Til belysning af projektets generelle fremdrift er vedhæftet Cowis statusrapport, medio 2010.

 

 

Status over den igangværende implementering af konkrete handleplaner:

Politisk - og ledelsesmæssig forankring har været afgørende for den positive fremdrift i projektet, ligesom borgmesterens engagement som formand for Bornholms Alkoholråd, har haft en vigtig signalværdig. Også MED-Hovedudvalgets opbakning til udvikling af politikker og opkvalificering af medarbejdere har været gunstigt for projektets udvikling. Det engagement og ejerskab som, ikke mindst politi, idrætsliv, ungdomsuddannelser og restauratører, har udvist fra planlægningsfase til konkret udførelse af handleplaner, har været afgørende for at projektet har kunnet nå bredt ud. De igangsatte initiativer bygger på evidens og/eller god praksis fra ind og udland, og er eksempler på strukturel alkoholforebyggelse.

 

Til konkret udmøntning af BRK´s alkoholpolitiske handleplan 2009 er i 2010 igangsat en række aktiviteter.

Eksempelvis:

1.      Til begrænsning af tilgængeligheden af alkohol, bl.a. via bevillingsnævnet og med en ansvarlig udskænkningspraksis på diskoteker, restaurationer, i foreninger og detailhandel, er i 2010 igangsat delprojekt ’Ansvarlig udskænkning’. Under projektet er nedsat en tværgående samarbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra den kommunale forebyggelse, SSP, Bornholms politi, Horesta, diskoteksejere samt Campus Bornholm. Der er formuleret 12 mål – og succeskriterier for samarbejdet.

2.      Der er i samarbejde med Erhvervsskolen udviklet koncept for afholdelse af kursus i ’Ansvarlig udskænkning af alkohol’. Kurset er målrettet personale på diskoteker og værtshuse samt udvalgte aktører med lejlighedstilladelser til udskænkning af alkohol, eksempelvis ungdomsuddannelserne og idrætsforeningerne. Kurset afvikles over 3 gange med opstart ultimo februar 2011. 60 personer forventes at gennemgå uddannelsen.

3.      Der er udviklet koncept for afholdelse af 1-dags kursus i ’Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer’, målrettet frontpersonale med direkte borgerkontakt. Kurset afvikles over 3 gange med forventet opstart maj 2011. 80 frontpersonaler forventes at gennemgå uddannelsen.

4.      Der er med de bornholmske folkeskoler afholdt orienteringsmøde om undervisningsmetoden ’Alle de andre gør det’, - en metode til forebyggelse af sociale flertalsmisforståelser og risikoadfærd i 6. klasse. Distriktsskolelederne bakker op om metoden, der nu er påbegyndt implementeret i nogle skoler.

5.      Der er udviklet koncept for afholdelse af tværgående ’Sundhedsambassadøruddannelse’ i BRK, herunder uddannelse af alkoholnøglepersoner på samtlige virksomheder i BRK. Der afvikles i alt 3 hold sundhedsambassadører i perioden januar – maj 2011 til uddannelse af ca. 75 sundhedsambassadører. 41 kommunale virksomheder og stabe har tilmeldt en sundhedsambassadør til uddannelsen. Uddannede sundhedsambassadører tilbydes efterfølgende netværksaktiviteter, hvor ny viden kan udvikles i praksis og i samarbejde med kolleger.

6.      Der er udviklet lokale alkoholpolitikker på de kommunale arbejdspladser. På BRK´s Sundhedsportal er udarbejdet vejledningsmaterialer og skabeloner til at understøtte arbejdet med at udvikle politikker i virksomheder, i daginstitutioner, på ungdomsuddannelser, i idrætsforeningerne og på værtshuse.

7.      Der er i Psykiatri og Handicap afholdt halvårlige orienteringsmøder om den kommunale alkoholbehandling målrettet virksomhedslederne i BRK. Formålet er at synliggøre de kommunale rådgivnings- og behandlingstilbud.

 

Forankring og bæredygtighed – hvilke tiltag bør videreføres?:

I projektets styregruppe er der blandt interne og eksterne repræsentanter, enighed om, at en fortsat koordinerende funktion på alkoholområdet er afgørende dels for forankringen af projektet, dels for bæredygtigheden af de igangsatte aktiviteter.

 

Koordinering af de mange aktiviteter blandt andet i Bornholms Alkoholråd såvel som i øvrige samarbejdsfora er nødvendig for at opretholde engagement og sikre en fortsat udvikling af det alkoholpolitiske arbejde i kommunen. Det gode og koordinerede samarbejde, ikke mindst med eksterne aktører, er tidskrævende og behøver et særligt fokus.

 

I forbindelse med projektet er blandt andet udviklet tre nye uddannelsestilbud: Kursus i ’Ansvarlig udskænkning’, Kursus i ’Tidlig indsats overfor borgere med alkoholproblemer’ og uddannelse af alkoholnøglepersoner, som en del af kommunens Sundhedsambassadøruddannelse. Det er styregruppens holdning, at de tre uddannelsestilbud bør vedblive at være et tilbud, også efter projektperiodens afslutning. Kurserne vil eventuelt kunne etableres med delvis deltagerbetaling, som man har gjort det blandt andet i København – og Holstebro kommune. En fortsat evaluering og udvikling, såvel som administrativ drift af disse kurser forudsætter en fortsat koordinerende funktion.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
status, Cowi - medio 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

9

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

·         Orienteret om KL konference samt møde om ”ny svømmehal”.

·         Dorthe Fink deltager i møde i Klemensker 16. marts.

·         Dorthe Fink har deltaget i Kulturhistorisk møde, hvor der blev orienteret om skibet ”Freja”.

·         Lykke Jensen deltager i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling.

·         Udvalget ønsker snarest muligt udmeldt en dato for studietur til Sverige.

·         Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget flyttet til 21. marts.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Ingen.