Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
09-02-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab
  åbent 3 Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013
  åbent 4 Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre
  åbent 5 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1
  åbent 6 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010
  åbent 7 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010
  åbent 8 Forslag til skolestruktur pr. 1. august 2011 efter høring
  åbent 9 Ansøgning om at gøre Skolevæsenets kvalitetsrapport 2- årig
  åbent 10 Tillægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms heldagsskole
  åbent 11 Høringssvar sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter
  åbent 12 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet
  åbent 13 Anlægsbevilling - Gudhjem Svømmehal
  åbent 14 Planforslag for vindmøller ved Tornbygård
  åbent 15 Revurdering af brændselsvalg for Østermarie varmeværk
  åbent 16 Forslag til lokalplan 060 for et område på Hasle havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter
  åbent 17 Høringssvar til de statslige Vand- og Natura2000 planer for Bornholm.
  åbent 18 Henvendelse fra Byforeningen Svaneke Venner om Oluf Høst maleri
  åbent 19 Orientering fra formanden
  åbent 20 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen


Poul Overlund-Sørensen oplyste, at han måske var inhabil i sagen om skolestrukturen. Udvalget vedtog at han ikke er inhabil.

Borgmesteren spurgte om udvalget kunne godkende, at der blev lavet en tilføjelse i pkt. 3 på Side 7 i afsnittet Årlig redegørelse: "Ændringer i forhold til det fremsendte budget forelægges Socialudvalget. Desuden skal budget for det kommende år skal hvert år godkendes i Socialudvalget". Udvalget godkendte tilføjelsen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab

00.32.00Ø00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nogle mindstekrav til kommunens årsregnskab.

Foruden mindstekravene har kommunen mulighed for at udarbejde diverse ”frivillige” oversigter/opgørelser/tabeller m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 22. december 2010 meddelt at det er frivilligt for kommunen at udarbejde omkostningsbaserede driftsregnskaber fra og med regnskab 2010. Der skal foretages en politisk stillingtagen til om man ønsker at udarbejde det omkostningsbaserede driftsregnskab og i samme forbindelse ønskes en politisk stillingtagen til om kommunens årsregnskab fremadrettet generelt skal udarbejdes på baggrund nævnte mindstekrav.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         At Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Budget- og Regnskabssystems, mindste krav til årsregnskabet generelt følges, hvilket betyder at der fra og med regnskabsår 2010 ikke skal

-         udarbejdes omkostningsbaserede driftsregnskaber

-         udarbejdes anlægsoversigt, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og omregningstabel

-         opgøres og registreres feriepengeforpligtelsen i den omkostningsbaserede balance

·         At orienteringen om at der fremover skal udarbejdes halvårsregnskaber tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL fremgår det blandt andet

 

·         at kommunen fra 2011 som noget nyt skal udarbejde halvårsregnskaber

·         at det gøres frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab med virkning fra regnskab 2010

 

Halvårsregnskaber:

De nærmere regler for udarbejdelse af halvårsregnskabet bliver først fastlagt af Budget- og regnskabsudvalget, i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efter folketingets behandling af lovforslaget i foråret 2011.

Staten tilfører ikke midler via bloktilskuddet til denne ekstra administrative opgave, men tilbyder indirekte en kompensation ved at gøre det frivilligt for kommunen at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab fra og med regnskab 2010. 

 

Omkostningsbaseret driftsregnskab:

 

Det omkostningsbaserede driftsregnskab består af det ”udgiftsbaserede driftsregnskab” (det traditionelle driftsregnskab) tillagt beregnede omkostninger som f.eks.:

 

-         afskrivninger på aktiver

-         neutralisering af udgifter til køb af aktiver i regnskabsåret

-         forskydninger i feriepenge

-         forskydninger i tjenestemandspensionen

-         tilbageførsel af leasingafdrag (regnskabet belastes til gengæld med en afskrivning på aktivet)

-         forskydning i forpligtelsen ved åremålsansættelser

-         forskydning i arbejdsskadehensættelserne 

 

Ministeriets oprindelige baggrund for udarbejdelsen af det omkostningsbaserede driftsregnskab var at nærme sig reglerne i årsregnskabsloven.

 

Det gøres samtidig frivilligt i årsregnskabet at udarbejde anlægsoversigt, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og omregningstabel, der har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede regnskab.

 

Den omkostningsbaserede balance skal fortsat udarbejdes, således at værdien af f.eks. fysiske aktiver, leasinggæld, tjenestemandspensionsforpligtelsen og forpligtelsen vedrørende åremålsansættelser fremgår af balancen. Det gøres dog frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen i den omkostningsbaserede balance.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets mindstekrav:

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udstikker regler for hvilke mindstekrav som kommunen årsregnskab skal opfylde. Kommunen har desuden mulighed for at udarbejde ”frivillige” oversigter/opgørelser/tabeller m.v., jævnfør ovenstående.

 

Det foreslås at kommunens årsregnskab udarbejdes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets mindstekrav, således at ”frivillige” oversigter/opgørelser/tabeller m.v. generelt fravælges fra og med regnskab 2010.      

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

3   Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen 2011-2013

27.15.12P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

8

 

Socialudvalget

19-01-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Socialudvalget Indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Partnerskabsaftale III mellem Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen er en videreførelse - samt udvidelse med frivillige bisiddere – af Partnerskabsaftale II, således at der i den nye aftale er fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer, daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne og en bisiddertjeneste.

 

Sagen blev udsat på Socialudvalgets møde den 1. december 2010, idet man ønsker en dialog med Ældremobiliseringen. Repræsentanter fra Ældremobiliseringen deltager i mødet den 19. januar 2011, kl. 12.15.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Udsættes idet udvalget ønsker en dialog med Ældremobiliseringen. Repræsentanter fra Ældremobiliseringen inviteres til næste udvalgsmøde.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Partnerskabsaftalen anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, idet ændringer i forhold til det fremsendte budget forelægges Socialudvalget, og at budget for det kommende år skal godkendes hvert år i Socialudvalget. Der blev fra Ældremobiliseringens side givet udryk for, at behovet for datastuer stadig er stort.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales med tilføjelsen på Side 7 i afsnittet Årlig redegørelse: Ændringer i forhold til det fremsendte budget forelægges Socialudvalget. Desuden skal budget for det kommende år skal hvert år godkendes i Socialudvalget.

 

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og Ældremobiliseringen på Bornholm indledte et formelt samarbejde om ”Ældres trivsel lokalt” i september 2005 i form af en partnerskabsaftale, hvis formål var at styrke det frivillige arbejde blandt ressourcestærke ældre med det mål at etablere flere tilbud om fysisk aktivitet til svage ældre rundt omkring på Bornholm. Dette samarbejde fortsatte med Partnerskabsaftale II i 2007 med fokus på motion for svage ældre, vejledning og brug af IT i datastuer og daglige tryghedsopkald fra telefonstjernerne.

Erfaringerne og resultaterne fra partnerskabet er så positive, at styregruppen for partnerskabet anbefaler, at disse erfaringer og den indhøstede viden videreudvikles i form af en ny partnerskabsaftale III. Styregruppen anbefaler desuden at partnerskabsaftalen udvides, således at den ud over fysisk aktivitet, uddannelse i IT og tryghedsopkald kommer til at omfatte bisiddertjenesten, fordi der er et stigende behov for bisiddere blandt de ældre.

Ældremobiliseringen på Bornholm har udarbejdet en statusrapport, hvoraf det fremgår at:

Antallet af brugere udgør 801, antallet af frivillige er 204 og antallet af timer, som de frivillige yder, er opgjort til 16.701 timer.

 

Partnerskabsaftalens mål er fortsat:

·         At nå ud til ældre, der ikke, eller kun vanskeligt kan benytte sig af de almindelige motionstilbud. Dette sker ved at understøtte allerede etablerede grupper af frivillige og uddanne instruktører til at varetage funktionerne samt at etablere nye grupper, hvor behov opstår.

·         At ældre via tilbuddet i datastuerne bliver fortrolige med brugen af IT, således at de kan bruge PC’en som et naturligt arbejdsredskab i hverdagen og tilegner sig færdigheder til at kunne anvende Internettet ved henvendelse til offentlige myndigheder, læger, banker osv.

·         At telefonstjernerne kan medvirke til fortsat at skabe tryghed for de mange ældre, der bor i eget hjem.

·         At ældre med behov for en bisidder har mulighed for at få dette via partnerskabet.

·         At seniorernes netværk i lokalsamfundene bliver styrket, og at der bliver sat fokus på ingredienserne til sund aldring.

 

Aktiviteterne foregår dels i kommunale lokaler og dels i medborgerhuse. Der er nedsat en styregruppe mellem parterne, som er ansvarlig for at partnerskabsaftalens indhold kan fungere som aftalt.

Partnerskabet foreslås indgået for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013. Tidsplanen er koordineret med Ældremobiliseringens satspuljebevilling til ”Ældres trivsel lokalt”, som fra januar 2011 til og med december 2013. Det foreslås, at der disponeres 250.000 kr. årligt til partnerskabet. Det er dog en forudsætning, at der årligt fremsendes en samlet ansøgning til § 18 midlerne, med angivelse af de konkrete aktiviteters antal, omfang og budget. Der aflægges årligt regnskab efter gældende regler.

 

Social- og Sundhedssekretariatet er tovholder på samarbejdet med Ældremobiliseringen.

Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale 2011 – 2013, der giver en detaljeret beskrivelse af samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 250.014 kr. for 2011. Samlet budget for alle aktiviteterne jvf. vedlagte budgetbilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

1.
Revideret budget 2011 (DOC)

2.
Ældremobiliseringens statusrapport 2010 (DOC)

3.
Aftaleudkast 2011 - 2013 bilag til dagsorden (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. februar 2011

4.
Partnerskabsaftale med Ældremobiliseringen til ØKE den 9. februar (MSG)

5.
Partnerskabsaftale til ØKE (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Revidering af Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre - herunder dagcentre

86.01.00P23-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

18

 

Socialudvalget

19-01-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jv. lovgivning på området for Frit Valg skal kvalitetsstandarder samt øvrige dokumenter revideres én gang årligt. Der er i nærværende forslag til Kvalitetsstandard for madservice til plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre foretaget tilpasninger, således at disse fremstår mere tydelige og præcise.

Sagen sendt i høring den 1. december 2010, fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at kvalitetsstandarderne anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Vedr. den årlige revidering af Frit Valg materiale – madservice resterer en revidering af bilagene vedr. Kvalitetsstandard for madservice på plejehjem- og centre og Kvalitetsstandard for madservice til dagcentre.

Øvrige bilag for så vidt angår: Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice, Kvalitetskrav til Frit Valg leverandør af Madservice, Kontrakt til Frit Valg leverandør af Madservice, Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice, Bilag 1) madservice - råvarer - Frit Valg området, Bilag 2) madservice – kvalitet, indhold og mængde – Frit Valg området og bilaget Nødration er alle revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

DeViKa har i forbindelse med dette års revidering af kvalitetsstandarden udarbejdet en pixie udgave af Kosthåndbogen (se bilag).

Høringssvar:

Der er indgået høringssvar fra:

·         Ældrerådet, som ingen bemærkninger har.

·         DeViKa, som har rettelse til side 3 i standard for dagcentre, under ydelsens indhold – 2 stk. brød ændres til 1 stk. brød ved hvert mellemmåltid.

·         Visitation Ældre´s MED-udvalg har ingen bemærkninger.

·         Bornholms Plejehjem og –centres MED-udvalg vedr. standard for madservice på plejehjem m.m. – som finder, at det fastsatte antal gram kød i dagskosten ikke er tilstrækkeligt for yngre beboere. 

·         Bornholms Plejehjem og –centres dag- og aktivitetsteam har ingen bemærkninger til standarden, men fremsender holdninger til muligheden for at medbringe madpakke. 

Der er ikke indgået høringssvar fra Døgnplejen Bornholm.

 

Bornholms Plejehjem og –centre oplyser videre, at virksomheden anser det som et generelt problem, at der ikke er et tilstrækkeligt antal gram kød i dagskosten. Primært yngre beboere udtrykker ønske om større mængde kød, men også ældre og især mandlige beboere ytrer behov herfor.

 

DeViKa oplyser, at man følger de nationale anbefalinger for dagskost. Der er mulighed for at bestille stor portion, hvor der suppleres med flere kartofler og mere grønt.  

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Madservice dagcentre (DOC)

2.
Høringssvar visitation Ældre - Årlig revidering af kvalitetsstandarder for madservice Dagcentre, Plejehjem og -centre (DOC)

3.
Madservice plejehjem (DOC)

4.
VS: 12.21 Høringssvar - Årlig revidering af kvalitetsstandarder for madservice Dagcentre, Plejehjem og -centre (MSG)

5.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

6.
Information vedrørende Kosthåndbog (PUB)

7.
SV: Kosthåndbog (MSG)

8.
Høringssvar DeViKa (DOC)

9.
Høringssvar BPC vedr. madservice plejecentre (DOC)

10.
Høringssvar BPC vedr. dagcentre (DOC)

11.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på botilbuddet B1

27.12.16K09-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

9

 

Socialudvalget

19-01-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 19. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet er udført i Botilbudet B 1. Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme ved Tilsynet, er godt tilfredse med at bo på B1.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 29. oktober 2010, modtaget orientering om retningslinjer for personalets egenbetaling af måltider og omfanget/brugen af pædagogiske måltider.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Botilbuddet B1.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Høringssvar handicaprådet (MSG)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Tilsynsrapport botilbuddet B1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet 2010

27.12.16K09-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

10

 

Socialudvalget

19-01-2011

14

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten tages til efterretning og sendes til høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Midtpunktet den 12. oktober 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at Midtpunktet fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at Midtpunktet er godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Brugerråd, brugere og medarbejdere inddrages i stor udstrækning i forhold til beslutninger og det er tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet på en stadig udvikling af tilbuddet.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·        Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger ved dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på Midtpunktet.  Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Tilsynsrapport midtpunktet 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby 2010

27.12.16K09-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

01-12-2010

11

 

Socialudvalget

19-01-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Rapporten er den 1. december 2011 sendt i høring i Handicaprådet – fremstilles hermed efter høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet.

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Sendes i høring i Handicaprådet.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget:

·         anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 19. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SACS Strøby den 14. september 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere og pårørende. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser og deres udførelse

·         Administration, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelser/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

·         Øvrige, herunder administration af evt. medicin

·                                         

·                                        Samlet indtryk af tilbuddet:

 

Det er tilsynets indtryk, at SACS Strøby fremstår som et tilbud der lever op til det overordnede formål med tilbuddet.

 

Det er tilsynets opfattelse at SACS Strøby er et godt tilbud for brugerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler at de endeligt godkendte politikker fremsendes til tilsynet senest 8. november 2010

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har pr. 2. november 2010, modtaget orientering om de endeligt godkendte manglende politikker.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 19. januar 2011

Handicaprådet har på sit møde den 13. december 2010 drøftet sagen vedr. tilsyn på SACS Strøby. Handicaprådet har ingen bemærkninger til rapporten.

 

 

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 19. januar 2011

1.
Høringssvar Handicaprådet (MSG)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Tilsynsrapport SACS Sandemandsgården 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2011

17.01.04P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

To forslag til en justering af skolestrukturen har været i høring. Ved høringsfristens udløb den 26. januar 2011 var der indkommet 68 høringssvar.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

a)     Høringssvarene gennemgås.

b)     Der træffes en beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2011.

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:        

Børne- og skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges pr. 1. august 2011.

·          Der udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

·          Der foretages central indskrivning og central klassedannelse.

 

 Børne- og skoleudvalget arbejder endvidere med flg. elementer til implementering pr. 1. august 2011:

                 Specialundervisning for 0. - 9. klasse i hvert distrikt

                 Ledelsesstruktur

                 Forældresamarbejde

                 Skolebuskørsel

                 Placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord

 

Der foretages en revision af Styrelsesvedtægten, jf. ovenstående.

 

Børne- og skolesekretariatet udarbejder forslag til tidsplan og kommissorium, og Børne- og skoleudvalget nedsætter på det kommende udvalgsmøde en arbejdsgruppe, der skal se på indhold og kvalitet i den bornholmske folkeskole.

 

Lene Feldthus Andersen, Borgerlisten anerkender behovet for lukning af afdelinger som tilpasning til det faldende børnetal, men mener ikke at forslaget er langsigtet nok og dermed kan sikre skolernes bæredygtighed og som følge deraf den ro og rum til udvikling der efterspørges af folkeskolens interessenter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

Bjarne Kristiansen kan ikke medvirke, men Borgerlisten anerkender behovet for lukning af afdelinger som tilpasning til det faldende børnetal, men mener ikke at forslaget er langsigtet nok og dermed kan sikre skolernes bæredygtighed og som følge deraf den ro og rum til udvikling der efterspørges af folkeskolens interessenter.

Bjarne Kristiansen finder det problematisk, at bilag "lokaler fra Aakirkeby" ikke var en del af sagen til Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen.

 


 

 

Sagsfremstilling

Forslagene til ændring af skolestrukturen har været i høring i perioden 1. december 2010 til 26. januar 2011. Der er to forslag.

 

Det ene forslag drejer sig om at indføre ikke fuldt årgangsdelt undervisning på afdelinger med op til 150 elever. Det andet forslag går ud på at nedlægge én eller flere afdelinger.

 

Høringssvarene behandler bredt de problematikker, der kan være ved lukninger af skoleafdelinger: Nærhed, mulige konsekvenser for det lokale forenings- og idrætsliv, generel udvikling af landdistrikterne og flere andre forhold. Børne- og Skolesekretariatet har foretaget en opsamling på høringssvarene og kategoriseret svarene i forhold til de to høringsforslag:

 

1)     ” Ikke fuldt årgangsdelt undervisning”.

2)     ”Nedlæggelse af maksimalt 3 ud af 4 afdelinger: Klemensker, Mosaik, Vestermarie og Bodilsker”.

 

 

Ved denne opdeling tegner der sig følgende billede:

Af de i alt 68 afgivne høringssvar kan 3 familier anbefale ”Ikke fuldt årgangsdelt undervisning”. Denne model bakkes desuden op af afdelingsrådet i Vestermarie, ØB 9.kreds og med visse forbehold Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Modellen ”Nedlæggelse af maksimalt 3 ud 4 afdelinger” kan generelt ikke anbefales i 9 høringssvar. I 6 høringssvar gives der udtryk for, at der skal lukkes afdelinger. De resterende høringssvar peger på at én bestemt afdeling ikke bør lukkes.

 

Tidsplanen for den videre behandling er som følger:

 

09. februar 2011             : Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslagene

24. februar 2011             : Kommunalbestyrelsen beslutter skolestrukturen

01. august 2011             : Skolestrukturen træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Forslag 1: Ikke fuldt årgangsdelt undervisning

 

 

Hasle

Klemensker

Mosaik

Vestermarie

Bodilsker

Økonomisk gevinst ved klasseoptimering 25/ kl. i kr. /år (Elevtal pr. 5/9 2010)

1.132.400

566.200

1.232.400

566.200

1.232.400

Årlig udgift til rengøring og bygningsdrift inkl. SFO/SFO-klub, men eksklusiv idrætshal

2.419.321

2.648.762

1.450.471

962.770*)

1.363.446

Anslået investeringsbehov udvendig vedligeholdelse over 10 år

Ikke beregnet

5.999.000

6.613.500

2.095.200

6.082.600

*) Beløbet er inklusive bygningsdrift for Vestermarie Børnehus.

 

Forslag 2: Nedlæggelse af op til 3 afdelinger

 

 

Klemensker

Mosaik

Vestermarie

Bodilsker

 

 

 

 

 

Årlig udgift til rengøring og bygningsdrift inkl. SFO/SFO-klub, men eksklusiv idrætshal

2.648.762

1.450.471

962.770*)

1.363.446

Anslået investeringsbehov udvendig vedligeholdelse over 10 år

5.999.000

6.613.500

2.095.200

6.082.600

*) Beløbet er inklusive bygningsdrift for Vestermarie Børnehus.

 

I øvrigt henvises til det udarbejdede bilagsmateriale

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I bilaget med samtlige høringssvar er høringssvar nr. 12 og 22 udeladt, da disse indeholder personlige oplysninger.

Høringssvar nr. 36 er udeladt, da dette indeholdt personbilleder og erstattes af høringssvar nr. 72, der indholdsmæssig er identisk med nr. 36. 

 

Administrativ tilføjelse – Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011

De to bilag ’Lokaler på Aaker afdeling’ samt ’Notat om muligheder for indførelse af ny tildelingsmodel’ er udarbejdet på borgmesterens foranledning. De ses ikke oplyst i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af skolestrukturen den 1. februar 2011.

Det skal endvidere oplyses, at de to bilag ikke indgår i forslaget til ny skolestruktur, som indstillet af Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Materiale til kommunalbestyrelsens temamøde den 2. november kl. 16. (DOC)

2.
Notat Strategi og Analyse 2010-11-01.doc (DOC)

3.
Notat Model 1 og 2 indstillet af BSU 4.11.2010 (DOC)

4.
Kort 1 Klemensker-Vestermarie-Bodilsker 7 km afstand med elevtal (PDF)

5.
Kort 4 distrikter med elevprikker og bygninger (PDF)

6.
Kort 2 Klemensker-Mosaik-Bodilsker 7 km afstand med elevtal (PDF)

7.
Kort 3 distrikter med elevprikker (PDF)

8.
Skolestrukturforslag i høring januar 2011 - konsekvenser ved afdelingsnedlæggelser (DOC)

9.
Annoncetekst Rytterknægten 1. december 2010 (DOC)

10.
Samtlige høringssvar (TIF)

11.
Oversigt over høringssvar 27. januar 2011 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. februar 2011

12.
VS: Lokaler på Aaker afdeling (MSG)

13.
Notat om muligheder for ny tildelingsmodel til skolerne februar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om at gøre Skolevæsenets kvalitetsrapport 2- årig

17.01.10P05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne – og Skoleudvalget (Indstiller)

Kommunalbestyrelsen (Beslutter)

Resumé

Det foreslås, at skolernes og skolevæsenets kvalitetsrapport gøres 2-årig og, at der i den 2-årige periode arbejdes videre med anbefalingerne fra kvalitetsrapport 2009/10

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller at:

a)     Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om at skolevæsenets kvalitetsrapport dækker to år

b)     Der udarbejdes målsætninger for de anbefalinger, der fremgår af skolevæsenets kvalitetsrapport for 2009/10

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommunernes udfordringsret har en række kommuner fået godkendt at skolevæsenets Kvalitetsrapport dækker 2 år. Spørgsmålet har været drøftet på et skoleledermøde den 21. januar 2011. Skolelederne ønsker, at kvalitetsrapporten gøres 2-årig.

 

Der er tale om et forsøg. Formålet med forsøget er at regelforenkle og afbureaukratisere skolernes og Børne- og Skolesekretariatets arbejde med kvalitetsrapporten. Desuden at styrke den politiske indsigt i skolernes rammer, processer og resultater, ved at fokusere på kærneoplysninger.

 

Forsøget omfatter følgende i perioden februar 2011 til 31. december 2013:

At kvalitetsrapporten gøres 2-årig, men at der hvert år rapporteres rammebetingelser og resultater.

At det vurderes om en 2-årig kvalitetsrapport skaber bedre sammenhæng mellem skoleår og kalenderår således, at der i forbindelse med igangsatte udviklingstiltag kan vurderes effekter af et helt skoleår i én kvalitetsrapport

At kommunalbestyrelsen oplever, at kvalitetsrapporten er så overskuelig, at den kan bruges som et udgangspunkt for kvalitetsdiskussioner og målsætning af skolevæsenets arbejde

At der sker en logisk kobling mellem de lokale målsætninger /aftaler og de data om rammer, pædagogiske processer og resultater der skal indgå i kvalitetsrapporten

At der sker en afbureaukratisering af skolernes og Børne- og Skolesekretariatets arbejde

At politikere og skoler opfatter kvalitetsrapporten som et redskab der kan bruges til dokumentation og udvikling af skolevæsenets præstationer

 

Konkrete forslag til områder der skal arbejdes videre med

 

Forslagene tager udgangspunkt i anbefalingerne fra skolernes kvalitetsrapport 2009/10:

 

Det anbefales, at der arbejdes målrettet med at øge den gennemsnitlige klassekvotient. Højere klassekvotienter giver en mere rationel drift, og frigiver resurser til holdtimer og udvikling af kvalitet i skolen.

Det anbefales, at udlægningen af specialundervisningen fastholdes og evalueres løbende og at specialundervisningen tilrettelægges ud fra et inkluderende perspektiv.

Det anbefales at fortsætte med at udvikle og anvende LP- modellen systematisk i skolerne.

Det anbefales, at der sættes fokus på elevfraværet, ved en analyse af fraværets sammensætning som baggrund for skolernes initiativer til at nedbringe fraværet.

Det anbefales, at forskellene mellem skolernes anvendelse af resurser til efteruddannelse analyseres, og at der for skolevæsenet opstilles fælles kommunale målsætninger for efteruddannelse af lærere.

Det anbefales at vejledning mod erhvervsuddannelserne styrkes, så andelen af elever til erhvervsuddannelserne øges.

Det anbefales, at der på baggrund af den store læseindsats i den bornholmske folkeskole sættes mål for højere præstationer i læsning til afgangsprøven.

Det anbefales at der fokuseres generelt på talentudvikling.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til udvendig vedligeholdelse af Bornholms Heldagsskole

82.07.00S03-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Heldagsskole overtog skolebygningerne i Østermarie pr. 1. januar 2011. I den forbindelse er der konstateret nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder. Prisen for arbejderne er kalkuleret til 562.000 kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller:

At der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 562.000 kr. til ovennævnte projekt

At den ene halvdel finansieres af Heldagsskolens driftsbudget og den anden halvdel af kvalitetsfondsmidlerne

At anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 2

At et over- eller underskud på bevillingen tilbageføres til eller finansieres af Heldagsskolen og kvalitetsfondsmidlerne

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Indstillingen anbefales.


Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Heldagsskolen ønsker vedligeholdelsesarbejderne gennemført i forbindelse med ombygningen af den tidligere Østermarie Skole. Hvis vedligeholdelsesarbejderne ikke gennemføres vil der visse steder ske opfugtning af væggene. Der kan desuden ventes vand i kælderen ved regnskyl og tøbrud. Endvidere er medtaget et mindre beløb til selvstændig måling af energiforbrug på pavillonerne, hvoraf nogle tænkes anvendt af foreningslivet i Østermarie.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Overslaget over udgifterne er opgjort til:

Retablering af tagrender, nedløb og inddækninger:                         130.000 kr.

Retablering af defekte kloakbrønde:                                             75.000 kr.

Etablering af omfangsdrænledning, afsnit C, nordfacade:                125.000 kr.

Retablering af murværk, fuger mv. :                                            110.000 kr.

Retablering af sternbrædder:                                                      40.000 kr.

Forsatsruder                                                                            25.000 kr.

Olietank                                                                                  10.000 kr.

Bimåler og tilkobling af elforsyning til bygning 9:                             27.000 kr.

Uforudsete udgifter:                                                                 20.000 kr.

Udgifter i alt                                                                          562.000 kr.

 

Heldagsskolen forventer et overført overskud fra 2010, som disponeres til renoveringsop­gaven. Anlægsprojektet har netto ikke konsekvenser for kommunens samlede økonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

11  Høringssvar sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter

00.01.00K04-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 7.12.2010 blev det besluttet at forslaget om sammenlægningen af Løvstikken og Bornholms Familiecenter sendes i høring, med frist 3. januar 2011 kl.12.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og skolesekretariatet indstiller, at:

a)     Løvstikken og Bornholms FamilieCenter sammenlægges.

b)     Løvstikken organisatorisk lægges ind i søjlen under behandlingslederne i Bornholms FamilieCenter.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Indstillingen anbefales.

Ole Dreyer afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling.

 

Sagsfremstilling

Organisatorisk er tilbud til børn og unge med særlige behov en del af Bornholms FamilieCenter, undtagen de to specialtilbud Løvstikken og Mælkebøtten. For at fremme samarbejdet omkring og udviklingen af nye tilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse og deres forældre, foreslås aflastnings og døgntilbuddet Løvstikken sammenlagt med Bornholms FamilieCenter.

 

Forslaget om sammenlægningen blev sendt i høring. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet høringssvar fra:

 

Samlet konklusion af de indkomne høringssvar:

Løvstikkens forældrebestyrelse, Bornholms Familiecenter og Handicaprådet i Bornholms Regionskommune tilslutter sig en sammenlægning af Løvstikken og Bornholms FamilieCenter.

 

Løvstikkens MED-udvalg er generelt positive overfor en sammenlægning.

 

 

Løvstikkens forældrebestyrelse:

Tilslutter sig en sammenlægning idet de forventer en bedre mulighed for planlægning af aflastning. De tager dog forbehold for at det ikke får økonomiske konsekvenser for Løvstikken og at den daglige leder bibeholdes. Det ligger forældrebestyrelsen på sinde at akutfunktionen og fleksibilitet i aflastningen bibeholdes

 

Løvstikkens MED-udvalg:

Er generelt positive overfor en sammenlægning. De finder dog på nuværende tidspunkt det saglige beslutningsgrundlag mangelfuldt, hvorved de rejser spørgsmålet om en sammenlægning er den eneste mulighed for løsning på samarbejdsproblemet.

 

Bornholms FamilieCenter:

Tilslutter sig en sammenlægning idet de forventer en mere fleksibel anvendelse af Løvstikkens personale- og lokalemæssige ressourcer, samt mulighed for at tilvejebringe en opgaveportefølje, der sikre en mere ligelig opgavefordeling. Det er deres opfattelse at Løvstikken vil bibringe Bornholms FamilieCenter kompetencer, der kan danne afsæt for en udvikling af tilbud til fordel for sårbare børn og unge.

 

Handicaprådet i Bornholms Regionkommune:

Ser frem til en mulighed for bedre planlægning af aflastningen.

 

Børne- og skolesekretariatet udarbejder kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af ad hoc MED-udvalg, såfremt Børne- og skoleudvalget anbefaler en sammenlægning til kommunalbestyrelsens godkendelse. Ved sammensætningen af ad hoc MED-udvalg sikres en ligelig repræsentation imellem Løvstikkens og Bornholms FamilieCenters virksomheds MED. Kommissoriet vil ligeledes sikre at de forbehold, som blev rejst i høringssvarene behandles.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, men en bedre mulighed for planlægning af aflastning, samt en udbredelse af opgaver som løses på Løvstikken. Dette vil på sigt give en bedre udnyttelse af personalets faglige ressourcer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
Høringssvar Løvstikkens forældrebestyrelse (DOC)

2.
Høringssvar Bornholms FamilieCenter (DOC)

3.
Høringssvar Løvstikkens MED-udvalg (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet i Bornholms Regionskommune (DOT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

28.06.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-02-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen, skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet på dagtilbudsområdet. Oplysningerne skal offentliggøres første gang inden udgangen af 2012, baseret på indhentede data og oplysninger fra 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

a) Der i 2012 med udgangspunkt i det kommunale tilsyn, udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, til godkendelse i kommunalbestyrelsen december 2012

b) Der efterfølgende udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i lige år, til kommunalbestyrelsens godkendelse i december måned

 

c) Kvalitetsrapporten danner grundlag for efterårets dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalg, forældre, medarbejder og ledelsesrepræsentanter

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2011:

Anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet, henvender sig til de enkelte dagtilbud, bestyrelser, Børne- og Skolesekretariatet og kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporten skal som dialog og udviklingsredskab være med til, at sætte fokus på kommunens indsats og mål på dagtilbudsområdet.

Det er op til den enkelte kommune at bestemme, hvilke redskaber man vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet.

Formål med kvalitetsrapport:

·        At bruge kvalitetsrapporten som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, sekretariat og kommunalbestyrelse

·        At være grundbestanddelen i det pædagogiske tilsyn

·        At synliggøre og udvikle den faglige kvalitet

·        At skabe inspiration til det fortsatte arbejde med kvalitetsudvikling internt i kommunen, men også på tværs af øvrige kommuner

·        At skabe overblik over redskaber og metoder til at beskrive, måle og dokumentere den faglige kvalitet

·        Samle den dokumentation, der skal tilgå kommunalbestyrelsen for eksempel evaluering af de pædagogiske læreplaner

·        Ledere og medarbejdere kan gennem rapporten tilegne sig viden til udvikling af kvaliteten i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling og overgang til skole

Kommunerne er forpligtigede til, at oplyse data indenfor en række fælles temaer med det formål, at gøre det muligt for den enkelte kommune at sammenligne sine resultater og oplysninger med andre kommuner.

De fælles temaer er:

·        Faglige resultater

·        Ressourcer

·        Medarbejdere

·        Ledelse

·        Lokale indsatser

Faglige resultater:Er resultater der knytter sig til kerneydelsen med afsæt i dagtilbudsloven: De pædagogiske læreplaner herunder børnemiljøvurdering, sprogindsats og sprogvurdering, samt overgange i barnets liv.

Ressourcer:Handler om de ressourcer der er til rådighed for at nå målene og løse opgaverne, baseret på oplysninger om børnetal, dækningsgrad, antal pladser, dagtilbudstyper, økonomisk tildeling, åbningstid og personaleressourcer.

Medarbejdere:Uddannelsesmæssige forudsætninger, arbejdsmiljø og sygefravær.

Lokale indsatser:Her beskrives kommunes individuelle mål og indsatser, samt nye mål og indsatsområder.

Kvalitetsrapporten skal bygge på:

·        Rapporter fra de enkelte dagtilbud

·        Data og oplysninger fra de enkelte dagtilbud

·        Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger

·        Sprogindsats og sprogvurdering

·        Overgang fra dagtilbud til skole

Kvalitetsrapport dagtilbud Bornholm 2012:

Ud over ovenstående fastsatte temaer, foreslås det at kvalitetsrapporten for 2012 indeholder fokus, status og opfølgning på følgende områder:

·        Børn med særlige behov

·        Tidlig indsats og inklusion

·        Arbejdet med LP-modellen

Derudover integreres evaluering af de pædagogiske læreplaner i kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2011

1.
KL Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til Gudhjem Svømmehal, renoveringsplan – Tillægsbevilling.

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

13

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

Gudhjem Svømmehal søger om anlægstilskud til 1. og 2. fase af hallens renoveringsplan.

Hallen har fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling på 877.400 kr. til anlægsbevillingen afgivet i 2010 til katodisk beskyttelse af svømmehallen – renoveringens 1. fase.

Ansøgningen hænger sammen med, at der ved den påbegyndte renovering af hallen er konstateret uforudsete skader, som kræver akut handling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 877.400 kr. til renoveringens fase 2 i Gudhjem Svømmehal, således at den samlede anlægsbevilling til 1. og 2. fase herefter udgør 1.217.200 kr.

2.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 877.400 kr. finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

3.      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning tilbageføres til puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Gudhjem Svømmehal har fået udarbejdet en renoveringsplan, som har til formål at sikre svømmehallens bygningsmæssige konstruktioner på lang sigt. Planen er faseopdelt, så hallen kan iværksætte arbejdet i etaper efterhånden som finansieringen kommer på plads.

Den igangværende renovering, 1. fase, omfatter katodisk beskyttelse af bassin og søjler i hallen.

Ved den påbegyndte renovering af hallen er der konstateret uforudsete skader, som kræver akut behov for at gennemføre dele af 2. fase på nuværende tidspunkt. 2. fase omfatter betonrenovering øst for bassin.

En revideret plan for faseopdelingen vedlægges. Svømmehallen understreger, at der er tale om fremrykning af opgaver og ikke en fordyrelse af den samlede plan.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. august 2010 en anlægsbevilling på 339.800 kr. til 1. fase af renovering af Gudhjem Svømmehal - katodisk beskyttelse.

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 877.400 kr. jfr. Nedenstående tabel.

Tallene er baseret på overslag fra håndværkerne.

 

Svømmehallen søger om:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fase 1:

Katodisk beskyttelse

 

256.781

 

309.375

Fase 2:

Ekstraarbejde før betonreparation

Betonreparationer

Reparation af betonloft og –vægge i ingeniørgang

Reparation af membran, drypnæse, klinker m.v. på dæk

 

160.700

310.606

225.904

263.191

 

193.614

374.224

272.173

317.098

Samlet anlægsbevilling fase 1 og 2

1.217.182

1.466.484

Tidligere afgivet anlægsbevilling til fase 1 (2010)

339.800

409.395

Aktuelt behov for tillægsbevilling

877.382

1.057.089

 

I budget 2011 er der afsat følgende puljer til anlægsopgaver på idræts- og fritidsområdet:

                                                                     

                                                                                                Korrigeret budget 2011:

Pulje til anlægsønsker
Til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

516.800 kr.

Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.

944.359 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.

Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

785.200 kr.

Svømmehal

Pulje afsat til at sikre gode svømmefaciliteter på Bornholm i fremtiden.

13.500.000 kr.

Ovenstående er ekskl. overførsler fra 2010. Det forventes, at der ved regnskabsafslutningen for 2010 vil blive overført et mindre restbeløb vedr. afsluttede anlægsopgaver i 2010.

 

Tillægsbevillingen på 877.400 kr. foreslås finansieret af puljen til svømmehaller og selvejende/kommunale haller. Restbeløbet i denne pulje vil herefter udgøre 66.959 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Planforslag for vindmøller ved Tornbygård

01.02.05P21-0263

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni 2009 at igangsætte planlægning for vindmøller i et område ved Tornbygård beliggende mellem Muleby og Klemensker. Da der findes to mulige placeringer af møller, har Teknik & Miljø nu tilvejebragt to forskellige udkast til lokalplaner. Endvidere er udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg samt en kombineret VVM-redegørelse/miljøvurdering. Forslagene skal sendes i offentlig høring i min. 8 uger inden det ene af lokalplanforslagene samt kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen/miljøvurderingen kan besluttes endeligt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Miljø indstiller,

at det besluttes, at forslag til lokalplan nr. 048A og 048B, forslag til kommuneplantillæg nr. 002 samt den kombinerede VVM-redegørelse og miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger

at Bornholms Regionskommune deltager i et offentligt møde som afholdes af vindmølleopstilleren i marts måned

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har tilvejebragt et forslag til kommuneplantillæg samt to alternative forslag til lokalplan for tre vindmøller i området. Planforslagene er ledsaget af en kombineret miljøvurdering/VVM-redegørelse, hvor der redegøres for de miljømæssige konsekvenser for de to alternative forslag til opstilling af vindmøller i området.

Idet der er afdækket to alternative muligheder for opstilling af tre møller i området, er der udarbejdet lokalplanudkast for begge muligheder. De to forslag rummer hver sin møllestørrelse, og møllerne er placeret forskelligt. Ved at udsende begge planforslag i offentlig høring vil borgerne få mulighed for at vurdere og debattere de to mulige udnyttelser af området. De to lokalplaner kan offentliggøres samtidigt, men kun ét af de to planforslag kan vedtages endeligt.

Forslag A består af 3 vindmøller på hver 2 MW. Møllerne har en totalhøjde på 118 meter og en rotordiameter på 80 meter. Den årlige produktion er beregnet til ca. 20.000 MWh. Møllerne opstilles på en nord-sydgående linje.

Forslag B består af 3 vindmøller på hver 2,3 MW. Møllerne har en totalhøjde på 126,3 meter og en rotordiameter på 93 meter. Den årlige produktion er beregnet til ca. 22.000 MWh. Møllerne opstilles på en nordvest-sydøstgående linje.

Teknik & Miljø foreslår, at den offentlige høring finder sted i perioden 1. marts til 26. april.

I henhold til Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven) pålægges møllopstilleren at afholde et offentligt møde i første halvdel af høringsperioden, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Teknik & Miljø foreslår, at Bornholms Regionskommune deltager i dette møde og redegør for kommunens planforslag.

 

Den Grønne Ordning

VE-loven indeholder en såkaldt Grøn Ordning. Den giver kommunen mulighed for at søge midler til grønne tiltag, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af vindmøller. BRK har ikke vedtaget retningslinjer for brug af sådanne midler.  Nogle kommuner har valgt at midlerne skal anvendes i møllernes nærområde (eksempelvis inden for en radius på 4,5 km), mens andre kommuner har valgt kriterier, der ikke er bundet til et bestemt geografisk område, eksempelvis informative aktiviteter om vedvarende energi og lignende. Teknik & Miljø foreslår, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne for vindmøller ved Tornbygård vedtages retningslinjer for anvendelse af midler fra den grønne ordning.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning, Bekendtgørelse om Vurdering af visse Offentlige og Private Anlægs Virkning på Miljøet (VVM), Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, Lov om fremme af Vedvarende Energi (VE-loven).

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Notat om den grønne ordning (DOC)

2.
referat fra TMU 3. juni 2009 (DOC)

3.
Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse (PDF)

4.
Tidsplan for planlægning for vindmøller ved Tornbygård (DOC)

5.
Forslag til lokalplan 048 A inkl. kommuneplantillæg 002 (PDF)

6.
Forslag til lokalplan 048 B inkl. kommuneplantillæg 002 (PDF)

7.
VVM-redegørelse og miljørapport (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Revurdering af brændselsvalg for Østermarie varmeværk

13.03.01P19-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning ønsker at få mulighed for at udføre Østermarie varmeværk som et halmvarmeværk med røggaskondensering som alternativ til det flisfyrede varmeværk, som er beskrevet i fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a)     at Østermarie varmeværk kan etableres som et halmvarmeværk med røggaskondensering,

b)     at mængderne af de lokale energiressourcer som halm og flis revurderes i forbindelse med den kommende revision af varmeplanen, samt

c)     at Teknik & Miljø fremover får beslutningskompetencen vedr. sådanne mindre justeringer af fjernvarmeprojekters indhold.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning a/s) og deltog ikke i behandling af sagen.

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ifølge fjernvarmeprojektet for Vestermarie, Østermarie og Østerlars, som kommunalbestyrelsen godkendte d. 27.5.2010, skal der etableres et flisfyret varmeværk i Østermarie til fjernvarmeforsyning af Østermarie og Østerlars.

Bornholms Forsyning har med e-mail af 16.12.2010 anmodet BRK om alternativt at kunne indrette værket som halmvarmeværk med røgggaskondensering.

I varmeplanen fra 2007 er der beskrevet et halmvarmeværk i Østermarie.

Da fjernvarmeprojektet for Østermarie blev udarbejdet i 2009/2010 blev det vurderet at flis ville være den mest økonomiske opvarmningskilde.

Baggrunden for Forsyningens ønske om at vende tilbage til halm er, at øens flismængder i stigende omfang udnyttes af Østkraft, og at der tilsyneladende er større halmmængder til rådighed på øen end forudsat da fjernvarmeprojektet blev udarbejdet.

Samtidig viser Forsyningens beregninger, at produktionspriserne ved henholdsvis flisfyring, halmfyring og halmfyring med røggaskondensering er omtrent lige store. Et halmfyr med røggaskondensering har en god energiøkonomi, og vil uden større omkostninger kunne skiftes til andet brændsel, hvis halmpriser stiger mere end forventet. Endelig anfører Forsyningen, at det vil være nemmere at indarbejde solvarme i tilknytning til et halmvarmeværk, end til et flisvarmeværk.

Teknik & Miljø har haft Forsyningens ønske til høring hos øens varmeværker. Der er ikke indkommet bemærkninger.

På denne baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at der gives Forsyningen mulighed for at etablere Østermarie varmeværk som halmvarmeværk med røggaskondensering.

Det foreslås desuden, at Teknik & Miljø fremover tildeles beslutningskompetence vedr. denne slags mindre justeringer af fjernvarmeprojekters indhold.

Teknik & Miljø vil i øvrigt sørge for, at mængderne af de lokale energiressourcer som halm og flis bliver revurderet i forbindelse med den kommende revision af varmeplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Fjernvarmeprojekt Østemarie-Østerlars - ønske om justering af brændselsvalg: halm eller flis (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Forslag til lokalplan 060 for et område på Hasle Havn til havne-, bade- og fritidsaktiviteter

01.02.05P16-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er ønske om et havnebad i Hasle. Området hvor dette ønskes placeret er omfattet at to lokalplaner. For at muliggøre byggeri (toilet og sauna m.m.) i forbindelse med havnebadet skal det nuværende byggefelt udvides. Derfor er lokalplanens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for yderligere opførelse af bebyggelse inden for lokalplanområdet.   

Indstilling og beslutning

Chefen for Teknik & Forsyning indstiller at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag 060 der bl.a. udvider byggefeltet for at muliggøre byggeri i forbindelse med havnebadet. Del af lokalplan 2-5 og 85.1 aflyses for dette lokalplanområde ved endelig vedtagelse af denne plan. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen, der i rammen udlægger området til rekreative formål.

Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser til byggeriets udseende samt de ubebyggede arealers anvendelse til blandt andet grønt område, parkering og adgangsveje. Planens hensigt er at lægge op til en nænsom udvikling af stedet med fritidsaktiviteter tilknyttet havne- og badeliv.

Der er i forbindelse med projektet indbudt til en arkitektkonkurrence til havnebadet, så at udformning af bygninger tilknyttet havnebadet indpasses i det lokale miljø, men også tilføre miljøet noget nyt. Projektudformningen udtryk afgøres i en arkitektkonkurrence i foråret 2011.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Lokalplanforslag 060 (PDF)

2.
Screeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Høringssvar til de statslige Vand- og Natura2000 planer for Bornholm.

01.05.18K04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-02-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Miljøministeriet har sendt forslag til statslige Vand- og Natura2000-planer i offentlig høring. Planerne indeholder tiltag over for det bornholmske vandmiljø og naturen i Natura2000-områderne. De vil få konsekvenser for en lang række borgere om krav til bl.a. spildevands­rensning, åbning af rørlagte vandløb, ændret drift af markarealer, skov- og naturområder.

Når Vand- og Natura2000-planerne er vedtaget skal kommunerne inden 1 år have udarbejdet handleplaner, der fastlægger hvordan målene i Vand- og Natura2000-planerne nås.

Teknik & Miljø har udarbejdet et fagligt fokuseret høringssvar til planerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der fremsendes høringssvar til Miljøministeriet som beskrevet.

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. februar 2011

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

De statslige Vand- og Natura2000-planer er udarbejdet i henhold til miljømålsloven som implementerer EUs vandrammedirektiv samt Habitat- og Fuglebeskyttelses­direktiverne.

Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015. Desuden skal planen sikre at eventuelle forringelser af vandmiljøet forebygges.

Natura2000-planerne opsætter mål og forslag til indsatser for naturtyper og arter på Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Selve Vandplanen, kortmateriale og andet baggrundsmateriale kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/Bornholm/3_1_Bornholm.htm

 

Natura2000planerne kan findes via dette link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Planforslag/Planforslag.htm .

De syv Natura 2000 områder for Bornholm har numrene 184 (Hammeren og Slotslyngen), 185 (Gyldenså), 186 (Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne), 187 (Kystskrænterne ved Arnager Bugt), 188 (Dueodde), 210 (Spælling ådal, Døndal og Helligdomsklipperne) og 213 (Randkløve Skår). Det primære er selve planforslaget samt bilag 2. Resuméerne kan give et overordnet indtryk. Basisanalyserne og miljøvurderingen er for særligt interesserede.

Konsekvens:

Planerne er bindende. Alle myndigheder skal således i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse lægge de statslige planer til grund.

Når de statslige Vand- og Natura2000-planer er endeligt vedtaget, skal kommunerne inden 1 år efter vedtagelsen have udarbejdet handleplaner, der fastlægger hvordan målene i de statslige planer nås.

Proces:

Miljøministeriet indkaldte i 2007 ideer til Vand- og Natura2000-planerne. Bornholms Regionskommune fremsendte dengang et høringsbidrag, der fremgår af bilag. Planerne har også været i teknisk forhøring hos kommunerne primo 2010. Teknik & Miljø indsendte dengang bemærkninger af teknisk og redaktionel karakter.

Miljøministeriet har derefter d. 6. oktober 2010 sendt forslagene til Vand- og Natura2000-planer i offentlig høring frem til den 6. april 2011. For Bornholm omfatter det Vandplan Bornholm og Natura2000-planerne for de 7 Natura2000-områder på Bornholm.

Teknik- og Miljø har kort introduceret høringen af planerne på et møde i Grønt Dialogforum den 6. december 2010.

Der er desuden afholdt møde med medarbejdere hos Bornholms Forsyning A/S den 20. december 2010, Bornholms Landbrug den 3. januar 2011 samt medarbejdere fra Naturstyrelsen Roskilde den 5. januar 2011.

Indsatser:

Planerne indeholder mål og indsatser som vil berøre en lang række borgere. Det er fx i forhold til krav om forbedret rensning af spildevand, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, ændret vandløbsvedligeholdelse, udlæg af 10 m sprøjte- og gødningsfrie randzoner langs vandløb og søer, særlige krav til drift af skov-, natur- og markarealer, etablering af mere lysåben natur i Natura2000-områderne og øgede krav til bekæmpelse af invasive arter.

En række af de indsatser, der skal gennemføres som en del af de kommunale handleplaner, vil kunne finansieres gennem statslige puljer fx via Landdistriktsprogrammet. Andre indsatser som fx spildevandsrensning vil skulle betales af de enkelte lodsejere eller forsyningsselskaber.

Regeringens aftale om Grøn Vækst fastlægger desuden nogle generelle reguleringer af landbrugsproduktionen som ikke kompenseres. Det er fx krav om efterafgrøder og reguleringer via husdyrbekendtgørelsen.

Hovedindhold af høringssvaret:

Helt overordnet peges der i høringssvaret på en række områder, hvor der efter Teknik & Miljøs vurdering ikke er basis for planudkastenes beskrivelser af tilstanden af eller indsatsen overfor vand- og naturområder.

Der peges på at det bør fremgå af planerne at kommunen ikke er forpligtet til en indsats over for arter eller naturtyper som endnu ikke er kortlagt.

For vandløb tages forbehold for sammenhæng mellem virkemidler og omkostninger, da det præcise indsatsbehov endnu ikke er fastlagt.

Der peges på at der i det hele taget bør gives mulighed for at vælge andre virkemidler end de konkrete indsatser, der er beskrevet. Det er hvis det under de indledende undersøgelser viser sig, at den samme effekt kan opnås med større kosteffektivitet på anden vis end beskrevet i planen.

Vandplanforslaget lægger op til, at der skal gennemføres forbedringer af spildevands­rens­ningen på ca. 544 ejendomme i det åbne land. Det kan fx være etablering af nedsivningsanlæg eller minibiologisk anlæg eller tilslutning til offentlig kloak. Omkostningerne vil beløbe sig til i størrelses­ordenen 25-40 mio. kr. som vil skulle afholdes af den enkelte ejer eller af spildevands­forsyningsselskabet. De vil kunne opkræve tilslutnings- og driftsbidrag hos ejeren.

Der peges på at det væsentlige i indsatsen må være at vandløbskvaliteten forbedres ved indsats over for de ejendomme, der påviseligt forurener vandløbene. Desuden peges der på at der ligger et meget stort arbejde i at finde frem til de ejendomme der forurener. Det kan derfor være nødvendigt at udstrække indsatsen over flere planperioder.

 

Flere af Natura2000 planerne indeholder retningslinjer om bekæmpelse af invasive arter. Kommunen opfordrer staten til at lave nye bekendtgørelser, der giver mulighed for bekæmpelse af invasive arter også uden for Natura2000-områderne. En indsats kun rettet mod Natura2000 vil være utilstrækkelig.

Udkast til det samlede høringssvar foreligger som bilag til dagsordenen.

 

Der kan findes yderligere oplysninger om Vand- og Natura2000-planerne på www.naturstyrelsen.dk.

Økonomiske konsekvenser

Høringssvaret omfatter alene kommunens bemærkninger til planerne. Det indeholder ikke en redegørelse for konsekvenserne for kommunens administration og drift, herunder økonomiske konse­kvenser af planerne. Det skyldes at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastslå konsekvenserne.

Arbejdet med den kommunale handleplan i 2011-2012 anslås at ville kræve ½-1 årsværk samt udgifter til konsulentbistand, ca. 700.000 kr.

Omkostningerne til gennemførelsen af handleplanen fra 2012-2015 er vanskelige at beregne, før vi kender de statslige krav til indsatser og der er udarbejdet en handleplan. For Bornholms Regionskommunes vedkommende kan indsatsen løseligt anslås til 2-10 mio. kr.

I høringssvaret opfordres der til at de kommende tilskudsordninger under landdistrikts­programmet m.v. tager højde for de øgede forpligtelser for kommunerne som planerne medfører.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2011

1.
Bornholms Regionskommunes bidrag til idefasen om vand- og naturplaner. (DOC)

2.
Høringsbidrag til Vand- og Natura2000planer - januar 2011. (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Henvendelse fra Byforeningen Svaneke Venner om Oluf Høst maleri

82.05.00P27-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget (D)

Resumé

Borgmesteren har modtaget henvendelse fra Byforeningen Svaneke Venner om Oluf Høst maleri.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte deponeringen af billedet på Bornholms Kunstmuseum.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

              at deponeringen af Oluf Høst maleri drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Fastholder deponeringsaftalen med Bornholms Kunstmuseum.

 

Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget henvendelse fra Byforeningen Svaneke Venner om at revurdere deponeringsaftale for kunstværket ”Bognemark henimod aften”, Oluf Høst.

Byforeningen argumenterer for at maleren har foræret maleriet til Svanekes borgere i forbindelse med, at han blev udnævnt til æresborger i byen og at maleriet derfor hører hjemme i Svaneke.

 

Maleriet er ejet af Bornholms Regionskommune og blev i 2003 deponeret på Bornholms Kunstmuseum, hvor den fulde brugs- og disponeringsret over kunstværket blev overdraget til museet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 12. september 2006 at regionskommunen deponerede maleriet af Oluf Høst, ”Bognemark henimod aften” på Bornholms Kunstmuseum uden tidsbegrænsning.

 

Tidligere borgmester, Bjarne Kristiansen, modtog henvendelse fra byforeningen i 2007 og henviste i brev af den 17. september 2007 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning og fastholdt at deponeringsaftalen stod ved magt. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. februar 2011

1.
Deponeringsaftale (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

19

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Har holdt det første indledende møde med Hasle by om de kommunale bygninger i Hasle.

Den 16. februar 2011 sættes der fokus på trivsel og sundhed blandt medarbejderne i regionskommunen.


 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

09-02-2011

20

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2011:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt