Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
16-02-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2011
  åbent 3 Fokusopfølgning pr. 31. december 2010
  åbent 4 Ny økonomistyring i BRK
  åbent 5 Økonomiske vilkår - drøftelse
  åbent 6 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2010
  åbent 7 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - nye vilkår for gennemførelsen af byggeriet.
  åbent 8 Kommisorium - facilitetsundersøgelse
  åbent 9 Anlægsbevilling - selvejende idrætshaller
  åbent 10 Objektiv sagsbehandling (Udbetaling Danmark)
  åbent 11 Bornholms kulturuge 2011
  åbent 12 Indstilling af regionale udviklingsmidler for 2011
  åbent 13 Ansøgning om tilskud til kulturvækst baseret på Bornholms kulturelle og kreative potentialer
  åbent 14 Orientering om ny erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014
  åbent 15 Nyudpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 16 Orientering fra formanden
  åbent 17 Eventuelt
  lukket 101 Valg af tilbudsgivere
  lukket 102 Salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

1

 

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 102 udgår og der er fremsendt nogle redaktionelle ændringer til pkt. 7.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (245,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (287,8 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. januar 2011 (186,5 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. januar 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 245,4 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen er steget med 46,3 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. december 2010. Stigningen skyldes hovedsagelig borgernes indbetaling af halvårlige ejendomsskatter i januar måned, men stigningen i januar 2011 er dog mindre end stigningen i januar 2010.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er stigende i januar 2011, da den faktiske kassebeholdning i januar 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i januar 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 186,5 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2010 til 2011, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 blev skønnet til ca. 65 mio. kr., opgøres først endeligt i april måned og er derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede kassebeholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 15,7 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Fokusopfølgning pr. 31. december 2010

00.30.10Ø09-0086

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der gøres opmærksom på at bogføringen for regnskabsåret 2010 endnu ikke er afsluttet. Forbrugstallene pr. december 2010 (opgjort pr. 31. januar 2011) er derfor kun at betragte som foreløbige.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Driftsoversigt pr. december 2010 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. december 2010 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. december 2010 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. december 2010 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. december 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ny økonomistyring i BRK

00.15.10P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af præsentationen den 19. januar 2011 til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Der er i tilknytning til behandlingen udarbejdede to notater omhandlende overførselsadgang og Ledelsesinformationssystem (LIS) 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller notatet til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indarbejdes i notatet, hvorefter sagen genoptages på udvalgets næste møde.

 

Sagsfremstilling

Notat om ny økonomistyring blev præsenteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2011, jf. bilag 1.

 

En række udefrakommende faktorer, herunder finanskrisen, den stadigt strammere centrale styring af kommunerne og Bornholms konstant ringere rammevilkår, har nødvendiggjort de ændringer af regionskommunens styring, som er beskrevet i økonomistyringsnotatet.

Formålet er på den ene side at implementere en strammere styring af regionskommunens økonomi, og på den anden side at styrke ledelsesinformationen og hermed sikre både et politisk og ledelsesmæssigt overblik over sammenhængen mellem de leverede ydelser og forbrugte ressourcer

 

I forbindelsen med udarbejdelsen af notatet har der været ført drøftelser med virksomhedslederne på en ledertemadag den 17. januar. Efterfølgende er der nedsat en styregruppe under ledelse af økonomidirektøren med deltagelse af områdecheferne, tre virksomhedsledere og stabscheferne for Løn og Personale samt Økonomi og Analyse. Målet for denne styregruppe er at kvalificere input til Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling, samt sikre den efterfølgende implementering af tiltag.

 

Styregruppen er enig i behovet for at revidere de nuværende elementer i styringen og har udarbejdet bilag til økonomistyringsnotatet. Det drejer sig om bilag vedrørende Ledelsesinformationssystem (LIS), og overførselsadgang. Derudover arbejder styregruppen videre med udarbejdelsen af de administrative aftaler, som skal understøtte mål- og rammestyringen.   

 

De centrale elementer i økonomistyringsnotatet udgøres af følgende:

 

1.     Ændret bevillingsniveau

Bevillingsniveauændringen er gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011

 

2.     Ændret aftalestyring.

For at imødekomme det politiske ønske om at forenkle aftalekonceptet beskriver notatet en omlæggelse af aftalekonceptet i retning mod indgåelse af administrative virksomheds-/lederaftaler. Dette under fortsat hensyntagen til de politiske ønsker om rammestyring(overholdelse) og målopfyldelse.

  

Styregruppen anerkender, at en ændring af aftalekonceptet omfatter en politisk fastsættelse af mål og rammer, som tænkes udmøntet gennem underliggende administrativt fastsatte aftaler. Dermed bliver udformningen af aftalerne rent administrative. De politiske mål og rammer vil indgå som centrale elementer i udmøntningen af de administrative aftaler.

 

3. Overførselsadgang

Af notatet fremgår en model 1, som i forlængelse af styregruppens behandling er suppleret med en mere rummelig model 2, hvilket fremgår af bilag 2. Det er samtidig styregruppens anbefaling, at model 2 indgår i udmøntningen af notatet om ny økonomistyring i Bornholms Regionskommune. 

 

Baggrunden for ændret overførselsadgang skal bl.a. ses i lyset af den trængte økonomi og regeringens sanktioner ved overskridelser af de enkelte kommuners budgetter. Det betyder, at hvis en virksomhed i BRK har budgetoverskridelse, skal dette holdes inden for rammen for at undgå sanktion. Regeringen har udmeldt at 60 pct. af eventuelle overskridelser i de kommunale budgetter, vil blive modregnet i den enkelte kommunes bloktilskud, mens de resterende 40 pct. vil ske gennem en generel regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne.  

 

4. Ledelsesinformation

Styregruppen forudsætter, at en strammere styring bl.a. skal ske gennem – og understøttes af en videreudviklet ledelsesinformation – se bilag 3. Heraf fremgår det, at status på arbejdet er, at der er udarbejdet kravspecifikation, og at der i forlængelse af dette vil blive indhentet tilbud fra relevante leverandører. I forlængelse af dette vil en sag om tilvejebringelse af finansiering blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

5. Organisation

En eventuel ændring i organisationen af økonomistyringsopgaven afventer en behandling af notatets øvrige elementer. En sådan organisationsændring vil blive forelagt ØKE. Ændringen omfatter en revurdering af den nuværende organisering af økonomistyringsopgaven, med hensyn til placering af opgaver, regler for kontering, procedurer for opfølgning mv.    

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Bilag 2: Forslag til overførselsadgang (DOC)

2.
Bilag 1: Økonomistyring i Bornholms Regionskommune (PDF)

3.
Bilag 3: Ledelsesinformation (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Økonomiske vilkår - drøftelse

00.30.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af en række forhold drøftes kommunens økonomiske vilkår. Det gøres specielt i forhold til kommunens likviditet og investeringer og økonomiske målsætninger, sammenholdt med kommunens status som særligt vanskelig stillet kommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at udvalget tager en indledende principiel drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Drøftet. Der udarbejdes et oplæg på baggrund af de fremkomne bemærkninger og sagen genoptages på næste møde.

 

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for udvalgets drøftelse er følgende fire forhold:

Bornholms Regionskommune har pt. en relativt god likviditet.

Bornholms Regionskommune har gennem de sidste mange år haft et ekstremt lavt anlægsbudget.

Bornholms Regionskommune har status som særlig vanskeligt stillet kommune

Bornholms Regionskommune økonomiske mål i politik for økonomi.

 

Likviditet

Ultimo 2010 har kommunen en likviditet inkl. deponeringer på 199 mio. kr. og en gennemsnitligt likviditet for de senest 365 dage på 281 mio. kr. Dette svarer til ca. 4.700 kr. hhv. 6.700 kr. pr. indbygger. Ultimo 2009 lå niveauet i Bornholms Regionskommune iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal ca. 25 pct. over landsgennemsnittet, idet der i 2010 har været en markant stigning i de likvide beholdninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetlægningerne siden 2007 har en målsætning om at udarbejde et budget i balance. Dette udgør sammen med en stram budgetstyring grundlaget for den positive udvikling i kassebeholdningen. Desuden er budgetoverførslerne på såvel drifts- som anlægssiden medvirkende til en ”opsparing”. Hertil kommer andre forskydninger hvor likviditeten på et tidspunkt skal op af kassen igen, specielt i forhold til beskæftigelsestilskuddet.

 

Anlæg

Kommunens skattefinansierede anlægsbudget, dvs. ekskl. forsyningsvirksomhed og plejeboliger, har gennem mange år været et lavt prioriteret område. Kommunalbestyrelsens fokus på balance i budgettet har betydet, at driftsbudgettet har haft den store opmærksomhed, mens anlægsprojekter ud over de faste puljer i reglen kun er blevet afsat for det aktuelle budgetår.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2007 tilsluttet sig en indstilling fra Direktionen om, at virksomhederne i samarbejde med Økonomi og Analyse ved større investeringer skal vurdere, om investeringen kan betegnes som et anlæg. Dette er et led i styringen af det samlede driftsbudget, hvor større investeringer, der ikke er budgetlagt, vil være medvirkende til budgetoverskridelser på driften. Overholdelsen af driftsbudgettet har været og er fortsat en af betingelserne i udviklingsaftalen, og budgetoverholdelse på driftsbudgettet, nærmere serviceudgifterne, er yderligere aktualiseret med det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. på landsplan, som nu også kræver overholdelse af driftsbudgettet både på landsplan og i den enkelte kommune. Anlægsbudgettet er ikke underlagt lignende sanktionsmuligheder fra centralt hold.

 

Økonomiske mål i politik for økonomi

Bornholms Regionskommune opererer med økonomiske mål i politik for økonomi, som har indflydelse på den strategiske planlægning af budgettet.

 

Det drejer sig om følgende 

·         Den langsigtede økonomiske planlægning skal skabe størst mulig handlefrihed for kommunalbestyrelsen.

·         Den ordinære drift på det skattefinansierede område skal have en finansieret kvalitet, der kan måle sig med det øvrige Danmark

·         Resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område skal muliggøre finansiering af den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Dette omfatter nye driftsaktiviteter, omstillings- og udviklingsprojekter, anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres, afvikling af gæld, styrkelse af kassebeholdningen, samt imødegåelse af uforudsete udgifter. Det kortfristede mål for driftsoverskuddets størrelse fastsættes til minimum 50 mio. kr. i 2010, men på sigt bør driftsoverskuddet størrelse forøges til minimum 120 mio. kr.

·         I forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes en særskilt pulje, der reserveres til udvikling, omprioriteringer m.v. Målet er, at der afsættes en pulje på 15 mio. kr. i 2010. Puljen ønskes på længere sigt forøget til 50 mio. kr.

·         Der udarbejdes en flerårlig investeringsplan, der underbygger den regionale udviklingsplan (RUP’en). Fra 2011 opereres der med et årligt anlægsbudget på 80 mio. kr. 

·         Regionskommunen skal – betragtet over en fireårig periode – altid afdrage mere gæld, end der optages (lån til boliger dog undtaget).

·         Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og robusthed over for ændringer i forudsætningerne for den økonomiske planlægning (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag mv.). Likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage) skal udgøre mindst 100 mio. kr.

·         Tillægsbevillinger gives som udgangspunkt kun, hvis der samtidig anvises finansiering inden for eget område. Tillægsbevillinger affødt af ændrede budgetforudsætninger kan bevilges, såfremt finansieringsmulighed ikke findes inden for eget budgetområde.

·         Optagelse af lån og engangsindtægter anvendes ikke til finansiering af den løbende drift.

 

 

 

 

Vanskeligt stillet kommune

Bornholms Regionskommune har status som særlig vanskeligt stillet kommune. Udligningsloven opererer i relation til Bornholm med to begreber; ”ugunstigt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet” og ”ugunstigt stillede kommuner”.

En ugunstigt stillet kommune er en kommune, hvor forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter pr. indbygger, det strukturelle underskud, overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Bornholms Regionskommunes strukturelle underskud pr. indbygger udgør ca. 43 pct. i budget 2011.

En særligt vanskeligt stillet kommune er ikke defineret i udligningsloven eller i bemærkningerne til loven. Tilskud tildeles efter ansøgning, og det er ministeriet der fordeler tilskuddet efter (individuel) vurdering. Det er temmelig uklart, hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen. Det fremgår dog af bemærkninger til udligningsloven, at kommuner der opfylder følgende fem kriterier har mulighed for at indgå flerårige udviklingsaftaler:

Kommuner med væsentligt højere nettoudgifter til forsørgelse end landsgennemsnittet.

Kommuner med en væsentligt højere bruttoudgifter til førtidspensioner end landsgennemsnittet.

Kommuner med en væsentligt højere andel af fuldtidsledige end landsgennemsnittet.

Kommuner med et væsentligt fald i befolkningstallet over de seneste 5 år.

Kommuner med et samlet højt beskatningsniveau.

Bornholms Regionskommune opfylder som bekendt alle fem kriterier.

 

Med udgangspunkt i ovenstående fire forhold og Økonomiudvalgets drøftelser, vil sagen på ny undergå behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for en forelæggelse i kommunalbestyrelsen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2010

00.34.00Ø20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2010 jf. forudsætningerne i budget 2010 og 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der optages et lån på 16,35 mio. kr.,

at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 16,35 mio. kr.,

at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

 

Det er i budget 2010 og 2011 forudsat, at der optages generelle lån på henholdsvis 11 mio. kr. og 10 mio. kr., idet der heraf er optaget et lån på 3,37 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2009.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelsens regler om, hvad der kan optages lån til, samt de evt. dispensationer der er givet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

For at kunne optage lån som forudsat i budgettet er det nødvendigt at udnytte lånerammen for 2010 fuldt ud. I henhold til lånebekendtgørelsen skal lån, der optages på baggrund af lånerammen for 2010, optages senest den 31. marts 2011.

Økonomi og Analyse har opgjort den samlede låneramme for 2010 til 16,35 mio. kr. inkl. udnyttelse af meddelte dispensationer fra lånerammen i 2010 og udnyttelse af en generel låneadgang jf. økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2011.

Efter optagelse af dette lån resterer der for budget 2011 optagelse af lån på 1,28 mio. kr., som optages i marts 2012 på baggrund af lånerammen for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - nye vilkår for gennemførelsen af byggeriet.

82.06.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens beslutning af 16. december 2010 om godkendelse af Skema A for Plejecenter Snorrebakken 2. etape for 60 nye plejecenterboliger med tilhørende servicearealer annulleres og der udarbejdes samtidig et nyt grundlag incl. et nyt Skema A for etablering af det nye plejecenter.

Plejecenter Snorrebakken 2. etape gennemføres efter en ny proces- og tidsplan og som bl.a. forudsætter at byggeriet udbydes i EU-fagentreprise.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

-      at Plejecenter Snorrebakken 2. etape gennemføres på baggrund af den beskrevne proces- og tidsplan og at byggeriet udbydes i EU-fagentreprise.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for Plejecenter Snorrebakken 2. etape den 16. december 2010 og som derved dannede grundlaget for opførelsen af 60 nye plejecenter boliger med tilhørende servicearealer. Baggrunden var et ønske om at skabe de bedste rammer for demente på Bornholm med særlige behov og erstatte de bo- og opholdstilbud, der findes i dag på Slottet, på plejecentrere i Aarsdale og i Nylars.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2011 ved behandling af punktet om Plejecenter Snorrebakken 2. etape vedr. valg af udbudsform samt udbud af rollen som bygherrerådgiver, at Plejecenter Snorrebakken 2. etape skulle udbydes i fagentreprise.

 

På den baggrund blev udgangspunktet et andet og tidshorisonten for at afholde licitationen inden den fastsatte frist 16. september 2011 ansås for urealistisk. Der skulle gennemføres et EU-udbud forinden om valg af en totalrådgiver (arkitekt- og ingeniørvirksomhed), som bl.a. skal stå for projekteringen af det projekt, som kommunens organisation (Byggeudvalg, Styregruppe og Følgegruppe) kan anbefale udbudt i EU-fagentreprise.

Plejecenter Snorrebakken 2. etape gennemføres ved en ny proces- og tidsplan samt ved en ændret økonomisk forudsætning, som begge beskrives og kortlægges i den videre sagsfremstilling og under økonomiske konsekvenser.

Proces- og tidsplan (tidsplan vedlægges som bilag):

Byggeudvalget og Styregruppen præsenteres den 25. februar 2010 for et oplæg til proces- og tidsplan samt et oplæg til en organisation for at kvalificere de ønsker og krav, der stilles til Plejecenter Snorrebakken 2. etape, der målrettes demente med særlige behov.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med områdechef for Social og Sundhed som formand, berørte ledere, teamledere og medarbejdere, demens koordinator samt projektleder.

Projektlederens ansættelsesforhold forlænges i forhold til de igangværende projekter (Nexøhuset, Aabo, Nørremøllecentret, Snorrebakken 1. etape samt 25 boliger til socialpsykiatrien) som forventes afsluttet 1. september 2012 til sommeren 2014, hvor Snorrebakken 2. etape samt de øvrige projekter (Sønderbo, Toftegården og Slottet) forventes afsluttet (organisationsdiagram vedlægges som bilag).

Derudover knyttes en ekstern faglig og en ekstern økonomisk rådgiver, der medvirker og sikrer opgaven og udbuddet af projektopgaven i EU-udbud i totalrådgivning og som i første omgang prækvalificeres ved annoncering den 8. marts 2011.

Herefter udvælges de totalrådgiverne, som skal konkurrere om at løse opgaven med projektering af 2. etape og udvælgelsen sker i perioden 11. april til 15. april 2011.

I den mellemliggende periode udarbejdes et byggeprogram evt. som et oplæg til en projektkonkurrence, der kan danne grundlag for den konkurrence, som de prækvalificerede og udvalgte totalrådgivere kan konkurrere på baggrund af.

Byggeprogrammet og den nævnte projektkonkurrence udarbejdes af arbejdsgruppen i samarbejde med de eksterne faglige og økonomiske rådgivere og præsenteres for Styregruppe og byggeudvalget til godkendelse inden det sendes ud til totalrådgiverne.

Materialet sendes til totalrådgiveren i begyndelsen af maj måned og de skal mindst have 40 dage til at komme med deres udarbejde konkurrenceoplæg sidst i juni måned 2011.

Herefter vurderes forslagene og Byggeudvalget tager endelig stilling og udpeger den vindende totalrådgiver i begyndelsen af juli måned. Herefter vil der være en stand still periode på 10 dage inden at den udpegede totalrådgiver kan påbegynde projekteringsarbejdet.

Totalrådgiveren kan i gangsætte projekteringen den 1. august 2011.

Totalrådgiveren gennemfører projekteringen i samarbejde med kommunens nedsatte organisation med projektlederen som bindeled. Projekteringen af Plejecenter Snorrebakken 2. etape i perioden august til december 2011 og samtidig fremsendes skema A til Kommunalbestyrelsens godkendelse i september måned.

Sideløbende med projekteringen gennemføres en prækvalificering af fagentreprise entreprenørerne i EU og som sikrer, at de prækvalificerede kan gennemføre projekterne.

Der skal ske en udvælgelse af prækvalificerede entreprenører, som skal deltage i det endelige udbud.

Plejecenter Snorrebakken 2. etape udbydes i EU-fagentreprise i begyndelsen af december 2011 og de bydende har frist til den 11. januar 2012 at komme med deres fagentreprisebud.

Totalrådgiveren samler op på fagentreprisebuddene midt i januar måned 2012 og der indgås kontrakter i slutningen af januar måned med de vindende entreprenører.

Skema B godkendes i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2012.

Byggeriet påbegyndes den 1. april 2012 og forventes afsluttet den 1. november 2013 og tilsynet med byggeriet kan enten foregå med en aftale med totalrådgiveren, som skal have en organisation på byggepladsen eller via en ny selvstændig kommunal byggeplads tilsynsenhed.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske omkostninger er fortsat 101.503.020 kr. incl. moms for etableringen af Plejecenter Snorrebakken 2 etape som omfatter 60 nye plejecenterboliger med tilhørende servicearealer. Den samlede anskaffelsessum indeholder samtidig en merpris for energiklasse 2015 på 2.000.000 kr.

Forudsætningerne for huslejerne størrelser er fortsat de samme og derved forventes den månedlige husleje for den enkelte lejer at blive 5.856 kr.

Kommunens udgift forøges da grundkapitaludgiften er fastsat til 14 % for 2011 mod den nedsatte grundkapitaludgift i 2010, som var fastsat til 7 %. Merudgiften er på 6.684.871 kr.

Den samlede finansiering af boligdelen sker på følgende vilkår (incl. moms):

Realkredit med ydelsesstøtte 84 %:                                                             80.218.454 kr.

Kommunens grundkapital 14 %:                                                                   13.369.742 kr.

Beboerindskud 2 %:                                                                                   1.909.963 kr.

I alt                                                                                                       95.498.159 kr.

Energiklasse 2015 (Realkredit uden ydelsesstøtte samt beboerindskud)                2.000.000 kr.

Udgifter til servicearealer (incl. moms):                                                          4.004.861 kr.

Den samlede anlægsbevilling:                                                                            101.503.020 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Tidsplan (DOCX)

2.
Organisationsdiagram (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Kommissorium - facilitetsundersøgelse

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

3

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

8

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (beslutter)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. januar 2011, at et kommissorium for facilitetsanalysen forelægges til godkendelse i februar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      Forslag til kommissorium fremlægges/drøftes på mødet og videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Sætningen "så resultatet kan indgå i processen for budget 2012" under tidsplan i kommissorium slettes.

Tilbud fra Syddansk Universitet anbefales godkendt. Dog skal den demografiske udvikling indgå som en del af projektet. Afleveringsfristen er 1. juni 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En arbejdsgruppe bestående af formændene for Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd har drøftet oplæg til et kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilbud fra Syddansk Universitet på løsning af opgaven tilføjet til mødet 8. februar 2011.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2011

1.
Forslag til kommisorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2011

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

3

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

9

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

De selvejende idrætshaller har de senere år fremsendt forslag til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget om igangsætning af anlægsopgaver i hallerne. Det blev aftalt på dialogmødet med hallerne 12. januar 2011, at hallerne igen i år skal fremsende forslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 786.322 kr. fordelt på nedenstående anlægsopgaver i selvejende idrætshaller.

2.      at tillægsbevillingerne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller med 786.322 kr.

3.      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller overføres til renoveringspuljen til selvejende haller.

4.      at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Anbefales - undtagen anlægsbevillingen til Nordlandshallen, som skal undersøges nærmere.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

De selvejende idrætshaller på Bornholm foreslår, at følgende anlægsopgaver igangsættes i hallerne i 2011:

 

Opgave

Anlægssum ekskl. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne
Udskiftning af vindues- og dørparti i den nordlige facade på hal A

131.244

158.125

Nyvestcenteret
Udskiftning af tagplader inkl. isolering

Diverse indvendige renoveringer
(40.800 / 33.864 inkl./ekskl. moms)

Røgalarmer i hallen
(16.869 / 14.001 inkl./ekskl. moms)

Lakering af halgulv
(56.250 / 46.687,50 inkl./ekskl. moms)

 


177.413


213.750

Nexøhallen
Handicapindretning (indvendig rampe og automatiske døre) Anlægssum udgør 223.000, men hallen har tilsagn fra fonde på 67.000 kroner

129.480

156.000

Østermariehallen
Nedtagning af skorsten og opbygning af en ny

70.550

85.000

Nordlandshallen
Fase 2 energiprojekt: Udskiftning af oliefyr og –tank med biobrændselsanlæg
(550.000 / 456.600 inkl./ekskl. moms)

Nyt paptag over indgang, mødelokaler m.v.
(381.250 / 316.437,50 inkl./ekskl. moms)

Renovering af nordgavlen
 259.375
 312.500

DGI-hallen

Renovering af indvendige gavle (træbetonplader)

 

18.260

 

22.000

Poulskerhallen
Afstår fra anlægsønsker i denne omgang.

 

 

I alt

786.322

947.375

Under Nyvestcenteret og Nordlandshallen er anført anlægsønsker, som ikke foreslås bevilget, idet disse opgaver ikke kan udføres indenfor den afsatte pulje til selvejende haller. Såfremt disse opgaver skal imødekommes, skal de finansieres af andre anlægspuljer.


Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er der afsat følgende puljer til anlægsopgaver på idræts- og fritidsområdet:

 

                                                                                                Korrigeret budget 2011:

Pulje til anlægsønsker
Til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

516.800 kr.

Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.

944.359 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.

Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Ikke-disponerede midler i 2010, som forventes tilbageført til puljen

785.200 kr.

 

 30.078 kr.

Svømmehal

Pulje afsat til at sikre gode svømmefaciliteter på Bornholm i fremtiden.

13.500.000 kr.

 

Tillægsbevillingerne på i alt 786.322 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller, som pt. udgør 785.200 kr.

Puljens korrigerede rådighedsbeløb, efter budgetoverførsler fra 2010, vil kunne finansiere tillægsbevillingerne, idet der som anført forventes overført udisponerede midler for ca. 30.000 kr. til puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Tilføjet til behandlingen 8. februar 2011:

Ifølge Bornholms Forsyning er der et fjernvarmeprojekt på vej i Østermarie. Forsyningen forventer at kontakte varmekunderne i området i løbet af 2011, og såfremt der kan opnås tilfredsstillende tilslutning, vil etablering af fjernvarme kunne igangsættes – ultimo 2011 eller i 2012. Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning, gennemføres projektet ikke.

Bornholms Forsyning anfører, at de meget gerne vil have områdets ”storforbrugere” med i projektet, og i den forbindelse også vil kontakte Østermariehallen.

Inspektøren i Østermariehallen anfører, at deres skorsten er frostskadet, hvilket betyder, at der trænger vand ind i murværket. Udskiftet skorstenen ikke, vil der hurtigt opstå frost-/vandskader, som vil kræve reparation af murværket.

Endelig anfører inspektøren, at hallen har et pillefyr, som er både økonomisk- og miljøvenligt. Østermariehallen er på den baggrund ikke sikker på, at det vil være fordelagtigt for dem, at tilslutte sig til fjernvarme.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2011

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Objektiv sagsbehandling (Udbetaling Danmark)

00.01.00Ø00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

I december blev lovgivningen vedr. Udbetaling Danmark vedtaget i Folketinget. Det er dermed besluttet, at opgaver vedr. folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser overdrages fra kommunerne til ATP i november 2012.

 

Disse opgaver løses i dag samlet i Borgercenteret. Der er mange fordele ved den nuværende opgavevaretagelse, og der er udfordringer ved den fremtidige opgavevaretagelse, således mellem ATP og kommunerne, og set fra et borgerperspektiv i forhold til serviceniveauet.

 

Borgercenterchefen har udarbejdet nedenstående oplæg om problemstillingerne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse anbefaler, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter Borgercenterchefens oplæg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Borgercenterchefens oplæg blev taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I december blev lovgivningen vedr. Udbetaling Danmark vedtaget i Folketinget. Det er dermed besluttet, at opgaver vedr. folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser overdrages fra kommunerne til ATP i november 2012.

 

Baggrunden for overdragelsen er en ressourceundersøgelse, gennemført af Deloitte, der viser et effektiviseringspotentiale på 300 mio. kr. årligt ved en samling af opgaverne i fem centre. ATP opretter derfor fem centre i Haderslev, Holstebro, Frederikshavn, Hillerød og i Vordingborg, som er det center Bornholm tilknyttes.

 

 

Nuværende opgavevaretagelse

På Bornholm løses opgaverne i dag samlet i Borgercenteret. Der er mange fordele ved den nuværende opgavevaretagelse, især fælles støttefunktioner, tættere samarbejde mellem de kommunale ydelsesområder i Borgercenteret og øvrige kommunale virksomheder. Det giver gode forudsætninger for en samlet og tilgængelig service for borgerne. Fordelene ved den lokale opgavevaretagelse dækker endvidere et godt og ukompliceret samarbejde med Psykiatrisk Center, Hospital, Politi, Kriminalforsorgen mv.

 

 

Fremtidig opgavevaretagelse

Der er udfordringer ved den fremtidige opgavevaretagelse, især set fra et borgerperspektiv, hvor en type af henvendelser skal gå til et ATP-center og andre henvendelser skal gå til kommunen. For sagsbehandlingen får det også stor betydning, at ansvaret for sagsbehandlingen er opdelt i to enheder. Ved komplicerede sager, fx hvis et ægtepar modtager flere forskellige ydelser, vil der være dele af sagsbehandlingen som skal håndteres af to forskellige enheder.

 

Opgavesnittet, dvs. opdelingen af opgaver mellem kommunen og ATP er næsten på plads, men der udestår stadig en række detaljer. Hertil kommer, at det endnu ikke er afklaret hvilke/t IT-system der skal understøtte de nye arbejdsgange og hvordan der skal gives adgang på tværs af de to enheder.

 

Opgavesnittet beskriver, som tidligere aftalt mellem KL og regeringen, at ca. 25 % af opgaverne på de nævnte områder skal løses i kommunerne. Det drejer sig om den del af sagsbehandlingen, der ikke afgøres på baggrund af objektive kriterier (fx alder, indkomst og samlivsstatus). Det vil sige, at komplekse sager, administrationssager og ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde stadig skal varetages i kommunen. Det er med andre ord de enkle og ukomplicerede sager der flyttes til ATP, mens de sammensatte og komplicerede sager bliver tilbage i kommunen.

 

 

Konsekvenser for serviceniveau

Uanset hvilken af de tre nedenfor under afsnittet økonomiske konsekvenser nævnte alternative ressourcefordelingsmodeller der vælges, er der en risiko for at det bliver til ugunst for Bornholms Regionskommune. Især fordi Bornholms Regionskommune ud fra disse beregninger allerede er tæt på at være så effektiv, som det forudsættes at ATP bliver efter en årrække. Derfor vil løsningen sandsynligvis betyde et markant ringere serviceniveau for de rigtig mange berørte borgere på Bornholm, hvis ikke der tilføres yderligere ressourcer til opgaven.

 

Erfaringerne med opgavesnit af denne karakter er kendt fra SKAT, hvor mange borgere foretrækker personlig betjening og derfor bruger kommunerne mere tid på opgaven end antaget i forbindelse med den planlagte ressourcefordeling. I forhold til opgaverne der er omfattet af Udbetaling Danmark, forventes dette i endnu højere grad, fordi der ofte er tale om forholdsvis svage borgere.

 

 

Overdragelsesproces

Processen frem mod 2012 er fint beskrevet og rummer en række elementer omkring det fremtidige samarbejde og håndteringen af medarbejderne i processen. Sagen er endvidere drøftet med HR-udvikling, for at sikre korrekt håndtering af de forskellige typer af medarbejdergrupper i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. 

 

Procesguiden for processen er udarbejdet i samarbejde med KL og ATP, hvori tidsfrister mv. er fastlagt. Borgercenteret følger denne guide og inddrager MED-udvalget, for at sikre overholdelse af de personalejuridiske regler og personalepolitiske aftaler.

 

Borgercenterets flade organisering gør, at der ikke er ledere som skal overdrages til ATP, men der gælder særlige forhold for både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte.

 

Tjenestemandsansatte kan ikke overdrages mod sin vilje, men kan frivilligt overføres til staten, for herefter at blive udlånt til ATP. Såfremt den tjenestemandsansatte ikke ønsker overførsel, skal Bornholms Regionskommune tilbyde en anden passende stilling i organisationen.

 

Overenskomstansatte kan overdrages til ATP uden hindringer, såfremt de 50 % af deres arbejdstid beskæftiger sig med de nævnte opgaver, hvilket gør sig gældende for alle de berørte medarbejdere i Borgercenteret. Såfremt de overenskomstansatte ikke er interesseret i en overdragelse, kan de efter overdragelsen vælge at lade sig opsige af ATP pga. væsentlige vilkårsændringer. Alle medarbejdere i Borgercenteret har pga. afstanden til Vordingborg denne mulighed.

 

Borgercenteret arbejder i samarbejde med Løn og Personale på en løsning, hvor medarbejderne gives fortrinsret til andre ledige stillinger i BRK.

 

Udfordringer

Processen herover er på den ene side meget klar, men på den anden side er der i forhold til indholdet stadig en række ubesvarede spørgsmål omkring ressourcefordelingen og den fremtidige afregning til ATP. Det kan derfor risikere at blive en økonomisk udfordring for BRK, at skulle overdrage både opgaven og medarbejdere til ATP, samt sikre den videre håndtering af de beregnede 25 % af opgaverne, som bliver tilbage i BRK.

 

I Borgercenteret er der på vegne af især de svage borgere stor bekymring ved den fremtidige opgaveløsning. Bl.a. fordi mange af disse borgere har en kombination af problemer, som fx misbrug og psykiske problemer, hvorfor de er meget afhængige af en så enkel administration som muligt. Det forudses derfor, at der skal bruges en del tid på koordinering mellem kommunen og ATP, for at sikre administrative løsninger, der tilgodeser borgernes behov. En vigtig opgave, der er tvivl om der reelt levnes tid til med de ovennævnte økonomiske forhold in mente.

 

Endelig er medarbejderne bekymrede om deres egen ansættelse og ønsker en afklaring på deres fremtidige ansættelsesforhold. Der er ingen af de berørte medarbejdere, der finder det attraktivt at flytte med til ATP’s nye center i Vordingborg. Sikker drift kan derfor risikere at blive en stor udfordring at præstere, i tiden frem mod november 2012 og i forbindelse med overgangsperioden pga. stor personaleudskiftning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ressourcefordeling, effektivisering og afregning

Der foreligger ingen opgørelse af ressourcefordelingen mellem ATP og kommunerne. Princippet for ressourcefordeling er, at ATP overtager ca. 75 % af hhv. opgaverne og medarbejderne, svarende til 1.500 årsværk.

 

Det betyder, at:

 

-          Kommunerne fra november 2012 skal betale ATP det samme for opgavevaretagelsen, som det de bruger af ressourcer på dette tidspunkt.

-          ATP over en to-treårig periode skal reducere omkostningerne med hvad der svarer til 500 årsværk.

-          Kommunerne skal herefter betale de faktiske (forventet lavere) omkostninger for ATP’s løsning af opgaverne.

-          Ressourcefordelingen ikke indgår i forhandlinger om bloktilskud eller andre gentagne forhandlinger mellem staten og kommunerne.

 

Udgangspunktet for beregningen af besparelsen på 300 mio. kr. er, at der i dag er ansat ca. 2.000 personer i kommunerne til at varetage opgaverne.

 

Ud fra en beregning af indbyggertal svarer det til, at der skal være beskæftiget 15,06 årsværk med opgaverne på Bornholm. Ud fra en beregning af antal borgere der modtager de nævnte ydelser svarer det til, at der skal være beskæftiget 17,67 årsværk med opgaverne. Ud fra en optælling af antal årsværk beskæftiget med opgaverne i Borgercenteret, er der 13,49 årsværk.

 

Det er opsummeret i tabellen herunder, hvor tre alternative ressourcefordelingsmetoder er angivet. De tre metoder er a) på baggrund af de faktuelle årsværk i Bornholms Regionskommune (Borgercenteret), b) på baggrund af indbyggertallet i kommunen og c) på baggrund af det antal sager der faktisk er i kommunen.

 

Opgaver i årsværk

I Borgercenteret

Kun indbyggertal

Demografi (sager)

Pension

8,1

9,04

12

Boligstøtte

3

3,35

3,406

Barsel

1

1,12

0,79

Familieydelse

1,39

1,56

1,47

Total

13,49

15,07

17,67

 

 

 

 

Overførsel ATP 75 %

10,12

11,30

13,25

Borgercenteret 25 %

3,37

3,77

4,42

 

 

 

 

Faktisk rest til Borgercenteret

3,37

2,19

0,24

Beregnet på baggrund af senest aktuelle tal i Statistikbanken, Danmarks Statistik.

 

Denne opsummering er relevant i forhold til opgavesnittet pr. november 2012, men også i forhold til den fremtidige afregning, hvor man kan forestille sig, at ATP fakturerer den enkelte kommune på baggrund af det antal sager de varetager for kommunen. Afregningsmetoden er ikke besluttet endnu.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning om tilskud til Bornholms Kulturuge 2011

24.00.00Ø39-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

07-02-2011

15

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Bornholms Kulturuge ansøger om 300.000 kroner af kulturpuljen til med­finansiering af Kulturugen 2011. Kulturugens samlede budget er på 1,2 mio. kroner.

Det er bestyrelsens mål, at andelen af udenøs gæster skal stige fra 19 % til 40 % i løbet af de næste 3 år. De udenøs gæster er særlig interessante idet disse bidrager til øget omsætning i turisterhvervet uden for højsæsonen. Konkret er det bestyrelsens målsætning, at turisterhvervs omsætning skal stige fra de nuværende 4 mio. kroner til 8 mio. kroner, som direkte afledt effekt af kulturugen i september.

Indstilling og beslutning

Sekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 300.000 kroner til medfinansiering af Bornholms Kulturuge 2011 af kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler.

 

Bornholms Vækstforum, 7. februar 2011, pkt. 15:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Kulturuge har med sit utraditionelle program appelleret til både fastboende og gæster i alle aldre og har således fungeret som et bornholmsk kulturelt fyrtårn siden 2001.

Kulturen begyndte som en offentligt finansieret begivenhed i regi af Bornholms Amt, men forrige år blev Kulturugen afviklet for 600.000 kr. der blev sponsoreret af hhv. Bornholmstrafikken (500.000 kr.) samt Sparekassen Bornholms Fond (100.000 kr.).

I anledning af det i år er 10 år siden den første kulturuge fandt sted, er det bestyrelsens ambition at rejse 1,1 mio. kr. til et særligt program af internationalt anerkendte kunstnere. Det er pt. lykkedes at rejse 800.000 kr. fra private investorer. Disse har dog betinget sig, at deres bidrag anvendes til arrangementer. Kulturugen har således en manko på 300.000 kroner til de nødvendige administrative opgaver som projektledelse, markedsføring og revision.

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at ansøgningen om støtte til Kulturugen vurderes at være i tråd med både erhvervs­udviklings­strategiens indsatsområde ”Bornholm som oplevelses-ø”, og med målsætningen om sæsonforlængende aktiviteter i kraft af afviklingen i uge 38 (september).

De ”hårde” målbare effekter af Kulturugen, vurderes at være: Øget døgnforbrug pr. besøgende, bidrag til økonomisk bæredygtige helårs-attraktioner, samt bevarelse og skabelse af nye attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien.

Økonomiske konsekvenser

Projektet ansøger om et engangsbeløb på op til 300.000 kroner af kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler. Der er ingen efterfølgende driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Som et supplement til Bornholms Kulturuge afholdes koncertrækken ”Udenfor sæsonen” der er møde mellem etablerede navne og yngre talenter inden for musik, sang og litteratur. Det er denne eksperimenterende konstellation, som Bornholms Kulturuge vil benytte sig af i dette års program.

 

Indtægter

Færgen (tidl. Bornholmstrafikken):       500.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond: (min.)     50.000 kr.

Bornholms Brand (skal bekræftes):       100.000 kr.

Brdr. Larsens Legat:                         150.000 kr.

I alt                                                        800.000 kr.

 

Udgifter

Tilskud til aktiviteter                         800.000 kr.

Projektledelse (løn + div.)                  150.000 kr.

Information (inkl. annoncer)               145.000 kr.

Revision                                             5.000 kr.

I alt                                                     1.100.000 kr.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. februar 2011

1.
Analyse af den kulturens samfundsøkonomiske effekt (PDF)

2.
Ansøgning (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Indstilling af regionale udviklingsmidler for 2011

24.10.00Ø36-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

07-02-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgettet for 2011 har Kommunalbestyrelsen foretaget en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler får Bornholms Vækstforum indstillingsret over 9.889.665 kr., hvilket er 76.077 kr. mere end i 2010.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at fordelingen af de puljemidler på 9.889.665 kr. som Vækstforum har indstillingsret over, godkendes. 

 

Bornholms Vækstforum, 7. februar 2011, pkt. 11:

Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at fordele de regionale udviklingsmidler i 2011 med kr. 1.029.000 til udvikling af uddannelsesområdet, kr. 514.500 til udvikling af kulturområdet, og kr. 8.346.165 i såkaldte "frie midler" til erhvervsudvikling.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune (BRK) får i 2011 i alt ca. 20,5 mio. kr. til regionale udviklingsopgaver. Beløbet kommer fra flg. to kilder: 16 mio. kr. i statstilskud via Region Hovedstaden (2,3 % af bloktilskuddet) og 4,5 mio. kr. som BRK’s andel (108,90 kr. pr. indbygger).

De regionale udviklingsopgaver dækker også initiativer inden for kollektiv trafik samt jordforurening og råstofområdet. Det er også herfra, BRK dækker udgifterne til driften af Vækstforum samt Vækstforumsekretariatet.

 

Fordelingen af de midler, som Vækstforum har indstillingsret over, foreslås fordelt efter samme model som i 2010:


                                                                                          2010             2011

     Pulje til udvikling af uddannelsesområdet                             1.029.000    1.029.000

     Pulje til kulturområdet                                       514.500       514.500

     ”Frie midler”                                                                  8.270.088    8.346.165

     Samlet pulje til Vækstforums indstilling                               9.813.588    9.889.665

 

Flere af midlerne i puljerne er allerede bundet i indgåede udviklingskontrakter med operatører og flerårige projekter.

 

Totale disponible puljer:

(inkl. overførsel fra tidligere år, fratrukket allerede disponerede midler, dog ikke fratrukket eventuelle indstillinger til dagens møde).

 

                                                                                                           2011

     Pulje til uddannelsesområdet inkl. overførsel fra tidl. år                            1.723.467

     Pulje til kulturområdet inkl. overførsel fra tidl. år                   1.963.300

     ”Frie midler”                                                                                    3.088.319

     I alt                                                                                              6.775.086

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ansøgning om tilskud til Kulturvækst baseret på Bornholms kulturelle og kreative potentialer

24.00.00Ø39-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

07-02-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Grønbechs Gård søger om medfinansiering på 500.000 kr. fra kulturpuljen under de regionale udviklingsmidler til projekt ”Kulturvækst baseret på Bornholms kulturelle og kreative potentialer”. Projektet omfatter ACAB’s 60 medlemmer, 20 afgangsstuderende på Danmarks Designhøjskole i Nexø, andre kreative aktører på Bornholm samt en række erhvervs- og turismevirksomheder. De bornholmske kreative og kulturelle aktører skal i projektet lære at udvikle og bruge deres kompetencer til gavn for egen vækst såvel som for erhvervs- og turismevirksomheder, der som led i deres udvikling kan have behov for kreative kompetencer og oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Dette understøttes af en bruger- og oplevelsesfokuseret IKT-platform.

Projektperioden er 1. marts 2011 – 30. marts 2013.

Arts and Craft Association Bornholm (ACAB) og Danmarks Designhøjskole (DKDS) er partnere i projektet.

Derudover vil Business Center Bornholm(BCB), Destination Bornholm (DB), Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) og det bornholmske klyngeprojekt blive inddrage i relevant omfang.

Grønbechs Gård har desuden ansøgt LAG Bornholm om medfinansiering på 500.000 kr. Ansøgningen har tidligere været behandlet af LAG Bornholms bestyrelse i en ikke-færdig form og den blev positivt modtaget. Ansøger blev opfordret til at færdiggøre den og skaffe dokumentation projektpartnernes deltagelse samt en fuld finansieringsplan. Dette foreligger nu og det kan derfor forventes, at LAG Bornholms bestyrelse vil indstille ansøgningen positivt.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at give projektet afslag, idet det vurderes, at der er overlap til eksisterende aktiviteter og services.

 

Bornholms Vækstforum, 7. februar 2011, pkt. 16:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at frigøre og kanalisere Bornholms kulturelle og kreative potentialer som vækstkilde for innovation, iværksætteri, uddannelse og teknologi.

Ideen til projektet kommer fra Europa-Kommissionens grønbog om frigørelse af kulturelle og kreative potentialer, som netop peger på, at der findes et stort potentiale for vækst og beskæftigelse i de kulturelle og kreative industrier (KKI’er). Grønbogen anviser konkrete måder at frigøre potentialerne på og dette projekt tager udgangspunkt i dem.

Projektet bygger desuden videre på erfaringerne fra de tidligere”fyrbøder”-projekter på Grønbechs Gård, som bl.a. har været medfinansieret af Vækstforum, og vil være med til at styrke Grønbechs Gård position som fyrtårn for bornholmsk kunsthåndværk.

ACAB og DKDS har begge givet tilsagn om aktiv deltagelse i projektet. ACAB har endvidere ført dialog med deres medlemmer for at afklare interesser og behov og har meddelt, at medlemmerne er interesserede i at deltage i projektet.

Projektets målgruppe er de kulturelle og kreative aktører og virksomheder på Bornholm og erhvervsvirksomheder på og evt. udenfor Bornholm.

Ud over de projektansatte medarbejdere, vil der indgå en del frivillig arbejdskraft fra Grønbechs Gårds frivillige samt fra ACAB, bl.a. i forbindelse med messer og det planlagte, årligt tilbagevendende marked.

Der vil blive nedsat en styregruppe for projektet med repræsentanter fra Grønbechs Gårds bestyrelse, VHHR, BCB og Destination Bornholm.

 

Aktiviteter

Projektet har fire mål:

-         formidling af kultur- og kreativitetsdreven innovation og oplevelsesdesign

-         formidling af kultur- og kreativitetsdreven forretningsudvikling og iværksætteri

-         formidling af kultur- og kreativitetsbaseret kompetenceudvikling

-         udvikling af Grønbechs Gård som teknologisk platform for kulturvækst

 

Konkret vil Grønbechs Gård i samarbejde med VHHR, ACAB og DKDS arrangere og facilitere en række workshops, projektforløb og vejledningsforløb hvor de bornholmske KKI’er bl.a. kan udvikle nye forretningsidéer, arbejde med forretningsudvikling og få kompetenceudvikling inden for f.eks. nye designdiscipliner og oplevelsesdesign.

Der vil blive afholdt workshops og kurser i forretnings- og idéudvikling, innovation og design mm.

Workshops og projektforløb inden for målet om formidlingen af innovation og oplevelsesdesign vil være rettet mod både bornholmske erhvervsvirksomheder og KKI’er. Grønbechs Gård vil stå for disse workshops og projektforløb, hvor KKI’erne kan facilitere deres egen innovation og blive faciliteret som kreative kompetencer og partnere i andre virksomheders innovationsforløb. Rekrutteringen af virksomhederne vil blive gennemført i samarbejde med klyngeprojektet og Destination Bornholm. 

De øvrige workshops og kurser vil primært være rettet mod de bornholmske KKI’er.

Grønbechs Gård skal via projektet udvikles til at være en teknologisk platform for kulturvækst. Det gøres bl.a. ved at der udvikles en brugerrettet IKT-platform. I platformen indgår etablering af en ny webportal i form af en interaktiv hjemmeside for KKI’er, etablering en trådløs web-installation på Grønbechs Gård til brugernes trådløse opkobling, udvikling af særlige webapplikationer til brugergrupperne samt etablering en fælles webshop for KKI’erne.
Desuden indrettes to rum på Grønbechs Gård til særlige teknologiske værksteder for de bornholmske KKI’er. Det ene rum skal indeholde mulighed for at arbejde med f.eks. Adobes designværktøjer og et program der muliggør 3D visualisering. Det andet rum skal indeholde fysiske arbejdspladser, hvor de bornholmske KKI’er kan arbejde med analoge teknologier. De to rum skal ses som supplement til værkstederne på Møbelfabrikken, Svanekegården og DKDS. 

Grønbechs Gård vil også indsamle viden om og udvikle messedesign bl.a. ved deltagelse i udenlandske messer, besøg på gallerier o. lign.

Desuden planlægges også en udstilling, foredrag og seminar under Fairtrade-ugen i 2012 og et årligt tilbagevendende kunsthåndværkermarked på Grønbechs Gård. Disse ting skal være med til at sætte yderligere fokus på KKI’ernes kreative potentialer.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets udgifter og finansiering fordeler sig således:

 

UDGIFTER

Løn til medarbejdere på projektet                            400.000 kr.
(workshops, kurser, facilitator)                                               

Administration, herunder regnskab                             35.000 kr.

Konsulentydelser til bl.a. workshops, kurser mv.         135.000 kr.

Rejser, kost og logi, konsulenter                               20.000 kr.

Rejser, kost og logi, medarbejdere                             40.000 kr.

EDB, udstyr  og IKT design                                    290.000 kr.
(pc’ere, trådløst netværk,
kravsspecifikation, opsætning, programmel)

Information                                                           65.000 kr.

Revision                                                               15.000 kr.

I alt                                                                1.000.000 kr.

 

FINANSIERING

Regionale udviklingsmidler, kulturpuljen    500.000 kr.

LAG Bornholm                                                       500.000 kr.

I alt                                                                1.000.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Vurdering og effekter

Projektet understøtter flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2010. Det understøtter målene i indsatsområde 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning ved at fremme samarbejdet om innovation mellem virksomheder og kulturelle og kreative institutioner. Projektet understøtter også indsatsområde 4.6: Anvendelse af ny teknologi, ved at etablere en IKT-platform hvor det bornholmske KKI’er kan få en web-løsning, benytte design- og 3D-programmer til at udvikle deres produkter og en webbutik, hvor de kan sælge deres produkter. Indsatsområde 4.7: Iværksætteri – en styrket iværksætterindsats understøttes ved at KKI’ernes lyst til at starte egen virksomhed eller udvide eksisterende virksomhed styrkes ved bl.a. at tilbyde workshops og vejledningsforløb med fokus på f.eks. forretningsudvikling, innovation og oplevelsesdesign.

Projektet er også i tråd med den kommende erhvervsudviklingsstrategi, både hvad angår innovation og fokus på jobskabelse og understøtter Bornholms som oplevelses-ø ved at ville skabe nye værdikæder på tværs af brancher – fra KKI’er til erhvervs- og turismevirksomheder. 

 

Ansøger vurderer, at ca. 50 virksomheder (KKI’ere såvel som erhvervs- og turismevirksomheder) og iværksættere kan forventes at deltage i en eller flere aktiviteter i projektet.

Ansøger vurderer ydermere, at aktiviteterne i projektet har en potentiel jobskabelseseffekt på ca. 13 – 16 jobs og en forøget omsætning på ca.  16 – 22 mio. kr.

 

Vækstforumsekretariatet vurderer, at der kan være overlap til allerede eksisterende services og aktiviteter, bl.a. i regi af Væksthus Hovedstadens projekt ” Klyngeudvikling i yderområder”, som bl.a. skal tilføre de deltagende virksomheder viden og kompetencer samt styrke deres innovationskompetencer og Danmarks Designhøjskoles projekt ”Kompetencekobling - innovation og samarbejde mellem kunsthåndværkere og erhvervsliv” som bl.a. går ud på, at de studerende skal blive bedre til at udnytte deres kompetencer i samarbejdet med erhvervslivet. Begge de nævnte projekter er støttet af Vækstforum.

Sekretariatet vurderer desuden, at det er usikkert hvorvidt projektet reelt vil opnå den jobskabelses- og omsætningseffekt ansøger har angivet, da mange af deltagerne er kunsthåndværkere med en lille omsætning, og at der skal ske en væsentlig forøgelse af denne omsætning for at effektmålet nås.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. februar 2011

1.
Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projekt "Kulturvækst baseret på Bornholms kulturelle og kreative potentialer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering om ny erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014

24.10.00P20-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

14

 

Hvem beslutter

Vækstforum beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum vedtog på sit møde 7. februar 2011 en ny erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014. Erhvervsudviklingsstrategiens overordnede vision er ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø”. Den nye strategi indeholder flg. fire indsatsområder: Bornholm som erhvervs-ø, Bornholm som uddannelses-ø, Bornholm som grøn test-ø og Bornholm som oplevelses-ø.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

at erhvervsudviklingsstrategien tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Den nye erhvervsudviklingsstrategi, ”Bright Green Island – Bornholm, en grøn vækst-ø” afløser den tidligere strategi ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet, 2007-2010”

 

Det er ”Lov om erhvervsfremme”, der fastslår, at Bornholms Vækstforum skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm med udgangspunkt i øens rammevilkår og erhvervsspecialisering.

Erhvervsudviklingsstrategien fungerer samtidig som redskab for prioritering af de EU-strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler, som Vækstforum har indstillingsret over.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udgør desuden en del af Bornholms Regionskommunens regionale udviklingsplan (RUP’en), som vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

Processen med formuleringen af den nye erhvervsudviklingsstrategi blev påbegyndt i ”det gamle” Vækstforum i september 2009. Det første udkast til endelig strategi, blev 1.behandlet af Vækstforum 27. september 2010. Strategien blev efterfølgende sendt i offentlig høring, og høringsperioden blev indledt med et borgermøde. Udkastet har også været forelagt til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. november 2010 samt i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2010.

 

De vigtigste elementer i strategien

Strategiens overordnede vision er ”Bright Green island – Bornholm, en grøn vækst-ø”. Vækstforum vil signalere, at det bornholmske samfund ønsker at tage del i globaliseringen gennem partnerskaber med udgangspunkt i øens nuværende og fremtidige styrker.

 

Strategiens mission er at være med til at skabe optimale betingelser for virksomheder, organisationer og borgere, der skaber bæredygtig vækst på Bornholm.

 

I strategien er der udvalgt fire sammenhængende indsatsområder, som danner rammen om erhvervsudviklingen på Bornholm:

 

Bornholm som erhvervs-ø: Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde – sammen med internationalisering og globalisering med henblik på øget eksport.

 

Bornholm som uddannelses-ø: Erhvervsudviklingsstrategien lægger op til at fremme konkrete indsatser på fire overordnede områder: 1)Det generelle uddannelsesniveau, 2) livslang læring, 3) opkvalificering af ufaglærte og ledige samt 4) uddannelse som erhverv.

 

Bornholm som grøn test-ø: Vækstforum vil bl.a. arbejde for at tilbyde attraktive faciliteter til at måle den samfundsmæssigt gavnlige effekt af teknologier inden for reducering af vand- og energiforbrug.

 

Bornholm som oplevelsesø: Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image, er – sammen med design og æstetik – nøgleordene i dette indsatsområde.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til implementering af erhvervsudviklingsstrategien vil typisk være forbundet med konkrete projektansøgninger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Erhvervsudviklingsstrategien vil blive fulgt op af årlige handlingsplaner.

Der vil blive udarbejdet en kortere version af strategien, en såkaldt ”pixi udgave”. Der vil endvidere blive arbejdet videre med layoutet, så der i begge versioner, både den lange og den korte, lægges vægt på læsevenligheden.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Nyudpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A23-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Blandt observatørposterne i Bornholms Vækstforum indgår direktøren for Bornholms Erhvervsskole – i perioden indtil et bornholmsk videns- og uddannelsesfællesskab er afklaret. Da Campus Bornholm nu er blevet en realitet, bør der ske en genovervejelse af denne observatørpost.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

o        At direktøren for Campus Bornholm overtager observatørpladsen i Bornholms Vækstforum fra direktøren for Bornholms Erhvervsskole.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf ved sit møde 28. januar 2010 beslutning om, hvem der skulle have indstillingsret til de 20 medlemspladser i Bornholms Vækstforum, og hvem Kommunalbestyrelsen ønskede skulle have en observatørplads.

Blandt observatørposterne besluttede Kommunalbestyrelsen - i lighed med den tidligere periode - at udpege ”Direktøren for Bornholms Erhvervsskole (i perioden indtil et bornholmsk videns- og uddannelsesfællesskab er afklaret)”.

 

Da der nu foreligger en afklaring på området, nemlig med etableringen af Campus Bornholm, vil det være rettidigt, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om evt. nyudpegning til ovennævnte observatørpost.

 

Borgmesteren har rettet henvendelse til Campus Bornholm for at høre, hvem de fremadrettet ønsker indstillet til observatørposten. Der er svaret tilbage, at man indstiller direktøren for Campus Bornholm, Mads Kofod, som observatør i Bornholms Vækstforum.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

16

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

17

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Valg af tilbudsgivere


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Salg af ejendom