Referat
Socialudvalget
28-02-2011 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Månedlig budgetopfølgning december 2010 vedr. ældreområdet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 for Socialudvalget
  åbent 4 Ugestatistik for ugerne 42 - 52
  åbent 5 Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 6 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008
  åbent 7 Hverdagsrehabilitering - genoptræning i hverdagen
  åbent 8 Velfærdsteknologi på ældreområdet
  åbent 9 Beskæftigelsesprojekt på det sociale område
  åbent 10 Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011
  åbent 11 Bornholmernes sundhed 2010
  åbent 12 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn Kommunikationscntret 2010
  åbent 13 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Kollegiet Østergade 54
  åbent 14 Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Nexøhuset
  åbent 15 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården
  åbent 16 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2010
  åbent 17 Redegørelse om magtanvendelser på voksen/handicapområdet 2010
  åbent 18 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 19 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010
  åbent 20 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 21 Ældre i Bevægelse søger § 18-midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion 2011
  åbent 22 Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i årligt symposium samt driftsudgifter
  åbent 23 Foreningen for Førtidspensionister søger § 18-midler til drift og arrangementer
  åbent 24 Foreningen af Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe
  åbent 25 Gensidig orientering
  åbent 26 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 27 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - projekteringsbevillinger. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

1

 

 

Fraværende

Trine Rasmussen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Månedlig budgetopfølgning december 2010 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo december 2010 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
December 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 for Socialudvalget

00.30.00Ø09-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholdt en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgning tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Politikområde 4 – Sociale ydelser

Der er konstateret en stigning i nettotilgangen af førtidspensionister i 2010, hvilket betyder at udgangspunktet for budget 2011 er for lavt. I budget 2011 er der forudsat en netto tilgang på 12 personer pr. måned, hvilket er 2-3 personer færre pr. måned end den konstaterede tilgang i 2010.

Det forventes at budget 2011 overskrides med ca. 4,5 mio. kr.

 

Politikområde 05 Ældre

Overordnet set forventes ældreområdet, at komme ud med et samlet overskud i 2010 på ca. 13,1 mio. kr. og det forventes at området overholder budgettet i 2011. Ikke udmøntede tværgående besparelser udfordrer dog budgetoverholdelsen. Virksomhederne på ældreområdet følges tæt af områdechefen.

 

DeViKa har gennem de seneste år afdraget på et tidligere oparbejdet merforbrug. I 2010 forventes DeViKa at komme ud med et overskud. Det forventes at virksomheden kan overholde sit budget i 2011 samt afdrage på det tidligere oparbejdede merforbrug som aftalt.

 

Visitation Ældre forventes at komme ud med et mindreforbrug i 2010. Dette til trods for et merforbrug på BUM området på ca. 1,7 mio. kr. som dog imødegås af bl.a. betaling fra andre kommuner. Visitation Ældre har i samarbejde med Døgnplejen Bornholm gennemgået alle sager, hvilket har medført et fald i antallet af afregnede ydelser. Det oparbejdede underskud på BUM området kan primært henføres til perioden før gennemgangen af sagerne og det forventes at niveauet for BUM ydelser i sidste halvår af 2010 holdes i 2011. Det er endvidere aftalt at der 2 gange i løbet af 2011 vil ske en gennemgang af alle sager. Det forventes, at Visitation Ældre samlet set vil kunne overholde deres budget i 2011.

 

Døgnplejen Bornholm forventes at komme ud med et mindreforbrug i 2010. Virksomheden har i 2010 afdraget 0,5 mio. kr. på et tidligere oparbejdet merforbrug og der er indregnet afdrag på 0,5 mio. kr. i budgettet for 2011. Som nævnt ovenfor vil de endnu ikke udmøntede tværgående besparelser udfordre budgetoverholdelsen

 

Bornholms Plejehjem og -centre forventes at komme ud med et mindreforbrug i 2010. Virksomheden har i 2010 afdraget 0,5 mio. kr. på et tidligere oparbejdet merforbrug. Tillige er der medio 2010 lukket 2 mindre plejehjem. Virksomhedens budget for 2011 er reduceret i forhold til de 2 lukkede plejehjem og der er indregnet afdrag på 0,5 mio. kr. Dog er der i reduceringen af budgettet for 2011 taget højde for åbning af nye pladser på hhv. Aabo og Nørremøllecentret, medio og ultimo 2011. Som nævnt ovenfor vil de endnu ikke udmøntede tværgående besparelser udfordre budgetoverholdelsen

 

Sekretariatspuljen på ældreområdet kommer i 2010 ud med et mindreforbrug. I 2011 er puljen tilført ressourcer som følge af lukning af 2 mindre plejehjem. Disse ressourcer skal imødegå den besparelse vedr. boligstrukturen der er indregnet i budget 2011 på ca. 5,5 mio. kr. resten forventes overført til 2012 til imødegåelse af besparelsen vedr. boligstrukturen. Sekretariatspuljen forventes derfor at komme ud med et overskud i 2011.

 

Politikområde 6 – Psykiatri og handicappede

Bo- og dagtilbuddene forventer et samlet akkumuleret mindreforbrug i 2010 på ca. 4,5 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mere end i 2009. Budgettet forventes overholdt i 2011.

 

Kommunikationscentret forventer et mindreforbrug på den overførbare del på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en regning vedr. en bruger med anden betalingskommune for perioden 2008-2010.

På den ikke-overførbare del, der vedrører høreapparater, forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2010. Der arbejdes fortsat på indgåelse af en aftale med øre-, næse- og halslægerne, der øger muligheden for i fremtiden at styre området bedre. I 2011 skønnes et merforbrug på 1 mio. kr.

 

Hjælpemidler og genoptræning har i 2010 et merforbrug på den overførbare del på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes indkøb af hjælpemidler til depot og forventes udlignet i 2011. På den ikke-overførbare del, der vedrører hjælpemidler, var der i 2010 et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på godt 3 mio. kr. I 2011 forventes der, ud fra tidligere års erfaringer, et merforbrug på 2,5 mio. kr.

 

Psykiatri- og handicapvirksomheden forventer et overskud i 2010 på 2 mio. kr. Dette skal dog se i lyset af, at der er fremsendt ekstraordinære regninger til Region Hovedstaden på ca. 4,8 mio. kr. Den ekstraordinære indtægt skyldes respiratorordninger i perioden 2007-2010. Budgettet forventes overholdt i 2011.

 

Sekretariatet for politikområde 6 forventer i 2010 at overholde budgettet vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Budgettet forventes også overholdt i 2011.

På den overførbare del forventes merindtægter på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes endelig afregning af satspuljemidler, i forbindelse med færdiggørelse af Stenbanen og Stjernehuset.

 

Politikområde 17 Sundhed

Hospitalerne har endnu ikke færdigregistreret for 2010, men det forventes at området kommer ud med et merforbrug i 2010 på ca. 5,7 mio. kr. – se endvidere budgetopfølgningen pr. 31.10.2010 for yderligere forklaring. Selvom området i 2011 er tilført 7,8 mio. kr. forventes der også et merforbrug i 2011 indenfor behandlingsområdet (kommunal medfinansiering).

 

Politikområdet 18 Forebyggelse og behandling

Området forventes at komme ud med et mindreforbrug i 2010 på ca. 2,7 mio. kr. og det forventes at området i 2011 overholder deres budget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ugestatistik for ugerne 42 - 52   

16.08.01I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Ugestatistik for praktisk bistand og personlig pleje m. v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 42 i 2010 var i alt 1.612 brugere, som modtog i alt 6.934 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,30 time. I uge 52 i 2010 var i alt 1.614 brugere, som modtog i alt 7.004 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,34 time. Brugerantallet er steget med 2 og timerne pr. uge er steget med 70 timer.

Til sammenligning var der i uge 52 i 2009 i alt 1.672 brugere med i alt 7.555 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,52 time. Gennemsnittet for 2009 blev 1.660 brugere med 7.113 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,29 time. Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2010

42

1.612

6.934

4,30

2010

52

1.614

7.004

4,34

 

Ændring fra uge 42 til 52

 

+2

 

+70

 

2009

2010

Gennemsnit

1.660

1.623

7.113

7.055

4,29

4,35

 

Der pågår pt. et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 52 i 2010: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2009 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 4 ledige plejecenterboliger og 7 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2010 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Uge 7 i 2011 vedr. ledige boliger: 11 klarmeldte plejecenterboliger, 4 ikke klarmeldte plejecenterboliger og 1 ikke klarmeldt plejehjemsplads. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område   

00.01.00Ø02-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest primo juni 2011 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Sagen omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde, herunder oplæg til indledende drøftelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og aftaler for 2012 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område primo marts måned   

c)     at der planlægges et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 16. maj kl. 11.00 med henblik på behandling af udvalgets budgetbidrag

d)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2012

e)     at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes onsdag den 9. marts hele dagen og torsdag den 17. marts indtil kl. 13.30.

c) Den 16. maj kl. 11 godkendes - dog med mulighed for at ændre tidspunktet.

d) Drøftet.

e) Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest 10. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag indenfor de af ØKE udmeldte økonomiske rammer, herunder forslag til op- og nedprioriteringer indenfor udvalgets område. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene. Det fremgår af oversigten over rammereduktionen fordelt på udvalg, at Socialudvalgets budgetramme er reduceret med godt 12. mio. kr. årligt.

 

Socialudvalget har på nuværende tidspunkt drøftet forslag om opprioriteringer til madordning i leve- og bomiljøer i forbindelse med etablering af plejeboligbyggeriet på Snorrebakken samt til forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

Det skal bemærkes, at der i budgetoverslagsår 2012 er indlagt en forudsætning om en rammereduktion på 20 mio. kr. som forsøges nået gennem effektiviseringer. Arbejdet med at finde de 20 mio. kr. i effektiviseringsgevinster er igangsat og målet er, at de skal være fundet inden udgangen af februar 2011. I marts behandler ØKE resultatet af effektiviseringsprocessen, hvorefter den videre behandling af effektiviseringsforslagene meldes ud til fagudvalgene.

 

Mål for 2012

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april. Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende

strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes

og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

  

Dialogmøder

For at inddrage organisationen i målarbejdet inden målene fremsendes til 1. budgetseminar foreslås forårets dialogmøder med virksomhederne afholdt primo marts 2011. Socialudvalget får dermed mulighed for – efter dialog med virksomhederne – at beslutte udvalgets oplæg til 2012-mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Proces for budget og mål for 2012 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

2.
Budgetvejledning 2012 (PDF)

3.
Budget og mål 2011: Politikområde 5 Ældre (DOC)

4.
Budget og mål 2011: Politikområde 6 Psykiatri og Handicap (DOC)

5.
Budget og mål 2011: Politikområde 17 Sundhed (DOC)

6.
Budget og mål 2011: Politikområde 18 Forebyggelse og behandling (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Opfølgning på ældreanalysen fra 2008

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-01-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-01-2011

4

 

Socialudvalget

28-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var – med udgangspunkt i en kortlægning af området – at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm.

Afrapportering af ”Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008” blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet.

Scenarie 1 sendt i høring ved beslutning af 19. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

1.      at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning

2.      at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes

3.      at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

1) Taget til efterretning.

2) Drøftet.

3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, men støtter etape 2 på Snorrebakken.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med scenarie 1 under hensyntagen til de indkomne høringssvar 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Socialudvalget har drøftet sagen i lyset af de indkomne høringssvar, og ønsker sagen nærmere belyst inden den fremstilles til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Ad 1) Boligstruktur

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig.

Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold.

378 boliger er pr. 1.1.2011 udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger.

 

Ad 2) Arbejdsgange

Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres.

Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA’en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret.

 

Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau

Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen ”teamleder” blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen.

Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere.

 

I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklarings-program Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav.

 

Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen.

 

Ad 4) Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter § 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

 

Ad 5) Økonomistyring

Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj 2010.

 

Ad 6) Madleverance

Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i 2009. Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret.

Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i 2009.

 

Opsummering

Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling.

 

Scenarier vedr. boligstrukturen:

 

Plejehjem

KB 19/2-09

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

*Sønderbo

50

0

50

0

**Toftegården

50

0

0

0

Østermarie Plejehjem

0

0

0

0

Sandvig Plejehjem

0

0

0

0

Hjemmet Klemensker

0

0

0

0

Plejehjem i alt

100

0

50

0

 

 

 

 

 

Plejecentre

 

 

 

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

84

82

82

82

Plejecenter Klippebo

40

38

38

50

Plejecenter Aabo

54

54

54

54

Nørremøllecentret

75

75

75

75

Svaneke Plejecenter

0

0

0

0

Aarsdale Plejecenter

0

0

0

0

Nylars Plejecenter

0

0

0

0

**Toftegården

0

30

30

0

Snorrebakken 1. etape

60

60

60

60

Snorrebakken 2. etape

0

60

0

50

***Slottet B1 (2B)

0

15

15

15

Slottet – resten

45

15

15

15

Plejecenter i alt

358

429

369

401

 

 

 

 

 

Plejehjem og –centre i alt

458

429

419

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sønderbo ombygges til 22 – 25 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3

 

 

 

 

 

**Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

*** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.2.2009:

 

Scenarie 1)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Snorrebakken etape 2 med 60 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29.

 

Scenarie 2)

50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39.

 

Scenarie 3)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.       

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger.

50 boliger på Toftegården nedlægges.

Snorrebakken etape 2 med 50 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57.

Økonomiske konsekvenser

 

Scenarie 1)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 97.498.159

Udgift BRK                                                        kr.   2.704.871                                                 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 2)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Sønderbo (50 boliger til demente)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 69.745.000

Indtægt BRK                                                     kr.-21.805.700

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 3)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 82.935.966

Udgift BRK                                                        kr.   2.383.313

 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Klippebo (10 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 16.095.000

Udgift BRK                                                        kr.   1.253.300              

 

Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Scenarie 1 er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet, følgende virksomheders MED-udvalg: Døgnplejen Bornholm, DeViKa, Bornholms Plejehjem og –centre, Visitation Ældre, Rønne Botilbud og Hjælpemidler og Genoptræning, i Bruger- og Pårørenderåd under Bornholms Plejehjem og -centre. 

 

Der er indgået høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådene ved: Plejecenter Aabo, Aktivitets- og Plejecenter Lunden og Plejecenter Klippebo.

Der er indgået høringssvar fra MED-udvalgene i: Visitation Ældre, Rønne Botilbud, Hjælpemidler og Genoptræning, DeViKa, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre.

Endvidere høringssvar fra: Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Af høringssvaret fra:

Bruger- og Pårørenderådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremgår det, at der udtrykkes bekymring for lukning af 29 boliger, undring over beregningerne, idet Rådet oplever stor interesse og behov fra borgere i eget hjem for en plejebolig. Tidligere indflytning ønskes, for bedre at kunne profitere af fællesskab, socialt samvær m.v., lempeligere visitationskriterier.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Aabo fremgår det, at man anbefaler en nedgang i antallet af boliger, men samtidig ønsker man, at der bliver set på visitationskravene, som ønskes lempet. Rådet finder ikke at boligerne på Plejehjemmet Sønderbo er egnet til yngre handicappede, og udtrykker undren over, hvor dagcenteret skal placeres på Plejecenter Snorrebakken – bør ikke være på 1. sal.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo fremgår det, at man finder det vigtigt, at der sættes fokus på fællesarealer, som giver beboerne mulighed for at samles. Fællesarealer, der også rummer køkkenfaciliteter, så der kan tilberedes mad i de enkelte afdelinger. Ensartede servicetilbud kræver ombygning af flere af øens plejecentre. Fokus på boliger til borgere med demens. Anbefaler scenarie 1.

Ældrerådet udtaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Handicaprådet er i tvivl om, hvorvidt scenarie 1 omfatter en udflytning af Østergade 54 (22-25 almene boliger til handicapområdet). Hvis det er tilfældet, ønsker Handicaprådet en særskilt sagsfremstilling herom og dermed en ny høringsrunde.

MED-udvalget i Hjælpemidler og Genoptræning ser helst, at den administrative del af virksomheden bliver en del af et nyt samlende rådhus under forudsætning af, at hele ældreområdets administration samles. Alternativt, at de administrative funktioner fra Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Borger og Sundhed samles på Slottet. MED-udvalget udtrykker begejstring for at bygge en del af Plejehjemmet Sønderbo om til genoptræningscenter.

MED-udvalget i Visitation Ældre har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Rønne Botilbud. Ved ombygning af Plejehjemmet Sønderbo til 22-25 almene boliger til handicapområdet skal det tages højde for indretning af personalefaciliteter m.m. Endvidere bemærkes det, at det ikke tydeligt fremgår, hvilken målgruppe indenfor handicapområdet boligerne er tiltænkt. Kollegiet Østergade 54 har et ønske om, at beboerne får tidssvarende og nyrenoverede boliger. Vil med fordel kunne bygges ved Stenbanen, som hører til det samlede Rønne Botilbud. Dette vil give bedre mulighed for at udnytte ressourcerne og samkøre driften.

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm finder, at det er en god idé at etablere ét samlet genoptræningscenter og at den centrale administration på ældreområdet samles på én destination. Obs på behovet for parkeringspladser. Spændende tanke med korttidspladser på Slottet, finder det hensigtsmæssigt, hvis disse er i døgnplejens regi.

MED-udvalget i DeViKa anbefaler, at vedr. ændringer af Plejehjemmet Sønderbo, samtidig etableres en café, som kan servicere området. DeViKa har i dag køkken på Sønderbo, som man ønsker bibeholdt. Ved valg af scenarie 1 forventes dagcenteret flyttet til Snorrebakken, i den forbindelse opfordrer man til, at dagcenteret etableres med køkken og café. Det anbefales videre, at man samler korttidspladserne og etablerer et nyt køkken, som medproduktionskøkken samme sted. En nedgang af antallet af plejeboliger har økonomiske konsekvenser for virksomheden, færre kostdage og færre til at dele de faste udgifter.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre udtrykker bekymring for om ældreområdet om ca. 5 år kommer i en situation, hvor behovet for plejeboliger er stigende. Finder endvidere, at opfølgningen på boligstrukturen reelt ikke kan anvendes til en vurdering af borgernes kommende ønsker om boliger. MED-udvalget finder det problematisk ikke at være inddraget ved opfølgning af ældreanalysen. Udtrykker bekymring ved stordriftsfordele, der kan gå tabt ved ændring af strukturen, hvor Sønderbo og Slottet og ikke mindst driften af Plejecenter Snorrebakken ikke er/bliver en del af Bornholms Plejehjem og –centre. MED-udvalget fremfører en lang række spørgsmål som: Bliver der huslejestigning på Klippebo? Er positive overfor ombygning af Toftegården, men hvor er stordriftsfordelen ved 30 boliger? Dag- og aktivitetscenter på Toftegården hvordan? Drift af varmtvandsbassin på Sønderbo hvordan? Udflytningen fra Sønderbo hvortil? Udflytningen af dagcenter på Sønderbo er det til 1. sal på Plejecenter Snorrebakken? Hvad indeholder betegnelsen korttidspladser? Kan der findes et tilstrækkeligt antal p-pladser ved Slottet? MED-udvalget finder, at Aakirkeby er mere centralt placeret for en samling af de administrative funktioner. Anbefaler en ændring af stillingsbetegnelsen fra teamleder til centerleder eller plejehjemsleder, for at præcisere ansvars- og kompetenceområder.

 

Høringssvarene er tilknyttet sagen i deres fulde længde.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2011

1.
Scenarie 1 (XLS)

2.
Scenarie 2 (XLS)

3.
Scenarie 3 (XLS)

4.
Boligstrukturen (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

5.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

6.
Høringssvar Lunden (DOC)

7.
Høringssvar Aabo (DOC)

8.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

9.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

10.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

11.
Høringssvar BPR på Klippebo (DOC)

12.
Høringssvar DeViKa (DOC)

13.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

14.
Høringssvar BPC vedr. scenarie 1 (DOC)

15.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Hverdagsrehabilitering - genoptræning i hverdagen

27.00.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

 

 

 

Resumé

I forbindelse med budget 2011 er der afsat 1 mio. kr. årligt til genoptræning i hverdagen.  Budgettet disponeres af Socialudvalget. Oplæg på, hvordan ’hverdagsrehabilitering’  kan startes og tilrettelægges som projekt i BRK indenfor de økonomiske rammer der er givet til ”genoptræning i hverdagen”, forelægges til udvalgets behandling.   

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at godkende igangsættelse af projektet ”hverdagsrehabilitering i BRK” som beskrevet i sagsfremstillingen

b)     at godkende at projektomkostningerne i 2011 og 2012 m.fl. afholdes af det afsatte budget til ”genoptræning i hverdagen”

c)     at der sker afrapportering til Socialudvalget 2 gange om året

 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 er der afsat 1 mio. kr. årligt til ”genoptræning i hverdagen”.  Budgettet disponeres af Socialudvalget.

 

En række af landets kommuner planlægger eller er i gang med projekter, der har fokus på hverdagsrehabilitering af borgere, der søger eller får ydelser fra kommunen i form af praktisk hjælp eller personlig pleje.

 

Socialudvalgets budget til genoptræning i hverdagen kan med fordel danne den økonomiske ramme for et hverdagsrehabiliteringsprojekt i BRK.

 

Hverdagsrehabilitering kan defineres ved, at borgeren gennem øvelser og træning sammen med en ’hjemmetræner’ bliver i stand til at klare opgaver og aktiviteter i dagligdagen, som sygdom eller anden svækkelse har sat en stopper for. Rehabilitering betyder netop at sørge for, at et svækket menneske får sine evner og ressourcer tilbage, f.eks. gennem behandling eller træning. Træningen tager udgangspunkt i de mål, som borgeren opstiller sammen med kommunens medarbejdere. Målet kan være selv at tage bad, tage tøj på, lave mad eller gå tur med hunden. Eller det kan være at deltage i fritidsaktiviteter. Sammen med den daglige sosu-hjælper/assistent øver borgeren sig i netop de aktiviteter og bliver trænet op til efterhånden at kunne klare sig selv. Dette medfører, at der i en periode visiteres mere tid til pleje/træning, med den formodning at målrettet træning, medfører et øget og mere stabilt funktionsniveau, hvorfor indsatsen på sigt vil medfører et mindre forbrug af ressourcer.

 

Fredericia kommune er én af foregangskommunerne indenfor hverdagsrehabilitering. En evaluering af projektet i Fredericia viser, at der er stor tilfredshed blandt borgere, hjælpere, terapeuter og visitatorer med projektet og at 30 % af borgerne, der var tilknyttet projektet, blev afsluttet med ingen hjælp og 12 % med mindre hjælp. Der sås også en nedgang i antallet af leverede timer til pleje uden at antallet af leverede timer til ’hverdagsrehabilitering’ steg tilsvarende.

 

Virksomhederne indenfor ældreområdet i BRK ønsker at udnytte erfaringerne fra bl.a. Fredericias projekt om hverdagsrehabilitering til at skabe bedre betingelser for, at den ældre borger kan forblive selvhjulpen længst muligt samtidig med, at der afprøves/udvikles metoder til at reducere væksten i udgifterne på ældreområdet.

  

Med det afsatte budget på 1. mio. kr. årligt til ”genoptræning i hverdagen” foreligger de økonomiske rammer for at udarbejde og implementere en strategi til et paradigmeskifte på ældreområdet fra passiv/ kompenserende hjælp til hverdagsrehabilitering gennem aktiverende hjælp. I den aktiverende hjælp, skal borgeren inddrages som en aktiv ressource i opgaveløsningen med henblik på at fremme et aktivt og genkendeligt hverdagsliv hos borgeren og den aktiverende hjælp skal understøtte trivsel og livskvalitet.

Der foreslås på den baggrund igangsat et projekt for hverdagsrehabilitering i BRK, der har til formål at udvikle metoder indenfor ældreplejen, der understøtter den ældre borgers muligheder og evner til at klare sig selv længst muligt - med mindst mulig hjælp.

   

Indenfor de nuværende økonomiske rammer vil ca. 125 borgere årligt få tilbudt et målrettet hverdagsrehabiliteringsforløb. I 2011 forventes igangsat ca. 50 forløb.

 

Et hverdagsrehabiliteringsforløb foregår som en aktiverende hjælp med sigte på at fastholde eller udskyde tab af borgerens funktionsevne: Gennemsnitlig får borgere, der omfattes af projektet, over en periode på 12 uger bevilget 9 timers ekstra hjælp fra døgnplejen. Den ekstra hjælp visiteres med ydelsen: ”Træning ved hjælper” sammen med eventuelt øvrige ydelser i form af praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Disse gives på en ny og aktiverende måde.

Af de gennemsnitlig 12 seancer af 45 minutter i borgerens hjem vil 3 være supervision/sidemandsoplæring ved fysio-/eller ergoterapeut. Disse seancer vil primært ligge ved start, midt i perioden og ved afslutning. Der afsættes endvidere terapeuttid til udarbejdelse af handleplan for borgeren ved start af projektet, samt evaluering af forløbet, herunder vurdering af ændring i funktionsevne og selvvurderet livskvalitet ved forløbets start og afslutning.

 

Målgruppen er primært borgere, hvor ’behovet’ for pleje ændrer sig, f.eks. i relation til en indlæggelse. Borgere med uændret behov for pleje vil dog også kunne inddrages i projektet, hvis det vurderes, at borgeren med tilbud om en træning/oplæring vil kunne blive selvhjulpen. Herunder tænkes specielt på borgere med hjælp til på- og aftagning af støttestrømper og øjendrypning.

Der vil ske en prioritering af borgere til projektet i forbindelse med visiteringen, da der med de nuværende rammer kun er kapacitet til ca. 10 nye borgere i projektet pr. måned. I prioriteringen vil bl.a. indgå ’rehabiliteringspotentiale’, motivation mv.

 

I genoptræningsenheden etableres et ’hverdagsrehabiliteringsteam’ bestående af 2 ergo - eller fysioterapeuter, der har til opgave at tilrettelægge et målrettet forløb for hverdagsrehabiliteringen - herunder vejledning og supervisering af borgeren og den sosu-hjælper/assistent, der skal komme hos borgeren gennem forløbet.

Projektet supplerer og suppleres af et allerede planlagt uddannelsesforløb for alle medarbejdere i Døgnplejen Bornholm. Dette uddannelsesforløb har til formål at kompetenceudvikle medarbejderne i døgnplejen til – i den daglige pleje og omsorg for borgerne - at have fokus på mål i plejeforløbene, samt hverdagsrehabilitering.

 

Projektet organiseres med en styre-, projekt- og evalueringsgruppe. Både styre og projektgruppen skal løbende have fokus på, at projektet understøtter et paradigmeskifte på ældreområdet fra passiv/ kompenserende hjælp til hverdagsrehabilitering, og herunder sikre den nødvendige dialog og information om projektet i forhold til både borgere og medarbejdere.

Det er hensigten, at erfaringerne fra projektet skal bredes ud i hele organisationen, Døgnplejen Bornholm.

 

Tidsplan:

o        Foråret 2011:Kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse.
Ansættelse af fysio- eller ergoterapeut, og start af uddannelsesprojektet i døgnplejen. Beskrivelse af tilrettelæggelse og udmøntning af projektet, herunder beskrivelse af arbejdsgange og de respektive fag- og medarbejdergruppers ’rolle’ i projektet.

o        Medio 2011:Tilbud om hverdagsrehabilitering igangsættes.

De første borgere vil få tilbud om et hverdagsrehabiliteringsforløb medio 2011, senest august 2011.

o        Ultimo 2011: Status på projektet til behandling i Socialudvalget.

Erfaringer for de første måneder forelægges til udvalgets orientering i ultimo 2011, herunder forslag til justering af projektet i lyset af de gjorte erfaringer.

o        April 2012:Evaluering af projektet. 

Evalueringen af projektet forelægges til udvalgets behandling i april 2012 og resultatet vil kunne indgå i forbindelse med arbejdet med budget 2013.

 

Projektet er nærmere beskrevet i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der planlægges med gennemførelse af 50 forløb i 2011 og 125 forløb i 2012.

 

I BRK er ”Træning ved hjælper” en eksisterende ydelse, der har til formål at fastholde eller udskyde tab af funktionsevne, således at borgeren forbliver selvhjulpen i længere tid. I projektet visiteres ydelsen: ”Træning ved hjælper” sammen med eventuelt øvrige ydelser i form af praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Gennemsnitlig får borgere, der omfattes af projektet over en periode på 12 uger bevilget 9 timers ekstra hjælp til pleje/optræning fra døgnplejen.

 

Til den løbende drift af projektet, herunder tværfaglig visitation, administration, økonomistyring, transport og møder afsættes svarende til ca. 4.000 kr. pr. uge.

 

Til etablering/opstart af projektet i 2011, afsættes 200.000 kr. til at supplere det planlagte uddannelsesforløb i Døgnplejen med fokus på hverdagsrehabilitering.

 

Projektomkostninger 2011 – etablering, opstart af 50 forløb:

Pulje til etablering/kompetenceudvikling

Kr. 200.000

37 timers terapeut i 8 måneder

Kr. 270.000

Øget forbrug af ydelsen ”Træning ved hjælper”

Kr. 150.000

Pulje til tværfaglig visitation, transport mv

Kr. 80.000

Projektomkostninger 2011 i alt

Kr. 700.000

 

Projektomkostninger 2012/årlige omkostninger – evaluering og 125 forløb:

37 timers terapeut i 12 måneder

Kr. 405.000

Øget forbrug af ydelsen ”Træning ved hjælper” –

Kr. 385.000

Pulje til tværfaglig visitation, transport mv

Kr. 210.000

Projektomkostninger 2012 i alt

Kr. 1.000.000

 

Projektomkostningerne i 2011 og 2012 afholdes af det afsatte budget til ”genoptræning i hverdagen”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Velfærdsteknologi på ældreområdet

27.35.08I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

I budgettet for 2011 er afsat en pulje til velfærdsteknologi på 1. mio. kr. Socialudvalget har den 29. november 2010 godkendt projektskitse til projekt om afprøvning af velfærdsteknologi på ældreområdet. Det overordnede mål med projektet er at undersøge muligheder for at øge service og kvalitet for borgerne på ældreområdet ved at inddrage ny teknologi, der kan medvirke til at øge på borgernes værdighed og selvværd

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at godkende igangsættelse af projektet ”Velfærdsteknologi på Ældreområdet” som beskrevet i sagsfremstillingen

b)     at godkende at projektomkostningerne i 2011 og 2012 afholdes af det afsatte budget til ”Velfærdsteknologi på Ældreområdet”, og at midlerne for 2011 frigives 

c)     at udvalget forhåndsgodkender overførsel af uforbrugte puljemidler til 2012, til brug for afprøvning af konkrete velfærdsteknologier

 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a), b) og c) godkendt.

Leif Olsen kan ikke medvirke til punkt c) på nuværende tidspunkt.

 

Sagsfremstilling

Styregruppen for projektet om velfærdsteknologi har nu godkendt projektbeskrivelse (se bilag), der også beskriver de velfærdsteknologier styregruppen og projektgruppen forventer, skal indgå i projektet. Det kan vise sig, at listen må revideres undervejs.

 

Projektets første fase, analysefasen, er næsten gennemført. Formålet med analysefasen er, at skabe det bedst mulige grundlag for at udvælge, hvilke velfærdsteknologier der skal indgå i projektet. Projektgruppen har således undersøgt hvilke velfærdsteknologier, der er på markedet samt hvilke erfaringer andre kommuner har gjort sig. Herudover har der været afholdt en workshop med de medarbejdere, der skal indgå i projektet (Plejecenter Klippebo og døgnplejeteam i Aakirkeby), samt en workshop for en lille gruppe borgere og pårørende fra Plejecenter Klippebo. Formålet med workshops var få medarbejdernes og brugernes input til, i hvilke situationer de kunne ønske sig, at have et hjælpemiddel der kunne understøtte eller hjælpe.

 

De afholdte workshops viste, at der er stor interesse og opbakning fra både medarbejdere og borgere til at afprøve nye teknologier. Samtidig viste der sig, at være en efterspørgsel på hjælpemidler som allerede findes i dag. En efterspørgsel der skyldes, at der ikke er tilstrækkelig viden om mulighederne blandt ældreområdets medarbejdere og borgere.

 

Styregruppen ønsker derfor at projektet også behandler, hvordan den interne vidensdeling på området kan styrkes.

 

Analysefasen har herudover vist, at der dels er oplagte nye velfærdsteknologier at gå i gang med afprøvning af, og dels at der lige nu er flere forsøg i gang i andre kommuner, som det er fornuftigt at vente resultaterne af, før det besluttes at afprøve lignende i BRK. Endelig har analysefasen vist, at der er ønsker og behov, som p.t. ikke dækkes af leverandører på markedet, her særligt omkring PC skærme i borgerens hjem, der for eksempel kunne fungere som både kommunikations- og dokumentationsmiddel.

 

Som beskrevet i projektbeskrivelsen tænkes projektet nu således i tre spor:

1. spor:       afprøvning af hjælpemidler der allerede kendes i dag, men ikke anvendes tilstrækkeligt i BRK. Samt undersøge muligheder for bedre intern vidensdeling om disse

2. spor:       afprøvning af ny teknologi man har haft succes med i andre kommuner

3. spor:       afprøvning af teknologi, hvor man afventer resultat af test i andre kommuner, samt afprøvning af teknologi, hvor der kræves samarbejde med leverandører om udvikling af produktet.

 

Konsekvensen af de tre spor kan blive, at det er økonomisk mest fornuftigt at udskyde forbruget af nogle af puljemidlerne fra 2011 til 2012.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Beskæftigelsesprojekt på det sociale område

27.35.08A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 blev der afsat 1,0 mio. kr. til et beskæftigelsesprojekt på det sociale område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social - og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at projektbeskrivelse og budget sendes i høring i Handicaprådet og berørte MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

 

Naturstyrelsen har et ønske om at nytænke Christianshøjkroens fremtidige anvendelse.

 

Særlig én anvendelsesmulighed virker oplagt, nemlig at Christianshøjkroen skal være et fyrtårn for produktion af velfærdsydelser indenfor naturoplevelser.

 

I forbindelse med vedtagelse af budgettet 2011 blev der afsat en pulje til fremme af beskæftigelsesmulighederne for grupper af udsatte borgere. Til dette foreslås det, at der igangsættes et projekt – Projekt Christianshøjkroen, som enten kan være beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.

 

Projekt Christianshøjkroen foreslås drevet som et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen, hvis mål, udover det ovennævnte, vil være at tilbyde beskæftigelse og afklaring til borgere, der står udenfor det normale arbejdsmarked.

 

På den måde understøttes såvel kommunens vækststrategi, målsætninger inden for det sociale område og statens vision om aktivering af de statslige naturarealer i udkantsområderne gennem at passe på naturen og levere naturoplevelser for alle.

 

Det vurderes at Projekt Christianshøjkroen vil kunne rumme 10 deltagere af gangen med løsning af opgaver indenfor bl.a.:

 

 

Opgaverne vil være med til at definere Christianshøjkroen som en arbejdsplads. Derved indgår kroen og dets ansatte i et fagligt arbejdsfællesskab med Naturstyrelsen øvrige medarbejdere.

 

For at sikre den skovfaglige identitet er det essentielt, at der på kroen er ansat en person under skovriderens ledelse. Denne persons løn finansieres af projektet. Det samme gælder ansættelsen af køkkenlederen til cafedelen.

 

Som udgangspunkt vil aktiviteterne være rettet mod naturen og naturoplevelserne. Naturstyrelsen lægger arealer, uniform, materiel og arbejdsopgaver til.

 

Det er målet at drift og vedligehold af Projekt Christianshøjkroen på sigt, skal kunne finansieres af aktiviteterne på stedet. For at fastholde målet foreslås det, at der udarbejdes en partnerskabsaftale, der præciserer, beskriver og fastlægger ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter, samt beskriver vilkårene for deltagerne.

 

Projekt Christianshøjkroen tænkesrette sig mod borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer samt begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som derfor er berettiget til beskyttet beskæftigelse efter f.eks. servicelovens §§ 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter § 104.

 

Projektet skal sætte fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer som nøglen til succes. Der skal være plads til at vokse med opgaven i et tempo tilpasset den enkeltes baggrund, ressourcer og engagement. Samtidig lægger Naturstyrelsen vægt på et fordomsfrit arbejdsmiljø med plads til forskellighed, og at alle på arbejdspladsen indgår i et ligeværdigt forhold.

 

I et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen Bornholm, og efter beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver, visiterer Bornholms Regionskommune (Psykiatri og Handicap, samt Kommunikationscentret) borgere til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budgettet for 2011 og frem og LEV Bornholm har over en treårig periode afsat 100.000 kr.

Af det vedlagte budgetforslag fremgår, at der i år 1 forventes et mindreforbrug på 483.000 kr. i forhold til bevillingen. Dette mindreforbrug forventes at stige i overslagsårene, og foreslås primært hensat til at imødekomme evt. flere brugere og en fastlæggelse af aflønning til målgruppen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Budget for projekt Christianshøj (XLS)

2.
Projektbeskrivelse Christianshøj (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011

81.38.06P35-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra 2011. Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at afrapporteringen sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet  

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu afrapportering fra grupperne således:

 

Gruppe 1) Kortlægning.

Formål: Skabe overblik over medarbejdere i virksomheden, hvilke opgaver der skal løses og hvilke samarbejdsrelationer der findes.

Hvordan: Skematisk opgørelse over medarbejdere, opgaver og samarbejdsrelationer foreligger. Arbejdet fortsætter i en interessetilkendelsesproces. 

 

Gruppe 2) Èn indgang.

Formål: Sætte borgeren i centrum, og sikre at borgeren oplever, at kunne komme i kontakt med Borger og Sundhed. 

Hvordan: Telefonisk indgang: Telefonomstilling, ét hovednummer, reception/ekspedition på Ullasvej 43, Rønne - tilgængelighed.

Hvordan: Digital indgang: Hjemmeside udbygges/opbygges logisk og tilgængeligt og med al relevant information for området.

 

Gruppe 3) Visitation – myndighed.

Formål: Én indgang. Samle relevante myndighedsopgaver/visitation.

Hvordan: Det er som udgangspunkt visitation, der har myndighedsfunktionen. Myndigheds-funktion vedr. § 117 (individuel transport) forslås dog flyttet til Psykiatri og Handicap. Indsamling af oplysninger skal ske ved brug af samme arbejdsredskab/funktionsvurdering.  

 

Gruppe 4) Event.

Formål: Skabe fælles kultur.

Hvordan: Afholdelse af temadag m.m. Ikke stationær – løbende proces.

 

Gruppe 5) Intern organisering.

Formål: Opbygge den interne organisering.

Hvordan: Stillingtagen til MED- og sikkerhedsorganisering. Samkøring af diverse politikker.

 

Gruppe 6) Uddannelse.

Formål: Sundhedspædagogik, undervisning og vejledning – afklaring af snitflader – fokus på øget samarbejde.

Hvordan: Fælles undervisning/fyraftensmøder/fælles møder. Afklare arbejdsområder, udveksle erfaringer.     

 

Gruppe 7) Omplaceringer.

Formål: Arbejds- og fagfællesskaber.

Hvordan: Forslag til procedure, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får mulighed for i en fælles proces med ledelsen at tilkendegive interesser.

 

Gruppe 8) Forebyggelsesfonden.

Formål: Undersøge mulighed for at søge midler i Forebyggelsesfonden til et sundhedsfremme-projekt.

Hvordan: Finde ídéer til projektindhold, sammensætte projekt – projektansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder -0,5 mio. kr.

Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Bilag til gruppe 2) (DOC)

2.
Afrapportering 8. februar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Bornholmernes sundhed 2010

29.09.12G12-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed offentliggjorde den 20. januar 2011 Region Hovedstadens sundhedsprofil. Sundhedsprofilen dækker samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og giver en detaljeret beskrivelse af borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Formålet med sundhedsprofilen er at understøtte kommunernes og regionens sundhedsplanlægning.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at sagen tages til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Stiller man skarpt på bornholmernes sundhed, fremgår det blandt andet, at der – sammenlignet med 2007 – er:

færre der ryger

færre der ryger blandt børn

færre der udsættes for passiv rygning

Rent faktisk har Bornholm regionens største fald i antallet af rygere, der ryger blandt børn.

 

Et andet markant fund, er udbredelsen af kroniske sygdomme. Hver 7. bornholmer – som er 16 år og derover - har mindste tre kroniske sygdomme. Blandt de sygdomme der er spurgt til er: Astma, allergi, KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme, muskelskeletlidelser og psykiske sygdomme.

 

Både når man ser på, hvem det er der ryger, og hvem det er, der får kroniske sygdomme, er der social slagside. Det vil sige, at fx antallet af rygere falder med stigende uddannelsesniveau. Eller sagt på en anden måde:

kort uddannelse - kort liv

mellemlang uddannelse - mellemlangt liv

lang uddannelse - langt liv

 

Sammenligner man borgere med en grundskoleuddannelse med borgere, der har en lang videregående uddannelse, er der eksempelvis:

tre gange så mange rygere blandt borgere med en grundskoleuddannelse

seks gange så mange der har diabetes blandt borgere med en grundskoleuddannelse

 

Et lignende, men ikke så markant billede tegner sig for blandt andet antallet af borgere 

der spiser meget usundt

der motionerer mindre end 30 minutter om dagen

der føler sig stressede

der selv vurderer at deres helbred er mindre godt eller dårligt

der har smerter i bevægeapparatet

der er svært overvægtige

der har forhøjet blodtryk

der har kræft, KOL, astma, leddegigt, slidgigt, rygsygdomme og knogleskørhed

 

Den samlede sundhedsprofil:

At der er social slagside i sundhed (det der også kaldes social ulighed i sundhed) er et af undersøgelsen hovedfund, og ses i hele regionen og internt i kommunerne.

 

På den baggrund er det forventeligt - med den befolkningssammensætning, vi har på Bornholm - at Bornholm er blandt de kommuner i Region Hovedstanden, som har flest rygere og flest der udsættes for passiv rygning, flest med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, kroniske sygdomme osv.

 

At det så er lykkedes at få rygeantallet og antallet der udsættes for passiv rygning ned, er flot.

 

Lidt baggrund:

i februar 2010 svarede 1.435 bornholmere på et omfattende spørgeskema og er på den vis med til at tegne et billede af bornholmernes sundhed, trivsel og sygelighed i Danmarkshistoriens hidtil største sundhedsundersøgelse: ”Hvordan har du det?”

de forskellige temaer i sundhedsprofilen er belyst med udgangspunkt dels i data fra   spørgeskemaer dels fra centrale registre

den næste sundhedsprofil planlægges gennemført i 2013

 

 

Den videre bearbejdning af tallene fra sundhedsprofilen – med fokus på bornholmernes sundhed:

 

Regionen og kommunen udarbejder i fællesskab en pixiudgave af sundhedsprofilen med fokus på bornholmernes sundhed og sygelighed. Der kommer altså et mere detaljeret billede af sundheden og sygeligheden på Bornholm, end det vi får i den samlede sundhedsprofil.

Der er desuden ved at blive planlagt et møde, hvor forskerne bag undersøgelsen kommer til Bornholm og præsenterer undersøgelsen – med fokus på bornholmernes sundhed. Mødets målgrupper er Kommunalbestyrelsen og relevante fagpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn Kommunikationscentret 2010

27.12.16K09-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

19

 

Socialudvalget

28-02-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Kommunikationscentret den 24. november 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med brugere, medarbejdere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at Kommunikationscentrets § 104-tilbud, Ressourcevejen og Ungdomstilbuddet (STU), fungerer godt.

 

Indholdet i tilbuddene afspejler i bred udstrækning brugernes behov og ønsker, og der er nogle gode fysiske rammer.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Kommunikationscentret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Kollegiet Østergade 54

27.12.16K09-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

16

 

Socialudvalget

28-02-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet Kollegiet Østergade 54 den 16. november 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på botilbuddet Kollegiet Østergade 54

 

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, er godt tilfredse med at bo på Østergade 54 - Kollegiet. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår vedlige - og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet er den 25. januar 2011 blevet oplyst om, at beboerne, hver især, har modtaget deres lovpligtige boligdokument.

 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Kollegiet Østergade 54 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Tilbagemelding vedrørende boligdokument (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra anmeldt dialogtilsyn på botilbuddet Nexøhuset

27.12.16K09-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

18

 

Socialudvalget

28-02-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet Nexøhuset den 28. oktober 2010.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med medarbejdere og pårørende.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i botilbudet Nexøhuset.

 

Botilbudet fremstår rent og pænt. De fysiske rammer og udenoms arealerne fremstår fint vedligeholdte. Det er tilsynets oplevelse, at Nexøhuset er et trygt og godt sted for beboerne.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale, at

 

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården

27.12.16K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

17

 

Socialudvalget

28-02-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården den 1. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført på dagtilbuddet SACS Sandemandsgården.

 

Det er tilsynets indtryk, at SACS Sandemandsgården fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Sandemandsgården er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

·        at de endeligt udarbejdede - og godkendte manglende politikker fremsendes til Tilsynet senest 8. november 2010

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 2. november 2010, modtaget orientering om de endeligt godkendte manglende politikker.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Tilsynet har den 6. januar 2011 modtaget datoplan for afholdelse af manglende MUS-samtaler.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 28. februar 2011

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport SACS Sandemandsgården 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Plan for MUS samtaler (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken 2010

27.12.16K09-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

20

 

Socialudvalget

28-02-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Gartnerparken den 4. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår særdeles rent og pænt, og det virker som om de beboere der træffes hjemme, er rigtig tilfredse med at bo på Gartnerparken. De fysiske rammer og udenoms arealer fremstår meget vedlige/- og velholdte.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicap-området 2010

27.66.08K07-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

21

 

Socialudvalget

28-02-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet – perioden 01.01.10-31.12.10.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 123 i lov om social service.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 01.01.10 - 31.12.10 modtaget i alt 90 indberetninger, der omfatter 32 personer fordelt på 7 tilbud (bo - og dagtilbud).

 

Der er tale om en mindre stigning i antallet af indberetninger på 3 i forhold til antallet af indberetninger i 2009.

 

Der er indberettet efter

·         § 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service.

·         § 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service.

·         § 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service.

 

 

Type                                                                                                 Antal

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer                                             0               

§ 126 om fastholdelse                                                                           78             

§ 126 stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer                       1

§ 127 om tilbageholdelse i boligen                                                            0

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                11

§ 129 om optagelse i særlige botilbud                                                       0

Samlet antal indberetninger                                                                    90             

 

Indberetningernes fordeling på antal personer                                            32

Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud                              7

                                  

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

Alle de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Ingen magtanvendelser, foretaget efter §§ 126,126 stk. 2 og 128, er således foretaget ulovligt.

 

Ingen borgere eller personlige værger har ønsket at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, som udtaler følgende: Handicaprådet anerkender det arbejde, som bosteder og sekretariat laver med hensyn til information om magtanvendelser.

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Årsrapport magtanvendelser 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Socialudvalget

01-12-2010

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

14

 

Socialudvalget

28-02-2011

18

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Udsættes til næste møde med henblik på en afklarende definition af borgere i eget hjem.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

Socialministeriets vejledning nr. 33 af 14.6.2007 vedr. § 122 i lov om Social Service siger i punkt 51: ”Beboere i plejehjem, plejebolig eller lignende, hvor plejen i overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale, har ikke ret til hjælp til sygeplejeartikler og lignende efter § 122, da der kun ydes hjælp i tilknytning til pleje af personer, der vælger at dø i eget hjem eller hospice”.

 

§ 86, stk. 2 i lov om social service siger: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor”.

Socialministeriets vejledning nr. 2 af 5.12.2006 vedr. § 86 i lov om social service siger i punkt 95: ”Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Vedligeholdelsestræning omfatter også træning af personer med kroniske lidelser, i det omfang disse personer har brug for individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.  Ud over træning i eget hjem vil aktiviteterne typisk kunne finde sted på fx dagcentre, i plejecentre og plejehjem mv.”

 

Serviceloven giver således ikke mulighed for, at der udføres palliativ fysioterapi hos beboere i plejeboliger.

 

For at sikre, at alle borgere indenfor Social og Sundhed har samme muligheder foreslås det, at palliativ fysioterapi også kan leveres til beboere i en plejebolig, som har behov for ydelsen. Antallet af beboere i en plejebolig med behov for palliativ fysioterapi er vanskeligt at vurdere, men Social og Sundhed vurderer, at det drejer sig om et mindre antal beboere.

Opgaven vil kunne administreres i virksomheden Hjælpemidler og Genoptræning. Virksomheden råder imidlertid ikke over de nødvendige kompetencer hertil, hvilket kræver uddannelse af 2 personer for at kunne varetage opgaven for beboere i plejeboliger. Udgiften vil beløbe sig til kr. 30.000, som en engangsudgift i 2011 og kan finansieres af midler fra direktørpuljen.

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

4.
Høringssvar BPC`S MED udvalg (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

5.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010

27.12.16K09-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 14. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, giver udtryk for at de meget tilfredse med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer fremstår som nye, medens udenomsarealerne fortsat fremstår temmelig ufærdige og sine steder ikke er i stand til at byde beboerne, medarbejdernes samt gæsternes de mest optimale forhold.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Tilsynsrapport Stenbanen 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011, ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 512.355 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 148.531 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Ældre i Bevægelse søger § 18-midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion

27.15.12Ø40-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

24

 

Socialudvalget

28-02-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Ældre i Bevægelse søger om midler til transport af mindre mobile ældre til stolemotion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Udsættes. Afventer regnskab.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Bevilget kr. 10.000.

Sagsfremstilling

Ældre i Bevægelse har til formål, at give ældre borgere mulighed for mangeartede fysiske aktiviteter og dermed bedre livskvalitet i form af tværfaglig ældreidræt og stolemotion.

Målgruppen for ansøgningen er mindre mobile hjemmeboende ældre, som ønsker at komme i gang såvel fysisk som psykisk i form af socialt samvær.

 

Det ansøgte beløb skal dække transport af de mindre mobile ældre, som ikke selv er i stand til at transportere sig til og fra stolemotion i Aakirkeby Hallerne. Der deltager ca. 55 på holdet, hvoraf 15 bliver transporteret med foreningens bus, som køres af frivillige ulønnede ældre. Beløbet skal dække transporten i 2011.

 

De foregående år er der bevilget 10.000 kr. til transport, men da driftsudgifterne de seneste år er steget en del, dækker beløbet ikke længere den reelle udgift til brændstof.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 12.000 kr.

 

I både 2009 og 2010 var det bevilligede beløb på 10.000 kr.

Foreningen har ingen formue.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældre i Bevægelse har nu fremsendt regnskab for Aakirkeby Idrætsforenings bus, som benyttes til transport samt kvittering for indbetaling af 10.000 kr. i 2010.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i årligt symposium samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Lydavis søger § 18-midler til deltagelse i symposium samt drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Bevilget kr. 30.000.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis, hvis formål er at producere lydavis til gavn for blinde og svagsynede, søger midler til deltagelse i årligt symposium og til forsikring, telefon, kørsel m.m. Foreningen har pt. 43 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 30.000 kr.

·         Årligt symposium   15.000 kr.

·         Driftsudgifter        15.000 kr.

 

I både 2008, 2009 og 2010 har foreningen fået bevilget 30.000 kr. til symposium og drift.

 

Foreningens formue udgør pr. 31.12.2010 6.861 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Foreningen for Førtidspensionister søger § 18-midler til drift og arrangementer

27.15.12Ø40-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Foreningen for Førtidspensionister søger § 18-midler til driftsudgifter og arrangementer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Bevilget kr. 35.000.

 

Sagsfremstilling

Foreningen for Førtidspensionister, som tæller 117 medlemmer, arbejder også for skåne-, fleksjobbere og langtidssyge. Foreningens hovedaktiviteter er at være bisidder, rådgivning/telefonrådgivning, stolemotion, udgivelse af medlemsblad og arrangementer.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 87.531 kr.

Pr. 31. december 2010 havde foreningen en formue på 10.487 kr.

Foreningen fik i 2010 bevilget 35.000 kr. og i 2009 40.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Overskuddet i regnskabet for 2010 dækker over følgende poster

·         Tilskud til skilt, som endnu ikke er indkøbt                      4.000 kr.

·         Kontingenter for 2011, som er indbetalt i 2010                3.275 kr.

·         Tilskud fra § 18-midler til husleje i jan. og feb. 2011         2.560 kr.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Foreningen af Danske DøvBlinde søger § 18-midler til erfagruppe

27.15.12Ø40-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

24

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Udsat.

Sagsfremstilling

Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB), som er en politisk styret handicapforening, søger om tilskud på vegne af frivillige erfagrupper for døvblinde.

 

FDDB fokuserer på at udbrede et større kendskab til døvblindhed samt skabe bedre vilkår for døvblinde.

 

Erfagruppen for døvblinde, der arrangeres af døvblinde, er en nystartet lokal aktivitet i 2010 og tæller ni deltagere. Møderne består af erfaringsudveksling mellem døvblinde omkring deres dobbelthandicap. Der fokuseres på tryghed og forståelse fra ligesindede, støtte og hjælp i hverdagen samt imødegåelse af social isolation og tilbagetrækken fra netværk/samfundet. Erfagruppen fungerer derfor som en selvhjælpsgruppe og mødested, hvor formålet er at deltagerne får redskaber af både fysisk og psykisk karakter til at leve med døvblindhed.

 

Erfagruppen har én leder, der står for den frivillige indsats. Lederen, som selv er døvblind, arrangerer foredrag, møder og udflugter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 19.000 kr. til rejseudgifter, kørsel, administration, mødeudgifter samt arrangementer.

 

Foreningen havde pr. 31. december 2009 en egenkapital på 9.168.854 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

25

 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Formanden har været til møde med Ældrerådets Følgegruppe for Social og Sundhed. Redegørelse personsag givet. Redegørelse over antal klagesager sidste halvår 2010 givet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

26

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Punkterne 9, 10 og 19.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Plejecenter Snorrebakken 2. etape – projekteringsbevillinger.

82.06.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape sættes i gang med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. februar 2011. Der ansøges om en projekteringsbevilling til udarbejdelse af grundlaget for opstarten, herunder tilknytning af faglig og økonomiske rådgivere samt til udbud af totalrådgiveropgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

at der gives en anlægsbevilling til opstart af projektet på 6.591.000 kr. inkl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 227.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 6.591.000 kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret af likvide aktiver,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 227.000 kr. ekskl. moms til servicearealer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2011, og

at anlægsbevillingerne gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget den 28. februar 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 26. august 2010, at byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape skulle gennemføres og den 24. februar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen udbudsformen samt processen for gennemførelsen af byggeriet.

Der søges om anlægsbevillinger til igangsætning af projektet og processen med faglige og økonomiske rådgivere, arkæologiske undersøgelser, Byggeudvalgs-, Styregruppe- og arbejdsgruppemøder samt til at udbyde og udpege den totalrådgiver, som skal projektere og gennemføre projektet for kommunen.

Udgifterne hertil er anslået til 5.500.000 kr. ekskl. moms, hvilket medfører behov for en anlægsbevilling til boligdelen på 6.591.000 kr. inkl. moms og en anlægsbevilling til servicearealer på 227.000 kr. ekskl. moms, i alt 6.818.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for Plejecenter Snorrebakken 2. etape ligger som oplæg til Skema A på 101.503.020 kr. incl. moms. Heraf udgør den samlede udgift til de 60 boliger 97.498.159 kr. fordelt med rammebeløbet på 94.545.000 kr., 953.159 kr. til en indeksregulering og 2.000.000 kr. som en merpris for at opnå energiklasse 2015, alle beløb incl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 4.004.861 kr. incl. moms som svarer til 3.220.000 kr. excl. Moms.

 

Den samlede kommunale udgift forventes at blive 9.389.742 kr., som er incl. kommunens udgift til grundkapital (14 %) 13.369.742 kr., udgifterne til servicearealerne på 3.220.000 kr., indtægten for salg af grund på 4.800.000 kr., og servicearealtilskud på 2.400.000 kr.

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 649.988 kr. netto.

Økonomien fremgår af vedlagte bilag.

 

Der er i budgettet for 2011 afsat et rådighedsbeløb til servicearealer på Plejecenter Snorrebakken på 2,6 mio. kr., mens der ikke er afsat rådighedsbeløb til boligdelen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Projektbevilling - oversigt (PDF)

2.
Økonomisk oversigt (oplæg til Skema A) (PDF)