Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
02-03-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder
  åbent 3 Mål for 2012 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 4 Pavillon ved Østermarie skole til foreningsbrug.
  åbent 5 Bornholms Kunstmuseum - etablering af bjergvarme
  åbent 6 Ansøgning til breddeidrætspulje - Bornholmercup
  åbent 7 Ansøgning til breddeidrætspulje - Flere børn i fodbold
  åbent 8 Anlægsbevilling - Nordlandshallen
  åbent 9 Svømmehal på Bornholm
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

1

 

 

Fraværende

Lars Kjøller

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med Bornholms Idrætsområder

00.15.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

Udvalget skal ifølge budget- og aftalevejledningen i foråret 2011 afholde dialogmøder med virksomheder og organisationer/institutioner inden for fritids- og kulturområdet.

Bornholms Idrætsområder inviteres til dialogmøde 2. marts 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      Til udvalgets drøftelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Notat fra Bornholms Idrætsområder uddeltes i forbindelse med drøftelsen.

Sagsfremstilling

Leder af Bornholms Idrætsområder, Carsten Clemmensen deltager i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Mål for 2012 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00Ø02-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af mål for 2012 inden for politikområderne 15 Fritid og Kultur og 16 Biblioteker.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

·         at udvalget drøfter mål for 2012 med henblik på endelig beslutning i mødet den 30/3 2011.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Udvalget afholder et temamøde om målsætninger inden for udvalgets område. Sekretariatet finder forslag til tid og sted i marts måned.

 

 

Sagsfremstilling

På visionsseminaret i februar 2010 formulerede kommunalbestyrelsen følgende fire visioner med strategiske mål under hver vision:

1.      Et godt og aktivt liv for alle.

2.      Bornholm som vidensamfund.

3.      Grøn bæredygtig ø.

4.      Økonomisk bæredygtig ø.

Visionerne var udgangspunktet for målarbejdet til budget 2011. De fire visioner, de strategiske mål og 2011-målene udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012. Sandsynligvis vil det give mening at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området. Ved at tage udgangspunkt i allerede formulerede mål for 2011 sikres en vis kontinuitet i kommunalbestyrelsens målarbejde. Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål. For at sikre et bedre overblik over kommunalbestyrelsens mål for 2012, foreslås det i budgetvejledningen at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde. De politiske udvalg skal i samarbejde med organisationen komme med oplæg til mål for 2012 på politikområdeniveau.

 

På baggrund af forårets dialogmøder og eventuelle oplæg fra virksomhederne skal udvalget efterfølgende på mødet den 30. marts 2011 beslutte mål-oplæg til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1.

Ifølge budgetvejledningen skal finansiering af målene holdes inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – første gang på budgetseminar 1 den 26. april.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har følgende mål for 2011:

Politikområde 15 Fritid og Kultur:

  1. Samarbejde med aftenskoler om at udbyde flere sundhedsrelaterede kurser i aftenskoleregi. Styrkelse af mulighederne for den selvorganiserede idræt.
  2. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om idræt og motion på uddannelserne. Tænke idræt og bevægelse ind i planerne om campus. Stille flere faciliteter til rådighed for f.eks. idrætslinjerne på 10. kl. centeret, gymnasiet og erhvervsskolen.
  3. Igangsætte og i højere grad understøtte foreningsdrevne events, der tiltrækker turister. Etablere samarbejder med kommercielle aktører og foreningsaktører. Etablere flere motions- og idrætsfaciliteter i det åbne land til selvorganiserede aktiviteter.

Politikområde 16 Biblioteker:

  1. Fortsat decentral biblioteksdrift.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Pavillon ved Østermarie skole til foreningsbrug.

82.16.00P27-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

01-02-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

 

Resumé

Østermarie Køre– og Rideforening og Østermarie Billard Klub ønsker råderet og tilskud til ledig skolepavillon i Østermarie.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

At brugsretten overdrages til brugerne, der får mulighed for at søge om lokaletilskud jf. FOL kap. 7.

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 1. februar 2011:

Indstilles til godkendelse

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Udsættes med henblik på en vurdering af andre anvendelige bygninger i området under hensyn til kommunens bestræbelser for at reducere den kommunale bygningsmasse.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Østermarie Skole i fremtiden skal anvendes til Heldagsskole stiller Børne- og Skoleudvalget(BSU) skolepavillon nr. 8 til rådighed for foreninger i Østermarie.

Idet det var BSU’s oprindelige plan, at bygningen skulle fjernes, ønsker BSU at pavillonen frigøres fra skolen, således at anvendelsen bliver udgiftsneutral for skolevæsenet.

Beslutningskompetencen ligger dermed hos Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Der kan opstilles flg. modeller.

o        Ejendommen får status med samme vilkår som øvrige kommunale Fritids- og Medborgerhuse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets regi. Dvs., at der indgås en driftsaftale med brugerne. BRK afholder basisudgifterne og udgifter til udvendig vedligeholdelse, medens brugerne står for udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring og renholdelse af udenomsarealerne.

o        Brugsretten til ejendommen overdrages til brugerne med tilbageleveringsret, hvor BRK står for fjernelse af bygningen ved tilbageførsel af brugsretten. Der ydes lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens kapitel 7.

 

Økonomiske konsekvenser

Heldagsskolen sørger for en selvstændig elmåler og montering af bimåler til vandforbrug.

Øvrige udgifter i forbindelse med overdragelse af bygningen påhviler brugerne.

Brugerne ønsker at oprette en form for S/I, som står for driften af huset, der indgår aftale med brugerne om lejemål, således at den enkelte forening kan søge om lokaletilskud ud fra antal medlemmer og timeforbrug.

Østermarie Billard Klub har p.t. et lejemål i BAF, Østermarie,

For 2011: Nettodriftsudgifter kr. 45.000, 1500 aktivitetstimer og a conto lokaletilskud på kr. 19.845.

Aftalen opsiges ved indgåelse af aftale om brug af ovenstående skolepavillon.

For Østermarie Køre- og Rideforening vil der være tale om et nyt lejemål med et skønnet timeforbrug på 500 timer.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forslag til brugsaftale udarbejdet og vedheftet dagsorden.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Udkast til brugsaftale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Bornholms Kunstmuseum - etablering af bjergvarme

19.03.00Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tilbageførsel af midler til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme som følge af udskydelse af etablering af bjergvarme på Bornholms Kunstmuseum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at der meddeles tillægsbevilling på 320.000 kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme i 2011

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Indstilles til godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26/11 2009 at lade kommunen finansiere etablering af et bjergvarmeanlæg til 1.654.000 kr. på Bornholms Kunstmuseum mod at formindske museets driftstilskud med energibesparelsen – svarende til 160.000 kr. årligt – over en periode på 11 år. Etableringen og tilbagebetalingen var forventet at skulle starte i 2010, hvorfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme i både 2010 og 2011 er reduceret med 160.000 kr.

Imidlertid blev etableringen af forskellige grunde udskudt og forventes heller ikke udført i 2011. Kunstmuseet har derfor i 2010 og 2011 alligevel ikke fået reduceret driftstilskuddet med de 160.000 kr. - med heraf følgende overskridelse af budgettet til kunstmuseets driftstilskud.

Tilbagebetalingsperioden flyttes som følge heraf foreløbig fra påbegyndelse i 2010 til 2012, hvilket tilsvarende medfører behov for en tilbageførsel af reduktionen på i alt 320.000 kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

En tillægsbevilling skal finansieres af de likvide midler.

Modsvarende er den bevilgede anlægsfinansiering på 1.654.000 kr. udskudt med foreløbig 2 år jfr. sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning til breddeidrætspulje - Bornholmercup

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

DBU Bornholm søger om underskudsgaranti på 25.000 kroner i forbindelse med etableringen af et nyt fodboldstævne på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

1.      ansøgningen til udvalgets afgørelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Hasle Cup’en har tidligere været et flagskib i Bornholms fodbold, men dette stævne eksisterer ikke længere, hvorfor DBU Bornholm forsøger at etablere et nyt stævne ”BornholmerCup’en”. Stævnet afvikles i pinsen 2011, og det er hensigten, at stævnet skal være en tilbagevendende begivenhed.

Økonomiske konsekvenser

Disponibelt beløb i udvalgets breddeidrætspulje udgør d.d. 740.420 kroner inkl. overførte midler fra 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Ansøgning fra DBU Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning til breddeidrætspulje – Flere børn i fodbold

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

DBU Bornholm søger om tilskud på 35.000 kroner til projektet ”Flere børn i bornholmsk fodbold”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

1.      Ansøgningen til udvalgets afgørelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Der bevilges et tilskud på 35.000 kr. fra breddeidrætspuljen.

 

Sagsfremstilling

DBU Bornholm fremsendte samme ansøgning i 2010 – hvor der blev søgt om et tilskud på 70.000 kroner fordelt over to år - 2010 og 2011.

FKF-udvalget besluttede 2. juni 2010 at støtte projektet med 35.000 kroner i 2010.

Økonomiske konsekvenser

Disponibelt beløb i udvalgets breddeidrætspulje udgør d.d. 740.420 kroner inkl. overførte midler fra 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

DBU Bornholm er anmodet om at supplere ansøgningen i forhold til evaluering og opsamling fra projektets første leveår.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Ansøgning fra DBU Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevilling - Nordlandshallen

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nordlandshallen har sammen med de øvrige selvejende idrætshaller fremsendt ønsker om tilskud til anlægsopgaver i 2011. Ved behandlingen på udvalgsmødet 8. februar ønskede udvalget en nærmere undersøgelse af især energiprojektet i Nordlandshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at et eventuelt anlægstilskud til energiprojektet i Nordlandshallen udskydes til 2012, hvor en ny fjernvarmeplan foreligger

b)     at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen på Nordlandshallen

c)     at tillægsbevillingen på 259.375 kr. finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til renoveringspuljen til selvejende haller

e)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

a)-e) Indstilles til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Nordlandshallen har fremsendt tre anlægsønsker:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fase 2 - Energiprojekt:
Udskiftning af oliefyr og –tank til biobrændselsanlæg

456.500

550.000

Nyt paptag over indgang, mødelokaler m.v.

316.438

381.250

Renovering af nordgavlen

259.375

312.500

 

Energiprojektet blev indledt i 2010, hvor Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling på netto 394.250 kr. til etablering af radiatoranlæg i omklædningsrum som første etape med henblik på en total udskiftning af hallens varmeanlæg.

En beskrivelse af det samlede energiprojekt vedlægges som bilag. Der er beregnet en tilbagebetalingstid på cirka 10,5 år for det samlede energiprojekt.

Bornholms Forsyning og Teknik & Miljø oplyser, at Allinge ikke er omfattet af den gældende varmeplan for Bornholm, men aktuelt arbejdes der på en ny kommunal varmeplan, som især vil fokusere på klippebyerne. Den nye varmeplan forventes klar i løbet af sommeren 2011.

De konkrete planer for Allinge-området kan ikke klarlægges før den nye varmeplan er færdigbearbejdet og godkendt. Men skal der på et tidspunkt etableres fjernvarme i Allinge, vil idrætshallen være en interessant kunde for forsyningen.

Det kan på den baggrund overvejes, at beslutningen om etablering af et biobrændselsfyr i Nordlandshallen udskydes til den nye varmeplan for området er godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat en renoveringspulje på 785.200 kr. til anlægsopgaver i selvejende haller. Der er p.t. et udisponeret beløb på 258.253 kr., men puljen forventes tilført et mindre uforbrugt beløb fra 2010, hvorfor udgiften på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen vil kunne afholdes af rådighedsbeløbet i ovennævnte pulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Energiprojekt (DOC)

2.
Nordlandshallens gavl (foto) (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Svømmehal på Bornholm

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (beslutter)

Resumé

I budget 2011 er der afsat et beløb på 13,5 millioner til ”svømmehal på Bornholm”. Den politiske strategi for anvendelsen skal afklares.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at udvalget tager stilling til strategien for den videre proces.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Udvalget ønsker en strategi baseret på en udvidet renovering af svømmehallen i Rønne i samarbejde med fonde.

 

 

Sagsfremstilling

Rønne Svømmehal blev i april 2010 lukket med øjeblikkelig virkning. Siden er der igangsat en nødtørftig renovering af svømmehallen, som forventes at åbne igen 7. marts. Svømmehallen forventes derefter at kunne fungere i en kortere årrække.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget er ansvarlig for initiering af en fremadrettet proces i forhold til anvendelsen af anlægsmidlerne til ”svømmehal på Bornholm”, men de endelige anlægs-beslutninger træffes af Kommunalbestyrelsen.

Der er oplæg til videre proces baseret på tre grundmodeller:

·        En basisrenovering af den nuværende svømmehal i Rønne
Rønne Svømmehal renoveres fuldstændigt og sikres dermed 20-30 år i fremtiden.
Et overslag fra et rådgivende ingeniørfirma fra 2006 anslår at en totalrenovering vil kunne udføres for omkring 11 millioner kr.
Ønskes denne løsning, vil det være nødvendigt at få afsat en anlægsbevilling til udarbejdelse af et renoveringsprojekt og udbudsmateriale som grundlag for en videre proces. Anslået er der behov for en bevilling omkring 200.000 kroner.

·        En udvidet renovering af svømmehallen i Rønne – i samarbejde med fonde
Rønne Svømmehal renoveres fuldstændigt. Renoveringen sker i samarbejde med en række fonde (f.eks. Lokale- og Anlægs-fonden og Philips-fonden) med det formål, at svømmehallen ikke blot skal renoveres rent bygningsmæssigt, men også skal fornyes og moderniseres indholdsmæssigt. Målet er at indrette svømmehallen til nye aktiviteter og anvendelsesformer med udgangspunkt i eksisterende rammer.
Ønskes denne løsning skal der afsættes et beløb til, at en arkitekt med særlig viden om og erfaring med svømmehaller kan udarbejde et skitseforslag i dialog med interessenterne. Anslået er der behov for 200.000 kroner. Såfremt der kan etableres et samarbejde med LOA-fonden, vil fonden være indstillet på at betale halvdelen af arkitekthonoraret.

·        En helt ny svømmefacilitet
Den afsatte anlægsramme kan anvendes som startkapital i forhold til etablering af en helt ny svømmefacilitet på Bornholm. I dette projekt er der mange muligheder – f.eks.

o        En helhedsplan for idrætsfaciliteter i Rønne, hvor byens haller, svømmehaller, stadions og andre faciliteter tænkes sammen i én ny samlet helhed, hvor der også er plads til at få etableret nye idrætsfaciliteter, som ikke findes på Bornholm i dag.

o        En ny svømmefacilitet, hvor der tænkes helt nye tanker for hvordan bevægelse og vand kan kombineres på nye måder og i nye rammer. Målsætningerne kunne være at være nyskabende i forhold til energi og miljø, integration med den bornholmske natur eller samspil med andre kulturfaciliteter. En helt ny facilitet vil kunne blive et turistmæssigt fyrtårn.

o        Integration med andre større projekter
Der er tanker om flere større markante byggerier på Bornholm i de kommende år, hvor det kan være en interessant mulighed at tænke planerne om et ny svømmefacilitet ind i samspil med projekternes hovedformål. Kan der f.eks. tænkes nye undervisningsmetoder og uddannelser i forbindelse med vand i et kommende Campus Bornholm eller kan der tænkes grønne og energivenlige løsninger omkring et svømmemiljø i et kommende Green Solution House?

En videre proces i forhold til en ny facilitet vil afhænge af, hvilken konkret retning, der er politisk ønske om. Der kan f.eks. udskrives en konkurrence, hvor private partnere kan byde ind med konkrete løsningsforslag med henblik på et offentligt-privat partnerskab. I så fald skal der afsættes midler til udarbejdelse af konkurrencemateriale.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 har Kommunalbestyrelsen afsat 13,5 millioner kroner til ”ny svømmehal”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

11

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Rønne Svømmehal åbnes mandag den 7/3 kl. 10.00.