Referat
Kommunalbestyrelsen
28-04-2011 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Produktionshøjskolens ønske om flytning til Campus Bornholm
  åbent 3 Etablering af fodboldbane - kunstgræs
  åbent 4 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2011
  åbent 5 Budgetoverførsler til 2011 - Drift
  åbent 6 Budgetoverførsler til 2011 - Anlæg og lån
  åbent 7 Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011
  åbent 8 Praksisplan for fysioterapi 2011-2014
  åbent 9 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010
  åbent 10 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence
  åbent 11 Høringssvar tillæg til børnepolitikken
  åbent 12 Mulighedernes Land - Udvidelse af delprojektet i Hammerhavn
  åbent 13 Projektudvidelse og anlægsbevillinger,l Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2
  åbent 14 Ansøgning: Idé-faktor 2011 - Danmarksmesterskab i bæredygtig innovation/ CSR
  åbent 15 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby
  åbent 16 Godkendelse af fjernvarmetakster for 2011/2012 - Rønne Varme A/S
  åbent 17 Aftaleopfølgning for 2010 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 18 Aftaleopfølgning for 2010 inden for Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 19 Aftaleopfølgninger 2010 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område
  åbent 20 Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Jobcenter Bornholm
  åbent 21 Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Borgercenteret
  åbent 22 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

1

 

 

Fraværende

Leif Olsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Produktionshøjskolens ønske om flytning til Campus Bornholm

18.17.00Ø48-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

30

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Produktionshøjskolen ønsker at flytte fra nuværende beliggenhed til Campus Bornholm. I den forbindelse skal der ske en afklaring af diverse økonomiske problemstillinger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

a)     Produktionshøjskolen løses af lejeaftalen

b)     Bornholms Regionskommune tilbyder Produktionshøjskolen at restgælden kan indfris til kurs 27, svarende til 130.950 kr.

c)     Der bevilges et tilskud til flytning på 130.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Produktionshøjskolen har udtrykt ønske om flytning til Campus Bornholm. For yderligere forklaringer til dette, se bilag.

Ved en flytning skal der dog tages højde for en række forhold, samt ønsker fra Produktionshøjskolen. Disse forhold er:

 

1.      Løses af lejeaftalen i de nuværende bygninger

2.      Ønske om afskrivning af gæld til Bornholms Regionskommune

3.      Tilskud til flytning

 

I henhold til lejeaftalen, betales ikke leje, men Produktionshøjskolen har i stedet finansieret vedligehold af bygningerne.

Med hensyn til afskrivning af lån, kan anføres, at status på dette er kr. 485.000

Endelig har man udtrykt ønske om tilskud til flytning til Campus Bornholm, på kr. 130.000.

En flytning til Campus Bornholm forudsætter, at der investeres kr. 470.000 i indretning af de nye lokaler. Hvilket Produktionshøjskolen forudsætter at kunne finansiere selv.

 

Set i forhold til de resultatoversigter for Produktionshøjskolen, som er vedlagt, er udsigterne for økonomien positiv, hvis denne flytning besluttes og såfremt der sker en afvikling af gælden. Det samme er også tilfældet vedrørende udsigterne for elevtallet, samt selvfølgelig integrationen til det øvrige uddannelsessystem.

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af accept fra Produktionshøjskolen nedskrives Bornholms Regionskommunes balance med restgældens størrelse.

Idet Produktionshøjskolen løses fra lejeaftalen, vil driftsudgifterne på bygningerne overgå til Teknik & Miljø. Omfanget af disse udgifter er endnu ikke opgjort, ligesom finansieringen ikke er tilvejebragt. Bornholms Regionskommune skal i denne forbindelse også tage stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Skrivelse fra Produktionshøjskolen (TIF)

2.
Økonomioversigter fra Produktionshøjskolen (TIF)

3.
Lejeaftale (PDF)

4.
Oversigt over lån hos Bornholms Regionskommune (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Etablering af fodboldbane - kunstgræs

04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholm Sports- og Kulturcenter S/I søger om at indgå lejeaftale på en del af Rønne Stadion Nord med henblik på etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

1)     Vedlagte lejeaftale til godkendelse.

2)     At det tidligere afgivne tilsagn om tilskud på 800.000 kr. frigives til udbetaling. Tilskuddet finansieres af midlerne til erhvervsfremme.

3)     At der gives tilladelse til etablering af kunstgræsbane på det udlejede areal.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

Liste I kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Siden 2009 har der været forhandlinger mellem Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) og Bornholms Regionskommune omkring en lejeaftale til etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

BSK’s formål er ifølge vedtægterne, at understøtte og udvikle det Bornholmske forenings- og kulturliv og skabe oplevelser for den bornholmske befolkning som et kraftcenter for bornholmske foreninger, specialforbund og hovedorganisationer med relation til idræt og kultur.

Foreningens øverste myndighed er ifølge vedtægterne repræsentantskabet, der består af 5 medlemmer udpeget af DBU Bornholm, 18 repræsentanter for de bornholmske fodboldklubber samt 1 medlem udpeget af Elite Bornholm ApS.
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, hvor 3 udpeges af DBU Bornholm og 2 vælges af repræsentantskabet. BSK’s vedtægter er senest ændre 26. januar 2011.

Den daglige drift, herunder at træffe bestemmelse om optagelse af nye organisationer og antallet af repræsentantskabsmedlemmer, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt bygningsudvidelse og større aktivitetsudvidelser træffes af bestyrelsen.

Det er udgangspunktet for projektet at anlæg, drift, økonomisk risiko og ansvar for kunstgræsbanen varetages af BSK.

BSK har oplyst, at de nu har den nødvendige anlægskapital på plads finansieret af primært fonde, DBU og et kommunalt tilskud på 800.000 kroner.

BSK har oplyst, at de forventer at kunne drive og vedligeholde banen ved udlejning af kunstgræsbanen til primært øens fodboldklubber samt via sponsorering.

Økonomiske konsekvenser

3. marts 2009 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at ansøger får tilsagn om tilskud på 800.000 kr. til anlægget under forudsætning af at øvrig finansiering falder på plads. Tilskuddet finansieres via puljen af midlerne til erhvervsfremme, idet det præciseres at driften er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Den årlige leje for arealet er fastsat til 0,- kroner under hensyntagen til projektets almennyttige karakter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har pr. mail 5. april truffet formandsbeslutning om, at sagen kan behandles i ØKE og Kommunalbestyrelsen uden forudgående behandling i udvalget.

 

Af indstillingen fremgår, at der gives tilladelse til etablering af kunstgræsbane på det udlejede areal. Denne tilladelse er kun overordnet, hvorefter der fortsat skal søges om de evt. nødvendige byggetilladelser m.v. i forbindelse med de konkrete del-elementer i anlægsopgaven.

 

Idet udlejningen af arealet på Rønne Stadion Nord vil reducere arealerne til andre foreningers aktiviteter er der indgået en skriftlig samarbejdsaftale mellem klubberne på Rønne Stadion Nord. Aftalen indgår som en integreret del af lejeaftalen, men samarbejdsaftalen kan løbende revideres, såfremt klubberne er enige om det.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Ansøgning og projektbeskrivelse (DOC)

2.
Samarbejdsaftale Stadion Nord (DOC)

3.
Lejeaftale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (222,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (296,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. marts 2011 (184,0 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. marts 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 222,2 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog er faldet med 18,8 mio. kr. siden opgørelsen pr. 28. februar 2011. Faldet er større end faldet i februar 2010, og set over årets første tre måneder er kassebeholdningen steget ca. 20 mio. mindre end i samme periode i 2010, hvor udviklingen dog var atypisk for 1. kvartal.

På baggrund af regnskabet for 2010 forventes det, at der skal ske en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i 2011 med ca. 30 mio. kr., hvilket pt. er medvirkende til den høje kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i marts 2011, da den faktiske kassebeholdning i marts 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i marts 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 184,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 er opgjort til 81,8 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. mere end skønnet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010.

Budgetoverførslerne indregnes dog først i opgørelsen efter godkendelsen i kommunalbestyrelsen i april måned.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 15,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler til 2011 - Drift

00.30.10S06-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling i 2011 af uforbrugte budgetbeløb i 2010 på driftsbudgetterne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)                 at der meddeles tillægsbevilling på 111.550.042 kr. til budgetoverførsler som anført i bilag 2 kolonne 5, finansieret af de likvide midler, og

b)                 at den i budget 2011 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Der blev udleveret nyt bilag på mødet p.g.a. en fejl og korrektionen vil blive foretaget til Kommunalbestyrelsesmødet.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres uforbrugte budgetbeløb til næste år, idet virksomhederne derved får mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig disponering.

Økonomi og Analyse har opgjort overførselsbeløbene på grundlag af den afsluttede bogføring for 2010. På driftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på den overførbare ramme på 59,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare ramme er det et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette svarer til mindreforbruget vedr. forsikrede ledige, idet der også er mer- og mindreforbrug på andre områder.

Mindreforbruget på den overførbare ramme kan overføres til 2011, idet der korrigeres for følgende:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009 at bortskrive oparbejdede underskud på nær 2,5 mio. kr., som virksomhederne afdrager i 2010 – 2014. For virksomhederne Børnecenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre og BAT trækkes afdraget for 2011 fra i de overførte overskud, idet den aftalte tilbagebetaling fastholdes.

På politikområde 6 er et driftstilskud i forbindelse med etableringen af Stjernehuset og Stenbanen kommet til udbetaling i 2010. En del af dette tilskud var ikke budgetlagt. Dermed er der opstået et overskud, som ikke overføres til 2011.

På Teknik & Miljø korrigeres for den mindreindtægt, der er opstået i forbindelse med ændringer af administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, idet Teknik & Miljø ikke har indflydelse på aftaleforhandlingen. Der korrigeres også for en mindreindtægt vedr. administrationsvederlaget fra Bofa.

På Teknik og Miljø korrigeres overførslen endvidere med det tilskud, Bornholms Regionskommune har fået fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med de ekstraordinære udgifter til snerydning i 2010.

På direktionen korrigeres for en ekstraordinær udgift vedr. 2008 – 2010 vedr. administrationsaftalen med Bornholms Forsyning.

Herudover er der en række mindre korrektioner i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter og i forlængelse af kommunalbestyrelsesbeslutninger i øvrigt.

 

Korrektionerne betyder samlet set, at budgetoverførslerne forhøjes med 8,5 mio. kr. i forhold til overskuddet på det overførbare område, således at der i alt overføres 67,7 mio. kr.

 

De enkelte virksomheders over- og underskud er opgjort i bilag 1, hvor der også er en sammenligning med virksomhedernes overførsel fra 2009 til 2010.

Virksomhedernes overførsel til 2011 korrigeret for ovennævnte reguleringer fremgår af bilag 2. Virksomheder, der overfører mere end ± 10 pct. af oprindeligt budget har indsendt uddybende bemærkninger til budgetoverførslen. Disse fremgår af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der meddeles tillægsbevilling til budget 2011 på i alt 111.550.042 kr. jf. kolonne 5 i bilag 2. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2010 meddelt tillægsbevillinger på 43.851.000 kr. til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2010, idet beløbene samtidig er lånt af og reduceret i virksomhedernes driftsbudgetter.

Netto genbevilges der således 67.699.042 kr. jf. bilag 2 kolonne 3.

I budget 2011 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles budgetpuljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling:

Tilskuddet til Bornholms Kunstmuseum er forhøjet med 900.000 kr. fra 2010 i forbindelse med en udvidelse af museet.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26.11.2009 en sag om nedsættelse af tilskuddet, da udvidelsen ikke blev gennemført som forventet. Tilskuddet til museet blev reduceret med 350.000 årligt fra 2011, idet der blev givet et ekstraordinært tilskud i 2010.

Imidlertid er reduktionen af tilskuddet fejlagtigt indlagt i det korrigerede budget for 2010. Således at budgetrammen i 2010 er 350.000 kr. for lav, hvilket reducerer budgetoverførslen til 2011 med 350.000 kr. Der rettes op på dette forhold ved at korrigere overførslen for Fritid og Kultur.

 

Korrektionen betyder, at den samlede tillægsbevilling bliver på 111.900.042 kr. jf. bilag 2 kolonne 5, og at den samlede overførsel netto udgør 68.049.042 kr. jf. bilag 2 kolonne 3.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Virksomhedernes over-/underskud i 2010 på det overførbare område (PDF)

2.
Bemærkninger til overførsler på mere end 10 pct. (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. april 2011

3.
Driftsoverførsler til 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetoverførsler til 2011 - Anlæg og lån

00.30.10S06-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2010 samt lån, der ikke er optaget i 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 14.122.865 kr., finansieret af kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2010 opgjort overførselsbeløbene vedrørende anlæg til 47,0 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis. De største overførsler vedrører anlæg på vej- og forsyningsområdet.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -11,7 mio. kr., samt 25,9 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009/2010, i alt netto 14,2 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk på 22,9 mio. kr., vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 16,6 mio. kr., samt generel låneoptagelse på 7,6 mio. kr. Lånet vedrørende generel låneoptagelse er optaget i marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 47.025.902 kr., en tillægsbevilling på netto 14.175.027 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 47.078.064 kr., eller i alt 14.122.865 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011

81.38.06P35-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

10

 

Socialudvalget

28-03-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra 2011. Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011.

Sagen har været sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at afrapporteringen sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet  

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at afrapporteringen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

b)     at det videre anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.


Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu afrapportering fra grupperne således:

 

Gruppe 1) Kortlægning.

Formål: Skabe overblik over medarbejdere i virksomheden, hvilke opgaver der skal løses og hvilke samarbejdsrelationer der findes.

Hvordan: Skematisk opgørelse over medarbejdere, opgaver og samarbejdsrelationer foreligger. Arbejdet fortsætter i en interessetilkendelsesproces. 

 

Gruppe 2) Èn indgang.

Formål: Sætte borgeren i centrum, og sikre at borgeren oplever, at kunne komme i kontakt med Borger og Sundhed. 

Hvordan: Telefonisk indgang: Telefonomstilling, ét hovednummer, reception/ekspedition på Ullasvej 43, Rønne - tilgængelighed.

Hvordan: Digital indgang: Hjemmeside udbygges/opbygges logisk og tilgængeligt og med al relevant information for området.

 

Gruppe 3) Visitation – myndighed.

Formål: Én indgang. Samle relevante myndighedsopgaver/visitation.

Hvordan: Det er som udgangspunkt visitation, der har myndighedsfunktionen. Myndigheds-funktion vedr. § 117 (individuel transport) forslås dog flyttet til Psykiatri og Handicap. Indsamling af oplysninger skal ske ved brug af samme arbejdsredskab/funktionsvurdering.  

 

Gruppe 4) Event.

Formål: Skabe fælles kultur.

Hvordan: Afholdelse af temadag m.m. Ikke stationær – løbende proces.

 

Gruppe 5) Intern organisering.

Formål: Opbygge den interne organisering.

Hvordan: Stillingtagen til MED- og sikkerhedsorganisering. Samkøring af diverse politikker.

 

Gruppe 6) Uddannelse.

Formål: Sundhedspædagogik, undervisning og vejledning – afklaring af snitflader – fokus på øget samarbejde.

Hvordan: Fælles undervisning/fyraftensmøder/fælles møder. Afklare arbejdsområder, udveksle erfaringer.     

 

Gruppe 7) Omplaceringer.

Formål: Arbejds- og fagfællesskaber.

Hvordan: Forslag til procedure, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får mulighed for i en fælles proces med ledelsen at tilkendegive interesser.

 

Gruppe 8) Forebyggelsesfonden.

Formål: Undersøge mulighed for at søge midler i Forebyggelsesfonden til et sundhedsfremme-projekt.

Hvordan: Finde ídéer til projektindhold, sammensætte projekt – projektansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder -0,5 mio. kr.

Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Afrapporteringen har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i Med-udvalgene ved: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Social- og Sundhedssekretariatet.

 

Der er indgået høringssvar fra:

MED-udvalget ved Hjælpemidler og Genoptræning har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Visitation Ældre: Overordnet finder virksomheden ideen god, men kan se visse udfordringer, idet virksomheden pt. er placeret på 4 forskellige lokationer.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, som anbefaler etableringen af den nye virksomhed "Borger og Sundhed" ved en sammenlægning af Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Forebyggelse og Sundhed (i dag en del af Social- og Sundhedssekretariatet). Visionen om at etablere én indgang på området vil forenkle mulighederne for borgerne. I forbindelse med sammenlægningen opfordres til, at medarbejderne fortsat inddrages i opbygningen af den nye virksomhed, og at man er opmærksom på det særlige behov for samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet som opgaverne der varetages af Forebyggelse og Sundhed forudsætter. Det skal anbefales at man, når virksomheden er etableret, overvejer muligheden for at også andre aktører på sundheds- og forebyggelsesområdet, f.eks. at sundhedsplejerskerne, bliver en del af virksomheden for derved at videreudvikle realiseringen af visionen om "én indgang for borgerne" på området.

 

Ældrerådet afgiver herved følgende udtalelse i anledning af høring vedr. ”Borger og Sundhed” efter Ældrerådets behandling af sagen den 15. marts 2011: Ældrerådet tog afrapporteringen til efterretning, og anbefaler i øvrigt målet om at etablere én indgang på området for borgerne. Ældrerådet forudsætter at borgerne orienteres og at arbejdsgruppernes arbejde fortsættes, samt at disse efterfølgende evaluerer med fornuftige intervaller.

 

Handicaprådet finder, at det er et godt materiale der foreligger. Handicaprådet peger på det gavnlige i én indgang, bl. a. i form af en udbygget hjemmeside. Handicaprådet ønsker, at der sker information om den nye virksomhed til brugere og andre samarbejdsparter.

 

Ad hoc MED Borger og Sundhed har den 21. marts 2011 forholdt sig til de indkomne høringssvar.

”Generelt er høringssvarene positive, men opmærksomheden henledes på:

·        logistik (flere lokationer)

·        information til borgerne (herunder hjemmeside)

·        fortsat medarbejderinddragelse

·        fortsat samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

·        videreudvikling af vision om ”én indgang”.

Ad hoc MED Borger og Sundhed vil arbejde videre med ovennævnte opmærksomhedspunkter i arbejdsgrupper.

Herudover er der et ønske om, at samle centrale aktører på forebyggelsesområdet. Der vil på sigt blive arbejdet videre med dette.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

2.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

3.
Høringssvar Sekretariatet (DOC)

4.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

5.
Tilbagemedling fra Ad hoc MED Borger og Sundhed (DOC)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

7.
Bilag til gruppe 2) (DOC)

8.
Afrapportering 8. februar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Praksisplan for fysioterapi 2011-2014

29.21.08P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Regionsrådet har godkendt udkast til ”Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden, planperiode 2011-2014”.  Praksisplanen er den første praksisplan, som er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 15. april 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, og at disse høringssvar tilgår Kommunalbestyrelsen direkte

b)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger, idet disse ikke medfører ændringer for Bornholm

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd. Høringssvarene tilgår Kommunalbestyrelsen direkte.

b) Det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi består af tre dele: en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.

Kapacitetsbeskrivelsen belyser kapacitet, økonomi og tilgængelighed af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren for såvel almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi. Beskrivelsen skal danne baggrund for den fremtidige planlægning af kapaciteten.

Kapacitetsplanens formål er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet i praksissektoren samt fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen af praksisforhold. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i kapacitetsbeskrivelsen samt en beskrivelse af andre forhold, der kan påvirke kapaciteten i praksissektoren.

Udviklingsplanens formål er at beskrive, hvordan det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden.  

 

 

Anbefalinger:

Der planlægges fremadrettet i del to og del tre i praksisplanen. Anbefalinger er blevet til med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser samt de fund der blev gjort i kapacitets-beskrivelsen. Følgende er generelle anbefalinger, som skal konkretiseres og udmøntes i planperioden:

 

Kapacitetsplan

Kapacitet

at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau

at kapaciteten analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, der kan på påvirkekapacitetsbehovet.

 

Planlægningsområder

at region og kommuner beslutter at inddele regionen i mindre planlægningsområder, der svarer til kommuneinddelingen og bydelsinddelingen i København Kommune til brug for placering af nynedsættelser og ledige kapaciteter samt i vurderingen af ansøgninger om andre praksisrelaterede forhold.

 

Flytning og geografisk placering af kapaciteter

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om flytning af praksisadresse bl.a. med inddragelse af kriterier som beskrevet i landsoverenskomsten og nærværende plan

at samarbejdsudvalget opslår ledige ydernumre i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i område Byen

at samarbejdsudvalget udarbejder en handlingsplan for udligning af geografiske forskelle i dækningsgrad.

 

Tildeling af ydernummer

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for annoncering og udvælgelse af ansøgere til nynedsættelser og ledig kapacitet.

 

Opsplitning af praksis

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om flytning af kapacitet i forbindelse med opsplitning af klinik samt kriterier for godkendelse af en given ansøgning.

 

Mobile ydernumre

samarbejdsudvalget opslår nuværende ledige ydernumre med krav om tilknytning til fast praksisadresse.

 

Udviklingsplan

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende i relation til udvikling og koordinering:

 

Samarbejde på tværs af sektorer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på indholdet af ”den gode epikrise”

at kommunerne undersøger muligheden for en kommunal praksiskonsulentordning for vederlagsfri fysioterapi.

at kommunerne udarbejder elektroniske fortegnelser over kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi

at samarbejdsudvalget undersøger, hvordan samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og hospital og speciallægepraksis kan udvikles.

 

Kvalitetsudvikling og faglig udvikling

at samarbejdsudvalget udarbejder strategi for tildelingen af de årlige puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje

at samarbejdsudvalget udarbejder en strategi for implementering af kliniske retningslinjer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på udarbejdelse af implementeringsplaner for nationale klinisk retningslinjer.

 

Tilgængelighed

at samarbejdsudvalget undersøger i hvor høj grad klinikkerne anvender elektronisk tidsbestilling

at samarbejdsudvalget tager initiativ til en undersøgelse af ventetider.

 

Ridefysioterapi

at samarbejdsudvalget udarbejder rammerne for en tilsynsordning med rideskolerne og implementerer selve ordningen, herunder bør supplerende kvalitetskrav til rideskolerne for så vidt angår fysisk tilgængelighed indtænkes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har taget planen til efterretning og Handicaprådet har ingen bemærkninger.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 (PDF)

3.
Udkast til høringssvar vedr. praksisplan for Fysioterapi 2011 - 2014 (DOC)

4.
Bilag til høringsudkast (PDF)

5.
Brev (PDF)

6.
Høringsliste (DOC)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. april 2011

7.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010

27.12.16K09-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

19

 

Socialudvalget

28-03-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

9

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (har udarbejdet rapporten) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 14. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, giver udtryk for at de meget tilfredse med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer fremstår som nye, medens udenomsarealerne fortsat fremstår temmelig ufærdige og sine steder ikke er i stand til at byde beboerne, medarbejdernes samt gæsternes de mest optimale forhold.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 28. marts 2011

Handicaprådet d. 17. marts 2011:

Ingen bemærkninger.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Tilsynsrapport Stenbanen 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence

00.22.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget anbefaler

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 2. etape – nedsættelse af Byggeudvalg, samt det nedsatte udvalgs og Bedømmelsesudvalgets ønskede kompetencer.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det foreslåede Byggeudvalgs sammensætning anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

b)     at Byggeudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

c)     at Bedømmelsesudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.


Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for gennemførelsen af Plejecenter Snorrebakken 2. etape i mødet den 24. februar 2011.

Der er forudsat i godkendelsen, at der er en række forhold i proces- og tidsplanen for gennemførelsen af processen og byggeriet, at Byggeudvalget bliver tilført en række kompetencer og at der samtidig tages stilling til Byggeudvalget sammensætning.

 

Derfor anbefales følgende:

 

Byggeudvalgets sammensætning:

Birger Rasmussen – Kommunalbestyrelsen (V) formand

Leila Lindén – Kommunalbestyrelsen (A)

Kenth Halfdan Ferning – Kommunaldirektør

Vibeke Juel Blem – Områdechef

Knud Erik Thomsen – Projektleder

 

Byggeudvalgets opgave er, efter indstilling fra Styregruppen, at træffe beslutning om overordnede forhold, herunder beslutte og indstille til videre politisk behandling.

 

Byggeudvalget ønsker følgende kompetencer:

-         Godkende byggeprogram/udbudsmateriale vedr. totalrådgivningsudbuddet.

-         Udvælge 5 deltagere blandt de prækvalificerede ansøgere i totalrådgivningsudbuddet.

-         Vælge udbudsform i forbindelse med fagentrepriseudbud (prækvalifikation eller offentligt udbud).

-         Indstille vindende fagentreprenører og anlægsbudget til politisk behandling.

 

Derudover anmodes om kompetence til Bedømmelsesudvalget (Styregruppe og Byggeudvalg) til udpegning af den vindende totalrådgiver, som skal forestå projekteringen af byggeriet i samarbejde med den kommunale nedsatte organisation.

 

Der vedlægges en tidsplan, hvoraf de enkelte godkendelser og beslutninger forventes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Høringssvar tillæg til Børnepolitikken

00.01.00K04-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

20

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. februar 2011 blev det besluttet at forslaget om BDOs tillæg til Børne- og Ungepolitikken sendes i høring, med frist den 18. marts 2011 kl.12.00.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

a) Tillæg til børnepolitikken med mindre ændringer efter høring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tillægget til børnepolitikken er en delopgave i henhold til BDOs projektopdrag om at udvikle serviceniveaubeskrivelser som operationaliserer og synliggøre det politisk fastsatte serviceniveau. Forslaget rummer syv punkter, som omhandler og beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og unge med særlige behov.

 

BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken forslås indsat som bilag til den reviderede udgave af børnepolitikken som kommunalbestyrelsen vedtog den 14. oktober 2010.

 

Forslaget om tillæg til børnepolitikken blev sendt i høring. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet høringssvar fra: Specialbørnehaven Mælkebøtten, Handicaprådet i Bornholms Regionskommune, Dagtilbud Midt, Dagtilbud Øst, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, Skolebestyrelsen Kildebakken, Dagtilbud Vest, Dagtilbud Nord, Bornholms PPR og Sundhedsplejen, Bornholms Ungdomsskole, Skolebestyrelsen Rønneskolen, Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen.

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar: Samlet set findes tillægget til børnepolitikken relevant og der bakkes op omkring intensionerne, som de udtrykkes i de 7 punkter. Der udtrykkes tilfredshed med den uddybende beskrivelse af børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I høringssvarene udtrykkes dog også bekymring for om politikken konkret kan udmøntes, set i lyset af de besparelser og effektiviseringer som området er underlagt.

 

Konkrete bemærkninger til punkterne:

 

Punkt 6 Rummelighed/inklusion:

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten:

Med hensyn til punkt 6. rummelighed og inklusion så er vi bekymret for, om der tages mere hensyn til ordene end til barnet. Vil dagtilbuddene kunne varetage den store opgave, det er at have et barn med særlige behov, når der samtidig bliver sparet på de menneskelige ressourcer?

 

Dagtilbud øst:

Punkt 6.vedr. Rummelighed/inklusion er vi helt enige i, men det kræver at vi har de nødvendige personaleressourcer, hvis vi skal leve op til at flest mulige børn rummes i normalsystemet.

 

Dagtilbud midt:

Punktet rummelighed / inklusion hvor der bl.a. står, at flest mulige børn og unge med særlige behov skal rummes i normalsystemet er dog problematisk på grund af den meget lave personalenormering, der er i Bornholms Regionskommune. Her befinder kommunen sig som bekendt som en af de dårligst normerede overhovedet. Derfor er det for ambitiøst formuleret. Alternativet er at bedre normeringsforholdene, således at den samlede politik kan udmøntes.

 

Punkt 7 Barnets perspektiv:

 

Skolebestyrelsen Rønneskolen:

Vi kan tilslutte os formuleringerne, dog mener vi, at punkt 7 om Barnets perspektiv er det allervigtigste punkt, og at det derfor bør rykkes frem som punkt 1.

 

Efter høring at der foretages mindre redaktionelle ændringer, hvor punkt 7 om barnets perspektiv rykkes frem som nyt punkt 1, og overskriften Rummelighed/inklusion ændres til Inklusion.

 

Høringssvarene berører desuden en række andre temaer for området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
Høringssvar skolebestyrelsen for Rønneskole (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet Bornholms Regionskommune (DOC)

4.
Høringssvar Mælkebøtten (DOC)

5.
Tillæg til Børnepolitik i høring, høringssvar - Dagtilbud Midt (MSG)

6.
Høringssvar BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken - Dagtilbud Øst (DOC)

7.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken - Børnenes dagpleje og pladsformidling (DOC)

8.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

9.
Høringssvar dagtilbud Vest (DOC)

10.
Høringssvar dagtilbud Nord (DOC)

11.
Høringssvar PPR og sundhedsplejen (DOC)

12.
Høringssvar Ungdomsskolen (MSG)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

13.
Tillæg til Børnepolitikken efter høringssvar/revideret efter BSU 5. april 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Projektudvidelse og anlægsbevilling, Mulighedernes Land, Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 2

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

22

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2010 en anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedernes Land - Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn. Projektet, der er igangsat, omhandler de landfaste dele af havneområdet ved Hammerhavn.

Efterfølgende er der med Transportministeriets Havnepakke 2 meddelt en særbevilling til anlægs­arbejder på Hammerhavn på 11 mio. kr. På den baggrund har kommunen drøftet en projektudvidelse med Realdania. Hensigten med projektudvidelsen er at genoprette og synliggøre de kulturhi­storiske kvaliteter i det oprindelige havneanlæg i Hammerhavn og tilføre moler og anlæg nytiltag der kan medvirke til at skabe liv i hele havnen. Realdania har i marts 2011 godkendt projektudvidelsen i Hammerhavn der nu forelægges til politisk godkendelse.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a.      at det udvidede projekt gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen af 24.03.11,

b.      at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.125.000 kr. (udgift) til udvidelsen af delprojektet Det bornholmske Graniteventyr og Hammerhavn 2,

c.      at der gives en bevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 12.125.000 kr.,

d.      at Bornholms Regionskommune medfinansierer med i alt 1.700.000 i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning samt 160.000 kr. i form af timer som ejer og myndighed,

e.      at tillæg til anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Siden 2008 har været ført forhandlinger med staten om genopretning af moleanlæg i Hammerhavn. Med Transportministeriets Havnepakke 2 til Bornholm blev der bevilget 11 mio. kr. til renovering af molerne på Hammerhavn. Det har åbnet mulighed for at fornyede drøftelser med Realdania der har ledt til en udvidelse af projektet i Hammerhavn. Udvidelsen omfatter selve havneanlægget der ikke var en del af det oprindelige projekt.

 

Hovedaktiviteter

Projektudvidelsen omfatter:

·         Reetablering af granitkajkant på indersiden af nordre mole, tværmolen samt rundt langs molehoved, nordre mole

·         Nedtagning af bølgeskærme i beton på den nordre og søndre mole og genskabelse af den oprindelige bølgeskærm i træ inkl. siddefaciliteter langs nordre mole

·         Etablering af en undervands forforkastning ud for nordre mole

·         Frilægning samt reparation og fugning af glanitglacis på ydersider moler

·         Frilægning og reparation af granitglacis i inderhavn inkl. etablering af forbindelse mellem forstrand og nordre mole foran det kommende multihus

·         Anløbs- og badebro ved søndre mole

 

Resultater og succeskriterier

Resultater:

·         Frilægning og rekonstruktion af granitglacis og granitkajkanter på havneanlæggets moler og i inderhavnen

·         Bedre rammer for ophold og aktivitet i havnen

 

Succeskriterier:

·         Der er skabt bedre og flere opholdszoner i havnen.

·         Havnens kulturhistorie er synliggjort gennem frilæggelse af de oprindelige granitkonstruktioner.

·         Erhvervsinteressenter, brugergrupper og øvrige interessenter i det samlede projekt har bidraget til at optimere havneanlæggets brugsmuligheder i relation til rekreation og fritidsinteresser.

 

De samlede udgifter til projektet er på 17.860.000 kr.

 

Ex. Moms

Udgifter

BRK

Udgifter

 

 

i alt

anlægsarbejder, rådgivere mm.

m.fl. arbejdstid inkl. rejser mv.

 

Fase 1

 

 

 

Projektbeskrivelse, udvidet projekt

 

10.000

10.000

Politisk projektgodkendelse

 

10.000

10.000

Første fase: Reetablering kajkant på del af indvendig side i granit, nordre mole. Metodeafprøvning.

2.000.000

 

2.000.000

Etablering af forforkastning langs nordre mole

1.700.000

 

1.700.000

*) Projektering og prissætning af anlægsprojekt , samt tilsyn moleforbedringer og ny bølgeskærm ex. forforkastning og reetablering af kajkant nordre mole.

250.000

 

250.000

*) Etablering af bølgeskærm i træ langs norde mole med indbygget langbænk på indersiden

850.000

 

850.000

BRK som ejer og myndighed

 

40.000

40.000

Anden fase: Reetablering kajkant fortsat indvendig side samt på tværmole og molehoved nordre mole i granit og azobe. Etablering af smal træanløbsbro nedenfor granitkajkant med trappeforbindelser til kaj og inderhavn.

7.500.000

 

7.500.000

*) Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning granitglacis samt nedtagning af bølgeskærm i beton på både nordre og søndre mole.

2.000.000

 

2.000.000

*) Frilægning granitglacis inderhavn inkl. trappe/terrassering til forstrand og nordre mole foran multihus

760.000

 

760.000

*) Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

 

200.000

BRK som ejer og myndighed

 

50.000

50.000

*) Inddragelse, formidling, exit PR – samlet i alle projektfaser

25.000

 

25.000

BRK som ejer og myndighed

 

10.000

10.000

Uforudsete udgifter

 

 

1.540.000

*) Overhead 30 % af BRK andel

 

40.000

40.000

I ALT ex. Moms

15.285.000

160.000

16.985.000

*) Momsudligningsordning (17,5 % af Realdanias bidrag)

 

 

875.000

I ALT inkl. Momsudligning

 

 

17.860.000

*) Realdanias finansiering

 

 

 

 

Projektet finansieres således:

 

Realdania

5.000.000

Transportministeriet

11.000.000

BRK i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning

1.700.000

BRK arbejdstid inkl. 30% overhead

160.000

I ALT

17.860.000

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 13.825.000 kr. til projektudvidelsens gennemførelse samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på -12.125.000 kr. til tilskud. Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

 

Anlægsudgifter tillægsbevilling, kr.

2011

Reetablering granit kajkant langs inderside nordre mole, samt tværmole og molehoved på nordre mole. excl. de 3 mio. kr. der allerede er frigivet

6.500.000

Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning af glacis samt nedtagning af bølgeskærm nordre og søndre mole.

2.000.000

Nedtagning af betønbølgeskærm nordre og søndre mole og etablering af ny bølgeskærm i træ, nordre mole

850.000

Frilægning og reparation af granitglacis inderhavn inkl. etablering af adgang til og forbindelse mellem forstand og nordre mole foran om multihus

760.000

Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

Uforudsete udgifter

1.540.000

Andet: Projektering af anlægsprojekt samt inddragelse og formidling

275.000

I ALT

12.125.000

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 17.860.000 kr. og anlægsbevillingen på 12.125.000 kr. udgøres af posterne vist i nedenstående tabel:

Finansiering ud over denne anlægsbevilling

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forkastningsarbejder på havnene i 2011 herunder 3 mio. til Hammerhavn *)

3.000.000

BRK Havnegruppen i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning **)

1.700.000

BRK indsats, som ejer og myndighed, i forbindelse med projektgennemførelsen inkl. 30% overhead

160.000

Fondsafgift på 17,5 % af Realdanias bidrag

875.000

I ALT

5.735.000

**) Projektet er ét ud af de 13 havneanlægsprojekter påbegyndt i 2011 der har en samlet værdiskabelse ved nyttiggørelse af granitmateriale der beløber sig til en værdi af 10 mio. kr.

  

Finansieringen fremgår af den følgende tabel:

Finansiering, kr

2011

Tilskud fra Realdania

-5.000.000

Tilskud fra Transportministeriet *)

- 8.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet til Realdania

875.000

Tilskud i alt

-12.125.000

BRK Havnegruppen i form af transport og indbygning af råstoffer/granit til forforkastning

-1.700.000

I ALT

-12.125.000

*) Det samlede tilskud fra Transportministeriet i havnepakke 2 til Hammerhavn udgør 11. mio. kr. jf. finansieringsplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Bilag B - Tegning af den oprindelige molekonstruktion (DOC)

2.
Bilag C - Plan og tværsnit, ny forforkastning (DOC)

3.
Bilag D - Diverse foto der underbygger projektudvidelsen (DOC)

4.
BIlag A Kort over de eksisterende dele af havneanlægget omfattet af projektudvidelsen (DOC)

5.
projektbeskrivelse 24.03.2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13 Projektudvidelse og anlægsbevillinger, Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

23

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I november 2011 blev der givet anlægsbevillinger til etablering af et havnebad i Hasle. Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Der er siden igangsat en planlægningsproces for den sydlige del af Hasle Havn. En del af planen forventes realiseret med midler fra Transportministeriet (havnepakke 2). For at skabe sammenhæng fra det sydlige og det nordlige område (havnebad), og for at få det fulde udbytte af kommende investeringer på Hasle Havn, har Realdania godkendt oplæg til et projekt for omdannelse og forskønnelse af strækningen fra bassin I til bassin IV.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik-og Miljøudvalget:

a)     at udvidelse af projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 3.750.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene i 2011 på 2.650.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 2.650.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 1.100.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 1.100.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø     

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Projektet er ligeledes en del af et område-fornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. Havnebadet finansieres med midler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og områdefornyelsesprojektet.

 

Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Vinderprojektet blev udformet af White Arkitekter i samarbejde med Thing & Weinø.   Havnebadet placeres i den nordlige del af Hasle Havn. Havnebadet er planlagt etableret i efteråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen.

 

I forbindelse med iværksat planlægning af Hasle Havn har Bornholms Regionskommune modtaget bevilling på 9.000.000 kr. fra Transportministeriet, der bl.a. muliggør et større løft af havnearealerne, der kan medvirke til igangsætning af nye private investeringer. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er bl.a. inspireret af de forslag, der fremkom ved Realdania-støttet arkitektkonkurrence om udvikling af 4 bornholmske havne fra 2008.

 

Området fra det sydlige havneområde til det nordlige er planlagt forskønnet og omdannet, f.eks. ved at sænke kajkanter eller anlægge trapper fra kaj til vand, etablere aktivitetsområder med f.eks. scene, dansegulv, installationer til leg og bevægelse, samt forbedring af områder til fiskeri- og havneaktiviteter. Den endelig plan og udformning afgøres i samarbejde med havnegruppen, havnens brugerråd og tilknyttede rådgivere.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

Projektbudgettet er anslået til 4.400.000 kr., hvoraf selve anlægs- og rådgivningsarbejdet udgør 3.750.000 kr. Udgifterne finansieres således:

 

Realdania (incl. fondsafgift)                                                   2.000.000 kr.

Transportministeriet, Havnepakke 2 (bassin 1 og havnetorv)       2.100.000 kr.

BRK medarbejder timer inkl. overhead                                         300.000 kr.

I alt                                                                                                      4.400.000 kr.

 

Medarbejdertimerne er de timer der anvendes af medarbejderne til gennemførelse af projektet, herunder myndighedsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2011 anlægsbevillinger (udgift2.225.000 kr. og indtægt -2.145.000 kr.)til Havnebad i Hasle by 1 (det oprindelige projekt).

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges om en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudgifterne i forbindelse med det udvidede projekt.

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 4.4000.000 kr. og anlægsbevillingen på 3.750.000 kr. udgøres af 300.000 kr. til BRK-medarbejdertimer og 350.000 kr. til 17,5% fondsafgift af tilskuddet fra Realdania.

 

Der søges tilsvarende om en anlægsbevilling på -3.750.000 kr. til tilskud se specifikation nedenfor:

 

Finansiering, kr.

2011

2012

I alt

Tilskud fra Realdania

-2.000.000

 

-2.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

350.000

 

350.000

Midler fra ”Havnepakke 2”

-1.000.000

-1.100.000

-2.100.000

Finansiering i alt

-2.650.000

-1.100.000

-3.750.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Ansøgning: Idé-faktor 2011 – Danmarksmesterskab i bæredygtig innovation/ CSR

24.00.00Ø39-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

24

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøger om op til 465.000 kroner af de regionale udviklingsmidler, til et projekt der skal styrke CSR-drevet innovation i mindre og mellemstore virksomheder. CSR er et begreb der dækker over en forretningsmodel, hvor virksomheders økonomiske værdiskabelse er forbundet med nytteværdi for mennesker og/eller miljø.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller ansøgningen til afslag overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, ud fra en samlet vurdering af, at projektet er for småt og resultaterne for tvivlsomme i forhold til Vækstforums målsætninger.

 

Bornholms Vækstforum 4. april 2011, pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke og ønsker at få sagen til behandling i kommunalbestyrelsen med henblik på en offentlig drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:.

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøger Bornholms Vækstforum om midler til gennemførelsen af projekt ”Idéfaktor 2011”. Projektet gennemføres som konkurrencer i hver region + Bornholm, samt en landsfinale. Konceptet er, at de deltagende virksomheder skal dyste om en pengepræmie. Vinderen udpeges af et dommerpanelet består af bornholmske erhvervsrepræsentanter.

Konkurrencen bygger på principper om bæredygtig innovation, også kaldet CSR-drevet innovation. Således vurderer sekretariatet, at projektets formål er samklang med erhvervsudviklingsstrategien – Bright Green Island / Bornholm, en grøn vækst-ø.

 

Resultat

Konkurrencen afholdes blandt Bornholms mindre og mellemstore virksomheder i perioden april - december 2011. Det er forventningen at op til 20 virksomheder ønsker at deltage. Hver deltagende virksomhed får tilknyttet en konsulent tilknyttet, som skal hjælpe dem i alle aspekter af produktudviklings­fasen.

Projektet vil resultere i et koncept for et produkt eller en service der efterfølgende kan sættes i produktion.

 

Vurdering

På baggrund af en drøftelse blandt erhvervslivets repræsentanter i Sekretariats- og Kontaktgruppen, er det sekretariatets vurdering, at projektet ikke matcher tilstrækkelig mange af de bornholmske virksomheders interesse. Projektets konkurrencemæssige aspekt fordre, at omkring 20 virksomheder vil deltage.

Ud fra en betragtning af, at Bornholms Vækstforum ønsker større projekter, der resultere i konkrete produkter eller serviceydelser, der er klar til et marked, er det sekretariatets vurdering, at projektet bør indstilles til afslag.

Økonomiske konsekvenser

Projektet samlede budget er på 930.000 kr. Der søges om 465.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler. Dette tal er baseret på deltagelse af 20 virksomheder. Såfremt der er færre virksomheder der ønsker at deltage, vil beløbet være 23.500 kroner mindre pr. virksomhed.

 

Udgifter

Beløb

Administration

190.000

Løbende udgifter (rejser, møde, mv.)

10.000

Konsulentbistand (der ydes ikke timebetaling, men betaling pr. leverance)

360.000

Regionalt finalearrangement

110.000

Regional præmiesum

130.000

Markedsføring og PR

70.000

Bornholms andel af national finale (1/6 af 300.000)

50.000

Revision

10.000

I alt

930.000

 

 

Finansiering

 

Vækstforum

465.000

Industriens Fond

465.000

I alt

930.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Region Sjællands Vækstforum støttede projekt ”Idé-faktor” i 2010 og vil på baggrund af evalueringen gentage dette i 2011.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. april 2011

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby

82.09.05S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til arbejder i forbindelse med konvertering til fjernvarme i Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at der gives en anlægsbevilling på 70.000 kr. til fjernvarmekonvertering af Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby,

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 70.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje,

c)     at bevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø. Og

d)     at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarmeforsyning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010 at en række kommunale bygningskomplekser i Aakirkeby skulle konverteres til fjernvarme og at igangsætte udbudsforretningen for arbejder i forbindelse med konverteringen. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at konverteringen af Ravnsgade 5 skulle vurderes nærmere i forhold til den fremtidige anvendelse af bygningen.

 

Udgifterne til konvertering af Jernbanegade 7 og 9 er på baggrund af de indkomne tilbud anslået til 70.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag og uforudsete udgifter, ekskl. moms.

Der vil ikke være en besparelse på varmeudgiften efter konverteringen, idet bygningerne i dag forsynes med varme fra pillefyret ved Ravnsgade 5. Konverteringen er imidlertid nødvendig/hensigtsmæssig i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse.

 

Det foreslås, at anlægsudgiften finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje, hvor der er et restbeløb i budget 2010, da der ikke kan opnås en besparelse ved konverteringen. Derved er der ikke mulighed for finansiering via energipuljen eller mulighed for tilbagebetaling af investeringen ved finansiering via driften.

 

Det anbefales samtidig, at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarme nu. Dels er fyringsøkonomien bedre med det nuværende pillefyr end med fjernvarme og dels skal der foretages betydelige investeringer for at udnytte fjernvarmen optimalt. Endelig er der fortsat ikke truffet beslutning om, hvad bygningerne skal anvendes til i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet anlægsudgifterne kan finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje på 140.188 kr., ligesom fjernvarmekonverteringen ikke forventes at påvirke driftsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fjernvarmekonverteringen af Jernbanegade 9 gennemføres ud fra en totaløkonomisk og driftsmæssig betragtning, også for at sikre værdien for ejendommen med et forestående salg af bygningen. Der er bl.a. lagt vægt på,

at bygningen ved salg sandsynligvis skal separeres af den nuværende varmeforsyning fra pillefyret ved Ravnsgade 5 og forsynes med egen varmeforsyning,

at denne adskillelse og ny forsyning er økonomisk mest fordelagtig i forbindelse med indførelsen af fjernvarmen i Aakirkeby, idet der er valgt en løsning med en udgift på 22.520 kr. inkl. tilslutningsbidrag, og

at investeringen totalt set vurderes at være en økonomisk fordel for kommunen set i sammenhæng med salgsprisen for bygningen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Godkendelse af fjernvarmetakster for 2011/2012 - rønne Varme A/S

13.03.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2011/2012

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at taksterne for 2011/2012 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 22. marts 2011 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2011/2012. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal i henhold til selskabets vedtægter godkende taksterne.

Budgettet for 2011/2012 viser et resultat i balance, idet et over- eller underskud i henhold til varmeforsyningsloven skal reguleres i næste års priser. Samtidig forventes underdækningen fra før år 2000 at være nedbragt til nul i 2010/11.

Bestyrelsen har på den baggrund nedsat den variable bidrag med ca. 8 pct., svarende til en nedsættelse på 12,50 kr. inkl. moms pr. GJ, idet alle andre takster er uændrede.

Budgettet viser herudover et betydeligt træk på kassekreditten som følge af, at der afdrages mere på gælden end der afskrives på aktiverne. Langtidsbudgettet viser, at der rettes op på dette forhold i de følgende år.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Aftaleopfølgning for 2010 indenfor Socialudvalgets område

00.01.00P27-0637

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

3

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til principper og forudsætninger for aftalestyring i BRK, skal virksomhederne i begyndelsen af det nye aftaleår foretage en opfølgning på, hvorvidt virksomheden har efterlevet indholdet i sidste års aftale. Opfølgningen er et redskab til sikring af den løbende dialog mellem virksomhederne og det politiske system. Endvidere skal opfølgningen sikre, at den enkelte virksomhed har udført de ydelser, der har stået i aftalen for det pågældende år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at opfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede aftaleopfølgning indenfor Socialudvalgets område omfatter virksomhederne på:

Politikområde 5 Ældre: Visitation Ældre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –centre og DeViKa.

Politikområde 6 Psykiatri og Handicap: Hjælpemidler og Genoptræning, Kommunikationscentret, Nexøhuset, Rønne Botilbud, Klintebo, Røbo, SACS og Psykiatri og Handicap.

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling: Den Kommunale Tandpleje. 

 

Af resuméerne fra virksomhedernes aftaleopfølgning for 2010 fremgår følgende:  

 

 

 

Politikområde 5:  Ældre

Visitation Ældre:

Budget overholdt. Visitatorerne har et meget tæt samarbejde med teamledere i døgnplejen, hvor alle klienter gennemgås for at kunne fastholde den stramme visitering. Samtidig arbejdes der meget med effektiviseringer alle steder i virksomheden, for at opretholde servicen overfor borgerne på alle fagområder. UTH (utilsigtede hændelser) er implementeret på tværs af alle virksomheder. KRAMS faktorerne arbejdes der løbende med i alle dele af virksomheden.

 

DeViKa:

En brugerundersøgelse i marts 2010 viste, at der er stor tilfredshed med de leverede ydelser.

Der er endvidere arbejdet seriøst med mål og indsatsområder. Virksomheden har brugt mange ressourcer i forbindelse med nedlæggelse af køkkener og rokade blandt de ansatte, det har således ikke været muligt, at arbejde med KRAMS indsatsen ”motion på arbejdspladsen”.

Der er gennemført beregninger og vurderinger af, om menuplanen lever op til anbefalingerne. Der regnes på, at et måltid består af hovedret og biret. Målet er opnået, bl.a. ved at der tilsættes grøntsager i retterne.

 

Døgnplejen Bornholm

Et udviklende, travlt, spændende og aktivt år for alle ledere og medarbejdere i virksomheden.

Medarbejdere og ledere har udvist et stort engagement for at få løst de givne kerneopgaver på den mest hensigtsmæssige, fleksible og rationelle måde, og med fokus på kvaliteten. Alle medarbejdere og ledere har medvirket i udviklingsprojekter i og på tværs af virksomheden/virksomhederne, samt på koncernniveau, herunder Innomate, hvor virksomheden var projektvirksomhed. Der har i virksomheden specielt været fokus på budget og budgetredskabshåndtering, effektivitet, implementering af ny budgetmodel, IT, elektronisk kommunikation og IT redskaber, LEAN, arbejdsmiljø, udvikling og implementering af værdier og personalepolitikker, rummelighed, kompetenceudvikling, medicinhåndtering, dokumentation, arbejdet med KRAMS faktorerne, nærhed og omsorg, samt udvikling og fastholdelse af den attraktive arbejdsplads.

 

Bornholms Plejehjem og – centre

BPC har i 2010 arbejdet målrettet med de indsatsområder, der har været mulige, og har primært prioriteret tiltag med udgangspunkt i have beboerne/borgerne i centrum. Grundet hurtigere lukning af Østermarie og Sandvig plejehjem medio 2010, har BPC i halvdelen af året

haft fokus på lukninger, og især at sikre trygge flytninger af beboere til andre plejehjem/plejecentre. BPC har yderligere arbejdet målrettet med genopretning af den økonomiske situation, hvilket er lykkedes, men som også har medført, at fokus har været på en stram styring ud i det enkelte team/hus, på bekostning af opfølgning og yderligere udvikling af målene. Dermed ikke sagt, at der ikke er sket udvikling på andre områder, men som blot ikke er synliggjort i aftalen for 2010.

 

Politikområde 6 Psykiatri- og Handicap

Nexøhuset

2010 har i Nexøhuset været præget af fondsprojekter og nybyggeri. Vores opmærksomhed på beboernes mulighed for få flere valg har været i centrum i begge fondsprojekter. Hvilket har vist os at beboerne i Nexøhuset kan give tydelig respons på hvad de vil og ikke vil, og at de gennem brug af teknologiske løsninger kan få større indflydelse og magt over eget liv. På personale siden har vi haft stor succes med rygestopkursus, 80% af rygerne deltog og 50% af dem er stadig stoppet her 4 mdr. efter kurset sluttede. I forbindelse med stress valgt at flytte fokus fra stress til trivsel for at have en mere positiv indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder bevidst på at udtrykke os positivt om de udfordringer vi har, så vi i fællesskab går efter løsninger.

 

Rønne Botilbud

Rønne Botilbud har i år 2010 fortsat arbejdet med fusionsprocessen. Derudover har indsatsen været centreret omkring målopfyldelse i forhold til beboerne/brugerne. I forhold til brugerindflydelse er der i alle afdelinger oprettet formaliserede ”Brugerråd”, som sikrer beboerne medindflydelse/medbestemmelse.

I Rønne Botilbud har der været fokus på sund livsstil og kost. Personalet er opmærksomme på at bibringe beboerne/brugerne viden om og forståelse for, hvad en sund kontra en usund livsstil, har af indvirkning på livskvalitet, overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme.

 

Psykiatri- og Handicap

Psykiatri og Handicap har med det nedenstående redegjort for sit arbejde med Aftalen for 2010. Der er arbejdet med alle mål, hvoraf de fleste er nået. Der er mål, som i deres karakter, er fortløbende processer, som for eksempel KRAMS. Der er mål, hvor virksomheden med samarbejdspartnerne er blevet enige om, at indikatorerne for målopfyldelse med fordel kunne ændres, som for eksempel et snævert samarbejde med Visitation Ældre, samt Hjælpemidler og Genoptræning i stedet for etablering af et korps af terapeuter i målet om myndighedsudøvelse.

Der er mål, hvor Socialudvalget skal have forelagt en del materiale, før mål kan siges at være opfyldt, som for eksempel på Misbrugsområdet.

Endeligt er der mål, der endnu ikke er færdiggjort, som for eksempel målet med indsatser overfor borgere med autisme.

 

Røbo

Det har været et turbulent år, rent personalemæssigt. I alt har virksomheden haft 4 personaler, der har været langtidssyge. Det kan mærkes på en lille virksomhed. Trods dette har beboerne haft det godt, er glade for den smukke indhegning rundt om det meste af grunden, så de kan gå i fred for fremmede hunde og deres efterladenskaber. Virksomheden fortsætter i år 2011 med at få hegn om det hele.

Virksomheden har ikke opfyldt aftalen om at få et bruger/pårørende råd, men afventer sekretariatets model.

 

Kommunikationscentret

Aftaleopfølgningen og arbejdet med nedenstående indsatsområder har betydet, at der nu er udarbejdet forretningslinjer og standardvedtægter for flere af områderne.  Det har været vigtigt for arbejdet, at flere af i indsatsområderne har været gennemgående flere år. Virksomheden har således haft mulighed for at gå mere i dybden med indsatsen og opfølgningen.

 

Klintebo

Klintebo har opfyldt de mål det var muligt at opfylde. Området har ikke brugt de bevilgede midler til seksualvejledning, da beløbet blev sparet væk i forbindelse med genåbningen af budgetterne for 2010. Virksomheden har ikke drøftet endsige implementeret de overordnede retningslinjer for brugerinddragelse, da retningslinjerne endnu ikke er færdige. Til gengæld har virksomheden løbende drøftet metoder for brugerinddragelse og gør det stadig både på i personalemøder og i Beboer/Pårørenderåd.

Virksomheden har kortlagt behovet for dagtilbud til de aldrende udviklingshæmmede, der bor på Klintebo og fundet ud af at beboerne foretrækker, at være der, hvor de er. Dette gælder både for dem, der har et dagtilbud og for dem, der går hjemme.

Virksomheden har haft fokus på rygning og overvægt, med det resultat at virksomheden har færre rygere og mindre overvægt. Medudvalget har udpeget en sundhedsambassadør, som bliver uddannet i 2011.

 

SACS

Det er SACS´ vurdering at målene er opfyldt ca. 80 %. Seksualvejledning til handicappede er politisk sparet væk i 2010. SACS har deltaget aktivt i kortlægning og analysearbejdet, og arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejdet. I forhold til brugerinddragelse bliver der holdt brugermøder. Der mangler fortsat at få nedskrevet, hvordan SACS kan nå alle. SACS har arbejdet aktivt med Kost, motion og rygning i forhold til målene.

 

Hjælpemidler - og Genoptræning

Virksomheden har i 2010 arbejdet med opfyldelse af de opstillede mål og har derudover haft en daglig drift præget af mange opgaver, opgavemængder, som vokser i antal og kompleksitet, samt implementering af nyt IT-system. Især har Genoptræningsenheden haft en dokumenterbar stigning af opgaver efter Sundhedsloven, og Hjælpemiddelenheden har haft store udfordringer med implementeringen af Rambøll Cares hjælpemiddelmodul. 

 

Politikområde 18 Forebyggelse og behandling

Den Kommunale Tandpleje
I 2010 har Tandplejens patientgrundlag været ca. 8.500 børn og unge samt 217 omsorgstandpleje-patienter. Ressourcerne er løbende tilpasset det aktuelle patientgrundlag. Også i år har vi fortsat den målrettede individuelle indsats og fastholdt tandsundheden på niveau med tidligere år. Sammenlignet med Region Hovedstaden og landsgennemsnittet har vi gode resultater på alle parametre. Vi forventer at fastholde det nuværende lave niveau men ikke yderligere fald i cariesmængden fremover, også set i lyset af børn og unges store forbrug af slik og læskedrikke. I oktober 2010 tiltrådte den nye special-tandlæge. I overgangsperioden, hvor Tandreguleringsklinikken har været uden ansat specialtandlæge, er der oparbejdet ventetid på visitation og igangsætning af tandreguleringsbehandlinger, men vi forventer at ventetiden vil falde igen i 2011 -12. Udskiftningen af Tandreguleringsklinikkens inventar blev planlagt sammen med den nye specialtandlæge i efteråret, men er først gennemført februar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Visitation Ældre (DOC)

2.
Døgnplejen Bornholm (DOC)

3.
DeViKa (DOC)

4.
Bornholms Plejehjem og -centre (DOC)

5.
Bornholms kommunale Tandpleje (DOC)

6.
Nexøhuset (DOC)

7.
Rønne Botilbud (DOC)

8.
Røbo (DOC)

9.
Kommunikationscentret (DOC)

10.
Klintebo (DOC)

11.
SACS (DOC)

12.
Hjælpemidler - og Genoptræning (DOC)

13.
Psykiatri og Handicap (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Aftaleopfølgning for 2010 inden for Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P27-0649

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

18

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgning for målsætninger på Børne- og Skoleudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Aftaleopfølgningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede aftaleopfølgning inden for Børne- og Skoleudvalgets område tager udgangspunkt i tilsynsrapporterne på dagtilbudsområdet, Kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens samlede skolevæsen, de enkelte skolers kvalitetsrapporter for 2009-2010 samt indhentede oplysninger fra virksomhederne.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens skolevæsen. I kvalitetsrapporten indgår tilbagemeldinger på de kommunalpolitiske målsætninger for 2010.

 

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 1. februar 2011 forelagt en redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2010. I tilsynsrapporterne indgår tilbagemeldinger på de kommunale mål 2010 og kommende år.

 

I modsætning til tidligere år, tager dette års aftaleopfølgning sit udgangspunkt i målsætningerne og ikke den enkelte virksomhed. I bilag ses en oversigt over målene for 2010 i deres fulde form.

 

I det følgende vil målene for 2010 være angivet med hovedoverskriften.

 

Kommunalbestyrelsens tværgående målsætninger:

Forebyggelse og Sundhed: KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (overvægt))

 -indsatser rettet mod minimum to af de seks risikofaktorer

I forbindelse med tilsynet på dagtilbudsområdet, har de enkelte afdelinger meget overordnet forholdt sig til KRAMS i afsnittet ’Kommunale mål 2010 og kommende år’. Som helhed arbejder kommunens dagtilbud med minimum 2 indsatser rettet mod risikofaktorerne, hvoraf den ene af indsatserne er rygning – primært igennem en rygepolitik.

 

I Kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens skolevæsen konkluderes, at alle skoler på tilfredsstillende vis lever op til den tværgående målsætning om KRAMS og, at skolerne har udviklet sig i positivt i retning af større sundhed for personale og elever.

Under afsnittet ’Kommunalpolitiske målsætninger 2010’ kan der i de enkelte skolers kvalitetsrapporter ses, at de fleste skoler arbejder med næsten alle risikofaktorerne, dog med størst vægt på motion og kost.

 

Der vil blive udarbejdet en særskilt og samlet opfølgning på KRAMS på tværs af hele kommunen.

 

HR-strategiens virksomhedsrettede mål: Indføre strategisk kompetenceudvikling understøttet i it-systemet Innomate i løbet af årene 2010 og 2011

Virksomhederne indgår i arbejdet omkring indførelsen af strategisk kompetenceudvikling som beskrevet i tids- og aktivitetsplanen for virksomhederne på politikområdet. 

Områdesekretariatet har via oversigter over fremmødte deltagere på de udbudte kurser efterset, at alle ansatte på politikområde 01 dagpasning og 02 Undervisning senest primo 2011 har gennemført uddannelsesdag i brug af Innomate.

 

Målsætninger på Børne- og Skoleudvalgets område

Mål 2-P-1: At der inden udgangen af 2010 gennemføres en evaluering af tildelingsmodellen og distriktsmodellen på skoleområdet

Såvel distriktsmodellen som taxametermodellen (tildelingsmodellen) er blevet evalueret og forelagt kommunalbestyrelsen i 2010.

 

Mål 1–S-2: Opprioritering af den tidlige forebyggende indsats:

Inden udgangen af 2011 har alle pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud gennemgået kursusaktivitet indenfor LP-modellen

Alle pædagogiske medarbejdere i de kommunale dagtilbud har gennemgået undervisningsforløb i LP-modellen. 

 

I forbindelse med tilsynet i de kommunale dagtilbud blev der spurgt til, hvordan processen i forhold til LP-modellen forløb. Der var en overvejende positiv stemning i forhold til selve modellen. Den opfattes som et brugbart værktøj, der med sit systemiske udgangspunkt falder godt i tråd med den måde man i dagtilbuddene i forvejen arbejder på.

Der blev fremsat en del kritik af undervisningsforløbende, ikke møntet på indholdet men på rammerne, idet mange giver udtryk for utilfredshed med manglende tildeling af ressourcer og tid. Der blev givet udtryk for, at man nu glædede sig til at bruge modellen i egen afdeling, med egne udfordringer.

 

Mål 2-S-1: Der skabes inkluderende læringsmiljøer for alle børn og færre børn har behov for at blive udskilt:

- Inden udgangen af 2010 har alle lærere i kommunes skoler gennemgået kursusaktiviteter indenfor LP-modellen.

- Inden udgangen af 2010 har 20 PPR-psykologer og PPR-konsulenter gennemført uddannelse som LP-vejledere

I Kvalitetsrapporten for kommunens skolevæsen konkluderes at alle skoler på tilfredsstillende vis lever op til målsætningen om inkluderende læringsmiljøer.

Alle lærere har, i henhold til planen for arbejdet med implementeringen af LP-modellen, gennemgået undervisningsforløb i løbet af 2010 inden for modellen.

Under afsnittene ’Kommunalpolitiske målsætninger 2010’ samt ’Skolens arbejde med implementeringen af LP-modellen’, kan der i de enkelte skolers kvalitetsrapporter ses mere detaljeret hvordan den enkelte skole arbejder med LP-modellen.

 

De relevante PPR-psykologer og PPR-konsulenter er uddannet som LP-vejledere og hver skole har tilknyttet en LP-vejleder til af LP-grupperne på skolen.

 

Mål 2-S-2: Andelen af elever der placerer sig i kategorierne A og B i SL60 læsetesten i 3. klasse øges med 5 pct. i skoleåret 2010/2011 i forhold til skoleåret 2009/2010

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal være med til at danne grundlag for den årlige kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Testresultaterne må dog ikke gengives direkte i kvalitetsrapporterne, da rapporterne er offentligt tilgængelige, og testresultaterne er fortrolige.

Med baggrund i testresultaterne anbefales dog i kvalitetsrapporten, at der i skolerne fokuseres på sammenhængen mellem læseindsatsen og læseresultaterne, med det formål at elevernes resultater i de nationale tests forbedres, som minimum kommer på landsgennemsnittet.

 

 

Mål 3-S-1: Eleverne får lyst til aktivt at deltage i demokratiet

Bornholms Ungdomsskole har afholdt valg til elevråd i de 4 ungdomsskoleafdelinger. Det har desværre kun lykkedes at etablere elevråd i 3 af 4 afdelinger. De 3 elevråd har dog alle mere end 5 medlemmer.

Endvidere er fælleselevrådet gendannet og Bornholms Ungdomsskoles elevrødder deltager i det landsdækkende DUSK-net (Danske UngdomsSkoleelevers Netværk) samt Ungdomsringens Ungeråd

 

 

Mål 4-S-1: 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010

I bilag er vedhæftet Profilmodel 2008 på kommuner. I denne fremskrives en ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau under antagelse af, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som senest kendt adfærd.

Af profilen fremgår, at af den ungdomsårgang som afsluttede 9. klasse på Bornholm i 2008 forventes 84,1 pct. at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Ud af de 98 kommuner befinder Bornholm sig på en placering som nummer 47.

 

Målet om at antallet af iværksatte EGU-forløb skulle stige med 24 i 2010, er ikke nået. Antallet af iværksatte forløb er øget fra 14 i 2009 til 22 i 2010. Den primære årsag til at målet ikke er nået er, at det er vanskeligt at finde praktikpladser der matcher de unge.

 

 

Mål 5-S-1: Bedre kvalitet i anbringelser, herunder bedre match mellem det anbragte barn/den unges behov og den af anbringelsesstedet leverede ydelse

Mål 7-S-1: Stigning i kvaliteten i sagsbehandlingen

Mål 7-S-2: Bedre kvalitet i handleplanerne

Den planlagte opfølgning på ovennævnte mål er ikke gennemført som forudsat. De konkrete opgørelser i forbindelse kvalitetsstandard for børnesagsbehandling i Bornholms Regionskommune er kun delvist udarbejdet for de to første kvartaler af 2010. Statistikmaterialet er derved så begrænset, at der ikke kan drages konklusioner på baggrund heraf.

Der er flere årsager til at opfølgningen på de tre mål ikke har kunnet gennemføres i fuldt omfang. Børnecenter Bornholm har i 2010 lagt en omfattende indsats i arbejdet med gennemførelsen af tiltag i forbindelse med budgetskred, den nye organisering af Bornholms Familiecenter samt udarbejdelse af nyt styringsgrundlag. Endvidere har virksomheden haft betydeligt fravær i sagsbehandlergrupperne som følge af længerevarende hospitalsindlæggelser.

 

I forhold til sagsbehandlingen har BDO Kommunernes Revision gennemgået en række sager som en del af udarbejdelsen af nyt styringsgrundlag. Konklusionen af denne gennemgang er, at der er stor variation i sagskvaliteten. Der er et stort antal sager hvor kvalitetskravene er opfyldt, men en ikke ubetydelig del af sagerne har for lav standard.

Bornholms Familiecenter er ved at gennemføre en individuel indsats, som vil medvirke til at sagskvaliteten i alle sager, som minimum, vil være på tilfredsstillende niveau.

 

Mål 6-S-1: Med henblik på tidlig opsporing skal der være en stigende andel af førstegangsfødende, der tager imod tilbuddet om graviditetsbesøg i 2010

Alle førstegangsfødende har fået tilbudt graviditetsbesøg i 2010.

I 2009 gjorde ca. 45 pct. af de førstegangsfødende brug af tilbuddet om graviditetsbesøg. I 2010 er andelen steget til ca. 65 pct.  

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Profilrmodel 2008 kommuner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Aftaleopfølgninger 2010 inden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00P27-0638

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

19

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2010 på politikområderne 15 og 16.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at opfølgningerne indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30 marts 2011:

Anbefales godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Politikområde 15 Fritid og Kultur

 

Bornholms Idrætsområder:

Økonomi:
Virksomhedens økonomi er nu på plads. Målet er nået ved fortsatte effektiviseringer af driften, stram økonomistyring og meget stort engagement hos medarbejderne. Der er i 2011 kun brugt fremmede entreprenører, hvor eget driftsmateriel ikke har været tilstrækkeligt.
Brugertilfredshed:
Der har i det forløbne år været afholdt 19 dialogmøder på idrætsanlæggene. Desuden har idrætsinspektøren deltaget i flere møder med distriktsforbund.
Arbejdsmiljø:
Trivselsmålingen viser en medarbejdertilfredshed på 83. På spørgsmålet om medarbejderne vil anbefale andre at søge job hos Bornholms Idrætsområder scores 91.
Trivselsmålingen giver også tegn om fortsat behov for forbedring i arbejdets organisering.
Målingen viser, at virksomhedens sociale kapital og medarbejdernes tilfredshed ligger over Regionskommunens samlede score (indeks 81 mod indeks 74).
KRAMS
Virksomheden har to medarbejdere under uddannelse som sundhedsambassadører.
Der har været afholdt et temamøde, hvor begrebet og baggrunden for arbejdet med KRAMS blev perspektiveret i forhold til virksomhedens øvrige aktuelle indsatsområder.
Spørgsmålet om KRAMS indgår i de igangværende MUS-samtaler med henblik på at finde en fælles platform at arbejde ud fra.

 

Bornholms Musik- og Billedskole:

Der er i aftalen for 2010 kun opstillet KRAMS-faktorerne som mål. Blandt skolens ansatte er ikke konstateret nogle forhold, der indikerer, at der skal gøres en specifik indsats. Der gøres ikke nogen indsats overfor eleverne indenfor de 20 minutters undervisning, der er til rådighed pr. elev. Til gengæld er musik- og billedskolens virke fyldt med psykisk sundhed i forhold til brugerne!

I øvrigt er der på Musik- og Billedskolen konstateret

- en øget tilmelding (og dermed øget venteliste) ved sæsonstart 2010-11

- at 30 % af eleverne undervises udenfor Rønne mod tidligere 10 %

- at der er sket en udvidelse af skolens interne aktiviteter i form af ”onsdagskoncerter”

- at projektet Tidlig Musikstart efter tilbagemeldinger fra de to berørte børnehaver har været en formidabel succes (som pr. 1. januar er stoppet pga. manglende bevillinger)

- at musikskolen fortsat har store uløste lokaleproblemer

- at billedskolens lokaleforhold føles usikre og har energimæssige problemer

- at billedskolen af økonomiske grunde ikke kan opretholde det ekstra 4. hold, man et par år har klemt ind.

- at MGK på Bornholm pr. 31. dec. ophørte som selvstændigt kursus, men pr. 1. januar underlægges MGK Sjælland.

 

Politikområde 16: Biblioteker

 

Bornholms Biblioteker:

De aftalte mål i virksomhedsaftalen er nået. Der er ingen væsentlige afvigelser i driften i forhold til forventningerne til årets resultat. Omsætningen er stabil for bibliotekerne som helhed, og der er fulgt op og justeret på initiativerne omkring borgerlæring og KRAMS. Virksomheden deltog i tværgående udviklingsarbejde i form af projektet Kulturvækst Bornholm.

Det politiske mål om decentral biblioteksdrift er udmøntet med ibrugtagning af konceptet om åbne biblioteker på 3 af øens 7 biblioteker. De åbne biblioteker er blevet en publikumssucces med stigende besøgstal til følge.

Der er stadig adgang til borgerservice på 4 biblioteker i kraft af lokalefællesskabet mellem bibliotek og borgerservice, men den betjente del af borgerservice-arbejdet udføres stadig ikke af bibliotekets personale. Biblioteket klarer derimod den selvbetjente borgerservice via borger.dk, hvor alle brugere kan få vejledning af bibliotekets personale.

KRAMS-elementerne synliggøres på bibliotekerne ved jævnlige udstillinger af materialer og arrangementsvirksomhed. Rønne Bibliotek har indrettet sundhedshjørne med forskellige materialer om emnet i forhallen. Alle kan holde sig orienteret om de forskellige nationale sundhedskampagner, lokale motionsaktiviteter og andre sundhedsfremmende tiltag via sundhedshjørnet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Jobcenter Bornholm

00.01.00P27-0650

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

3

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

20

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgningen for 2010 behandles i udvalgsmøde primo april som grundlag for behandling af mål for 2012, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

 

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Jobcenter Bornholm har nået de fleste af målene i 2010-aftalen. Således er målene for arbejdskraftreserven og for unge på offentlig forsørgelse nået. Mens målet for antal sygedagpengeforløb over 26 uger ikke blev nået.

 

Beskæftigelsesindsatsen i jobcentret er i øvrigt omfattet af den almindelige resultatopfølgning på beskæftigelsesområdet, som kan ses på Jobindsats.dk

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Aftaleopfølgning for Jobcenter Bornholm for 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Opfølgning på virksomhedsaftale 2010. Borgercenteret

00.01.00P27-0651

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

05-04-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

21

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgningen for 2010 behandles i udvalgsmøde primo april som grundlag for behandling af mål for 2012, som bl.a. drøftes på udvalgets dialogmøder med virksomhederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at aftaleopfølgningen anbefales til godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 5. april 2011:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgercenteret har nået de fleste af målene i 2010-aftalen. Således er målet for reduktion af misbruget af sociale ydelser og for permanent boligplacering af nyankomne flygtninge nået. Mens målet for færdigbehandling af forsørgelsesydelser ikke blev nået.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Beskæftigelsesudvalget 5. april 2011

1.
Aftaleopfølgning for Borgercenteret for 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-04-2011

22

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2011:

Intet.