Referat
Socialudvalget
02-05-2011 kl. 12:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne
  åbent 3 Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 4 Månedlig budgetopfølgning marts 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Socialudvalgets områder
  åbent 6 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 7 - 13
  åbent 7 Hospitals- og Psykiatriplan 2020
  åbent 8 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010
  åbent 9 Handicaprådets redegørelse for 2010
  åbent 10 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010
  åbent 11 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010
  åbent 12 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010
  åbent 13 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010
  åbent 14 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 15 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010
  åbent 16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010
  åbent 17 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010
  åbent 18 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010
  åbent 19 Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010
  åbent 20 Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101
  åbent 21 Fusion af støttekorpset i Rønne Botilbud og støttekorpset i Psykiatri og Handicap
  åbent 22 Etablering af mødested i Allinge
  åbent 23 Status for tildeling af § 18-midler 2011
  åbent 24 Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe
  åbent 25 Gensidig orientering
  åbent 26 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne

82.06.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelse af byggeriet af 25 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 18. maj 2011 parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 1. marts 2011. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 40.119.253 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 40.840.253 kr. inkl. moms

b)     at merudgiften til plejeboliger på 3.996.503 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 3.716.748 kr., medens restbeløbet på 279.755 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” med 118.673 kr. og 161.082 kr. af de likvide midler.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.351.050 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 1.379.050 kr. minus servicearealtilskuddet på 1.000.000 kr., eller netto 379.050 kr. ekskl. moms

d)     at merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. finansieres af merindtægt ved salg af grund, idet der udløses tilskud fra kvalitetsfonden i 2011, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 62.500 kr.

e)     at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2011 og afsættes budget og rådighedsbeløb 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

f)       at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på – 2.125.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 125.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør – 2.125.000 kr.

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres af Plejeboligkonsortiet Bornholm II, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af september i år og forventes afsluttet med udgangen af august 2012.

Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 2015 og er inkluderet i prisen fra totalentreprenøren og derved kommer der ikke en ekstra udgift til at opfylde kravet.

 

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·         Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 25 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 56.173 kr.

·         Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·         Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Der er dog ikke afsat nogen midler fra forhøjelsen til dette projekts servicearealer.

·         Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet”, jf. ovenfor.

·         Den 16. december 2010 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.687.500 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

25 boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

36.396.818

37.164.630

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Beboerindskud

736.875

799.930

816.805

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

39.996.503

40.840.253

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Salg af grund

-2.000.000

-2.125.000

-2.125.000

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

674.755

733.818

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

1.379.050

Nettoudgift

1.833.113

2.053.805

2.112.868

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Herefter kommunal udgift

833.113

1.053.805

1.112.868

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 920 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2010 til 2011 fra 21.010 kr. pr. m² til 21.460 kr. pr. m², svarende til 843.750 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                     721.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          28.000 kr.

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 2) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009 (kolonne 1). Beløbene i kolonne 1 svarer til, hvad der pt. er budgetlagt med:

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

37.164.630

3.636.818

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Beboerindskud *)

736.875

816.805

79.930

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

40.840.253

3.996.503

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Salg af grund

-2.000.000

-2.000.000

0

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

733.818

154.755

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

125.000

Nettoudgift

1.833.112

2.112.868

279.756

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

0

Herefter kommunal udgift

833.112

1.112.868

279.756

Finansiering via kvalitetsfond

-127.025

-189.525

-62.500

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

706.087

923.343

217.256

*) Beboerindskuddet skal, som følge af de kommende beboeres nuværende boligsituation og fremtidig anvendelse af boligerne i øvrigt, i stort omfang betales af Bornholms Regionskommune. Udgiften hertil indarbejdes i budget 2012, idet det præcise beløb ikke kan opgøres pt.

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 217.255 kr. netto:

·        Merudgiften består af279.755kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 pct. af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Forøgelsen skyldes, at rammebeløbet for byggeriet er indekseret i forhold til 2009, hvor budgettet blev afsat.

·         Merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. udløser tilskud fra kvalitetsfonden med 50 pct., hvorved merudgiften nedbringes med 62.500 kr. Merudgiften til servicearealerne finansieres ved en merindtægt fra salg af grund.

 

·         Merudgiften på 217.255 kr. netto kan finansieres delvist af restpuljen til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” på 56.173 kr., mens det resterende beløb på 161.082 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Projekteringsbevilling

2011

2012

I alt

Plejeboliger (inkl. moms)

721.000

12.965.563

27.153.690

40.840.253

Servicearealer (excl. moms)

28.000

458.384

892.666

1.379.050

Servicearealtilskud

 

 

-1.000.000

-1.000.000

Anlægsbevilling i alt

749.000

13.423.947

27.046.356

41.219.303

Låneoptagelse i alt

 

 

-37.164.630

-37.164.630

Beboerindskud i alt

 

 

-816.805

-816.805

Salg af grund

 

-2.125.000

 

-2.125.000

Kvalitetsfond

-14.000

-229.192

53.667

-189.525

Byggekredit

 

-10.827.746

10.827.746

0

Samlet likviditetstræk

735.000

242.009

53.667

923.343

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.956 kr. eller årligt 953 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 81 kr., eller årligt 13 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område   

00.01.00Ø02-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

5

 

Socialudvalget

28-03-2011

4

 

Socialudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest primo juni 2011 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Sagen omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde, herunder oplæg til indledende drøftelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og aftaler for 2012 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område primo marts måned   

c)     at der planlægges et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 16. maj kl. 11.00 med henblik på behandling af udvalgets budgetbidrag

d)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2012

e)     at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes onsdag den 9. marts hele dagen og torsdag den 17. marts indtil kl. 13.30.

c) Den 16. maj kl. 11 godkendes - dog med mulighed for at ændre tidspunktet.

d) Drøftet.

e) Drøftet.

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at de fremstillede mål anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Godkendt.

b) Der arbejdes videre med konkrete forslag for at kunne overholde de af ØKE udmeldte rammer.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalgets mål for 2012 drøftes og evt. tilrettes i lyset af KB’s drøftelser på budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelseSocialudvalget, den 2. maj 2011:
ØKE´s krav til rammereduktioner og de fra området indkomne opprioriteringsforslag betyder, at Socialudvalget skal finde besparelser på ca. 28 mio. kr. årligt. Lægges hertil ændringer i demografimodellen betyder det yderligere, at udvalgets ramme reduceres med 11 mio. kr.  Socialudvalget mener ikke på nuværende tidspunkt, at kunne leve op til de ønskede reduktioner, der vil få dybt alvorlige konsekvenser for området.      

Socialudvalget arbejder videre med behandling af de konkrete op/- og nedprioriteringsforslag, effektiviseringsforslag samt mål.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest 10. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag indenfor de af ØKE udmeldte økonomiske rammer, herunder forslag til op- og nedprioriteringer indenfor udvalgets område. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene. Det fremgår af oversigten over rammereduktionen fordelt på udvalg, at Socialudvalgets budgetramme er reduceret med godt 12. mio. kr. årligt.

 

Socialudvalget har på nuværende tidspunkt drøftet forslag om opprioriteringer til madordning i leve- og bomiljøer i forbindelse med etablering af plejeboligbyggeriet på Snorrebakken samt til forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

Det skal bemærkes, at der i budgetoverslagsår 2012 er indlagt en forudsætning om en rammereduktion på 20 mio. kr. som forsøges nået gennem effektiviseringer. Arbejdet med at finde de 20 mio. kr. i effektiviseringsgevinster er igangsat og målet er, at de skal være fundet inden udgangen af februar 2011. I marts behandler ØKE resultatet af effektiviseringsprocessen, hvorefter den videre behandling af effektiviseringsforslagene meldes ud til fagudvalgene.

 

Mål for 2012

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april. Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende

strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes

og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

  

Dialogmøder

For at inddrage organisationen i målarbejdet inden målene fremsendes til 1. budgetseminar foreslås forårets dialogmøder med virksomhederne afholdt primo marts 2011. Socialudvalget får dermed mulighed for – efter dialog med virksomhederne – at beslutte udvalgets oplæg til 2012-mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Socialudvalget, 28. marts 2011

Der er afholdt dialogmøder henholdsvis den 9. og 17. marts med virksomhederne inden for ældre- og handicapområdet og med Handicapråd og Ældreråd. Udvalgets forslag til mål indenfor politikområderne 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling blev gennemgået her og drøftet. 

Der er udarbejdet bilag indeholdende målene for politikområderne som vedh. dagsordenen.

 

Socialudvalget, 2. maj 2011

Mål 2012

KB drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område. I henhold til budgetvejledningen skal udvalgene efter budgetseminar 1 arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Budget 2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt krav om en samlet rammereduktion på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme. På udvalgets møde forelægges til drøftelse forslag til:

·         Op- og nedprioriteringer indenfor den overførbare del af udvalgets budgetramme

·         Forslag til tekniske korrektioner på særbevillinger til hjælpemidler, høreapparater samt medfinansiering af sundhedsudgifterne indenfor udvalgets budgetområde

·         Anlægsønsker

 

Effektiviseringsforslag

I forbindelse med budget 2011 blev der indlagt en rammereduktion på 20 mio. kr. i budgetoverslagsår 2012, som er forsøgt nået gennem effektiviseringer. Der er fremsendt forslag til effektiviseringer indenfor Social og Sundhedsområdet på knap 1,2 mio. kr. i 2012 stigende til godt 1,9 mio. kr. i 2014. Oversigt ses i bilag. 

 

Genbehandling af rammeudmelding til fagudvalgene

ØKE’s genbehandlede på møde den 13. april rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015. Med ØKE’s behandling øges kravet om rammereduktioner på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme med 2,2 mio. kr. årligt. Socialudvalget pålægges derfor en samlet rammereduktion i budget 2012 på 14,3 mio. kr. stigende til 14,6 mio. kr. i budget 2015.

Det forudsættes endvidere, at de indkomne effektiviseringsforslag indenfor udvalgets område tiltrædes og effektiviseres som forudsat. Hvis et eller flere af effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal udvalget finde alternative besparelser.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015 er foretaget dels på baggrund af en status på fremsendte forslag til effektiviseringer, genberegning af demografikorrektionen samt nye oplysninger om udgiftsudvikling i 2012, herunder bl.a. øgede udgifter til høreapparater, hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsudgifterne og førtidspensioner. Det skal bemærkes, at genberegning af demografikorrektionen til budget 2012 m.fl. giver en samlet reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. i 2012. For ældreområdet betyder genberegningen, at budgetrammen i 2012 udvides med 1 mio. kr. og ikke som tidligere forudsat med 12 mio. kr.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene betyder samlet set, at den oprindelige rammereduktion på 30 mio. kr. fastholdes, men at der udmeldes en ny fordeling mellem udvalgene. I den nye fordeling er der taget højde for de indkomne effektiviseringsforslag indenfor de enkelte udvalg som samt demografikorrektionen.

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Mål SU-05+06+17+18-1 (DOC)

2.
Mål SU-05-1 (DOC)

3.
Mål SU-05-2 (DOC)

4.
Mål SU-06-1 (DOC)

5.
Mål SU-06-2 (DOC)

6.
Mål SU-06-3 (DOC)

7.
Mål-SU-17-1 (DOC)

8.
Mål-SU-17-2 (DOC)

9.
Mål-SU-18-1 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

10.
Proces for budget og mål for 2012 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

11.
Budgetvejledning 2012 (PDF)

12.
Budget og mål 2011: Politikområde 5 Ældre (DOC)

13.
Budget og mål 2011: Politikområde 6 Psykiatri og Handicap (DOC)

14.
Budget og mål 2011: Politikområde 17 Sundhed (DOC)

15.
Budget og mål 2011: Politikområde 18 Forebyggelse og behandling (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

16.
Effektiviseringsforslag Social og Sundhed (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig budgetopfølgning marts 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

 

Resumé

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo marts 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Socialudvalgets områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 viser et forventet samlet overskud på 10,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 overføres et overskud på 24,0 mio. kr. hvoraf der forventes anvendt 13,6 mio. kr. i 2011, som således udgør det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011, som forventes tillægsbevilliget i forbindelse med opgørelse af regnskabet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at overført overskud fra 2010 ikke anvendes i 2011, idet det reserveres til budgetværn

c)     at virksomhedernes anvendelse af det overførte overskud skal godkendes af Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstillingen anbefales.

c) Indstillingen anbefales, idet anvendelse af det overførte overskud indtil videre skal godkendes af Socialudvalget.

l forlængelse af Socialudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen skal virksomhederne til næste budgetopfølgning redegøre for konsekvensen af ikke at anvende det overførte mindreforbrug i 2011.

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Socialudvalgets områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 4 Sociale ydelser

Borgercentret forventer merudgifter på den ikke-overførbare bevilling på 4 mio. kr. Merudgiften skyldes øget tilgang af førtidspensionister. Denne udvikling sås også i 2010, og det forventes at merudgifterne modsvares af mindreudgifter på andre områder inden for Beskæftigelsesudvalgets område.

 

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes der dermed et overskud på ældreområdet på i alt 15,1 mio. kr.

 

Visitation Ældre forventer balance mellem budget og regnskab både for den overførbare og den ikke-overførbare del af bevillingen i 2011 og forventer dermed et overskud i 2011 svarende til det overførte overskud fra 2010 på 5,3 mio. kr. I det overførte overskud indgår 0,2 mio. kr. vedr. risikomanager, som er afsat til udgifter til utilsigtede hændelser i 2011 og frem. Da ældreområdet ikke er en del af det igangværende udbud af ledelses- og informationssystemer, ønsker Visitation Ældre at anvende en del af det overførte overskud fra 2010 til et ledelses- og informationssystem på ældreområdet. Begrundelsen herfor er, at få frigivet ressourcer / timer, der i dag anvendes til udarbejdelse af diverse statistikker m.v.

På Visitation Ældres ikke-overførbare bevilling har området været i udbud og der er kommet en ny leverandør. Overgangen til den nye leverandør sker pr. 1. maj og fra at betale en fast dagspris skal der betales efter forbrug. Visitation Ældre har på nuværende tidspunkt ikke foretaget skøn over betydningen af dette, men forventer at budgettet overholdes.

DeViKa forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2011 og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 på 0,9 mio. kr. til et forventet overskud på ca. 0,4 mio. kr. i 2011. Merforbruget i 2011 skyldes afregning af feriepenge både til Beredskabscentret samt afgående personale.

Døgnplejen Bornholm forventer balance mellem budget og regnskab i 2011 og forventer dermed et overskud i 2011 svarende til det overførte overskud fra 2010 på 2,4 mio. kr. Dette til trods for, at det kan være svært at tilpasse personaleressourcerne i samme tempo som antallet af ydelser kan variere. Endvidere har døgnplejen store udfordringer i forhold til, at få budgettet til drift af IT herunder indkøb af PC’er og PDA’er til at dække de omkostninger der er på området, samt at der årligt skal bruges en del midler til istandsættelse og renovering af døgnplejens lokaler (grupperum). Døgnplejen Bornholm ønsker at anvende deres overførte overskud fra 2010 til nødvendige og tiltrængte IT investeringer, istandsættelse af lejede lokaler, buffer til imødegåelse af lønudgifter mv. forbundet med aktivitetsnedgang og drift af IT samt fuld eller delvis indfrielse af gammel gæld.

Bornholms Plejehjem og -Centre forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011 og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 til et forventet overskud for 2011 på ca. 2,1 mio. kr. Merforbruget i 2011 skyldes hovedsageligt uforbrugte trepartsmidler i 2010 som forventes brugt i 2011. Bornholms Plejehjem og -Centre ønsker, at anvende deres overførte overskud fra 2010 til afdrag på gammel gæld fra 2009. Virksomheden gør endvidere opmærksom på at de i opfølgningen ikke har taget højde for de tværgående besparelser, der er meldt ud primo april, samt at opfølgningen tager højde for at ændringerne i plejeboligstrukturen i 2011 sker efter planen.

Sekretariatsbevillingen for politikområde 05 ældre forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2011 og forventer dermed et overskud på 4,0 mio. kr. i 2011. Det forventede overskud i 2011 relaterer sig primært til ændringerne i plejeboligstrukturen og er planlagt overført til 2012.

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 15 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 8,2 mio. kr. til et forventet underskud på 6,8 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug i 2011 på 5,6 mio. kr.

 

Rønne Botilbud forventer et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes planlagt disponering på 0,8 mio. kr. til udbedring af lysforhold, jf. Arbejdsmiljømæssige krav, indkøb af mobiltelefoner, planlagte kursusaktiviteter og længerevarende uddannelse.

Klintebo forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,3 mio. kr.

Nexøhuset forventer merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til det overførte overskud fra 2010.

Sacs forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011, hvilket dels skyldes underskud vedr. Kulturhuset og dels manglende indkøb i forbindelse med vandskade i 2010. Merforbruget svarer til det overførte overskud fra 2010.

Røbo forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet til 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis færdiggørelse af hegnet omkring Røbo.

Hjælpemidler og genoptræning forventer et merforbrug i 2011 på 0,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Merforbruget svarer til det overførte overskud fra 2010.

På den ikke overførbare bevilling forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. til hjælpemidler.

Kommunikationscentret forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. på den overførbare bevilling, hvilket svarer til det overførte overskud fra 2010. Merforbruget skyldes etableringsudgifter ved udvidelse af STU’en.

På den ikke overførbare bevilling forventes et underskud på 3,3 mio. kr. vedr. høreapparater.

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på den overførbare bevilling på 10,6 mio. kr., hvilket nedbringer overskuddet fra 2010 på 2,7 mio. kr. til et underskud på 7,9 mio. kr. Merforbruget skyldes tilgang af sager fra Bornholms Familiecenter på 6,3 mio. kr., selvforanstaltede lovpligtige sager 3,5 mio. kr., mistet indtægt på salg af pladser 0,5 mio. kr. og væsentlig takststigning på udenøs pladser på 0,3 mio. kr.

Områdechefen går tættere ind i den økonomiske udvikling og disponering i Psykiatri og handicap med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter.

Sekretariatet for politikområde 6 forventer en merindtægt på 1 mio. kr. vedr. refusion i særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen skyldes sagstilgangen i Psykiatri og Handicap.

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes balance mellem budget og regnskab i 2011. Budgettet for 2011 blev i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med 8,0 mio. kr. via en teknisk korrektion. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at antage, at budgettet i 2011 ikke overholdes.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet set for forebyggelse og behandling forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011 og nedbringer dermed det forventede overskud for 2011 til 2,0 mio. kr.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011 og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 til et forventet overskud på 1,8 mio. kr. i 2011. Merforbruget i 2011 forventes anvendt til maling af træværk generelt i klinikken i Aakirkeby, renovering af indgang i Rønne (handicaptilgængelighed) samt ekstraordinært konsulenthonorar til kirurgi og ortodonti. Det forventede overskud i 2011 er reserveret til følgende anlægsopgaver i 2012: indretning af tandplejerum på Plejecenter Snorrebakken, fornyelse af 1 – 2 klinikunits i Aakirkeby og Nexø samt renovering af sterilisation i Klemensker.

Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. og nedbringer dermed deres overskud fra 2010 til et forventet overskud for 2011 på 0,3 mio. kr. Merforbruget i 2011 forventes anvendt til implementering af forløbsprogrammer i 2011 samt øvrige aktiviteter på forebyggelsesområdet. Det forventede overskud i 2011 er planlagt overført til 2012, hvor 2. del af forløbsprogrammerne skal implementeres.

 

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det oprindelige budget 2011 forventes et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 overføres et samlet overskud på 24,0 mio. kr. hvoraf 13,1 mio. kr. kan henføres til ældreområdet mens 8,2 mio. kr. vedrører psykiatri og handicap. Samlet set forventes et overskud på 10,4 mio. kr. i 2011.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011. Mer/mindreforbrug vedrørende den ikke-overførbare bevilling tillægsbevilliges i forbindelse med opgørelse af regnskabet. 

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Borgercenteret - Soc

0

0

-4.000

0

-4.000

Sociale ydelser

0

0

-4.000

0

-4.000

Visitation Ældre

5.264

0

0

5.264

0

DeViKa

892

-492

0

400

0

Døgnplejen Bornholm

3.420

0

0

3.420

0

Bornholms Plejehjem og-Centre

2.283

-229

0

2.054

0

Sekr. for politikområde 05

1.291

2.709

0

4.000

0

Ældre

13.149

1.989

0

15.138

0

Rønne Botilbud

1.751

-1.046

0

705

0

Klintebo

1.153

-853

0

300

0

Nexøhuset

405

-405

0

0

0

Sacs

458

-458

0

0

0

Røbo

744

-644

0

100

0

Hjælpemidler & Genoptræning

275

-275

-3.300

0

-3.300

Kommunikationscentre

755

-755

-3.300

0

-3.300

Psykiatri og Handicap

2.736

-10.636

0

-7.900

0

Facility Management pol.omr. 06

-105

105

0

0

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

1.000

0

1.000

Psykiatri og handicap

8.173

-14.968

-5.600

-6.795

-5.600

Social- og Sundhedssek

0

0

0

0

0

Sundhed

0

0

0

0

0

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

-100

0

1.750

0

Soc.- og Sundh.sekr.

846

-546

0

300

0

Forebyggelse og behandling

2.697

-647

0

2.050

0

Socialudvalget

24.018

-13.625

-9.600

10.393

-9.600

Merforbrug = negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 7 - 13

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 13 i 2011 var i alt 1.599 brugere, som modtog i alt 7.113 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time. I uge 6 i 2011 var i alt 1.621 brugere, som modtog i alt 7.311 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,51 time. Brugerantallet er faldet med 22 og timerne pr. uge er faldet med 198 timer.

Til sammenligning var der i uge 13 i 2010 i alt 1.619 brugere med i alt 7.297 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,51 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.608 brugere med 7.149timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4.45 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

13

1.599

7.113

4,45

2011

6

1.620

7.311

4,51

 

Ændring fra uge 6 til 10

 

-22

 

-198

 

2011

2010

Gennemsnit

1.608

1.623

7.149

7.055

4,45

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 13 i 2011: 0 ledige plejehjemspladser, 6 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2010 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Medio april 2011 vedr. ledige boliger: 13 klarmeldte plejecenterboliger (heraf er de 8 boliger tilbudt borgere), 10 ikke klarmeldte plejecenterboliger (heraf er de 2 boliger tilbudt borgere), og 1 klarmeldt plejehjemspladser (heraf er 1 bolig tilbudt en borger). 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Hospitals- og Psykiatriplan 2020  

29.24.00K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Region Hovedstaden har udsendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 til offentlig høring hos alle relevante parter. Frist for Høringssvar er den 13. maj 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at udkast til høringssvar på forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 godkendes

b)     at udvalgets høringssvar fremsendes til Region Hovedstaden indenfor tidsfristen 13. maj, men med en bemærkning om, at supplerende bemærkninger kan fremkomme i forbindelse med Kommunalbestyrelsen behandling af sagen den 26. maj

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales. Tilrettet høringssvar fremsendes. 

 

Sagsfremstilling

Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en ny Hospitals- og psykiatriplan 2020. Hospitals- og psykiatriplan 2020 bygger videre på planerne fra 2007.

 

Af særlig interesse for Bornholm skal fremhæves, at Hospitals- og psykiatriplan 2020 fastholder/viderefører, at:

·         Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden pga. de særlige geografiske forhold, der gør sig gældende for Bornholm. Derfor skal Bornholms Hospital – på trods af et lille optageområde – fortsat have akutmodtagelse samt fødsler for Bornholms ca. 39.000 borgere (jf. befolkningsprognosen i planperioden).

·         Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, mens især Rigshospitalet varetager de hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanding på Bornholms Hospitals sikres ved udefunktioner og telemedicinske ydelser fra især Rigshospitalet. Når det vurderes nødvendigt skal der etableres aftaler om telemedicinske løsninger eller konsulentfunktioner med andre af regionens hospitaler eller eksterne parter.

·         I forhold til akutmodtagelser indtager Bornholms Hospital ligeledes en særstatus grundet de geografiske forhold, og vil derfor have udvidede funktioner i forhold til hospitalets akutmodtagelse.

 

Det skal bemærkes, at planen ikke eksplicit oplyser, om Bornholms Hospital fortsat vil være organisatorisk tilknyttet Rigshospitalet, som det var tilfældet i planen for 2007. 

 

På det psykiatriske område gælder ligeledes fortsat, at:

·         Psykiatrisk Center Bornholm dækker voksenpsykiatrien i Bornholms Regionskommune. Centeret er knyttet til Psykiatrisk Center København.

·         Børne- og ungdomspsykiatrien varetages på Bornholm af et ambulant team, som er organisatorisk forankret ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg.

·         Glostrup har herudover konsulentfunktion for Bornholm for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

 

I Hospitals- og psykiatriplan 2020 forudsættes endvidere, at der fortsat er betjening af

Bornholm med forsvarets helikoptere.

 

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og behandles på ekstraordinærtmøde den 28. april. Høringssvar vil foreligge til udvalgets møde. Sagen er ligeledes sendt til høring i Handicaprådet, der dog ikke har mulighed for at behandle sagen på et møde. Eventuelle høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
HØRINGSVERSION Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (PDF)

2.
Udkast til høringssvar på forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (DOC)

3.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010

27.12.16K09-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Jfr. Bornholms Regionskommunes retningslinjer for tilsyn med kommunens tilbud på voksenområdet udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010 sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,

borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, brugerne samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter det enkelte besøg.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Medicinhåndtering.

Opfølgning på anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
UDKAST - redegørelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Handicaprådets redegørelse for 2010

27.69.48K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at Handicaprådets redegørelse for 2010 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Rådets arbejde i 2010. Redegørelsen berører følgende punkter:

 

Handicaprådets sammensætning og medlemmer

Sekretariatsbetjening

Sager til behandling i Handicaprådet

Dialogmøder

Handicaprådet og borgerne

Fokusområder 2011

 

Handicaprådet har i alt drøftet ca. 68 sager i 2010 – en stigning på 8 sager i forhold til 2009. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner.  I 2010 har der været følgende temadrøftelser:

 

Handicaprådet er fortsat repræsenteret i byggeudvalg m.v. vedr. ældreboliger og boliger til psykisk syge.

 

Der har været foretaget virksomhedsbesøg på Klintebo, Kommunikationscenteret og Heldagsskolens afd. Søndermarkskolen.

 

Der har i 2010 vært afholdt dialogmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget, og det er fortsat Handicaprådets ønske, at få alle udvalg i tale.

 

Handicaprådet har i 2010 udarbejdet en pjece om Handicaprådet og dets opgaver. Pjecen er uddelt til handicaporganisationer, lægehuse og biblioteker på Bornholm.

 

Handicaprådet ønskede i 2010 at have fokus på den nye handicappolitik i kommunen. Særligt ville Rådet følge, hvordan handicappolitikken blev implementeret i kommunens arbejde. Dette arbejde vil stadig have Handicaprådets fokus i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Årsredegørelse - 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010

27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- Centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg på ældreområdet i 2010 sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og centres Bruger- og Pårørenderåd

 

Socialudvalget, det 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.

 

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn på ældreområdet.

Tilsynet har gennemført 17 tilsynsbesøg heraf to opfølgende tilsyn i 2010.

 

Formålet med at føre tilsyn er:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som der er truffet i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst de i den hidtidige gældende bekendtgørelses temaområder.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Beboernes ernæringstilstand.

Opfølgning på anbefalinger (embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010

27.42.00K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Embedslægeinstitutionerne er pålagt ansvaret for, at gennemføre ét årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i plejehjem og lignende boligenheder, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder.

Regionskommunen har den 16. marts 2011 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens 11 plejecentre/plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at rapporterne sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Rapporterne sendes i høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen gennemfører årligt uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger på ældreområdet.

Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd i perioden november 2010 – januar 2011. Nærværende sagsfremstilling er på baggrund af den samlede rapport.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet instrukser for sygeplejefaglige optegnelser (2005) samt vejledning om håndtering af lægemidler (2006). Begge vejledninger er gældende for det kommunale område og betyder konkret, at virksomhederne skal indrette deres håndtering af borgernes sundhedsoplysninger i overensstemmelse med dette. Det er på baggrund af disse vejledninger embedslægetilsynet måler sine stikprøver.

 

Metoden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er samtale med leder, personale, beboere og evt. pårørende samt stikprøvekontrol på beboernes dokumentation.

 

Sundhedsstyrelsen har gennemført tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem:

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Hjemmet i Klemensker

Nylars Plejecenter

Nørremøllecentret

Plejecenter Klippebo

Plejecenter Aabo

Plejecenter Slottet

Svaneke Plejecenter

Plejehjemmet Sønderbo

Plejehjemmet Toftegården

Ældrekollektivet i Aarsdale

 

Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 33 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der er fundet fejl og mangler på alle plejecentre/plejehjem.

 

På ti plejecentre/plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På et plejecenter/plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden særligt inden for medicinhåndtering. Plejecenter/plejehjemmet måtte efterfølgende udarbejde en handleplan for, hvordan de anførte krav ville blive imødekommet, og tilsynet på plejecentret/plejehjemmet i 2011 vil blive fremskyndet.

Generelt var sundhedsforholdene på 10 af plejecentrene/plejehjemmene tilfredsstillende, men der forestår fortsat et arbejde på alle plejecentre/plejehjem med at bringe den sundhedsfaglige dokumentation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav.

 

På de fleste af plejecentrene/plejehjemmene var der også fortsat god plads til forbedring af medicin-/håndtering og –dokumentation, og til dels også indenfor dokumentation af patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering.

 

Sammenlignet med forholdene i 2009 var der sket markante forbedringer indenfor områderne instrukser og dokumentation vedrørende patientrettigheder, selvom mere end halvdelen af plejecentrene/plejehjemmene fortsat havde, mangler indenfor sidstnævnte område.

 

Resumé

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det fremgår af de individuelle tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter. Endvidere forventer Sundhedsstyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at plejecentrene/plejehjemmene følger op på påviste fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet en samlet opstilling over afvigelser der skal følges op på, og har den 11. januar 2011 anmodet Bornholms Plejehjem og -centre om inden den 1. februar 2011, at fremsende en handleplan for implementering af anbefalinger og krav for samtlige ”huse”. Planen skal indeholde beskrivelser af, hvordan der vil blive fulgt op, en tidsplan for implementeringen, virksomhedens egenkontrol for sikring af implementeringen lokalt, samt hvem der er ansvarlig.

Social- og Sundhedssekretariatet har modtaget en tilfredsstillende tids- og handleplan for handling på samtlige afvigelser og anbefalinger. I forbindelse med de kommunale tilsyn i 2011 vil der blive fulgt op på de påpegede fejl og mangler, samt anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Hjemmet, Klemensker (PDF)

2.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Klippebo (PDF)

3.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Lunden (PDF)

4.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nylars (PDF)

5.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret (PDF)

6.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Slottet (PDF)

7.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Svaneke (PDF)

8.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Sønderbo (PDF)

9.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010, Aarsdale, (PDF)

10.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Aabo (PDF)

11.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Toftegården (PDF)

12.
Opfølgning på embedslægetilsynets krav fra plejehjemstilsyn 2010 i Bornholms Plejehjem- og centre (DOC)

13.
Svar til Kommunale tilsyn.2.doc vedr. embedslægetilsyn 2010 (DOC)

14.
Årsrapport 2010 Bornholms Regionskommune.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010

27.66.08K07-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

15

 

Socialudvalget

02-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Halvårlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. juli – 31. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stærkt stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2010 modtaget 88 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er afgivet fem indstillinger til fastholdelse af 3 borgere. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende. Antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer opgøres pr. måned og fremsendes til sekretariatet. Antallet af månedlige fastholdelser (med tilladelser efter § 126 stk. 2) indgår i denne opgørelse med absolutte antal, hvorfor antallet af disse fastholdelser ikke er direkte sammenlignelige med forrige statistik. Årsagen er, at reglerne vedr. månedlige indberetninger nu er implementeret i praksis efter reglerne blev ændret.

 

Der er sket en stigning i magtanvendelser som myndigheden har vurderet ulovlige. Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges.

I alle de ovennævnte ulovlige som lovlige magtanvendelser er beboere og pårørende/værge orienteret og vejledt i klage- og ankemulighed i henhold til sædvanlig forvaltningspraksis, og der er ikke indkommet nogen klager.

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre fortsat arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og udtaler:

”Redegørelsen blev taget til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at forebygge og reducere antallet af magtanvendelser. Dette må ske med uddannelse i psykologiske virkemidler til det personale, der tydelig nok i fremtiden skal tage sig af flere og flere demente og vanskelige beboere.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Statistik 1.juli - 31. december 2010 (XLS)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010   

27.12.16K09-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

16

 

Socialudvalget

02-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. oktober 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at der siden tilsynet i 2009 er sket en positiv udvikling på Nørremøllecentret, hvad angår en synlig ledelse med fokus på medarbejderne og deres omsorg for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for synlig ledelse i dagligdagen, hvilket de oplever som meget positivt.

Det er tilsynets oplevelse, at beboerne generelt er godt tilfredse med stedet og oplever sig godt behandlet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecenter anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Nørremøllecentret:

”Til efterretning, idet vi bemærker at dette store center synes velfungerende, uden tvivl på grund af den synlige ledelse. Der er dog beboere, der føler sig ensomme og ikke aktiveres nok.”

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport uanmeldt plejehjemstil Nørremøllecentret 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010

27.12.16K09-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

17

 

Socialudvalget

02-05-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. november 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et veldrevet plejeboligtilbud.

Det er tilsynets indtryk, at der er et stigende antal komplekse sygeplejerskeopgaver, blandt andet fordi beboerne bliver ældre og får flere sygdomme, men også fordi sygehuset sender beboerne hurtigt hjem. Der er blevet etableret et velfungerende samarbejde omkring den generelle vedligeholdelsestræning og samarbejdet med den gerontopsykiatriske specialkonsulent.

Der er kommet mere fokus på at sikre, at de tilbud der arrangeres som led i tilbuddet af beboeraktiviteter passer til de forskellige ældres behov (mange bliver hurtigt for trætte).

Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsplads.

 

Der er givet følgende anbefaling:

Denne anbefaling gælder samarbejdet med Psykiatri og Handicap i forbindelse med § 141 handleplaner.

 

§        Tilsynet anbefaler, at det sikres, at de ydelser der aftales i handleplanen gives. Ved ændringer i en handleplan skal beboeren gives klagevejledning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Aktivitets- og Plejecenter Lunden:

”Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat sikres beboerne en bred vifte af aktiviteter afpasset efter beboernes ønsker og ressourcer, og at de, der kan og vil også får tilbud om at være med i de aktiviteter, der foregår for byens øvrige pensionister. Den uhyggelige stilhed, der er i de fleste weekender må der gøres noget ved. Rådet noterer det lave sygefravær og tolker det som en god arbejdsplads.”

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Final rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010

27.12.16K09-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

18

 

Socialudvalget

02-05-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. august 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det overordnede indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille veldrevet plejehjem, hvor medarbejderne skaber en hyggelig og tryg hverdag for beboerne.

Gennemsnitsalderen hos beboerne er meget høj, de ældste er 101 og 102 år. En del af beboerne har boet her i mange år. Beboerne giver udtryk for, at Hjemmet er et godt trygt sted at være, og selv om der snakkes lukning, så får det ikke lov at fylde i hverdagen.

 

Der er givet følgende anbefaling:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Hjemmet i Klemensker:
”Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler

- at man planlægger flytning af beboere til nyt plejecenter i god tid, og i tæt samarbejde med beboerne og deres pårørende, således at en smidig flytning kan arrangeres, og
- at der i lighed med praksis ved tidligere nedlæggelser af plejehjem også fortsat bliver frit valg mht. hvilket plejecenter den enkelte beboer ønsker at flytte til, og at beboerønsker så vidt muligt imødekommes.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet I Klemensker 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010

27.12.16K09-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

19

 

Socialudvalget

02-05-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Udvalget er opmærksomme på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Rapporten sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Udvalget er opmærksomme på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale samt opfølgende tilsyn den 11. oktober og 4. januar 2011.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. 

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet uanmeldt tilsyn 21. september 2010

Det er Tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at teamleder og medarbejdere på Ældrekollektivet er meget opmærksomme på at skabe nogle gode og trygge rammer for stedets beboere.

Ældrekollektivets beboere er næsten alle stærkt demente og omsorgskrævende.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er sammenhæng mellem de opgaver der skal løses, og de ressourcer der er brug for til løsning af opgaven. Der er ikke mere den samme tid til at gå en tur eller sikre den daglige ADL træning. Et par af de nye medarbejdere giver udtryk for, at de ikke føler sig godt nok introduceret til arbejdet i Ældrekollektivet.

Tilsynet anmodede i 2009 teamlederen om at få hjælp fra VISO (Socialstyrelsens videnscenter på demensområdet) i forhold til hverdagens pædagogiske udfordringer i demensplejen.

Det er Tilsynets indtryk fra samtale med teamleder og medarbejdere, at den undervisning og viden VISO har givet, har givet mere nuancerede måder at løse de stærkt dementes omsorgsbehov på. Det er derfor med stor undren, at der samtidig med VISO besøgte Ældrekollektivet sidste gang i juli måned 2010, er forekommet ulovlige magtanvendelser, og at dette først senere er kommet til ledelsens kendskab.

Sagen har været forelagt Socialudvalget den 4. oktober 2010 umiddelbart efter Tilsynet. Tilsynet har givet påbud om korrekt håndtering af de ulovlige magtanvendelser i henhold til gældende lovgivning.

Tilsynet har skærpet opmærksomhed på Ældrekollektivets opgaveløsning og aflagt to ekstra uanmeldte tilsyn.

 

I forbindelse med det første uanmeldte tilsyn blev givet følgende henstillinger/påbud:

 

 

 

·       Tilsynet henstiller; at der føres/indberettes voldsanmeldelser i henhold til reglerne.

 

Opfølgende tilsyn

Tilsynet har aflagt opfølgende uanmeldt tilsyn den 4. januar 2011.

Opfølgning på påbud og henstillinger

 

Teamlederen oplyser, at der har været afholdt Bruger- og pårørenderådsmøde, og at der er blevet orienteret om reglerne for magtanvendelse og den efterfølgende sagsbehandling. Lederen angiver at have et godt samarbejde med de pårørende.

 

 

 

 

Tilsynet har drøftet Ældrekollektivets arbejde med egenkontrol på de områder, hvor der skal være et skærpet fokus.

Tilsynet er tilfreds med det skærpede ledelsesfokus på læring og medarbejdernes samarbejde om at kunne give en mere ensartet demensomsorg uanset hvilken medarbejder der tager hånd om beboeren.

 

Tilsynet skal henstille, at der er overensstemmelse/kan genfindes en faglig begrundelse for magtanvendelse i beboerjournalen, med den konkrete og fysiske magtanvendelse. Der skal et skærpet fokus på journalskrivning/dokumentation i den elektroniske journal.

 

Tilsynet vurderer, at Ældrekollektivet fortsat er under skærpet tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Ældrekollektivet i Årsdale:

”Til efterretning, idet Ældrerådet
- udtaler sin dybe beklagelse af at der er foregået grov forsømmelig behandling af beboere, netop fordi der er tale om et særligt vanskeligt klientel,
- anbefaler at Tilsynet fortsat har skærpet opmærksomhed på plejecentrets opgaveløsning, og på personalets uddannelse i psykologiske løsninger frem for brug af magtanvendelse.”

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
PR2306_20110119135853.PDF (PDF)

2.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

3.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010

27.12.16K09-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

20

 

Socialudvalget

02-05-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Svaneke Plejecenter, på trods af en nedgang i antallet af beboere og dermed også færre medarbejdere, er et velfungerende botilbud. Det er fokus på beboernes individuelle trivsel, tryghed og omsorg. Beboerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med stedet og den omsorg de gives.

Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger:

 

 

·       Tilsynet henstiller til, at Sundhedsstyrelsens regler og Ældreområdets instruks vedr. medicindosering overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecenter anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Svaneke Plejecenter:

”Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.”


 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010

27.12.16K09-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

21

 

Socialudvalget

02-05-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Tilsynets overordnede indtryk er, at omsorgen og plejen for beboerne på Sønderbos afd. B i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. De fleste af beboerne er meget svækkede og har brug for hjælp til den personlige omsorg, og en del skal også have hjælp til at spise. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne er gode til at prioritere opgaver i mellem sig, sikre at alle beboerne kommer op, og at der skabes nogle hyggelige rammer i forbindelse med måltiderne og andet samvær.

De beboere tilsynet har besøgt og talt med giver alle udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejderne.

Plejehjemmet var på tilsynstidspunktet uden teamleder pga. ferie hvorfor tilsynet har haft en opfølgende tilsynssamtale med virksomhedslederen med henblik på opfølgning af de forskellige anbefalinger. Tilsynet har taget virksomhedslederens orientering til efterretning og er af den opfattelse, at der bliver sat flere kræfter ind på af få den nødvendige ledelsesmæssige støtte, som virksomhedslederen allerede havde iværksat, op i omdrejninger, for at sikre arbejdspladsen et bedre arbejdsmiljø og dermed en sikring af beboernes hverdag.

 

Der er givet følgende henstillinger:

 

Tilsynet skal henstille, at der hurtigst muligt sker en opfølgning på de ledelsesmæssige problemer, samt at de interne samarbejdsproblemer mellem medarbejderne løses.

 

Tilsynet henstiller, at der udarbejdes en oversigt over de daglige/ugentlige aktivitetstilbud til beboerne, samt at denne hænges synligt op, og at beboerne informeres om tilbuddene.

 

Tilsynet skal henstille, at de ansvarlige kontaktpersoner sikrer en løbende opdatering af beboernes handleplaner. 

 

Tilsynet skal henstille, at indflytningssamtaler varetages af en sygeplejerske og en fast assistent fra afdelingen. Dette begrundes med, at langt hovedparten af nye beboere sædvanligvis har op til flere behandlingskrævende medicinske lidelser/demenslidelser der skal planlægges ud fra.

 

Tilsynet skal henstille, at beboernes behov for vedligeholdende træning vurderes, samt at medarbejderne gør brug af mulighederne i Træningsenhedens standarder.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Plejehjemmet Sønderbo:

Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.”

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Endelig rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo december 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010

27.12.16K09-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

22

 

Socialudvalget

02-05-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. december 2010 aflagt et opfølgende tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet besluttede i forbindelse med det uanmeldte besøg at aflægge et opfølgende tilsyn, fordi der ved det uanmeldte tilsyn blev konstateret, at beboerne var betydeligt plejekrævende  og ca. 25%  havde behov for helt eller delvist behov for hjælp til at spise.

Dette plejebehov var ikke en del af den aktuelle funktionsvurdering, og tilsynet vurderede, at der var grund til at tage teamleder og medarbejdernes bekymring for ressourcerne især i spisesituationen, til de svageste beboere alvorligt.

 

Ved det opfølgende tilsyn blev det oplyst, at 50% af beboere havde helt eller delvist hjælp til at indtage deres måltider.

Teamlederen har i samråd med virksomhedslederen taget forskellige initiativer for at sikre, at der er de nødvendige medarbejderressourcer tilstede, så de svageste beboeres behov for spisehjælp er sikret. Ordningen skal foreløbig løbe over ½ år, hvorefter den skal evalueres.

 

Medarbejderne oplyser, at hjælpen til spisning tilrettelægges med fokus på afstanden mellem måltiderne, samt at alle beboerne ikke nødvendigvis ønsker at spise sammen eller spise på samme tid.

Konklusion på det opfølgende tilsyn

Det er tilsynets vurdering, at der er iværksat flere nødvendige initiativer dels i form af en ekstra ressourcetildeling på 6 timer og dels ved, at der sikres flere medarbejderressourcer på arbejde ved beboernes måltider.

 

Det er tilsynets opfattelse, at der fortsat er behov for at have skærpet fokus på den spisehjælp den enkelte beboer kan få og de omstændigheder hvorunder hjælpen gives, således at måltiderne fortsat kan opfylde målsætningen i ældrepolitikkens værdier om respekt, værdighed og tryghed.

 

Tilsynet vil have fokus på området ved ordinært uanmeldt tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Plejecenter Klippebo:

Til efterretning.
Ældrerådet noterer med tilfredshed at der sker afprøvning af velfærdsteknologi.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo den 7. december 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

2.
Høringssvar Ældreråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101

27.36.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri- og Handicapvirksomheden har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 fra Socialministeriet fremgår det jf. 139 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2007 og Bornholm Regionskommune har udarbejdet en kvalitetsstand for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen december 2008. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information ti borgerne om tilbud og ydelser for den sociale behandling for stofmisbrug, som BRK tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser/serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstmæssig og redaktionel tilretning, således at standarden lever op til indholdet i Virksomhedsaftalen 2011 for Psykiatri og Handicap.  

Standarden indeholder de punkter, som fremgår af bekendtgørelsen:

1.      Opgaver der udføres på misbrugsbehandlingsområdet

2.      Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen

3.      Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling

4.      Mål for indsats

5.      Organisatorisk struktur

6.      Visitationsprocedure

7.      Behandlingsgaranti

8.      Muligheder for frit valg

9.      Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner

10.  Brugerinddragelse

11.  Regler for betaling af kost og logi m.v.

12.  Sagsbehandling og klageadgang

13.  Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

14.  Monitorering af indsatsen

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Standard december 2008 (DOC)

2.
Forslag til revideret standard april 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Fusion af støttekorpset i Rønne Botilbud og støttekorpset i Psykiatri og Handicap

81.38.06P35-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

12

 

Socialudvalget

02-05-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev det, som et led i beslutningen om nedprioriteringer, vedtaget, at der skal ske en sammenlægning af støttekorps inden for Psykiatri- og Handicapområdet. Der skal i den sammenhæng findes en besparelse på 75.000 kr. for 2011 og frem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at sagen sendes i høring i berørte MED-udvalg og i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Sendes i høring i berørte MED-udvalg og i Handicaprådet.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at støttegruppen i Rønne Botilbud og støttekorpset i Psykiatri og Handicap fusioneres pr. 1. maj 2011

b)     at støttekorpset placeres fysisk i Østergade 54 og organisatorisk i Psykiatri og Handicap

c)     at den fremtidige ejendomsdrift aftales imellem de involverede virksomheder

d)     at beredskabet om natten varetages af Rønne Botilbud som i hidtidig ordning

 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om en sammenlægning af støttekorpsene inden for Psykiatri- og Handicapområdet blev nedsat et ad hoc MED-udvalg jfr. BRK’s medaftale med deltagelse af både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Rønne Botilbud og Psykiatri og Handicap. Arbejdet er udført under hensyn til MED-Hovedudvalgets vedtagne procedure for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

 

Ad hoc MED-udvalget har haft til opgave at udarbejde et oplæg til sammenlægning af støttekorps i Psykiatri og Handicap og Rønne Botilbud.

 

Oplægget omfatter en beskrivelse af de 2 støttekorps, opgaveløsningen, ydelserne samt visitationen, organisering, herunder fordele og udfordringer ved en organisering henholdsvis i Rønne Botilbud og i Psykiatri og Handicap. Der er også anvist, hvor den besluttede besparelse skal ske.

 

Ad hoc MED-udvalget peger på, at

·        den fysiske placering bliver i lokalerne i Østergade 54

·        der ansættes en pædagogisk leder som teamleder for det samlede korps

·        der afsættes tid til administrativ bistand

·        beredskabet om natten varetages af Rønne Botilbud, og at det sker som nu, hvor nattevagten i Rønne Botilbud kan kontaktes telefonisk af støttegruppens brugere

·        rammebesparelsen på 75.000 kr. udmøntes ved en fordeling mellem Rønne Botilbud og Psykiatri og Handicap i 2011. Rammereduktionen i overslagsårene indarbejdes i Psykiatri og Handicaps budget for 2012 og overslagsår, og at

·        der tages stilling til den fremtidige ejendomsdrift, idet der fremover kan være 3 virksomheder, der benytter lokalerne i Østergade 54.

 

Ad hoc MED-udvalget kunne ikke opnå enighed om den fremtidige organisatoriske placering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover rammebesparelsen på 75.000 kr. som er aftalt udmøntet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i MED-udvalgene i Rønne Botilbud og Psykiatri og Handicap.

 

Rønne Botilbuds MED-udvalg finder det godt, at de to støttekorps fusionerer, og at den fysiske placering i Østergade 54 er velvalgt. Den fremtidige ejendomsdrift kan med fordel lægges i den virksomhed, hvor støttekorpset placeres. MED-udvalget peger på, at hvis støttekorpset organiseres i Rønne Botilbud, vil det medføre, at teamet organiseres i en velorganiseret virksomhed, med et godt arbejdsmiljø og høj social kapital.

 

Psykiatri og Handicaps MED-udvalg er positive overfor fusionen. Finder, at der vil være en rationaliseringsgevinst som ikke influerer på kerneydelsen. MED-udvalget ser det som en fordel, at man organisatorisk placerer støttekorpset i Psykiatri og Handicap, og at støttekorpset kan have en fysisk placering Østergade 54. MED-udvalget finder, at støttekorpset kan bære en selvstændig ledelsesfunktion.

 

Handicaprådet anbefaler en fysisk placering i Østergade 54, en tydelig adskillelse af udfører og bestiller, at der ansættes en pædagogisk teamleder for det samlede korps og at støttegruppen organisatorisk underlægges Psykiatri og Handicap.

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Endelig rapport fra ad'hoc medudvalget vedr. fusion af støttekorps (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

4.
Høringssvar Psykiatri- og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Etablering af mødested i Allinge

27.54.08P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller                                                                                          

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der ønskes etableret et nyt opholdssted for en gruppe af borgere, som har benyttet containeren på Allinge havn som opholdssted indtil denne brændte i 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     sagen til drøftelse 

b)     at sagen sendes i nabohøring og i høring i ASTE Allinge  

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Drøftet. Sagen sendes i høring hos berørte naboer, i Allinge Borgerforening, i ASTE Allinge og hos gruppen af borgere.

Trine Rasmussen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

I ca. 15 år har der været opstillet en container på havnen i Allinge til brug for en særlig gruppe af borgere, der har brugt containeren som mødested. Der er tale om en gruppe af borgere med misbrug, som ikke i øvrigt er tilknyttet kommunens tilbud, eller ønsker at være det.

 

Containeren blev i sin tid opsat af Allinge-Gudhjem kommune til brug for denne særlige gruppe af borgere, og for at tilgodese havnens øvrige brugere, gæster og de handlende i byen. Ordningen oplyses at have fungeret godt.

 

I 2010 udbrændte containeren, og der er ikke opsat en ny.

Der udtrykkes nu, fra flere sider, bekymring over, at der ikke længere er et samlingssted for de pågældende borgere, og kommunen er blevet bedt om at medvirke til en løsning af de problemer, som dels havnefogeden og dels byens handlende, påpeger, vil opstå, når der ikke længere er et sted, man kan bede de pågældende borgere trække hen til.

 

Brugerne har givet udtryk for, at de ønsker sig en ny container, gerne med en installeret brændeovn og i umiddelbar nærhed af Netto i Allinge. Den daværende container blev brugt dagligt og fungerede godt som værested for gruppen, der bl.a. på den måde kan holde øje med hinanden.

 

Brugerne mener ikke, at de kan frekventere værestedet i Vestergade. Der er kun åbent to dage om ugen, og der må ikke ryges eller drikkes i bygningen. Det nye sted skal således være et målrettet tilbud til denne gruppe brugere, hvor der ikke stilles krav om tilsyn, kontaktperson eller andre foranstaltninger, som kræver driftsmidler. Det skal være et sted, hvor de kan være med det liv, de nu en gang har valgt.

 

Det er undersøgt, om kommunen kan stille lokaler eller grund til rådighed, og der peges på, at kommunen ejer den grund i Allinge, hvor Kernehuset ligger. Der kan evt. opstilles et alternativ til den udbrændte container på P-pladsen bag Kernehuset. Området er besigtiget af Social- og sundhedssekretariatet, repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapvirksomheden, en medarbejder fra Teknik og Miljø og en repræsentant fra havnen i Allinge. Umiddelbart findes placeringen bag Kernehuset at opfylde brugernes ønsker for beliggenhed. Området ligger rimelig isoleret i en gård dog med en enkelt detailhandel som nærmeste nabo. 

 

Teknik og Miljø oplyser, at man ikke kan opstille en container permanent uden tilladelse, men at der vil kunne gives tilladelse til opstilling af en container i en prøveperiode på max. 6 uger, herefter skal der søges permanent tilladelse, og det vil medføre at der skal tages højde for tilgængelighed.

Alternativt kunne en indregistreret vogn opstilles. Til det kræves ingen tilladelse.  

 

Psykiatri og Handicap peger på, at den omtalte P-plads grænser op til det psykiatriske værested Vestergade 1, og at de finder det uheldigt, at de pågældende grupper skal være så tæt på hinanden, idet værestedets brugere kan høre til gruppen af misbrugere eller tidligere misbrugere, og at der ikke må finde misbrug sted på værestedets område.

 

Med i overvejelserne om, hvorvidt man skal etablere det pågældende mødested bør være Bornholms Regionskommunes alkoholpolitiske handleplan. Den alkoholpolitiske handleplan er en direkte udmøntning af og supplement til kommunens Sundhedspolitik og Kommunalbestyrelsens politiske målsætning om i perioden 2008- 2011 at sætte fokus på de 5 KRAMS faktorer, herunder på ”uhensigtsmæssig alkoholkultur”, som et forhold med særlig stor risiko for folkesundheden på Bornholm (Sundhedspolitik, Bornholms Regionskommune, 2008).

 

Det bør ligeledes medtages i overvejelserne, hvorvidt en beslutning om etablering af et mødested til den pågældende gruppe af borgere vil danne præcedens.

Økonomiske konsekvenser

Det er oplyst, at indkøb af et mobilt mødested vil koste ca. 50.000, hertil kommer eventuelle driftsomkostninger.

Leje af et mobilt mødested vil beløbe sig til ca. kr. 3.200 pr. måned, hertil kommer etableringsomkostninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Kommunens arealer i Allinge (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Status for tildeling af § 18-midler 2011

27.15.12I08-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at status tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er op til politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte.

Økonomiske konsekvenser

Til udvalgets orientering vedrørende uddeling af § 18-midler 2011 ser status således ud:

Der er i budget 2011 afsat i alt 838.869 kr.

Der er et restbeløb på 240.855 kr.

Der er på mødet i dag sager til beslutning for i alt 42.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Dansk Røde Kors Bornholm søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe

27.15.12Ø40-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

24

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Dansk Røde Kors søger § 18-midler til besøgstjeneste og nørklegruppe.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at ansøgningen drøftes

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Bevilget kr. 20.000 til transport, telefon, kontorhold og garn og syartikler.


Sagsfremstilling

Dansk Røde Kors Bornholm blev fra 1. januar 2010 lagt sammen til én afdeling. Aktiviteterne på Bornholm omfatter besøgstjeneste, vågetjeneste, førstehjælps-kursusvirksomhed, samarittertjeneste, ø-dækkende offerrådgivning, genbrugsbutik i Rønne og Røde Kors´ Landsindsamling. Der søges midler til besøgstjeneste og nørklegruppe.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 42.000 kr. til:

Transport besøgsvenner                      8.000 kr.

Møde og udflugt besøgsvenner            10.000 kr.

Landsmøde besøgsledere                   12.000 kr.

Telefon og kontorhold besøgsledere       6.000 kr.

Garn- og syartikler nørklegruppen          6.000 kr.                    

 

Dansk Røde Kors Bornholm havde pr. 31. december 2010 en formue på 141.000 kr.

 

I 2010 fik foreningen bevilget i alt 57.500 kr.:

Besøgstjeneste og nørklegruppe          30.000 kr.

De bornholmske Vågekoner                 20.000 kr. (særskilt ansøgning)

Sommerlejr for udsatte børn                 7.500 kr. (særskilt ansøgning)

                            

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

25

 

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Socialudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj flyttes til den 18. maj. kl. 10.00.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

26

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Punkterne 8, 10, 11 20 og 22.