Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
01-06-2011 kl. 14:00
mødelokale D, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ansøgning om tilskud fra Breddeidrætspuljen
  åbent 3 Ændret afregningsprocedure for tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse
  åbent 4 Bornholms Kunstmuseum - ændring af vedtægter
  åbent 5 Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 6 Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle
  åbent 7 Status - Facilitetsundersøgelsen
  åbent 8 Nedlæggelse af stadion i Pedersker
  åbent 9 Ansøgning om anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 10 Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Ansøgning om tilskud fra Breddeidrætspuljen

18.20.00Ø40-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Handicapidrætskonsulenten søger om tilskud på 23.200 kroner til opstart af fodbold for unge/voksne udviklingshæmmede.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & kultur indstiller:

     Ansøgningen til udvalgets drøftelse og afgørelse

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Der bevilges et tilskud på 23.200 kr.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er:

o        At fodbold har været en del af programmet på en 3-årig sportsskole på Kildebakken.

o        At Philipsfonden i 2011 donerede midler til indkøb af en streetsoccerbane, der er opstillet på Sandemandsgården.

Målgruppen er fortrinsvis brugere af Sandemandsgården, Kommunikationscentret og Kildebakken, men andre er også velkomne.

Målet er at etablere et foreningstilbud til ca. 15 personer og få et hold tilmeldt til landsdækkende Speciel Olympic turnering i 2012.

Nyker IF ønsker at være ”medspiller”. Har trænere og hjælpere, og der er opbakning fra målgruppens institutioner. Træningstidspunkt er aftalt.

 

For at få gruppen implementeret i Nyker og for at få skabt en forpligtende kultur hos de udviklingshæmmede er de væsentlige elementer:

o        Transport

o        3. halvleg

 

Der er behov for samlet transport til/fra Nyker for gruppen fra Sandemandsgården

3. halvleg er en udfordring både for klubben og for deltagerne, hvorfor der er behov for et beløb til forplejning efter aktivitet.

 

Økonomiske konsekvenser

Budget:

Kontingent                                      kr.  1.500

Transport: 15 ture t/r á kr. 300 =        kr.  4.500

Omkostninger 3. halvleg                     kr.  7.200

Afslutning                                       kr.  4.500

I alt                                               kr. 23.200

 

 

2011 er opstartsåret; fra 2012 betaler deltagerne på lige fod med øvrige medlemmer af NIF Fodbold.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Oversigt over bevillinger fra puljen (PDF)

2.
Ansøgning fra DHIF om tilskud fra breddeidrætspuljen (PDF)

3.
Transport (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ændret afregningsprocedure for tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

18.15.05P21-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

04-05-2011

10

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Forslag om ændring af procedure for afregning af tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse til en årlig afregning - frem for en løbende afregning - har været til høring i Idrætsrådet og via nyhedsbrevet.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller:

a)  På baggrund af høringssvarene indarbejdes, at foreninger med likviditetsproblemer kan indsende a-conto-ansøgning inden 15. juni

b)  Proceduren for afregning af tilskud ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

 

Folkeoplysningsudvalget, den 4. maj 2011

Indstilles til godkendelse. Tilretning af blanket.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

P.t. indsendes ansøgningsskema med dokumentation for kursusgebyr og rejseudgifter løbende til afregning.

Denne procedure er meget tidskrævende for både foreningerne og administrationen.

Som led i kommunens effektiviseringsproces foreslås flg.:

o        Der udarbejdes et skema som udfyldes med de relevante oplysninger.

o        Skemaet indsendes en gang årligt - senest 1. februar

o        Ansøgningen attesteres af foreningens kasserer og revisor.

Økonomiske konsekvenser

Foreningerne modtager først tilskuddet i det efterfølgende år, hvilket påvirker foreningens likviditet, men en administrativ lettelse for foreningerne vil sandsynligvis opveje dette.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra flg. foreninger:

o        Bornholms Idrætsråd

o        Håndbold Region Øst

o        Folk & Fæ

o        DDS, 1. Rønne Trop og Flok

Alle henviser til den umiddelbare likviditetsforringelse.

 

Sekretariatet har løbende udbetalt tilskud til foreningerne i 2010.

Ved opsamling i juni måned er der udbetalt kr. 34.000 og i slutningen af september kr. 15.000. Den samlede udbetaling for 2010 var på kr. 248.851, dvs. at ca. 1/5 udbetales i løbet af året, medens 4/5 afregnes ved kalenderårets slutning.

12. maj 2011:

Afregningsblanket er tilrettet; oplysning om fødselsdato er udeladt, rubrik til Navn og kursusemne er gjort større.

Eksempel fremgår af vedheftede blanket.

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 4. maj 2011

1.
Høringssvar Folk & Fæ (PDF)

2.
Høringssvar Håndbold Region Øst (MSG)

3.
Høringssvar DDS 1. Rønne Trop og Flok (DOC)

4.
Høringssvar Bornholms Idrætsråd (MSG)

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

5.
Forslag til afregningsblanket (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Bornholms Kunstmuseum - ændring af vedtægter

19.03.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af ændring af vedtægter for Bornholms Kunstmuseum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget anbefaler vedtægtsændringen godkendt.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Museumsforening godkendte på sin generalforsamling den 3/5 2011 en ændring af Bornholms Kunstmuseums vedtægters § 2, så der i vedtægten tages højde for den kommende udbygning af kunstmuseet med et lysmuseum.

Ifølge vedtægterne skal ændringer i disse godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

 

§ 2 omhandler ”Museets formål og ansvarsområde” og den gældende vedtægt lyder således:

” Bornholms Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, der er Bornholms kunst og kunsthåndværk i videste betydning, belyse tilstande og forandringer inden for Bornholms kunsthistorie og tilgrænsende emner.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Indsamling, registrering og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde.”

 

Den ændrede tekst som følge af udbygningen, og som ønskes godkendt, lyder således:

” Bornholms Kunstmuseums ansvarsområde er Bornholms kunst og kunsthåndværk i videste betydning og samtidskunst med relation til begrebet lys i et internationalt perspektiv.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, der finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde, belyse tilstande og forandringer inden for den bornholmske kunsthistorie.

I forhold til samtidskunsten har museet ingen geografisk afgrænsning, mens den samlings- og emnemæssige afgrænsning udgøres af den tematiske tilgang til begrebet lys.

Museet skal opretholde repræsentative samlinger inden for det historiske ansvarsområde og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Bornholms Kunstmuseums gældende vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budget 2012 - Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.30.04Ø02-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Resumé

Drøftelse af budget 2012 for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at udvalget drøfter budgettet for politikområderne 15: Fritid og Kultur og 16: Bornholms Biblioteker ud fra den udmeldte budgetramme.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Nedprioriteringsforslag 2012 m.fl. år:

Lokaletilskud; -100.000

Bornholms Idrætsområder; - 100.000

Tilskud til voksenundervisning; - 200.000

Breddeidrætspulje; - 300.000

FKF-udvalgets frie midler; - 125.000

Skolekoncerter; - 98.000

Streetkids – værested for unge; - 50.000

Det Maritime Hasle; - 60.000

Bornholms Tekniske Samling; - 50.000

Tilskud til overnatning ved idrætsstævner; - 70.000

Tilskud til idræt uden for Folkeoplysningsloven; - 50.000

Bornholms Biblioteker; - 300.000

I alt – 1.503.000 kr. idet forslaget vedr. Bornholms Biblioteker forudsætter tilførsel af 1 mio. kr. i anlægsudgifter til selvbetjeningsautomater/chipsmærkning.

 

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal jfr. budgetvejledningen aflevere budgetbidrag for budget 2012 senest den 10. juni 2011.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte rammer for 2012 skal politikområde 15: Fritid og Kultur reduceres med 829.000 kr. og politikområdet 16: Bornholms Biblioteker med 303.000 kr., eller i alt 1.132.000 kr. Efterfølgende er rammereduktionen dog forhøjet til i alt 1.500.000 kr.

Hvis udvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder, skal det ske som led i en omprioritering eller der skal tilsvarende nedprioriteres andre steder inden for udvalgets ramme. Der er ifølge budgetvejledningen ikke mulighed for at fagudvalgene kommer med ufinansierede opprioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Idrætsområder har fremsendt et overslag over en renovering af taget på Rønne Idrætshal. Idrætsområderne vil senere fremsende en kvalificeret ansøgning om anlægsbevilling til opgaven.

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Overslag: udskiftning af tag på Rønne Idrætshal (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nords afdeling i Klemensker foreslås det, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring foreslås det, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At følgende forslag sendes til høring i Skole Nords bestyrelse og MED-udvalg samt i Bornholms Idrætsråd.

a)     Idrætshallerne i Klemensker og Hasle overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At driftsbudgetterne til ovenstående idrætshaller overføres til Bornholms Idrætsområder.

c)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Flyttes idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end p.t. hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen forventes behandlet i Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Status - Facilitetsundersøgelsen

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

Status på den igangværende facilitetsundersøgelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Status på projektet til udvalgets orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

En foreløbig afrapportering fra undersøgelsen forventes at blive forelagt udvalget på et møde 6. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Nedlæggelse af stadion i Pedersker

04.08.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget beslutter

Resumé

FKF-udvalget besluttede 4. maj 2011, at det skulle undersøges om der kan etableres banefaciliteter ved Sydbornholms Privatskole med henblik på fuldstændig nedlæggelse af Pedersker Stadion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

Status på processen til udvalgets drøftelse og orientering.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet og Pedersker IF undersøger i samarbejde en række problemstillinger, som skal afklares, før en endelig beslutning kan træffes – Det drejer sig blandt andet om følgende:

 

·         Sikre opbakning i idrætsforeningen og Sydbornholms Privatskole.

·         Afklare driftsform og –økonomi omkring en ny bane ved skolen.

·         Afklare, hvorvidt foreningens klubhus kan sælges som sommerhus.

·         Hvilke anlægsudgifter forventes der til anlæg af ny bane ved skolen.

·         Afklaring af evt. konflikt omkring fredningszone omkring Pedersker Kirke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Skitse over ønsket placering af ny 11-mands bane (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal ansøger om anlægstilskud på 101.279 kroner inkl. moms til afslutning af fase 2 af betonrenoveringen i svømmehallen.

Gudhjem Svømmehal ansøger samtidig om anlægstilskud på 1.623.348 kroner inkl. moms til gennemførelse af fase 3 af betonrenoveringen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 84.062 kr. til renoveringens fase 2 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1. og 2. fase herefter udgør 1.301.262 kr.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 84.062 kr. finansieret med 66.959 kr. af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller og 17.103 kr. af puljen til anlægsønsker.

c)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker.

d)     at ansøgningen om anlægstilskud til igangsætning af fase 3 af betonrenoveringen henvises til forhandlingerne om budget 2012, idet udvalget ikke har ledige anlægsmidler til at imødekomme ansøgningen.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

24. februar 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen 877.400 ekskl. moms til igangsætning af fase 2 af betonrenoveringen i Gudhjem Svømmehal. Dermed er der i alt bevilget 1.217.200 ekskl. moms til den samlede fase 1 og 2 af betonrenovering i hallen.

Gudhjem Svømmehal har fremsendt ansøgning om en ekstrabevilling til fase 2, idet der har været en række uforudsete ekstraudgifter – primært relateret til et krav om en speciel mørtel-type, ekstra konsulenttimer, en nødvendig afmontering af vandrutsjebanen samt en række øvrige mindre udgifter.

Gudhjem Svømmehal ønsker at igangsætte næste fase af betonrenoveringen. Det reviderede budget for fase 3 udgør 1.347.379 kr. ekskl. moms. En detaljeret gennemgang af fase 3 fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling til afslutning af fase 2 på 101.279 kroner inkl. moms, vil belaste kommunens budget med 84.062 kroner netto.

En bevilling til afslutning igangsætning af fase 3 på 1.623.348 kroner inkl. moms vil belaste kommunens budget med 1.347.379 kroner netto.

 

I budget 2011 er der afsat følgende anlægspuljer til renovering i haller og svømmehaller:

 

Formål                                                                          Udisponeret beløb

Pulje til anlægsønsker                                         594.655 kroner.

Pulje til svømmehaller og selvejd./kom. haller           66.959 kroner.

Renoveringspulje til selvejende haller                     66.627 kroner.

Anlægstilskud Rønne Svømmehal                           13.500.000 kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Ansøgning fra Gudhjem Svømmehal (DOC)

2.
Budget for fase 3 af renoveringsplan (XLS)

3.
Billedark - fra den foreløbige renovering (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling - Rønne Svømmehal

04.04.00P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BRK og Rønne Svømmehal har afholdt to møder med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at indgå et partnerskab omkring en fremtidig renovering af Rønne Svømmehal under overskriften ”Nyt liv i gamle svømmehaller”. I den forbindelse skal der afsættes et beløb på 200.000 kroner til udarbejdelse af et skitseprojekt som grundlag for en arkitektkonkurrence.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

a.      at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt i Rønne Svømmehal.

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret med 100.000 fra anlægspuljen til Rønne Svømmehal og 100.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

c.      at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Indstillingen anbefales, idet der også gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 100.000 kr. (indtægt) til tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

 

Sagsfremstilling

Lokale- og Anlægsfonden ønsker at indgå et partnerskab, der via et eksempelprojekt kan vise, hvordan en nedslidt svømmehal kan nytænkes og -indrettes, så det bliver et attraktivt og moderne samlingssted med mange aktiviteter og forskellige former for vandkultur. Herunder er der mulighed for at udtænke nye energi- og miljøløsninger, så svømmehallen bliver bedre for miljøet.

Fonden har i januar 2011 indgået et lignende partnerskab med Ringkøbing Kommune.


Den foreløbige proces for et samarbejde ser ud som følger:

 

Maj - Juni 2011:             Bornholms Regionskommune søger frigivet kr. 100.000 som deres halvdel af et rådgiverhonorar til udarbejdelse af et konkurrenceprogram.

Juni 2011:                     Bornholms Regionskommune og Rønne Svømmehal laver borgerhøring og sikrer, at der skabes størst mulig lokal forankring og ejerskab.

Juni 2011:                     Udarbejdelse af konkurrenceprogram.

August 2011:                 Annoncering af konkurrencen.

August – nov. 2011:        På baggrund af ovennævnte program afholdes en åben projektkonkurrence/prækvalifikation, hvor tre arkitekter udvælges til at arbejde videre med udarbejdelse af et idé-/skitseforslag. 

Nov. – Dec. 2011:           Bornholms Regionskommune og Lokale- og Anlægsfonden afklarer finansiering af projektet. Bornholms Regionskommune har foreløbig bevilget kr. 13,5 mio. til projektet, og vil evt. forsøge at finde sponsorstøtte eller andre ikke-kommunale midler til restfinansieringen.

Januar 2012:                  Vinderen udpeges og får til opgave at gennemføre byggeopgaven for bygherren Rønne Svømmehal og Bornholms Regionskommune.

Februar - ? :                  Detailprojektering og udarbejdelse af myndighedsprojektforslag. Herefter gennemføres udbud, licitation og byggeri.

Denne tidsplan er kun vejledende og vil kunne ændres væsentlig senere i processen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til Rønne Svømmehal på 13,5 millioner kroner. Det forventes at et partnerskab med Lokale- og Anlægsfonden vil kunne supplere dette beløb med 10 millioner kroner. Senere i processen vil der kunne være behov for at søge yderligere finansiering hos fonde til det endelige projekt, der vurderes som minimum at koste 30 millioner kroner.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

11

 

 

Sager:

Svanekegaarden sender årsregnskab 2010.

Musikhuzet sender årsregnskab 2010.

Bornholms Kunstmuseum sender årsregnskab 2010.

Regnskab for drift af skøjtebanen 2010/11 er afsluttet.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag:

 

Svanekegaardens årsregnskab 2010.

Musikhuzets årsregnskab 2010.

Bornholms Kunstmuseums årsregnskab 2010

Regnskab skøjtebanen

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 1. juni 2011

1.
Regnskab skøjtebanen 2010/11 (PDF)

2.
Svanekegaardens årsregnskab 2010 (PDF)

3.
Musikhuzets årsregnskab 2010 (PDF)

4.
Bornholms Kunstmuseums regnskab 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

01-06-2011

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 1. juni 2011:

Ingen.