Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
16-03-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2011
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 28. februar 2011
  åbent 4 Opfølgning på Mål i 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  åbent 5 Mål for 2012 -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område
  åbent 6 Ny økonomistyring i BRK
  åbent 7 Økonomiske vilkår - drøftelse
  åbent 8 Bevillingsmæssige omplaceringer 2010
  åbent 9 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens dispositioner"
  åbent 10 Bornholmernes sundhed 2010
  åbent 11 Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling
  åbent 12 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi
  åbent 13 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - projekteringsbevillinger.
  åbent 14 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt -efter høring
  åbent 15 Anlægsbevilling - Nordlandshallen
  åbent 16 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2011
  åbent 17 Anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne
  åbent 18 Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. Bornholmske Cykelveje
  åbent 19 Anlægsbevilling til forkastningsarbejder på havnene 2011
  åbent 20 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby
  åbent 21 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Plejecenter Aabo
  åbent 22 Bornholms Kunstmuseum - etablering af bjergvarme
  åbent 23 Ombygning af krydset Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen
  åbent 24 Revidering af jordflytningsgebyr.
  åbent 25 Gebyr for erhvervets brug af containerpladser i 2011
  åbent 26 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 30 for granitbrydning i Præstebo Stenbrud
  åbent 27 Forslag til lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen
  åbent 28 Revision af den regionale udviklingsplan og kommuneplanstrategi
  åbent 29 Forslag til fredning af Nylars Plantage
  åbent 30 Orientering fra formanden
  åbent 31 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

1

 

 

Fraværende
Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen
Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 28. februar 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (241,0 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (291,6 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 28. februar 2011 (186,5 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 28. februar 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 241,0 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog er faldet med 4,4 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. januar 2011. Faldet er mindre end faldet i februar 2010, men set over årets første to måneder er udviklingen i kassebeholdning stort set identisk med udviklingen i de første to måneder af 2010.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i februar 2011, da den faktiske kassebeholdning i februar 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i februar 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 186,5 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2010 til 2011, der ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 blev skønnet til ca. 65 mio. kr., opgøres først endeligt i april måned og er derfor ikke medtaget i beregningerne.

Den beregnede kassebeholdning vil blive korrigeret i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 15,7 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 28. februar 2011

00.30.10Ø09-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der gøres opmærksom på at bogføringen for regnskabsåret 2010 endnu ikke er endeligt afsluttet. Forbrugstallene pr. december 2010 (opgjort primo marts 2011) er derfor kun at betragte som foreløbige.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 28. februar 2011 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 28. februar 2011 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 28. februar 2011 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. januar 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Opfølgning på Mål i 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

00.01.00Ø02-0147

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget           

Resumé

Der er foretaget opfølgning på mål for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område for 2010. Disse forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at opfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i målprocessen 2010 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forelægges opfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der har i budget 2010 været 5 mål under udvalgets område og opfølgning fremgår af bilag i tilknytning til hvert mål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
ØKE mål 2010 opfølgning - samlet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Mål for 2012  -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område  

00.01.00Ø02-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og erhvervsudvalget

Resumé

På mødet den 16. marts 2011 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget relevante mål på Økonomi- og erhvervsudvalgets område for 2012.

Drøftelserne fortsættes på mødet den 13. april med henblik på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender et oplæg til budgetseminar 1, den 26. april.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at mål drøftes med henblik på kvalificering forud for Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 13. april 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indgår i sagens behandling til udvalgets møde den 13. april 2011.

 

Sagsfremstilling

Jf. budgetvejledningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af de fire visioner, de strategiske må og målene for 2011,komme med oplæg til mål for udvalgsområdet, som det vil være relevant at arbejde med i 2012.

 

Måldrøftelsen for 2012 udspringer af de 22 gældende mål for 2011, som derudover eventuelt kan udbygges, med yderligere mål

Af bilag 1 fremgår disse, idet der for hvert mål er angivet i hvilket omfang

 

-         Mål foreslås at udgå i 2012 som følge af opfyldelse i 2011 (mål 1,2,3,4,10,12,20,21)

-         Målet videreføres ( eventuelt revideret) grundet at målet har et  flerårigt sigte              ( mål 5,6,7,9,11,14,15,16,17,22)

-         Målet sammenskrives til enklere mål. (mål, 8,13 og mål 18,19)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
ØKE mål 2012 - udgangspunkt 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ny økonomistyring i BRK

00.15.10P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af præsentationen den 19. januar 2011 til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Der er i tilknytning til behandlingen udarbejdede to notater omhandlende overførselsadgang og Ledelsesinformationssystem (LIS) 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller notatet til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indarbejdes i notatet, hvorefter sagen genoptages på udvalgets næste møde.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at økonomistyringsnotatet sendes i høring i MED-Hovedudvalget, stabe, områdesekretariater og virksomheder.

at høringen finder sted i perioden 5. april til 2. maj 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Sagsfremstilling

Notat om ny økonomistyring blev præsenteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2011, jf. bilag 1.

 

En række udefrakommende faktorer, herunder finanskrisen, den stadigt strammere centrale styring af kommunerne og Bornholms konstant ringere rammevilkår, har nødvendiggjort de ændringer af regionskommunens styring, som er beskrevet i økonomistyringsnotatet.

Formålet er på den ene side at implementere en strammere styring af regionskommunens økonomi, og på den anden side at styrke ledelsesinformationen og hermed sikre både et politisk og ledelsesmæssigt overblik over sammenhængen mellem de leverede ydelser og forbrugte ressourcer

 

I forbindelsen med udarbejdelsen af notatet har der været ført drøftelser med virksomhedslederne på en ledertemadag den 17. januar. Efterfølgende er der nedsat en styregruppe under ledelse af økonomidirektøren med deltagelse af områdecheferne, tre virksomhedsledere og stabscheferne for Løn og Personale samt Økonomi og Analyse. Målet for denne styregruppe er at kvalificere input til Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling, samt sikre den efterfølgende implementering af tiltag.

 

Styregruppen er enig i behovet for at revidere de nuværende elementer i styringen og har udarbejdet bilag til økonomistyringsnotatet. Det drejer sig om bilag vedrørende Ledelsesinformationssystem (LIS), og overførselsadgang. Derudover arbejder styregruppen videre med udarbejdelsen af de administrative aftaler, som skal understøtte mål- og rammestyringen.   

 

De centrale elementer i økonomistyringsnotatet udgøres af følgende:

 

1.     Ændret bevillingsniveau

Bevillingsniveauændringen er gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011

 

2.     Ændret aftalestyring.

For at imødekomme det politiske ønske om at forenkle aftalekonceptet beskriver notatet en omlæggelse af aftalekonceptet i retning mod indgåelse af administrative virksomheds-/lederaftaler. Dette under fortsat hensyntagen til de politiske ønsker om rammestyring(overholdelse) og målopfyldelse.

  

Styregruppen anerkender, at en ændring af aftalekonceptet omfatter en politisk fastsættelse af mål og rammer, som tænkes udmøntet gennem underliggende administrativt fastsatte aftaler. Dermed bliver udformningen af aftalerne rent administrative. De politiske mål og rammer vil indgå som centrale elementer i udmøntningen af de administrative aftaler.

 

3. Overførselsadgang

Af notatet fremgår en model 1, som i forlængelse af styregruppens behandling er suppleret med en mere rummelig model 2, hvilket fremgår af bilag 2. Det er samtidig styregruppens anbefaling, at model 2 indgår i udmøntningen af notatet om ny økonomistyring i Bornholms Regionskommune. 

 

Baggrunden for ændret overførselsadgang skal bl.a. ses i lyset af den trængte økonomi og regeringens sanktioner ved overskridelser af de enkelte kommuners budgetter. Det betyder, at hvis en virksomhed i BRK har budgetoverskridelse, skal dette holdes inden for rammen for at undgå sanktion. Regeringen har udmeldt at 60 pct. af eventuelle overskridelser i de kommunale budgetter, vil blive modregnet i den enkelte kommunes bloktilskud, mens de resterende 40 pct. vil ske gennem en generel regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne.  

 

4. Ledelsesinformation

Styregruppen forudsætter, at en strammere styring bl.a. skal ske gennem – og understøttes af en videreudviklet ledelsesinformation – se bilag 3. Heraf fremgår det, at status på arbejdet er, at der er udarbejdet kravspecifikation, og at der i forlængelse af dette vil blive indhentet tilbud fra relevante leverandører. I forlængelse af dette vil en sag om tilvejebringelse af finansiering blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

5. Organisation

En eventuel ændring i organisationen af økonomistyringsopgaven afventer en behandling af notatets øvrige elementer. En sådan organisationsændring vil blive forelagt ØKE. Ændringen omfatter en revurdering af den nuværende organisering af økonomistyringsopgaven, med hensyn til placering af opgaver, regler for kontering, procedurer for opfølgning mv.    

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

9. marts 2011:

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af behandlingen den 16. februar 2011 til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i notatet, og en række af notatets øvrige formuleringer er præciseret.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

1.
Bilag 2: Forslag til overførselsadgang (DOC)

2.
Bilag 3: Ledelsesinformation (DOC)

3.
Bilag 1: Økonomistyring i Bornholms Regionskommune (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

4.
Økonomistyring i Bornholms regionskommune, 10. marts 2011vers. 3 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Økonomiske vilkår - drøftelse

00.30.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af en række forhold drøftes kommunens økonomiske vilkår. Det gøres specielt i forhold til kommunens likviditet og investeringer og økonomiske målsætninger, sammenholdt med kommunens status som særligt vanskelig stillet kommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at udvalget tager en indledende principiel drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Drøftet. Der udarbejdes et oplæg på baggrund af de fremkomne bemærkninger og sagen genoptages på næste møde.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Det udarbejdede oplæg til kommunens økonomiske vilkår med de på mødet fremkomne ændringer anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for udvalgets drøftelse er følgende fire forhold:

Bornholms Regionskommune har pt. en relativt god likviditet.

Bornholms Regionskommune har gennem de sidste mange år haft et ekstremt lavt anlægsbudget.

Bornholms Regionskommune har status som særlig vanskeligt stillet kommune

Bornholms Regionskommune økonomiske mål i politik for økonomi.

 

Likviditet

Ultimo 2010 har kommunen en likviditet inkl. deponeringer på 199 mio. kr. og en gennemsnitligt likviditet for de senest 365 dage på 281 mio. kr. Dette svarer til ca. 4.700 kr. hhv. 6.700 kr. pr. indbygger. Ultimo 2009 lå niveauet i Bornholms Regionskommune iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal ca. 25 pct. over landsgennemsnittet, idet der i 2010 har været en markant stigning i de likvide beholdninger i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetlægningerne siden 2007 har en målsætning om at udarbejde et budget i balance. Dette udgør sammen med en stram budgetstyring grundlaget for den positive udvikling i kassebeholdningen. Desuden er budgetoverførslerne på såvel drifts- som anlægssiden medvirkende til en ”opsparing”. Hertil kommer andre forskydninger hvor likviditeten på et tidspunkt skal op af kassen igen, specielt i forhold til beskæftigelsestilskuddet.

 

Anlæg

Kommunens skattefinansierede anlægsbudget, dvs. ekskl. forsyningsvirksomhed og plejeboliger, har gennem mange år været et lavt prioriteret område. Kommunalbestyrelsens fokus på balance i budgettet har betydet, at driftsbudgettet har haft den store opmærksomhed, mens anlægsprojekter ud over de faste puljer i reglen kun er blevet afsat for det aktuelle budgetår.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2007 tilsluttet sig en indstilling fra Direktionen om, at virksomhederne i samarbejde med Økonomi og Analyse ved større investeringer skal vurdere, om investeringen kan betegnes som et anlæg. Dette er et led i styringen af det samlede driftsbudget, hvor større investeringer, der ikke er budgetlagt, vil være medvirkende til budgetoverskridelser på driften. Overholdelsen af driftsbudgettet har været og er fortsat en af betingelserne i udviklingsaftalen, og budgetoverholdelse på driftsbudgettet, nærmere serviceudgifterne, er yderligere aktualiseret med det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. på landsplan, som nu også kræver overholdelse af driftsbudgettet både på landsplan og i den enkelte kommune. Anlægsbudgettet er ikke underlagt lignende sanktionsmuligheder fra centralt hold.

 

Økonomiske mål i politik for økonomi

Bornholms Regionskommune opererer med økonomiske mål i politik for økonomi, som har indflydelse på den strategiske planlægning af budgettet.

 

Det drejer sig om følgende 

·         Den langsigtede økonomiske planlægning skal skabe størst mulig handlefrihed for kommunalbestyrelsen.

·         Den ordinære drift på det skattefinansierede område skal have en finansieret kvalitet, der kan måle sig med det øvrige Danmark

·         Resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område skal muliggøre finansiering af den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Dette omfatter nye driftsaktiviteter, omstillings- og udviklingsprojekter, anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres, afvikling af gæld, styrkelse af kassebeholdningen, samt imødegåelse af uforudsete udgifter. Det kortfristede mål for driftsoverskuddets størrelse fastsættes til minimum 50 mio. kr. i 2010, men på sigt bør driftsoverskuddet størrelse forøges til minimum 120 mio. kr.

·         I forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes en særskilt pulje, der reserveres til udvikling, omprioriteringer m.v. Målet er, at der afsættes en pulje på 15 mio. kr. i 2010. Puljen ønskes på længere sigt forøget til 50 mio. kr.

·         Der udarbejdes en flerårlig investeringsplan, der underbygger den regionale udviklingsplan (RUP’en). Fra 2011 opereres der med et årligt anlægsbudget på 80 mio. kr. 

·         Regionskommunen skal – betragtet over en fireårig periode – altid afdrage mere gæld, end der optages (lån til boliger dog undtaget).

·         Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og robusthed over for ændringer i forudsætningerne for den økonomiske planlægning (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag mv.). Likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage) skal udgøre mindst 100 mio. kr.

·         Tillægsbevillinger gives som udgangspunkt kun, hvis der samtidig anvises finansiering inden for eget område. Tillægsbevillinger affødt af ændrede budgetforudsætninger kan bevilges, såfremt finansieringsmulighed ikke findes inden for eget budgetområde.

·         Optagelse af lån og engangsindtægter anvendes ikke til finansiering af den løbende drift.

 

 

 

 

Vanskeligt stillet kommune

Bornholms Regionskommune har status som særlig vanskeligt stillet kommune. Udligningsloven opererer i relation til Bornholm med to begreber; ”ugunstigt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet” og ”ugunstigt stillede kommuner”.

En ugunstigt stillet kommune er en kommune, hvor forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter pr. indbygger, det strukturelle underskud, overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Bornholms Regionskommunes strukturelle underskud pr. indbygger udgør ca. 43 pct. i budget 2011.

En særligt vanskeligt stillet kommune er ikke defineret i udligningsloven eller i bemærkningerne til loven. Tilskud tildeles efter ansøgning, og det er ministeriet der fordeler tilskuddet efter (individuel) vurdering. Det er temmelig uklart, hvilke kriterier der lægges til grund for vurderingen. Det fremgår dog af bemærkninger til udligningsloven, at kommuner der opfylder følgende fem kriterier har mulighed for at indgå flerårige udviklingsaftaler:

Kommuner med væsentligt højere nettoudgifter til forsørgelse end landsgennemsnittet.

Kommuner med en væsentligt højere bruttoudgifter til førtidspensioner end landsgennemsnittet.

Kommuner med en væsentligt højere andel af fuldtidsledige end landsgennemsnittet.

Kommuner med et væsentligt fald i befolkningstallet over de seneste 5 år.

Kommuner med et samlet højt beskatningsniveau.

Bornholms Regionskommune opfylder som bekendt alle fem kriterier.

 

Med udgangspunkt i ovenstående fire forhold og Økonomiudvalgets drøftelser, vil sagen på ny undergå behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for en forelæggelse i kommunalbestyrelsen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

- I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af punktet den 16. februar, er vedhæftede notat udarbejdede som forslag til rammer for den fremadrettede håndtering af regionskommunens økonomiske vilkår.    

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Økonomiske vilkår -10032011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Bevillingsmæssige omplaceringer 2010

00.30.00S04-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer af budgetbeløb mellem virksomhedernes driftsbevillinger i 2010 for perioden 2.12.2010 – 3.3.2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i henhold til kasse- og regnskabsregulativet kompetence til at godkende tillægsbevilling ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Denne sag behandler alene overførsler mellem driftsbevillinger, idet meddelelse af anlægsbevillinger altid behandles særskilt.

Bevillingsniveauet er ved budgetvedtagelsen for 2010 fastsat til de enkelte virksomheder. Da en række faktiske forhold ændres i løbet af året, er det løbende nødvendigt at justere de enkelte bevillinger, hvilket kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse jf. ovenfor.

Bornholms Regionskommune anvender udtrykket ”bevillingsmæssige omplaceringer” for balancemæssigt neutrale justeringer – dvs. justeringer, hvor en positiv tillægsbevilling til en virksomhed modsvares af en eller flere negative tillægsbevillinger til andre virksomheder.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·        Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·        Tilpasning til ændret aktivitetssammensætning, fx regulering i henhold til budgetmodeller

·        Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation.

·        Diverse tekniske korrektioner, som fx overførsel af feriepengeforpligtelse ved jobskifte internt i kommunen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 8. december 2010 godkendt de bevillingsmæssige omplaceringer vedr. budget 2010 frem til 1. december 2010.

I perioden fra 2. december 2010 til 3. marts 2011 har der vedrørende budget 2010 været behov for indberetning af i alt 178 bevillingsmæssige omplaceringer, som beløbsmæssigt udgør brutto 13.408.886 kr. Omplaceringerne er specificeret i bilaget.

 

Samtlige omplaceringer er afstemt med de respektive bevillingsansvarlige/virksomhedsledere.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte virksomheder fremgår af bilaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 2.12.2010 - 3.3.2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens dispositioner"

00.01.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

At afrapporteringen tages til efterretning 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 28. februar 2011 som vedlægges som bilag.

Afrapporteringen omfatter følgende emner:

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne med undtagelse af ”nettovarighed på passiver” som er rødt.

Nøgletallet kan bringes i grønt ved at det nye lån på 16,35 mio. kr. (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011) bliver optaget med fast rente.

I forbindelse med indhentning af tilbud på nævnte lån, vil der derfor blive forespurgt om tilbud på lån med fast rente.    

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Kapitalværdien(kursværdien) af porteføljen udgjorde pr. 28. februar 2011 65,8 mio. kr.                                                           

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for rente- og valutaswaps pr. 28. februar 2011:

Regionskommunen har 2 rente- og valutaswaps i Schweizer-francs. Aftalerne blev indgået med Danske Bank i 2003.

Aftalerne betyder at Danske Bank betaler renter og afdrag på 3 lån som Regionskommunen har optaget i DKK. Til gengæld betaler Regionskommunen renter og afdrag på lån optaget i Schweizerfrancs. Regionskommunen har dermed ”byttet” lånebetalinger med Danske Bank.

Regionskommunen har desuden en renteswap i danske kroner. Aftalen blev indgået med Nordea, juni 2009.

 

I forbindelse med betaling af terminsydelserne fremkommer en gevinst/tab. Den realiserede gevinst fremgår af nedenstående oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                   realiseret gevinst

 

03.07.2003 / 30.06.2011    CHF              8,5 mio.                         504.000 kr.              

14.11.2003 / 19.03.2012    CHF            16,9 mio.                       2.560.000 kr.

15.06.2009 / 22.06.2019    DKK              9,2 mio.                       -  168.000 kr.

                                                                                                   2.896.000 kr.

 

Rente- og valutaswapsene har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 28. februar 2011 var markedsværdien:

 

 2,3 mio. kr. i bankens favør på de 2 CHF-swaps

 0,4 mio. kr. i bankens favør på swappen i DKK

 

Den samlede gevinst kan dermed opgøres til 0,2 mio. kr. (24. november 2010: 0,4 mio. kr.).

 

Siden forrige afrapportering er markedsværdien blevet påvirket i positiv retning primært som følge af stigende rente-niveau på fastrente swappen i DKK og i negativ retning på de 2 CHF-swaps på grund af stigende kurs på Schweizerfrancen. 

 

Kommunens rådgiver anbefaler fortsat at særligt CHF-swappene overvåges tæt. I takt med at forfaldstidspunktet nærmer sig for CHF-kontrakterne, vil der være særlig fokus på muligheden for at realisere kontrakterne før tid. 

 

Placeringssiden:

Markedsværdien af placeringen pr. 28. februar 2011: 135,6 mio. kr.

 

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

Afkast 2010: 4,94%

Afkastet kan sammenlignes med den gennemsnitlige forrentning på kommunens bankkonti i 2010:

Nettoindlånsrente: 0,64% (indskud over 30 mio. kr.)

Nettoudlånsrente:  1,37%

 

Afkast 1.1 – 28.02.2011: - 0,32% (omregnet til årligt afkast: - 1,9%)

 

Anbefalingen fra kommunens rådgiver er at fastholde placeringen, idet ”den bagvedliggende portefølje rummer obligationer der vil være attraktive bl.a. ved rentestigning”.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Finansiel strategi - rapportering pr. 28. februar 2011 (PDF)

2.
Markedskommentarer og prognose, 28. februar 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Bornholmernes sundhed 2010

29.09.12G12-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

11

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Socialudvalget til efterretning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed offentliggjorde den 20. januar 2011 Region Hovedstadens sundhedsprofil. Sundhedsprofilen dækker samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og giver en detaljeret beskrivelse af borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Formålet med sundhedsprofilen er at understøtte kommunernes og regionens sundhedsplanlægning.  

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at sagen tages til efterretning og fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

 

Sagsfremstilling

Stiller man skarpt på bornholmernes sundhed, fremgår det blandt andet, at der – sammenlignet med 2007 – er:

færre der ryger

færre der ryger blandt børn

færre der udsættes for passiv rygning

Rent faktisk har Bornholm regionens største fald i antallet af rygere, der ryger blandt børn.

 

Et andet markant fund, er udbredelsen af kroniske sygdomme. Hver 7. bornholmer – som er 16 år og derover - har mindste tre kroniske sygdomme. Blandt de sygdomme der er spurgt til er: Astma, allergi, KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme, muskelskeletlidelser og psykiske sygdomme.

 

Både når man ser på, hvem det er der ryger, og hvem det er, der får kroniske sygdomme, er der social slagside. Det vil sige, at fx antallet af rygere falder med stigende uddannelsesniveau. Eller sagt på en anden måde:

kort uddannelse - kort liv

mellemlang uddannelse - mellemlangt liv

lang uddannelse - langt liv

 

Sammenligner man borgere med en grundskoleuddannelse med borgere, der har en lang videregående uddannelse, er der eksempelvis:

tre gange så mange rygere blandt borgere med en grundskoleuddannelse

seks gange så mange der har diabetes blandt borgere med en grundskoleuddannelse

 

Et lignende, men ikke så markant billede tegner sig for blandt andet antallet af borgere 

der spiser meget usundt

der motionerer mindre end 30 minutter om dagen

der føler sig stressede

der selv vurderer at deres helbred er mindre godt eller dårligt

der har smerter i bevægeapparatet

der er svært overvægtige

der har forhøjet blodtryk

der har kræft, KOL, astma, leddegigt, slidgigt, rygsygdomme og knogleskørhed

 

Den samlede sundhedsprofil:

At der er social slagside i sundhed (det der også kaldes social ulighed i sundhed) er et af undersøgelsen hovedfund, og ses i hele regionen og internt i kommunerne.

 

På den baggrund er det forventeligt - med den befolkningssammensætning, vi har på Bornholm - at Bornholm er blandt de kommuner i Region Hovedstanden, som har flest rygere og flest der udsættes for passiv rygning, flest med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, kroniske sygdomme osv.

 

At det så er lykkedes at få rygeantallet og antallet der udsættes for passiv rygning ned, er flot.

 

Lidt baggrund:

i februar 2010 svarede 1.435 bornholmere på et omfattende spørgeskema og er på den vis med til at tegne et billede af bornholmernes sundhed, trivsel og sygelighed i Danmarkshistoriens hidtil største sundhedsundersøgelse: ”Hvordan har du det?”

de forskellige temaer i sundhedsprofilen er belyst med udgangspunkt dels i data fra   spørgeskemaer dels fra centrale registre

den næste sundhedsprofil planlægges gennemført i 2013

 

 

Den videre bearbejdning af tallene fra sundhedsprofilen – med fokus på bornholmernes sundhed:

 

Regionen og kommunen udarbejder i fællesskab en pixiudgave af sundhedsprofilen med fokus på bornholmernes sundhed og sygelighed. Der kommer altså et mere detaljeret billede af sundheden og sygeligheden på Bornholm, end det vi får i den samlede sundhedsprofil.

Der er desuden ved at blive planlagt et møde, hvor forskerne bag undersøgelsen kommer til Bornholm og præsenterer undersøgelsen – med fokus på bornholmernes sundhed. Mødets målgrupper er Kommunalbestyrelsen og relevante fagpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

12

 

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Placering af distriktslederen for de tre ”landdistrikter” samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole.

Der søges i den forbindelse om en tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a.        der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010 på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter, således at den samlede anlægsbevilling til ombygningerne herefter udgør 8.570.000 kr.

b.       tillægsbevillingen på 920.000 kr. finansieres med 460.000 kr. fra de under økonomiafsnittet nævnte anlægsrestpuljemidler samt med 460.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010:

Sagen udsættes til efter beslutning af kommende skolestruktur og under forudsætning af, at der kan anvendes kvalitetsfondsmidler.                                                                            

Børne- og Skoleudvalget den 1. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra BCB i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 14. oktober 2010 Børne- og Skoleudvalgets indstilling om en placering af Bornholms Heldagsskole på tidligere Østermarie skole

 

I henhold til tids- og handleplanen for den fremtidige organisering af det tidligere BørneCenter Bornholm foreslås det, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen også placeres i lokaler på tidligere Østermarie skole.

 

Steenbergs Tegnestue Aps har på den baggrund udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole med mulighed for etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter.

Projektering og ombygning af de 8 kontorarbejdspladser vil således ske samtidig med den bygningsmæssige tilpasning til brug for Bornholms Heldagsskole.

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af en del af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 920.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling til Bornholms Heldagsskole på 7.650.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

Tillægsbevillingen til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser kan dels finansieres af følgende restpuljemidler, som er afsat på anlægsbudgettet i 2010:

·         31.000 kr. fra ”puljen til bygningsændringer i forbindelse med den ændrede skolestruktur”

·         429.000 kr. fra det nu afsluttede anlægsprojekt ”Skolerenoveringer, anlægstilskud”

 og dels af kvalitetsfondsmidlerne med tilsvarende 460.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/ eller administrativ tilføjelse

Sagen blev udsat da man afventede beslutning i forbindelse med skolestrukturen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi

27.36.16P23-0001

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

04-10-2010

16

 

Socialudvalget

01-12-2010

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

08-12-2010

13

 

Kommunalbestyrelsen

18-01-2011

14

 

Socialudvalget

28-02-2011

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

12

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Hjælp ifølge Lov om Social Service § 122 gives til personer, som er svært syge og døende og som plejes i eget hjem. Den 27. august 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen Kvalitetsstandard for palliativ fysioterapi. Der er i nærværende forslag til standard alene foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg

 

Socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Sendes i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden med enkelte sproglige tilpasninger indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 1. december 2010:

Tiltrådt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2010:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011:

Udsættes til næste møde med henblik på en afklarende definition af borgere i eget hjem.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at kvalitetsstandarden indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget den 28. februar 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune, Visitation Ældre har visitationsretten til palliativ fysioterapi. Standarden indeholder beskrivelse af ydelsesområde, målgruppe, lovgrundlag m.v.

§ 122 i Lov om Social Service siger:

’Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

1.      nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold  jf. § 119, passer en døende,

2.      kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager eller

3.      et hospice varetager plejen’

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Plejehjem og -centre samt Visitation Ældre. Høringssvarene giver kun anledning til mindre sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som gør standarden mere tydelig og præcis.

 

Socialministeriets vejledning nr. 33 af 14.6.2007 vedr. § 122 i lov om Social Service siger i punkt 51: ”Beboere i plejehjem, plejebolig eller lignende, hvor plejen i overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale, har ikke ret til hjælp til sygeplejeartikler og lignende efter § 122, da der kun ydes hjælp i tilknytning til pleje af personer, der vælger at dø i eget hjem eller hospice”.

 

§ 86, stk. 2 i lov om social service siger: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor”.

Socialministeriets vejledning nr. 2 af 5.12.2006 vedr. § 86 i lov om social service siger i punkt 95: ”Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor. Vedligeholdelsestræning omfatter også træning af personer med kroniske lidelser, i det omfang disse personer har brug for individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.  Ud over træning i eget hjem vil aktiviteterne typisk kunne finde sted på fx dagcentre, i plejecentre og plejehjem mv.”

 

Serviceloven giver således ikke mulighed for, at der udføres palliativ fysioterapi hos beboere i plejeboliger.

 

For at sikre, at alle borgere indenfor Social og Sundhed har samme muligheder foreslås det, at palliativ fysioterapi også kan leveres til beboere i en plejebolig, som har behov for ydelsen. Antallet af beboere i en plejebolig med behov for palliativ fysioterapi er vanskeligt at vurdere, men Social og Sundhed vurderer, at det drejer sig om et mindre antal beboere.

Opgaven vil kunne administreres i virksomheden Hjælpemidler og Genoptræning. Virksomheden råder imidlertid ikke over de nødvendige kompetencer hertil, hvilket kræver uddannelse af 2 personer for at kunne varetage opgaven for beboere i plejeboliger. Udgiften vil beløbe sig til kr. 30.000, som en engangsudgift i 2011 og kan finansieres af midler fra direktørpuljen.

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Kvalitetsstandard for visitering til palliativ fysioterapi (DOC)

Bilag til Socialudvalget 1. december 2010

2.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

3.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

4.
Høringssvar Visitation Ældre`s MED udvalg (DOC)

5.
Høringssvar BPC`S MED udvalg (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Plejecenter Snorrebakken 2. etape – projekteringsbevillinger.

82.06.00S05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

27

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

13

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape sættes i gang med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. februar 2011. Der ansøges om en projekteringsbevilling til udarbejdelse af grundlaget for opstarten, herunder tilknytning af faglig og økonomiske rådgivere samt til udbud af totalrådgiveropgaven.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller

at der gives en anlægsbevilling til opstart af projektet på 6.591.000 kr. inkl. moms til boligdelen og en anlægsbevilling på 227.000 kr. ekskl. moms til servicearealer,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 6.591.000 kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret af likvide aktiver,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 227.000 kr. ekskl. moms til servicearealer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2011, og

at anlægsbevillingerne gives til Socialudvalget under politikområde 05 Ældre

 

Socialudvalget den 28. februar 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 26. august 2010, at byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape skulle gennemføres og den 24. februar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen udbudsformen samt processen for gennemførelsen af byggeriet.

Der søges om anlægsbevillinger til igangsætning af projektet og processen med faglige og økonomiske rådgivere, arkæologiske undersøgelser, Byggeudvalgs-, Styregruppe- og arbejdsgruppemøder samt til at udbyde og udpege den totalrådgiver, som skal projektere og gennemføre projektet for kommunen.

Udgifterne hertil er anslået til 5.500.000 kr. ekskl. moms, hvilket medfører behov for en anlægsbevilling til boligdelen på 6.591.000 kr. inkl. moms og en anlægsbevilling til servicearealer på 227.000 kr. ekskl. moms, i alt 6.818.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for Plejecenter Snorrebakken 2. etape ligger som oplæg til Skema A på 101.503.020 kr. incl. moms. Heraf udgør den samlede udgift til de 60 boliger 97.498.159 kr. fordelt med rammebeløbet på 94.545.000 kr., 953.159 kr. til en indeksregulering og 2.000.000 kr. som en merpris for at opnå energiklasse 2015, alle beløb incl. moms.

Udgifterne til kommunens servicearealer er sat til 4.004.861 kr. incl. moms som svarer til 3.220.000 kr. excl. Moms.

 

Den samlede kommunale udgift forventes at blive 9.389.742 kr., som er incl. kommunens udgift til grundkapital (14 %) 13.369.742 kr., udgifterne til servicearealerne på 3.220.000 kr., indtægten for salg af grund på 4.800.000 kr., og servicearealtilskud på 2.400.000 kr.

Herudover kommer en eventuel udgift til beboerindskud på maksimalt 649.988 kr. netto.

Økonomien fremgår af vedlagte bilag.

 

Der er i budgettet for 2011 afsat et rådighedsbeløb til servicearealer på Plejecenter Snorrebakken på 2,6 mio. kr., mens der ikke er afsat rådighedsbeløb til boligdelen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

1.
Projektbevilling - oversigt (PDF)

2.
Økonomisk oversigt (oplæg til Skema A) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Forslag til ændring af styrelsesvedtægt efter høring

28.06.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte forslag om ændring af styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i høring i de fire distriktsbestyrelser for dagtilbud, MED udvalg og handicaprådet den 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a) Styrelsesvedtægt med ændringer efter høring, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og skoleudvalget den 1. marts 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet § 10 stk. 2 i forslaget vurderes med henblik på medlemmets øjeblikkelige udtræden.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 høringssvar fra distriktsbestyrelserne: Midt, Øst, Vest og Nord samt fra handicaprådet.

 

Opsummering af høringssvar:

 

DistriktsbestyrelsenMidt:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Foreslår en ny opsætning og en tydeligere opdeling mellem distriktsbestyrelse og forældreråd,

·         Ønsker en bedre beskrivelse af forældrerådet, herunder forældrerådets beføjelser og kompetence

·         Ønsker beskrivelse af hvor længe en forældrerepræsentant kan sidde i forældrerådet efter barnets udmeldelse af dagtilbuddet

·         Ønsker tilføjet forældrerådets mulighed for at stille deres repræsentant i distriktsbestyrelsen mistillidsvotum, hvis denne ikke tilgodeser forældrerådets interesser i distriktsbestyrelsen

·         Ønsker tydeliggørelse af at der er valg til forældreråd hvert år

 

Distriktsbestyrelsen Nord:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Bestyrelsen tilslutter sig resten af forslaget

 

Distriktsbestyrelsen Øst:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Ønsker næstformand konstitueret for en 2-årig periode

 

Distriktsbestyrelsen Vest:

·         Ønsker 1-årig valgperiode for forældrerepræsentanter

·         Ønsker 1-årige valg og konstitueringsperioder for forældre i distriktsbestyrelse og forældreråd

·         Foreslår at de enkelte bestyrelser selv kan beslutte, hvornår de konstituerer sig

·         Foreslår at hvert distrikt udarbejder principper for, hvordan der sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet

·         Ønsker fortsat, at det er områdechefen frem for distriktsleder, der har kompetencen til at tillægge andre end forældremyndighedsindehaveren valgbarhed og valgret

·         Bestyrelsernes navne foreslås forkortet

 

Handicaprådet:

·         Anbefaler at valgterminen flyttes som anført

 

Forslag til revideret styrelsesvedtægt efter høring:

 

Generelt: Opsætningen er ændret med henblik på mere tydelighed i forhold til valgprocedure og sammenhæng mellem forældreråd og distriktsbestyrelse.

 

§ 3, stk. 4 og 5) Her er forældrerådets beføjelser uddybet, herunder mulighed for at stille mistillidsvotum til deres repræsentant i distriktsbestyrelsen

 

§ 3, stk. 8) Er tilføjet: En forældrerepræsentant udtræder af forældrerådet, når medlemmets barn ophører, hvorefter suppleanten indtræder.

 

§ 5, stk. 1 og § 6, stk. 2) Idet tre af distriktsbestyrelserne ikke ønsker den foreslåede ændring af valgperioden medio september til medio oktober, anbefales en bibeholdelse af valgperioden medio april til første maj.

 

§ 7) De af distriktslederne foreslåede ændringer i forhold til distriktsbestyrelsens konstituering anbefales, idet kun et distrikt har alternativt forslag. Konstitueringen foreslås som følger:

                                                                                                     

 

§ 10, stk. 2) Ved barns ophør i dagtilbuddet, har bestyrelsesmedlemmet mulighed for, at fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, dette ændres til en maksimumsperiode på 3 måneder.

 

§ 11) Distriktsbestyrelse og forældreråd har i henhold til forvaltningsloven tavshedspligt: Tilføjet ”forældreråd”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2011

1.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Midt (DOC)

2.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Nord (DOC)

3.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Øst (DOC)

4.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Vest (DOC)

5.
Forslag til revideret styrelsesvedtægt efter høring 2011 (DOC)

6.
Høringssvar handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling - Nordlandshallen

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

15

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Nordlandshallen har sammen med de øvrige selvejende idrætshaller fremsendt ønsker om tilskud til anlægsopgaver i 2011. Ved behandlingen på udvalgsmødet 8. februar ønskede udvalget en nærmere undersøgelse af især energiprojektet i Nordlandshallen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

a)     at et eventuelt anlægstilskud til energiprojektet i Nordlandshallen udskydes til 2012, hvor en ny fjernvarmeplan foreligger

b)     at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen på Nordlandshallen

c)     at tillægsbevillingen på 259.375 kr. finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller

d)     at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdets afslutning finansieres af eller overføres til renoveringspuljen til selvejende haller

e)     at anlægsbevillingen gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

a)-e) Indstilles til godkendelse.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Nordlandshallen har fremsendt tre anlægsønsker:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fase 2 - Energiprojekt:
Udskiftning af oliefyr og –tank til biobrændselsanlæg

456.500

550.000

Nyt paptag over indgang, mødelokaler m.v.

316.438

381.250

Renovering af nordgavlen

259.375

312.500

 

Energiprojektet blev indledt i 2010, hvor Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling på netto 394.250 kr. til etablering af radiatoranlæg i omklædningsrum som første etape med henblik på en total udskiftning af hallens varmeanlæg.

En beskrivelse af det samlede energiprojekt vedlægges som bilag. Der er beregnet en tilbagebetalingstid på cirka 10,5 år for det samlede energiprojekt.

Bornholms Forsyning og Teknik & Miljø oplyser, at Allinge ikke er omfattet af den gældende varmeplan for Bornholm, men aktuelt arbejdes der på en ny kommunal varmeplan, som især vil fokusere på klippebyerne. Den nye varmeplan forventes klar i løbet af sommeren 2011.

De konkrete planer for Allinge-området kan ikke klarlægges før den nye varmeplan er færdigbearbejdet og godkendt. Men skal der på et tidspunkt etableres fjernvarme i Allinge, vil idrætshallen være en interessant kunde for forsyningen.

Det kan på den baggrund overvejes, at beslutningen om etablering af et biobrændselsfyr i Nordlandshallen udskydes til den nye varmeplan for området er godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat en renoveringspulje på 785.200 kr. til anlægsopgaver i selvejende haller. Der er p.t. et udisponeret beløb på 258.253 kr., men puljen forventes tilført et mindre uforbrugt beløb fra 2010, hvorfor udgiften på 259.375 kr. til renovering af nordgavlen vil kunne afholdes af rådighedsbeløbet i ovennævnte pulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 2. marts 2011

1.
Energiprojekt (DOC)

2.
Nordlandshallens gavl (foto) (JPG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet 2011

05.01.00S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på det overordnede vejnet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren om en forlængelse af kontrakten for 2010 (option) ved udgangen af marts måned, og det vil derfor være nødvendigt at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. april.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 9.900.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på overordnede vejnet 2011

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 9.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de overordnede vejes belægninger.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i vejadministrationssystemet.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at belægningsvedligeholdelserne på de overordnede veje i 2011 vil beløbe sig til 9.900.000 kr.

Udgifter til belægningsarbejderne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Kortbilag over belægningsarbejder 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne

05.01.02S05-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Transportministeriet har jf. ”Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009” og ”Aftale om nye initiativer af 22. oktober 2009”, afsat 35 mio. kr. til ”Anlæg af en omfartsvej øst om Rønne”.

Vejdirektoratet har fået overdraget administrationen af den statslige medfinansiering, og der er nu givet tilsagn om at bevillige i alt 35 mio. kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det indstiller:

at der gives anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. til anlæg af omfartsvej øst om Rønne (udgift) og tilsvarende 35,0 mio. kr. (indtægt) fra Transportministeriets puljer

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. (udgift) og på 5,4 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 18,0 mio. kr. (udgift) og på 18,0 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 11,6 mio. kr. (udgift) og på 11,6 mio. kr. (indtægt) vedrørende tilskud

at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Forsyning

at en eventuel ekspropriation af arealer, rettigheder mv. gennemføres efter Lov om Offentlige vej (Vejloven)

at kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende projektet når der foreligger et detailprojekt, og samtidig til at beslutte og gennemføre ekspropriation og indgå aftaler om erstatning mv.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fået overdraget administrationen af den statslige medfinansiering af omfartsvejen øst om Rønne, og har i den forbindelse fremsendt et administrationsgrundlag og en revisionsinstruks for projektet.

Teknik & Miljø skal fremsende statusredegørelser hvert halve år, ultimo marts og ultimo september, hvorefter der vil ske udbetaling af tilskud i henhold til afløbs-planen.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at tilskuddet på 35 mio. kr. kan dække udgiften til hele anlægget af omfartsvejen, eventuelt med mindre korrektioner efter udarbejdelse af et detailoverslag og afholdelse af licitation.

Arbejdet planlægges udbudt i offentlig licitation, eventuelt således at asfaltentreprisen udbydes for sig selv.

Den 13. september 2004, bemyndigede Regionsrådet Teknik- og Miljøudvalget til at træffe projekt- og ekspropriationsbeslutning i forbindelse med meddelelse af anlægbevillinger til større vejprojekter, herunder at indgå aftaler om erstatning mv.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til omfartsvejen på 35 mio. kr. vil blive fuldt finansieret af de statslige midler, men Bornholms Regionskommune vil skulle stå i forskud med udgifterne. Udbetaling af tilskud vil ske halvårligt efter fremsendelse af projektregnskaber.

Den statslige medfinansiering vil blive pristalsreguleret efter statens vejindeks. Beløb, som ikke udbetales det forventede år, videreføres til det efterfølgende men vil ikke blive pristalsreguleret.

Udbetaling af tilskud er efter forhandling med Teknik & Miljø planlagt til

·         5,4 mio. kr. i 2011

·         18,0 mio. kr. i 2012

·         11,6 mio. kr. 2013.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Regionsrådsbeslutning af 13. september 2004 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. Bornholms Cykelveje

05.01.02S05-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med udviklingsplanen ”Bornholms Cykelveje” vil det være nødvendigt at udarbejde forundersøgelser, skitseprojekteringer, ansøgninger til en række relevante ministerier, EU, fonde mv.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at

a)     der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til forundersøgelser og rådgivning mv. vedrørende ”Bornholms Cykelveje”

b)     der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2010 at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for cykelvejene, herunder at undersøge mulighederne for tilskud fra Transportministeriet og andre ministerier og fonde.

I trafikforliget den 26. november 2010 fik Bornholms Regionskommune tildelt 11.852.713 kr. i tilskud til kommunens udviklingsplan ”Bornholms Cykelveje”

Det vil være nødvendigt at udarbejde planer, forundersøgelser og ansøgninger for en del af disse projekter for at få del i de midler der kan stilles til rådighed i ministerier, EU og private fonde. Det vil derudover være nødvendigt at udarbejde skitseprojekt m.v. for forskellige anlægsprojekter inden disse kan forelægges til politisk vedtagelse.

Midler til forundersøgelser mv. i forbindelse med udviklingsplanen vil medgå som en del af medfinansieringen af det samlede projekt.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr., og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Forundersøgelser, rådgivning m.v. vedrørende ”Bornholms Cykelveje”.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Anlægsbevillinger til forkastningsarbejder på havnene 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder at der søges tilskud fra EU mv. hvor dette ikke allerede er sket.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling vedr. Vang Pier, og for at udnytte de tiloversblevne materialer fra pieren, vil det være hensigtsmæssigt at hele nyttiggørelsen af materialerne samles i èt fælles projekt, der omfatter alle forkastningsarbejder på havnene i 2011.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at det indstilles:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til forkastningsarbejder i Hammer Havn, Hasle Havn, Svaneke Havn, Gudhjem Havn, og Nørrekås i forbindelse med nyttiggørelse af overskudsmaterialer fra Vang Pier.

b)     at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. (indtægt) til ovennævnte projekt til tilskud fra Havnepakke 2.

c)     at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. som anlægstilskud til sikring af Vang havn.

d)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet, på hhv. 0,5 og 0,9 mio. kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

e)     At anlægsbevillingerne gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 en række projekter vedrørende havnene, hvoraf der i 6 af projekterne kunne ske en nyttiggørelse af overskudsmaterialer fra Vang Pier. Udover materialer fra pieren vil der også være overskudsmaterialer fra moler i Hasle havn der ikke længere er ydre værker, samt sand fra Nørrekås og Hammer Havn.

 

De 6 del-projekter hvor der kan ske en nyttiggørelse af overskudsmaterialerne er

1.      Forkastningsarbejder i forbindelse med en ombygning af Hammer Havn

2.      Forkastningsarbejder i forbindelse med gennemførelse af et samlet løft af Hasle Havn

3.      Etablering af en dækmole til forbedring af besejlingsforholdene og beskyttelse af de over 100 år gamle, unikke ydre værker på Svaneke Havn

4.      Etablering af en dækmole til beskyttelse af Gudhjem Havns over 100 år gamle unikke værker

5.      Tilskud til sikring af Vang Havn. Vang Havn har modtaget tilsagn om et EU-tilskud på 900.000 kr. til arbejdet

6.      Forkastningsarbejder på Nørrekås til forbedring af vandkvaliteten og bølgeuroen i det vestlige yderbassin.

For at udnytte overskudsmaterialerne fra Vang Pier optimalt, er det vigtigt at hele processen med nyttiggørelsen ses som en samlet proces der bl.a. vil være afhængig af vind- og vejrforhold, materialernes tilgængelighed og en optimal udnyttelse af det materiel der er til rådighed.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 2.228.000 kr.

Bornholms Regionskommune har i forbindelse med ”Havnepakke 2” fået tilsagn om 9 mio. kr. til Hasle Havns bystrand, kanal, sænkning af kajer mv., og 12 mio. kr. til en tilbageførelse og beskyttelse af Hammer Havns moler til en æstetisk og funktionel løsning.

Forkastningsarbejderne og nyttiggørelse af overskudsmaterialerne fra Vang Pier, er anslået til at koste i alt 8,9 mio. kr.

De resterende omkostninger på 1,4 mio. kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby

82.09.05S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til arbejder i forbindelse med konvertering til fjernvarme i Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 70.000 kr. til fjernvarmekonvertering af Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 70.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje,

at bevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø. Og

at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarmeforsyning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010 at en række kommunale bygningskomplekser i Aakirkeby skulle konverteres til fjernvarme og at igangsætte udbudsforretningen for arbejder i forbindelse med konverteringen. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at konverteringen af Ravnsgade 5 skulle vurderes nærmere i forhold til den fremtidige anvendelse af bygningen.

 

Udgifterne til konvertering af Jernbanegade 7 og 9 er på baggrund af de indkomne tilbud anslået til 70.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag og uforudsete udgifter, ekskl. moms.

Der vil ikke være en besparelse på varmeudgiften efter konverteringen, idet bygningerne i dag forsynes med varme fra pillefyret ved Ravnsgade 5. Konverteringen er imidlertid nødvendig/hensigtsmæssig i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse.

 

Det foreslås, at anlægsudgiften finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje, hvor der er et restbeløb i budget 2010, da der ikke kan opnås en besparelse ved konverteringen. Derved er der ikke mulighed for finansiering via energipuljen eller mulighed for tilbagebetaling af investeringen ved finansiering via driften.

 

Det anbefales samtidig, at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarme nu. Dels er fyringsøkonomien bedre med det nuværende pillefyr end med fjernvarme og dels skal der foretages betydelige investeringer for at udnytte fjernvarmen optimalt. Endelig er der fortsat ikke truffet beslutning om, hvad bygningerne skal anvendes til i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet anlægsudgifterne kan finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje på 140.188 kr., ligesom fjernvarmekonverteringen ikke forventes at påvirke driftsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Plejecenter Aabo

82.09.05S05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til arbejder i forbindelse med konvertering til fjernvarme vedrørende servicearealerne på Plejecenter Aabo.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 142.000 kr. til konvertering til fjernvarme på Plejecenter Aabo,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 142.000 kr. finansieret med 50 pct. af kvalitetsfondsmidlerne, 25 pct. af anlægspuljen til energibesparende tiltag og 25 pct. af driftsbudgettet for Bornholms Plejehjem og –Centre,

at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø, og

at 50 pct. af den forventede besparelse, svarende til 16.000 kr., overføres fra Bornholms Plejehjem- og Centre til puljen for energibesparelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010, at en række kommunale bygningskomplekser i Aakirkeby skal konverteres til fjernvarme, samt at igangsætte udbudsforretningen for arbejder i forbindelse med konverteringen.

 

Udgifterne til konvertering af Plejecenter Aabo er på baggrund af de indkomne tilbud anslået til 510.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag og uforudsete udgifter, ekskl. moms. Heraf vedrører 27,87 pct. af udgifterne den kommunale del af bygningerne, dvs. servicearealerne, svarende til 142.000 kr. Den resterende del af udgiften vedrører boligerne og afholdes af boligregnskabet.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet er omfattet af kvalitetsfonden, og finansieres af kvalitetsfondsmidlerne med 50 pct. Projektet er også omfattet af medfinansiering af anlægspuljen til energibesparende tiltag, således at 25 pct. af anlægsudgiften finansieres heraf, mens de sidste 25 pct. af anlægsudgiften finansieres af virksomhedens driftsbudget. Investeringen er således samlet set finansieret inden for budgettet.

Den kommunale del af investeringen forventes at medføre en årlig besparelse på 32.000 kr. til varme, svarende til en tilbagebetalingstid på 4,4 år. Heraf overføres halvdelen til puljen for energibesparelser i forlængelse af investeringen, jf. den vedtagne model herfor. Den anden halvdel reduceres i virksomheden budget to år efter at investeringen er tilbagebetalt, jf. bygningsmodellen.

Besparelsen er beregnet i forhold til det afsatte budget til opvarmning på baggrund af et olieforbrug på 60.000 liter. I forhold til prisen på fyringsolie pr. 1. marts 2011 kan besparelsen beregnes til 50.000 kr. årligt i forhold til den kommunale del og til ca. 180.000 inkl. boligdelen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Bornholms Kunstmuseum - etablering af bjergvarme

19.03.00Ø40-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-03-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

22

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tilbageførsel af midler til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme som følge af udskydelse af etablering af bjergvarme på Bornholms Kunstmuseum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget,

at der meddeles tillægsbevilling på 320.000 kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme i 2011

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. marts 2011:

Indstilles til godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26/11 2009 at lade kommunen finansiere etablering af et bjergvarmeanlæg til 1.654.000 kr. på Bornholms Kunstmuseum mod at formindske museets driftstilskud med energibesparelsen – svarende til 160.000 kr. årligt – over en periode på 11 år. Etableringen og tilbagebetalingen var forventet at skulle starte i 2010, hvorfor Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme i både 2010 og 2011 er reduceret med 160.000 kr.

Imidlertid blev etableringen af forskellige grunde udskudt og forventes heller ikke udført i 2011. Kunstmuseet har derfor i 2010 og 2011 alligevel ikke fået reduceret driftstilskuddet med de 160.000 kr. - med heraf følgende overskridelse af budgettet til kunstmuseets driftstilskud.

Tilbagebetalingsperioden flyttes som følge heraf foreløbig fra påbegyndelse i 2010 til 2012, hvilket tilsvarende medfører behov for en tilbageførsel af reduktionen på i alt 320.000 kr. til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme.

Økonomiske konsekvenser

En tillægsbevilling skal finansieres af de likvide midler.

Modsvarende er den bevilgede anlægsfinansiering på 1.654.000 kr. udskudt med foreløbig 2 år jfr. sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Anlægsbevilling til ombygning af krydset Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen i Rønne

05.01.02Ø02-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag, i et tidligere dagsordenpunkt, har udvalget behandlet en prioritering af anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 400.000 kr. til skitseprojekt og projektudbud af ombygning af krydset, Haslevej/Nordre Kystvej/St. Torvegade/Gartnervangen.

Det nuværende lysregulerede kryds ombygges til en rundkørsel for at fjerne den sorte uhelds-plet ved at minimere antallet af uheld og give en mere smidig trafikafvikling til havn og bycen-trum.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a.      at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektering af en rundkørsel ved Haslevej i Rønne

b.      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 400.000 kr. finansieret af ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c.      at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Det nuværende lysregulerede kryds har tidligere været en sort uheldsplet og er igen udpeget som en sort plet med 8 uheld over de sidste 5 år. I Trafiksikkerhedsplan 2008 og igen i forslag til Trafikplan for Rønne 2011 – 2021 er krydset udpeget med en ombygning til en rundkørsel for at nedbringe antallet af uheld.

Projektet vil indgå og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og vil udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Den samlede anlægsudgift er skønnet til 4.500.000 kr. med 400.000 kr. til skitseprojekt og projektudbud af ekstern rådgiver i offentlig licitation og 4.100.000 til anlægsudgifter. Anlægsudgiften forventes afholdt med 1.600.000 kr. i 2011 og 2.500.000 kr. i 2012.

Når projektudbuddet er udført vil der blive søgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til selve anlægsarbejdets udførelse.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at projektudbuddet til ombygningen af krydset til en rundkørsel vil beløbe sig til 400.000 kr.

Projekteringsudgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Revidering af jordflytningsgebyr.

09.08.15P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

17

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jord, der er eller kan være forurenet, må ikke flyttes uden tilladelse fra kommunen. Kommunens udgifter i denne forbindelse skal dækkes ved opkrævning af gebyr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2008, at gebyret for jordflytning skulle opkræves som en del af affaldsgebyret, sammen med ejendomsskatten på samtlige husstande. Størrelsen blev fastsat til 6,50 pr. husstand inkl. moms.

Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle revurderes i starten af 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at udvalget anbefaler at den nuværende ordning fortsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, men ønsker betaling pr. tons forurenet jord.

Sagsfremstilling

Jord, der er eller kan være forurenet, må ifølge Jordforureningslovens § 50 kun flyttes med tilladelse fra kommunen. Procedurerne er specificeret i ”Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”.

Anmeldelse til kommunen skal ske, når man er vidende om at jorden er forurenet, eller hvis jorden kommer fra kortlagte og områdeklassificerede ejendomme eller fra offentlig vej.

Anmeldelsen vedlægges analyser af jordprøver, og kommunen vurderer ud fra dette forureningsgraden og anviser flytning af jorden til enten genanvendelse eller deponering.

Kommunens sagsbehandling foregår hovedsagelig elektronisk via det internetbaserede system Jordweb.

Opgaverne er:

     Modtagelse af anmeldelser og analyseresultater i Jordweb

     Kategorisering af jord ud fra prøver

     Anvisning af jordflytning via Jordweb

     Vejledning omkring lovgivning til entreprenører

     Support på Jordweb til entreprenører

     Møder med branchefolk, f.eks. BOFA

     Tilladelser til midlertidige jorddepoter

     Sager om ulovlige depoter af forurenet jord

     Regulativ for gebyropkrævning og anden overordnet planlægning

I perioden 2009-10 er der behandlet 180 sager, hvoraf nogle består af over 500 enkeltflytninger. Der er i alt flyttet ca. 26.000 tons jord.

Fjernvarmeprojekterne står for størstedelen, idet ca. 80 % af de anmeldte flytninger stammer herfra. En anden stor gruppe er ledningsarbejder i offentlig vej, f. eks. ved ledningsbrud eller kloakseparation.

Der har været ret få anmeldelser fra kortlagte eller områdeklassificerede ejendomme.

Omkring 85-90 % af den anmeldte jord viste sig at være uforurenet, og er blevet genanvendt til landbrugsjord eller vejindbygning.

10-15 % var lettere eller svært forurenet og er blevet deponeret på BOFA eller på andet godkendt anlæg.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at gebyret fortsat opkræves via ejendomsskatten, idet det har vist sig at være en administrativt enkel ordning. Da størstedelen af den flyttede jord kommer fra offentlig vej, er det samtidigt en rimelig måde at fordele udgiften på.

Det kan gøres på andre måder, hvilket er diskuteret i dagsordenpunkter fra 2008, der er vedhæftet som bilag, men det vurderes, at disse ordninger vil være vanskelige og kostbare at administrere.

Teknik & Miljø anbefaler, at gebyret fastholdes på de nuværende 6,50 kr. pr. ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 48 skal kommunernes udgifter til affaldsordninger dækkes ved opkrævning af gebyr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2008, at gebyret skulle opkræves via ejendoms­skatten som en del af affaldsgebyret, og at der skal inddrives ca. 150.000 kr. pr. år. incl. moms.

I 2010 blev der opkrævet gebyr fra 24.587 ejendomme svarende til et samlet beløb på ca. 160.000 incl. moms, eller 128.000 kr. excl. moms.

Størrelsen af gebyret har vist sig at være passende i forhold de brugte ressourcer. Der anvendes ca. 0,2 årsværk, svarende til ca. 90.000 kr., til administration af ordningen, samt ressourcer til Jordweb og kontorhold på ca. 40.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Dagsordenpunkt fra møde i kommunalbestyrelsen 2008 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Gebyr for erhvervets brug af containerpladser i 2011

07.04.00S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til lovgivningen på affaldsområdet skal Bornholms Regionskommune opkræve gebyr fra visse erhvervsvirksomheder for deres adgangsmulighed til Bofas containerpladser. Et tilsvarende gebyr blev opkrævet første gang i - og for - året 2010. Nærværende indstilling omfatter således politisk godkendelse af gebyrets størrelse i 2011 overfor de forskellige virksomhedstyper samt retningslinjer ved opkrævningen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler nærværende forslag til gebyrstørrelser for erhvervsvirksomheders adgang til Bofas containerpladser i 2011

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I ”Bekendtgørelse om affald”, BEK nr. 1632 af 21. december 2010 (affaldsbekendtgørelsen) § 61, stk. 4, er det fastlagt, at: ”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser”. Opkrævningen skal ske ud fra data for virksomhedernes registrering i CVR pr. 1. januar 2010. Virksomhedernes omsætning i 2009 samt undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 7 og 8, vil blive lagt til grund for vurderingen af fritagelsesansøgninger.

 

Det vil ligesom i 2010 blive prioriteret at overholde det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvorved ansøgninger om fritagelse grundet egen afsætning af affald eller ingen/ringe affaldsproduktion - med hjemmel i bekendtgørelsens § 62, stk. 4 og 5 – ikke kan imødekommes. Begrundelsen herfor skal findes i fraværet af kontrolmuligheder overfor virksomheders benyttelse af containerpladserne til trods for opnået fritagelse. Således ville lighedsprincippet overfor betalende virksomheder ikke kunne overholdes.

 

Bofa vil arbejde for at sikre, at virksomhederne i forbindelse med modtagelse af opkrævningen for 2011 bliver behørigt informeret om de eksisterende fritagelsesmuligheder.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 59, stk. 4, fremgår, at der i 2011 skal benyttes en fordelingsnøgle til fordeling af udgifterne til drift af containerpladserne mellem husholdninger og erhvervsvirksomheder. Denne fordelingsnøgle er lavet ud fra gennemførte brugerundersøgelser af erhvervets reelle brug af Bofas containerpladser jf. bekendtgørelsen § 59, stk. 3, og medfører, at 83 % af udgifterne henhører til husholdninger, mens 17 % henhører til erhvervsvirksomheder. Ved denne fordeling af udgifterne undgås krydssubsidiering mellem husholdninger og erhverv, hvilket skal tilsikres jf. bekendtgørelsens § 59, stk. 1.

 

Af affaldsbekendtgørelsens § 61, stk. 4, fremgår fordelingen mellem forskellige kategorier indenfor de omfattede erhvervsvirksomheder. ”Håndværkere og anlægsgartnere” er således inddelt i 3 kategorier efter antal ansatte, og skal betale henholdsvis faktor 4, 6 og 8, mens ”øvrige virksomheder” skal betale faktor 0,5 i forhold til de samlede driftsudgifter for containerpladserne.

 

Desuden skal i erhvervsgebyret indregnes gebyr til Miljøstyrelsen for dels affaldsdatamodel og dels regulativsystem jf. affaldsbekendtgørelsens § 66 og § 73.

 

Det skal nævnes, at Folketingets parter i affaldsforliget, som er alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, efterfølgende er enedes om, at der pr. 1. januar 2012 vil blive ændret radikalt ved opkrævningsgrundlaget, idet der vil blive tale om en tilmeldeordning. Bornholms Regionskommunes Teknik- og Miljøudvalg kan således forvente et oplæg til grundlag for opkrævning af gebyret for 2012, så snart miljøministeriets regelgrundlag herfor er kendt.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede driftsomkostninger til Bofas 6 containerpladser er i 2011 budgetteret til kr. 21.301.000. Ved benyttelse af før nævnte fordelingsnøgle resulterer det i, at kr. 3.663.324 skal opkræves fra erhvervsvirksomheder inklusive administrationsgebyr og gebyr til national regulativdatabase og Affaldsdatasystemet jf. affaldsbekendtgørelsens §§ 66 og 73. Fordeling af dette beløb mellem de omfattede virksomheder vil medføre følgende gebyrer (alle beløb er ekskl. moms):

 

Kategori:

Antal:

Faktor:

Gebyr 2011 (kr.):

Total (kr.):

Øvrige virksomheder

2.603

0,5

706

1.837.385

Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)

200

4

5.271

1.054.149

Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)

70

6

7.879

551.547

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)

21

8

10.488

220.243

I alt

2.894

-

 

3.663.324

 

 

 

 

 

 

De enkelte gebyrer er dermed 8-9 % højere end i 2010, hvilket kan tilskrives dels budgetlagte prisindekseringer og dels, at resultatet af den gennemførte brugerundersøgelse vedrørende erhvervsvirksomheders andel af de samlede driftsomkostninger som tidligere nævnt resulterede i 17 % i 2011 mod 15 % i 2010.

 

Det skal nævnes, at der i gebyrberegningen ikke er taget hensyn til Skats opgørelse over virksomheder med en omsætning under kr. 50.000 i 2009, da denne for 2008 – anvendt i 2010 opkrævningen - var fejlbehæftet. Da dette ikke skal komme virksomhederne til last i 2011, vil Bofa sikre, at virksomhederne bliver gjort behørigt opmærksom på, at de kan blive retmæssigt fritaget, såfremt deres omsætning i 2009 var mindre end kr. 50.000.

 

I og med Bofas aktiviteter – herunder drift af containerpladser – er underlagt det økonomiske ”hvile-i-sig-selv” princip for gebyrområder, vil et eventuelt overskud/underskud på aktiviteten i 2011 blive nivelleret ved regulering af gebyrgrundlaget de kommende år.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Bekendtgørelse om affald, BEK. Nr. 1632 af 21. december 2010 (MHT)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 30 for granitbrydning i Præstebo Stenbrud

01.09.00P19-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. november 2010 at offentliggøre et forslag til kom­mu­ne­plantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser, for fortsat granit­brydning i Præs­te­bo, Paradisvejen, og sende det i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Forslaget blev annonceret den 8. december 2010 i Rytterknægten samt offentliggjort på Bornholms Regionskommunes hjemmeside samme dag. Fristen for bemærkninger og indsigelser var den 2. februar 2011.

Forslaget er desuden sendt til Miljøcentret Roskilde, Skov og Naturstyrelsen, Energistyrelsen, By og Landskabsstyrelsen samt Dan­marks Naturfredningsforening.

Der er indkommet to bemærkninger inden for fristens udløb.

På baggrund af de to indkomne bemærkninger ser Teknik & Miljø ingen anledning til at ændre i kommuneplantillæg 30 og de udarbejdede VVM- og SMV-redegørelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser godkendes og offentliggøres med klagevejledning efter planloven

3.                         

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

TR-Granit A/S har søgt om en fornyet indvindingstilladelse til granitbrydning fra granitbruddet Præstebo, beliggende Paradisvejen, Ibsker,

Bruddet har eksisteret i mere end 100 år.

TR-Granit A/S havde indvindingstilladelse til granitudvinding på Præstebo udstedt af Bornholms Amt 19. november 1999 med udløb 19. november 2009.

TR-Granit A/S har søgt om en ny 10-årig tilladelse til brydning af Paradisbakkegranit, med en total brydningsmængde på 50.000 m3, hvilket svarer til den mængde de tidligere havde ret til at bryde.

 

TMU behandlede i sit møde den 6. januar 2010 ansøgningen, og besluttede, at der, inden stillingtagen til en råstoftilladelse, skulle udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser.

Høringsfristen for kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM- og SMV-redegørelser udløb d. 2. februar 2011.

Der er indkommet to høringssvar.

Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Bornholm, har i mail af 7. januar 2011 vurderet, at eventuelle negative konsekvenser for naturen og for de nærmeste naboer er så minimale, at en fortsat brydning kan anbefales.

Tre naboer på Paradisvejen har den 25. januar 2011 fremsendt en indsigelse mod fortsat granit­brydning på Præstebo. I skrivelsen anføres at der er fejl og mangler i VVM-redegørelsen. Fejlene er ikke konkretiseret.

Teknik og Miljø har vurderet at de to indkomne bemærkninger ikke giver anledning til tilret­nin­g af kommuneplantillægget, der derfor anbefales til endelig godkendelse.

På baggrund af kommuneplantillægget samt VVM- og SMV-redegørelserne udarbejder Teknik & Miljø et forslag til en råstoftilladelse. Råstoftilladelsen vil blive sendt i partshøring og blive offentliggjort efter reglerne i Råstofloven

 

Ordforklaring: VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet. SMV = Strategisk MiljøVurdering

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Kommuneplantillæg 30 VVM & SMV (PDF)

2.
beboer indsigelse af 25 januar 2011 (TIF)

3.
DN bemærkning af 07 januar 2011 (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Forslag til lokalplan 058 for et sommerhusområde syd for Hasle ved Rubinsøen

01.02.05P16-0090

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

13

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. september 2010, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan 058 for et område ved Rubinsøen. Ejerforeningen Rubinsøen havde anmodet om en ny afløsende lokalplan, der muliggør at områdets hotellejligheder kan overgå til sommerhusstatus samt muliggøre en udstykning af området til enkeltparceller. Området er endvidere omfattet af en bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration, som ønskes ophævet ved vedtagelse af denne lokalplan, derfor udvides afgrænsningen til også at omfatte nogle flere matrikler syd og øst for den oprindelige afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Syd for Hasle ved Rubinsøen ligger der et større sommerhusområde. Området er i dag opdelt i to lokalplaner. Den nordlige del er omfattet af lokalplan 07-03 som udlægger området til hotelformål. Den sydlige del og nogle løsrevne matrikler i nordøst er omfattet af lokalplan 07-04, som udlægger området til sommerhusformål. En del af området, på tværs af de to gældende lokalplaner, er omfattet af en bebyggelsesregulerende fredning fra 1964.

Denne lokalplans ene formål er at ophæve lokalplan 07-03 og ved en ny lokalplan at ændre anvendelsen fra kun at kunne benytte området til hotelformål til nu at kunne benytte området til sommerhusbebyggelse.

Det andet formål er at ophæve den bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration fra 1964 ved en ny lokalplan. Derfor bliver en del af lokalplan 07-04 også ophævet og medtaget i denne nye lokalplan, for samtidig at ophæve den bebyggelsesregulerende fredningsdeklaration der er tinglyst for denne del af området.

Hele sommerhusområdet omfattet af lokalplanforslag 058 indgår i et naturligt sammenhæng, både vejførings- og beliggenhedsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Lokalplanforslag 058 (PDF)

2.
Miljøscreeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Revision af den regionale udviklingsplan og kommuneplanstrategi

01.01.02P15-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Den regionale udviklingsplan (RUP) skal revideres, og kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2011 offentliggøre et forslag til en revideret plan.

Regionskommunen skal samtidig udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen.

Både tids- og indholdsmæssigt falder revisionen af den regionale udviklingsplan sammen med arbejdet med kommuneplanstrategien, og de to vil blive tænkt sammen i arbejdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller over for Økonomi- og Erhvervsudvalget

at de i bilag 1 anførte rammer danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan og kommuneplanstrategien

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Godkendt og sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter planloven skal alle regioner inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til regional udviklingsplan. Bornholms Regionskommune har særstatus, og kommunen har mulighed at udarbejde sin egen regionale udviklingsplan.

Bornholms Regionskommune valgte således at udarbejde en regional udviklingsplan i 2008.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2011 offentliggøre et forslag til en ny regional udviklingsplan (RUP).

Den nye regionale udviklingsplan sigter fortsat mod den overordnede vision om Det Gode Liv på Bornholm på grundlag af øens kvaliteter og ressourcer, nye udviklingsmuligheder, ny viden og indsigter om regional udvikling og de udfordringer, der knytter sig Bornholms udvikling.

Udgangspunktet for den nye regionale udviklingsplan vil være kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010:

      Et godt og aktivt liv for alle

      Bornholm som vidensamfund

      Grøn bæredygtig ø

      Økonomisk bæredygtig ø.

Kommunalbestyrelsen vedtager forslaget til ny regional udviklingsplan, der udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager kommunalbestyrelsen den nye udviklingsplan endeligt. Kommunalbestyrelsen foreslås endvidere inddraget gennem temamøder på strategiske tidspunkter i forløbet.

Med vedtagelsen af den nye regionale udviklingsplan vil visionerne i RUP’en være retningsgivende for udviklingen i Bornholms Regionskommune, og de afløser dermed tidligere visioner.

Regionskommunen skal samtidig udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, og da denne både tids- og indholdsmæssigt falder sammen med revisionen af den regionale udviklingsplan vil de blive tænkt sammen i et fælles arbejde/dokument.

I Bilag 1 opridses udgangspunkt, organisering og overordnet tidsplan for arbejdet med den nye udviklingsplan og kommuneplanstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til projektet afholdes af Regional Udvikling. Udgifter, som er særegne i forhold til arbejdet med kommuneplanstrategien, afholdes af Teknik & Miljø.

Finansiering af større udgifter vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse. Det kan fx være udgifter til borgermøde og trykning af den Regionale Udviklingsplan.

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Bilag 1: Regional Udviklingsplan og Kommuneplanstrategi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Forslag til fredning af Nylars Plantage

01.05.10P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-03-2011

16

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Nylars Plantage. Fredningen kommer til at omfatte ca. 66 ha.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse og møde d. 11. maj 2011 kl. 10.00. Kommunen bedes i den forbindelse om at komme med sine bemærkninger til fredningsforslaget inden mødet.

Det er Teknik & Miljøs vurdering at fortidsminder, offentlig adgang og natur i området allerede er godt beskyttet og at en fredning derfor ikke er nødvendig.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller:

at kommunen ikke anbefaler en fredning af Nylars Plantage da det vurderes at erstatningsstørrelsen ikke står mål med den eventuelle kulturhistoriske og rekreative gevinst, der kan opnås ved fredningen og at Fredningsnævnet meddeles dette med nedenstående begrundelser.

Samtidig indstilles det at øvrige nedenstående bemærkninger meddeles Fredningsnævnet.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2011

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, men støtter en fredningssag.

Sagsfremstilling

Baggrunden for DNs ønske om at få området fredet er de store kulturhistoriske interesser i området, særligt de usædvanligt mange velbevarede spor efter oldtidens dyrkningsagre.

Området lå udpint af jernalderbondens dyrkningsmetoder i hede og lyng fra ca. 200 år efter vor tidsregning og frem til 1860erne, hvor plantagen blev tilplantet. Det er den direkte grund til at agersporene stadig i dag er tydelige og ligger som et mønster af helt lave volde i landskabet. Agerspor som disse er mange andre steder blevet ødelagt af intensiv skov- og landbrugsdrift.

Fredningen har til formål

1.      at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området,

2.      at beskytte og forbedre de landskabelige, naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier,

3.      at fastholde offentlighedens ret til færdsel samt sikre og forbedre adgangsmulighederne gennem blandt andet et fastlagt stisystem,

 

Området for fredningsforslaget:

Det område der rejses fredningssag for er på ca. 66 ha. Heraf er 2 ha græsningsareal mens resten består af skov, heraf er de 59 ha omfattet af fredskovspligt. Dvs. at der vedvarende skal være skov på arealerne.

Da DN indledte fredningssagen ejede kommunen ca. 61 ha af det område, der foreslås fredet.

Skoven har været i kommunalt eje siden den blev tilplantet omkring 1860. Den blev indtil omkring 1980 drevet på helt almindelig vis, med skovning og udkørsel hele året.

Da man blev opmærksom på fortidsminderne (agerspor, røser og bautasten) og vigtigheden af at bevare dem for eftertiden, blev de målt op og registreret, og siden da er der kun sket skovning og udkørsel af træ i de tørre sommermåneder for at skåne fortidsminderne.

Der er i de senere år brugt maskiner, som krævet ved skovning og anden arbejdskørsel i certificeret skov. Det er samtidig en skovdrift, der er skånsom i forhold til bevarelsen af fortidsminderne.

Ved salget af den kommunale skov 1. jan 2011 blev området pålagt en deklaration, der sikrer fortsat skånsom skovdrift, samt adgang til området, som ved offentlig skov.

 

Bemærkninger til fredningsforslaget:

Ad 1: Fredningens primære formål er at bevare fortidsminderne og skabe mulighed for at de kan ses bedst muligt. Dette skal ifølge fredningsforslaget ske ved yderligere restriktioner af skovdriften i form af bestemmelser om kun at plante hjemmehørende arter.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det for at opfylde fredningens formål ikke er hensigts­mæssigt at indføre restriktioner med hensyn til træartsvalg. Det vurderes, at et krav om kun at plante hjemmehørende arter ikke kan begrundes i formålet med fredningen.

Faktisk er det i monokulturerne med rødgran at fortidsminderne ses tydeligst. De lave dyrkningsvolde er meget svære at erkende i de blandede løvtræsbevoksninger, med træer i forskellig alder, da underskoven disse steder er meget tæt.

 

Ad 2: I fredningsforslaget lægges der op til rydning og afgræsning af to større arealer.

Der er dels tale om et ca. 1 ha stort areal (A i kortbilaget), der fremover skal ligge i vedvarende græs (afgræsning eller høslæt) og et ca. 3 ha stort skovareal (B i kortbilaget), der fremover skal drives som græsningsskov.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være vanskeligt og bekosteligt for kommunen som plejemyndighed at finde afgræsning til så store og afsidesliggende arealer, hvor der ikke er adgang til vand. Indsatsen vil ikke stå mål med det der opnås ved plejeindsatsen, idet det vurderes at fortidsmindernes synlighed i terrænet ikke bliver væsentligt bedre end på de områder hvor der f.eks. er højstammet skov og åben skovbund. Måske endda ringere i de perioder af året hvor græsset er langt.

En uforholdsmæssig stor del af kom­mu­nens naturplejebudget vil gå til hegning og betaling af afgræsning af arealerne, og det vil blive på bekostning af arealer, der efter Teknik & Miljøs vurdering har større biologisk, rekreativ og landska­belig værdi andre steder på øen.

Høslet vurderes ikke at være en reel mulighed da de mange stød fra fældede træer vil være i vejen og en opfræsning af støddene vil være i direkte modstrid med fredningens intentioner.

 

Ad 3: Med fredningsforslaget ønsker man at fastholde og forbedre offentlighedens adgang.

I forhold til offentlighedens færdsel i området, er der i den deklaration, som allerede er tinglyst ved skovsalget, en bestemmelse om at færdsel skal ske efter samme regler, som gælder for offentlige skove. Dvs. at man må færdes til fods i hele området - også uden for vej og sti. Med den bestemmelse vurderer Teknik og Miljø at offentlighedens adgang er sikret på hele arealet.

Fredningsforslaget indeholder derudover bestemmelser om et stisystem. Dette stisystem be­står primært af eksisterende stier og skovveje. Derudover foreslås et kortere nyt stiforløb hen over område A til område B (kortbilag). De eksisterende stier og skovveje kan man i forvejen færdes på.

Det vurderes ikke at anlæggelse af en ny kortere stistrækning i skoven betyder en så væsent­lig forbedring af offentlighedens adgang til området, at det i sig selv kan begrunde at området fredes.

 

Samlet vurderes det at fortidsminderne med de nugældende regler for området ikke er truede. Samtidig vurderes det at fredningsforslagets oplæg til beplantningsvalg og afgræsning eller høslet ikke vil være egnet til at fremme fredningens formål om at bevare og formidle de kulturhistoriske spor i området.

Skoven er omfattet af fredskovspligt og området er pålagt en omfattende deklaration, der både sikrer offentlighedens adgang og en fortsat skånsom skovdrift. Med de gældende regler er der desuden ikke noget til hinder for at Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Museum eller andre med interesse i sagen kan informere publikum om værdierne i området.

Da der ikke ses at være nogen fare for at fortidsminderne ødelægges eller at offentlighedens adgang begrænses, vurderes det, at en fredning er unødvendig og at udgifterne til en fredning derfor ikke står mål med det der opnås.

Økonomiske konsekvenser

I DNs budgetforslag er udgifterne til fredningserstatning beregnet til at blive 53.420 kr. Heraf skal Bornholms Regionskommune betale ¼ og staten ¾

Beregningen er lavet før skoven blev solgt, og er kun erstatning for de ca. 5 ha, der på det tidspunkt var privatejede. Nu er hele skoven i privat eje, og der mangler altså at blive beregnet erstatning for de ca. 61 ha, der tidligere var kommunalt ejede.

Hvis der for disse skovområder i gennemsnit gives 10.000 kr. i erstatning pr. ha for krav om skånsom skovdrift og særligt træartsvalg, som svarer til det beløb som ligger til grund for den udregning der er for privatejet skov, vil erstatningsstørrelsen blive ca. 610.000 kr. mere end i det nuværende budgetoverslag.

Derudover må der påregnes et noget højere erstatningsbeløb pr. ha for de ca. 4 ha skov, der skal overgå til overdrev og græsningsskov.

By- og Landskabsstyrelsen har i øvrigt i deres indledende høringssvar til budgetoverslaget vurderet at en erstatning på 10.000 kr. pr. ha er for lidt, og at endelige beregninger nok vil vise at erstatningsbeløbet pr. ha bliver større.

Det samlede erstatningsbeløb kan altså blive 700.000 kr. eller mere foruden udgifter til rådgivere og advokater. Af den samlede udgift skal kommunen ifølge lovgivningen betale ¼. Dvs. min ca. 175.000 kr.

Teknik og Miljø har et budget på 50.000 kr. om året til fredningserstatninger og andre udgifter i forbindelse med fredningssager. Udover denne fredningssag er der to andre større fredningssager i gang: ”Bronzealderlandskabet ved Madsebakke” og ”Svartingedalen”.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. marts 2011

1.
Bilag 1: Fredningsforslag med bemærkninger (PDF)

2.
Bilag 2: Kort over fredningsområdet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

30

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

31

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Intet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt