Referat
Kommunalbestyrelsen
26-05-2011 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Generaltforsamling 2011 Bornholms Forsyning A/S
  åbent 3 Generalforsamling Østkraft Holding A/S
  åbent 4 Slutdepot for radioaktivt affald
  åbent 5 Godkendelse af anlægsregnskaber 2010
  åbent 6 Årsberetning og regnskab 2010
  åbent 7 Delberetning for regnskabsåret 2010
  åbent 8 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2011
  åbent 9 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2011
  åbent 10 Skema B for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område
  åbent 11 Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne
  åbent 12 Byggekredit til opførelse af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne
  åbent 13 Ombygning af Nexøhuset - reparation af vandskade og fjernelse af asbest - tillægsbevilling
  åbent 14 Orientering om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010
  åbent 15 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010
  åbent 16 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden
  åbent 17 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010
  åbent 18 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010
  åbent 19 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010
  åbent 20 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010
  åbent 21 Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010
  åbent 22 Hospitals- og Psykiatriplan 2020
  åbent 23 Handicaprådets redegørelse for 2010
  åbent 24 Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet
  åbent 25 Svar til statsforvaltningen vedr. overskudskapacitet
  åbent 26 Strategi for borgerinddragelse
  åbent 27 Strategisk ramme for det internationale arbejde
  åbent 28 Anlægsbevilling til 3 køkkener i distrikt Øst
  åbent 29 Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg.
  åbent 30 Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 31 Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge
  åbent 32 Løsebækgade - Parkeringsforhold
  åbent 33 Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk
  åbent 34 Anlægsbevilling til renovering af broer 2011
  åbent 35 Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje
  åbent 36 Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn samt fendere for ruterne til Chr.Ø
  åbent 37 Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.
  åbent 38 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter
  åbent 39 Anlægsbevilling til sejloverdækning for passager samt fenderlister for færgerne i Allinge Havn,
  åbent 40 Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Rønne havn
  åbent 41 Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne
  åbent 42 Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet
  åbent 43 Aftaleopfølgninger 2010 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 44 Bornholms Varme A/S, garanti for lån
  åbent 45 RVV a.m.b.a. - Godkendelse af vedtægtsændring
  åbent 46 Nyt medlem af Bornholms Vækstforum
  åbent 47 Nyudpegning af DI-medlem til Bornholms Vækstforum
  åbent 48 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe, Bjarne Hartung Kirkegaard, Jacob Kjøller.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirsten Wendell er indkaldt som stedfortræder for Carl Ilsøe, Søren Alexandersen er indkaldt som stedfortræder for Bjarne Hartung Kirkegaard og Kirstine van Sabben er indkaldt som stedfortræder for Jacob Kjøller.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Generalforsamling 2011 Bornholms Forsyning A/S

13.00.00P35-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 27. maj 2011 afholdes generalforsamling i Bornholms Forsyning A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jf. nedenfor.   

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

a)     godkendelse af årsrapporten for 2010 samt overførelse af årets overskud på 16,939 mio. kr. til selskabets egenkapital under overført overskud,

b)     René Nordin Bloch og Martin Sten Jørgensen vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen,

c)     godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse og de personlige suppleanter, 

d)     revisionsopgaven sendes i udbud

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsbeskrivelse

 

Bornholms forsyning A/S omfatter datterselskaberne Bornholms Varme A/S, Bornholms Vand A/S, Bornholms Spildevand A/S og Bornholms Service A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i koncernen. Formålet med moderselskabet, Bornholms forsyning A/S, er gennem de nævnte datterselskaber at eje forsyningsaktiviteter vedrørende spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning. 

 

Ved e-mail af 14. april 2011 har direktør Per Martlev Hansen på vegne af Bornholms Forsyning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling fredag, den 27. maj 2011 kl. 16.00 på selskabets kontor Toftelunde 1A, Hasle. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

1.               Valg af dirigent              

2.               Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning samt revisionspåtegning til godkendelse

3.               Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab                

4.               Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner  

5.               Valg af formand             

6.                   Valg af næstformand       

7.               Valg af medlemmer til bestyrelsen       

8.               Valg af personlige suppleanter           

9.               Valg af revisor               

                

 

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning samt revisionspåtegning til godkendelse

 

Af årsrapporten fremgår det, at moderselskabet, Bornholms Forsyning A/S, i 2010 har haft et overskud på 16,939 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør herefter 740,445 mio. kr.

 

Ifølge ledelsesberetningen er overskuddet 8,789 mio. kr. højere end året før, men ikke afvigende fra det forventede.

 

Det er bemærket i årsrapporten, at værdiansættelsen af vand- og spildevandsvandsvirksomhederne er sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser som udtryk for en anslået dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyn til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en nedskrivningstest, i hvilken forbindelse værdiansættelsen af aktiverne er revurderet ud fra den samlede værdi af virksomheden baseret på dets forventede fremtidige pengestrømme. Værdiansættelsen af disse aktiver er af denne grund forbundet med usikkerhed. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid.

 

En eventuel over-/underskudsdækning - svarende til forskellen mellem kostpris for spildevandsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb - samt såkaldt regulatorisk over- eller underskudsdækning, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underskudsdækning er indeholdt i virksomhedens egenkapital. Der henvises nærmere til note 12 i årsrapporten. 

 

Vedrørende eventualposter fremgår det videre af årsrapporten, at koncernen har et udskudt skatteaktiv på netto 164 mio. kr. Skatteaktivet er baseret på forventning om, at de skattemæssige indgangsværdier for henholdsvis Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S ud fra den gældende skattepraksis kan ske ved anvendelse af princippet om henholdsvis nedskrevne genanskaffelsesværdier og standardværdier i henhold til pris- og levetidskataloget. SKAT har imidlertid endnu ikke taget stilling til dette i forbindelse med vandsektorens overgang til skattepligt, hvorfor der består en generel usikkerhed omkring de skattemæssige indgangsværdier. Som følge af denne usikkerhed, og da en endelig afklaring vedrørende beløbet ikke kan forventes indenfor en kortere årrække, er det udskudte skatteaktiv ikke indregnet i balancen. Der henvises nærmere til note 13 til koncern- og årsregnskabet.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt at resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar–31. december 2010 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

                

Revisionen har supplerende henledt opmærksomheden på nævnte note 12 samt anvendt regnskabspraksis og bemærket, at anlægsaktiverne i vand- og spildevandsvirksomhederne ved stiftelsen er værdiansat ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med usikkerhed, jf. overså det ovenfor omtalte. 

 

Ligeledes har revisionen henledt opmærksomheden på note 13 og den usikkerhed, der er forbundet med værdiansættelsen af skatteaktivet, idet SKAT som nævnt endnu ikke har taget stilling til de skattemæssige indgangsværdier i forbindelse med vandsektorens overgang til skattepligt.  

 

Revisionen er på det foreliggende grundlag enig i ledelsens værdiansættelse af aktiverne samt den regnskabsmæssige behandling af over-/underskudsdækning. Det er videre revisionens opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

 

Revisionen er supplerende i notat af 6. maj 2011 fremkommet med uddybende bemærkninger til årsrapporten. Heri er det bl.a. påpeget, at årsregnskabsloven indebærer, at det regnskabsmæssige overskud opgøres efter periodiseringspincipper, hvilket overordnet medfører, at indtægter og omkostninger henføres til den periode, de vedrører uanset ind- og udbetalingstidspunktet. Dette princip har også væsentlig betydning for investeringer i materielle anlægsaktiver, hvor den forventede brugstid er meget lang. Det er bemærket, at resultatet for 2010 for Bornholms Vand A/S før skat viser et overskud på 4,284 mio. kr. og 9,834 mio. kr. for Bornholms Spildevand A/S. Revisionen har i forbindelse hermed nærmere redegjort for baggrunden for kalkuleringen af taksterne for 2010 og den regnskabsmæssige betydning af angivelsen af afskrivningerne, herunder påpeget, at de enkelte års afskrivninger ikke er udtryk for træk på likviditeten.

 

Det er videre bemærket i notatet, at værdiansættelsen af anlægsaktiverne ved stiftelsen særligt for et nystiftet vand- og spildevandsselskab har stor betydning for det regnskabsmæssige resultat, idet det regnskabsmæssige resultat påvirkes af afskrivningerne på de anvendte værdier. Der er i årsrapporten anvendt nedskrevne genanskaffelsespriser, som er reduceret på baggrund af en vurdering af selskabets forventede fremtidige pengestrømme. Den i årsrapporten anførte værdi er derfor væsentlig lavere end genanskaffelsesprisen for tilsvarende anlægsaktiver. Dette medfører, at de regnskabsmæssige afskrivninger i en lang periode vil være lavere end investeringerne.

 

Selskabet opgjorde i forbindelse med indberetning til Forsyningssekretariatet i 2010 (jr. bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010) en akkumuleret regulatorisk overdækning pr. 31. december 2009 på 75.000 kr. i Bornholms Vand A/S og 258.000 kr. i Bornholms Spildevand A/S. Over/underdækning svarer til forskellen mellem de indtægter, der er opkrævet hos forbrugerne og årets udgifter til drift og investeringer. 

 

Årets kontante resultat på cirka -272.000 kr. i Bornholms Vand A/S og 4,483 mio. kr. i Bornholms Spildevand A/S vil som udgangspunkt udgøre henholdsvis en overdækning på 272.000 kr. i Bornholms Vand A/S og en underdækning på 4,483 mio. kr. for Bornholms Spildevand A/S for regnskabsåret 2010.

 

Den akkumulerede over-/underdækning er en del af selskabets egenkapital, da det endnu ikke er endegyldigt afklaret, hvorledes over-/underdækningen vil blive opkrævet/udbetalt til forbrugerne. I Bornholms Varme A/S er over-/underdækningen afsat i balancen og ikke en del af egenkapitalen, da der er klare lovgivningsmæssige regler for, hvordan over-/underdækning i varmeselskaber skal behandles i forhold til forbrugerne.

 

Sagen har endelig været drøftet mellem KPMG og kommunens juridiske sektion. KPMG har i den forbindelse tilkendegivet, at det på sigt forventes, at der for vand og spildevandsområdet implementeres tilsvarende lovgivningsmæssig regulering for, hvordan over-/underdækning skal behandles i forhold til forbrugerne, som det kendes fra varmeforsyningsområdet. Derved vil over-/underdækning blive afsat i balancen som gæld/tilgodehavende hos forbrugerne. Det er uklart, hvornår reguleringen er fuldt ud implementeret.

 

Ad. 3

 

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

 

Årsresultatet for koncernen er ifølge årsberetningen et overskud på 16,939 mio.kr., der af selskabets ledelse indstilles overført til selskabets egenkapital under overført overskud. Egenkapitalen i selskabet udgør herefter 740,445 mio. kr.

 

Ad 4.

 

Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner             

Der foreligger ingen forslag herom.

Ad 5.

 

Valg af formand

 

Af selskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende formand, René Nordin Bloch, genvælges

 

Ad 6.

 

Valg af næstformand

 

Næstformanden i selskabet vælges ligesom formanden, jf. pkt. 5, særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende næstformand, Martin Sten Jørgensen, genvælges

 

Ad 7

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Selskabets ledelse har indstillet, at selskabets bestyrelse sammensættes på følgende måde: Ud over René Nordin Bloch og Martin Steen Jørgensen - Bjarne Westerdahl, Torben Rønne-Larsen, Jacob Kjøller, Carsten Raad Pedersen samt Henry Bech. De to sidstnævnte er nuværende forsyningsfaglige bestyrelsesmedlemmer.

 

Ad 8

 

Valg af personlige suppleanter

 

Selskabets ledelse har indstillet, at følgende vælges som personlige suppleanter til selskabets bestyrelse:

 

Per Ole Petersen for René Nordin Bloch

Preben Nørgaard Pedersen for Bjarne Westerdahl

Henrik Kofod for Martin Steen Jørgensen

Linda Kofoed Persson for Torben Rønne-Larsen

Kirstine van Sabben for Jacob Kjøller

 

Ad 9

 

Valg af revisor

 

Det indstilles, at revisionsopgaven sendes i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. maj 2011

1.
Årsrapport 2010 (PDF)

2.
Supplerende notat fra revisionen (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Generalforsamling Østkraft Holding A/S

13.01.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

 

Resumé

Den 30. maj 2011 afholdes generalforsamling i Østkraft Holdning A/S. Bornholms Regionskommune er eneaktionær i selskabet, og kommunalbestyrelsen skal tage nærmere stilling til, hvorledes ejerindflydelsen skal udøves på generalforsamlingen, jf. nedenfor.  

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at stemme på kommunens vegne således:

 

a)     godkendelse af årsrapporten for 2010 med tilhørende ledelsesberetning og revisionspåtegning samt overførelse af årets overskud på 8.806.874 kr. til selskabets egenkapital 

b)     Knud Andersen og Winnie Grossbøl vælges som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen,

c)     Godkendelse af sammensætningen af den øvrige bestyrelse

d)     Valg af Bornholms Revision som selskabets revision

e)     Godkendelse af foreslåede vedtægtsændringer

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Selskabets formål er at fungere som moderselskab for koncernens datterselskaber, Østkraft Produktion A/S, Østkraft Net A/S, Østkraft Forsyning A/S, Østkraft Energiservice A/S, samt Biokraft A/S.

 

Ved brev af 11. maj 2011 har direktør Ole Schou Mortensen på vegne af Østkraft Holdning A/S indkaldt til ordinær generalforsamling mandag, den 30. maj 2011 kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes Ullasvej 23, Rønne. Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

 

1.  Valg af dirigent         

2.  Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport     

4.  Valg af formand for bestyrelsen     

5.  Valg af næstformand   for bestyrelsen

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.  Valg af revisor

8.  Ændring af vedtægter

9. Eventuelt

    

Ad. 2

 

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

 

Af årsrapporten fremgår det, at årets resultat for 2010 for koncernen udviser en bruttofortjeneste på 115,872 mio. kr., og et overskud på 8,807 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 715,517 mio. kr.

 

Af den tilhørende ledelsesberetning fremgår det, at årsresultatet af ledelsen betragtes som tilfredsstillende. For det kommende år forventes tillige et positivt resultat. For så vidt angår ledelsesberetningen, herunder nærmere omtale af selskabets indsatsområder henvises i øvrigt til årsrapporten side 4-5.

 

Af revisionspåtegningen fremgår det, at det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er herudover udarbejdet særskilt revsionsprotokollat for selskabet, jf. bilag.

 

Ad 3. 

 

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

 

Det er af selskabets ledelse indstillet, at årets resultat 8.806.874 kr. overføres til selskabets egenkapital.

 

 

 

 

 

Ad 4.            

 

Valg af formand for bestyrelsen

 

Af selskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende formand, Knud Andersen vælges.

 

Ad 5.            

 

Valg af næstformand for bestyrelsen

 

Næstformanden i selskabet vælges ligesom formanden, jf. pkt. 4, særskilt af generalforsamlingen. Selskabets ledelse har indstillet, at den nuværende næstformand, Winnie Grossbøll, genvælges.

Ad 6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Selskabets ledelse har indstillet, at selskabets bestyrelse sammensættes på følgende måde: Ud over Knud Andersen og Winni Grosbøll - Bjarne Westerdahl, Torben Blem Kofoed, Lotte Helms Kjær, Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand og Ole Dreyer.

 

Ad 7             

 

Valg af revisor

 

Selskabets ledelse har indstillet, at det nuværende revisionsselskab, Bornholms Revision, genvælges.

 

Ad 8

 

Ændring/justering af vedtægter

Selskabets ledelse har indstillet, at vedtægterne ændres/justeres på en række punkter. Baggrunden herfor er, at ledelsen har ønsket at bestemmelserne skal tilsvare bestemmelserne i den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009 med senere ændringer).

Den 1. marts 2011 er samtlige bestemmelser i den nye selskabslovs trådt i kraft, bortset fra bestemmelser om ejerregistret, som skal oprettes i Erhvervs - og Selskabsstyrelsen.

Af den udsendte dagsorden samt særskilt bilag fremgår de af selskabsledelsen foreslåede ændringer. Nedenfor redegøres der overordnet for de foreslåede ændringer. 

 

Det bemærkes indledningsvis, at de foreslåede ændringer - over foreslåede ændringer vedrørende elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionæren samt fristregler vedrørende generalforsamling får de foreslåede ændringer ingen praktisk betydning for Østkraft Holding A/S.

 

Hjemsted

 

I den gældende vedtægts § 2 er selskabets hjemsted omtalt. Hjemstedet er Bornholms Regionskommune. Det er foreslået, at § 2 om hjemsted udgår.

 

Bemærkninger: 

 

Selskabslovens §§ 28 og 29 indeholder de lovbestemte mindstekrav til vedtægternes indhold.

Det følger heraf, at der ikke længere kræves angivelse af hjemsted i vedtægterne, hvorfor det er forslået, at det udgår vedtægterne. Hjemstedet skal dog registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og CVR-registeret skal indeholde en virksomhedsadresse.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til forslaget til den nye selskabslovs § 28, at baggrunden for, at hjemstedet ikke længere skal fremgå af vedtægterne er, at ”besværet med vedtægtsændring ved flytning af hjemsted bør undgås”. Bestemmelsen får således mest praktisk betydning i de aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på markedet.

 

Lovgivningen hjemler altså mulighed at for udelade hjemstedsangivelse i vedtægterne udgår, men det er ikke noget retligt krav, at det udgår. Med en ophævelse af § 2 om hjemsted bliver den nuværende § 3 i vedtægterne om selskabets formål § 2, og den nuværende bestemmelse om aktiekapitalen i § 4 bliver § 3.

 

Ejerbog, aktiebog og ejerbeviser

 

Ad vedtægtens §§ 4 -6.

 

Det er foreslået, at betegnelsen ”aktiebog” i vedtægtens § 5 udgår til fordel for udtrykket ”ejerbog”. Bestemmelsen i § 5 bliver herefter bliver § 4. 

 

Bemærkninger

 

Det følger af lovbemærkningerne til forslaget til den nye selskabslovs § 50, at der skal oprettes en fortegnelse over samtlige kapitalejere (ejerbog). Bestemmelsen viderefører med få ændringer den tidligere retstilstand efter aktieselskabsloven, hvorefter aktieselskaber skulle oprette en aktiebog. Ordlyden i de gældende vedtægters § 6 bringes ligeledes sprogligt i overensstemmelse med selskabsloven. Den nuværende § 6 bliver herefter § 5.

 

Elektronisk kommunikation i stedet for papirbaseret kommunikation mellem selskabet og aktionærer

 

Der er foreslået indføjet en ny bestemmelse, § 6, om elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærer:

 

”Elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærer

 

6.1. Kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk og generelle informationer vil være tilgængelige for aktionæren på selskabets hjemmeside, www.oestkraft.dk, medmindre andet følger af lov.

 

6.2. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse

 

6.3. Kommunikation fra aktionæren til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adressen oestkraft@oestkraft.dk eller via selskabets hjemmeside www.oestkraft.dk.”

 

De nævnte muligheder indebærer også mulighed for at udsende årsrapport elektronisk, jf. nærmere nedenfor. 

 

Bemærkninger:

 

De nuværende bestemmelser i vedtægterne om kommunikation indeholder regler om brevkommunikation og annonceringspligt i visse sammenhænge.

 

Selskabslovens § 92 giver hjemmel til anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen imellem kapitalselskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

 

Den ændrede elektroniske adgang til kommunikation mellem selskabet og aktionærer indebærer også konsekvensændringer i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. I § 7 foreslås det således, at generalforsamlinger kan indkaldes med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel ved e-mail til aktionæren. Ligeledes foreslås det, at bestemmelsen om, at annoncering skal averteres i de bornholmske dagblade udgår. Den nævnte adgang til elektronisk kommunikation får også betydning for udsendelse af årsrapport, jf. længere nede.

 

Ændring af frister i forbindelse med forslagsstillelse til generalforsamling

 

§ 7.4

 

Nuværende bestemmelse:

 

”Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.” 

 

Foreslået ny affattelse af § 7.4:

 

”§ 7.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde inden 6 uger før generalforsamlingen. Uanset dette har aktionæren dog ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen 7 dage inden generalforsamlingen.”

Bemærkninger

 

Efter de tidligere regler i aktieselskabsloven var der ingen udtrykkelige begrænsninger med hensyn til fastsættelsen af fristen for indgivelse af forslag til generalforsamlingen fra kapitalejerside. Reglen, der gjaldt både ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling, gik alene ud på, at begæringen skulle imødekommes, når den fremkom i så god tid, at emnet kunne medtages i den i indkaldelsen til generalforsamlingen angivne dagsorden. De tidligere regler indeholdt den ulempe, at kapitalejerne ikke med sikkerhed kunne vide, inden for hvilken frist, forslag skulle være indleveret.

 

Derfor er der i den nye selskabslov indsat en udtrykkelig frist i loven på 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, idet forslag indleveret inden denne frists udløb under alle omstændigheder kan komme på dagsordenen for kapitalselskabets ordinære generalforsamling, samt at forslag modtaget efter denne dato optages på dagsordenen, hvis det centrale selskabsorgan kan nå dette.

 

En frist på senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse vil i langt de fleste tilfælde give selskaberne tilstrækkelig tid til at indarbejde eventuelle forslag i indkaldelsen.

Ændring af vilkår for ekstraordinær generalforsamling

 

§ 7.5

 

Nuværende bestemmelse:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

Foreslået ny affattelse af § 7.5:

 

”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionæren, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.”

 

Bemærkninger

 

Vedtægtsbestemmelsen bringes i overensstemmelse med selskabsloven. Det præciseres således, at det kun er den generalforsamlingsvalgte revisor som er valgt til at revidere årsrapporten/årsregnskabet, der kan indkalde generalforsamlingen.

 

Den i loven indeholdte mulighed for at en mindretalsaktionær kan kræve ekstraordinær generalforsamling er ufornøden, idet Bornholms Regionskommune ejer samtlige aktier i selskabet.

 

Det præciseres endvidere i vedtægterne i overstemmelse med selskabsloven, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter krav fra aktionæren, skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem.

 

 

Indkaldelsesvarsler til ekstraordinær generalforsamling

 

§ 7.6

 

Hovedreglen er, at indkaldelse tidligst kan ske 4 uger forud for generalforsamlingen og senest 2 uger før denne, jf. selskabslovens § 94.

 

Foreslået affattelse af § 7,6:

 

”Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel og generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er kommet selskabet i hænde.”

Stemmeafgang ved fuldmagt

§ 8

 

Der foreslås indført en bestemmelse i vedtægtens § 8, stk., 2, således at det udtrykkeligt fremgår af vedtægterne, at kapitalejeren har en ret at møde på generalforsamlingen ved en fuldmægtig.

Bemærkninger

Der er tale om en videreførelse af den tidligere retstilstand i den nye selskabslov § 80, om at kapitalejeren har en ufravigelig ret til møde på generalforsamling ved en fuldmægtig.

Bestyrelsen

§ 10

 

§ 10.1 – medarbejderrepræsentation i bestyrelsen

 

Den nye selskabslov viderefører i det væsentlige de hidtidige bestemmelser om medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelsen. Som følge af nye paragrafnumre i selskabsloven foretages konsekvensændringer i vedtægterne.

 

10.2 - bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen

 

Bemærkninger

 

Hovedreglen i selskabsloven er, at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valg til medlemmer af bestyrelse sker i aktieselskaber ved simpelt stemmeflertal, jf. § 105.

 

I selskabslovens § 120, stk. 4, er der fastsat en maksimal funktionsperiode på fire år for medlemmer af bestyrelsen med det formål at sikre en løbende fornyelse af kapitalselskabets bestyrelse. Valgperioden beror i øvrigt beror på vedtægternes bestemmelser. Der er tale om en videreførelse af de tidligere bestemmelser i aktieselskabsloven.

Valg af formand og næstformand

 

Der er foreslået følgende bestemmelse indsat i § 10,4

 

”Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen”.

 

Bemærkninger

 

Det fremgår af selskabslovens § 122, at bestyrelsen i aktieselskabet selv vælger sin formand, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

 

Det følger forudsætningsvis af vedtægternes § 7, at formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Dette foreslås ligeledes fra selskabsledelsens side indføjet direkte i vedtægtesbestemmelsen om bestyrelsen – formentlig ud fra systematisk hensyn. 

 

Tilsvarende følger det af vedtægtens § 7, at næstformand vælges af generalforsamlingen.

 

Fra administrativ side indstilles det der også for så vidt angår valg af næstformand, foretages konskevensrettelse i § 10 vedrørende næstformanden (tilføjelse i § 10).

 

Bestyrelsen § 10 fortsat – bestyrelsesprotokol § 10.6

 

Det er videre foreslået, at § 10.6 om bestyrelsesprotokollen over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan formuleres i overensstemmelse med selskabsloven (§ 128). Heraf følger, at et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Hidtil har bestyrelsesmedlemmer også haft adgang til at afgive supplerende bemærkninger til en beslutning vedkommende ikke er enig i.

Tegningsregler § 12

Adgang til at forpligte kapitalselskabet ved retshandler følger af tegningsretten, jf. selskabslovens § 135. Reglerne om tegningsret fastsætter, at såvel den samlede bestyrelse som enkelte medlemmer af bestyrelse eller direktion kan forpligte kapitalselskabet.

 

Reglerne om tegningsret fastsætter, at såvel den samlede bestyrelse som enkelte medlemmer af bestyrelse eller direktion kan forpligte selskabet

Den tegningsret, som tilkommer det enkelte medlem af bestyrelsen og direktionen, kan i vedtægterne begrænses, således at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke registreres.

 

Foreslået affattelse af § 12:

 

”12 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse.”

Årsrapport, årsregnskab og revisor

§§ 13 og 15

Sproglige justeringer vedrørende §§ 13 og 15 årsregnskab / årsrapport

 

Foreslået ny affattelse;

 

§ 13. Revisor

 

”13.1. Selskabets årsrapport årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.”

 

§ 15 revision

 

”15.1. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af den relevante lovgivning i øvrigt.

 

 

”15.2. Årsrapporten med revideret årsregnskab skal foreligge senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb og skal gøres tilgængelig for aktionæren via elektronisk kommunikation senest 8 dage 2 uger inden behandlingen på selskabets generalforsamling.”

 

Ad 9 

 

Eventuelt

 

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. maj 2011

1.
Årsrapport 2010 (PDF)

2.
Revisionsprotokollat (PDF)

3.
Foreslåede vedtægtsændringer (PDF)

4.
Dagsorden generalforsamling (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Slutdepot for radioaktivt affald

01.16.04P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholm er sammen med Lolland, Kerteminde, Struer og Skive udpeget til mulig placering af slutdepot for for lav- og mellemradioaktivt affald i Danmark. Forstudier peger på, at et såkaldt mellemdybt depot vil være den sikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssige løsning.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Udkast til brev blev godkendt og sendes til ministeren.

Sagsfremstilling

Et meget omfattende materiale er nu afleveret til en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med placering af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald i Danmark. Der er dermed taget endnu et lille skridt mod etablering af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald i Danmark.

 

Et enigt folketing gav i marts 2003 samtykke til, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et slutdepot. Den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af beslutningsgrundlag for etablering af et slutdepot har nu modtaget tre meget omfattende såkaldte forstudier. Forstudierne er blevet præsenteret for Folketingets partier.

 

Hele arbejdsgrundlaget har været vedtaget enstemmigt i Folketinget, og man er enige om den videre proces.

 

De tre forstudier handler om:

 

  1. Selve konceptet for et slutdepot. Det vil sige hvilken udformning af et depot, der skal arbejdes videre med. Dansk Dekommissionering (DD) har stået for dette forstudie, som viser, at alle de undersøgte depotkoncepter vil være mulige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Samlet set peger forstudierne på, at et mellemdybt depot vil være den sikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssige løsning.

 

  1. Transporten af affaldet hen til det kommende slutdepot. Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har stået for transportstudiet, som overordnet viser, at der ikke af radiologiske årsager er transportproblemer, som behøver at begrænse valget af placering af et slutdepot.

 

  1. Placeringen af et slutdepot i Denmark. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har stået for den regionale geologiske kortlægning ud fra eksisterende data. Forstudiet peger på 22 mulige placeringer.

 

De tre institutioner, DD, SIS og GEUS, har sammen lavet et resume af forstudierne. Heri anbefaler man at gå videre med at undersøge seks mulige placeringer af et slutdepot i Danmark.

 

De seks placeringer er:

 

  1. Østermarie, Bornholms Kommune.
  2. Rødbyhavn, Lolland Kommune.
  3. Kertinge Mark, Kerteminde Kommune.
  4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune.
  5. Thise, Salling, Skive Kommune.
  6. Skive Vest, Skive Kommune

 

Den tværministerielle arbejdsgruppe vil nu på baggrund i anbefalingerne fra forstudierne gå videre med arbejdet med henblik på at reducere antallet af mulige placeringer fra de seks til to eller tre områder. De berørte kommuner og regioner m.fl. vil blive inddraget i denne proces.

 

Før embedsmændene i det tværministerielle udvalg er kommet frem til to eller tre muligheder for en placering af et slutdepot, vil Folketingets partier igen blive indkaldt.

 

Derefter vil Regeringen skulle stille forslag i Folketinget om en projekteringslov for de to eller tre områder.

 

Projekteringsloven vil give grundlag for omfattende VVM-undersøgelser m.v. af de to eller tre valgte placeringsmuligheder og en offentlig høringsfase. Når de er afsluttet, kan Folketinget tage den endelige beslutning om en placering af et slutdepot i Danmark i form af en anlægslov.

 

Processen mod et slutdepot blev begyndt i april 2000, hvor DR3 på Risø som den sidste atomreaktor blev taget ud af drift. Forstudierne er gennemført på baggrund af redegørelse (R4) om beslutningsgrundlag for etableringen af et slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald, som i 2009 blev afgivet til Folketinget

 

Det skal afsluttende bemærkes, at ingen af de ovenfor berørte kommuner har reageret positivt på udpegning som hjemsted for slutdepotet, og at borgmestrene for de 6 kommuner har aftalt møde omhandlende denne sag. Ingen af de 6 kommuner har været involveret eller hørt om den mulige placering, før pressens oplysninger om dette.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. maj 2011

1.
Udkast til brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Godkendelse af anlægsregnskaber 2010

00.01.00S08-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2010 er der optrykt 8 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen,

ombygningsarbejder            kr.  2.270.096                kr. 2.270.096              kr. 2.248.082

 

Renovering af broer 2008   kr.  2.589.520                  kr. 2.589.520              kr. 2.500.000

 

Renovering af broer 2009   kr.  2.709.727                  kr. 2.709.727              kr. 2.500.000

 

Belægningsvedligeholdelse

2009                               kr.  9.899.165                kr. 9.899.165              kr. 9.900.000

 

BOFA, etablering af

Infocenter                        kr.  4.123.117                kr. 2.019.617              kr. 1.900.000

 

Bornholms Ø-arkiv              kr.  4.848.242                kr. 4.848.242              kr. 4.800.000

 

Selvejende haller,

Renovering 2006-08           kr.  2.415.952                kr. 2.415.952              kr. 2.625.250

 

Køb af Fabriksvej 31,

Rønne                              kr.  2.135.307                kr. 2.135.307              kr. 2.100.000

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2010, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2010”.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Merforbruget på anlægsprojekterne på skole- og vejområdet samt køb af bygning er modregnet i diverse puljer i budget 2011 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Årsberetning og regnskab 2010

00.32.10Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

6

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2010 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

-årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2010

 fremsendes til revisionen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2010 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 10,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsagde et underskud på 87,2 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 131,3 mio. kr.

Forsyningsområdet udviser et underskud på 0,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et overskud på 6,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 16,0 mio. kr.

Resultatopgørelsen udviser således et samlet underskud på 11,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 81,1 mio. kr., altså en mindre udgift på 69,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindre forbrug på 135,8 mio. kr.

Der er i 2010 optaget lån på 30,7 mio. kr., hvilket er 19,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, men 50,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afdrag på lån (26,5 mio. kr.) er som forudsat i det oprindelige budget. Øvrige balanceforskydninger er 23 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget, og 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af optagelse af lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører en kasseforøgelse på 68,3 mio. kr. imod budgetteret 1,7 mio. kr.

 

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-54,0

-7,9

33,3

Resultat af anlægsvirksomhed

64,7

95,0

98,0

Resultat af det skattefinansierede område

10,7

87,2

131,3

Drift

-8,6

-6,1

-6,1

Anlæg

9,4

0,0

22,1

Resultat af det brugerfinansierede område

0,8

-6,1

16,0

Samlet resultat

11,4

81,1

147,2

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

-30,7

-11,0

-81,4

Afdrag på lån

26,5

26,6

26,6

Øvrige balanceforskydninger

-75,5

-98,5

-94,2

Øvrige poster i alt

-79,7

-82,8

-149,0

 

 

 

 

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-68,3

-1,7

-1,8

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Regnskab 2010, Årsberetning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Delberetning for regnskabsåret 2010

00.32.00K01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 16, Delberetning for regnskabsåret 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

a)     at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

b)     anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkning” i delberetningen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2010.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 11, side 249):

 

”Vi har i flere sager vedrørende kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse konstateret, at opfølgning på det individuelle kontaktforløb i enkelte tilfælde er foretaget med forsinkelse,

 

Det henstilles, at de etablerede forretningsgange, der sikrer rettidig opfølgning i sagerne, følges.

 

Endvidere har vi i flere sager vedrørende sygedagpenge konstateret fejl og mangler i forbindelse med registrering af opfølgningssamtaler og andre notater.

 

Det anbefales, at der f.eks. via arbejdsgangsbeskrivelser sikres ensartethed ved registrering i de forskellige it-systemer, som afdelingen anvender”.

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovennævnte bemærkning:

”Der vil blive taget administrative tiltag til at imødekomme revisionens henstilling og anbefaling.”

 

Delberetning 2010 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

1.
Beretning nr. 16, Den løbende revision for regnskabsåret 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

4

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den samlede budgetopfølgning godkendes

b)      at det overførte underskud fra 2010 vedr. BørneCenter Bornholm og Løvstikken på i alt 31,5 mio. kr. nulstilles

c)     at forbrug af overført overskud fra 2010 koordineres i Økonomi- og Erhvervsudvalget af hensyn til overholdelse af servicerammen og aftalen mellem KL og regeringen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales og det indstilles videre, at der gives en tillægsbevilling på 81,18 mio kr. til Jobcentret, svarende til det foreløbige mertilskud Bornholms Regionskommune modtager som følge af finansieringsomlægningen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt, idet der i indstillingens pkt. c tilføjes efter koordineres "og godkendes".

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Bornholms Regionskommune. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Opfølgning pr. 31. marts

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Fra 2010 er der overført et (netto) overskud 67,7 mio. kr. som på baggrund af virksomhedernes tilbagemeldinger forventes nedbragt til et overskud på 28,3 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. i 2011.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Udvalg og politikområde

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011 i forhold til opr. budget

Forventet over/underskud i 2011

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

-1.262

-471

2.093

-471

Undervisning

12.059

-4.123

0

7.936

0

Børn og familier

-31.161

-12.186

0

-43.347

0

Børne- og Skoleudvalget

-15.747

-17.571

-471

-33.318

-471

Sociale ydelser

0

0

-4.000

0

-4.000

Ældre

13.149

1.989

0

15.138

0

Psykiatri og handicap

8.173

-14.968

-5.600

-6.795

-5.600

Sundhed

0

0

0

0

0

Forebyggelse og behandling

2.697

-647

0

2.050

0

Socialudvalget

24.018

-13.625

-9.600

10.393

-9.600

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

0

1.641

0

Forsørgelsesydelser

519

-119

0

400

0

Beskæftigelsesudvalget

2.160

-119

0

2.041

0

Teknik og miljø

-4.071

-5.429

-500

-9.500

-500

Forsyning og drift

13.483

-6.014

0

7.469

0

Teknik- og Miljøudvalget

9.412

-11.443

-500

-2.031

-500

Økonomi

-1.473

20.336

0

18.863

0

Erhverv og samfund

13.003

-6.160

0

6.843

0

Organisation, personale og politikere

10.993

468

1.150

11.460

1.150

Informationsteknolog

9.691

-1.691

0

8.000

0

Fællesadministration

13.581

-8.981

0

4.600

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

3.973

1.150

49.766

1.150

Fritid og kultur

2.826

-1.426

0

1.400

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

2.063

-663

0

1.400

0

Bornholms Regionskommune

67.699

-39.448

-9.421

28.251

-9.421

Note: Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 17,6 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et underskud på 15,7 mio. kr. som forventes øget til 33,3 mio. kr. i 2011. På dagpasning og undervisningsområdet dækkes merforbrug i 2011 på 5,4 mio. kr. af overført overskud fra 2010, således at det samlede overskud forventes nedbragt til 10,0 mio. kr. i 2011. På området Børn og familier forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. i 2011 som kan henføres til Bornholms FamilieCenter inkl. besparelsestiltag. Der er i forbindelse med dannelse af Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje ikke taget stilling til fordeling af BørneCenter Bornholms underskud i 2010 på 28,9 mio. kr. Fra 2010 er der overført et underskud på 31,2 mio. kr. inkl. underskud på 2,6 mio. kr. vedr. Løvstikken. Det samlede underskud forventes således øget til 43,3 mio. kr. i 2011. På Børne- og Skoleudvalgets ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr. som forventes reduceret til 10,4 mio. kr. i 2011. Det er navnlig Psykiatri og handicap der forventer et merforbrug i 2011, hvilket henføres til sagstilgang fra børne- og ungeområdet samt selvforanstaltede lovpligtige sager. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011, som kan henføres til merudgifter på 6,6 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler, merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. refusion i særlig dyr enkeltsag, samt merudgifter på 4 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,2 mio. kr. som forventes reduceret til 2,1 mio. kr. i 2011. Grundet omlægning af finansieringssiden af beskæftigelsesområdet kan det forventede regnskab for 2011 på Beskæftigelsesudvalgets område ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at udgifterne og finansieringen efter omlægning set under ét balancerer.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 11,4 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 9,4 mio. kr. som forventes reduceret til et underskud på 2,0 mio. kr. i 2011. Merforbruget i 2011 kan for 5,7 mio. kr. henføres til anskaffelse af busser (BAT) og nyt tag (Vej & Park) som kan overføres til anlæg, mens merforbrug på 5,4 mio. kr. bl.a. kan henføres til vintertjenesten i Teknik og Miljø. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2011. Heri indgår et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2011 vedr. indkøb af IT-software, som evt. kan konverteres til en anlægsudgift.

Fra 2010 er der overført et overskud på 45,8 mio. kr. som forventes øget til 49,3 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,1 mio. kr. som forventes reduceret til 1,4 mio. kr. i 2011.

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i begyndelsen af maj, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning

b) at det overførte underskud fra 2010 vedr. BørneCenter Bornholm og Løvstikken nulstilles

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der skal tages forbehold for konsekvenserne af en ny økonomistyringsmodel m.h.t. overførsel af mer/mindreforbrug.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at overført overskud fra 2010 ikke anvendes i 2011, idet det reserveres til budgetværn

c)     at virksomhedernes anvendelse af det overførte overskud skal godkendes af Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstillingen anbefales.

c) Indstillingen anbefales, idet anvendelse af det overførte overskud indtil videre skal godkendes af Socialudvalget.

l forlængelse af Socialudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen skal virksomhederne til næste budgetopfølgning redegøre for konsekvensen af ikke at anvende det overførte mindreforbrug i 2011.

 

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Beskæftigelsesudvalget

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b) at der gives en tillægsbevilling på 81,18 mio. kr. til Jobcentret, svarende til det foreløbige mertilskud Bornholms Regionskommune modtager som følge af finansieringsomlægningen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet udvalget beder administrationen komme med forslag til sikring af budgetoverholdelse. I forbindelse med beskrivelsen af tiltag til budgetoverholdelsen, ønsker udvalget at der ses både på personaleressourcer og driftsmidler.

 

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Anlæg

Der er ikke udarbejdet budgetopfølgning på anlæg i 2011 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011, idet forbruget i 2011 ultimo marts måned kun udgør ca. 11 mio. kr. eller godt 6 pct. af anlægsbudgettet på 174 mio. kr. Hertil kommer, at der endnu ikke er overført rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

Der er i 2011 fokus på at opnå en højere anlægsaktivitet.

 

 

Overholdelse af servicerammen

Fra 2010 er der overført et samlet overskud på (netto) 67,7 mio. kr., som er fordelt med et overskud på 108,6 mio. kr. og et underskud på 40,9 mio. kr. Virksomheder og områder forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2011, idet mange virksomheder melder ind at en stor del af overskuddet fra 2010 forventes anvendt i 2011.

Erfaringer viser dog, at mange ikke realiserer det forventede forbrug. I 2010 forventede virksomhederne et merforbrug på 28,3 mio. kr. pr. 28. februar 2010, mens regnskab 2010 endte i et mindreforbrug på 30 mio. kr.

I forhold til overholdelse af servicerammen, skal det nævnes at 9,2 mio. kr. af det samlede forventede merforbrug på 39,5 mio. kr. i 2011 bør konverteres til anlæg. Det drejer sig om udgifter til indkøb af busser (BAT), tagrenovering (Vej & Park) og indkøb af IT-software (Fællesadministrationen, PAS).

Det indstilles, at forbruget af de overførte overskud koordineres af hensyn til overholdelse af servicerammen og aftalen mellem KL og regeringen. Fremadrettet bør planlagt forbrug af overskud indgå i budgetlægningen for det kommende år, således at der tages højde for dette i den budgetterede serviceramme.

 

Samlet forventet regnskab 2010

Jf. resultatopgørelsen i bilag 3, ses et kasseforbrug på 95,9 mio. kr. i det korrigerede budget 2011 i forhold til det oprindelige budget med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr. Det store kasseforbrug skyldes, at der er genbevilget overførsler fra 2010, og at der ikke er taget højde for forventede overførsler til 2012 i det korrigerede budget.

Tilsvarende gælder for det forventede regnskab pr. 31. marts 2011, idet der dog i virksomhedernes driftsopfølgning er taget højde for ændring i overførsler. Erfaringer viser imidlertid, at mange virksomheder ikke realiserer det forventede forbrug, der indmeldes på dette tidspunkt, og at overførslerne derfor forventes at blive højere. 

 

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg og finansieringssiden i opfølgningen pr. 31. marts.

 

Konsekvenser for budget 2012

Ifølge BDOs analyse af Familiecenter Bornholms økonomi forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. inkl. besparelsestiltag for 7,5 mio. kr. i 2011. Besparelserne i 2011 forventes at få 5 måneders effekt på ungeområdet og 3 måneders effekt på børne- og familieområdet og fuld gennemslagseffekt i 2012. Der er ikke taget stilling til det overførte merforbrug på 28,9 mio. kr.

 

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på 10,6 mio. kr. i 2011, som bl.a. begrundes med tilgang af sager fra Bornholms Familiecenter (merforbrug på 6,3 mio. kr.). Der er ikke taget højde for denne udgiftsstigning i budget 2012 på nuværende tidspunkt.

 

Teknik og Miljø forventer et samlet underskud på 9,5 mio. kr. i 2011, idet der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2011 og der er overført underskud fra 2010 på 4,1 mio. kr. En stor del af merforbruget kan henføres til vintertjenestens merforbrug i 2010 og forventet merforbrug i 2011. Budgettet til snerydning er fortsat ikke forhøjet i 2012 som følge af de seneste 2 vintres merforbrug.

 

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Det indstilles, at BørneCenter Bornholm og Løvstikkens overførte underskud fra 2010 nulstilles i forlængelse oprettelse af FamilieCenter Bornholm, som Løvstikken fremadrettet er en del af. I forbindelse med sammenlægningen af Løvstikken med FamilieCenter Bornholm, bør der være fokus på årsagerne til det hidtidige merforbrug i Løvstikken, således at det ikke fortsætter i den nye virksomhed. 

 

Merforbruget på Psykiatri og Handicap forklares delvis ved tilgang af nye sager fra børneområdet i FamilieCenter Bornholm. Det bør undersøges, om tilgangen af sager fra FamilieCenter Bornholm til Psykiatri og Handicap indebærer betydelige mindreudgifter i FamilieCenter Bornholm, idet den gennemsnitlige udgift til foranstaltninger på børneområdet er højere end på voksenområdet. Dette med henblik på en koordinering af indsats og budget mellem de to virksomheder. 

 

De konkrete årsager til de stigende udgifter til høreapparater bør undersøges nærmere, med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 39,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, som finansieres af et overført overskud fra 2010 på 67,7 mio. kr. Der forventes således et samlet overskud på 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. i 2011.

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg og finansieringssiden i denne budgetopfølgning pr. 31. marts 2011.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2011 (DOC)

2.
Bilag 2: Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 (PDF)

3.
Bilag 3: Resultatopgørelsen 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (252,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (305,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 30. april 2011 (92,4 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (162,4 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 30. april 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 252,1 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, og beholdningen er steget med 29,9 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. marts 2011. Stigningen i april måned er hovedsageligt afledt af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor de lavere refusionssatser betyder, at finansieringen flytter fra statsrefusioner til bloktilskud. Der er i april måned modtaget efterregulering af bloktilskud for første kvartal med 20,3 mio. kr. Samtidig er der også for 2. kvartal 2011 hjemtaget refusioner på baggrund af de gamle refusionssatser, idet der på anmodningstidspunktet ikke var overblik over konsekvenserne af ændringerne. Der modtages således 6,8 mio. kr. for meget pr. måned til finansiering af beskæftigelsesområdet, hvilket vil blive reguleret i 3. kvartal 2011.

De høje kassebeholdning er bl.a. et resultat af, at der er ”reserveret” likvide midler til følgende poster:

Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud 2010 i 4 kvartal 2011 med ca. 30 mio. kr.

Modtagne, ikke forbrugte midler fra kvalitetsfonden samt tilskud med ca. 42 mio. kr.

Finansiering vedr. beskæftigelsesområdet i 2011 jf. ovenfor, som tilbagebetales i 3. kvartal 2011 med ca. 27 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i april 2011, da den faktiske kassebeholdning i april 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i april 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 92,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 82,2 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr. Der er pr. 1. april 2011 deponeret yderligere 2,6 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsområdet og 22,3 mio. kr. vedr. uforbrugte kvalitetsfondsmidler i 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Beholdninger pr. 30. april 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Skema B for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område

03.02.12G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema B for etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien samt skema B for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)                         at skema B for etablering af 25 boliger godkendes

b)                         at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 25 boliger godkendes

c)                         at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 953 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved borgmesterbeslutning den 20. december 2010, i henhold til § 31 i Lov om kommunens styrelse, godkendtes det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede Skema A for de 25 boliger i Rønne til det socialpsykiatriske område samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af Skema B.

Det udarbejdede skema B bygger på det planlagte byggeris faktiske udgifter efter afholdt licitation i totalentreprise den 1. marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                 Skema B                         Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                       40.840.253 kr.                39.996.503 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms            1.379.050 kr.                  1.379.050 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                    42.219.303 kr.                    41.375.553 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                       37.164.630 kr.                -36.396.818 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)            2.858.818 kr.                 -2.799.755 kr.

Beboerindskud 2%                                                   816.805 kr.                    -799.930 kr.

Boliger i alt                                                       40.840.253   kr.               -39.996.503 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                           1.000.000 kr.                   -1.000.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                      379.050 kr.                      -379.050 kr.

Servicearealer i alt                                             1.379.050 kr.                    -1.379.050 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelsen af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på 59.063 kr., svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i særskilt sag via Socialudvalget.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.956 kr. eller årligt 953 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

1.
Skema B, 25 ældreboliger i Rønne, boliger (TIF)

2.
Skema B, 25 ældreboliger i Rønne, Servicearealer (TIF)

3.
Skema B, Anlægsbudget (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne

82.06.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

8

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelse af byggeriet af 25 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 18. maj 2011 parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 1. marts 2011. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 40.119.253 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 40.840.253 kr. inkl. moms

b)     at merudgiften til plejeboliger på 3.996.503 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 3.716.748 kr., medens restbeløbet på 279.755 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” med 118.673 kr. og 161.082 kr. af de likvide midler.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.351.050 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 1.379.050 kr. minus servicearealtilskuddet på 1.000.000 kr., eller netto 379.050 kr. ekskl. moms

d)     at merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. finansieres af merindtægt ved salg af grund, idet der udløses tilskud fra kvalitetsfonden i 2011, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 62.500 kr.

e)     at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2011 og afsættes budget og rådighedsbeløb 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

f)       at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på – 2.125.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 125.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør – 2.125.000 kr.

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres af Plejeboligkonsortiet Bornholm II, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af september i år og forventes afsluttet med udgangen af august 2012.

Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 2015 og er inkluderet i prisen fra totalentreprenøren og derved kommer der ikke en ekstra udgift til at opfylde kravet.

 

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·         Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 25 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 56.173 kr.

·         Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·         Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Der er dog ikke afsat nogen midler fra forhøjelsen til dette projekts servicearealer.

·         Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet”, jf. ovenfor.

·         Den 16. december 2010 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.687.500 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

25 boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

36.396.818

37.164.630

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Beboerindskud

736.875

799.930

816.805

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

39.996.503

40.840.253

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Salg af grund

-2.000.000

-2.125.000

-2.125.000

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

674.755

733.818

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

1.379.050

Nettoudgift

1.833.113

2.053.805

2.112.868

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Herefter kommunal udgift

833.113

1.053.805

1.112.868

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 920 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2010 til 2011 fra 21.010 kr. pr. m² til 21.460 kr. pr. m², svarende til 843.750 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                     721.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          28.000 kr.

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 2) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009 (kolonne 1). Beløbene i kolonne 1 svarer til, hvad der pt. er budgetlagt med:

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

37.164.630

3.636.818

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Beboerindskud *)

736.875

816.805

79.930

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

40.840.253

3.996.503

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Salg af grund

-2.000.000

-2.000.000

0

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

733.818

154.755

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

125.000

Nettoudgift

1.833.112

2.112.868

279.756

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

0

Herefter kommunal udgift

833.112

1.112.868

279.756

Finansiering via kvalitetsfond

-127.025

-189.525

-62.500

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

706.087

923.343

217.256

*) Beboerindskuddet skal, som følge af de kommende beboeres nuværende boligsituation og fremtidig anvendelse af boligerne i øvrigt, i stort omfang betales af Bornholms Regionskommune. Udgiften hertil indarbejdes i budget 2012, idet det præcise beløb ikke kan opgøres pt.

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 217.255 kr. netto:

·        Merudgiften består af279.755kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 pct. af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Forøgelsen skyldes, at rammebeløbet for byggeriet er indekseret i forhold til 2009, hvor budgettet blev afsat.

·         Merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. udløser tilskud fra kvalitetsfonden med 50 pct., hvorved merudgiften nedbringes med 62.500 kr. Merudgiften til servicearealerne finansieres ved en merindtægt fra salg af grund.

 

·         Merudgiften på 217.255 kr. netto kan finansieres delvist af restpuljen til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” på 56.173 kr., mens det resterende beløb på 161.082 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Projekteringsbevilling

2011

2012

I alt

Plejeboliger (inkl. moms)

721.000

12.965.563

27.153.690

40.840.253

Servicearealer (excl. moms)

28.000

458.384

892.666

1.379.050

Servicearealtilskud

 

 

-1.000.000

-1.000.000

Anlægsbevilling i alt

749.000

13.423.947

27.046.356

41.219.303

Låneoptagelse i alt

 

 

-37.164.630

-37.164.630

Beboerindskud i alt

 

 

-816.805

-816.805

Salg af grund

 

-2.125.000

 

-2.125.000

Kvalitetsfond

-14.000

-229.192

53.667

-189.525

Byggekredit

 

-10.827.746

10.827.746

0

Samlet likviditetstræk

735.000

242.009

53.667

923.343

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.956 kr. eller årligt 953 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 81 kr., eller årligt 13 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Byggekredit til opførelse af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne

00.34.00Ø20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med opførelsen af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at der optages en byggekredit på maksimalt 37.982.000 kr., og

b)     at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Opførelsen af de 25 nye boliger ved Kommandanthøjen finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering).

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunen kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 40.840.253 kr. og 93 pct. heraf udgør 37.981.435 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ombygning af Nexøhuset, reparation af vandskade og fjernelse af asbest - tillægsbevilling

16.07.00S05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i forbindelse med ombygningen af Nexøhuset - den eksisterende ejendom - fundet en råd- og svampeskade, som forsikringen ikke kan/vil dække samt et asbestforhold, som skal fjernes og forsegles. Begge forhold kunne ikke forudsiges ved planlægningen, tilrettelæggelsen samt ved de fastlæggelsen af de økonomiske forudsætninger af ny- og ombygningen af Nexøhuset.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til servicearealdelen til dækning af disse udgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 201.300 kr. excl. moms til servicearealdelen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør netto 3.001.300 kr. 

b)     at tillægsbevillingen på 201.300 kr. finansieres med 100.650 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 100.650 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af den eksisterende ejendom er der opstået to overraskelser, som ikke var muligt at forudsige.

 

1) Råd og svamp

Der er konstateret råd og svamp i tagrummet under eksisterende og ældre solfangeranlæg (over rum B06), hvor der formentlig ved montagen af solfangeranlægget på taget er opstået en fejl, hvorved regnvand kunne trænge ind i tagkonstruktionen uden at det kunne ses eller opdages før tagrummet blev åbnet i forbindelse med den igangværende ombygning.

Sagen er anmeldt til forsikringen, som har meddelt mundtligt efter en del rykkere, at de ikke kan/vil dække skaden, da den ikke ligger inden for rammerne af forsikringens dækning.

Udgiften beløber sig til i alt 101.300 kr. excl. moms og beløbet er konkret ud fra priser på tømrer-, VVS- og tagpaparbejderne.

 

2)  Asbest

I forbindelse med nedrivning og ændring af varmeinstallationerne blev opmærksomheden rettet på den eksisterende varmerørsisolering og ved en nærmere undersøgelse blev det konstateret, at der var asbestholdige materialer i det isoleringsmateriale, som var anvendt til isolering af de eksisterende varmerør.

Derfor er en nødvendig oprydning og rengøring af de loftrum m.m., hvor de asbestholdige materialer er blevet frilagt nødvendigt. Der er indhentet priser på opgaven, som vil beløbe sig til 95.000 kr. samt en efterfølgende luftmåling og fjernelse af asbest i rørdel i maskinhus på 5.000 kr., i alt 100.000 kr. excl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. maj 2007 de oprindelige anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset til 14 almene boliger samt servicearealer.

De korrigerede anlægsbevillinger, som pt. udgør henholdsvis 22.220.500 kr. inkl. moms til boligdelen samt netto 2.800.000 kr. ekskl. moms til servicearealdelen, blev givet på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise samt de øvrige omkostninger, der var og er forbundet med byggeriet.

Der er behov for en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende Nexøhusets serviceareal- del på i alt 201.300 kr., for at få udbedret det eksisterende råd- og svampeproblem samt for at få løst det nævnte asbestforhold.

Merudgiften til servicearealerne på 201.300 kr. kan finansieres med 50 % fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 1. juli - 31. december 2010

27.66.08K07-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

15

 

Socialudvalget

02-05-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

14

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Halvårlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. juli – 31. december 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Social- og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.


Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Servicelovens regler ( §§ 124 – 129) om magtanvendelse omfatter en gruppe af stærkt demente borgere, en gruppe som er stærkt stigende især på grund af den øgede levealder.

 

Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. juli – 31. december 2010 modtaget 88 indberetninger. Indberetningerne omhandler primært fastholdelse i hygiejnesituationer. Der er afgivet fem indstillinger til fastholdelse af 3 borgere. Fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet har været afgørende. Antallet af fastholdelser i hygiejnesituationer opgøres pr. måned og fremsendes til sekretariatet. Antallet af månedlige fastholdelser (med tilladelser efter § 126 stk. 2) indgår i denne opgørelse med absolutte antal, hvorfor antallet af disse fastholdelser ikke er direkte sammenlignelige med forrige statistik. Årsagen er, at reglerne vedr. månedlige indberetninger nu er implementeret i praksis efter reglerne blev ændret.

 

Der er sket en stigning i magtanvendelser som myndigheden har vurderet ulovlige. Myndigheden har været i dialog med teamlederne i de konkrete situationer med henblik på en nærmere udredning, vejledning og handleplan for hvordan magtanvendelser fremadrettet forebygges.

I alle de ovennævnte ulovlige som lovlige magtanvendelser er beboere og pårørende/værge orienteret og vejledt i klage- og ankemulighed i henhold til sædvanlig forvaltningspraksis, og der er ikke indkommet nogen klager.

 

Det er fortsat Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm og Bornholms Plejehjem og-centre fortsat arbejder målrettet på at udfordre de pædagogiske alternativer til magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og udtaler:

”Redegørelsen blev taget til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at forebygge og reducere antallet af magtanvendelser. Dette må ske med uddannelse i psykologiske virkemidler til det personale, der tydelig nok i fremtiden skal tage sig af flere og flere demente og vanskelige beboere.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Statistik 1.juli - 31. december 2010 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

15 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Nørremøllecentret 2010   

27.12.16K09-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

16

 

Socialudvalget

02-05-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

15

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. oktober 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at der siden tilsynet i 2009 er sket en positiv udvikling på Nørremøllecentret, hvad angår en synlig ledelse med fokus på medarbejderne og deres omsorg for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for synlig ledelse i dagligdagen, hvilket de oplever som meget positivt.

Det er tilsynets oplevelse, at beboerne generelt er godt tilfredse med stedet og oplever sig godt behandlet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecenter anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Nørremøllecentret:

”Til efterretning, idet vi bemærker at dette store center synes velfungerende, uden tvivl på grund af den synlige ledelse. Der er dog beboere, der føler sig ensomme og ikke aktiveres nok.”

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Rapport uanmeldt plejehjemstil Nørremøllecentret 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010

27.12.16K09-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

17

 

Socialudvalget

02-05-2011

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 17. november 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et veldrevet plejeboligtilbud.

Det er tilsynets indtryk, at der er et stigende antal komplekse sygeplejerskeopgaver, blandt andet fordi beboerne bliver ældre og får flere sygdomme, men også fordi sygehuset sender beboerne hurtigt hjem. Der er blevet etableret et velfungerende samarbejde omkring den generelle vedligeholdelsestræning og samarbejdet med den gerontopsykiatriske specialkonsulent.

Der er kommet mere fokus på at sikre, at de tilbud der arrangeres som led i tilbuddet af beboeraktiviteter passer til de forskellige ældres behov (mange bliver hurtigt for trætte).

Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsplads.

 

Der er givet følgende anbefaling:

Denne anbefaling gælder samarbejdet med Psykiatri og Handicap i forbindelse med § 141 handleplaner.

 

§        Tilsynet anbefaler, at det sikres, at de ydelser der aftales i handleplanen gives. Ved ændringer i en handleplan skal beboeren gives klagevejledning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Aktivitets- og Plejecenter Lunden:

”Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler, at der fortsat sikres beboerne en bred vifte af aktiviteter afpasset efter beboernes ønsker og ressourcer, og at de, der kan og vil også får tilbud om at være med i de aktiviteter, der foregår for byens øvrige pensionister. Den uhyggelige stilhed, der er i de fleste weekender må der gøres noget ved. Rådet noterer det lave sygefravær og tolker det som en god arbejdsplads.”

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Final rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet i Klemensker 2010

27.12.16K09-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

18

 

Socialudvalget

02-05-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 26. august 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Hjemmet i Klemensker.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det overordnede indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Hjemmet i Klemensker fremtræder som et lille veldrevet plejehjem, hvor medarbejderne skaber en hyggelig og tryg hverdag for beboerne.

Gennemsnitsalderen hos beboerne er meget høj, de ældste er 101 og 102 år. En del af beboerne har boet her i mange år. Beboerne giver udtryk for, at Hjemmet er et godt trygt sted at være, og selv om der snakkes lukning, så får det ikke lov at fylde i hverdagen.

 

Der er givet følgende anbefaling:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Hjemmet i Klemensker:
”Til efterretning, idet Ældrerådet anbefaler

- at man planlægger flytning af beboere til nyt plejecenter i god tid, og i tæt samarbejde med beboerne og deres pårørende, således at en smidig flytning kan arrangeres, og
- at der i lighed med praksis ved tidligere nedlæggelser af plejehjem også fortsat bliver frit valg mht. hvilket plejecenter den enkelte beboer ønsker at flytte til, og at beboerønsker så vidt muligt imødekommes.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Hjemmet I Klemensker 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010

27.12.16K09-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

19

 

Socialudvalget

02-05-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Udvalget er opmærksom på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Rapporten sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Udvalget er opmærksomme på, at tilsynets anbefalinger og påbud efterleves. Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale samt opfølgende tilsyn den 11. oktober og 4. januar 2011.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet. 

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Det generelle indtryk af stedet uanmeldt tilsyn 21. september 2010

Det er Tilsynets overordnede indtryk og vurdering, at teamleder og medarbejdere på Ældrekollektivet er meget opmærksomme på at skabe nogle gode og trygge rammer for stedets beboere.

Ældrekollektivets beboere er næsten alle stærkt demente og omsorgskrævende.

 

Tilsynet har hæftet sig ved, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er sammenhæng mellem de opgaver der skal løses, og de ressourcer der er brug for til løsning af opgaven. Der er ikke mere den samme tid til at gå en tur eller sikre den daglige ADL træning. Et par af de nye medarbejdere giver udtryk for, at de ikke føler sig godt nok introduceret til arbejdet i Ældrekollektivet.

Tilsynet anmodede i 2009 teamlederen om at få hjælp fra VISO (Socialstyrelsens videnscenter på demensområdet) i forhold til hverdagens pædagogiske udfordringer i demensplejen.

Det er Tilsynets indtryk fra samtale med teamleder og medarbejdere, at den undervisning og viden VISO har givet, har givet mere nuancerede måder at løse de stærkt dementes omsorgsbehov på. Det er derfor med stor undren, at der samtidig med VISO besøgte Ældrekollektivet sidste gang i juli måned 2010, er forekommet ulovlige magtanvendelser, og at dette først senere er kommet til ledelsens kendskab.

Sagen har været forelagt Socialudvalget den 4. oktober 2010 umiddelbart efter Tilsynet. Tilsynet har givet påbud om korrekt håndtering af de ulovlige magtanvendelser i henhold til gældende lovgivning.

Tilsynet har skærpet opmærksomhed på Ældrekollektivets opgaveløsning og aflagt to ekstra uanmeldte tilsyn.

 

I forbindelse med det første uanmeldte tilsyn blev givet følgende henstillinger/påbud:

 

 

 

·       Tilsynet henstiller; at der føres/indberettes voldsanmeldelser i henhold til reglerne.

 

Opfølgende tilsyn

Tilsynet har aflagt opfølgende uanmeldt tilsyn den 4. januar 2011.

Opfølgning på påbud og henstillinger

 

Teamlederen oplyser, at der har været afholdt Bruger- og pårørenderådsmøde, og at der er blevet orienteret om reglerne for magtanvendelse og den efterfølgende sagsbehandling. Lederen angiver at have et godt samarbejde med de pårørende.

 

 

 

 

Tilsynet har drøftet Ældrekollektivets arbejde med egenkontrol på de områder, hvor der skal være et skærpet fokus.

Tilsynet er tilfreds med det skærpede ledelsesfokus på læring og medarbejdernes samarbejde om at kunne give en mere ensartet demensomsorg uanset hvilken medarbejder der tager hånd om beboeren.

 

Tilsynet skal henstille, at der er overensstemmelse/kan genfindes en faglig begrundelse for magtanvendelse i beboerjournalen, med den konkrete og fysiske magtanvendelse. Der skal et skærpet fokus på journalskrivning/dokumentation i den elektroniske journal.

 

Tilsynet vurderer, at Ældrekollektivet fortsat er under skærpet tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkninger vedr. Ældrekollektivet i Årsdale:

”Til efterretning, idet Ældrerådet
- udtaler sin dybe beklagelse af at der er foregået grov forsømmelig behandling af beboere, netop fordi der er tale om et særligt vanskeligt klientel,
- anbefaler at Tilsynet fortsat har skærpet opmærksomhed på plejecentrets opgaveløsning, og på personalets uddannelse i psykologiske løsninger frem for brug af magtanvendelse.”

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
PR2306_20110119135853.PDF (PDF)

3.
Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Svaneke Plejecenter 2010

27.12.16K09-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

20

 

Socialudvalget

02-05-2011

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Svaneke Plejecenter.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Svaneke Plejecenter, på trods af en nedgang i antallet af beboere og dermed også færre medarbejdere, er et velfungerende botilbud. Det er fokus på beboernes individuelle trivsel, tryghed og omsorg. Beboerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med stedet og den omsorg de gives.

Der er givet følgende anbefalinger/henstillinger:

 

 

·       Tilsynet henstiller til, at Sundhedsstyrelsens regler og Ældreområdets instruks vedr. medicindosering overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecenter anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Svaneke Plejecenter:

”Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.”


 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo 2010

27.12.16K09-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

21

 

Socialudvalget

02-05-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

20

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. september 2010 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Sønderbo.

 

Tilsynet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 805 af 29/06/2007 der angiver indholdet i tilsynet.

 

Overordnet skal tilsynet belyse:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

Det generelle indtryk af stedet

Tilsynets overordnede indtryk er, at omsorgen og plejen for beboerne på Sønderbos afd. B i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. De fleste af beboerne er meget svækkede og har brug for hjælp til den personlige omsorg, og en del skal også have hjælp til at spise. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne er gode til at prioritere opgaver i mellem sig, sikre at alle beboerne kommer op, og at der skabes nogle hyggelige rammer i forbindelse med måltiderne og andet samvær.

De beboere tilsynet har besøgt og talt med giver alle udtryk for tilfredshed med stedet og medarbejderne.

Plejehjemmet var på tilsynstidspunktet uden teamleder pga. ferie hvorfor tilsynet har haft en opfølgende tilsynssamtale med virksomhedslederen med henblik på opfølgning af de forskellige anbefalinger. Tilsynet har taget virksomhedslederens orientering til efterretning og er af den opfattelse, at der bliver sat flere kræfter ind på af få den nødvendige ledelsesmæssige støtte, som virksomhedslederen allerede havde iværksat, op i omdrejninger, for at sikre arbejdspladsen et bedre arbejdsmiljø og dermed en sikring af beboernes hverdag.

 

Der er givet følgende henstillinger:

 

Tilsynet skal henstille, at der hurtigst muligt sker en opfølgning på de ledelsesmæssige problemer, samt at de interne samarbejdsproblemer mellem medarbejderne løses.

 

Tilsynet henstiller, at der udarbejdes en oversigt over de daglige/ugentlige aktivitetstilbud til beboerne, samt at denne hænges synligt op, og at beboerne informeres om tilbuddene.

 

Tilsynet skal henstille, at de ansvarlige kontaktpersoner sikrer en løbende opdatering af beboernes handleplaner. 

 

Tilsynet skal henstille, at indflytningssamtaler varetages af en sygeplejerske og en fast assistent fra afdelingen. Dette begrundes med, at langt hovedparten af nye beboere sædvanligvis har op til flere behandlingskrævende medicinske lidelser/demenslidelser der skal planlægges ud fra.

 

Tilsynet skal henstille, at beboernes behov for vedligeholdende træning vurderes, samt at medarbejderne gør brug af mulighederne i Træningsenhedens standarder.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Plejehjemmet Sønderbo:

Tilsynets anbefalinger tages til efterretning.”

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Endelig rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Sønderbo december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo 2010

27.12.16K09-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

22

 

Socialudvalget

02-05-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

21

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes i høring i Ældrerådet

 

Socialudvalget den 28. marts 2011:

Sendes i høring i Ældrerådet.

 

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Socialudvalget

at redegørelsen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget den 2. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Dorthe Fink blev erklæret inhabil (udarbejdet redegørelsen) og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Taget til efterretning.     

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har den 7. december 2010 aflagt et opfølgende tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet besluttede i forbindelse med det uanmeldte besøg at aflægge et opfølgende tilsyn, fordi der ved det uanmeldte tilsyn blev konstateret, at beboerne var betydeligt plejekrævende  og ca. 25%  havde behov for helt eller delvist behov for hjælp til at spise.

Dette plejebehov var ikke en del af den aktuelle funktionsvurdering, og tilsynet vurderede, at der var grund til at tage teamleder og medarbejdernes bekymring for ressourcerne især i spisesituationen, til de svageste beboere alvorligt.

 

Ved det opfølgende tilsyn blev det oplyst, at 50% af beboere havde helt eller delvist hjælp til at indtage deres måltider.

Teamlederen har i samråd med virksomhedslederen taget forskellige initiativer for at sikre, at der er de nødvendige medarbejderressourcer tilstede, så de svageste beboeres behov for spisehjælp er sikret. Ordningen skal foreløbig løbe over ½ år, hvorefter den skal evalueres.

 

Medarbejderne oplyser, at hjælpen til spisning tilrettelægges med fokus på afstanden mellem måltiderne, samt at alle beboerne ikke nødvendigvis ønsker at spise sammen eller spise på samme tid.

Konklusion på det opfølgende tilsyn

Det er tilsynets vurdering, at der er iværksat flere nødvendige initiativer dels i form af en ekstra ressourcetildeling på 6 timer og dels ved, at der sikres flere medarbejderressourcer på arbejde ved beboernes måltider.

 

Det er tilsynets opfattelse, at der fortsat er behov for at have skærpet fokus på den spisehjælp den enkelte beboer kan få og de omstændigheder hvorunder hjælpen gives, således at måltiderne fortsat kan opfylde målsætningen i ældrepolitikkens værdier om respekt, værdighed og tryghed.

 

Tilsynet vil have fokus på området ved ordinært uanmeldt tilsyn i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til høring og har fremsendt nedenstående høringssvar:

”Ældrerådet har først følgende generelle bemærkninger vedr. plejehjem og centre:
1. Vi synes, at det er bekymrende, at der er sparet så meget på det faglige personale, at forskellige opgaver ikke bliver varetaget tilfredsstillende. Vi mener også, at der er behov for opkvalificering på visitationsområdet, så f.eks. demente ikke visiteres til almindelige plejehjem.
2. Beboere burde i yderligere omfang kunne drage nytte af aktivitetscentrene.
3. Der savnes rapportering vedr. omsorgstandpleje og fodpleje.
4. For alle plejecentre anbefales at der indledes forhandlinger med de praktiserende læger om en fast telefontid.”

 

Ældrerådet har følgende bemærkning vedr. Plejecenter Klippebo:

Til efterretning.
Ældrerådet noterer med tilfredshed at der sker afprøvning af velfærdsteknologi.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Høringssvar Ældreråd (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Opfølgende tilsyn Plejecenter Klippebo den 7. december 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Hospitals- og Psykiatriplan 2020  

29.24.00K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

22

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Region Hovedstaden har udsendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 til offentlig høring hos alle relevante parter. Frist for Høringssvar er den 13. maj 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at udkast til høringssvar på forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 godkendes

b)     at udvalgets høringssvar fremsendes til Region Hovedstaden indenfor tidsfristen 13. maj, men med en bemærkning om, at supplerende bemærkninger kan fremkomme i forbindelse med Kommunalbestyrelsen behandling af sagen den 26. maj

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales. Tilrettet høringssvar fremsendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en ny Hospitals- og psykiatriplan 2020. Hospitals- og psykiatriplan 2020 bygger videre på planerne fra 2007.

 

Af særlig interesse for Bornholm skal fremhæves, at Hospitals- og psykiatriplan 2020 fastholder/viderefører, at:

·         Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden pga. de særlige geografiske forhold, der gør sig gældende for Bornholm. Derfor skal Bornholms Hospital – på trods af et lille optageområde – fortsat have akutmodtagelse samt fødsler for Bornholms ca. 39.000 borgere (jf. befolkningsprognosen i planperioden).

·         Bornholms Hospital varetager selv de fleste specialer på hovedfunktionsniveau, mens især Rigshospitalet varetager de hovedfunktioner og specialfunktioner, der ikke varetages på Bornholms Hospital. Den lægelige bemanding på Bornholms Hospitals sikres ved udefunktioner og telemedicinske ydelser fra især Rigshospitalet. Når det vurderes nødvendigt skal der etableres aftaler om telemedicinske løsninger eller konsulentfunktioner med andre af regionens hospitaler eller eksterne parter.

·         I forhold til akutmodtagelser indtager Bornholms Hospital ligeledes en særstatus grundet de geografiske forhold, og vil derfor have udvidede funktioner i forhold til hospitalets akutmodtagelse.

 

Det skal bemærkes, at planen ikke eksplicit oplyser, om Bornholms Hospital fortsat vil være organisatorisk tilknyttet Rigshospitalet, som det var tilfældet i planen for 2007. 

 

På det psykiatriske område gælder ligeledes fortsat, at:

·         Psykiatrisk Center Bornholm dækker voksenpsykiatrien i Bornholms Regionskommune. Centeret er knyttet til Psykiatrisk Center København.

·         Børne- og ungdomspsykiatrien varetages på Bornholm af et ambulant team, som er organisatorisk forankret ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg.

·         Glostrup har herudover konsulentfunktion for Bornholm for psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

 

I Hospitals- og psykiatriplan 2020 forudsættes endvidere, at der fortsat er betjening af

Bornholm med forsvarets helikoptere.

 

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og behandles på ekstraordinærtmøde den 28. april. Høringssvar vil foreligge til udvalgets møde. Sagen er ligeledes sendt til høring i Handicaprådet, der dog ikke har mulighed for at behandle sagen på et møde. Eventuelle høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
HØRINGSVERSION Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (PDF)

2.
Udkast til høringssvar på forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (DOC)

3.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Handicaprådets redegørelse for 2010

27.69.48K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

23

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at Handicaprådets redegørelse for 2010 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Taget til efterretning.Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Rådets arbejde i 2010. Redegørelsen berører følgende punkter:

 

Handicaprådets sammensætning og medlemmer

Sekretariatsbetjening

Sager til behandling i Handicaprådet

Dialogmøder

Handicaprådet og borgerne

Fokusområder 2011

 

Handicaprådet har i alt drøftet ca. 68 sager i 2010 – en stigning på 8 sager i forhold til 2009. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner.  I 2010 har der været følgende temadrøftelser:

 

Handicaprådet er fortsat repræsenteret i byggeudvalg m.v. vedr. ældreboliger og boliger til psykisk syge.

 

Der har været foretaget virksomhedsbesøg på Klintebo, Kommunikationscenteret og Heldagsskolens afd. Søndermarkskolen.

 

Der har i 2010 vært afholdt dialogmøde med Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget, og det er fortsat Handicaprådets ønske, at få alle udvalg i tale.

 

Handicaprådet har i 2010 udarbejdet en pjece om Handicaprådet og dets opgaver. Pjecen er uddelt til handicaporganisationer, lægehuse og biblioteker på Bornholm.

 

Handicaprådet ønskede i 2010 at have fokus på den nye handicappolitik i kommunen. Særligt ville Rådet følge, hvordan handicappolitikken blev implementeret i kommunens arbejde. Dette arbejde vil stadig have Handicaprådets fokus i 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Årsredegørelse - 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet

17.01.01P24-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

6

 

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

24

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. april 2011 at sende ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring med høringsfrist 27. april.

Ændringerne i styrelsesvedtægten træder i kraft 1. august 2011 og vil gælde frem til 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget sender de foreslåede ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         Den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de forslag til ændringer af styrelsesvedtægten, der fremgår af bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011” samt de indkomne høringssvar fremsender forslaget til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet høringssvarene i henhold til side 5 (også gældende Klemensker), 22 og 24 indarbejdes administrativt inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

Liste B og liste C kan ikke medvirke, idet de ikke synes at styrelsesvedtægten i tilstrækkelig høj grad tager hensyn til, at børn på hele øen er ligestillet. 

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011 om den fremtidige skolestruktur blev det bl.a. besluttet, at følgende ændringer træder i kraft 1. august 2011:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges.

·         Der kan indføres specialklasselignende undervisning i alle fire distrikter.

 

De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten pr. 1. august 2011 sker med baggrund i allerede besluttede ændringer på skoleområdet siden december 2009 samt kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011.

 

Ændringsforslagene er beskrevet i bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011”, der er bilagt sagen.

 

Ændringsforslagene har været i høring og der er ved høringsfristens udløb indkommet 5 høringssvar, der ligeledes er bilagt sagen.

 

Kildebakken og Handicaprådet tager ændringsforslagene til efterretning.

 

Skole Nord og Rønneskolens bestyrelser samt Paradisbakkeskolens bestyrelse og MED-udvalg har fremsendt en række ændringsforslag, der fremgår af nedenstående oversigt.

Sidetal og paragraffer i skemaet henviser til den gældende styrelsesvedtægt.

 

Side

Paragraf

Kommentar

Høringspart

3

Forord

Ønsker at bevare muligheden for at anmode om at få udpeget et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i skolebestyrelsens møder.

Skole Nord

5

1

Ønsker, at den afgående afdelingsrådsformand for afdeling Bodilsker indtræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2011 i stedet for 1. stedfortræder for de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

22

Bilag 2, 1.2.3

Ønsker følgende formulering:

”Rønneskolens tre afdelinger tilsammen rummer 0. – 9. klasse samt specialklasserække.”

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Ønsker, at elevtallet i børnehaveklassen ikke overstiger 22 på indskrivningstidspunktet.

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Der ønskes fastsat en dato for skoleudsættelsesafgørelser – samme dato for alle skoler. Efter denne dato kan elevtallet opgøres og antallet af klasser kan besluttes. Der bør kun optages elever fra andre distrikter, hvis det ikke udløser flere klasser.

Skole Nord

24

Bilag 2, 2.3

Ønsker, at adgangen til at oprette specialklasselignende tilbud bliver nævnt eksplicit.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

27

Bilag 2, 4.3

De kørselsberettigede SFO-børn bør også have buskort, der gælder i sommerferien – på lige fod med vippebørnene.

Skole Nord

30

Bilag 3

Ønsker at ledelsesstrukturen er beskrevet indtil en ny ledelsesstruktur er besluttet.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

 

Med virkning fra 1. august 2012 foretages endnu en revision af styrelsesvedtægten.

Ved denne revision tages afsæt i de resultater, de nedsatte arbejdsgrupper vedrørende ny tildelingsmodel, de fysiske rammer og mål og vision for skolevæsenet når frem til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Paradisbakkeskolens høringssvar (MSG)

3.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

4.
Høringssvar - styrelsesvedtægt - Kildebakken (DOC)

5.
Styrelsesvedtægt - høringssvar - Skole Nord (MSG)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

6.
Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

7.
Høringssvar Hans Rømer Skolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde

 25  Svar til statsforvaltningen vedr. overskudskapacitet

24.00.00K02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune er af Statsforvaltningen Hovedstaden blevet anmodet om en udtalelse i anledning af en fornyet henvendelse fra Dansk Byggeri til statsforvaltningen vedrørende anvendelse af kommunal overskudskapacitet. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at vedlagte svarudkast afgives til statsforvaltningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Statsforvaltningen Hovedstaden tilkendegav ved brev af 15. december 2010, at den ikke fandt, at Bornholms Regionkommune (vej og park Bornholm) havde handlet i strid med kommunalfuldmagtens regler i forbindelse med afhændelse af overskudskapacitet til private. Statsforvaltningens udtalelse i sagen var foranlediget af en henvendelse fra Dansk Byggeri. 

 

På baggrund af en ny henvendelse fra Dansk Byggeri af 28. december 2010 rettede statsforvaltningen fornyet henvendelse til regionskommunen ved brev af 25. januar 2011 og udbad sig oplysninger om, hvordan regionskommunen har søgt at tilpasse arbejdsstyrken til omfanget af de kommunale opgaver, ligesom der er anmodet om oplysninger om årsagen til, at kommunen ikke har ment helt at kunne afskaffe overskudskapaciteten. Endelig har statsforvaltningen udbedt sig oplysninger om, hvordan kommunens priser er kalkulerede og eventuelle bagvedliggende overvejelser til sikring af, at afhændelsen er sket til markedspris. Endelig har statsforvaltningen anmodet om bemærkninger til det medsendte brev af 28. december 2010 fra Dansk Byggeri, hvori organisationen har anført, at kommunen har tilsidesat de betingelser, der traditionelt opstilles for afhændelse af kommunal overskudskapacitet. 

 

Til brug for udarbejdelsen af svarudkastet er der indhentet en række oplysninger hos vej og park Bornholm.

 

For så vidt angår tilpasning af arbejdsstyrken oplyses det bl.a. i svarudkastet, at regionskommunen har indgået særlige lokalaftaler med fagforbund vedrørende udvidet mulighed for ekstraordinær hjemsendelse af personale i vinterperioden. Det oplyses videre, at overskudskapaciteten ikke helt har kunnet afskaffes, da beredskabet fordrer en stående mandskabsstyrke med særlige kvalifikationer angående betjening af materiel, ligesom overenskomstmæssige forhold sætter grænser for, hvem der kan afskediges/hjemsendes.  Ligeledes er der redegjort for de beregningsprincipper, der ligger til grund for fastsættelsen af prisen for salget af overskudskapaciteten, og der er fremdraget de overvejelser, der har været gjort fra kommunal side i forbindelse med fastsættelse af markedsprisen. I svarudkastet er der fremsat en række bemærkninger til det af Dansk Byggeri anførte om manglende iagttagelse af kommunalfuldmagtens regler. 

Der vil administrativt blive taget kontakt til statsforvaltningen med henblik drøftelse og fremsendelse af supplerende dokumentation for priser, beregninger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Svar til statsforvaltningen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Strategi for borgerinddragelse

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse 18. januar 2011 af en politik for borgerinddragelse, har en arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til strategi. Et oplæg blev præsenteret og drøftet ved et borgermøde den 17. marts 2011. Et udkast til strategi blev offentliggjort den 24. marts, med mulighed for at fremsende bemærkninger frem til den 8. april 2011. På baggrund af input fra borgermødet og høringssvar fremlægger strategi-arbejdsgruppen hermed et endeligt udkast til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

-         At det foreliggende udkast til strategi for borgerinddragelse 2011-2014 vedtages, herunder at der i budgettet for 2012 og overslagsår afsættes de fornødne midler til gennemførelse af strategien.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 18. januar 2011 en politik for borgerinddragelse, med beskrivelse af de bærende principper, overordnede mål, politiske tiltag og organisation.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), den lokale aktionsgruppe på Bornholm (LAG-Bornholm) og Bornholms Regionskommune har efterfølgende udarbejdet et udkast til en strategi for borgerinddragelsen. Et oplæg blev præsenteret og drøftet ved et borgermøde den 17. marts 2011 med ca. 160 borgere fremmødt.

 

Et udkast blev offentliggjort den 24. marts 2011, med mulighed for borgerne at komme med bemærkninger frem til den 8. april 2011. Der indkom et bidrag, fra Aakirke-BY-tinget, med følgende bemærkninger:

-         høringsperioden er meget kort

-         vigtigt at de foreslåede dialogmøder fastlægges med ca. 3 måneders varsel

-         der savnes en beskrivelse af hvem der godkender referat af dialogmøderne

-         der savnes noget mere konkret om, hvorledes den tidlige borgerinddragelse skal udfolde sig og hvem der tager initiativerne. Var det en ide som et fast punkt på alle dagsordener at indføje et punkt om emner til tidlig borgerinddragelse?

 

Strategiarbejdsgruppen har drøftet bemærkningerne fra Aakirke-BY-tinget og med følgende kommentarer:

-         høringsperioden har været varslet mere end en måned før offentliggørelsen af udkastet, ligesom der er gennemført en 8 ugers offentlig høring af politikken for borgerinddragelse,

-         enig i at der bør være mindst et tre-måneders varsel af datoer for dialogmøder,

-         referater udarbejdes af Bornholms Regionskommune i henhold til den vedtagne politik, og vil i praksis blive udarbejdet af sekretariatet for Demokratigruppen. Referater vil blive offentliggjort bl.a. via BRK’s hjemmeside, men kan også overvejes at blive offentliggjort i dagspressen,

-         Ideen om et fast punkt på alle dagsordener om borgerinddragelse har været drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvor et flertal har afvist ideen.

 

På baggrund af input fra borgermødet og de indkomne bemærkninger har strategiarbejdsgruppen udarbejdet et endeligt udkast til strategi for borgerinddragelsen frem til udgangen af 2014. På baggrund af en evaluering i Kommunalbestyrelsen i andet kvartal 2013 vil der blive truffet beslutning om evt. at gøre ordningen permanent.

I strategien indgår beskrivelsen af de bærende principper, de umiddelbare mål og organisationen, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011.

Rammer og strukturer foreslås etableret i juni-august 2011. Et sekretariat vil blive etableret i tilknytning til en af regionskommunens stabsfunktioner. Mulighederne for at overflytte den eksisterende landdistriktscoach-funktion under LAG-Bornholm vil blive undersøgt, herunder at gennemføre strategien som et projekt under LAG’ens indsatsområde ”Borgerinddragelse og lokal områdeudvikling” – medfinansieret under EU’s Landdistriktsprogram for Danmark.

 

Den første runde med fire lokale og et fælles ø-dækkende dialogmøde foreslås gennemført i løbet af efteråret 2011 (august-september). Der vil ligeledes blive gennemført et eftersyn af kommunikationen mellem regionskommunen og borgerne.

 

Det politisk tiltag med støtte til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner vil også blive indledt i 2011, med definition af lokale udviklingsplaner i en bornholmsk kontekst, indsamling af oplysning om regionskommunens eksisterende støtte til udviklingen af lokalområder, samt planlægning og gennemførelse af kurser om lokale udviklingsplaner.

 

Et katalog over typer af borgerinddragelse er allerede under udarbejdelse og ventes afsluttet inden udgangen af 2011. Ligeledes er der taget initiativ til anvendelse af borgerpaneler.

De forskellige typer af borgerinddragelse vil blive drøftet og prioriteret i Demokratigruppen, herunder inddragelse af ikke-organiserede borgere.

 

Økonomiske konsekvenser

Strategien for borgerinddragelse vil for perioden 2012-2014 blive søgt gennemført i form af et projekt under LAG-Bornholms indsatsområde for ”Borgerinddragelse og lokal områdeudvikling.”, med 50 % finansiering via EU’s Landdistriktsprogram for Danmark.

Ansøgning vil blive udarbejdet i løbet af 2. halvår 2011 i et samspil mellem Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm. En fælles styregruppe for projektet ventes etableret, herunder også med deltagelse af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, der er LAG-Bornholms tovholder for det nævnte indsatsområde.

Udgifterne for gennemførelsen af strategien i 2. halvår 2011 vil blive afholdt af Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm i fællesskab, indenfor eksisterende budgetrammer.

 


 

2012

2013

2014

 I alt

Løn

      550.000

      570.000

      590.000

 1.710.000

Kontorhold/-udstyr og revision

        50.000

        30.000

        30.000

    110.000

Møder, seminarer mv.

        80.000

        80.000

        80.000

    240.000

Transport

        30.000

        30.000

        30.000

      90.000

Formidling, annoncering mv.

        50.000

        50.000

        50.000

    150.000

I alt

      760.000

      760.000

      780.000

 2.300.000

 

Sekretariatet vil blive bemandet med en AC-medarbejder (30 t. ugentlig) og en administrativ medarbejder (7 t. ugentlig).

 

Der er i budgettet afsat 104.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse. I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse. Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af midlerne for 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Strategi for borgerinddragelse, endeligt udkast (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Strategisk ramme for det internationale arbejde

04.21.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der foreslås en strategisk ramme for det internationale arbejde, der sikrer sammenhæng mellem Bornholms Regionskommunes udlandsaktiviteter i forhold til regionskommunens overordnede visioner og strategier.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at indstille udkastet til en strategisk ramme for det internationale arbejde til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med udkastet til en strategisk ramme for det internationale arbejde i Bornholms Regionskommune er der formuleret en vision, formål, rammer og en strategisk referenceramme, der tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens visioner, overordnede politikker og strategier.

 

En samlet prioritering af regionskommunens internationale aktiviteter har ikke været foretaget siden den 23. januar 2003, straks efter kommunesammenlægningen. Denne samlede prioritering blev evalueret i december 2004 og i 2005 fulgt op af den særskilt politik for regionskommunens venskabsbysamarbejder.

 

Med nærværende udkast lægges der op til et styrket fokus i de internationale aktiviteter. Som hidtil vil omdrejningspunktet være en vurdering af de enkelte samarbejders betydning for lobbyfunktion, videns- og erfaringsudveksling, samt projektmuligheder.

Som noget nyt beskrives tre overordnede formål, nemlig at de internationale aktiviteter skal:

§         skabe merværdi og synergi i forhold til den daglige opgavevaretagelse og gennemførelse af regionskommunens vedtagne politikker og strategier,

§         sikre Bornholm størst muligt udbytte af EU samarbejdet, både politisk og økonomisk, herunder sikre indflydelse og synlighed i forhold til EU’s institutioner, nationale myndigheder, internationale organisationer og netværk indenfor områder af særlig betydning for udviklingen på Bornholm,

§         fremme kompetenceudvikling og et højt fagligt niveau hos regionskommunens medarbejdere gennem udveksling af viden og erfaringer, samt formidle lignende aktiviteter til gavn for andre aktører på Bornholm.

 

Det er fortsat Kommunalbestyrelsen, der fastlægger de overordnede politiske, organisatoriske og finansielle rammer, samt udpeger repræsentanter til de internationale fora, som Bornholms Regionskommune er repræsenteret.

Med udkastet til en strategisk ramme reduceres antallet af internationale samarbejdsforbindelser til følgende:

§         B7, samarbejdet mellem de syv større øer i Østersøen,

§         CPMR, konferencen for de perifere og maritime regioner i Europa, herunder med særlig prioritet af CPMR’s Islands Commission (Ø kommission),

§         Euroregion Baltic, et samarbejde med regioner i den sydøstlige del af Østersøen: Blekinge, Kalmar, Södra Småland, Klaipeda, Kaliningrad, Pommern og Warmia-Mazury. Herunder har Bornholm et særskilt tosidigt samarbejde med den polske Warmia-Mazury region,

§         Fire Hjørner samarbejdet med Sydøstre Skåne, Rügen og den polske by Swinoujscie.

§         Øresundskomiteen.

 

Vedtages udkastet til den strategiske ramme, betyder det en ophævelse af de hidtidige formelle samarbejdsforbindelser med 11 venskabsbyer, 7 regioner og treparts-samarbejdet mellem Bornholm, Kaliningrad og Warmia-Mazury regioner.

Begrundelsen er, at disse samarbejder i flere år har været uden konkrete aktiviteter og dermed uden konkret merværdi. Dernæst vurderes venskabssamarbejdet ikke længere at have den betydning, det tidligere havde. Udvælgelsen af internationale samarbejdspartnere sker i dag på et mere fagligt og strategisk begrundet grundlag.

En ophævelse af de formelle samarbejdsforbindelser er dog ikke til hinder for at Bornholms Regionskommune kan indgå samarbejde med de berørte kommuner og regioner, så længe det kan begrundes i forhold til den strategiske ramme for de internationale aktiviteter.

 

Med udkastet er der opstillet en strategisk referenceramme for de internationale aktiviteter 2011-14, der viser hvordan regionskommunens overordnede politikker og strategier kan udmøntes i internationale aktiviteter. Det gælder i forhold til Kommunalbestyrelsens fire overordnede strategiske mål, den regionale udviklingsplan, den regionale erhvervsudviklingsstrategi og regionskommunens ungdomspolitik.

Den strategiske referenceramme gør ikke krav på at være udtømmende, men anskueliggør hvordan de internationale aktiviteter sikres et strategisk grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede strategiske ramme for de internationale aktiviteter har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Med budgetforhandlingerne for 2011 har Kommunalbestyrelsen allerede fjernet budgettet for venskabsbysamarbejde, ligesom budgetrammen for møder og rejser til internationale aktiviteter er blevet beskåret via de senere års rammebesparelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Strategisk ramme for det internationale arbejde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Anlægsbevilling til etablering af 3 køkkener i Dagtilbud Øst

28.00.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

6

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

28

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Alle kommuner skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Det fleksible frokostmåltid tilbydes i 4 af Regionskommens dagtilbudsafdelinger, hvoraf der kræves installation af nye køkkener i 3 afdelinger.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11. januar 2011, at der skulle indhentes tilbud på etablering af 3 nye køkkener i Dagtilbud Øst og at sagen efterfølgende skulle forelægges til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af 3 køkkener i Stjernehuset, Karlsvognen og Sydgården – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 799.100 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)    at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Fire køkkenleverandører har afgivet tilbud på et standardkøkken, samt udarbejdet forslag til indretning af køkken i de tre afdelinger.

 

Distriktslederen fra Dagtilbud Øst, samt de 3 afdelingsledere har deltaget i leverandørernes præsentation af oplæg til indretning af nye køkkener. 

 

Kriterierne for valg af leverandør er foretaget efter:

·         Pris (70 % )

·         Funktion og indretning (30 %)

 

Udover opsætning af nye køkkener skal der ske bygningsmæssige ændringer.

 

Udgifterne til de tre projekter anslås til at udgøre:

 

Beskrivelse af arbejder:

Stjernehuset:

Pris:

Samlet pris:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

65.500 kr.

 

 

Nyt vinduesparti med dør

41.500 kr.

267.000 kr.

Karlsvognen:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

136.500 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

41.500 kr.

 

Ændring af toiletforhold

34.100 kr.

 

Niveaufri adgang

11.000 kr.

223.100 kr.

Sydgården:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

87.500 kr.

 

Nedtagning af lette vægge, adskillelse af køkken og vaskerum

39.500 kr.

 

Nyt vinduesparti mod gård

22.000 kr.

309.000 kr.

I alt:

 

799.100 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 799.100 kr. kan finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 4.328.000 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner.

Det oprindelige rådighedsbeløb i ovennævnte pulje udgjorde 2.076.000 kr. og den 30. april 2009 afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 2.252.000 kr. til etablering af køkkener.

Der er allerede budgetlagt med 50 % medfinansiering fra kvalitetsfonden, svarende til 2.164.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg

82.02.00G10-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

7

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

29

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Beslutning om salg af Klemensker Fritidshus indebærer, at der skal træffes beslutning om placering af de nuværende aktiviteter i huset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

a 1) væveloft og Ungdomsskoleklub midlertidigt placeres på Klemensker skole,

a 2) der afsættes midler til driften endnu et år ca. kr. 90.000

b)    der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemenskerområdet og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Udsættes.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Indstilling b) anbefales, idet salg pr. 1/8 2011 ønskes fastholdt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. april 2010, at salg af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011, hvor der forventes at være mulighed for at rumme husets aktiviteter på Klemensker skole. Det drejer sig om Den kommunale ungdomsskoleklub og Væveloftet. En lukning af Klemensker skole som folkeskole giver en ny situation.

 

I budgettet 2011 er der kun afsat midler til drift af huset til udgangen af juli måned.

I effektiviseringsforslagene for 2011 og 2012 er indlagt besparelser på bygningsdrift ved lukning af Klemensker skole pr. 1. august 2011.

 

I forbindelse med sagen om ændring af skolestrukturen i distrikt Nord, foreligger der ikke p.t. beslutning om ændring af Ungdomsskole Nords placering på Klemensker skole for det kommende skoleår.

 

På den baggrund ses det at være naturligt, at Den kommunale Ungdomsskoleklub og Væveloftet flyttes til Klemensker skole med virkning fra 1. august 2011 med mindre kommunalbestyrelsen beslutter andet.

Skønnet arealbehov svarende til nuværende anvendelse er lig med indvendig grundareal og loftsareal i Fritidshuset = ca. 350 m2.

Ejendomsværdien er kr. 450.000 og grundværdi kr. 131.500.

 

Sagen sendes hermed til høring i Ungdomsskole Nord og Børne- og skoleudvalget inden den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05P16-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

30

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- & Miljøudvalget har den 28.9.2010 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn med op til 13 fritliggende sommerhuse. Lokalplanforslaget er nu udarbejdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Syd for et eksisterende sommerhusområde i Bølshavn ligger et område, som af Miljøministeriet i 2005 er udlagt til nyt sommerhusområde. Udlægningen fremgår af ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen” og er medtaget som kommuneplanramme til sommerhusformål i Kommuneplan 2009. 

Ejendomsmægler Charlotte Kjøller, anmodede i 2010 på vegne af en ejer om at få udarbejdet en lokalplan for den ene ejers del af det udlagte område ved Bølshavn. Lokalplanen skulle muliggøre opførelse af op til 13 sommerhuse på arealet i overensstemmelse med bygherrens projektforslag.

Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser muliggør bygherrens projektforslag. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Bebyggelse muliggøres opført i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger tillades en maksimal bygningshøjde på 7 meter ved 2 etager og 5 meter ved 1 etage. Tagene skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos (efter aftale med ejer) således at de optager en stor del af den nedbør, der falder på taget.

For at sikre udsigten over havet, Christiansø og kystlandskabet fra Bølshavnvej, friholdes et areal på ca. 1,5 ha i den sydøstlige del af området for bebyggelse, jf. landsplandirektivet. I lokalplanen stilles der endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs bebyggefeltet ud mod Bølshavnvej, med henblik på en sløring af bebyggelsen i forhold til omgivelserne.

Der udlægges vejføring i området med mulighed for videre forbindelse til det bagvedliggende areal, der tillige er udlagt til sommerhusformål. Derved sikres det, at der kan ske en yderligere udbygning af området mod vest, hvis behovet opstår. 

Lokalplanen er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 061 (PDF)

2.
Illustrationer af hustype og mulig udstykningsplan (PDF)

3.
Beskrivelse af Future huset i Bølshavn (PDF)

4.
Udsnit af landsplandirektiv (PDF)

5.
Screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge

01.02.05P16-0095

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi.- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04, for et flex-boligområde ved Næs i Allinge. Planerne skal muliggøre at et tidligere helårs-boligområde tages i brug til flex-boligformål (helårs eller fritidsboligformål). Lokalplanens bestemmelser er tilpasset et i forvejen godkendt byggeprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og forsyning indstiller at forslagene til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Lobbæk Byggeforretning, v. Ejnar Toft Kofoed, havde i 2010 søgt og opnået byggetilladelse til opførelse af 6 helårsboliger på ”Næs” (det gamle Allinge Sygehus der er nedrevet). Bornholms Regionskommune blev efterfølgende anmodet om udarbejdelse af lokalplan, der ophæver kravet om helårsanvendelse.

I september 2010 besluttede Teknik og Miljøudvalget at der skulle udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg, der imødekommer det ansøgte.

Teknik & Miljø har nu, i samarbejde med ejeren, udarbejdet et forslag til lokalplan som udlægger området til flex-boligformål (helårsbolig eller fritidsbolig). Anvendelsen som flexbolig indebærer at ejeren af den enkelte bolig opnår en lokalplanfastlagt ret til frit at vælge hvordan han ønsker at benytte boligen.

Lokalplanens bestemmelser er derudover udformet, så de matcher den bebyggelse m.v. som er tilladt i tidligere meddelte byggetilladelse. Bebyggelse muliggøres derfor opført som boliger i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger skal have en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal derudover udformes så der sikres et bygningsmæssigt udtryk, så de omtrentligt svarer til det oprindelige projekt (taghældning, materialevalg og bygningsmæssig placering). Dette kan blive aktuelt, hvis den oprindelige tilladelse ikke udnyttes nu, eller hvis en byggetilladelse senere ønskes ændret.

I det ledsagende kommuneplantillæg 004, ændres tidligere bestemmelse vedr. helårs-boligformål til flex-boligformål, og ændringen begrundes.

Planerne er screenet i relation til lov om miljøvurdering af planer og programmer, men det vurderes ikke at planerne udløser pligt til miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 59 mv. (DOC)

2.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Løsebækgade - Parkeringsforhold

05.09.00G01-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

32

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arealet bag ejendommene Løsebækgade 3 – 9 har gennem en lang årrække været benyttet til parkering for lokale og for turister. Der har i denne årrække været uenighed blandt beboerne i området om der overhovedet skal være parkering, og hvis der skal, hvor mange parkeringspladser.

 

Arealet er ikke optaget i det offentlige vejregister, men har været administreret og vedligeholdt som sådan.

 

Der har nu været afholdt en høring bl.a. beboerne grænsende til det aktuelle område Høringen har været gennemført mhp. på om arealet skal optages som offentlig vej – evt. med henblik på indretning af parkeringspladser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at arealet bag ejendommene Løsebækgade 3-9 ikke optages som offentlig vejareal og at der træffes foranstaltninger til at forhindre at arealet benyttes til parkering.

b)     At der træffes foranstaltninger således der fremover ikke kan parkeres på arealet

c)     at sidevejen til Løsebækgade optages som offentlig vej, således, at området administreres og indrettes jf. vejloven

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt, idet denne iværksættes ved udgangen af 2011.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at sidevejen til Løsebækgade optages som offentlig vej, således, at området administreres og indrettes jf. vejloven.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

De faktiske forhold

Bornholms Regionskommune og tidligere Allinge-Gudhjem Kommune har i en længere årrække anset det pågældende areal som et offentligt færdselsareal, herunder parkeringspladsen og administreret arealet som et offentligt vejareal. Det omtalte areal ligger ud for Løsebækgade 5-7 – og delvist ud for Løsebækgade nr. 9.

 

Nærmere undersøgelser har imidlertid vist, at arealet ikke formelt har status af offentlig vej.For at et areal formelt er offentligt vejareal, skal det enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.Arealet er derimod privat fællesvej, ejet af kommunen.

 

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at arealet har en sådan beskaffenhed og betydning for offentligheden, at der bør sikres  offentlig adgang i videst muligt omfang og således at de kystnære områder med attraktion for anvendelse af natur, udsigt, herlighedsværdi osv. ikke anvendes til parkering.  

 

Der parkeres i dag 5 til 7 personbiler på arealet, som også indeholder en vendeplads. Tværs over parkeringsarealet er der i dag tillige en offentlig sti for gående. Den offentlige sti er en del af et stiforløb der sydover går til Næs og videre langs kysten til Sandkaas og Tejn.

 

Nordpå fortsætter stien langs kysten til Kæmpestranden ved Nordbornholms Røgeri. Det nordlige stiforløb kan således fint indpasses i forbindelse med den fremtidige indretning af Kjærenæsgrunden og fortsætte langs Allinge Havn mod Kampeløkken.

 

Som offentligt vejareal vil kommunens beslutninger om arealets indretning, vedligeholdelse mv. i alt væsentligt være beslutninger som led i faktisk forvaltningsvirksomhed, og ikke forvaltningsretlige afgørelser, hvori de tilgrænsende grundejere er parter.

 

Reglerne

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Den kan optage private fællesveje som kommuneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej, beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Høringen

På baggrund af den mangeårige korrespondance med ejerne af de tilgrænsende ejendomme (Løsebækgade nr. 3,5,7 og 9) om arealets indretning og brug, er der gennemført en høring af disse. Der er modtaget indsigelser og bemærkninger fra de fire grundejere. Høringen vedrører den påtænkte beslutning om at optage det pågældende areal som offentligt vejareal. I begrundelse for høringen er anført at der er behov for, at arealet kan benyttes af offentligheden, herunder af turister til parkering.

 

Indsigelserne, som ses af bilag, vedrører i korthed:

 

Vedr. optagelse af arealet: Tre af fire grundejere ønsker ikke, at arealet skal være offentligt vejareal da det ikke ses at tjene noget formål. Der er sket en væsentlig forøgelse af trafikken til området. Én grundejer føler sig forfulgt på grund af tidligere krav om at skulle ”påvise skel”. Der er voldsomme støv og støjgener. Manglende forståelse for, at Byskrivergården er hørt. Ønsker om fortsat brug af arealet som adgang til ejendom.

 

 

 

 

 

 

Vedr. indretning af arealet: Tre ud af de fire hørte ønsker ikke parkering på det omtalte areal. Begrundelserne herfor er bl.a.:

-         der ønskes sikret adgang til Løsebækgade 5-9 via det pågældende areal.

-         At anvende arealet til parkering, anses som værende farligt, da der er færdsel af gående på kyststien, bl.a. til badestranden Næs.

-         Parkering medfører støv og støj gener.

-         Der er tale om et område, der er strandeng.

-         Kystbeskyttelseslinjen forhindrer anlæg af parkeringsplads.

-         Byskrivergården kan anlægge parkeringspladser til deres gæster nord for pensionatet.

 

Det er Byskrivergårdens opfattelse, at der bør indrettes parkeringspladser på arealet.

 

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Partshøringen viser at 3 ud af 4 af de berørte er imod parkering på området.

 

Teknik & Miljø er af den opfattelse at der ikke bør udlægges parkeringsarealer så kystnært, og det tjener derfor ikke noget formål at optage det omtalte areal som offentligt vejareal.

 

For at sikre at området fremover ikke anvendes til parkering, med de gener det medfører, vil Teknik & Miljø, etablere en simpel ”afspærring” af arealet der forhindrer parkering.

 

Sidevejen, Løsebækgade

 

I forbindelse med behandlingen af ovennævnte sag, har det vist sig, at heller ikke sidevejen, Løsebækgade (litra 7000 æ) opfylder de formelle betingelser for at være offentlig vej (kommunevej), uanset at den af både BRK ogtidligere Allinge-Gudhjem Kommune gennem mange år er administreret som sådan.

 

For at vejen i dag er offentlig vej skal den enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.

 

Teknik & Miljø er ikke i besiddelse af vejregistre fra før 1990.  Her er Løsebækgade optaget, men ikke sidevejen. Det samme er tilfældet i det nuværende vejregister fra 2009.

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Det er Teknik & Miljø´s klare opfattelse, at sidevejen, der er udskilt i matriklen, har været optaget i vejregistret før 1972, og at der er tale om en registreringsfejl, når den ikke er optaget i det nuværende vejregister – se bilag med matrikelkort.

 

På den baggrund indstilles det, at sidevejens status og mangeårige administration som offentlig vej ”formaliseres” ved en beslutning efter vejlovens § 23, om at den skal være offentlig vej. Det skal endvidere bemærkes at sidevejen tjener som adgangsvej til Løsebækgade nr. 5.

 

Den videre proces

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse vil sidevejen blive optaget i vejregistret over offentlige veje.

 

Økonomiske konsekvenser

Optagelsen af sidevejen, Løsebækgade, som offentligt vejareal, får umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da vejen hele tiden har været betragtet som offentlig, og dermed har været omfattet af praksis for vedligehold, snerydning mv. som andre offentlige veje af samme kategori.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Af den til Teknik- og Miljøudvalgets møde forelagte indstilling er det i henhold til kompetencefordelingsplanen kun indstillingens pkt. c, der skal forelægges til kommunalbestyrelsens beslutning.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Høringsbrev - Enslydende til Løsebækgade (DOC)

2.
Bilag til Høringsbrev - Lovgrundlag - Enslæydende (DOC)

3.
Indsigelsesark - optagelse af parkeringsareal mv (DOC)

4.
Løsbækgade 3 - høringssvar - indsigelse (TIF)

5.
Løsebækgade 5 - høringssvar - indsigelse (TIF)

6.
Løsebækgade 7 - høringssvar - indsigelse (PDF)

7.
Løsebækgade 9 - høringssvar - indsigelser (PDF)

8.
Løsebækgade p-areal luftfoto (PDF)

9.
Løsebækgade p-areal teknisk oversigtskort (PDF)

10.
Matrikelkort - stikvej ind til p-areal (PDF)

11.
Skitseforslag til fremtidig indretning af (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk

13.03.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

21

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

33

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag til ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Udarbejdelse af projektforslaget var et krav i kommunalbestyrelsens godkendelse af fjernvarmeprojektet for Aakirkeby og Nylars i 2008 for at undgå forskelsbehandling af fjernvarmeforbrugere i hhv. Lobbæk og Nylars/Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a)     at projektforslaget godkendes og

b)     at deklaration om tilslutningspligt aflyses ved regionskommunens foranstaltning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet

Lobbæk halmvarmeværk med tilhørende forsyningsnet blev etableret i 1985 af Aakirkeby kommune. I 1994 pålagde kommunen tilslutnings- og forblivelsespligt til ny og eksisterende bebyggelse.

Anlægget ejes og drives pt. af Bornholms Forsyning.

I 2008 udarbejdede Bornholms Forsyning projekt for fjernvarmeforsyning af Aakirkeby og Nylars samt tilslutning af Lobbæk fjernvarmenet. Projektet er baseret på frivillig tilslutning og indeholder ingen bestemmelser om tilslutningspligt. For at undgå forskelsbehandling af brugerne i hhv. Lobbæk og Aakirkeby/Nylars stillede kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektgodkendelsen d. 9.10.2008 betingelsen, at Bornholms Forsyning inden udgangen af 2010 skulle fremsende et projekt om ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk.

Projektet

I projektet redegøres for de brugerøkonomiske, selskabsøkonomiske, miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis enkelte fjernvarmekunder i Lobbæk efter ophævelsen af forblivelsespligten overgår til anden opvarmningsform. Generelt vil dette ikke have stor betydning, da Lobbæk kun udgør en mindre del af hele fjernvarmeområdet Nylars-Lobbæk-Aakirkeby og snart også Vestermarie. Det anføres fx at frafald af en kunde selskabsøkonomisk vil forringe årsresultatet med 8-9.000 kr, hvilket er ubetydelig i forhold til et forventet resultat på 2,2 mio. kr. Tilsvarende vil CO2-emissionen ved frafald af en kunde til oliefyr eller varmepumpe stige med 4-5 tons CO2 /år, hvilke vil være ubetydeligt i forhold til den opnåede CO2-reduktion på 8.000 tons/år i hele fjernvarmeområdet. Endelig fremgår det af projektet, at fjernvarme pt. er den brugerøkonomisk mest konkurrencedygtige opvarmningsform. Dette har ført til høje tilslutningsprocenter, som gør selskabsøkonomien robust, og betyder samtidig, at evt. overgang til anden opvarmningsform vil være mindre attraktiv for den enkelte bruger.

Teknik & Miljø har derfor ingen betænkeligheder mod projektet.

Efter projektets godkendelse bør regionskommunen (Teknik & Miljø) sørge for aflysning af den tinglyste deklaration om tilslutningspligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. maj 2011

1.
Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 34  Anlægsbevilling til renovering af broer 2011

05.03.06S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

34

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 blev besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 300 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, senest godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005. Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet revideret oversigt for brorenoveringer i perioden 2011-2015.

Renoveringen omfatter i 2011 følgende bygværker:

·         Bro    1007           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1008           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1010           Simlegårdsvej

·         Bro    1015           Nyker Strandvej

·         Bro    1516           Bølshavn

·         Bro    2018           Buskevej

·         Bro    2033           Nydamsvej

·         Bro    2035           Dalslundevejen

·         Bro    2518           Brommevej

·         Bro    3519           Engegårdsvej

·         Diverse mindre reparationer på en række bygværker

·         Særeftersyn på en række bygværker der senere vil skulle istandsættes

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at udgifterne til renovering af broerne i 2011 vil beløbe sig til 2.500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Budgetoversigt (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 35  Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje

05.01.02S05-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

20

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

35

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af del-projekterne en formidling, uddybende information og kommunikation om cykelvejene på Bornholm. Formålet er at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på de bornholmske cykelveje. Dette vil bl.a. ske ved at Bornholms Regionskommune bidrager til ”Det digitale oplevelsesunivers” som bliver udviklet af Destination Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til uddybende formidling af de bornholmske cykelveje

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.Sagsfremstilling

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af delprojekterne en formidling af de formidling og information om cykelvejene, bl.a. for at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på og i forbindelse med cykelvejnettet.

Dette kan ske ved at videofilme cykelvejene således at de kan se på nettet.

Derudover kan Bornholms Regionskommune bidrage til en udvikling af ”Det digitale oplevelsesunivers” som er under udvikling af Destination Bornholm, hvor kommunens bidrag skal anvendes til bl.a.

·         Tydelig kommunikation til cyklister – på min. dansk, engelsk, tysk og eventuelt polsk

·         Innovative digitale redskaber til cyklister, som f.eks. kalender, GPS, interaktive kort, relevante beskrivelse af områder, integration til smartsphones og betalingsgatway til relevante ydelser mv.

·         Mulighed for tilføjelser af flere informationslag fra f.eks. Borgerservice eller lignende.

 

Der skal i den forbindelse indgås en formel samarbejdsaftale med Destination Bornholm, ligesom Teknik & Miljø vil få sæde i projektets styregruppe sammen med en række andre aktører på området.

Projektet ”Det digitale Oplevelsesunivers” vil stille alle i projektets udviklede elementer og brugerflader til rådighed for Bornholms Regionskommune, og har et samlet budget på 1.700.000 kr., hvoraf kommunens bidrag vil blive på 500.000 kr.

Det samlede budget vil være en del af medfinansieringen af den samlede udviklingsplan for Bornholms Cykelveje.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr., og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver på vejområdet, udgør således 26.644.420 kr.

Udgifterne til formidlingen af cykelvejene foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 36  Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til etablering af anløbsbro m.v. i Gudhjem Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til etablering af anløbsbro og underlag for fendere i Gudhjem Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn for bådruten til Helligdomsklipperne, samt etablering af underlag for fendere for ruterne til Christiansø.

 

Den nye anløbsbro i yderhavnen, vil betyde at Thor i højsæsonen flytter ud af inderhavnen, hvilket vil øge havnens samlede kapacitet til fastliggere og gæstebåde.

 

Chr. Ø-rutebådenes fendere var ombygning på ombygning og ikke af ønskelig æstetisk kvalitet.

Det er aftalt at alt dette udskiftes til enkle lodrette stolper som underlag for diskrete D-profiler af gummi, der leveres af Christiansøfarten.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 37  Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

30

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

37

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Flydebroen er fra ca. 1980 og samlingerne er tidligere blevet ombygget og forstærket.

Vi har nu, inspireret fra moderne flydebroer, udviklet fleksible samlinger i armeret syntetisk gummi, der ikke slides på samme måde som stål mod stål.

Ved ombygning af samlingerne til flexsamlinger levetidsforlænges flydebroen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 200.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 38  Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt. 

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 300.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 39  Anlægsbevilling til etablering af sejloverdækning på Allinge Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 110.000 kr. til etablering af seljoverdækning m.v. på Allinge Havn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 110.000 kr. til etablering af  sejloverdækning samt udskiftning af dæk på Allinge Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 110.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af en ca. 50 m2 stor sejloverdækning på Allinge Havn, så sejlere og passagerer der venter på passagerbådene kan stå i tørvejr.

Sejloverdækningen skal erstatte at havnen i mange år vederlagsfrit har stillet ventesal til rådighed for passagerer på Allinge Havn og det nu er aftalt at denne aftale kan erstattes af en sejloverdækning.

I samme projekt udskiftes de store dumpersdæk på molehovedet til underlag for fendere leveret af Christiansøfarten.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 110.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40  Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Munch Petersens Vej i Rønne

05.13.10S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

40

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 01. marts 2011 behandlet og godkendt en priori-tering af anlægsmidler på vejområdet for 2011, herunder 350.000 kr. til skitseprojekt og pro-jektudbud for ændring af opkørslen og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne.

Det forventes at udgiften til projektudbud af ekstern rådgiver afholdes i efteråret 2011 og at anlægsarbejdet, der anslås til 3.600.000 kr., vil blive udført i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering for ændring af opkørs-

len og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr. finansieret af den ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.Sagsfremstilling

For at imødegå de store ændringer på Rønne Havn med det nye færgeforlig der træder i kraft i efteråret 2011 og den øgede trafik det medfører ud til den nye Ringvej nordøst om Rønne, er det nødvendigt at afsætte 3.950.000 kr. til forbedring af trafikforholdene ved blandt andet en ændring af opkørslen og vigepligtsforholdene fra Munch Petersens Vej op til Zahrtmannsvej.

Projektudbuddet vil blive udsendt i offentlig licitation og anlægsarbejdet vil blive udført i 2012.

Når projektudbuddet er udført vil der blive ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til selve anlægsarbejdets udførelse.

Projektet vil indgå og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samle-de beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at projektudbuddet for ombygningen af opkørslen og ændring af vige-pligtsforholdene vil beløbe sig til 350.000 kr.

Projekteringsudgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 41  Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne

05.13.10S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

41

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 01. marts 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler og projekter på vejområdet for 2011. I denne prioritering blev der behandlet et projekt, hvor der er givet en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2009 til etablering af en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC på Snorrebakken. Denne bevilling ønskes af trafik-sikkerhedsmæssige årsager i stedet anvendt til sikring af krydset ved Almegårdvej, ligeledes på Snorrebakken

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller:

a.      at den allerede frigivne bevilling på 750.000 kr. anvendes til forbedring af krydsudformningen ved Almegårdsvej/Snorrebakken i stedet for som oprindeligt ved indkørslen til NCC på Snorrebakken

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 03. juni 2009 indgik i prioritering af anlægsmidler 2009  en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC/Produkten på Snorrebakken i Rønne. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 25. juni 2011 at give bevilling på 750.000 kr. Projektet blev gennemgået trafiksikkerhedsmæssigt med Vejdirektoratet og under denne gennemgang viste det sig at krydset ved Almegårdsvej udgjorde en lige så stor, om ikke større del af uheldsbilledet. Der blev derfor iværksat et samlet projekt opdelt i to delprojekter. Projekt blev herefter gennemgået med politi og interesseorganisationer og rettet til og udbudt i licitation. Anlægsudgiften beløber sig til 838.292 kr. for anlægget ved Almegårdsvej og 1.205.387 kr. for anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten.

Teknik & Miljø anbefaler derfor at anlægget ved Almegårdsvej udføres, idet krydset alligevel skullel ombygges for bedre kørekurver mv. og der er sket en dødsulykke netop i dette kryds. Merudgiften ud over anlægsbevillingen vil blive afholdt over den almindelige drift.

Anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten forslås udsat og indgå i en senere prioritering.

 

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på ca. 90.000 kr. ud over anlægsbevillingen på 750.000 kr. afholdes indenfor den almindelige drift, der alligevel skulle have afholdt udgifter til ændring af kørekurver m.v.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 42  Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet

14.00.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

22

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

42

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension, overføres ledelsesopgaven til områdechefen for Teknik og Forsyning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Orientering modtaget og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension er det administrativt besluttet, at stillingen ikke genbesættes.

 

Det er endvidere administrativt besluttet, at beredskabschefens nuværende opgaver skal placeres hos dels områdechefen for Teknik og Forsyning, der fremover også vil få titlen beredskabschef, og dels hos viceberedskabschefen. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret revurdering af opgaverne og fordelingen ved beredskabet. Teknik- og Miljøudvalget vil blive holdt orienteret om opgavefordelingen.

 

For så vidt angår den fremtidige deltagelse i Beredskabskommisionens møder, er det med kommunaldirektøren aftalt således, at denne deltager som kommunens administrative ledelsesrepræsentant. Derudover deltager viceberedskabschefen mhp. at varetage den faglige-tekniske rådgivning og sparring for kommunens administrative repræsentant.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil der være tale om en besparelse, da området reduceres med en person.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 43  Aftaleopfølgninger 2010 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00P27-0653

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

3

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

43

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Opfølgning på virksomhedsaftalerne for 2010 på politikområderne 9 og 10

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller opfølgningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bofa:

Bofa har i 2010 levet op til den politiske målsætning, hvad angår takst- og gebyrudviklingen. Dette er realiseret ved dels reduktion af forbrændingstaksten i absolutte kroner og reduktion i deponitakst efter tillæg for stigende statsafgift og dels almindelig indeksering af det samlede renovationsgebyr for husstande. Hvad angår den politiske målsætning vedrørende miljømæssige resultater, vurderes disse at være efterlevet under forudsætning af en højere grad af liberalisering indenfor erhvervsaffaldet, hvorved denne andel ikke medgår i det statistiske grundlag. Bofas egne mål og indsatsområder, som drejer sig om levetidsforlængelse af affaldsvarmeværket, efterlevelse af miljø- og arbejdsmiljøkravene i ISO 14001 samt efterlevelse af Bofas værdigrundlag, er alle overholdt.

 

RKR Service:

KRAMS-mål:

RKR Service har gennemført en kortlægning blandt medarbejderne om omfanget af rygeafhængighed. Virksomheds-MED har opstillet mål om, at det er frivilligt, om man som medarbejder vil deltage i enten kurser, modtage akupunktur eller anden form til rygeafvænning. To medarbejdere har taget imod tilbuddet.

 

RKR Service har udarbejdet udførlige arbejdsplaner på knap 87% af arbejdspladserne for at mindske stress. Resten vil blive udarbejdet i løbet af 2011.

 

Servicemål:

RKR Service har udarbejdet nye arbejdsplaner. Det har dog vist sig sværere at implementere dem i forhold til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Der har været gennemført kurser er 3 måneders varighed i 2 omgange i ”Rengøringsdansk”, men opgaven med at lære og forstå dansk har været svær, da de fleste tillige er analfabeter i deres eget sprog.

En forsigtig vurdering er, at ca. 50% har fået så meget ud af kurserne, at de rent faktisk kan læse og forstå rengøringsplanerne, så de kan efterleves hos kunden.

 

 

Vej & Park Bornholm

Krams-mål:

Iværksætter indsatser rettet mod minimum to af følgende seks risikofaktorer KRAMS: Kost, rygning, alkohol, motion, stress og overvægt, hvor den ene af de to indsatser er rygning. Udpeger sundhedsambassadører, der inden udgangen af 2011 har fået tilbudt og har modtaget undervisning i sundhedspædagogik og metoder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med det formål at understøtte udmøntning af kommunens sundhedspolitik".

 

Øvrige mål:

At Vej & Park inden udgangen af 2010 skal have implementeret tiltag, der imødekommer kravet om generationsskifte i virksomheden, herunder: Aktiv seniorpolitik, systematisk afholdelse af seniorsamtaler samt aktiviteter, der understøtter rekruttering af nye medarbejdere. Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået: At der som minimum konstant er elever/lærlinge ansat i virksomheden, i forhold til de fagområder vi som virksomhed er godkendt til at have lærlinge/elever i.

 

BAT:

BAT har i 2010 arbejdet med at understøtte de overordnede politiske mål med hensyn til kollektiv trafik som beskrevet i aftalen.

 

Dette arbejde har resulteret i en total omlægning af det regionale rutenet samt en optimering af lokalrutenettet. Bybusnettet i Rønne er også revurderet. Omlægningerne har afstedkommet at Bornholm nu betjenes i ca. 190 flere rutetimer pr. uge med den samme økonomiske ramme som tidligere.

 

Det er nu muligt at bo og arbejde på næsten hele Bornholm hvis man er bruger af kollektiv transport, hvilket understøtter målet om at hele øen skal kunne være bosted også for familier i den erhvervs aktive alder.

 

Den økonomiske ramme for virksomheden er overholdt og der er opsparet midler til investering i nye busser. Den planlagte udskiftning af billetteringsudstyr er gennemført.

 

Arbejdet med KRAMS målene har ikke været optimale, men det forventes at de langtidsforventede mål kan opnås med den i 2011 yderligere fokusering på rygning og motion

Teknik & Miljø:

Krams-mål

Teknik & Miljø har udpeget en sundhedsambassadør. Der er fokus på sund kost, i og med at der stadig er salatbar til frokost og frugtordning i virksomheden. Alkoholpolitik er implementeret og der er udpeget et par kontaktpersoner indenfor området alkohol.

 

Øvrige mål:

Kommunale bygninger renoveres efter ESCO princippet:

Ved dialogmødet i april 2011, fik Teknik- og Miljøudvalget forelagt en status for arbejdet med ESCO i BRK.

 

Minimering af energiforbrug:

Status for arbejdet med minimering af energiforbruget i de kommunale bygninger, blev givet ved dialogmødet med Teknik- og Miljøudvalget i april 2011. Det er lykkes at minimere energiforbruget med 12%.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 44  Bornholms Varme A/S, garanti for lån

13.03.01Ø60-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

44

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for et lån på 3.943.000 kr. i forbindelse med anlægsinvesteringer ved Klemensker Halmvarmeværk.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives en kommunegaranti til optagelse af lån på 3.943.000 kr. i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 5. maj 2011 ansøgt om kommunegaranti til lån på 3.943.000 kr. vedr. investeringer ved Klemensker Halmvarmeværk. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Der er investeret i ny akkumuleringstank, ny indfødningskanal, nødstrømsgenerator og styringsanlæg samt afholdt udgifter i forbindelse med tilslutning af 10 nye brugere.

Investeringerne er foretaget for at bringe varmeværket op til nutidens standard, sikre varmeforsyningen og optimere drift og overvågning af hele værket.

Bornholms Varme A/S har oplyst, at ydelserne på lån kan holdes inden for budgettet, idet et andet lån er fuldt indfriet med udgangen af 2013. Optagelsen af lånet medfører således ikke takststigninger på fjernvarmen i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti har umiddelbart ikke betydning for kommunens økonomi, og det forventes heller ikke, at garantien vil blive udløst på længere sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Oversigt over garantier pr. ultimo maj 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 45  RVV a.m.b.a. - Godkendelse af vedtægtsændring

13.00.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

45

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

RVV a.m.b.a. har den 5. maj 2011 fremsendt nye vedtægter til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at de nye vedtægter for RVV a.m.b.a. godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for RVV a.m.b.a. kræver vedtægtsændringer godkendelse af Bornholms Regionskommune.

RVV a.m.b.a. afholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 17. marts og 6. april 2011, hvor andelshaverne vedtog nogle vedtægtsændringer. Der er ændret i vedtægternes § 6, og vedrører valg til bestyrelsen. Ændringerne fremgår af det fremsendte materiale, som indgår som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Brev fra RVV med nye vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 46  Nyt medlem af Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

46

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bornholms Erhvervsråd valgte ved sit møde 27. april 2011 direktør Michael Bladt som ny formand for Rådet efter Ole Schou Mortensen.

Michael Bladt overtager i kraft af sin formandspost for Erhvervsrådet Ole Schou Mortensens plads i Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om Michael Bladts indtræden i Bornholms Vækstforum til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Orientering modtaget.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010, at én af de seks erhvervspladser i Bornholms Vækstforum tilfalder formanden for Bornholms Erhvervsråd. I forlængelse af, at Bornholms Erhvervsråd nu har valgt ny formand, får den nye formand dermed automatisk sæde i Bornholms Vækstforum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 47  Nyudpegning af DI-medlem til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

47

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DI anmoder Kommunalbestyrelsen om at udpege en ny repræsentant til Bornholms Vækstforum som følge af, at DI’s nuværende medlem af Bornholms Vækstforum, Michael Almeborg, er stoppet som formand for DI Bornholm. Som nyt medlem fra DI indstilles den nye direktør for DI Bornholm, direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask A/S, eller underdirektør Hanne Schou fra DI.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen følger DI’s anmodning og udpeger et nyt medlem fra DI til Bornholms Vækstforum.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

For udpegning af Kenn Kjellberg stemte 14 (liste V, liste I, liste L, liste C, liste K, liste O).

For udpegning af Hanne Schou stemte 13 (liste A, liste F, liste B)

Kenn Kjellberg er udpeget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde 28. januar 2010, at DI skulle have indstillingsret til én af de seks erhvervspladser i Bornholms Vækstforum. DI har i brev af 6. maj 2011 anmodet om, at de kan ændre deres indstilling.

 

Som begrundelse for ændringen anføres, at direktør Michael Almeborg pr. 14. april 2011 er stoppet som formand for DI Bornholm.

 

DI har – med henvisning til ligestillingsloven – indstillet både en mand og en kvinde:

 

Formand for DI Bornholm, direktør Kenn Kjellberg, Victor Vask A/S og

Underdirektør Hanne Schou, DI, København.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 48  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-05-2011

48

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2011:

Orienterede om UTA-projektet og herunder at der skal ske en drøftelse med ministeriet den 8. juni 2011 om mulighederne for alternative praktikpladser på Bornholm.

Orienterede om Folkemødet i juni måned.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt