Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
04-05-2011 kl. 15:00
i mødelokale B, Ullasvej 23 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet
  åbent 3 Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Teaterråd
  åbent 4 Bornholms Teater / Rønne Theater
  åbent 5 Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg.
  åbent 6 Nedlæggelse af boldbaner
  åbent 7 Ansøgning fra Wonderfestiwall 2011 om tilskud
  åbent 8 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
  åbent 9 Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 10 Etablering af kunstgræsbane - formandsbeslutning
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet

20.00.00G00-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Halvårligt dialogmøde med koordinationsgruppen på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at dialogmødet afvikles jfr. nedenstående dagsorden.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Dialogmødet gennemført. Der udarbejdes særskilt referat.

Sagsfremstilling

Koordinationsgruppen er inviteret til kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1.      De politiske mål for 2012

2.      Budget 2012

3.      Samarbejdet med Børne- og Skoleudvalget

4.      Kulturvækst Bornholm – hvad nu?

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Teaterråd

20.01.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Godkendelse af ændring af Teaterrådets vedtægter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget godkender de ændrede vedtægter.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 12/1 2011 at udvide Teaterrådets støtteområde med film- og litteraturområderne. Udvalget så også gerne rådet udvidet med repræsentanter fra de to områder.

Teaterrådet har efterfølgende besluttet at udvide rådet med en repræsentant fra filmområdet (Lene Koefoed fra ”Bornshorts”) og en fra litteraturområdet (Trine Grønlund Berthelsen fra Bornholms Biblioteker).

Vedtægterne er ændret jfr. ovenstående, idet ”teaterrådet” alle steder i teksten er ændret til ”teater-, film- og litteraturområdet”.

Vedtægterne fremsendes hermed til godkendelse af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. maj 2011

1.
Teaterrådets nye vedtægter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bornholms Teater / Rønne Theater

20.01.01Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

·         Oplæg til fornyelse af egnsteateraftalen mellem Bornholms Teater og Bornholms Regionskommune, gældende fra 1/1 2013, samt

·         Opfølgning af sagen vedrørende Rønne Theaters restfinansiering af udbygning og fremtidig drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at

a)     Sagen om fornyelse af egnsteateraftalen fremsendes til budgetforhandlingerne for så vidt angår budgetoverslagsår 2013 og efterfølgende år

b)     Rønne Theater bevilges et engangstilskud på 500.000 kr. i 2011 finansieret af de overførte midler på kulturområdet

c)     Sagen om et ekstraordinært driftstilskud på 250.000 kr. i 2012 til Rønne Theater fremsendes til budgetlægningen for 2012.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Problematikken drøftes i forbindelse med budgetbehandlingen for 2012.

Sagsfremstilling

På teaterområdet er følgende to sager aktuelle:

a)     Egnsteateraftalen mellem Bornholms Teater og Bornholms Regionskommune skal allerede fra ultimo 2011 forhandles med Kunststyrelsen til fornyelse for perioden 2013-2016.

b)     Rønne Theaters problemer med restfinansieringen af udbygningen samt midler til den fremtidige drift er ikke løst.

Ad a)

I forbindelse med en fornyelse af egnsteateraftalen vil Bornholms Teater (BT) udarbejde et forslag, der ud over oplæg til en ny udvidet aftale omfatter en løsning af Rønne Theaters (RT) økonomiske problemer.

I forslaget vil personalet blive overført fra RT til BT, idet arbejdsopgaverne alligevel ligger her for størstedelens vedkommende. RT kan så købe de nødvendige resterende ydelser af Bornholms Teater. Ændringen medfører, at RT dels får et realistisk budget til at vedligeholde ejendommen og dels ikke længere skal råde over et personale, som reelt ikke har en ledelse, men en ikke-arbejdende bestyrelse at forholde sig til.

Størstedelen af personaleudgiften vil herefter belaste BT med heraf følgende behov for tilførsel af midler. Samtidig foreslår BT, at budgetrammen yderligere udvides, så det er muligt at fastansætte personale – 2 personer i f.eks. 9 eller 12 måneder årligt, alt efter hvad der er muligt. En sådan udvidelse muliggør følgende:

·         Et Rønne Theater i økonomisk balance med mulighed for løbende renovering og forbedring

·         Forøget og styrket teateraktivitet lokalt og nationalt

·         Fast tilknyttet kunstnerisk personale (f.eks. 2 skuespillere)

·         En teaterteknikerelevplads

·         Et Rønne Theater som turistattraktion

·         Et teaterhus med professionel styring

·         Et teaterhus med gode rammer for både professionelle og amatører

 

Ud over ovennævnte indeholder BT’s visioner i forbindelse med en udvidet økonomisk ramme

·         Udvikling af repertoire med flere større forestillinger

·         Udvikling af turnérepertoire med ungdomsforestillinger

·         Bedre mulighed for at indgå samarbejder med andre teatre og institutioner

·         Oprettelse af teaterkor for lokale talenter

·         Styrket bestyrelse for Bornholms Teater

·         Tættere samarbejde med kommunen og erhvervs- og turismesektoren

·         En Reumertpris – måske …..

 

Ad b)

RT ansøgte i oktober 2010 om et engangstilskud på 900.000 kr. og et årligt driftstilskud på 250.000 kr. fra 2012 til dækning af den manglende restfinansiering af udbygningen og dækning af årligt driftsunderskud. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget bevilgede et engangstilskud på 400.000 kr. og henviste spørgsmålet om driftstilskud til budgetlægningen for 2012. Der resterer således et behov for engangstilskud på yderligere 500.000 kr. samt et driftstilskud fra og med 2012.

Driftstilskuddet vil blive uaktuelt fra 2013, såfremt BT’s ønske om budgetudvidelse imødekommes. Hvis ønsket ikke imødekommes, står ønsket om et driftstilskud til RT på 250.000 kr. fra og med 2012 stadig tilbage. Uden den ene eller den anden løsning står RT bogstavelig talt foran en konkurs.

Økonomiske konsekvenser

Ad a)

Forslaget med ovennævnte visioner forudsætter en merbevilling til Bornholms Teater på 1 mio. kr. Heraf refunderer staten ca. 40% (i 2011 er procenten 41). Nettoforhøjelsen bliver derfor ca. 600.000 kr. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget kan ikke inden for egen ramme finansiere en sådan forhøjelse, hvorfor sagen henvises til budgetlægningens overslagsår 2013 og efterfølgende år.

Ad b)

Det resterende behov for engangstilskud på 500.000 kr. kan eventuelt finansieres af de årligt overførte midler på kulturområdet, der normalt pga. disponerede - men uforbrugte - midler ligger på over 1 mio. kr.

Det ønskede driftstilskud fra 2012 på 250.000 kr. må, hvis det ikke kan løses ved indgåelse af en ny egnsteateraftale, i givet fald finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2012 m.fl. år.

 

Sammenfatning:

Der er med andre ord to alternativer, såfremt Bornholm stadig skal have et fungerende Rønne Theater og et producerende Bornholms Teater:

Alternativ 1)

Der indgås en ny egnsteateraftale med Bornholms Teater, hvor tilskuddet forhøjes med netto 600.000 kr. (fra 2013) + engangsbevilling på 500.000 kr. + driftstilskud (kun i 2012) på 250.000 kr. Inkluderer sikring af Rønne Theater samt forhøjet aktivitetsniveau med 2 nye arbejdspladser.

Alternativ 2)

Der indgås en ny egnsteateraftale med Bornholms Teater på samme niveau som hidtil. Rønne Theater skal tilføres et årligt driftstilskud på 250.000 kr. fra og med 2012 + engangsbevilling på 500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. maj 2011

1.
Rønne Theater - årsrapport 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg

82.02.00G10-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Beslutning om salg af Klemensker Fritidshus indebærer, at der skal træffes beslutning om placering af de nuværende aktiviteter i huset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

a 1) væveloft og Ungdomsskoleklub midlertidigt placeres på Klemensker skole,

a 2) der afsættes midler til driften endnu et år ca. kr. 90.000

b)    der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemenskerområdet og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Udsættes.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Indstilling b) anbefales, idet salg pr. 1/8 2011 ønskes fastholdt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. april 2010, at salg af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011, hvor der forventes at være mulighed for at rumme husets aktiviteter på Klemensker skole. Det drejer sig om Den kommunale ungdomsskoleklub og Væveloftet. En lukning af Klemensker skole som folkeskole giver en ny situation.

 

I budgettet 2011 er der kun afsat midler til drift af huset til udgangen af juli måned.

I effektiviseringsforslagene for 2011 og 2012 er indlagt besparelser på bygningsdrift ved lukning af Klemensker skole pr. 1. august 2011.

 

I forbindelse med sagen om ændring af skolestrukturen i distrikt Nord, foreligger der ikke p.t. beslutning om ændring af Ungdomsskole Nords placering på Klemensker skole for det kommende skoleår.

 

På den baggrund ses det at være naturligt, at Den kommunale Ungdomsskoleklub og Væveloftet flyttes til Klemensker skole med virkning fra 1. august 2011 med mindre kommunalbestyrelsen beslutter andet.

Skønnet arealbehov svarende til nuværende anvendelse er lig med indvendig grundareal og loftsareal i Fritidshuset = ca. 350 m2.

Ejendomsværdien er kr. 450.000 og grundværdi kr. 131.500.

 

Sagen sendes hermed til høring i Ungdomsskole Nord og Børne- og skoleudvalget inden den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Nedlæggelse af boldbaner

04.08.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter.

Resumé

I budgetforliget for 2011 er det besluttet at der skal spares 275.000 i forbindelse med ”Nedlæggelse af et antal boldbaner og delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og omkring de øvrige”

Efter møder mellem Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets formandskab, DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd og Bornholms Idrætsområder blev der udsendt vedlagte forslag til udmøntning til høring i de berørte klubber og organisationer. Høringssvar foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at det udsendte høringsforslag om nedlæggelse af baner godkendes med følgende justeringer:

a.      at der indledes en sag om salg af stadionarealet i Gudhjem til Gudhjem Svømmehal.

b.      at det undersøges om der kan etableres banefaciliteter ved Sydbornholms Privatskole med henblik på fuldstændig nedlæggelse af Pedersker Stadion.

2.      At forventede engangsudgifter på anslået 40.000 kroner afholdes af Bornholms Idrætsområders drift.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011:

Indstillingen godkendt, dog således, at der indgås en dialog med Nyvest og Pedersker. Der inviteres til møde.

Sagsfremstilling

De fremsendte høringssvar koncentrerer sig primært omkring banerne ved Nyvestcenteret, hvor der er stor modstand mod en delvis nedlæggelse af stadionarealet (den forpagtede del af stadion).

I Pedersker foreslår idrætsforeningen, at hvis der kan etableres fornuftige faciliteter ved Sydbornholms Privatskole kunne man nedlægge Pedersker Stadion helt og dermed måske spare yderligere driftsomkostninger i forhold til det udsendte høringsforslag.

Gudhjem Svømmehal er indstillet på at købe stadionarealet, såfremt en brugt græsklipper kan indgå som en del af en handel.

Rø IF accepterer lukning af den ene bane, men kan ikke gå med til lukning af den sidste bane eller lysanlæg. Sekretariatet har fået to uformelle henvendelser omkring overtagelse af området til henholdsvis hundetrænings-anlæg eller naturlegeplads.

De øvrige nedlæggelser i Rønne Nord og Rønne Syd er der ikke kommentarer til.

Endelig er der flere forslag om at besparelsen findes ved driftsmæssige omlægninger – f.eks. ved at indgå aftaler med klubberne om drift af baner – i stedet for via nedlæggelser.

 

Indstillingen til beslutning indebærer:

-         At den forpagtede del af Nylars Stadion nedlægges inkl. lysanlæg.

-         At den ene bane på Pedersker Stadion nedlægges (derefter undersøges om anlægget evt. kan flyttes til Sydbornholms Privatskole).

-         At Gudhjem Stadion nedlægges (sag om salg af arealet indledes).

-         At Rø Stadion nedlægges inkl. lysanlæg.

-         At baner på Rønne Syd og Nord udgår i forbindelse med andre aktiviteter.

-         At restbesparelsen derudover opnås ved mindre driftsmæssige justeringer på de enkelte boldbaner.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Idrætsområder skal justere på antallet af boldbaner med henblik på en varig driftsbesparelse på 275.000 kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I hele processen har sekretariatet afholdt møder med de berørte klubber med henblik på at finde de bedst mulige løsninger indenfor de givne rammer.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. maj 2011

1.
Udsendt høringsforslag (PDF)

2.
Høringssvar: Idrætsrådet (PDF)

3.
Høringssvar: Bent Ole Enevoldsen (PDF)

4.
Høringssvar: DBU Bornholm (PDF)

5.
Høringssvar: Nyvest IF fodbold (PDF)

6.
Høringssvar: Nyvest IF Hovedbestyrelse (PDF)

7.
Høringssvar: Nyvestcenteret (PDF)

8.
Høringssvar: Pedersker IF (PDF)

9.
Høringssvar: Rø IF (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning fra Wonderfestiwall 2011 om tilskud

20.15.00Ø40-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Wonderfestiwall 2011 ansøger om et årligt tilskud på 100.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i 2011. Et fast årligt tilskud henvises til budgetlægningen for 2012. Lars Kjøller kan ikke medvirke til et yderligere tilskud på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Wonderfestiwall har nu kørt i 3 år og er vokset fra 200 til næsten 2000 deltagere. Festivalen nød i 2010 stor bevågenhed, både nationalt og internationalt med bl.a. live radio på DR P3 i to dage. En spørgeskemaundersøgelse har vist, at 47% af gæsterne var tilrejsende.

Festivalen er placeret i ydersæsonen, hvilket i 2011 vil sige 25.-27. august.

Wonderfestiwall giver i ansøgningen udtryk for, at man ønsker foreningen bag Wonderfestiwall, Den Kulturelle Uafhængighedshær, erkendt som en vigtig kulturinstitution på Bornholm med et heraf følgende fast årligt tilskud. Foruden festivalen afholder foreningen 3 større indendørs arrangementer i vinterhalvåret med ca. 500 gæster hver gang.

Foreningen begrunder sit ønske i regionskommunens egen kulturpolitik, hvor man ønsker at prioritere og understøtte børn og unges egne initiativer og sikre, at det samlede kulturtilbud rummer alle aldersgrupper.

Statens Kunstråd har i 2011 valgt at støtte festivalen med 50.000 kr. I 2010 modtog festivalen tilskud på i alt 50.000 kr. fra regionskommunens Musikråd og Børne- og Ungekulturråd.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud skal i givet fald finansieres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets frie midler, hvoraf der i 2011 resterer ca. 226.000 til nærværende møde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 viser, at der samlet set forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011, som finansieres af overskud fra 2010 på 2,1 mio. kr.. Der forventes således et overskud på 1,4 mio. kr. i 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 15 Fritid og Kultur

Bornholms Musik- og Billedskole forventer et overskud på 0,2 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er et overskud på 0,5 mio. kr. overført, hvoraf 0,3 mio. kr. forventes anvendt til bl.a. bygningsrenovering.

Kultur forventer et overskud på 0,5 mio. kr. i 2011, som kan henføres til overført overskud fra 2010 på 0,150 mio. kr. samt tilbageførsel af 0,320 mio. kr. vedr. Bornholms Kunstmuseums bjergvarmeanlæg, som er udskudt 2 år, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. marts 2011.

Fritid forventer et overskud på 0,7 mio. kr. i 2011 vedr. lokaletilskud og voksenundervisning. Jf. tilskudsreglerne for Folkeoplysning sker endelig afregning af lokaletilskud og voksenundervisning først i det efterfølgende år. Fra 2010 er der overført er overskud på 2,1 mio. kr. som anvendes i 2011. Det omfatter bl.a. vedligeholdelse af fritids- og medborgerhuse, afregning af lokaletilskud og voksenundervisning vedr. 2010, udmøntning af breddeidrætspuljen og Conventus og Facilitetsundersøgelse.

Bornholms Idrætsområder forventer at overholde budgettet i 2011, og har nedbragt det tilbageværende underskud til et lille overskud med udgangen af 2010. I 2011 forventes 0,5 mio. kr. anvendt til planlagte renoveringsopgaver og energibesparende foranstaltninger.

 

Politikområde 16 Biblioteker

Bornholms Biblioteker forventer at overholde budgettet i 2011. Fra 2010 er et underskud på 0,8 mio. kr. overført til 2011, som forventes nedbragt ved tilsvarende mindreforbrug i 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011, som finansieres af overskud fra 2010 på 2,1 mio. kr.. Der forventes således et overskud på 1,4 mio. kr. i 2011 på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder.

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Bornholms Musik- og Billedskole

537

-337

0

200

0

Kultur

151

349

0

500

0

Fritid

2.117

-1.417

0

700

0

Adm. Fritid & Kultur

0

0

0

0

0

Bornholms Idrætsområder

20

-20

0

0

0

Fritid og Kultur

2.826

-1.426

0

1.400

0

Bornholms Biblioteker

-763

763

0

0

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

2.063

-663

0

1.400

0

Merforbrug = negativt fortegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.30.04Ø02-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget 2012 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter budgettet for politikområderne 15: Fritid og Kultur og 16: Bornholms Biblioteker ud fra den udmeldte budgetramme.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Drøftet. Forslag færdiggøres på junimødet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal jfr. budgetvejledningen aflevere budgetbidrag for budget 2012 senest den 10. juni 2011.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte rammer for 2012 skal politikområde 15: Fritid og Kultur reduceres med 829.000 kr. og politikområdet 16: Bornholms Biblioteker med 303.000 kr., eller i alt 1.132.000 kr. Efterfølgende er rammereduktionen dog forhøjet til i alt 1.500.000 kr.

Hvis udvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder, skal det ske som led i en omprioritering eller der skal tilsvarende nedprioriteres andre steder inden for udvalgets ramme. Der er ifølge budgetvejledningen ikke mulighed for at fagudvalgene kommer med ufinansierede opprioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Etablering af kunstgræsbane - formandsbeslutning

04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Bornholm Sports- og Kulturcenter S/I har søgt om at indgå lejeaftale på en del af Rønne Stadion Nord med henblik på etablering af en kunstgræs-fodboldbane. Der er tale om en fornyet ansøgning efter at sagen tidligere har været drøftet i FKF-udvalget.

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har pr. mail 5. april truffet formandsbeslutning om, at sagen kan behandles i ØKE og Kommunalbestyrelsen uden forudgående behandling i udvalget.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

·         Formandsbeslutningen til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Yderligere sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Lejeaftalen blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen 28. april 2011.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. maj 2011

1.
Sagsfremstilling til behandling i ØKE og KB (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

11

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Til efterretning.

 

·         Bornholms Kunstforening sender regnskab for 2010.

·         NaturBornholm sender regnskab for 2010, hvoraf det fremgår, at der er behov for tilførsel af supplerende indtægter til anlægsbudgettet på ca. 1,5 mio. kr. pr. år, såfremt det nuværende aktivitetsniveau skal sikres.

·         Rønne Theater sender årsrapport for 2010.

·         Grønbechs Gård sender årsregnskab 2010.

·         Bornholms Teater sender årsrapport og årsberetning 2010.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 4. maj 2011

1.
Regnskab 2010 Bornholms Kunstforening (XLS)

2.
NaturBornholm - regnskab 2010 (PDF)

3.
Rønne Theater - årsrapport 2010 (PDF)

4.
Grønbechs Gård - årsregnskab 2010 (PDF)

5.
Bornholms Teater - årsrapport 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Ingen.