Referat
Socialudvalget
28-03-2011 kl. 12:00
Mødelokal C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence
  åbent 3 Aftaleopfølgning for 2010 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 4 Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 5 Månedlig budgetopfølgning februar 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 for Socialudvalget
  åbent 7 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand ugerne 1 - 6
  åbent 8 Beskæftigelsesprojekt på det sociale område
  åbent 9 Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010
  åbent 11 Overgange fra barn til voksen
  åbent 12 Fusion af støttekorpset i Rønne Botilbud og støttekorpset i Psykiatri og Handicap
  åbent 13 Forslag til 3-årigt udviklingsprojekt til klubhusudvikling på Bornholm i samarbejde med FontænehuseneDanmark
  åbent 14 Afdækning af behovet for boliger til hjemløse/boligløse
  åbent 15 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010
  åbent 16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010
  åbent 17 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 18 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010
  åbent 19 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010
  åbent 20 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010
  åbent 21 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010
  åbent 22 Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010
  åbent 23 Praksisplan for fysioterapi 2011-2014
  åbent 24 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 25 Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til rejse- og driftsudgifter samt arrangementer
  åbent 26 Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter
  åbent 27 Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter
  åbent 28 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, inventar og vedligeholdelse samt driftsudgifter
  åbent 29 Bruger- og pårørenderåd ved Plejecenter Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, transport samt underholdning
  åbent 30 Lænken Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser samt opsøgende arbejde
  åbent 31 HjerneSagen Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser samt driftsudgifter
  åbent 32 Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge
  åbent 33 Gensidig orientering
  åbent 34 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence

00.22.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget anbefaler

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 2. etape – nedsættelse af Byggeudvalg, samt det nedsatte udvalgs og Bedømmelsesudvalgets ønskede kompetencer.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det foreslåede Byggeudvalgs sammensætning anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

b)     at Byggeudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

c)     at Bedømmelsesudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for gennemførelsen af Plejecenter Snorrebakken 2. etape i mødet den 24. februar 2011.

Der er forudsat i godkendelsen, at der er en række forhold i proces- og tidsplanen for gennemførelsen af processen og byggeriet, at Byggeudvalget bliver tilført en række kompetencer og at der samtidig tages stilling til Byggeudvalget sammensætning.

 

Derfor anbefales følgende:

 

Byggeudvalgets sammensætning:

Birger Rasmussen – Kommunalbestyrelsen (V) formand

Leila Lindén – Kommunalbestyrelsen (A)

Kenth Halfdan Ferning – Kommunaldirektør

Vibeke Juel Blem – Områdechef

Knud Erik Thomsen – Projektleder

 

Byggeudvalgets opgave er, efter indstilling fra Styregruppen, at træffe beslutning om overordnede forhold, herunder beslutte og indstille til videre politisk behandling.

 

Byggeudvalget ønsker følgende kompetencer:

-         Godkende byggeprogram/udbudsmateriale vedr. totalrådgivningsudbuddet.

-         Udvælge 5 deltagere blandt de prækvalificerede ansøgere i totalrådgivningsudbuddet.

-         Vælge udbudsform i forbindelse med fagentrepriseudbud (prækvalifikation eller offentligt udbud).

-         Indstille vindende fagentreprenører og anlægsbudget til politisk behandling.

 

Derudover anmodes om kompetence til Bedømmelsesudvalget (Styregruppe og Byggeudvalg) til udpegning af den vindende totalrådgiver, som skal forestå projekteringen af byggeriet i samarbejde med den kommunale nedsatte organisation.

 

Der vedlægges en tidsplan, hvoraf de enkelte godkendelser og beslutninger forventes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Aftaleopfølgning for 2010 indenfor Socialudvalgets område

00.01.00P27-0637

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til principper og forudsætninger for aftalestyring i BRK, skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på, hvorvidt virksomheden har efterlevet indholdet i sidste års aftale. Opfølgningen er et redskab til sikring af den løbende dialog mellem virksomhederne og det politiske system. Endvidere skal opfølgningen sikre, at den enkelte virksomhed har udført de ydelser, der har stået i aftalen for det pågældende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede aftaleopfølgning indenfor Socialudvalgets område omfatter virksomhederne på:

Politikområde 5 Ældre: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og DeViKa.

Politikområde 6 Psykiatri og Handicap: Hjælpemidler og Genoptræning, Kommunikationscentret, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, SACS og Psykiatri og Handicap.

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling: Den Kommunale Tandpleje. 

 

Af resuméerne fra virksomhedernes aftaleopfølgning for 2010 fremgår følgende:  

 

 

 

Politikområde 5:  Ældre

Visitation Ældre:

Budget overholdt. Visitatorerne har et meget tæt samarbejde med teamledere i døgnplejen, hvor alle klienter gennemgås for at kunne fastholde den stramme visitering. Samtidig arbejdes der meget med effektiviseringer alle steder i virksomheden, for at opretholde servicen overfor borgerne på alle fagområder. UTH (utilsigtede hændelser) er implementeret på tværs af alle virksomheder. KRAMS faktorerne arbejdes der løbende med i alle dele af virksomheden.

 

DeViKa:

En brugerundersøgelse i marts 2010 viste, at der er stor tilfredshed med de leverede ydelser.

Der er endvidere arbejdet seriøst med mål og indsatsområder. Virksomheden har brugt mange ressourcer i forbindelse med nedlæggelse af køkkener og rokade blandt de ansatte, det har således ikke været muligt, at arbejde med KRAMS indsatsen ”motion på arbejdspladsen”.

Der er gennemført beregninger og vurderinger af, om menuplanen lever op til anbefalingerne. Der regnes på, at et måltid består af hovedret og biret. Målet er opnået, bl.a. ved at der tilsættes grøntsager i retterne.

 

Døgnplejen Bornholm

Et udviklende, travlt, spændende og aktivt år for alle ledere og medarbejdere i virksomheden.

Medarbejdere og ledere har udvist et stort engagement for at få løst de givne kerneopgaver på den mest hensigtsmæssige, fleksible og rationelle måde, og med fokus på kvaliteten. Alle medarbejdere og ledere har medvirket i udviklingsprojekter i og på tværs af virksomheden/virksomhederne, samt på koncernniveau, herunder Innomate, hvor virksomheden var projektvirksomhed. Der har i virksomheden specielt været fokus på budget og budgetredskabshåndtering, effektivitet, implementering af ny budgetmodel, IT, elektronisk kommunikation og IT redskaber, LEAN, arbejdsmiljø, udvikling og implementering af værdier og personalepolitikker, rummelighed, kompetenceudvikling, medicinhåndtering, dokumentation, arbejdet med KRAMS faktorerne, nærhed og omsorg, samt udvikling og fastholdelse af den attraktive arbejdsplads.

 

Bornholms Plejehjem og – centre

BPC har i 2010 arbejdet målrettet med de indsatsområder, der har været mulige, og har primært prioriteret tiltag med udgangspunkt i have beboerne/borgerne i centrum. Grundet hurtigere lukning af Østermarie og Sandvig plejehjem medio 2010, har BPC i halvdelen af året

haft fokus på lukninger, og især at sikre trygge flytninger af beboere til andre plejehjem/plejecentre. BPC har yderligere arbejdet målrettet med genopretning af den økonomiske situation, hvilket er lykkedes, men som også har medført, at fokus har været på en stram styring ud i det enkelte team/hus, på bekostning af opfølgning og yderligere udvikling af målene. Dermed ikke sagt, at der ikke er sket udvikling på andre områder, men som blot ikke er synliggjort i aftalen for 2010.

 

Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap

Nexøhuset

2010 har i Nexøhuset været præget af fondsprojekter og nybyggeri. Vores opmærksomhed på beboernes mulighed for få flere valg har været i centrum i begge fondsprojekter. Hvilket har vist os at beboerne i Nexøhuset kan give tydelig respons på hvad de vil og ikke vil, og at de gennem brug af teknologiske løsninger kan få større indflydelse og magt over eget liv. På personale siden har vi haft stor succes med rygestopkursus, 80% af rygerne deltog og 50% af dem er stadig stoppet her 4 mdr. efter kurset sluttede. I forbindelse med stress valgt at flytte fokus fra stress til trivsel for at have en mere positiv indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder bevidst på at udtrykke os positivt om de udfordringer vi har, så vi i fællesskab går efter løsninger.

 

Rønne Botilbud

Rønne Botilbud har i år 2010 fortsat arbejdet med fusionsprocessen. Derudover har indsatsen været centreret omkring målopfyldelse i forhold til beboerne/brugerne. I forhold til brugerindflydelse er der i alle afdelinger oprettet formaliserede ”Brugerråd”, som sikrer beboerne medindflydelse/medbestemmelse.

I Rønne Botilbud har der været fokus på sund livsstil og kost. Personalet er opmærksomme på at bibringe beboerne/brugerne viden om og forståelse for, hvad en sund kontra en usund livsstil, har af indvirkning på livskvalitet, overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme.

 

Psykiatri- og Handicap

Psykiatri og Handicap har med det nedenstående redegjort for sit arbejde med Aftalen for 2010. Der er arbejdet med alle mål, hvoraf de fleste er nået. Der er mål, som i deres karakter, er fortløbende processer, som for eksempel KRAMS. Der er mål, hvor virksomheden med samarbejdspartnerne er blevet enige om, at indikatorerne for målopfyldelse med fordel kunne ændres, som for eksempel et snævert samarbejde med Visitation Ældre, samt Hjælpemidler og Genoptræning i stedet for etablering af et korps af terapeuter i målet om myndighedsudøvelse.

Der er mål, hvor Socialudvalget skal have forelagt en del materiale, før mål kan siges at være opfyldt, som for eksempel på Misbrugsområdet.

Endeligt er der mål, der endnu ikke er færdiggjort, som for eksempel målet med indsatser overfor borgere med autisme.

 

Røbo

Det har været et turbulent år, rent personalemæssigt. I alt har virksomheden haft 4 personaler, der har været langtidssyge. Det kan mærkes på en lille virksomhed. Trods dette har beboerne haft det godt, er glade for den smukke indhegning rundt om det meste af grunden, så de kan gå i fred for fremmede hunde og deres efterladenskaber. Virksomheden fortsætter i år 2011 med at få hegn om det hele.

Virksomheden har ikke opfyldt aftalen om at få et bruger/pårørende råd, men afventer sekretariatets model.

 

Kommunikationscentret

Aftaleopfølgningen og arbejdet med nedenstående indsatsområder har betydet, at der nu er udarbejdet forretningslinjer og standardvedtægter for flere af områderne.  Det har været vigtigt for arbejdet, at flere af i indsatsområderne har været gennemgående flere år. Virksomheden har således haft mulighed for at gå mere i dybden med indsatsen og opfølgningen.

 

Klintebo

Klintebo har opfyldt de mål det var muligt at opfylde. Området har ikke brugt de bevilgede midler til seksualvejledning, da beløbet blev sparet væk i forbindelse med genåbningen af budgetterne for 2010. Virksomheden har ikke drøftet endsige implementeret de overordnede retningslinjer for brugerinddragelse, da retningslinjerne endnu ikke er færdige. Til gengæld har virksomheden løbende drøftet metoder for brugerinddragelse og gør det stadig både på i personalemøder og i Beboer/Pårørenderåd.

Virksomheden har kortlagt behovet for dagtilbud til de aldrende udviklingshæmmede, der bor på Klintebo og fundet ud af at beboerne foretrækker, at være der, hvor de er. Dette gælder både for dem, der har et dagtilbud og for dem, der går hjemme.

Virksomheden har haft fokus på rygning og overvægt, med det resultat at virksomheden har færre rygere og mindre overvægt. Medudvalget har udpeget en sundhedsambassadør, som bliver uddannet i 2011.

 

SACS

Det er SACS´ vurdering at målene er opfyldt ca. 80 %. Seksualvejledning til handicappede er politisk sparet væk i 2010. SACS har deltaget aktivt i kortlægning og analysearbejdet, og arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejdet. I forhold til brugerinddragelse bliver der holdt brugermøder. Der mangler fortsat at få nedskrevet, hvordan SACS kan nå alle. SACS har arbejdet aktivt med Kost, motion og rygning i forhold til målene.

 

Hjælpemidler - og Genoptræning

Virksomheden har i 2010 arbejdet med opfyldelse af de opstillede mål og har derudover haft en daglig drift præget af mange opgaver, opgavemængder, som vokser i antal og kompleksitet, samt implementering af nyt IT-system. Især har Genoptræningsenheden haft en dokumenterbar stigning af opgaver efter Sundhedsloven, og Hjælpemiddelenheden har haft store udfordringer med implementeringen af Rambøll Cares hjælpemiddelmodul. 

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Den Kommunale Tandpleje
I 2010 har Tandplejens patientgrundlag været ca. 8.500 børn og unge samt 217 omsorgstandpleje-patienter. Ressourcerne er løbende tilpasset det aktuelle patientgrundlag. Også i år har vi fortsat den målrettede individuelle indsats og fastholdt tandsundheden på niveau med tidligere år. Sammenlignet med Region Hovedstaden og landsgennemsnittet har vi gode resultater på alle parametre. Vi forventer at fastholde det nuværende lave niveau men ikke yderligere fald i cariesmængden fremover, også set i lyset af børn og unges store forbrug af slik og læskedrikke. I oktober 2010 tiltrådte den nye special-tandlæge. I overgangsperioden, hvor Tandreguleringsklinikken har været uden ansat specialtandlæge, er der oparbejdet ventetid på visitation og igangsætning af tandreguleringsbehandlinger, men vi forventer at ventetiden vil falde igen i 2011 -12. Udskiftningen af Tandreguleringsklinikkens inventar blev planlagt sammen med den nye specialtandlæge i efteråret, men er først gennemført februar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Visitation Ældre (DOC)

2.
Døgnplejen Bornholm (DOC)

3.
DeViKa (DOC)

4.
Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

5.
Bornholms kommunale Tandpleje (DOC)

6.
Nexøhuset (DOC)

7.
Rønne Botilbud (DOC)

8.
Røbo (DOC)

9.
Kommunikationscentret (DOC)

10.
Klintebo (DOC)

11.
SACS (DOC)

12.
Hjælpemidler - og Genoptræning (DOC)

13.
Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område   

00.01.00Ø02-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

5

 

Socialudvalget

28-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest primo juni 2011 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Sagen omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde, herunder oplæg til indledende drøftelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og aftaler for 2012 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område primo marts måned   

c)     at der planlægges et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 16. maj kl. 11.00 med henblik på behandling af udvalgets budgetbidrag

d)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2012

e)     at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes onsdag den 9. marts hele dagen og torsdag den 17. marts indtil kl. 13.30.

c) Den 16. maj kl. 11 godkendes - dog med mulighed for at ændre tidspunktet.

d) Drøftet.

e) Drøftet.

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at de fremstillede mål anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Godkendt.

b) Der arbejdes videre med konkrete forslag for at kunne overholde de af ØKE udmeldte rammer.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest 10. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag indenfor de af ØKE udmeldte økonomiske rammer, herunder forslag til op- og nedprioriteringer indenfor udvalgets område. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene. Det fremgår af oversigten over rammereduktionen fordelt på udvalg, at Socialudvalgets budgetramme er reduceret med godt 12. mio. kr. årligt.

 

Socialudvalget har på nuværende tidspunkt drøftet forslag om opprioriteringer til madordning i leve- og bomiljøer i forbindelse med etablering af plejeboligbyggeriet på Snorrebakken samt til forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

Det skal bemærkes, at der i budgetoverslagsår 2012 er indlagt en forudsætning om en rammereduktion på 20 mio. kr. som forsøges nået gennem effektiviseringer. Arbejdet med at finde de 20 mio. kr. i effektiviseringsgevinster er igangsat og målet er, at de skal være fundet inden udgangen af februar 2011. I marts behandler ØKE resultatet af effektiviseringsprocessen, hvorefter den videre behandling af effektiviseringsforslagene meldes ud til fagudvalgene.

 

Mål for 2012

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april. Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende

strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes

og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

   

Dialogmøder

For at inddrage organisationen i målarbejdet inden målene fremsendes til 1. budgetseminar foreslås forårets dialogmøder med virksomhederne afholdt primo marts 2011. Socialudvalget får dermed mulighed for – efter dialog med virksomhederne – at beslutte udvalgets oplæg til 2012-mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er afholdt dialogmøder henholdsvis den 9. og 17. marts med virksomhederne inden for ældre- og handicapområdet og med Handicapråd og Ældreråd. Udvalgets forslag til mål indenfor politikområderne 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling blev gennemgået her og drøftet. 

Der er udarbejdet bilag indeholdende målene for politikområderne som vedh. dagsordenen.

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Proces for budget og mål for 2012 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

2.
Budgetvejledning 2012 (PDF)

3.
Budget og mål 2011: Politikområde 5 Ældre (DOC)

4.
Budget og mål 2011: Politikområde 6 Psykiatri og Handicap (DOC)

5.
Budget og mål 2011: Politikområde 17 Sundhed (DOC)

6.
Budget og mål 2011: Politikområde 18 Forebyggelse og behandling (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

7.
Mål SU-05+06+17+18-1 (DOC)

8.
Mål SU-05-1 (DOC)

9.
Mål SU-05-2 (DOC)

10.
Mål SU-06-1 (DOC)

11.
Mål SU-06-2 (DOC)

12.
Mål SU-06-3 (DOC)

13.
Mål-SU-17-1 (DOC)

14.
Mål-SU-17-2 (DOC)

15.
Mål-SU-18-1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Månedlig budgetopfølgning februar 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo februar 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Fokusopfølgning februar 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 for Socialudvalget

00.30.00Ø09-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Budgetforliget for 2011 indeholdt en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgning tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Udvalget forudsætter total budgetoverholdelse i 2011, og ønsker til næste møde forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug med særlig fokus på politikområde 4 - Sociale ydelser, idet disse ydelser udløses i beskæftigelsesområdet. 

 

Sagsfremstilling

Politikområde 4 – Sociale ydelser

Det forventes at budget 2011 overskrides med ca. 4,5 mio. kr.

 

Politikområde 05 Ældre

Overordnet set forventes ældreområdet, at komme ud med et samlet overskud i 2010 på ca. 13,9 mio. kr., og det forventes at området overholder budgettet i 2011.

 

Det forventes, at DeViKa overholder budgettet i 2011, samt afdrager på det tidligere oparbejdede merforbrug som aftalt.

 

Der er afholdt økonomiopfølgningsmøde fredag den 18. marts med virksomhederne: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre. Tilbagemeldingerne herfra er, at virksomhederne forventer at overholde budgettet i 2011. 

 

Sekretariatspuljen forventer at overholde budgettet i 2011.

 

Politikområde 6 – Psykiatri og handicappede

Bo- og dagtilbuddene forventer, at overholde budgettet i 2011.

 

Kommunikationscentret forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2011.

 

Hjælpemidler og genoptræning har i 2010 et mindreforbrug på den overførbare del på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på den ikke-overførbare del på 3,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I 2011 forventes der, ud fra tidligere års erfaringer, et merforbrug på 2,5 mio. kr.

 

Psykiatri- og Handicapvirksomheden forventer et overskud i 2010 på den overførbare del på kr. 1,3 mio. kr. og overskud på den ikke-overførbare del på 0,6 mio. kr. Budgettet forventes overholdt i 2011.

 

Sekretariatet for politikområde 06 forventer, at overholde budgettet i 2011.

 

Politikområde 17 Sundhed

Kommunerne i Region Hovedstaden følger udviklingen i økonomien tæt gennem møder med Regionen.

 

Politikområdet 18 Forebyggelse og behandling

Budgettet for området forventes overholdt i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand ugerne 1 - 6  

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 6 i 2011 var i alt 1.620 brugere, som modtog i alt 7.311 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,51 time. I uge 1 i 2011 var i alt 1.611 brugere, som modtog i alt 6.973 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,33 time. Brugerantallet er steget med 9 og timerne pr. uge er steget med 338 timer.

Til sammenligning var der i uge 6 i 2010 i alt 1.640 brugere med i alt 7.537 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,60 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.617 brugere med 7.198 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.55 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

-                       

-                      Uge

-                      Antal

-                      Brugere

-                      Timer

-                      Gennemsnit pr bruger

-                      2011

-                      6

-                      1.620

-                      7.311

-                      4,51

-                      2011

-                      1

-                      1.611

-                      6.973

-                      4,33

-                       

-                      Ændring fra uge 1 til 6

-                       

-                      +9

-                       

-                      +338

-                       

-                      2011

-                      2010

-                      Gennemsnit

-                      1.617

-                      1.623

-                      7.198

-                      7.055

-                      4,45

-                      4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 6 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 2 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2010 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Uge 9 i 2011 vedr. ledige boliger: 7 klarmeldte plejecenterboliger, 5 ikke klarmeldte plejecenterboliger og 1 ikke klarmeldt plejehjemsplads. 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Beskæftigelsesprojekt på det sociale område

27.35.08A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

9

 

Socialudvalget

28-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 blev der afsat 1,0 mio. kr. til et beskæftigelsesprojekt på det sociale område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social - og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at projektbeskrivelse og budget sendes i høring i Handicaprådet og berørte MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social - Sundhed til Socialudvalget

at projektbeskrivelse og budget godkendes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Naturstyrelsen har et ønske om at nytænke Christianshøjkroens fremtidige anvendelse.

 

Særlig én anvendelsesmulighed virker oplagt, nemlig at Christianshøjkroen skal være et fyrtårn for produktion af velfærdsydelser indenfor naturoplevelser.

 

I forbindelse med vedtagelse af budgettet 2011 blev der afsat en pulje til fremme af beskæftigelsesmulighederne for grupper af udsatte borgere. Til dette foreslås det, at der igangsættes et projekt – Projekt Christianshøjkroen, som enten kan være beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.

 

Projekt Christianshøjkroen foreslås drevet som et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen, hvis mål, udover det ovennævnte, vil være at tilbyde beskæftigelse og afklaring til borgere, der står udenfor det normale arbejdsmarked.

 

På den måde understøttes såvel kommunens vækststrategi, målsætninger inden for det sociale område og statens vision om aktivering af de statslige naturarealer i udkantsområderne gennem at passe på naturen og levere naturoplevelser for alle.

 

Det vurderes at Projekt Christianshøjkroen vil kunne rumme 10 deltagere af gangen med løsning af opgaver indenfor bl.a.:

 

 

Opgaverne vil være med til at definere Christianshøjkroen som en arbejdsplads. Derved indgår kroen og dets ansatte i et fagligt arbejdsfællesskab med Naturstyrelsen øvrige medarbejdere.

 

For at sikre den skovfaglige identitet er det essentielt, at der på kroen er ansat en person under skovriderens ledelse. Denne persons løn finansieres af projektet. Det samme gælder ansættelsen af køkkenlederen til cafedelen.

 

Som udgangspunkt vil aktiviteterne være rettet mod naturen og naturoplevelserne. Naturstyrelsen lægger arealer, uniform, materiel og arbejdsopgaver til.

 

Det er målet at drift og vedligehold af Projekt Christianshøjkroen på sigt, skal kunne finansieres af aktiviteterne på stedet. For at fastholde målet foreslås det, at der udarbejdes en partnerskabsaftale, der præciserer, beskriver og fastlægger ansvar, aftaler og arbejdsopgaver mellem de deltagende parter, samt beskriver vilkårene for deltagerne.

 

Projekt Christianshøjkroen tænkesrette sig mod borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer samt begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som derfor er berettiget til beskyttet beskæftigelse efter f.eks. servicelovens §§ 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter § 104.

 

Projektet skal sætte fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer som nøglen til succes. Der skal være plads til at vokse med opgaven i et tempo tilpasset den enkeltes baggrund, ressourcer og engagement. Samtidig lægger Naturstyrelsen vægt på et fordomsfrit arbejdsmiljø med plads til forskellighed, og at alle på arbejdspladsen indgår i et ligeværdigt forhold.

 

I et tæt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen Bornholm, og efter beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver, visiterer Bornholms Regionskommune (Psykiatri og Handicap, samt Kommunikationscentret) borgere til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budgettet for 2011 og frem og LEV Bornholm har over en treårig periode afsat 100.000 kr.

Af det vedlagte budgetforslag fremgår, at der i år 1 forventes et mindreforbrug på 483.000 kr. i forhold til bevillingen. Dette mindreforbrug forventes at stige i overslagsårene, og foreslås primært hensat til at imødekomme evt. flere brugere og en fastlæggelse af aflønning til målgruppen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 28. marts 2011

Projekt Christianshøjkroen har været sendt i høring i Handicaprådet og de berørte MED-udvalg.

 

Der er indgået høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og SACS.

 

Af høringssvarene fremgår det:

 

SACS MED-udvalg den 16. marts 2011:

SACS mener, at det er meget positiv, at der etableres flere tilbud om beskæftigelse for voksne mennesker med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (udviklingshæmning).

Vedr. målgruppen henvises der til Serviceloven §§ 103, 104 som er en meget bred defineret målgruppe. Erfaringsmæssigt opstår der ofte mobning og social udstødelse af de svageste, når man blander forskellige målgrupper som f.eks. mennesker med sindslidelser sammen med mennesker med udviklingshæmning. 

 

Med udgangspunkt i ”Skovhjælper projektet” vi vil gerne gøre opmærksomme på at dette projekt er målrettet til mennesker med udviklingshæmning.

 

Det er SACS vurdering, at det er meget vigtigt at der i projektbeskrivelsen: ”Projekt Christianshøjkroen – Basen for Naturoplevelser” er taget højde for både den socialpædagogiske indsats og den skovfaglige indsats.

 

SACS MED-udvalg vil gøre opmærksom på at i: ”Beskæftigelsesprojekt på det sociale område punkt 9” er der kun nævnt det skovfaglige.

 

Handicaprådet d. 17. marts 2011:

Handicaprådet finder, at det er et godt projekt, og ønsker at få en orientering om et år.

 

Høringssvarene er vedh. sagen.

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Budget for projekt Christianshøj (XLS)

2.
Projektbeskrivelse Christianshøj (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

3.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar SACS (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011

81.38.06P35-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

10

 

Socialudvalget

28-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra 2011. Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011.

Sagen har været sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at afrapporteringen sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet  

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at afrapporteringen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

b)     at det videre anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger nu afrapportering fra grupperne således:

 

Gruppe 1) Kortlægning.

Formål: Skabe overblik over medarbejdere i virksomheden, hvilke opgaver der skal løses og hvilke samarbejdsrelationer der findes.

Hvordan: Skematisk opgørelse over medarbejdere, opgaver og samarbejdsrelationer foreligger. Arbejdet fortsætter i en interessetilkendelsesproces. 

 

Gruppe 2) Èn indgang.

Formål: Sætte borgeren i centrum, og sikre at borgeren oplever, at kunne komme i kontakt med Borger og Sundhed. 

Hvordan: Telefonisk indgang: Telefonomstilling, ét hovednummer, reception/ekspedition på Ullasvej 43, Rønne - tilgængelighed.

Hvordan: Digital indgang: Hjemmeside udbygges/opbygges logisk og tilgængeligt og med al relevant information for området.

 

Gruppe 3) Visitation – myndighed.

Formål: Én indgang. Samle relevante myndighedsopgaver/visitation.

Hvordan: Det er som udgangspunkt visitation, der har myndighedsfunktionen. Myndigheds-funktion vedr. § 117 (individuel transport) forslås dog flyttet til Psykiatri og Handicap. Indsamling af oplysninger skal ske ved brug af samme arbejdsredskab/funktionsvurdering.  

 

Gruppe 4) Event.

Formål: Skabe fælles kultur.

Hvordan: Afholdelse af temadag m.m. Ikke stationær – løbende proces.

 

Gruppe 5) Intern organisering.

Formål: Opbygge den interne organisering.

Hvordan: Stillingtagen til MED- og sikkerhedsorganisering. Samkøring af diverse politikker.

 

Gruppe 6) Uddannelse.

Formål: Sundhedspædagogik, undervisning og vejledning – afklaring af snitflader – fokus på øget samarbejde.

Hvordan: Fælles undervisning/fyraftensmøder/fælles møder. Afklare arbejdsområder, udveksle erfaringer.     

 

Gruppe 7) Omplaceringer.

Formål: Arbejds- og fagfællesskaber.

Hvordan: Forslag til procedure, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får mulighed for i en fælles proces med ledelsen at tilkendegive interesser.

 

Gruppe 8) Forebyggelsesfonden.

Formål: Undersøge mulighed for at søge midler i Forebyggelsesfonden til et sundhedsfremme-projekt.

Hvordan: Finde ídéer til projektindhold, sammensætte projekt – projektansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder -0,5 mio. kr.

Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Afrapporteringen har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i Med-udvalgene ved: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Social- og Sundhedssekretariatet.

 

Der er indgået høringssvar fra:

MED-udvalget ved Hjælpemidler og Genoptræning har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Visitation Ældre: Overordnet finder virksomheden ideen god, men kan se visse udfordringer, idet virksomheden pt. er placeret på 4 forskellige lokationer.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, som anbefaler etableringen af den nye virksomhed "Borger og Sundhed" ved en sammenlægning af Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Forebyggelse og Sundhed (i dag en del af Social- og Sundhedssekretariatet). Visionen om at etablere én indgang på området vil forenkle mulighederne for borgerne. I forbindelse med sammenlægningen opfordres til, at medarbejderne fortsat inddrages i opbygningen af den nye virksomhed, og at man er opmærksom på det særlige behov for samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet som opgaverne der varetages af Forebyggelse og Sundhed forudsætter. Det skal anbefales at man, når virksomheden er etableret, overvejer muligheden for at også andre aktører på sundheds- og forebyggelsesområdet, f.eks. at sundhedsplejerskerne, bliver en del af virksomheden for derved at videreudvikle realiseringen af visionen om "én indgang for borgerne" på området.

 

Ældrerådet afgiver herved følgende udtalelse i anledning af høring vedr. ”Borger og Sundhed” efter Ældrerådets behandling af sagen den 15. marts 2011: Ældrerådet tog afrapporteringen til efterretning, og anbefaler i øvrigt målet om at etablere én indgang på området for borgerne. Ældrerådet forudsætter at borgerne orienteres og at arbejdsgruppernes arbejde fortsættes, samt at disse efterfølgende evaluerer med fornuftige intervaller.

 

Handicaprådet finder, at det er et godt materiale der foreligger. Handicaprådet peger på det gavnlige i én indgang, bl. a. i form af en udbygget hjemmeside. Handicaprådet ønsker, at der sker information om den nye virksomhed til brugere og andre samarbejdsparter.

 

Ad hoc MED Borger og Sundhed har den 21. marts 2011 forholdt sig til de indkomne høringssvar.

”Generelt er høringssvarene positive, men opmærksomheden henledes på:

·        logistik (flere lokationer)

·        information til borgerne (herunder hjemmeside)

·        fortsat medarbejderinddragelse

·        fortsat samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

·        videreudvikling af vision om ”én indgang”.

Ad hoc MED Borger og Sundhed vil arbejde videre med ovennævnte opmærksomhedspunkter i arbejdsgrupper.

Herudover er der et ønske om, at samle centrale aktører på forebyggelsesområdet. Der vil på sigt blive arbejdet videre med dette.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Bilag til gruppe 2) (DOC)

2.
Afrapportering 8. februar 2011 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

3.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

4.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

5.
Høringssvar Sekretariatet (DOC)

6.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

7.
Tilbagemedling fra Ad hoc MED Borger og Sundhed (DOC)

8.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010

27.12.16K09-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

19

 

Socialudvalget

28-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 14. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, giver udtryk for at de meget tilfredse med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer fremstår som nye, medens udenomsarealerne fortsat fremstår temmelig ufærdige og sine steder ikke er i stand til at byde beboerne, medarbejdernes samt gæsternes de mest optimale forhold.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 28. marts 2011

Handicaprådet d. 17. marts 2011:

Ingen bemærkninger.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Tilsynsrapport Stenbanen 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Overgang fra barn til voksen

00.01.00A26-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

9

 

Socialudvalget

28-03-2011

11

 

Hvem beslutter

Børn og skoleudvalget

Socialudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har set på samarbejdet Overgang fra barn til voksen.  I den forbindelse bliver det anbefalet, at arbejdsgange følger en af arbejdsgruppen udarbejdet model, at samarbejdet følger Servicestyrelsens - Håndbog for sagsbehandlere - Overgange og at der dermed også fremover udpeges en tovholder som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge plus familie og det professionelle netværk.

 

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn- og Skole, Social og Sundhed, Borger og Beskæftigelse indstiller, at:

 

Modellen og Servicestyrelsens håndbog sendes i høring som model for det fremtidige samarbejde.          

 

Børne- og skoleudvalget, 1. marts 2011:

Sendes i høring med en bemærkning om, at ikke kun børn fra "Kildebakken" indgår i samarbejdsprojektet.                                                                                                                           

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales.

                                                   

Sagsfremstilling

I marts/ april 2009 blev en rapport og en deraf iværksat samarbejdsmodel for samarbejdet ved overgange fra barn til voksen iværksat. Det blev samtidig vedtaget, at modellen skulle evalueres efter 2 år.

Efter et år blev det klart for et par af de implicerede virksomheder, at der var behov for justeringer da samarbejdet ikke fungerede tilfredsstillende.

En tværsektoriel arbejdsgruppe har efterfølgende set på justeringer, som kunne forbedre samarbejdet.

Under arbejdet var der fra arbejdsgruppen en dialog med Servicestyrelsen, som var på vej med en model som bygger på erfaringer fra flere kommuner.

De justeringer arbejdsgruppen anbefaler er:

·         Modellen som er skitseret på en planche, danner grundlag for det fremtidige samarbejde, i planchen er der direkte henvisninger til sider i Servicestyrelsens håndbog.

·         Samarbejdet bygger på de erfaringer, som er samlet i Servicestyrelsens Håndbog for sagsbehandlere – Overgange.

·         Der som skitseret på planchen og i håndbogen, arbejdes med en tovholderfunktion, som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge, den unges familie og det professionelle netværk.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2011

1.
Planche for samarbejdet (PDF)

2.
Håndbog - overgange (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Fusion af støttekorpset i Rønne Botilbud og støttekorpset i Psykiatri og Handicap

81.38.06P35-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev det, som et led i beslutningen om nedprioriteringer, vedtaget, at der skal ske en sammenlægning af støttekorps inden for Psykiatri- og Handicapområdet. Der skal i den sammenhæng findes en besparelse på 75.000 kr. for 2011 og frem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at sagen sendes i høring i berørte MED-udvalg og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Sendes i høring i berørte MED-udvalg og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om en sammenlægning af støttekorpsene inden for Psykiatri og Handicapområdet blev nedsat et ad hoc MED-udvalg jfr. BRK’s medaftale med deltagelse af både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Rønne Botilbud og Psykiatri og Handicap. Arbejdet er udført under hensyn til MED-Hovedudvalgets vedtagne procedure for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

 

Ad hoc MED-udvalget har haft til opgave at udarbejde et oplæg til sammenlægning af støttekorps i Psykiatri og Handicap og Rønne Botilbud.

 

Oplægget omfatter en beskrivelse af de 2 støttekorps, opgaveløsningen, ydelserne samt visitationen, organisering, herunder fordele og udfordringer ved en organisering henholdsvis i Rønne Botilbud og i Psykiatri og Handicap. Der er også anvist, hvor den besluttede besparelse skal ske.

 

Ad hoc MED-udvalget peger på, at

·        den fysiske placering bliver i lokalerne i Østergade 54

·        der ansættes en pædagogisk leder som teamleder for det samlede korps

·        der afsættes tid til administrativ bistand

·        beredskabet om natten varetages af Rønne Botilbud, og at det sker som nu, hvor nattevagten i Rønne Botilbud kan kontaktes telefonisk af støttegruppens brugere

·        rammebesparelsen på 75.000 kr. udmøntes ved en fordeling mellem Rønne Botilbud og Psykiatri og Handicap i 2011. Rammereduktionen i overslagsårene indarbejdes i Psykiatri og Handicaps budget for 2012 og overslagsår, og at

·        der tages stilling til den fremtidige ejendomsdrift, idet der fremover kan være 3 virksomheder, der benytter lokalerne i Østergade 54.

 

Ad hoc MED-udvalget kunne ikke opnå enighed om den fremtidige organisatoriske placering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover rammebesparelsen på 75.000 kr. som er aftalt udmøntet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til 3-årigt udviklingsprojekt til klubhusudvikling på Bornholm i samarbejde med FontænehuseneDanmark

27.54.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Psykiatri- og Handicapvirksomheden ønsker at indgå i et samarbejde med FontænehuseneDanmark, hvis formål er ”at skabe et tilbud til borgere med sindslidelser eller psykiske problemstillinger, der har et ønske om at komme tilbage eller debutere på arbejdsmarkedet”.

Projektet er i god overensstemmelse med den politiske vision om ”Et godt og aktivt liv for alle” og Socialudvalgets målsætning om, at øge mulighederne for beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede borgere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at Psykiatri- og Handicapvirksomheden arbejder videre med at etablere en samarbejdsaftale med FontænehuseneDanmark, hvor den kommunale forankring bibeholdes

b)     at forslag til kontrakt med Socialministeriet forelægges Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

FontænehuseneDanmark har indgået en aftale med Socialministeriet om indstilling af 4 kommuner til et 3-årigt udviklingsprojekt til udvikling af klubhuse. Socialministeriet indgår den bindende kontrakt med kommunen.

 

Fontænehusenes overordnede formål er at støtte mennesker med psykiske lidelser i, at komme sig (recovery) og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram, uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Et Fontænehus er et rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet.

Fontænehus-modellen eller klubhusmodellen, anvender en metode, hvor borgeren er medlem eller medarbejder i et klubhus. At være medlem er det modsatte af klient- eller patientliggørelse. Det er frivilligt at komme i et Fontænehus, men når man er der, er det med samme rettigheder og pligter som i enhver anden forening eller klub.

 

Socialpsykiatriens tilbud i Bornholms Regionskommune er geografisk opdelt i 3 områder som alle dækker opsøgende arbejde, aktivitets- og samværstilbud/værestedsfunktion og støtte i eget hjem.

Organiseringen er valgt for at knytte an til lokalsamfundet og gøre det trygt og kendt, at benytte aktivitets- og samværshusene i området med kendte medarbejdere, som også er kendt i nærmiljøet af samarbejdspartnere og befolkning.

Denne organisering ønskes bibeholdt ligesom det ønskes at projektet får et tæt samarbejde med den øvrige socialpsykiatri i forhold til udvikling og fælles aktiviteter.

 

Fontænehus-modellen er et supplement til kommunens egne tilbud, idet borgerens medlemskab indbefatter, deltagelse i et arbejdsfællesskab i mindre enheder som køkken, kontor, hus og have.

Psykiatri- og handicapvirksomheden forestiller sig Område Øst med Værestedet Mariegården, som omdrejningspunkt for udviklingsprojektet og til at arbejde efter Fountain House modellen.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet omkring etablering af et samarbejdsprojekt med FontænehuseneDanmark er endnu på et indledende stadie, og der er således endnu ikke udarbejdet et budget for et projekt på Bornholm.

 

For et tilsvarende projekt for Klubhusudvikling i Frederikshavns kommune er der lagt et budget, der over 3 år, er på i alt 8.2 mio. kr., hvoraf kommunens finansiering er de 1.1 mio. kr. 

 

En lignende medfinansiering er i dag indeholdt i socialpsykiatriens nuværende drift, da projektet vil blive forankret i den nuværende organisering. Der vil derfor ikke være ekstraudgifter forbundet med projektet for Bornholms Regionskommune.

 

Projektmidlerne skal anvendes til udvikling af klubhusmodellen.

-          1-2 medarbejdere skal ansættes så aktivitetshuset kan være åbent alle ugens dage med mulighed for aftenaktiviteter.

-          2 medarbejdere ansættes i jobenheden til udvikling af jobmuligheder, etablering af kontakter til arbejdsmarkedet og til at understøtte både den jobsøgende og virksomheden, i fastholdelse på arbejdspladsen Det gælder på det praktiske plan i forbindelse med ansættelse og som coach til støtte i arbejdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Oplæg udviklingsprojekt (DOC)

2.
Projektbeskrivelse (DOC)

3.
Fontænehusene (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Afdækning af behovet for boliger til hjemløse/boligløse

27.57.16P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Den 25. november 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen, at behovet for boliger til hjemløse/boligløse afdækkes nærmere, og at resultatet heraf forelægges Socialudvalget primo 2011 til videre drøftelse.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at sagen drøftes

b)     at hjemløse fortsat tilbydes social støtte og hjælp til bolig

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Drøftet.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Mål

Afklare om der er behov for specifikke boliger eller herberg til hjemløse på Bornholm.

 

Metode

Psykiatri og Handicap har forespurgt samarbejdsparterne: Kriminalforsorgen, Politiet, Jobcenteret, Borgercenteret, Værestedet Blæksprutten, afdelinger i egen virksomhed: Socialpsykiatrien samt Misbrugsafdelingen, om hvor mange hjemløse de registrerer, og har samtidig bedt om, at man i optællingen skelner mellem:

1. Funktionelt hjemløse - personer med bolig, som ikke kan opholde sig i deres bolig pga. problemstillinger af psykisk eller social karakter. 

2. Hjemløse - personer uden bolig, hvor årsager til hjemløshed er komplekse problemstillinger af psykisk eller social karakter.

 

Besvarelser

Samlet set vurderer respondenterne ikke, at Bornholm har et hjemløseproblem. Det fremgår af besvarelserne, at støtte-kontaktmedarbejder i Psykiatri og Handicap, Politi og Borgerservice samlet set de seneste år kun har været i kontakt med få hjemløse, ca. 3-5 om året, og alle er inden for rimelig tid blevet hjulpet med bolig og social støtte.

Det fremgår af besvarelserne, at der er en mindre gruppe af borgere, som af forskellige årsager sover hos venner og bekendte, fordi de oplever at blive ”fordrevet” fra eget hjem, da andre invaderer deres bolig. Det er denne gruppe, man også kalder funktionelt hjemløse.

Derudover fremgår det af besvarelserne, at der er en gruppe af unge, som ikke kan være hjemme hos sig selv af forskellige årsager, og flakker rundt på må og få. Det drejer sig især om unge, som er kommet på kant med deres forældre, men ikke opfylder betingelserne for at bo i hybel, eller ikke har økonomi til en bolig, fx fordi de er på laveste kontanthjælp.

 

Psykiatri og Handicap kan således anbefale at hjemløse tilbydes hjælp til bolig og bostøtte.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har oktober 2009 udarbejdet rapporten ”Kortlægning og analyse af misbrugs- og hjemløseområdet”, vedh. sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport Kortlægning og analyse af misbrugs- og hjemløseområdet oktober 2009 (DOC)

2.
Notat, marts 2011 udarbejdet af Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010

27.66.08K07-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Halvårlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. juli – 31. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stærkt stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2010 modtaget 88 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er afgivet fem indstillinger til fastholdelse af 3 borgere. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende. Antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer opgøres pr. måned og fremsendes til sekretariatet. Antallet af månedlige fastholdelser (med tilladelser efter § 126 stk. 2) indgår i denne opgørelse med absolutte antal, hvorfor antallet af disse fastholdelser ikke er direkte sammenlignelige med forrige statistik. Årsagen er, at reglerne vedr. månedlige indberetninger nu er implementeret i praksis efter reglerne blev ændret.

 

Der er sket en stigning i magtanvendelser som myndigheden har vurderet ulovlige. Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges.

I alle de ovennævnte ulovlige som lovlige magtanvendelser er beboere og pårørende/værge orienteret og vejledt i klage- og ankemulighed i henhold til sædvanlig forvaltningspraksis, og der er ikke indkommet nogen klager.

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre fortsat arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag opgørelse over magtanvendelser

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Statistik 1.juli - 31. december 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010   

27.12.16K09-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. oktober 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at der siden tilsynet i 2009 er sket en positiv udvikling på Nørremøllecentret, hvad angår en synlig ledelse med fokus på medarbejderne og deres omsorg for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for synlig ledelse i dagligdagen, hvilket de oplever som meget positivt.

Det er tilsynets oplevelse, at beboerne generelt er godt tilfredse med stedet og oplever sig godt behandlet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstil Nørremøllecentret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010

27.12.16K09-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. november 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et veldrevet plejeboligtilbud.

Det er tilsynets indtryk, at der er et stigende antal komplekse sygeplejerskeopgaver, blandt andet fordi beboerne bliver ældre og får flere sygdomme, men også fordi sygehuset sender beboerne hurtigt hjem. Der er blevet etableret et velfungerende samarbejde omkring den generelle vedligeholdelsestræning og samarbejdet med den gerontopsykiatriske specialkonsulent.

Der er kommet mere fokus på at sikre, at de tilbud der arrangeres som led i tilbuddet af beboeraktiviteter passer til de forskellige ældres behov (mange bliver hurtigt for trætte).

Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsplads.

 

Der er givet følgende anbefaling:

Denne anbefaling gælder samarbejdet med Psykiatri og Handicap i forbindelse med § 141 handleplaner.

 

§        Tilsynet anbefaler, at det sikres, at de ydelser der aftales i handleplanen gives. Ved ændringer i en handleplan skal beboeren gives klagevejledning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Final rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010

27.12.16K09-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. august 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det overordnede indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille veldrevet plejehjem, hvor medarbejderne skaber en hyggelig og tryg hverdag for beboerne.

Gennemsnitsalderen hos beboerne er meget høj, de ældste er 101 og 102 år. En del af beboerne har boet her i mange år. Beboerne giver udtryk for, at Hjemmet er et godt trygt sted at være, og selv om der snakkes lukning, så får det ikke lov at fylde i hverdagen.

 

Der er givet følgende anbefaling:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet I Klemensker 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010

27.12.16K09-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Udvalget er opmærksomme på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Rapporten sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale samt opfølgende tilsyn den 11. oktober og 4. januar 2011.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. 

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet uanmeldt tilsyn 21. september 2010

Det er Tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at teamleder og medarbejdere på Ældrekollektivet er meget opmærksomme på at skabe nogle gode og trygge rammer for stedets beboere.

Ældrekollektivets beboere er næsten alle stærkt demente og omsorgskrævende.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er sammenhæng mellem de opgaver der skal løses, og de ressourcer der er brug for til løsning af opgaven. Der er ikke mere den samme tid til at gå en tur eller sikre den daglige ADL træning. Et par af de nye medarbejdere giver udtryk for, at de ikke føler sig godt nok introduceret til arbejdet i Ældrekollektivet.

Tilsynet anmodede i 2009 teamlederen om at få hjælp fra VISO (Socialstyrelsens videnscenter på demensområdet) i forhold til hverdagens pædagogiske udfordringer i demensplejen.

Det er Tilsynets indtryk fra samtale med teamleder og medarbejdere, at den undervisning og viden VISO har givet, har givet mere nuancerede måder at løse de stærkt dementes omsorgsbehov på. Det er derfor med stor undren, at der samtidig med VISO besøgte Ældrekollektivet sidste gang i juli måned 2010, er forekommet ulovlige magtanvendelser, og at dette først senere er kommet til ledelsens kendskab.

Sagen har været forelagt Socialudvalget den 4. oktober 2010 umiddelbart efter Tilsynet. Tilsynet har givet påbud om korrekt håndtering af de ulovlige magtanvendelser i henhold til gældende lovgivning.

Tilsynet har skærpet opmærksomhed på Ældrekollektivets opgaveløsning og aflagt to ekstra uanmeldte tilsyn.

 

I forbindelse med det første uanmeldte tilsyn blev givet følgende henstillinger/påbud:

 

 

 

·       Tilsynet henstiller; at der føres/indberettes voldsanmeldelser i henhold til reglerne.

 

Opfølgende tilsyn

Tilsynet har aflagt opfølgende uanmeldt tilsyn den 4. januar 2011.

Opfølgning på påbud og henstillinger

 

Teamlederen oplyser, at der har været afholdt Bruger- og pårørenderådsmøde, og at der er blevet orienteret om reglerne for magtanvendelse og den efterfølgende sagsbehandling. Lederen angiver at have et godt samarbejde med de pårørende.

 

 

 

 

Tilsynet har drøftet Ældrekollektivets arbejde med egenkontrol på de områder, hvor der skal være et skærpet fokus.

Tilsynet er tilfreds med det skærpede ledelsesfokus på læring og medarbejdernes samarbejde om at kunne give en mere ensartet demensomsorg uanset hvilken medarbejder der tager hånd om beboeren.

 

Tilsynet skal henstille, at der er overensstemmelse/kan genfindes en faglig begrundelse for magtanvendelse i beboerjournalen, med den konkrete og fysiske magtanvendelse. Der skal et skærpet fokus på journalskrivning/dokumentation i den elektroniske journal.

 

Tilsynet vurderer, at Ældrekollektivet fortsat er under skærpet tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
PR2306_20110119135853.PDF (PDF)

2.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010

27.12.16K09-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Svaneke Plejecenter, på trods af en nedgang i antallet af beboere og dermed også færre medarbejdere, er et velfungerende botilbud. Det er fokus på beboernes individuelle trivsel, tryghed og omsorg. Beboerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med stedet og den omsorg de gives.

Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger:

 

 

·       Tilsynet henstiller til, at Sundhedsstyrelsens regler og Ældreområdets instruks vedr. medicindosering overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010

27.12.16K09-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Tilsynets overordnede indtryk er, at omsorgen og plejen for beboerne på Sønderbos afd. B i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. De fleste af beboerne er meget svækkede og har brug for hjælp til den personlige omsorg, og en del skal også have hjælp til at spise. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne er gode til at prioritere opgaver i mellem sig, sikre at alle beboerne kommer op, og at der skabes nogle hyggelige rammer i forbindelse med måltiderne og andet samvær.

De beboere tilsynet har besøgt og talt med giver alle udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejderne.

Plejehjemmet var på tilsynstidspunktet uden teamleder pga. ferie hvorfor tilsynet har haft en opfølgende tilsynssamtale med virksomhedslederen med henblik på opfølgning af de forskellige anbefalinger. Tilsynet har taget virksomhedslederens orientering til efterretning og er af den opfattelse, at der bliver sat flere kræfter ind på af få den nødvendige ledelsesmæssige støtte, som virksomhedslederen allerede havde iværksat, op i omdrejninger, for at sikre arbejdspladsen et bedre arbejdsmiljø og dermed en sikring af beboernes hverdag.

 

Der er givet følgende henstillinger:

 

Tilsynet skal henstille, at der hurtigst muligt sker en opfølgning på de ledelsesmæssige problemer, samt at de interne samarbejdsproblemer mellem medarbejderne løses.

 

Tilsynet henstiller, at der udarbejdes en oversigt over de daglige/ugentlige aktivitetstilbud til beboerne, samt at denne hænges synligt op, og at beboerne informeres om tilbuddene.

 

Tilsynet skal henstille, at de ansvarlige kontaktpersoner sikrer en løbende opdatering af beboernes handleplaner. 

 

Tilsynet skal henstille, at indflytningssamtaler varetages af en sygeplejerske og en fast assistent fra afdelingen. Dette begrundes med, at langt hovedparten af nye beboere sædvanligvis har op til flere behandlingskrævende medicinske lidelser/demenslidelser der skal planlægges ud fra.

 

Tilsynet skal henstille, at beboernes behov for vedligeholdende træning vurderes, samt at medarbejderne gør brug af mulighederne i Træningsenhedens standarder.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Endelig rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010

27.12.16K09-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. december 2010 aflagt et opfølgende tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet besluttede i forbindelse med det uanmeldte besøg at aflægge et opfølgende tilsyn, fordi der ved det uanmeldte tilsyn blev konstateret, at beboerne var betydeligt plejekrævende  og ca. 25%  havde behov for helt eller delvist behov for hjælp til at spise.

Dette plejebehov var ikke en del af den aktuelle funktionsvurdering, og tilsynet vurderede, at der var grund til at tage teamleder og medarbejdernes bekymring for ressourcerne især i spisesituationen, til de svageste beboere alvorligt.

 

Ved det opfølgende tilsyn blev det oplyst, at 50% af beboere havde helt eller delvist hjælp til at indtage deres måltider.

Teamlederen har i samråd med virksomhedslederen taget forskellige initiativer for at sikre, at der er de nødvendige medarbejderressourcer tilstede, så de svageste beboeres behov for spisehjælp er sikret. Ordningen skal foreløbig løbe over ½ år, hvorefter den skal evalueres.

 

Medarbejderne oplyser, at hjælpen til spisning tilrettelægges med fokus på afstanden mellem måltiderne, samt at alle beboerne ikke nødvendigvis ønsker at spise sammen eller spise på samme tid.

Konklusion på det opfølgende tilsyn

Det er tilsynets vurdering, at der er iværksat flere nødvendige initiativer dels i form af en ekstra ressourcetildeling på 6 timer og dels ved, at der sikres flere medarbejderressourcer på arbejde ved beboernes måltider.

 

Det er tilsynets opfattelse, at der fortsat er behov for at have skærpet fokus på den spisehjælp den enkelte beboer kan få og de omstændigheder hvorunder hjælpen gives, således at måltiderne fortsat kan opfylde målsætningen i ældrepolitikkens værdier om respekt, værdighed og tryghed.

 

Tilsynet vil have fokus på området ved ordinært uanmeldt tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo den 7. december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Praksisplan for fysioterapi 2011-2014

29.21.08P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Regionsrådet har godkendt udkast til ”Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden, planperiode 2011-2014”.  Praksisplanen er den første praksisplan, som er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 15. april 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, og at disse høringssvar tilgår Kommunalbestyrelsen direkte

b)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger, idet disse ikke medfører ændringer for Bornholm

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd. Høringssvarene tilgår Kommunalbestyrelsen direkte.

b) Det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger.

 

Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi består af tre dele: en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.

Kapacitetsbeskrivelsen belyser kapacitet, økonomi og tilgængelighed af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren for såvel almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi. Beskrivelsen skal danne baggrund for den fremtidige planlægning af kapaciteten.

Kapacitetsplanens formål er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet i praksissektoren samt fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen af praksisforhold. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i kapacitetsbeskrivelsen samt en beskrivelse af andre forhold, der kan påvirke kapaciteten i praksissektoren.

Udviklingsplanens formål er at beskrive, hvordan det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden.  

 

 

Anbefalinger:

Der planlægges fremadrettet i del to og del tre i praksisplanen. Anbefalinger er blevet til med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser samt de fund der blev gjort i kapacitets-beskrivelsen. Følgende er generelle anbefalinger, som skal konkretiseres og udmøntes i planperioden:

 

Kapacitetsplan

Kapacitet

at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau

at kapaciteten analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, der kan på påvirkekapacitetsbehovet.

 

Planlægningsområder

at region og kommuner beslutter at inddele regionen i mindre planlægningsområder, der svarer til kommuneinddelingen og bydelsinddelingen i København Kommune til brug for placering af nynedsættelser og ledige kapaciteter samt i vurderingen af ansøgninger om andre praksisrelaterede forhold.

 

Flytning og geografisk placering af kapaciteter

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om flytning af praksisadresse bl.a. med inddragelse af kriterier som beskrevet i landsoverenskomsten og nærværende plan

at samarbejdsudvalget opslår ledige ydernumre i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i område Byen

at samarbejdsudvalget udarbejder en handlingsplan for udligning af geografiske forskelle i dækningsgrad.

 

Tildeling af ydernummer

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for annoncering og udvælgelse af ansøgere til nynedsættelser og ledig kapacitet.

 

Opsplitning af praksis

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om flytning af kapacitet i forbindelse med opsplitning af klinik samt kriterier for godkendelse af en given ansøgning.

 

Mobile ydernumre

samarbejdsudvalget opslår nuværende ledige ydernumre med krav om tilknytning til fast praksisadresse.

 

Udviklingsplan

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende i relation til udvikling og koordinering:

 

Samarbejde på tværs af sektorer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på indholdet af ”den gode epikrise”

at kommunerne undersøger muligheden for en kommunal praksiskonsulentordning for vederlagsfri fysioterapi.

at kommunerne udarbejder elektroniske fortegnelser over kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi

at samarbejdsudvalget undersøger, hvordan samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og hospital og speciallægepraksis kan udvikles.

 

Kvalitetsudvikling og faglig udvikling

at samarbejdsudvalget udarbejder strategi for tildelingen af de årlige puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje

at samarbejdsudvalget udarbejder en strategi for implementering af kliniske retningslinjer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på udarbejdelse af implementeringsplaner for nationale klinisk retningslinjer.

 

Tilgængelighed

at samarbejdsudvalget undersøger i hvor høj grad klinikkerne anvender elektronisk tidsbestilling

at samarbejdsudvalget tager initiativ til en undersøgelse af ventetider.

 

Ridefysioterapi

at samarbejdsudvalget udarbejder rammerne for en tilsynsordning med rideskolerne og implementerer selve ordningen, herunder bør supplerende kvalitetskrav til rideskolerne for så vidt angår fysisk tilgængelighed indtænkes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 (PDF)

2.
Udkast til høringssvar vedr. praksisplan for Fysioterapi 2011 - 2014 (DOC)

3.
Bilag til høringsudkast (PDF)

4.
Brev (PDF)

5.
Høringsliste (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 416.355 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 325.154 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Scleroseforeningen Lokalafdeling Bornholm søger § 18-midler til rejse- og driftsudgifter samt arrangementer

27.15.12Ø40-0087

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

25

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Scleroseforeningen søger § 18-midler til arrangementer, rejse- og driftsudgifter m.m.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 15.000 til medlemsorienterede aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Scleroseafdelingens Lokalafdeling på Bornholm afholder diverse arrangementer for medlemmerne samt deres familier. Desuden er det påkrævet, at bestyrelsen holder sig ’up to date’ omkring lovgivning m.v. Som følge af afdelingens geografiske placering kræver dette en del rejseaktivitet, hvilket udgør en stor post i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 83.300 kr. til:

 

Kontorhold, best.møder og porto                           9.800 kr.

Kørsel best.møder/indsamling materiel   9.500 kr.

Telefonpenge best.medlemmer                             3.000 kr.

Joboland, bowling, sclerosedag m.m.                     9.500 kr.

Årsmøde                                                          4.000 kr.

Øvrige møder                                                       500 kr.

Rejser                                                             38.000 kr.

Psykolog/socialkonsulent                                     2.000 kr.     

Psykolog                                                          7.000 kr.

Foreningen, som i 2010 fik bevilget 15.000 kr. til drift og i 2009 20.000 kr. til drift og arrangementer, har foruden § 18-midler, søgt om et tilskud på 26.000 kr. hos Scleroseforeningen.

 

Pr. 31. december 2010 havde foreningen en formue på 39.330 kr.  

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter

27.15.12Ø40-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

26

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bornholmske Flygtningevenner søger § 18-midler til aktiviteter, som kan være med til at fremme integrationen i det bornholmske samfund.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 12.500.

 

Sagsfremstilling

Bornholmske flygtningevenner, som tæller 74 medlemmer, har til formål at øge integrationen ved hjælp af kontaktfamilier, børneklub, kvindeaftener samt aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 30.100 kr. til foreningens aktiviteter.

Det samlede budget for 2011 udgør 61.100 kr. og der er bevilget 20.000 kr. i PUF-midler.

 

I hvert af årene 2008, 2009 og 2010 blev der bevilget 10.000 kr. til aktiviteter.

Foreningens formue udgør pr. 31. december 2010 17.575 kr.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til driftsudgifter

27.15.12Ø40-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

27

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18-midler til drift.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 60.000 til husleje.

Bevilling fremover vil blive markant lavere, idet huslejen skønnes uforholdsmæssig høj.

 

Sagsfremstilling

Det er fortsat således, at Sundheds- og Sygeplejeskolen bruger Erindringscenter Bornholm i deres undervisning.

Centeret, som i 2011 kan fejre 10 års fødselsdag, holder som altid åbent hus på dagen. Men i år indbydes der også til promenadekoncert i Musikhuzet med Musikskolens Symfoniorkester og Nylarskoret under ledelse af Steffen Hyldig. Desuden vil der i løbet af foråret være Store Legedag på Rønne Bibliotek, udstilling af legetøj i Fritidshuset i Nexø og byvandring i Rønne.

 

Som foregående år søger Erindringscenter Bornholm om støtte til driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 70.000 kr.

 

Det samlede budget er 80.600 kr. fordelt på

Husleje                         60.000 kr.

Varme, vand og el             7.500 kr.

Husleje depot                   2.300 kr.

Forsikring                        4.300 kr.

Forbrug – drift                  6.500 kr.

 

Pr. 31. december 2010 havde centeret en formue på 37.252 kr.

 

I 2010 blev der bevilget 80.000 kr. i støtte til driftsudgifter, mens der i hvert af årene 2008 og 2009 blev bevilget 50.000 kr.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, inventar og driftsudgifter  

27.15.12Ø40-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

28

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, inventar og vedligeholdelse samt driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 20.000 som tilskud til den primære drift.

 

Sagsfremstilling

Selvhjælpsgrupper Bornholm, som via selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, personlige samtaler og telefonkontakt samt rådgivnings- og bisiddertjeneste yder støtte for at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede samt andre mennesker i en svær livssituation, søger 18-midler til arrangementer, inventar og vedligeholdelse samt driftsudgifter.

 

Selvhjælpsgrupper Bornholm tilbyder bisiddertjeneste til personer, som ikke er fyldt 60 år, mens bisiddertjenesten under Ældremobiliseringen Bornholm er målrettet personer over 60 år.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 75.000 kr.

 

Det samlede budget anslås at være på 175.000 kr.:

Husleje incl. el, varme og forsikring                        70.000 kr.

Kontorhold incl. telefon                                       20.000 kr.

Revisor                                                            10.000 kr.

Annoncer                                                         15.000 kr.

Mødeudgifter                                                    10.000 kr.

Rengøring                                                         10.000 kr.

Kørsel                                                              20.000 kr.

Vedligeholdelse og inventar                                  20.000 kr.

 

Selvhjælpsgrupper Bornholm, som pr. 31. december 2010 havde en formue på 23.773 kr. fik i 2010 bevilget 25.000 kr. som tilskud til den primære drift.

 

Foreningen forventer en huslejestigning i 2011 på ca. 15.000 kr., da medlejeren af Samvær(d)shuset fraflytter.

 

Der er bevilget 125.000 kr. af Socialministeriets PUF-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Bruger- og pårørenderåd på Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, transport samt underholdning

27.15.12Ø40-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

29

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Bruger- og Pårørenderådet ved Plejecenter Aabo søger § 18-midler til leje af sommerhus, transport til dette samt underholdning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 9.500 til sommerhus og transport.

 

Sagsfremstilling

Bruger- og Pårørenderådet ved Plejecenter Aabo søger i lighed med tidligere år om tilskud til leje af sommerhus i seks dage, transport til dette samt to aftener med underholdning for beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 13.500 kr. til:

Sommerhus                    5.000 kr.

Transport                      4.500 kr.

2 x underholdning            4.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2010 havde et overskud på 1.306 kr., fik i 2010 bevilget 9.500 kr. til leje af sommerhus samt transport, mens der i 2009 blev bevilget 13.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Lænken Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser samt opsøgende arbejde

27.15.12Ø40-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

30

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Lænken Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser for frivillige samt opsøgende arbejde til brugere med tilbagefald.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 15.000 til aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Lænken Bornholm søger om tilskud til at holde aftenåbent to gange ugentligt, teater, udflugter, bowling m.m. samt til kursus for de frivillige og opsøgende arbejde ifm. tilbagefald.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 20.000 kr. og det anslåede budget er på 30.000 kr.

 

Foreningen, som pr. 31. december 2010 havde en formue på 13.206 kr., fik i 2010 bevilget 10.000 kr. til arrangementer og kurser og ligeledes i 2009 10.000 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  HjerneSagen Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser samt driftsudgifter

27.15.12Ø40-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

31

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

HjerneSagen Bornholm søger § 18-midler til arrangementer, kurser og driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Bevilget kr. 10.000 til aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

HjerneSagen Bornholm søger midler til fortsat at kunne støtte op omkring personer, der er ramt af en blodprop/hjerneblødning, samt deres pårørende.

Foreningen ønsker at holde foredrag, lave oplysningsarbejde og tage på udflugter, så den enkelte ikke isolerer sig derhjemme. Der lægges stor vægt på oplysning om foreningen, om forebyggelse og om selve sygdommen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 18.000 kr.

 

HjerneSagen Bornholm, som pr. 31. december 2010 havde en formue på 38.284 kr. fik i 2010 bevilget 10.000 kr. til arrangementer og driftsudgifter. I 2009 blev der ligeledes bevilget 10.000 kr.

Foreningen har søgt Lions Club om et tilskud på 5.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge

27.15.12Ø40-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

32

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Børns Vilkår søger § 18-midler til rådgivningstilbud for børn og unge.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for social og sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Afslag grundet egenkapital. Leif Olsen kan ikke medvirke og ønsker at bevilge kr. 15.000.

 

Sagsfremstilling

Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

 

Børns Vilkår udfører dels frivilligt socialt arbejde for børn, bl.a. via rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og ForældreTelefonen samt lokale sorggrupper. Desuden afholder lønnede medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten og børn tilbydes en bisidder ifm. barnets møde med f.eks. offentlige myndigheder.

 

Børns Vilkår arbejder endvidere for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles. Dette arbejde foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører.

 

I 2010 kontaktede 17.500 børn og unge Børns Vilkårs rådgivningstilbud. Heraf anslås 0,7 % at have bopæl i Bornholms Regionskommune. På den baggrund søger Børns Vilkår Bornholms Regionskommune om 0,7 % af det ufinansierede budget.

 

Der søges støtte til kurser, udstyr samt driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 15.254 kr. svarende til 0,7 % af det ufinansierede budget.

 

Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2011 er 8.479.157 kr. TrygFonden støtter rådgivningen med 6.300.000 kr., som dækker lønninger til koordinatorer, markedsføringsudgifter, rejseomkostninger m.m.

 

Børns Vilkårs egenfinansiering er på 2.179.157 kr., som søges dækket gennem kommunens § 18-midler.

 

Foreningen, som i de to foregående år har fået afslag på lignende ansøgninger, havde pr. 31. december 2009 en egenkapital på 10.518.762 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

33

 

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

34

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Punkterne 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23.