Referat
Socialudvalget
06-06-2011 kl. 12:00
Ullasvej, mødelokale B
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Opfølgning på ældreanalysen fra 2008
  åbent 3 Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 4 Månedlig budgetopfølgning april 2011 vedr. ældreområdet
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 30.04.2011 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 6 Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 14 - 16
  åbent 7 Genberegning af Frit Valg priserne for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand
  åbent 8 Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101
  åbent 9 Kvalitetsstandard - Kvindekricecentre
  åbent 10 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010
  åbent 11 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010
  åbent 12 Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010
  åbent 13 Forslag til 3-årigt udviklingsprojekt til klubhusudvikling på Bornholm i samarbejde med FontænehuseneDanmark
  åbent 14 Etablering af mødested i Allinge
  åbent 15 Orientering om velfærdsteknologi på ældreområdet
  åbent 16 Evaluering af sundhedsambassadøruddannelsen
  åbent 17 Ansøgning om tilskud til de Olympiske Lege i Bornholms Plejehjem og -centre i 2011
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på ældreanalysen fra 2008

27.35.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

19-01-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

19-01-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

27-01-2011

4

 

Socialudvalget

28-02-2011

6

 

Socialudvalget

06-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på ældreanalysen omhandlende: 1) Boligstruktur, 2) Arbejdsgange, 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau, 4) Kvalitetsstandard, 5) Økonomistyring og 6) Madleverance med særlig fokus på boligstrukturen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget nedsatte i oktober 2007 en analysegruppe vedrørende ældreområdet. Formålet med analysegruppen var – med udgangspunkt i en kortlægning af området – at fremkomme med scenarier til valg af en økonomisk fremtidsorienteret ældrepleje på Bornholm.

Afrapportering af ”Analyse af ældreområdet i Bornholms Regionskommune, maj 2008” blev politisk behandlet juni 2008, og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 m.fl. blev det besluttet, at gennemføre en ændring af boligstrukturen på ældreområdet.

Scenarie 1 sendt i høring ved beslutning af 19. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

1.      at opfølgning på ældreanalysen tages til efterretning

2.      at konsekvenser af ændrede forudsætninger af boligstrukturen drøftes

3.      at der tages stilling til hvilken af følgende scenarier der anbefales til Kommunalbestyrelsens principgodkendelse a) fastholdelse af tidligere beslutning vedr. boligstrukturen b) scenarie 1, c) scenarie 2, d) scenarie 3

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

1) Taget til efterretning.

2) Drøftet.

3) Opfølgning på Ældreanalysen og scenarie 1 sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Leif Olsen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

Poul Overlund-Sørensen afventer på nuværende tidspunkt sin stillingtagen, men støtter en udbygning af etape 2 på Snorrebakken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011:

Godkendt.

Liste F kan ikke medvirke, men støtter etape 2 på Snorrebakken.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med scenarie 1 under hensyntagen til de indkomne høringssvar 

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Socialudvalget har drøftet sagen i lyset af de indkomne høringssvar, og ønsker sagen nærmere belyst inden den fremstilles til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1

b)     at Sønderbo anvendes til korttidspladser og genoptræning

c)     at der træffes en principbeslutning om at udbygge Stenbanen med yderligere 8 boliger

d)     at Klippebo om- og udbygges med 4 nye boliger og samtidig forbedres fælles- og servicearealerne ved nedlæggelse af 4 eksisterende boliger

e)     at behovet for nybyggeri på Toftegården vurderes i forlængelse af ibrugtagningen af plejeboligbyggerierne på Snorrebakken

f)       at placering af dagcenter genovervejes med mulighed for placering i det ny plejecenter på Snorrebakken alternativt fortsætte på Plejehjemmet Sønderbo

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a), b), c) og d) anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad e) Udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at nybyggeri på Toftegården ikke iværksættes for nuværende.

ad f) Genoptages på udvalgets møde i september 2011.

 

Sagsfremstilling

Ad 1) Boligstruktur

Forudsætningerne i Ældreanalysen var bl.a. at antallet af plejecenterboliger med 475 skulle være uændret i årene fremover, selv om antallet af ældre på Bornholm med fremskrivninger vil stige og ikke mindst antallet af ældre over 90 år vil stige væsentlig.

Begrundelserne var flere og her kan nævnes, at langt de fleste borgere har gode boligforhold, som er medvirkende til at de ældre ønsker at bo i deres eget hjem, så længe det overhovedet er muligt.

Derudover køber eller lejer mange ældre en velegnet bolig i ét plan - eller anvises en velegnet ældrebolig. Boliger som er velindrettede, og hvor de ældre kan forblive til behovet for en plejecenterbolig eventuelt opstår eller bliver påkrævet.

 

Udviklingen i behovet for plejeboliger peger siden 2008 i retning af et yderligere fald.

Der henvises til bilag på sagen for uddybning.

 

Pr. 1.1.2011 er antallet af plejeboliger reduceret til i alt 425 boliger, heraf anvendes 32 til midlertidige ophold.

378 boliger er pr. 1.1.2011 udlejet til i alt 381 beboere (3 boliger med ægtepar). Hertil 3 boliger i Kystparken som stadig har status af plejecenterboliger. Der er endvidere til rådighed 3 klarmeldte ledige boliger, og 12 ikke klarmeldte ledige boliger.

 

Ad 2) Arbejdsgange

Arbejdsgruppen udarbejdede i analyseperioden en grundig gennemgang af døgnplejens arbejdsgange vedr. dokumentation. Det blev konkluderet at dokumentationen opfyldte både de lovpligtige og de lokale krav og behov, dog var der en overvægt af lokal dokumentation dikteret af behovet for kommunikation og økonomisk styring. Derudover blev der også konstateret en vis grad af dobbeltregistrering. Der er arbejdet med og arbejdes fortsat på, at forenkle arbejdsgangene således at dokumentationen er målrettet og dobbeltregistrering minimeres.

Brugen af det elektroniske omsorgssystem Care er i den forløbne periode udbygget, ligeledes er startvanskelighederne i f. t. brugen af PDA’en reduceret. Begge dele er i høj grad medvirkende til at reducere dobbeltregistrering, men der er stadig betydelige lokale krav til dokumentation af hensyn til den økonomiske styring. Arbejdet med økonomimodellen har dog elimineret en del af det lokale behov for registrering, idet der nu arbejdes med leverede timer, i modsætning til tidligere hvor afregningen skete efter visiterede timer, hermed er behovet for efterregistrering reduceret.

 

Ad 3) Ledelsesstruktur og ledelsesudvikling på virksomhedernes mellemlederniveau

Arbejdsgruppen anbefalede, at stillingsbetegnelsen ”teamleder” blev ændret for at præcisere det ansvars- og kompetenceområde, der er tillagt stillingen. Stillingsbetegnelsen er ikke ændret. Dette er primært et overenskomstspørgsmål, idet lønindplacering i høj grad knytter sig op til stillingsbetegnelsen. I stedet er der arbejdet med at profilere og tydeliggøre teamlederfunktionen.

Der er i perioden foretaget en Thomasprofil på nyansatte teamledere.

 

I forlængelse med Trepartsaftalerne arbejdes der med det tværgående kompetenceafklarings-program Innomate. Herigennem skabes det nødvendige overblik over både bestående og ønskede kompetencer, således at der kan etableres en målrettet individuel kompetenceudvikling. Udviklingsforløbet følger den centrale lederudviklingskompetencetrappe og således koordineres lederudviklingen også med de eksterne krav.

 

Allerede i forbindelse med afslutningen af ældreanalysen i 2008 var funktionsbeskrivelse for teamledere implementeret. Funktionsbeskrivelsen opfattes som dynamisk og er således kontinuerligt i udvikling. Der er i de forløbne år arbejdet målrettet med at bevidstgøre mellemlederfunktionen i en erkendelse af, at det er i de borgernære relationer kvaliteten af den leverede service mærkes og ressourcetrækket er højest. Der er ligeledes arbejdet på at tydeliggøre snitfladerne mellem det udførende og det administrative niveau med det formål at opnå tværgående synergi i opgavevaretagelsen.

 

Ad 4) Kvalitetsstandard

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., som skal beskrive serviceniveauet for ydelserne efter § 83 og 86 i lov om social service. Standarderne er senest revideret henover året 2010.

 

Ad 5) Økonomistyring

Evaluering af budgettildelings- og styringsmodel for ældreområdet blev behandlet særskilt i Socialudvalgets møde den 3. maj 2010.

 

Ad 6) Madleverance

Der er gennemført udbud af madservice af ekstern part i 2009. Der kom ingen bud ud over DeViKas kontrolbud og udbuddet blev således annulleret.

Sammenlægning af produktionskøkkenerne er gennemført i 2009.

 

Opsummering

Opfølgningen har således vist, at der er behov for at sætte fokus på 1) Boligstrukturen idet udviklingen i behovet for plejeboliger siden 2008 peger i retning af et yderligere fald. Øvrige elementer i ældreanalysen er enten fuldt ud implementeret eller under videreudvikling.

 

Scenarier vedr. boligstrukturen:

 

Plejehjem

KB 19/2-09

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

*Sønderbo

50

0

50

0

**Toftegården

50

0

0

0

Østermarie Plejehjem

0

0

0

0

Sandvig Plejehjem

0

0

0

0

Hjemmet Klemensker

0

0

0

0

Plejehjem i alt

100

0

50

0

 

 

 

 

 

Plejecentre

 

 

 

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

84

82

82

82

Plejecenter Klippebo

40

38

38

50

Plejecenter Aabo

54

54

54

54

Nørremøllecentret

75

75

75

75

Svaneke Plejecenter

0

0

0

0

Aarsdale Plejecenter

0

0

0

0

Nylars Plejecenter

0

0

0

0

**Toftegården

0

30

30

0

Snorrebakken 1. etape

60

60

60

60

Snorrebakken 2. etape

0

60

0

50

***Slottet B1 (2B)

0

15

15

15

Slottet – resten

45

15

15

15

Plejecenter i alt

358

429

369

401

 

 

 

 

 

Plejehjem og –centre i alt

458

429

419

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sønderbo ombygges til 22 – 25 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede i scenarie 1 og 3

 

 

 

 

 

**Toftegården er ombygget til 30 almene ældreboliger i scenarie 1 og 2 og er derved rykket ind under plejecentrene.

*** Slottet B1 indgik i de oprindelige tal på 475 boliger, men indgår ikke i tabellen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende scenarier i forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19.2.2009:

 

Scenarie 1)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Snorrebakken etape 2 med 60 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 29.

 

Scenarie 2)

50 boliger på Sønderbo fra korttidsafsnit - målrettes i scenarie 2 til 50 beboere med demens/ særlige behov og ombygges til genoptræningscenter. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.    

50 boliger på Toftegården ombygning til 30 plejeboliger.

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

40 boliger på Plejecenter Klippebo ændres til 38 boliger og en udvidelse af fællesarealerne.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 39.

 

Scenarie 3)

50 boliger på Sønderbo ombygges til genoptræningscenter og til 22 – 25 almene boliger til handicapområdet. Dagcenteret flyttes til Plejecenter Snorrebakken etape 1.       

84 boliger på Aktivitets- og Plejecenter Lunden er ved beslutning af 25.3.2010 ændret til 82 boliger.

Plejecenter Klippebo udbygges fra 40 til 50 boliger.

50 boliger på Toftegården nedlægges.

Snorrebakken etape 2 med 50 boliger.

Plejecenter Slottet fra 45 boliger (ældreområdet). Plejecenter Slottet samlet set ombygges til 30 boliger - korttidspladser. Døgnplejens team i Rønne samles. Borger og Sundhed samles (ekskl. genoptræning og depot). Den centrale administration af Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og –centre samles.   

Totalt set en nedgang i antallet af boliger med 57.

Økonomiske konsekvenser

 

Scenarie 1)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (60 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 97.498.159

Udgift BRK                                                        kr.   2.704.871                                                 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 2)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Sønderbo (50 boliger til demente)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 69.745.000

Indtægt BRK                                                     kr.-21.805.700

 

Toftegården (30 nye almene ældreboliger)             

Anlægsøkonomi                                                  kr. 48.285.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -1.556.100

 

Scenarie 3)

Slottet (30 eksisterende almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 18.913.788

Driftsøkonomi

(årlig husleje for 30 tilbageværende korttidspladser)                   kr. 1.313.184

 

Plejecenter Snorrebakken 2. etape (50 boliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 82.935.966

Udgift BRK                                                        kr.   2.383.313

 

Sønderbo (22 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 35.409.000

Indtægt BRK                                                     kr.  -7.076.740

 

Klippebo (10 nye almene ældreboliger)

Anlægsøkonomi                                                  kr. 16.095.000

Udgift BRK                                                        kr.   1.253.300              

 

Der henvises til bilag på sagen vedr. uddybning af de enkelte scenarier.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Scenarie 1 er sendt i høring i: Ældrerådet, Handicaprådet, følgende virksomheders MED-udvalg: Døgnplejen Bornholm, DeViKa, Bornholms Plejehjem og –centre, Visitation Ældre, Rønne Botilbud og Hjælpemidler og Genoptræning, i Bruger- og Pårørenderåd under Bornholms Plejehjem og -centre. 

 

Der er indgået høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådene ved: Plejecenter Aabo, Aktivitets- og Plejecenter Lunden og Plejecenter Klippebo.

Der er indgået høringssvar fra MED-udvalgene i: Visitation Ældre, Rønne Botilbud, Hjælpemidler og Genoptræning, DeViKa, Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre.

Endvidere høringssvar fra: Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Af høringssvaret fra:

Bruger- og Pårørenderådet på Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremgår det, at der udtrykkes bekymring for lukning af 29 boliger, undring over beregningerne, idet Rådet oplever stor interesse og behov fra borgere i eget hjem for en plejebolig. Tidligere indflytning ønskes, for bedre at kunne profitere af fællesskab, socialt samvær m.v., lempeligere visitationskriterier.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Aabo fremgår det, at man anbefaler en nedgang i antallet af boliger, men samtidig ønsker man, at der bliver set på visitationskravene, som ønskes lempet. Rådet finder ikke at boligerne på Plejehjemmet Sønderbo er egnet til yngre handicappede, og udtrykker undren over, hvor dagcenteret skal placeres på Plejecenter Snorrebakken – bør ikke være på 1. sal.

Bruger- og Pårørenderådet på Plejecenter Klippebo fremgår det, at man finder det vigtigt, at der sættes fokus på fællesarealer, som giver beboerne mulighed for at samles. Fællesarealer, der også rummer køkkenfaciliteter, så der kan tilberedes mad i de enkelte afdelinger. Ensartede servicetilbud kræver ombygning af flere af øens plejecentre. Fokus på boliger til borgere med demens. Anbefaler scenarie 1.

Ældrerådet udtaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Handicaprådet er i tvivl om, hvorvidt scenarie 1 omfatter en udflytning af Østergade 54 (22-25 almene boliger til handicapområdet). Hvis det er tilfældet, ønsker Handicaprådet en særskilt sagsfremstilling herom og dermed en ny høringsrunde.

MED-udvalget i Hjælpemidler og Genoptræning ser helst, at den administrative del af virksomheden bliver en del af et nyt samlende rådhus under forudsætning af, at hele ældreområdets administration samles. Alternativt, at de administrative funktioner fra Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og Borger og Sundhed samles på Slottet. MED-udvalget udtrykker begejstring for at bygge en del af Plejehjemmet Sønderbo om til genoptræningscenter.

MED-udvalget i Visitation Ældre har ingen bemærkninger.

MED-udvalget i Rønne Botilbud. Ved ombygning af Plejehjemmet Sønderbo til 22-25 almene boliger til handicapområdet skal det tages højde for indretning af personalefaciliteter m.m. Endvidere bemærkes det, at det ikke tydeligt fremgår, hvilken målgruppe indenfor handicapområdet boligerne er tiltænkt. Kollegiet Østergade 54 har et ønske om, at beboerne får tidssvarende og nyrenoverede boliger. Vil med fordel kunne bygges ved Stenbanen, som hører til det samlede Rønne Botilbud. Dette vil give bedre mulighed for at udnytte ressourcerne og samkøre driften.

MED-udvalget i Døgnplejen Bornholm finder, at det er en god idé at etablere ét samlet genoptræningscenter og at den centrale administration på ældreområdet samles på én destination. Obs på behovet for parkeringspladser. Spændende tanke med korttidspladser på Slottet, finder det hensigtsmæssigt, hvis disse er i døgnplejens regi.

MED-udvalget i DeViKa anbefaler, at vedr. ændringer af Plejehjemmet Sønderbo, samtidig etableres en café, som kan servicere området. DeViKa har i dag køkken på Sønderbo, som man ønsker bibeholdt. Ved valg af scenarie 1 forventes dagcenteret flyttet til Snorrebakken, i den forbindelse opfordrer man til, at dagcenteret etableres med køkken og café. Det anbefales videre, at man samler korttidspladserne og etablerer et nyt køkken, som medproduktionskøkken samme sted. En nedgang af antallet af plejeboliger har økonomiske konsekvenser for virksomheden, færre kostdage og færre til at dele de faste udgifter.

MED-udvalget i Bornholms Plejehjem og –centre udtrykker bekymring for om ældreområdet om ca. 5 år kommer i en situation, hvor behovet for plejeboliger er stigende. Finder endvidere, at opfølgningen på boligstrukturen reelt ikke kan anvendes til en vurdering af borgernes kommende ønsker om boliger. MED-udvalget finder det problematisk ikke at være inddraget ved opfølgning af ældreanalysen. Udtrykker bekymring ved stordriftsfordele, der kan gå tabt ved ændring af strukturen, hvor Sønderbo og Slottet og ikke mindst driften af Plejecenter Snorrebakken ikke er/bliver en del af Bornholms Plejehjem og –centre. MED-udvalget fremfører en lang række spørgsmål som: Bliver der huslejestigning på Klippebo? Er positive overfor ombygning af Toftegården, men hvor er stordriftsfordelen ved 30 boliger? Dag- og aktivitetscenter på Toftegården hvordan? Drift af varmtvandsbassin på Sønderbo hvordan? Udflytningen fra Sønderbo hvortil? Udflytningen af dagcenter på Sønderbo er det til 1. sal på Plejecenter Snorrebakken? Hvad indeholder betegnelsen korttidspladser? Kan der findes et tilstrækkeligt antal p-pladser ved Slottet? MED-udvalget finder, at Aakirkeby er mere centralt placeret for en samling af de administrative funktioner. Anbefaler en ændring af stillingsbetegnelsen fra teamleder til centerleder eller plejehjemsleder, for at præcisere ansvars- og kompetenceområder.

 

Høringssvarene er tilknyttet sagen i deres fulde længde.

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Der har været nedsat 4 arbejdsgrupper (Sønderbo, Toftegården, Klippebo og Slottet), der i 2 – 3 møder i hver gruppe i perioden marts og april måned har arbejdet med at undersøge de nævnte områder nærmere set i lyset af de indkomne høringssvar i forhold til scenarie 1.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har på baggrund af gruppernes sammenfatninger (bilag er lagt på sagen) sammenfattet følgende konklusioner:

 

Slottet

1)  Slottet anbefales ikke anvendt til de formål, som er forudsat i scenarie 1.

 

2)  De administrative virksomheder (Borger & Sundhed, ledere og medarbejdere fra Bornholms Plejehjem og –centre samt Døgnplejen Bornholm i alt ca. 82 personer) tilbydes på sigt en samlet placering, når og hvis kommunen samler sine administrative enheder.

 

3)  Planerne om at skabe en samlet ramme for døgnplejen i Rønne opgives i denne omgang. Rammerne på Slottet stod ikke mål med midlerne og den driftsoptimering som efterlyses, og derved skal der fortsat arbejdes med at finde en samlet placering i Rønne.

 

Sønderbo

1)  Korttidspladserne (midlertidige pladser, aflastnings- og ventepladser) anbefales fastholdt på Sønderbo i overensstemmelse med tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Baggrunden er, at omkostningerne ved at placere pladserne på Slottet vil give ekstra omkostninger til en årlig husleje på 1.313.184 kr., da boligerne på Slottet er ombygget efter almenboliglovgivningen, mens Sønderbo er et plejehjem. Korttidspladserne på Slottet vil ikke kunne etableres på én etage, som vil vanskeliggøre en driftsoptimering.

 

2)  Genoptræningsfunktionen etableres på Sønderbo – jf. anbefalingerne i scenarie 1.

 

3)  Dagcentret fastholdes på Sønderbo og brugerne fra Toftegården foreslås samlet på Sønderbo til én samlet enhed – er allerede gennemført forsøgsmæssigt.

 

4)  DeViKa´s køkkenfunktion fastholdes på Sønderbo.

 

5)  Ombygningen af Sønderbo til fysisk og psykisk handicappede opgives, da ønsket fra brugere og medarbejdere er, at være i tæt kontakt med de øvrige botilbud på Stenbanen og på Gartnerparken samt med en mere central placering i byen. Det umiddelbare behov for nye egnede boliger, er til Kollegiet Østergade 54, hvor der i dag bor 8 beboere.

 

Klippebo

1) Klippebo ombygges og indrettes med bl.a. 4 nye boliger, så fælles- og servicearealerne for de nuværende beboere forbedres væsentligt. Forbedringerne, om- og nybyggeriet vil ske i et nært samarbejde med boligorganisationen Lejerbo, som ejer plejecentret.

 

Toftegården

1)  Toftegården kan anvendes, som en buffer indtil de igangværende plejecenterbyggerier er ved at være afsluttet, for at få en klar indikation om behov for flere nye plejecenterboliger. Toftegården opføres som et nyt plejecenterbyggeri på 30 boliger, når Plejecenter Snorrebakken 2. etape er afsluttet i begyndelsen af 2014 ud fra en erkendelse af, at der rent fysisk kun kan etableres 30 nye boliger på grunden ved Toftelunden i Hasle. Målsætningen for nye plejecentre er, at de som minimum skal rumme 40 boliger og gerne flere for at optimere driften.

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

2.
Høringssvar Lunden (DOC)

3.
Høringssvar Aabo (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

5.
Høringssvar Rønne Botilbud (DOC)

6.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

7.
Høringssvar BPR på Klippebo (DOC)

8.
Høringssvar DeViKa (DOC)

9.
Høringssvar Døgnplejen Bornholm (DOC)

10.
Høringssvar BPC vedr. scenarie 1 (DOC)

11.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. januar 2011

12.
Scenarie 1 (XLS)

13.
Scenarie 2 (XLS)

14.
Scenarie 3 (XLS)

15.
Boligstrukturen (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

16.
Opfølgning/afrapportering, dateret 1. juni (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område   

00.01.00Ø02-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

5

 

Socialudvalget

28-03-2011

4

 

Socialudvalget

 

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest primo juni 2011 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Sagen omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde, herunder oplæg til indledende drøftelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og aftaler for 2012 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område primo marts måned   

c)     at der planlægges et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 16. maj kl. 11.00 med henblik på behandling af udvalgets budgetbidrag

d)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2012

e)     at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes onsdag den 9. marts hele dagen og torsdag den 17. marts indtil kl. 13.30.

c) Den 16. maj kl. 11 godkendes - dog med mulighed for at ændre tidspunktet.

d) Drøftet.

e) Drøftet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at de fremstillede mål anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Godkendt.

b) Der arbejdes videre med konkrete forslag for at kunne overholde de af ØKE udmeldte rammer.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalgets mål for 2012 drøftes og evt. tilrettes i lyset af KB’s drøftelser på budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelseSocialudvalget, den 2. maj 2011:
ØKE´s krav til rammereduktioner og de fra området indkomne opprioriteringsforslag betyder, at Socialudvalget skal finde besparelser på ca. 28 mio. kr. årligt. Lægges hertil ændringer i demografimodellen betyder det yderligere, at udvalgets ramme reduceres med 11 mio. kr.  Socialudvalget mener ikke på nuværende tidspunkt, at kunne leve op til de ønskede reduktioner, der vil få dybt alvorlige konsekvenser for området.      

Socialudvalget arbejder videre med behandling af de konkrete op/- og nedprioriteringsforslag, effektiviseringsforslag samt mål.

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der arbejdes videre med udvalgets mål for 2012 jf. ad 1 og 2 

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse, med henblik på, at udvalgets budgetbidrag kan foreligge til behandling på udvalgets møde i juni

Socialudvalget, den 18. maj 2011:
a) Indstilling anbefales.

b) Udvalget arbejder videre med følgende til udvalgets budgetbidrag:

 

Nedprioriteringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Hverdagsrehabilitering (udgiftsneutral); -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

Visitation Ældre - Handicapkørsel - busdrift; -kr. 400.000; -kr. 400.000

Visitation Ældre - BUM afregning til døgnplejen - prisreduktion; -kr. 500.000; -kr. 500.000

Visitation Ældre - Plejevederlag m.m.; -kr. 200.000; -kr. 200.000

Visitation Ældre - Betaling til/fra offentlige myndigheder; -kr. 600.000; -kr. 600.000

Visitation Ældre - Uddannelsessygeplejerske; -kr. 400.000; -kr. 400.000

Døgnplejen Bornholm - Reduktion hjælperområdet; -kr. 460.000; -kr. 460.000

Bornholms Plejehjem og -centre - Renholdelse af grønne arealer; -kr. 250.000; -kr. 250.000

BPC og DB - Nedlæggelse af 2 souschefstillinger; -kr. 1.100.000; -kr. 1.100.000

BPC og DB - Medarbejderdisponeret tid; -kr. 2.600.000; -kr. 2.600.000

DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet; -kr. 140.000; -kr. 200.000

Tilskud til sociale formål; -kr. 60.000; -kr. 60.000

Sekretariatetspuljen på ældreområdet; -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

Nedlæggelse af 2 pladser på B 1; -kr. 625.000; -kr. 625.000

Rønne Botilbud. Bortfald af vederlag "tøjpenge"; -kr. 75.000; -kr. 75.000

Rø rammebesparelse; -kr. 116.000; -kr. 116.000

HG Hjælpemiddelenheden, lønomk. teknikgruppe; -kr. 88.000; -kr. 88.000

Sundheds- og forebyggelsespuljen; -kr. 200.000; -kr. 200.000

Tilskud til frivilligt socialt arbejde – §18 midler ; -kr. 339.000; -kr. 339.000

Velfærdsteknologi; -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

DeViKa - drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo; -kr. 140.000; -kr. 240.000

DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene; -kr. 40.000; -kr. 200.000

Lukning af aflastning Røbo; -kr. 700.000; -kr. 700.000

Færre aktiviteter ud af huset Ressourcevejen KC; -kr. 20.000; -kr. 20.000

Lukning af Ø54/Nybyg Stenbanen; kr. 401.000; kr. 0

Ekstern bistand i komplicerede sager; -kr. 60.000; -kr. 60.000

Aftenskolen for Specialundervisning; -kr. 100.000; -kr. 100.000

Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. ; -kr. 465.000; -kr. 465.000

Der resterer fortsat at finde nedprioriteringsforslag for kr. 5.753.963 stigende til kr. 6.933.963, som udvalget vil arbejde videre med i kommende møde.

 

Effektiviseringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Nr. 21. Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet; -kr. 150.000; -kr. 150.000

Nr. 190. Øget intervallængde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer; -kr. 190.000; -kr. 190.000

Nr. 44. Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post ; -kr. 4.400; -kr. 4.400

Nr. 142. Mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning; -kr. 28.600; -kr. 28.600

Nr. 144. Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning; -kr. 100.000; -kr. 150.000

Nr. 145. Oplæring af borgere til at blive selvhjulpne med hensyn til på- og aftagning af kompressionsstrømper.; -kr. 200.000; -kr. 250.000

Nr. 156. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet; -kr. 17.467; -kr. 17.467

Nr. 157. Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd; -kr. 9.570; -kr. 9.570

Nr. 190. Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet/Røbo; -kr. 26.900; -kr. 26.900

Nr. 13. Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne/Røbo; -kr. 13.100; -kr. 13.100

Nr. 43. Indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner vedr. dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger; -kr. 30.000; -kr. 30.000

Opprioriteringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken; kr. 600.000; kr. 1.200.000

Drift Kommandanthøjen (B1); kr. 201.000; kr. 802.000

Ny sag i borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven § 96; kr. 2.000.000; kr. 2.000.000

 

Udvalget har følgende bemærkninger til fremtidige udgifter vedr. 

Tab af lejeindtægt ved B1’s udflytning fra Slottet: Socialvalget finder, at udgiften skal indgå i den samlede plan for finansiering af Slottet (kr. 610.000 i 2012 stigende til kr. 1.000.000 i 2013).

Overgang fra Bornholms Familie Center til Psykiatri og Handicap: Socialudvalget finder, at tilgangen af nye sager fra det specialiserede børneområde på 8,6 mio. kr. skal behandles i forbindelse med kommunens samlede budgetlægning.

 

Udvalget kan ikke prioritere ønske om øget tilskud til fra Blæksprutten pga. BRK’s pressede økonomi.

 

Leif Olsen kan ikke medvirke til Socialudvalgets beslutning. Leif Olsen kan anbefale de følgende ned- og opprioriteringsforslag.

Nedprioriteringsforslagene:

Handicapkørsel, busdrift -0,4 mio. kr.

BUM-afregning til døgnplejen -0,5 mio. kr.

Plejevederlag døende -0,2 mio. kr.

Betaling til/fra offentlige myndigheder -0,6 mio. kr.

Flytning af dagcenter fra Nylars til Aabo -0,15 mio. kr.

DeViKa udvikling og IT -0,14 mio. kr.

Tilskud sociale formål -0,06 mio. kr.

Sekr.etariatspulje -0,5 mio. kr.

SACS aktiviteter -0,1 mio. kr.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 -0,339 mio. kr.

DEViKa - drift af Lundens Café -0,14 mio. kr.

Tandklinik Aakirkeby -0,465 mio. kr.

Opprioriteringsforslagene:

Leve- og bomiljøer på Snorrebakken 0,6 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i overslagsårene.

Drift af Kommandanthøjen 0,201 mio. kr. i 2012, 0,802 mio. kr. i overslagsårene.

Borgerstyret personlig assistance 2,0 mio. kr.

Dette løser ikke den af ØKE opstillede opgave. Den samlede økonomiske udfordring kan ikke på nuværende tidspunkt løses på udvalgsniveau, men skal løses i forbindelse med kommunens samlede budgetlægning for 2012.

Leif Olsen kan ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til de fremsatte effektiviseringsforslag. Disse må behandles i forhold til den samlede budgetlægning.

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget:

a)     at udvalget drøfter yderligere nedprioriteringsforslag der kan indarbejdes i udvalgets budgetbidrag, idet udvalget fortsat resterer at anvise nedprioriteringsforslag for 5,8 mio. kr. i 2012 stigende til 6,9 mio. kr. i 2013 for at imødegå ØKE’s krav til budgetramme indenfor udvalgets område

b)     at udvalget behandler budgetbidrag 2012 for politikområde 05, 06, 17 og 18 med henblik på fremsendelse til Økonomi og Analyse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a) Socialudvalget ser sig ikke i stand til for nuværende at komme med yderligere forslag til nedprioriteringer til budget 2012 udover lukning af Østergade 54 - opførelse af 8 nye boliger på Stenbanen.

ad b) Fremsendes herefter som udvalgets budgetbidrag for politikområde 05, 06, 17 og 18.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest 10. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag indenfor de af ØKE udmeldte økonomiske rammer, herunder forslag til op- og nedprioriteringer indenfor udvalgets område. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene. Det fremgår af oversigten over rammereduktionen fordelt på udvalg, at Socialudvalgets budgetramme er reduceret med godt 12. mio. kr. årligt.

 

Socialudvalget har på nuværende tidspunkt drøftet forslag om opprioriteringer til madordning i leve- og bomiljøer i forbindelse med etablering af plejeboligbyggeriet på Snorrebakken samt til forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

Det skal bemærkes, at der i budgetoverslagsår 2012 er indlagt en forudsætning om en rammereduktion på 20 mio. kr. som forsøges nået gennem effektiviseringer. Arbejdet med at finde de 20 mio. kr. i effektiviseringsgevinster er igangsat og målet er, at de skal være fundet inden udgangen af februar 2011. I marts behandler ØKE resultatet af effektiviseringsprocessen, hvorefter den videre behandling af effektiviseringsforslagene meldes ud til fagudvalgene.

 

Mål for 2012

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april. Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende

strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes

og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

  

Dialogmøder

For at inddrage organisationen i målarbejdet inden målene fremsendes til 1. budgetseminar foreslås forårets dialogmøder med virksomhederne afholdt primo marts 2011. Socialudvalget får dermed mulighed for – efter dialog med virksomhederne – at beslutte udvalgets oplæg til 2012-mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Socialudvalget, 28. marts 2011

Der er afholdt dialogmøder henholdsvis den 9. og 17. marts med virksomhederne inden for ældre- og handicapområdet og med Handicapråd og Ældreråd. Udvalgets forslag til mål indenfor politikområderne 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling blev gennemgået her og drøftet. 

Der er udarbejdet bilag indeholdende målene for politikområderne som vedh. dagsordenen.

 

Socialudvalget, 2. maj 2011

Mål 2012

KB drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område. I henhold til budgetvejledningen skal udvalgene efter budgetseminar 1 arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Budget 2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt krav om en samlet rammereduktion på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme. På udvalgets møde forelægges til drøftelse forslag til:

·         Op- og nedprioriteringer indenfor den overførbare del af udvalgets budgetramme

·         Forslag til tekniske korrektioner på særbevillinger til hjælpemidler, høreapparater samt medfinansiering af sundhedsudgifterne indenfor udvalgets budgetområde

·         Anlægsønsker

 

Effektiviseringsforslag

I forbindelse med budget 2011 blev der indlagt en rammereduktion på 20 mio. kr. i budgetoverslagsår 2012, som er forsøgt nået gennem effektiviseringer. Der er fremsendt forslag til effektiviseringer indenfor Social og Sundhedsområdet på knap 1,2 mio. kr. i 2012 stigende til godt 1,9 mio. kr. i 2014. Oversigt ses i bilag. 

 

Genbehandling af rammeudmelding til fagudvalgene

ØKE’s genbehandlede på møde den 13. april rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015. Med ØKE’s behandling øges kravet om rammereduktioner på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme med 2,2 mio. kr. årligt. Socialudvalget pålægges derfor en samlet rammereduktion i budget 2012 på 14,3 mio. kr. stigende til 14,6 mio. kr. i budget 2015.

Det forudsættes endvidere, at de indkomne effektiviseringsforslag indenfor udvalgets område tiltrædes og effektiviseres som forudsat. Hvis et eller flere af effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal udvalget finde alternative besparelser.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015 er foretaget dels på baggrund af en status på fremsendte forslag til effektiviseringer, genberegning af demografikorrektionen samt nye oplysninger om udgiftsudvikling i 2012, herunder bl.a. øgede udgifter til høreapparater, hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsudgifterne og førtidspensioner. Det skal bemærkes, at genberegning af demografikorrektionen til budget 2012 m.fl. giver en samlet reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. i 2012. For ældreområdet betyder genberegningen, at budgetrammen i 2012 udvides med 1 mio. kr. og ikke som tidligere forudsat med 12 mio. kr.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene betyder samlet set, at den oprindelige rammereduktion på 30 mio. kr. fastholdes, men at der udmeldes en ny fordeling mellem udvalgene. I den nye fordeling er der taget højde for de indkomne effektiviseringsforslag indenfor de enkelte udvalg som samt demografikorrektionen.

 

Socialudvalget, 18. maj 2011

 

Mål 2012

Socialudvalgets mål

KB drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område.

Kommentarer til Socialudvalgets mål fra budgetseminar 1 vedhæftes. Kommentarerne til udvalgets mål vedrører:

1.      Forslag om, at formuleringen ”følge op på” i flere af målene erstattes af ”Videreudvikle” eller ”Fortsætte”.

2.      At målet om fokus på en reduktion af genindlæggelser indenfor sundhedsområdet evt. ses i sammenhæng med det tværgående mål om ”Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed – KRAMS”.

 

Ad 1: Forslaget om en ændret formulering foreslås vurderet konkret i forhold til det enkelte mål og evt. ændringer indarbejdes i udvalgets budgetbidrag 2012.

Ad 2: Målet om fokus på en reduktion af genindlæggelser indenfor sundhedsområdet foreslås fastholdt som et selvstændigt mål, idet genindlæggelser netop er et særligt fokusområde i Sundhedsaftalen 2011-2014 med Region Hovedstaden.

KRAMS

Det tværgående mål under ØKE om ”Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed” har et stærkt fokus på alkoholforebyggelse i kommunen. Udvalgets anbefaling og de økonomiske vurderinger der ligger til grund for en forankring af projektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen” er i henhold til budgetvejledningen fremsendt til videre behandling i ØKE jf. den fastlagte målproces i budgetvejledningen.

 

Budget 2012

Udvalget drøftede i møde den 2. maj konsekvensen af ØKE´s krav til rammereduktioner og de fra området indkomne opprioriteringsforslag samt fremsendte effektiviseringsforslag indenfor området.  Samlet står Socialudvalget overfor at skulle finde besparelser på ca. 28 mio. kr. årligt.

 

På udvalgets møde drøftes:

·         Forslag til op- og nedprioriteringer indenfor den overførbare del af udvalgets budgetramme

·         Fremsendte effektiviseringsforslag

·         Forslag til tekniske korrektioner på særbevillinger til hjælpemidler, høreapparater samt medfinansiering af sundhedsudgifterne indenfor udvalgets budgetområde

·         Anlægsønsker

 

Socialudvalget 6. juni 2011

I henhold til den fastlagte plan foreligger budgetbidrag for politikområderne 05: Ældre, 06: Psykiatri og Handicap, 17: Sundhed og 18: Forebyggelse og behandling. 

 

Budgetbidraget indeholder:

·         politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·         forslag til mål og økonomiske prioriteringer

·         økonomisk ramme og budgetforudsætninger

 

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på de enkelte budgetområder løbende vil blive opdateret/revideret frem til budgetvedtagelsen.

 

Jf. udvalgets beslutning på mødet den 18. maj er de konkrete forslag til op- og nedprioriteringer indarbejdet i udvalgets budgetbidrag indenfor de respektive politikområder. Udvalgets prioriterede mål er ligeledes indarbejdet i udvalgets budgetbidrag. 

 

Det fremgår endvidere af udvalgets beslutning, at udvalget fortsat resterer at finde nedprioriteringsforslag for 5,9 mio. kr. i 2012 stigende til 6,9 mio. kr. i 2013.

 

 

Status i fht. ØKE krav pr. 13.4.2011

2012 i 1.000 kr.

2013 m.fl. i 1.000 kr.

Rammereduktion

14.800

15.000

Ikke prioriterede effektiviseringsforslag (18. maj)

430

930

Opprioriteringsforslag (18. maj)

2.801

4.002

Krav til  udvalgsbesparelser = rammereduktion + ikke realisable eff.forslag + opp.forslag

18.031

19.932

Nedprioriteringsforslag (18. maj)

-12.144

-12.998

Manko i fht. ØKE's krav pr. 13.4.2011

5.887

6.934

 

Bilag til Socialudvalget 18. maj 2011

1.
Kommentarer til udvalgenes mål fra budgetseminar 1 (DOC)

2.
Nye mål for 2012 - udarbejdet på budgetseminar 1 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

3.
Effektiviseringsforslag Social og Sundhed (XLS)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

4.
Mål SU-05+06+17+18-1 (DOC)

5.
Mål SU-05-1 (DOC)

6.
Mål SU-05-2 (DOC)

7.
Mål SU-06-1 (DOC)

8.
Mål SU-06-2 (DOC)

9.
Mål SU-06-3 (DOC)

10.
Mål-SU-17-1 (DOC)

11.
Mål-SU-17-2 (DOC)

12.
Mål-SU-18-1 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

13.
Proces for budget og mål for 2012 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

14.
Budgetvejledning 2012 (PDF)

15.
Budget og mål 2011: Politikområde 5 Ældre (DOC)

16.
Budget og mål 2011: Politikområde 6 Psykiatri og Handicap (DOC)

17.
Budget og mål 2011: Politikområde 17 Sundhed (DOC)

18.
Budget og mål 2011: Politikområde 18 Forebyggelse og behandling (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

19.
Budgetbidrag for politikområde 17: Sundhed (DOC)

20.
Budgetbidrag for politikområde 05: Ældre (DOC)

21.
Budgetbidrag for politikområde 18: Forebyggelse og behandling (DOC)

22.
Budgetbidrag for politikområde 6: Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Månedlig budgetopfølgning april 2011 vedr. ældreområdet

00.30.10Ø09-0091

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Månedlig budgetopfølgning (fokusopfølgning) ultimo april 2011 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

    at opfølgningen tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en månedlig budgetopfølgning. Denne opfølgning forelægges Socialudvalget vedrørende ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Fokusopfølgning april 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 indenfor Socialudvalgets område

00.30.10Ø09-0097

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret for driftsbevillingerne, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for hele området på virksomhedsniveau. Da der ikke centralt i kommunen udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april 2011 er der lavet en sådan inden for Socialudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at opfølgning tages til efterretning

b)     at virksomhedernes anmodning om anvendelse af overført overskud fra 2010 til 2011 drøftes

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a) Taget til efterretning, idet udvalget forudsætter at merudgiften vedr. Psykiatri og Handicap undersøges nærmere og at udvalget til næste centrale budgetopfølgning får forelagt en handleplan på udviklingen med henblik på at bringe budgettet i balance.

 

ad b) Følgende anmodninger anbefales til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Døgnplejen Bornholm: kr. 500.000 til It-investeringer (PDA'er, bærbare pc'er mv.) og kr. 150.000 til istandsættelse af to af døgnplejens lejede lokaler efter krav fra udlejer.

Bornholms Plejehjem og -centre: kr. 150.000 til etablering og møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og på Nørremøllecentret.

Nexøhuset: kr. 180.000 til ekstra personaleudgifter for at kunne støtte beboerne i forbindelse med indflytning og ophold i den nye bygning.

SACS: kr. 208.000 til dækning af vandskade fra 2010.

Røbo: kr. 325.000 kr. til ikke igangsat renovering af utæt tag, og kr. 50.000 til beplantning af haven, havemøbler m.v.

Kommunikationscentret: kr. 443.000 til følgende 3 opgaver: Adgangsforhold til undervisningslokalerne STU Kommunikationscentret (200.000 kr.), udvidelse af STUen afdeling Vibegaard (198.000 kr.) og omkostninger i forbindelse med Kommunikationscentrets indflytning i 10. klassecentrets lokaler (45.000 kr.).

Bornholms Kommunale Tandpleje: kr. 300.000 til indkøb af 4 scannere til røntgen, og at kr. 250.000 reserveres for at kunne opnå den foreslåede besparelse i 2012.

Hjælpemidler og Genoptræning: kr. 16.000 til vedligehold/renovering af træningslokalerne på Toftegården.

 

Følgende anmodning anbefales ikke imødekommet til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Visitation Ældre: kr. 450.000 til indførelse af LIS-system (LedelsesInformationsSystem).

 

Anmodning fra DeViKa: kr. 150.000 til indførelse af menuvalg for hjemmeboende pensionister undersøges nærmere. Genoptages.

 

Leif Olsen kan anbefale de fremsatte ønsker til anvendelse af de overførte midler.

 

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2011 indeholdt en ændring af bevillingsniveauet i Bornholms Regionskommune, hvor ansvaret for driftsbevillingerne flyttes fra virksomhederne til fagudvalgene. Udvalget besluttede i sit møde den 25. oktober 2010, at for at kunne leve op til ansvaret, er der behov for månedlige budgetopfølgninger for området på virksomhedsniveau. Da der ikke centralt i kommunen udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. april 2011 er der udarbejdet en sådan for virksomhederne indenfor Socialudvalgets område.

 

Budgetopfølgning pr. 30.4.2011 

Resultatet fremgår af tabel 1. Samlet på den overførbare bevilling forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 er resultatet et samlet overskud på 18,6 mio. kr. Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der tale om en samlet forbedring på godt 8 mio. kr. 

 

På den ikke overførbare bevilling forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

 

Pr. 30.4.2011

Pr. 31.3.2011

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

 

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Ekskl. overførsel fra 2010

Inkl. overførsel fra 2010

Virksomhed

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Visitation Ældre

5.384

0

10.648

0

0

0

5.264

0

DeViKa

-492

0

400

0

-492

0

400

0

Døgnplejen Bornholm

0

0

3.420

0

0

0

3.420

0

Bornholms Plejehjem og-Centre

442

 

2.725

 

-229

0

2.054

0

Sekr. for politikområde 05

3.000

 

4.291

 

2.709

0

4.000

0

Ældre i alt

8.334

0

21.484

0

1.989

0

15.138

0

Rønne Botilbud

-950

0

801

0

-1.046

0

705

0

Klintebo

-853

0

300

0

-853

0

300

0

Nexøhuset

-150

0

255

0

-405

0

0

0

Sacs

-250

0

208

0

-458

0

0

0

Røbo

-452

0

292

0

-644

0

100

0

Hjælpemidler & Genoptræning

-275

-3.300

0

-3.300

-275

-3.300

0

-3.300

Kommunikationscentre

-36

-3.300

719

-3.300

-755

-3.300

0

-3.300

Psykiatri og Handicap

-10.636

0

-7.900

0

-10.636

0

-7.900

0

Facility Management pol.omr. 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sekr. for politikområde 06

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

Psykiatri og handicap i alt

-13.602

-5.600

-5.325

-5.600

-14.968

-5.600

-6.795

-5.600

Sundhed i alt

0

0

0

0

0

0

0

0

Bornholms Kommunale Tandpleje

-300

0

1.550

0

-100

0

1.750

0

Soc.- og Sundh.sekr.

0

0

846

0

-546

0

300

0

Forebyggelse og behandling i alt

-300

0

2.396

0

-647

0

2.050

0

I alt

-5.568

-5.600

18.555

-5.600

-13.626

-5.600

10.393

-5.600

 

 

Politikområde 5 Ældre

Samlet set for ældreområdet forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på ældreområdet på i alt 15,1 mio. kr.  I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts er der samlet tale om en forbedring på 6,3 mio. kr. primært som følge af et forventet mindreforbrug indenfor Visitation Ældre på 5,4 mio. kr. vedrørende elever (2 mio. kr.), BUM (2,8 mio. kr.) og BAT (0,6 mio.kr.)

 

Politikområde 6 Psykiatri og handicappede

Samlet set for Psykiatri og handicappede forventes et merforbrug på 13,6 mio. kr. på den overførbare bevilling. Overførslerne fra 2010 nedbringer merforbruget i 2011, således at merforbruget samlet forventes at blive på 5,3 mio. kr. Det forventede merforbrug inkl. overførsler fra 2010 skyldes primært en tilgang af særligt dyre enkeltsager fra børne- og ungeområdet til Psykiatri- og Handicapvirksomheden. 

 

Politikområde 17 Sundhed

Samlet set for sundhedsområdet forventes balance mellem budget og regnskab i 2011.

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Samlet for forebyggelse og behandling forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2011. Sammen med overførslerne fra 2010 forventes dermed et overskud på Forebyggelse og behandling på 2,4 mio. kr. 

 

Overført overskud fra 2010

Udvalget besluttede på møde 2. maj 2011, at overført overskud fra 2010 ikke anvendes i 2011, idet det reserveres til budgetværn, herunder at virksomhedernes anvendelse af det overførte overskud skal godkendes af Socialudvalget. Udvalget anmodede endvidere om en redegørelse for konsekvensen af ikke at anvende det overførte mindreforbrug i 2011.

 

Tabel 2: Overført overskud fra 2010 til 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2010 til 2011

Faktisk disponeret/ forbrugt

Anmodning om yderligere anvendelse af  overførsel

Virksomhed

Visitation Ældre

5.264

191

450

DeViKa

892

492

150

Døgnplejen Bornholm

3.420

0

650

Bornholms Plejehjem og-Centre

2.283

218

150

Sekr. for politikområde 05

1.291

0

0

Ældre i alt

13.149

901

1.400

Rønne Botilbud

1.751

950

0

Klintebo

1.153

853

0

Nexøhuset

405

150

180

Sacs

458

250

208

Røbo

744

452

325

Hjælpemidler & Genoptræning

275

250

15

Kommunikationscentre

755

36

443

Psykiatri og Handicap

2.736

2.736

0

Facility Management pol.omr. 06

-105

 

0

Sekr. for politikområde 06

0

0

0

Psykiatri og handicap i alt

8.173

5.677

1.171

Sundhed i alt

0

0

 

Bornholms Kommunale Tandpleje

1.850

300

550

Soc.- og Sundh.sekr.

846

0

0

Forebyggelse og behandling i alt

2.697

300

550

I alt

24.018

6.878

3.121

 

Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er overført 24 mio. kr. i overskud fra 2010 til 2011, hvoraf virksomhederne allerede har disponeret/forbrugt over 6,9 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. kr.  disponeret til at reducere de forventede merudgifter i Psykiatri- og Handicapvirksomheden.

 

Som følge af udvalgets beslutning om, at anvendelse af overført overskud fra 2010 skal godkendes af udvalget har virksomhederne fremsendt nedenstående anmodninger om brug af overførslen fra 2010 svarende til en samlet udgift på yderligere 3,1 mio. kr. 

 

Visitation Ældre

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 450.000 kr. til indførsel af LIS-system (LedelsesInformationsSystem) indenfor ældreområdet. Et LIS-system giver hurtig adgang til at danne sig et grundigt overblik, både i det daglige arbejde og i forbindelse med den mere strategiske og langsigtede planlægning. I dag bruges der meget tid på udarbejdelse af statistikker og rapporter. En del af denne tid vil kunne spares og virksomheden vil få et bedre overblik qua de data der hurtigt kan trækkes ud af systemet. Anvendelse af LIS systemet, sikrer også at udtræk af data ikke påvirker driften af Care, som der er et stadigt stigende behov for at sikre. Behov for uddata gælder alle områder inden for Care anvendelsesområde, som er blevet udvidet betydeligt.

DeViKa

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 150.000 kr. til indførsel af menuvalg for hjemmeboende pensionister der får madservice pr 1.10.2011, idet der er sket en udvikling af mulighederne for menuvalg siden det blev nedlagt i 2009. Det kræver, at DeVika indkøber scanner, opdaterer edb programmer og oplærer personale. Menuvalget er meget efterspurgt blandt de hjemmeboende pensionister og virksomheden mener, at det kan indføres uden driftsomkostninger - alene med engangsudgiften til opstart på 150.000 kr.

 

Døgnplejen Bornholms Regionskommune

Virksomheden anmoder om at anvende 650.000 kr. til følgende formål:

·         It-investeringer (PDA'er, bærbare pc'er mv.) i størrelsesorden 500.000 kr. Uden denne investering vil der opstå yderligere forsinkelser mv. i det daglige arbejde for de ansatte.

·         Istandsættelse af to af døgnplejens lejede lokaler efter krav fra udlejer. Det forventes at beløbe sig til 150.000 kr. mio. kr.

 

Bornholms Plejehjem og -centre

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 150.000 kr. til etablering og møblering af servicearealer i de nye tilbygninger på Plejecenter Aabo og på Nørremøllecentret. Det drejer sig om 4 lokaler og udgifterne vedrører bl.a. Pc’er, kontormøbler, lamper mv. Der er ikke i budgetlægningen af til- og nybygningen taget højde for disse udgifter. Virksomheden kan ikke selv afholde udgifterne inden for eksisterende budget.

 

Nexøhuset 

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 180.000 kr. til at dække ekstra personaleudgifter for at kunne støtte beboerne i forbindelse med indflytningen og opholdet i den nye bygning, samt til støtte i forbindelse med flytning og opstart igen, når hele det nye Nexøhus står færdig i løbet af sommeren.

 

SACS

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 208.000 kr. til dækning af vandskade fra 2010.

 

Røbo

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 325.000 kr. til ikke igangsat renovering af utæt tag (50.000 kr.), beplantning af haven, havemøbler mv.

 

Hjælpemidler og Genoptræning

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 16.000 kr. til vedligehold/renovering af træningslokalerne på Toftegården.

 

Kommunikationscentret

Virksomheden anmoder om at anvende yderligere 443.000 kr. til følgende 3 opgaver.

·         Adgangsforhold til undervisningslokalerne STU Kommunikationscentret (200.000 kr.) I forbindelse med de 2 sidste tilsyn er nedenstående blevet påpeget. ”Det blev oplyst, at adgangsvejen til undervisningslokalerne fra gården af, samt flisebelægninger endnu Ikke er blevet forbedret.”  ”Tilsynet anbefaler, at arbejdet med at sikre til - og adgangsvejen til undervisningslokalerne, fra gården af, opprioriteres, således at det sikres at tilbuddets efterhånden brede målgruppe, alle har ligelig fysisk adgang til tilbuddet”.

·         Udvidelse af STUen afdeling Vibegaard (198.000 kr.) I forbindelse med udvidelsen af den 3 årige ungdomsuddannelse (stigning fra 26 elever til 44 elever) bliver der etableret en ny afdeling på Vibegaard. I forbindelse med etableringen af den nye afdeling vil der være væsentlige etableringsomkostninger, herunder også ændring af fysiske rammer i pavillonen.

·         Omkostninger for 10. klassescentret i forbindelse med Kommunikationscentrets STU (45.000 kr.) I forbindelse med Kommunikationscentrets indflytning i 10 klassecentrets lokaler vil der være omkostninger for 10. klassecentret. Disse omkostninger er pålagt Kommunikationscentret. Der skal bla. etableres et nyt køkken i pavillon 9 til brug for 10. klassecentrets elever.

Virksomheden har ikke søgt anlægsmidler til opgaven, da virksomheden forventede at bruge opsparede midler til opgaverne.

 

Bornholms Kommunale Tandpleje

Virksomheden anmoder om at anvende 300.000 kr. til indkøb af 4 scannere til røntgen. De eksisterende scannere til røntgen kan ikke opdateres til Windows 7 - det nye styresystem som kommunen overgår til i løbet af efteråret 2011.  Uden indkøb af nye scannere, kan virksomheden ikke kan tage røntgenbilleder. Virksomheden skal bruge 4 scannere til de nuværende klinikker og 1 til den nye klinik på Snorrebakken. Scanneren fra Aakirkeby skal flyttes til Tandreguleringen, når/hvis klinikken i Aakirkeby lukkes. Scanneren til plejecenterklinikken er inkluderet i det til denne opgave reserverede beløb. Hver scanner koster 75.000 kr. 

 

Virksomheden anmoder desuden om at der reserveres 250.000 kr. for at kunne opnå den foreslåede besparelse indenfor Bornholms Kommunale Tandpleje i 2012. Hvis besparelsen for 2012 vedtages, kræver det nogle anlægsudgifter i Nexø og de må forventes afholdt i efteråret 2011, hvis man skal nå sparemålet for 2012.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand for ugerne 14 - 16  

27.36.00I00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Resumé

Ugestatistik for personlig pleje og praktisk bistand m.v. udarbejdet af Visitation Ældre.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     at statistikken tages til efterretning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Statistikken viser, at der i uge 16 i 2011 var i alt 1.603 brugere, som modtog i alt 7.291 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,55 time. I uge 13 i 2011 var i alt 1.599 brugere, som modtog i alt 7.113 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,45 time. Brugerantallet er steget med 4 og timerne pr. uge er steget med 178 timer.

Til sammenligning var der i uge 16 i 2010 i alt 1.625 brugere med i alt 7.387 timers hjælp om ugen, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,55 time. Gennemsnittet for 2011 er 1.607 brugere med 7.164 timer, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,46 time.

Gennemsnittet for 2010 blev 1.623 brugere med 7.055 timer pr. uge, eller et gennemsnit pr. bruger pr. uge på 4,35 time.

 

 

Uge

Antal

Brugere

Timer

Gennemsnit pr bruger

2011

16

1.603

7.291

4,55

2011

13

1.599

7.113

4,46

 

Ændring fra uge 13 til 16

 

   +4

 

+178

 

2011

2010

Gennemsnit

1.607

1.623

7.164

7.055

4,46

4,35

 

Der pågår et intensiveret samarbejde (kvalitetssikring) mellem Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, hvor teamledere og visitatorer gennemgår alle sager, til sikring af, at der visiteres/leveres hjælp i overensstemmelse med den vedtagne kvalitetsstandard. Gennemgangen har foreløbig resulteret i en tendens til fald i antallet af visiterede og leverede timer.

 

Der er i uge 16 i 2011: 1 ledig plejehjemsplads, 6 ledige plejecenterboliger og 0 ledige aflastningspladser. Gennemsnittet for 2010 blev: 2 ledige plejehjemspladser, 7 ledige plejecenterboliger og 3 ledige aflastningspladser.

Primo maj 2011 vedr. ledige boliger: 13 klarmeldte plejecenterboliger (de 13 boliger er tilbudt borgere), 6 ikke klarmeldte plejecenterboliger og 0 klarmeldte plejehjemspladser. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Genberegning af Frit Valg priserne for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand  

27.39.04P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010 kapitel 5 om regnskab og kontrol, skal en genberegning af frit valg priserne finde sted, på baggrund af de faktiske omkostninger i året. Jf. bekendtgørelsens § 20 skal Kommunalbestyrelsen efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     at de genberegnede priser Frit valg priser for 2010 vedr. personlig pleje og praktisk bistand    indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Indstillingen anbefales. 

 

Sagsfremstilling

Der er nu sket en genberegning af de faktiske timepriser for 2010 på baggrund af de faktiske udgifter til levering af disse ydelser. Den faktiske timepris for praktisk hjælp for 2010 viste sig at være kr. 396,80 pr. time inkl. moms, hvilket er 4,08 kr. mindre pr. time end afregnet til de private leverandører af praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Der skal derfor ikke ske efterbetaling til de private leverandører på området for 2010, da der ikke er hjemmel til at kræve en tilbagebetaling. 

 

De faktiske Frit Valg priser for 2010

Praktisk hjælp                                  kr. 317,44 pr. time, inkl. moms kr. 396,80 pr. time

Personlig pleje, dag                           kr. 434,98 pr. time, inkl. moms kr. 543,73 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 479,00 pr. time, inkl. moms kr. 598,75 pr. time

 

De beregnede Frit Valg priser for 2010

Praktisk hjælp                                  kr. 320,70 pr. time, inkl. moms kr. 400,88 pr. time

Personlig pleje, dag                           kr. 418,99 pr. time, inkl. moms kr. 523,74 pr. time

Personlig pleje, øvrig tid (ekskl. nat)    kr. 466,96 pr. time, inkl. moms kr. 583,70 pr. time

 

Jf. skrivelsen om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp m. v. gældende fra 1. april 2010, præciseres det, citat ”at fastsættelsen af priskravene skal ske med udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår”, hvilket betyder, at Frit Valg timepriserne for 2012 skal tage udgangspunkt i de faktiske priser for 2010 fremskrevet til 2012 pl. niveau. Frit Valg priserne for 2012 vil blive godkendt i forbindelse med 2012 budgettets vedtagelse.   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Notat, udarbejdet af ØA dateret 3. maj 2011 (DOC)

2.
Beregning faktiske Frit Valg priser 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101

27.36.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

20

 

Socialudvalget

06-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Psykiatri- og Handicapvirksomheden har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Den reviderede standard sendes i høring i Handicaprådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

     at den reviderede standard anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Indstillingen anbefales. 

 

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 fra Socialministeriet fremgår det jf. 139 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2007 og Bornholm Regionskommune har udarbejdet en kvalitetsstand for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen december 2008. Ifølge bekendtgørelsen skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information ti borgerne om tilbud og ydelser for den sociale behandling for stofmisbrug, som BRK tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser/serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstmæssig og redaktionel tilretning, således at standarden lever op til indholdet i Virksomhedsaftalen 2011 for Psykiatri og Handicap.  

Standarden indeholder de punkter, som fremgår af bekendtgørelsen:

1.      Opgaver der udføres på misbrugsbehandlingsområdet

2.      Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen

3.      Målgruppe for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling

4.      Mål for indsats

5.      Organisatorisk struktur

6.      Visitationsprocedure

7.      Behandlingsgaranti

8.      Muligheder for frit valg

9.      Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner

10.  Brugerinddragelse

11.  Regler for betaling af kost og logi m.v.

12.  Sagsbehandling og klageadgang

13.  Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

14.  Monitorering af indsatsen

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Handicaprådet den 12. maj 2011: Ingen bemærkninger.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Standard december 2008 (DOC)

2.
Forslag til revideret standard april 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Kvalitetsstandard - Kvindekrisecentre

27.57.12P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller   

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller                                                                     

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Psykiatri og Handicap har revideret den tidligere vedtagne kvalitetsstandard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at

·         kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Kvalitetsstandarden sendes i høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er sidst vedtaget i december 2004, hvorfor der nu er udarbejdet en ny kvalitetsstandard. Fremover skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er at konkretisere, hvad borgerne kan forvente i kvindekrisecentertilbud efter § 109 i lov om social service. Den skal gøre det synligt og gennemskueligt, hvilken service borgerne kan forvente, og om der er sammenhæng mellem det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet, og de faktiske, konkrete ydelser, som borgerne modtager.

 

I det reviderede forslag er der ikke indarbejdet ændringer i ydelser eller serviceniveau, men der er foretaget gennemgribende tekstændring, således at standarden lever op til bekendtgørelsens punkter om indhold. Der er indføjet en ændring som følge af en ændring af loven i 2008, som beskriver kommunens forpligtelse til at yde familierådgivning til kvinder med børn med henblik på at styrke udslusningen fra kvindekrisecenteret og en forpligtelse om at yde psykologbehandling af autoriseret psykolog til alle børn, der er fyldt 6 år.

 

Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

1.      Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer

2.      Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed

3.      En beskrivelse de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret

4.      Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på centret

5.      Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter, og hvem der kan få ophold på centret

6.      Fællesfaciliteter

7.      Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på centret

 

Kommunalbestyrelsen skal oplyse om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet, og informere om værdier og normer, som indsatsen bygger, brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal inddrage repræsentanter for beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

1.
Udkast - kvalitetsstandard kvindekrisecentre (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010

27.42.00K03-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

11

 

Socialudvalget

06-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Embedslægeinstitutionerne er pålagt ansvaret for, at gennemføre ét årligt uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i plejehjem og lignende boligenheder, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder.

Regionskommunen har den 16. marts 2011 modtaget embedslægeinstitutionens samlede rapport over udførte tilsyn på kommunens 11 plejecentre/plejehjem.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at rapporterne sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Rapporterne sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

    at rapporterne anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 6. juni 2011:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.


Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen/embedslægeinstitutionen gennemfører årligt uanmeldte tilsyn med kommunens plejeboliger på ældreområdet.

Embedslægeinstitutionens rapporter for de individuelle tilsyn er løbende blevet fremsendt dels til Social- og Sundhedssekretariatet og dels til det enkelte plejecenter/plejehjem og Bruger- og pårørenderåd i perioden november 2010 – januar 2011. Nærværende sagsfremstilling er på baggrund af den samlede rapport.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet instrukser for sygeplejefaglige optegnelser (2005) samt vejledning om håndtering af lægemidler (2006). Begge vejledninger er gældende for det kommunale område og betyder konkret, at virksomhederne skal indrette deres håndtering af borgernes sundhedsoplysninger i overensstemmelse med dette. Det er på baggrund af disse vejledninger embedslægetilsynet måler sine stikprøver.

 

Metoden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er samtale med leder, personale, beboere og evt. pårørende samt stikprøvekontrol på beboernes dokumentation.

 

Sundhedsstyrelsen har gennemført tilsynsbesøg på følgende plejecentre/plejehjem:

 

Aktivitets- og Plejecenter Lunden

Hjemmet i Klemensker

Nylars Plejecenter

Nørremøllecentret

Plejecenter Klippebo

Plejecenter Aabo

Plejecenter Slottet

Svaneke Plejecenter

Plejehjemmet Sønderbo

Plejehjemmet Toftegården

Ældrekollektivet i Aarsdale

 

Der er ved tilsynene foretaget stikprøver hos 33 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der er fundet fejl og mangler på alle plejecentre/plejehjem.

 

På ti plejecentre/plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På et plejecenter/plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden særligt inden for medicinhåndtering. Plejecenter/plejehjemmet måtte efterfølgende udarbejde en handleplan for, hvordan de anførte krav ville blive imødekommet, og tilsynet på plejecentret/plejehjemmet i 2011 vil blive fremskyndet.

Generelt var sundhedsforholdene på 10 af plejecentrene/plejehjemmene tilfredsstillende, men der forestår fortsat et arbejde på alle plejecentre/plejehjem med at bringe den sundhedsfaglige dokumentation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav.

 

På de fleste af plejecentrene/plejehjemmene var der også fortsat god plads til forbedring af medicin-/håndtering og –dokumentation, og til dels også indenfor dokumentation af patientrettigheder, ernæring samt fysisk aktivitet og mobilisering.

 

Sammenlignet med forholdene i 2009 var der sket markante forbedringer indenfor områderne instrukser og dokumentation vedrørende patientrettigheder, selvom mere end halvdelen af plejecentrene/plejehjemmene fortsat havde, mangler indenfor sidstnævnte område.

 

Resumé

 

Den kommunale opfølgning på embedslægetilsynet

Det fremgår af de individuelle tilsynsrapporter, at Sundhedsstyrelsen forventer, at den driftsansvarlige myndighed Bornholms Regionskommune følger op på de enkelte rapporter. Endvidere forventer Sundhedsstyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at plejecentrene/plejehjemmene følger op på påviste fejl og mangler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet en samlet opstilling over afvigelser der skal følges op på, og har den 11. januar 2011 anmodet Bornholms Plejehjem og -centre om inden den 1. februar 2011, at fremsende en handleplan for implementering af anbefalinger og krav for samtlige ”huse”. Planen skal indeholde beskrivelser af, hvordan der vil blive fulgt op, en tidsplan for implementeringen, virksomhedens egenkontrol for sikring af implementeringen lokalt, samt hvem der er ansvarlig.

Social- og Sundhedssekretariatet har modtaget en tilfredsstillende tids- og handleplan for handling på samtlige afvigelser og anbefalinger. I forbindelse med de kommunale tilsyn i 2011 vil der blive fulgt op på de påpegede fejl og mangler, samt anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indgået høringssvar fra Ældrerådet som blandt andet udtaler, ”at de kan tilslutte sig de meget omhyggelige redegørelser, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en del af de foreslåede besparelser for 2012-2015 kan medføre, at kommende plejehjemstilsyn vil blive mindre positive. Her tænkes på ernæringstilbud, medicinhåndtering, vedligeholdelsestræning og aktiviteter.” Videre udtrykker Ældrerådet sin bekymring for i hvilket omfang man kan leve op til gældende kvalitetsstandard.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Hjemmet, Klemensker (PDF)

2.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Klippebo (PDF)

3.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Lunden (PDF)

4.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nylars (PDF)

5.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret (PDF)

6.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Slottet (PDF)

7.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Svaneke (PDF)

8.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Sønderbo (PDF)

9.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010, Aarsdale, (PDF)

10.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Aabo (PDF)

11.
Embedslægernes Tilsynsrapport 2010 Toftegården (PDF)

12.
Opfølgning på embedslægetilsynets krav fra plejehjemstilsyn 2010 i Bornholms Plejehjem- og centre (DOC)

13.
Svar til Kommunale tilsyn.2.doc vedr. embedslægetilsyn 2010 (DOC)

14.
Årsrapport 2010 Bornholms Regionskommune.pdf (PDF)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

15.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010

27.12.16K09-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

8

 

Socialudvalget

06-06-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

 

Resumé

Jfr. Bornholms Regionskommunes retningslinjer for tilsyn med kommunens tilbud på voksenområdet udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010 sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og i berørte virksomheders brugerfora.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

     at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet i 2010 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 11 anmeldte dialogbaserede tilsynsbesøg i 2010.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse at,

borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt Handicaprådet, brugerne samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen umiddelbart efter det enkelte besøg.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Medicinhåndtering.

Opfølgning på anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og i virksomhedernes brugerfora. Handicaprådet udtrykker tilfredshed med de tilsyn, der udføres, og finder fokuspunkterne for 2011 meget relevante.

 

Brugerrådet i Østergade 54 har drøftet redegørelsen og udtaler det manglende boligdokument er blevet tilsendt dem. Beboerne, der bor i Kollegiet Østergade 54,udtrykker tilfredshed, men også at de ikke er blevet informeret om retningslinjer for magtanvendelse.

 

Fra beboermødet på Røbo lyder, at man er glade for tilsynet.

 

Gartnerparkens beboerråd har ingen bemærkninger.

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
UDKAST - redegørelse (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

2.
Høringssvar - Tilsynsredegørelse 2011 (DOC)

3.
Høringssvar - Brugerrådet i Østergade 54 (DOC)

4.
Høringssvar brugermøde Røbo (MSG)

5.
Høringssvar - Gartnerparkens beboerråd (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010

27.12.16K09-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

10

 

Socialudvalget

06-06-2011

12

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jfr. Bornholms regionskommunes retningslinjerne for tilsyn med det kommunale plejeboligområde, Bornholms Plejehjem og- Centre, udarbejder Social- og Sundhedssekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen for udførte tilsynsbesøg på ældreområdet i 2010 sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og centres Bruger- og Pårørenderåd

 

Socialudvalget, det 2. maj 2011:

Redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Bornholms Plejehjem og -centres Bruger- og Pårørenderåd.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

     at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 6. juni 2011:
Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til efterretning.


Sagsfremstilling

Jf. retningslinjerne for tilsyn med kommunens plejehjem og plejecentre udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse for de udførte tilsyn på ældreområdet.

Tilsynet har gennemført 17 tilsynsbesøg heraf to opfølgende tilsyn i 2010.

 

Formålet med at føre tilsyn er:

·         At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som der er truffet i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet.

·         At få belyst de i den hidtidige gældende bekendtgørelses temaområder.

·         At få belyst om den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier for Bornholms Plejehjem og -centre.

For hvert gennemført besøg er der udarbejdet en rapport med tilsynets konklusion på besøget samt evt. anbefalinger. Rapporten har været forelagt det enkelte plejehjem og plejecenter, stedets Bruger- og pårørenderåd, samt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2010, konkludere følgende:

Beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet.

Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Tilsynet vil have særlig fokus på følgende områder i 2011:

Medborgerskab/ Borgerinddragelsen.

Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

Beboernes ernæringstilstand.

Opfølgning på anbefalinger (embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Årsredegørelsen har været i høring og der er indkommet svar fra følgende:

 

Ældrekollektivet i Årsdale: Ingen kommentarer.

 

Plejecenter Aabo: Ingen kommentarer.

 

Plejehjemmet Sønderbo:

Bruger- og pårørenderådet har fremsendt bemærkninger vedr. redegørelsens konklusioner hvad angår beboernes egen oplevelse af egen institution, den sociale trivsel, den daglige pleje, de fysiske rammer og tilbud om aktivitet ect. Bruger- og pårørenderådet gør opmærksom på, at på grund af beboernes svaghed bør de pårørende inddrages (i tilsynet), således at der gives et mere nuanceret billede af hverdagen. Bruger- og pårørenderådet gør endvidere opmærksom på, at det er svært at forholde sig til sagen, når de ikke har haft mulighed for at læse de enkelte rapporter. (De kan ikke finde dem på nettet).

 

Plejecenter Klippebo:

Har som helhed taget redegørelsen til efterretning med bemærkninger vedr. vedligeholdelsestræningen, hvor der gøres opmærksom på at det er problematisk, at der ikke er tilstrækkelig med tid til at hjælpe den enkelte beboer med spisningen. Det bemærkes endvidere, at der er etableret bedre kontorfaciliteter for medarbejderne.

 

Ældrerådet:

Høringssvaret fra Ældrerådet udtaler blandt andet udtaler, ”at de kan tilslutte sig de meget omhyggelige redegørelser, men vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en del af de foreslåede besparelser for 2012-2015 kan medføre, at kommende plejehjemstilsyn vil blive mindre positive. Her tænkes på ernæringstilbud, medicinhåndtering, vedligeholdelsestræning og aktiviteter.” Videre udtrykker Ældrerådet sin bekymring for i hvilket omfang man kan leve op til gældende kvalitetsstandard.

 

Administrativ tilføjelse:

Lovændringen 1. juli 2010 betyder, at der ikke aflægges dialogtilsyn med inddragelse af Bruger- og pårørenderådene på de enkelte steder. Tilsynet tilstræber at inddrage de pårørende i de uanmeldte tilsyn, når der er pårørende tilstede i boenheden.

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på ældreområdet 2010 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

2.
høringssvar Plejecenter Aabo (MSG)

3.
Høringssvar vedr. årsredegørelse fra Plejecenter Klippebo (DOC)

4.
Høringssvar BPR Årsdale (MSG)

5.
Høringssvar vedr. årsredegørelse fra BPR Plejehjemmet Sønderbo (DOC)

6.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Forslag til 3-årigt udviklingsprojekt til klubhusudvikling på Bornholm i samarbejde med FontænehuseneDanmark

27.54.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

13

 

Socialudvalget

06-06-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Psykiatri- og Handicapvirksomheden ønsker at indgå i et samarbejde med FontænehuseneDanmark, hvis formål er ”at skabe et tilbud til borgere med sindslidelser eller psykiske problemstillinger, der har et ønske om at komme tilbage eller debutere på arbejdsmarkedet”.

Projektet er i god overensstemmelse med den politiske vision om ”Et godt og aktivt liv for alle” og Socialudvalgets målsætning om, at øge mulighederne for beskæftigelse for fysisk og psykisk handicappede borgere.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at Psykiatri- og Handicapvirksomheden arbejder videre med at etablere en samarbejdsaftale med FontænehuseneDanmark, hvor den kommunale forankring bibeholdes

b)     at forslag til kontrakt med Socialministeriet forelægges Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Godkendt.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at projektbeskrivelsen godkendes

b)     at kontrakt indgås med Socialministeriet på et 3-årigt udviklingsprojekt til udvikling af klubhuse

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
ad a) Projektbeskrivelse godkendt.

ad b) Kontrakt indgås med Socialministeriet på et 3-årigt udviklingsprojekt til udvikling af klubhuse.


 

Sagsfremstilling

FontænehuseneDanmark har indgået en aftale med Socialministeriet om indstilling af 4 kommuner til et 3-årigt udviklingsprojekt til udvikling af klubhuse. Socialministeriet indgår den bindende kontrakt med kommunen.

 

Fontænehusenes overordnede formål er at støtte mennesker med psykiske lidelser i, at komme sig (recovery) og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram, uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Et Fontænehus er et rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet.

Fontænehus-modellen eller klubhusmodellen, anvender en metode, hvor borgeren er medlem eller medarbejder i et klubhus. At være medlem er det modsatte af klient- eller patientliggørelse. Det er frivilligt at komme i et Fontænehus, men når man er der, er det med samme rettigheder og pligter som i enhver anden forening eller klub.

 

Socialpsykiatriens tilbud i Bornholms Regionskommune er geografisk opdelt i 3 områder som alle dækker opsøgende arbejde, aktivitets- og samværstilbud/værestedsfunktion og støtte i eget hjem.

Organiseringen er valgt for at knytte an til lokalsamfundet og gøre det trygt og kendt, at benytte aktivitets- og samværshusene i området med kendte medarbejdere, som også er kendt i nærmiljøet af samarbejdspartnere og befolkning.

Denne organisering ønskes bibeholdt ligesom det ønskes at projektet får et tæt samarbejde med den øvrige socialpsykiatri i forhold til udvikling og fælles aktiviteter.

 

Fontænehus-modellen er et supplement til kommunens egne tilbud, idet borgerens medlemskab indbefatter, deltagelse i et arbejdsfællesskab i mindre enheder som køkken, kontor, hus og have.

Psykiatri- og handicapvirksomheden forestiller sig Område Øst med Værestedet Mariegården, som omdrejningspunkt for udviklingsprojektet og til at arbejde efter Fountain House modellen.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet omkring etablering af et samarbejdsprojekt med FontænehuseneDanmark er endnu på et indledende stadie, og der er således endnu ikke udarbejdet et budget for et projekt på Bornholm.

 

For et tilsvarende projekt for Klubhusudvikling i Frederikshavns kommune er der lagt et budget, der over 3 år, er på i alt 8.2 mio. kr., hvoraf kommunens finansiering er de 1.1 mio. kr. 

 

En lignende medfinansiering er i dag indeholdt i socialpsykiatriens nuværende drift, da projektet vil blive forankret i den nuværende organisering. Der vil derfor ikke være ekstraudgifter forbundet med projektet for Bornholms Regionskommune.

 

Projektmidlerne skal anvendes til udvikling af klubhusmodellen.

-          1-2 medarbejdere skal ansættes så aktivitetshuset kan være åbent alle ugens dage med mulighed for aftenaktiviteter.

-          2 medarbejdere ansættes i jobenheden til udvikling af jobmuligheder, etablering af kontakter til arbejdsmarkedet og til at understøtte både den jobsøgende og virksomheden, i fastholdelse på arbejdspladsen Det gælder på det praktiske plan i forbindelse med ansættelse og som coach til støtte i arbejdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der har været afholdt møde med FontæneHusene Danmark, hvor en endelig og mere konkret projektbeskrivelse for klubhusudvikling i Bornholms Regionskommune er udarbejdet med tilhørende budget. Det skal pointeres at der i projektperioden ikke vil være ekstra udgifter forbundet med projektet for Bornholms Regionskommune.

 

Projektets interne organisering, herunder dannelse af styregruppe, vil blive fastlagt efter kontraktunderskrivelse.

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Oplæg udviklingsprojekt (DOC)

2.
Projektbeskrivelse (DOC)

3.
Fontænehusene (PDF)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

4.
Budget (XLS)

5.
Kontrakt (DOC)

6.
Projektbeskrivelse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Etablering af mødested i Allinge

27.54.08P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

22

 

Socialudvalget

06-06-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller                                                                                          

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der ønskes etableret et nyt opholdssted for en gruppe af borgere, som har benyttet containeren på Allinge havn som opholdssted indtil denne brændte i 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     sagen til drøftelse 

b)     at sagen sendes i nabohøring og i høring i ASTE Allinge  

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Drøftet. Sagen sendes i høring hos berørte naboer, i Allinge Borgerforening, i ASTE Allinge og hos gruppen af borgere.

Trine Rasmussen kan ikke medvirke.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

   at sagen drøftes med henblik på en mulig placering på kommunens arealer på havnen i Allinge

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
Socialudvalget godkender, at der etableres et mødested på "Kjærnæsgrunden", at projektet følges løbende med brugere og andre interessenter, og at der evalueres senest i 2013.

Trine Rasmussen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I ca. 15 år har der været opstillet en container på havnen i Allinge til brug for en særlig gruppe af borgere, der har brugt containeren som mødested. Der er tale om en gruppe af borgere med misbrug, som ikke i øvrigt er tilknyttet kommunens tilbud, eller ønsker at være det.

 

Containeren blev i sin tid opsat af Allinge-Gudhjem kommune til brug for denne særlige gruppe af borgere, og for at tilgodese havnens øvrige brugere, gæster og de handlende i byen. Ordningen oplyses at have fungeret godt.

 

I 2010 udbrændte containeren, og der er ikke opsat en ny.

Der udtrykkes nu, fra flere sider, bekymring over, at der ikke længere er et samlingssted for de pågældende borgere, og kommunen er blevet bedt om at medvirke til en løsning af de problemer, som dels havnefogeden og dels byens handlende, påpeger, vil opstå, når der ikke længere er et sted, man kan bede de pågældende borgere trække hen til.

 

Brugerne har givet udtryk for, at de ønsker sig en ny container, gerne med en installeret brændeovn og i umiddelbar nærhed af Netto i Allinge. Den daværende container blev brugt dagligt og fungerede godt som værested for gruppen, der bl.a. på den måde kan holde øje med hinanden.

 

Brugerne mener ikke, at de kan frekventere værestedet i Vestergade. Der er kun åbent to dage om ugen, og der må ikke ryges eller drikkes i bygningen. Det nye sted skal således være et målrettet tilbud til denne gruppe brugere, hvor der ikke stilles krav om tilsyn, kontaktperson eller andre foranstaltninger, som kræver driftsmidler. Det skal være et sted, hvor de kan være med det liv, de nu en gang har valgt.

 

Det er undersøgt, om kommunen kan stille lokaler eller grund til rådighed, og der peges på, at kommunen ejer den grund i Allinge, hvor Kernehuset ligger. Der kan evt. opstilles et alternativ til den udbrændte container på P-pladsen bag Kernehuset. Området er besigtiget af Social- og sundhedssekretariatet, repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapvirksomheden, en medarbejder fra Teknik og Miljø og en repræsentant fra havnen i Allinge. Umiddelbart findes placeringen bag Kernehuset at opfylde brugernes ønsker for beliggenhed. Området ligger rimelig isoleret i en gård dog med en enkelt detailhandel som nærmeste nabo. 

 

Teknik og Miljø oplyser, at man ikke kan opstille en container permanent uden tilladelse, men at der vil kunne gives tilladelse til opstilling af en container i en prøveperiode på max. 6 uger, herefter skal der søges permanent tilladelse, og det vil medføre at der skal tages højde for tilgængelighed.

Alternativt kunne en indregistreret vogn opstilles. Til det kræves ingen tilladelse.  

 

Psykiatri og Handicap peger på, at den omtalte P-plads grænser op til det psykiatriske værested Vestergade 1, og at de finder det uheldigt, at de pågældende grupper skal være så tæt på hinanden, idet værestedets brugere kan høre til gruppen af misbrugere eller tidligere misbrugere, og at der ikke må finde misbrug sted på værestedets område.

 

Med i overvejelserne om, hvorvidt man skal etablere det pågældende mødested bør være Bornholms Regionskommunes alkoholpolitiske handleplan. Den alkoholpolitiske handleplan er en direkte udmøntning af og supplement til kommunens Sundhedspolitik og Kommunalbestyrelsens politiske målsætning om i perioden 2008- 2011 at sætte fokus på de 5 KRAMS faktorer, herunder på ”uhensigtsmæssig alkoholkultur”, som et forhold med særlig stor risiko for folkesundheden på Bornholm (Sundhedspolitik, Bornholms Regionskommune, 2008).

 

Det bør ligeledes medtages i overvejelserne, hvorvidt en beslutning om etablering af et mødested til den pågældende gruppe af borgere vil danne præcedens.

Økonomiske konsekvenser

Det er oplyst, at indkøb af et mobilt mødested vil koste ca. 50.000, hertil kommer eventuelle driftsomkostninger.

Leje af et mobilt mødested vil beløbe sig til ca. kr. 3.200 pr. måned, hertil kommer etableringsomkostninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen har været sendt i høring, og der er indkommet høringssvar fra gruppen af borgere ”Dåsens Venner”, ASTE, Allinge-Sandvig Byforening og Kærnehusets bestyrelse.

Ingen af de hørte parter finder, at en placering ved Kærnehuset er acceptabel. Der peges på, at en placering bag Nettos garage på kommunens arealer vil være en god løsning.

Nedenfor gengives essensen af høringssvarene:

 

Kærnehuset:

Kærnehusets bestyrelse: ”Fraråder på det kraftigste at virkeliggøre forslaget, fordi det vil være en i alle henseender ulykkelig beslutning”. Det er Kærnehusets bestyrelses opfattelse, at den foreslåede placering hverken er hensigtsmæssig for brugerne af stedet, Kærnehusets brugere eller stemningen i byen. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at der ikke er noget som taler for, at den nuværende placering er til hinder for nogen. Der er pt. ro mellem de pågældende borgere og byens andre borgere, og bestyrelsen ønsker at denne ro og gensidige tillid bevares. Bestyrelsen støtter op om Allinge-Sandvig Byforenings fremsendte høringssvar.

 

Allinge-Sandvig Byforening:

Byforeningen kommenterer 3 mulige placeringer: Kærnehusets gård, Vestergade 1 og Allinge Havn. Vedr. Kærnehusets gård udtaler Byforeningen at, ”vi kan ikke stærkt nok pointere, at denne placering vil være meget uheldig”.  Der fremføres i skrivelsen en lang række argumenter herfor.

Vedr. Vestergade 1: Byforeningen finder, at en placering her vil være væsentligt bedre end ved Kærnehuset.

Vedr. Allinge Havn: Byforeningen foreslår, at man fortsat vil lade brugerne få en placering omkring Nettos garage.

 

ASTE:

ASTE beklager forslaget om, at placere en skurvogn el. lign. på pladsen bag Kærnehuset. Dette begrundes med, at det er uheldigt i forhold til de mange mennesker, der kommer pga. cykeludlejningen, og med at det nok løser problemet på havnen i vinterhalvåret, men ikke i turistsæsonen. ASTE foreslår, at man laver en midlertidig aftale (indtil der kommer et projekt på Kjærnæsgrunden) om at være på bagsiden af Nettos garage.

 

Brugerrådet på Allinge havn:

Brugerrådet har udtalt følgende: ”Brugerrepræsentanter fremførte, at man ikke finder den foreslåede løsning med en ”vogn” placeret ved Kærnehusets gård som en acceptabel løsning.

Det er brugernes opfattelse, at den gruppe af medborgere vil være bedst tjent med, at der på arealerne ved den gamle Kjærnæsgrund findes en acceptabel løsning for gruppen, da de vil være i umiddelbar nærhed af detailhandlen og havnen.

Brugerne synes, at løsningen kan være midlertidig bl.a. på grund af den uafklarede situation om Kjærnæsgrundens fremtid”.

 

Høringssvar fra Nordbornholms Cykelforretning:

Kan absolut ikke anbefale en placering i gården ved cykelforretningen, blandt andet med begrundelse i denne gruppe borgeres specielle adfærd og i relation til, at der kommer flere hundrede skolebørn hver sommer vedr. leje af cykler. Anbefaler, at placeringen bliver bag Netto.     

 

Høringssvar fra NETTO:

Kan ikke anbefale en placering af mødested lige op til NETTO. Af høringssvaret fremgår det, at den tidligere placering på Havnen har været et stort problem, dels for NETTOs butik, men også for de handlende. Der kan opholde sig lige fra 2 – 20 personer, samt deres hunde som løber løst omkring. Det er en gruppe mennesker, som må betegnes som særdeles højtråbende, og de fleste af denne gruppe har ikke adgang til NETTO, af flere forskellige årsager. NETTO ønsker derfor ikke, at tidligere placering på Havnen bliver genanvendt – derimod har NETTO følgende forslag 1) p-plads bag Kærnehuset, 2) grønt område bag Statoil, 3) område ved det nye posthus i Pilegade.

 

Høringssvar fra ”Dåsens Venner”:

”Etablering af mødested bag Kærnehuset er ikke en acceptabel løsning – det er spild af penge og vi ønsker ikke at bruge det!

Alternativt kunne et mødested etableres bag Nettos garage – på BRK`s arealer. En skurvogn ville dække behovet.

En anden løsning kunne være at benytte arealer i nærheden af lodsstationen bag biblioteket.

(Det lille hus ved siden af lodsstation) som vi selv kan sætte i stand.

Vi vil gerne være på havnen, der finder vi ro og generer ikke andre, hvilket giver mindre anledning til konflikter”.

 

Socialudvalgets formand og områdechefen har den 16. maj 2011 afholdt møde med brugerne af det tidligere mødested og har besigtiget det område, der peges på i samtlige høringssvar og som også anbefales af brugerne. En placering på den kommunale grund bag Nettos lagerbygning, vil imødekomme interessenterne og vil kunne afskærmes i forhold til havnens kunder og Nettos kunder.

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Kommunens arealer i Allinge (PDF)

Bilag til Socialudvalget 6. juni 2011

2.
Høringssvar fra Kærnehusets bestyrelse (PDF)

3.
Høringssvar fra NETTO (PDF)

4.
Høringssvar fra ASTE (DOC)

5.
Høringssvar Allinge-Sandvig Byforening (DOC)

6.
06052011038.jpg (JPG)

7.
06052011039.jpg (JPG)

8.
06052011040.jpg (JPG)

9.
Referatat fra brugerrådsmøde på Allinge Havn (DOC)

10.
Høringssvar fra Dåsens venner fremsendes til accept (DOC)

11.
Underskrifter fra Dåsens venner (TIF)

12.
Høringssvar fra Nordbornholms cykelforretning skur i kernehusetsgård (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering om velfærdsteknologi på ældreområdet

27.35.08I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

15

 

Hvem beslutter

 

Socialudvalget

Resumé

Socialudvalget godkendte i sit møde den 28. februar 2011, at igangsætte projektet ”Velfærdsteknologi på ældreområdet”. Der er indkøbt: robotstøvsugere, pilledispensere og vasketoiletter til afprøvning i døgnplejen i Aakirkeby og på Plejecenter Klippebo. Eksemplarer af pilledispensere og robotstøvsugere vil blive præsenteret på mødet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

    at orienteringen tages til efterretning

  

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indkøbt velfærdsteknologi for ca. 400.000 kr. inkl. skønnede omkostninger til installation. Efter introduktion og undervisning af personale vil afprøvningerne starte medio juni 2011. Der er bestilt forskellige modeller af toiletsæder og vasketoiletter, der vasker og tørrer brugeren, der er indkøbt 6 pilledispensere til afprøvning i døgnplejen, samt 20 robotstøvsugere, der skal afprøves både i døgnplejen og på Plejecenter Klippebo.

 

Vasketoiletter:

Kræver installationsarbejde af VVS- og elinstallatør. Der er ikke indgået endelige aftaler med håndværkere, og tidsplan for afprøvning og evaluering er derfor endnu ikke på plads.

Toiletterne skal afprøves i døgnplejen og på Plejecentret Klippebo.

 

Pilledispensere (pilleautomater):

·         3 stk. Pillecareousel med alarm til medarbejder via fx sms og

·         3 stk. Pillecareousel uden alarm.

 

Pilledispenserne afprøves primært i døgnplejen i Aakirkeby. Dispenserne er produceret af samme svenske producent hvilket betyder, at bl.a. tilbehør og reservedele kan bruges på begge typer dispensere. Foreløbige beregninger viser, at dispenserne har tjent sig ind på mindre end 1 år - også selv om de kun er ude hos borgere i 50 % af tiden.

 

Robotstøvsugere:

·         5 stk. Samsung med Hepafilter – helt ny model

·         5 stk. Iclebo Smart med Hepafilter og

·         10 stk. Irobot 625 Pro – testet i flere kommuner med gode resultater

 

Robotstøvsugerne afprøves i døgnplejen i Aakirkeby og på Plejecenter Klippebo. De 10 støvsugere med Hepafilter og 5 støvsugere af Irobot 625 Pro skal primært afprøves i borgerens bolig såvel på plejecenter som i døgnplejen. De resterende Irobot støvsugere skal afprøves i fællesarealer og i administrative områder.

 

Resultatet af evalueringen af robotstøvsugere og pilledispensere forventes klar september 2011.

 

Projektgruppen har holdt møde med ledelsen for Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi, for at få information om de seneste nyheder på velfærdsteknologiområdet. Dette møde har bl.a. ført til et samarbejde om en præsentation af teknologierne på Ældredagen 1. oktober i Aakirkeby Hallen, samt idé til etablering af Living Lab på Bornholm.

Center for Robotteknologi har stillet i udsigt, at de fremover vil overveje at lægge nogle af sine test hos bornholmske virksomheder og leverandører. Dette samarbejde vil udbrede kendskabet på Bornholm til velfærdsteknologien til ældre, og forhåbentlig øge interessen for udvikling af nye teknologier hos lokale erhvervsdrivende enten som hovedansvarlig eller som underleverandører.

 

Fremtidige teknologier i Spor 3 består nu af – i prioriteret rækkefølge:

·         Infoskærme til borgeren.

·         Loftlifte der kan dække hele boligen på plejecentre med min. præg af institution.

·         Living Lab med velfærdsteknologi – fx i Sagahuset.

·         Badekabine – kommer til Danmark medio juni 2011.

·         Spiserobot.

·         Vasketøj med chip – understøtter idéen om Bright Green Island.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde16

 16  Evaluering af sundhedsambassadøruddannelsen  

81.39.10P27-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har – i samarbejde med et eksternt konsulentfirma – netop uddannet ca. 60 BRK-sundhedsambassadører. Der er gennemført en evaluering af forløbet og det anbefales, at fastholde og videreføre Sundhedsambassadørerne i BRK. Det kræver, at der hvert år uddannes 20 nye sundhedsambassadører i BRK samt, at der afholdes af netværksmøder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der årligt uddannes 20 sundhedsambassadører i BRK, og at der etableres årlige netværksmøder 

b)     at finansieringen indgår i budget 2012 og overslagsår – med en årlig udgift på 126.000 kr. 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:

ad a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

ad b) Finansieringen anbefales at indgå i den samlede budgetlægning for 2012 m. fl.

 

Sagsfremstilling

KB besluttede i forbindelse med budget 2010 at en del af udmøntningen af KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) i kommunen skulle ske ved at alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe skulle uddanne en sundhedsambassadør inden udgangen af 2011. KB besluttede endvidere som led i kommunens Alkoholpolitiske handleplan at uddanne alkoholnøglepersoner. Disse 2 uddannelser er blevet slået sammen, og der er uddannet ca. 60 BRK-sundhedsambassadører.


Hvad er en sundhedsambassadør?

En sundhedsambassadør er en medarbejder, eventuelt en leder, der sætter sundhed og trivsel - inklusiv alkohol - på dagsordenen i ’sin’ virksomhed blandt andet ved at skubbe på for at få ledelsen og kollegaer til at tænke sundhed ind i hverdagen.

Projektgruppen bag sundhedsambassadør-uddannelsen har i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Type2dialog netop færdiggjort uddannelsen af ca. 60 kommunale sundhedsambassadører. Langt de fleste af BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe har valgt at uddanne en enkelt sundhedsambassadør. Enkelte har valgt at uddanne to eller flere, mens to virksomheder har fravalgt at uddanne.


Med henblik på at sikre erfaringsudveksling og faglig og metodisk støtte har det i 2011 via projektmidler fra Sundhedsstyrelsen været muligt at facilitere netværksmøder for kommunens sundhedsambassadører. Møder hvor der ind imellem indhentes faglig ekspertise udefra.

 

Der er gennemført to indsatser med henblik på at evaluere effekten af uddannelsen: Dels har konsulentfirmaet evalueret forløbet, dels har projektgruppen foretaget deltagerobservationer.

 

Konsulentfirmaets evaluering bygger på løbende registreringer, spørgeskemabesvarelser og fokusgruppeinterview. Konsulentfirmaets evaluering viser blandt andet at mellem 85 % og 100 % af kursisterne:

·         mener at uddannelsen giver mening for kursisterne

·         mener at de har fået værkstøjer til at iværksætte sundhedstiltag i deres virksomhed – herunder til at kunne handle i forhold til kollegaer som drikker for meget

·         vil anbefale uddannelsen til andre i BRK

·         mener at uddannelsen har været tilrettelagt godt

·         føler sig motiverede til at deltage i de kommende netværksmøder

·         har – sammen med kollegaer og ledelse – udarbejdet en plan for, hvordan der skal arbejdes med sundhed og trivsel på deres arbejdsplads


Projektgruppens deltagerobservationer viser supplerende:

·         stor tilfredshed med uddannelsen som helhed

·         en stor glæde og gavn af at mødes og samarbejde med kollegaer på tværs af virksomheder og faggrænser

·         et stærkt ønske blandt sundhedsambassadørerne om at arbejde især med trivsel

·         at det er afgørende med ledelsesmæssig støtte og opbakning til det at arbejde med sundhed og trivsel

·         at det er hensigtsmæssigt at der fra hver virksomhed – afhængig af virksomhedens størrelse – er minimum to sundhedsambassadører og at den ene er en leder


Videreførelse og fastholdelse af sundhedsambassadørerne i BRK
Det foreslås, at der hvert år uddannes 20 nye BRK sundhedsambassadører, og at der årligt gennemføres tre til fire netværksmøder for kommunens sundhedsambassadører. Formålet hermed er at sikre:

·         at alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe på sigt har minimum to sundhedsambassadører

·         at sundhed og trivsel på sigt bliver en naturlig del af dagligdagen i alle BRK’s virksomheder, sekretariater og stabe

·         en organisatorisk forankring og dermed fastholdelse af sundhed og trivsel i alle BRK’s virksomheder.

 

Det anbefales, at uddannelsen af sundhedsambassadørerne også fremover gennemføres i samarbejdet med Type2dialog. Social- og Sundhedssekretariatet står for de årlige netværksmøder, suppleret med faglig ekspertise udefra.

Økonomiske konsekvenser

Selve uddannelsen af 20 sundhedsambassadører beløber sig til kr. 106.000 (kr. 5.300 pr. kursist). Gennemførelse af netværksmøder beløber sig til ca. kr. 20.000 årligt. En samlet udgift på kr. 126.000. årligt. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Ansøgning om tilskud til de Olympiske Lege i Bornholms Plejehjem og -centre i 2011

27.35.08Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget beslutter

Resumé

Ansøgning fra virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre om tilskud til de Olympiske Lege i 2011.

Indstilling

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at der i 2011 ydes et tilskud på kr. 10.000, som skal anvendes til gavn og glæde for beboerne i forbindelse med afvikling af Legene

Beslutning

Socialudvalget, den 6. juni 2010:

Indstillingen godkendt - bevilget kr. 10.000 i 2011.

 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Plejehjem og -centre har igennem nogle år afholdt Olympiske Lege for beboere og personale. Legene afholdes i 2011 i Aakirkeby Hallen den 8. juni for alle virksomhedens ”huse”, beboere og personale.

Som en påskønnelse for det store engagement og initiativ stiftede Socialudvalget i 2010 en pokal til formålet. Herudover bevilgede udvalget i 2010 et tilskud på kr. 10.000, som skulle anvendes til gavn og glæde for beboerne i forbindelse med afvikling af Legene. Virksomheden søger om et lignende tilskud i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes af midler for øvrige sociale formål.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

18

 

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
Intet. 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

16.00.00I00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

06-06-2011

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Socialudvalget, den 6. juni 2011:
Punkt 9 til høring i Kvindekrisecenter Bornholms beboerråd.