Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
30-03-2011 kl. 15:00
Biblioteket, Pingells Alle, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med Bornholms Biblioteker
  åbent 3 Dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole
  åbent 4 Aftaleopfølgninger 2010 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 5 Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening
  åbent 6 Ansøgning fra Musik- og Billedskolen om tilskud til projektet Tidlig Musikstart
  åbent 7 Ansøgning fra Sandvig Gruppen om tilskud til musikarrangement
  åbent 8 Ansøgning fra Wonderfestiwall 2011 om tilskud
  åbent 9 Ansøgning fra Bornholms Tekniske Samling om forhøjelse af driftstilskud
  åbent 10 Forslag til fritidspasordning
  åbent 11 Ansøgning fra Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge om tilskud til YoungCare-projekt
  åbent 12 Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 13 Studietur
  åbent 14 Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal
  åbent 15 Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg.
  åbent 16 Pavillon ved Østermarie skole til foreningsbrug.
  åbent 17 Mål for 2012 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med Bornholms Biblioteker

21.00.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Afholdelse af det halvårlige dialogmøde med Bornholms Biblioteker kl. 16.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget afholder dialogmødet med nedenstående dagsorden.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Dialogmøde gennemført. Der udarbejdes særskilt referat.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningen afholdes der dialogmøder mellem fagudvalg og virksomheder, hvor de konkrete oplæg til mål for 2012 drøftes. Virksomhederne giver en kort status på 2011, hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2012.

 

Dagsorden:

1.      Opfølgning på 2010.

2.      Status på 2011 på baggrund af resultatet for 2010. 

3.      Drøftelse af mål og økonomi for 2012.

4.      Medlemskabet af Danmarks Biblioteksforening.

5.      Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole

20.07.00G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Afholdelse af det halvårlige dialogmøde med Bornholms Musik- og Billedskole kl. 17.30.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget afholder dialogmødet med nedenstående dagsorden.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Dialogmøde gennemført. Der udarbejdes særskilt referat.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningen afholdes der dialogmøder mellem fagudvalg og virksomheder, hvor de konkrete oplæg til mål for 2012 drøftes. Virksomhederne giver en kort status på 2011, hvor det er relevant i forhold til arbejdet med mål og økonomi for 2012.

 

Dagsorden:

6.      Opfølgning på 2010.

7.      Status på 2011 på baggrund af resultatet for 2010. 

8.      Drøftelse af mål og økonomi for 2012.

9.      Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Aftaleopfølgninger 2010 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00P27-0638

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2010 på politikområderne 15 og 16.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at opfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Politikområde 15 Fritid og Kultur

 

Bornholms Idrætsområder:

Økonomi:
Virksomhedens økonomi er nu på plads. Målet er nået ved fortsatte effektiviseringer af driften, stram økonomistyring og meget stort engagement hos medarbejderne. Der er i 2011 kun brugt fremmede entreprenører, hvor eget driftsmateriel ikke har været tilstrækkeligt.
Brugertilfredshed:
Der har i det forløbne år været afholdt 19 dialogmøder på idrætsanlæggene. Desuden har idrætsinspektøren deltaget i flere møder med distriktsforbund.
Arbejdsmiljø:
Trivselsmålingen viser en medarbejdertilfredshed på 83. På spørgsmålet om medarbejderne vil anbefale andre at søge job hos Bornholms Idrætsområder scores 91.
Trivselsmålingen giver også tegn om fortsat behov for forbedring i arbejdets organisering.
Målingen viser, at virksomhedens sociale kapital og medarbejdernes tilfredshed ligger over Regionskommunens samlede score (indeks 81 mod indeks 74).
KRAMS
Virksomheden har to medarbejdere under uddannelse som sundhedsambassadører.
Der har været afholdt et temamøde, hvor begrebet og baggrunden for arbejdet med KRAMS blev perspektiveret i forhold til virksomhedens øvrige aktuelle indsatsområder.
Spørgsmålet om KRAMS indgår i de igangværende MUS-samtaler med henblik på at finde en fælles platform at arbejde ud fra.

 

Bornholms Musik- og Billedskole:

Der er i aftalen for 2010 kun opstillet KRAMS-faktorerne som mål. Blandt skolens ansatte er ikke konstateret nogle forhold, der indikerer, at der skal gøres en specifik indsats. Der gøres ikke nogen indsats overfor eleverne indenfor de 20 minutters undervisning, der er til rådighed pr. elev. Til gengæld er musik- og billedskolens virke fyldt med psykisk sundhed i forhold til brugerne!

I øvrigt er der på Musik- og Billedskolen konstateret

- en øget tilmelding (og dermed øget venteliste) ved sæsonstart 2010-11

- at 30 % af eleverne undervises udenfor Rønne mod tidligere 10 %

- at der er sket en udvidelse af skolens interne aktiviteter i form af ”onsdagskoncerter”

- at projektet Tidlig Musikstart efter tilbagemeldinger fra de to berørte børnehaver har været en formidabel succes (som pr. 1. januar er stoppet pga. manglende bevillinger)

- at musikskolen fortsat har store uløste lokaleproblemer

- at billedskolens lokaleforhold føles usikre og har energimæssige problemer

- at billedskolen af økonomiske grunde ikke kan opretholde det ekstra 4. hold, man et par år har klemt ind.

- at MGK på Bornholm pr. 31. dec. ophørte som selvstændigt kursus, men pr. 1. januar underlægges MGK Sjælland.

 

Politikområde 16: Biblioteker

 

Bornholms Biblioteker:

De aftalte mål i virksomhedsaftalen er nået. Der er ingen væsentlige afvigelser i driften i forhold til forventningerne til årets resultat. Omsætningen er stabil for bibliotekerne som helhed, og der er fulgt op og justeret på initiativerne omkring borgerlæring og KRAMS. Virksomheden deltog i tværgående udviklingsarbejde i form af projektet Kulturvækst Bornholm.

Det politiske mål om decentral biblioteksdrift er udmøntet med ibrugtagning af konceptet om åbne biblioteker på 3 af øens 7 biblioteker. De åbne biblioteker er blevet en publikumssucces med stigende besøgstal til følge.

Der er stadig adgang til borgerservice på 4 biblioteker i kraft af lokalefællesskabet mellem bibliotek og borgerservice, men den betjente del af borgerservice-arbejdet udføres stadig ikke af bibliotekets personale. Biblioteket klarer derimod den selvbetjente borgerservice via borger.dk, hvor alle brugere kan få vejledning af bibliotekets personale.

KRAMS-elementerne synliggøres på bibliotekerne ved jævnlige udstillinger af materialer og arrangementsvirksomhed. Rønne Bibliotek har indrettet sundhedshjørne med forskellige materialer om emnet i forhallen. Alle kan holde sig orienteret om de forskellige nationale sundhedskampagner, lokale motionsaktiviteter og andre sundhedsfremmende tiltag via sundhedshjørnet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

00.01.00A00-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af fortsat medlemskab af Danmarks Biblioteksforening.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter medlemskabet af Danmarks Biblioteksforening.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Udvalget ønsker at fastholde medlemskabet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er – som 88 ud af landets 98 kommuner – medlem af Danmarks Biblioteksforening, som er kommunernes forening på området. Det årlige kontingent er på 80.000 kr. Foreningen er det eneste sted, hvor kulturpolitikere kan mødes og drøfte udviklingen på området, og er samtidig et naturligt mødested for kulturpolitikere og kulturfolk.

Foreningen er høringsberettiget part i forslag fra Kulturministeriet og aktiv i udvalgsarbejder og lovforberedende aktiviteter. Bornholm har i denne periode et medlem af repræsentantskabet.

Bibliotekschefen redegør i vedlagte notat for sin holdning til medlemskabet, hvori han anbefaler et fortsat medlemskab, idet en udmeldelse vil betyde en isolation og distancering fra det fællesskab, som har præget udviklingen af landets biblioteker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, ud over at kontingentet ved udmeldelse kan anvendes på andre områder, herunder Bornholms Biblioteker.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Danmarks Biblioteksforening.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning fra Musik- og Billedskolen om tilskud til projektet Tidlig Musikstart

20.07.10Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Resumé

Musikskolen ansøger den 19/11 2010 om et tilskud på 120.000 kr. til pilotprojektet ”Tidlig musikstart”.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter ansøgningen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Henvises til en kommende drøftelse mellem formændene for FKF-udvalget og BSU-udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er i første omgang at skabe mulighed for, at børn på Bornholm kan få en kontinuerlig, kvalificeret musikundervisning fra en tidlig alder.

En faglig kvalificeret musikundervisning vil være et generelt løft til de berørte børn. Det er efterhånden alment accepteret, at en sådan undervisning har en almen og bred betydning for børns udvikling, indlæring og socialisering. En sådan undervisning vil også være med til at skabe en kvalificeret fødekæde til musikerverdenen – både som amatør og professionel.

Målet er på længere sigt, at den kvalificerede undervisning vil fortsætte i børnehaveklassen og skolen, hvor musikskolen så kan stå klar med instrumentalundervisning, orkestre og kor. Det er også et ønske, at musikstarten kan ske allerede i dagplejen.

Projektet har kørt i Svaneke i 2010 i ¾ år, og der afholdes kurser for pædagogerne i forbindelse med andet semester. Projektet har i 2010 modtaget tilskud med 45.000 kr. fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, 20.000 kr. fra Børne- og Ungekulturrådet og 15.000 kr. fra Musikrådet.

Svaneke er valgt for at få den optimale effektivitet ud af projektet, idet musikskolen i forvejen har god basis på Svaneke Skole med ca. 35 instrumentalelever. Herudover er der i Svaneke kun 2 børnehaver, der som udgangspunkt leverer børn til Svaneke Skole, som er meget positiv over for en opfølgning.

Projektet er budgetteret til i alt 124.000 kr. for 2011. Der er ansøgt om og modtaget afslag på tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 226.000 til nærværende møde.

Ansøgningen er drøftet med skolechefen, der har oplyst, at der ikke inden for skolernes økonomiske ramme er mulighed for at bidrage til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning fra Sandvig Gruppen om tilskud til musikarrangement

20.03.01Ø40-0114

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Ansøgning fra Sandvig Gruppen om tilskud på 10.000 kr. til musikarrangement på Sandvigscenen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Afslag. Lars Kjøller går ind for at yde tilskud.

Sagsfremstilling

Sandvig Gruppen ansøger den 22. marts 2011 om et tilskud på 10.000 kr. til et musikarrangement på Sandvigscenen. Gruppen har besluttet at starte de årlige musikarrangementer en uge tidligere i forbindelse med Folkemødet den 15.-18. juni.

Ansøgning blev i første omgang administrativt henvist til at søge tilskud fra de lokale by- eller borgerforeninger eller alternativt til at sende yderligere oplysninger, såfremt man ville have sagen behandlet i Musikrådet.

Gruppen har herefter med brev af 22/3 2011 anmodet specifikt om at få sagen forelagt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 226.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning fra Wonderfestiwall 2011 om tilskud

20.15.00Ø40-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Wonderfestiwall 2011 ansøger om et årligt tilskud på 100.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Udsættes for indhentelse af yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

Wonderfestiwall har nu kørt i 3 år og er vokset fra 200 til næsten 2000 deltagere. Festivalen nød i 2010 stor bevågenhed, både nationalt og internationalt med bl.a. live radio på DR P3 i to dage. En spørgeskemaundersøgelse har vist, at 47% af gæsterne var tilrejsende.

Festivalen er placeret i ydersæsonen, hvilket i 2011 vil sige 25.-27. august.

Wonderfestiwall giver i ansøgningen udtryk for, at man ønsker foreningen bag Wonderfestiwall, Den Kulturelle Uafhængighedshær, erkendt som en vigtig kulturinstitution på Bornholm med et heraf følgende fast årligt tilskud. Foruden festivalen afholder foreningen 3 større indendørs arrangementer i vinterhalvåret med ca. 500 gæster hver gang.

Foreningen begrunder sit ønske i regionskommunens egen kulturpolitik, hvor man ønsker at prioritere og understøtte børn og unges egne initiativer og sikre, at det samlede kulturtilbud rummer alle aldersgrupper.

Statens Kunstråd har i 2011 valgt at støtte festivalen med 50.000 kr. I 2010 modtog festivalen tilskud på i alt 50.000 kr. fra regionskommunens Musikråd og Børne- og Ungekulturråd.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 226.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning fra Bornholms Tekniske Samling om forhøjelse af driftstilskud

20.00.00Ø40-0139

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholms Tekniske Samling ansøger om at få forhøjet det årlige driftstilskud til 200.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Afslag.

Sagsfremstilling

Bornholms Tekniske samling modtager et årligt driftstilskud på 81.484 kr. (2011-niveau). Der ansøges om en forhøjelse af driftstilskuddet med 118.516 kr. til i alt 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der resterer ca. 226.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til fritidspasordning

18.13.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af forslag til fritidspasordning for særligt udsatte børn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter en mulig fritidspasordning.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Der reserveres et beløb på op til 150.000 kr. fra breddeidrætspuljen. Projektet kvalificeres til næste møde.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlemmerne Dorthe Fink og Lykke Jensen foreslår, at udvalget afsætter 300.000 kr. i 2011 til en fripasordning til særligt udsatte børn i aldersgruppen 6-18 år med mulighed for forlængelse i 2012 og 2013.

Formålet med ordningen er, at kommunen i samarbejde med det frivillige foreningsliv, skal være med til at sikre rammerne for, at udsatte børn får et bedre og mere aktivt fritidsliv.

Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets breddeidrætspulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Forslag til Fritidspas februar 2011 doc med lykkes tilføjelser.doc (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning fra Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge om tilskud til YoungCare-projekt

27.18.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

11

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge ansøger den 20/3 2011 om tilskud til et 3-årigt projekt med socialt udsatte børn på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Der bevilges et tilskud på 200.000 kr. pr. år i 3 år af breddeidrætspuljen under forudsætning af tilsvarende tilskud fra Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet ”YoungCare – tidlig indsats” er at give børn fra lavressourcefamilier og belastede miljøer en ressourcestærk opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk, de ellers ikke har adgang til samt at give børnene mulighed for at udnytte egne ressourcer optimalt i deres uddannelsessituation og sociale relationer.

Projektets formål og mål er primært sociale. Musik og instrumenter bruges som værktøj i projektet.

Målgruppen er 20 socialt udsatte børn i alderen 8 til 12 år fra Bornholm. Selv om projektet inddrager musik som socialt værktøj kræves ingen særlige evner eller forkundskaber. Projektet har et tæt samarbejde med kommunen omkring visitation af de børn, der skal deltage i projektet.

Bornholms Musikskole er samarbejdspartneren på Bornholm. Barnet vil i en 3-årig periode få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt. Frivillige voksne amatørmusikere (BornholmerGarden) vil følge barnet personligt gennem Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge. Færdighederne på instrumentet opnås dels med den faglige musiklærer dels med den frivillige amatørmusiker, som barnet møder yderligere en gang om måneden i alle tre år i et særligt orkester: YoungCare Orkester Bornholm.

Samspillet mellem Landsorganisationen som projektleder, Musikskolen som faglig underviser og den frivillige medvirken vil give barnet en særlig opmærksomhed – ugentligt – i hele projektets forløb.

Projektet er budgetteret til 875.000 kr. pr. år i 3 år, eller i alt 2.625.000 kr.

Ansøger ser et muligt samarbejde om projektet i fællesskab med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt relevante bornholmske fonde.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud kan i givet fald overvejes finansieret af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets breddeidrætspulje, som har forebyggelse som formål.

Såfremt udvalget ønsker at yde tilskud, foreslås det efter aftale med skolechefen, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget hver yder et tilskud på 200.000 kr. årligt i 3 år og at de resterende 475.000 kr. årligt søges finansieret via fondstilskud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.30.04Ø02-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

12

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget 2012 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter budgettet for politikområderne 15: Fritid og Kultur og 16: Bornholms Biblioteker ud fra den udmeldte budgetramme.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal jfr. budgetvejledningen aflevere budgetbidrag for budget 2012 senest den 10. juni 2011.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte rammer for 2012 skal politikområde 15: Fritid og Kultur reduceres med 829.000 kr. og politikområdet 16: Bornholms Biblioteker med 303.000 kr., eller i alt 1.132.000 kr.

Hvis udvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder, skal det ske som led i en omprioritering eller der skal tilsvarende nedprioriteres andre steder inden for udvalgets ramme. Der er ifølge budgetvejledningen ikke mulighed for at fagudvalgene kommer med ufinansierede opprioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Oversigt budget 2011 - kultur (XLS)

2.
Oversigt budget 2011 - fritid, idræt og folkeoplysning (PDF)

3.
Oversigt budget 2011 - Bornholms Biblioteker (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Studietur

00.01.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Udvalget har ønsket en studietur og sekretariatet har på den baggrund nedenstående forslag til indhold på turen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a.      at udvalget drøfter turens indhold.

b.      at udvalget fastlægger to mulige datoer for studieturen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Indholdet godkendt. Studieturen forsøges foretaget den 18. maj 2011.

Sagsfremstilling

Der er følgende forslag til indhold på en éndags-studietur til det sydlige Sverige:

 

Erfaringer med motion og bevægelse i skoler

Bunkeflo-projektet blev sat i gang i efteråret 1999 på Ângslättskolen udenfor Malmø.

Skolen samarbejder med den lokale idrætsforening om at give eleverne indslag af fysisk aktivitet hver dag, i alt 5 - 6 timer pr uge. Idrætsaktiviteterne foregår hovedsageligt indendørs og på idrætsbaner og består af fysiske aktiviteter og motorisk træning.

Projektet blev fulgt at et forskerhold, under ledelse af Ingegerd Ericsson, som er universitetslektor i idrætsvidenskab ved læreruddannelsen på Malmö högskola. Hovedkonklusionerne af hendes afhandling kan læses i en kort version i artiklen "Pendlen har svinkt - Ökad fysisk aktivitet i skolan" som er vedlagt som bilag.

 

Resultater fra forskningen viser bl.a. at eleverne ud over at forbedre deres fysiske sundhed kropsligt også:

·         fik bedre resultater i de nationale prøver i svensk og matematik,

·         er gladere

·         der er hyggeligere i klasseværelserne

·         det er lettere at koncentrere sig

·         det sociale klima er bedre

·         eleverne har bedre selvfølelse

·         der er mindre mobning

Læs mere om projektet på projektets egen hjemmeside www.bunkeflomodellen.com.

 

Erfaringer med gamle svømmehaller og byggeri af en ny

Ängelholm Kommune nord for Malmø har mange år haft en udfordring med en stærkt nedslidt svømmehal. Efter mange og lange diskussioner blev der i 2008 udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor en række arkitekter gav deres bud på en ny svømmehal. Den nye svømmehal er endnu ikke etableret, men der er planer om at igangsætte et byggeri og samtidig ombygge den gamle svømmehal ”Rönnebadet” til kulturhus.

Et besøg i kommunen vil kunne have fokus på erfaringer med processen og samtidig bidrage med inspiration til nye funktioner i en moderne svømmehal.

Alternativt kan udvalget besøge Nya Lågedammsbadet i Hörby Kommune. Badet er nybygget og blev indviet 15. januar 2010 og er den nyeste svømmehal i Skåne. Et besøg vil kunne bidrage med erfaringer fra moderne svømmehalsbyggeri.

 

Andre idéer

·         Der kan arrangeres et møde med f.eks. Øresundskomiteen eller andre relevante organisationer, der arbejder på tværs i Øresundsregionen, for at drøfte samarbejdet mellem Sverige og Danmark og hvilken rolle Bornholm kan spille.

·         Et besøg med rundvisning i Malmö Arena.

·         Et møde med fritids- og kulturpolitikere i Malmø Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Fritids-, Kultur- og Forebyggelses har afsat en pulje på cirka 40.000 kroner årligt til møder, repræsentation, studieture og rejser m.v. i valgperioden. Aktuelt har udvalget anvendt i alt 32.607,17 kroner i valgperioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Bunkefloprojektet - forskningsresultater (PDF)

2.
Nytt badhus i Ängelholm (PDF)

3.
Billeder fra Rönnebadet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

14

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BRK og Rønne Svømmehal har afholdt to møder med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at indgå et partnerskab omkring en fremtidig renovering af Rønne Svømmehal under overskriften ”Nyt liv i gamle svømmehaller”. I den forbindelse skal der afsættes et beløb på 200.000 kroner til udarbejdelse af et skitseprojekt som grundlag for det videre arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a.      at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt i Rønne Svømmehal.

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret med 100.000 fra anlægspuljen til Rønne Svømmehal og 100.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

c.      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Der udarbejdes et oplæg til en arkitektkonkurrence til næste møde.

Sagsfremstilling

Lokale- og Anlægsfonden ønsker at indgå et partnerskab, der via et eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og -indrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur. Herunder er der mulighed for at udtænke nye energi- og miljøløsninger, så svømmehallen bliver bedre for miljøet.

Fonden har i januar 2011 indgået et lignende partnerskab med Ringkøbing Kommune.

 

Den foreløbige proces for et samarbejde ser ud som følger:

 

April                             BRK giver anlægsbevilling på 200.000 kroner til en arkitekt, der skal
                 udarbejde et skitseprojekt

                                   Jørn Christoffersen (LOA-Fonden) skriver udkast til samarbejdsaftale.

Maj – Juni                      BRK forestår en borger- og brugerinddragelsesproces.

Aug. – okt.                    Arkitekten udarbejder et skitseforslag.

Oktober                        Projektet indgår i drøftelserne af budget 2012.

November                      Skitseforslag indstilles til godkendelse i BRK

December                      Skitseforslag indstilles til godkendelse i LOA-fonden

2012                            Projektering af det konkrete byggeprojekt.

Ultimo 2012                   Start på byggeri.

Medio 2013                    Ibrugtagning af den nye svømmehal.

 

Denne tidsplan er kun vejledende og vil kunne ændres væsentlig senere i processen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 millioner kroner. Det forventes at et partnerskab med Lokale- og Anlægsfonden vil kunne supplere dette beløb med 10 millioner kroner. Senere i processen vil der kunne være behov for at søge yderligere finansiering hos fonde til det endelige projekt, der vurderes som minimum at koste 30 millioner kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Information fra LOA-Fonden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg

82.02.00G10-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Beslutning om salg af Klemensker Fritidshus indebærer, at der skal træffes beslutning om placering af de nuværende aktiviteter i huset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

a)     væveloft og Ungdomsskoleklub midlertidigt placeres på Klemensker skole,

b)     der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemenskerområdet og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Udsættes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. april 2010, at salg af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011, hvor der forventes at være mulighed for at rumme husets aktiviteter på Klemensker skole. Det drejer sig om Den kommunale ungdomsskoleklub og Væveloftet. En lukning af Klemensker skole som folkeskole giver en ny situation.

 

I budgettet 2011 er der kun afsat midler til drift af huset til udgangen af juli måned.

I effektiviseringsforslagene for 2011 og 2012 er indlagt besparelser på bygningsdrift ved lukning af Klemensker skole pr. 1. august 2011.

 

I forbindelse med sagen om ændring af skolestrukturen i distrikt Nord, foreligger der ikke p.t. beslutning om ændring af Ungdomsskole Nords placering på Klemensker skole for det kommende skoleår.

 

På den baggrund ses det at være naturligt, at Den kommunale Ungdomsskoleklub og Væveloftet flyttes til Klemensker skole med virkning fra 1. august 2011 med mindre kommunalbestyrelsen beslutter andet.

Skønnet arealbehov svarende til nuværende anvendelse er lig med indvendig grundareal og loftsareal i Fritidshuset = ca. 350 m2.

Ejendomsværdien er kr. 450.000 og grundværdi kr. 131.500.

 

Sagen sendes hermed til høring i Ungdomsskole Nord og Børne- og skoleudvalget inden den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Pavillon ved Østermarie skole til foreningsbrug.

82.16.00P27-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

01-02-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

4

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

16

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

 

Resumé

Østermarie Køre– og Rideforening og Østermarie Billard Klub ønsker råderet og tilskud til ledig skolepavillon i Østermarie. Alternative muligheder er undersøgt.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

At brugsretten overdrages til brugerne, der får mulighed for at søge om lokaletilskud jf. FOL kap. 7.

 

Folkeoplysningsudvalget, den 1. februar 2011:

Indstilles til godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Udsættes med henblik på en vurdering af andre anvendelige bygninger i området under hensyn til kommunens bestræbelser for at reducere den kommunale bygningsmasse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Østermarie Skole i fremtiden skal anvendes til Heldagsskole stiller Børne- og Skoleudvalget(BSU) skolepavillon nr. 8 til rådighed for foreninger i Østermarie.

Idet det var BSU’s oprindelige plan, at bygningen skulle fjernes, ønsker BSU at pavillonen frigøres fra skolen, således at anvendelsen bliver udgiftsneutral for skolevæsenet.

Beslutningskompetencen ligger dermed hos Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Der kan opstilles flg. modeller.

o        Ejendommen får status med samme vilkår som øvrige kommunale Fritids- og Medborgerhuse i Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets regi. Dvs., at der indgås en driftsaftale med brugerne. BRK afholder basisudgifterne og udgifter til udvendig vedligeholdelse, medens brugerne står for udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring og renholdelse af udenomsarealerne.

o        Brugsretten til ejendommen overdrages til brugerne med tilbageleveringsret, hvor BRK står for fjernelse af bygningen ved tilbageførsel af brugsretten. Der ydes lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens kapitel 7.

 

Økonomiske konsekvenser

Heldagsskolen sørger for en selvstændig elmåler og montering af bimåler til vandforbrug.

Øvrige udgifter i forbindelse med overdragelse af bygningen påhviler brugerne.

Brugerne ønsker at oprette en form for S/I, som står for driften af huset, der indgår aftale med brugerne om lejemål, således at den enkelte forening kan søge om lokaletilskud ud fra antal medlemmer og timeforbrug.

Østermarie Billard Klub har p.t. et lejemål i BAF, Østermarie,

For 2011: Nettodriftsudgifter kr. 45.000, 1500 aktivitetstimer og a conto lokaletilskud på kr. 19.845.

Aftalen opsiges ved indgåelse af aftale om brug af ovenstående skolepavillon.

For Østermarie Køre- og Rideforening vil der være tale om et nyt lejemål med et skønnet timeforbrug på 500 timer.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forslag til brugsaftale udarbejdet og vedhæftet dagsorden.

Efter Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets møde den 02.03.2011 er der taget kontakt til Østermarie Hallen og Heldagsskolen.

Østermarie Hallen oplyser, at cafeteriet er forpagtet ud og udlån af mødelokalet som klublokale vil ikke være foreneligt med cafeteriets øvrige aktiviteter.

Heldagsskolen:

Der ikke mulighed for klublokaler på selve Østermarie Skole. Vi skal også huse en del af BCB.

Hvis der skulle blive et enkelt lokale, vil det blive indrettet til mødelokale, da vi mangler mødelokaler.

 

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Udkast til brugsaftale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Mål for 2012 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00Ø02-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

17

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af mål for 2012 inden for politikområderne 15 Fritid og Kultur og 16 Biblioteker.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

·         at udvalget drøfter mål for 2012

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Udsættes til et ekstraordinært møde den 6. april kl. 16.30.

Sagsfremstilling

Med udvalgets ønske om udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagne vision ”Et godt og aktivt liv for alle” og nedenstående formuleringer i Kommuneplan 2009 fremsendes sagen til drøftelse.

Kommuneplan 2009:

Kultur

„Det bornholmske kunst- og kulturliv skal være en integreret og aktiv del af udviklingen af samfundet med vægt på kvalitet og kreativitet“.

Kommunalbestyrelsen vil støtte og videreudvikle de kulturelle tilbud samt medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for alsidige og kvalitetsbetonede kulturelle tilbud på Bornholm, således at:

 

Idræt og fritid

De overordnede mål med kommunalbestyrelsens fritids- og idrætspolitik er at:

 

Herudover er det et væsentligt mål, at der skal være gode fritidstilbud til alle uanset køn, alder, social status, kulturel baggrund eller handicap. Det er derfor målet at arbejde for at udbygge mangfoldigheden i de nuværende fritidstilbud og samtidig understøtte og bevare de

eksisterende aktiviteter

 

Forebyggelse

Det overordnede mål med den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Regionskommunen er at understøtte længere liv og fl ere gode leveår for alle bornholmere

samt at mindske den sociale ulighed i sundhed – herunder at understøtte bornholmernes sundhed, gøre Bornholm til et sted, hvor det er sundt at leve og arbejde samt at gøre det sunde valg til det lette valg. Kommunalbestyrelsen vil skabe vilkår og rammer, der sætter den enkelte i stand til at værne om og styrke egen sundhed.

 

Ifølge budgetvejledningen skal finansiering af målene holdes inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – første gang på budgetseminar 1 den 26. april.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

18

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Til efterretning.

 

·         Foreningen Galleri Rasch sender regnskab for 2010 (vedlægges som bilag).

·         Gudhjem by- og mindeforening sender årsberetning og regnskab for 2010 (vedlægges som bilag).

·         Bornholms Museum sender regnskab for 2010 (vedlægges som bilag).

·         Statens Kunstråds Musikudvalg sender midtvejsevalueringer af aftaler med de regionale spillesteder i Danmark (den samlede evaluering og evalueringen for Musikhuzet Bornholm vedlægges som bilag).

·         Orientering om etablering af kunstgræsbane

·         Orientering om facilitetsundersøgelse

·         Orientering om ”nedlæggelse af boldbaner”.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 30. marts 2011

1.
Galleri Rasch - regnskab 2010 (PDF)

2.
Gudhjem by- og mindeforening - regnskab og årsberetning 2010 (PDF)

3.
Regnskab for 2010 (PDF)

4.
Evalueringsrapport_DeRegionaleSpillesteder_FINAL_20110316.pdf (PDF)

5.
Evaluering af Musikhuzet Bornholms virksomhed som regionalt spillested i 2009-2010.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Ingen.