Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
13-04-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2011
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2011
  åbent 4 Budgetoverførsler til 2011 - Drift
  åbent 5 Budgetoverførsler til 2011 - Anlæg og lån
  åbent 6 Ny økonomistyring i BRK
  åbent 7 Projektplan for effektiv økonomistyring, organisatorisk optimering og afbureaukratisering
  åbent 8 Budgetscreening 2011
  åbent 9 Status på effektiviseringsproces Budget 2012
  åbent 10 Budgetrammer 2012-2015, status og revideret rammereduktion
  åbent 11 Demografikorrektion til budget 2012-2015
  åbent 12 Mål for 2012 -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område
  åbent 13 Etablering af elektronisk borgerpanel
  åbent 14 Godkendelse af fjernvarmetakster for 2011/2012 - Rønne Varme A/S
  åbent 15 Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby
  åbent 16 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence
  åbent 17 Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011
  åbent 18 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010
  åbent 19 Praksisplan for fysioterapi 2011-2014
  åbent 20 Høringssvar tillæg til børnepolitikken
  åbent 21 Etablering af fodboldbane - kunstgræs
  åbent 22 Mulighedernes Land - Udvidelse af delprojektet i Hammerhavn
  åbent 23 Projektudvidelse og anlægsbevillinger,l Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2
  åbent 24 Ansøgning: Idé-faktor 2011 - Danmarksmesterskab i bæredygtig innovation/ CSR
  åbent 25 Ansøgning om tilskud til baltisk erhvervskonference
  åbent 26 Orientering om Vækstforums Handlingsplan 2011-2012
  åbent 27 Kampeløkke Havn - Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabshuse og udvidelse af eksisterende spilhus
  åbent 28 Orientering fra formanden
  åbent 29 Eventuelt
  åbent 30 Produktionshøjskolens ønske om flytning til Campus Bornholm
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen
Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2011

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (222,2 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (296,7 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. marts 2011 (184,0 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. marts 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 222,2 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, idet beholdningen dog er faldet med 18,8 mio. kr. siden opgørelsen pr. 28. februar 2011. Faldet er større end faldet i februar 2010, og set over årets første tre måneder er kassebeholdningen steget ca. 20 mio. mindre end i samme periode i 2010, hvor udviklingen dog var atypisk for 1. kvartal.

På baggrund af regnskabet for 2010 forventes det, at der skal ske en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud i 2011 med ca. 30 mio. kr., hvilket pt. er medvirkende til den høje kassebeholdning.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i marts 2011, da den faktiske kassebeholdning i marts 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i marts 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 184,0 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger. Budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 er opgjort til 81,8 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. mere end skønnet ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010.

Budgetoverførslerne indregnes dog først i opgørelsen efter godkendelsen i kommunalbestyrelsen i april måned.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 15,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. marts 2011

00.30.10Ø09-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Driftsoversigt pr. 31. marts 2011 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 31. marts 2011 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. marts 2011 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 31. marts 2011 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 28. februar 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Budgetoverførsler til 2011 - Drift

00.30.10S06-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling i 2011 af uforbrugte budgetbeløb i 2010 på driftsbudgetterne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)                 at der meddeles tillægsbevilling på 111.550.042 kr. til budgetoverførsler som anført i bilag 2 kolonne 5, finansieret af de likvide midler, og

b)                 at den i budget 2011 afsatte pulje til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler nulstilles.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Der blev udleveret nyt bilag på mødet p.g.a. en fejl og korrektionen vil blive foretaget til Kommunalbestyrelsesmødet.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres uforbrugte budgetbeløb til næste år, idet virksomhederne derved får mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig disponering.

Økonomi og Analyse har opgjort overførselsbeløbene på grundlag af den afsluttede bogføring for 2010. På driftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på den overførbare ramme på 59,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare ramme er det et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette svarer til mindreforbruget vedr. forsikrede ledige, idet der også er mer- og mindreforbrug på andre områder.

Mindreforbruget på den overførbare ramme kan overføres til 2011, idet der korrigeres for følgende:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2009 at bortskrive oparbejdede underskud på nær 2,5 mio. kr., som virksomhederne afdrager i 2010 – 2014. For virksomhederne Børnecenter Bornholm, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og –Centre og BAT trækkes afdraget for 2011 fra i de overførte overskud, idet den aftalte tilbagebetaling fastholdes.

På politikområde 6 er et driftstilskud i forbindelse med etableringen af Stjernehuset og Stenbanen kommet til udbetaling i 2010. En del af dette tilskud var ikke budgetlagt. Dermed er der opstået et overskud, som ikke overføres til 2011.

På Teknik & Miljø korrigeres for den mindreindtægt, der er opstået i forbindelse med ændringer af administrationsaftalen med Bornholms Forsyning A/S, idet Teknik & Miljø ikke har indflydelse på aftaleforhandlingen. Der korrigeres også for en mindreindtægt vedr. administrationsvederlaget fra Bofa.

På Teknik og Miljø korrigeres overførslen endvidere med det tilskud, Bornholms Regionskommune har fået fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med de ekstraordinære udgifter til snerydning i 2010.

På direktionen korrigeres for en ekstraordinær udgift vedr. 2008 – 2010 vedr. administrationsaftalen med Bornholms Forsyning.

Herudover er der en række mindre korrektioner i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter og i forlængelse af kommunalbestyrelsesbeslutninger i øvrigt.

 

Korrektionerne betyder samlet set, at budgetoverførslerne forhøjes med 8,5 mio. kr. i forhold til overskuddet på det overførbare område, således at der i alt overføres 67,7 mio. kr.

 

De enkelte virksomheders over- og underskud er opgjort i bilag 1, hvor der også er en sammenligning med virksomhedernes overførsel fra 2009 til 2010.

Virksomhedernes overførsel til 2011 korrigeret for ovennævnte reguleringer fremgår af bilag 2. Virksomheder, der overfører mere end ± 10 pct. af oprindeligt budget har indsendt uddybende bemærkninger til budgetoverførslen. Disse fremgår af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der meddeles tillægsbevilling til budget 2011 på i alt 111.550.042 kr. jf. kolonne 5 i bilag 2. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2010 meddelt tillægsbevillinger på 43.851.000 kr. til virksomheder, der forventede et merforbrug i 2010, idet beløbene samtidig er lånt af og reduceret i virksomhedernes driftsbudgetter.

Netto genbevilges der således 67.699.042 kr. jf. bilag 2 kolonne 3.

I budget 2011 er der afsat en pulje på 25 mio. kr. på driften til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte midler. I forbindelse med genbevillingen af overførslerne på driften nulstilles budgetpuljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Virksomhedernes over-/underskud i 2010 på det overførbare område (PDF)

2.
Driftsoverførsler til 2011 (PDF)

3.
Bemærkninger til overførsler på mere end 10 pct. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Budgetoverførsler til 2011 - Anlæg og lån

00.30.10S06-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2010 samt lån, der ikke er optaget i 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der meddeles tillægsbevillinger til budgetoverførsler som anført i bilaget med i alt 14.122.865 kr., finansieret af kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder til kommende regnskabsår.

Økonomi og Analyse har på baggrund af den afsluttede bogføring for 2010 opgjort overførselsbeløbene vedrørende anlæg til 47,0 mio. kr. jf. bilaget, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet og sædvanlig praksis. De største overførsler vedrører anlæg på vej- og forsyningsområdet.

Der overføres tillige budgetlagt finansiering vedrørende igangværende projekter på kvalitetsfondsområderne for -11,7 mio. kr., samt 25,9 mio. kr. vedrørende deponering af kvalitetsfondsmidler i f. m. regnskab 2009/2010, i alt netto 14,2 mio. kr.

Der overføres endvidere budgetterede låneoptagelser vedrørende renovering af BOFA’s affaldsvarmeværk på 22,9 mio. kr., vedrørende byggeri af ældre- og handicapboliger i henhold til ældreboliglovgivningen på i alt 16,6 mio. kr., samt generel låneoptagelse på 7,6 mio. kr. Lånet vedrørende generel låneoptagelse er optaget i marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne betyder, at der skal meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på i alt 47.025.902 kr., en tillægsbevilling på netto 14.175.027 kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler samt en negativ tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse på 47.078.064 kr., eller i alt 14.122.865 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb og lån til 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ny økonomistyring i BRK

00.15.10P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-02-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af præsentationen den 19. januar 2011 til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Der er i tilknytning til behandlingen udarbejdede to notater omhandlende overførselsadgang og Ledelsesinformationssystem (LIS) 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller notatet til drøftelse

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. februar 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indarbejdes i notatet, hvorefter sagen genoptages på udvalgets næste møde.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at økonomistyringsnotatet sendes i høring i MED-Hovedudvalget, stabe, områdesekretariater og virksomheder.

at høringen finder sted i perioden 5. april til 2. maj 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at økonomistyringsnotatet sendes i høring i MED-Hovedudvalget, stabe, områdesekretariater og virksomheder.

at høringen finder sted i perioden 4. maj til 24. maj 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke, idet han ikke kan anbefale sidste halvdel af afsnit 3.5. fra "Mål- og rammestyringsmodellen forudsætter ..".

Begrundelsen er, at han er bekymret for en løsrevet, kontraproduktiv detailstyring, gennemført med de bedste intentioner.

 

Sagsfremstilling

Notat om ny økonomistyring blev præsenteret på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. januar 2011, jf. bilag 1.

 

En række udefrakommende faktorer, herunder finanskrisen, den stadigt strammere centrale styring af kommunerne og Bornholms konstant ringere rammevilkår, har nødvendiggjort de ændringer af regionskommunens styring, som er beskrevet i økonomistyringsnotatet.

Formålet er på den ene side at implementere en strammere styring af regionskommunens økonomi, og på den anden side at styrke ledelsesinformationen og hermed sikre både et politisk og ledelsesmæssigt overblik over sammenhængen mellem de leverede ydelser og forbrugte ressourcer

 

I forbindelsen med udarbejdelsen af notatet har der været ført drøftelser med virksomhedslederne på en ledertemadag den 17. januar. Efterfølgende er der nedsat en styregruppe under ledelse af økonomidirektøren med deltagelse af områdecheferne, tre virksomhedsledere og stabscheferne for Løn og Personale samt Økonomi og Analyse. Målet for denne styregruppe er at kvalificere input til Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling, samt sikre den efterfølgende implementering af tiltag.

 

Styregruppen er enig i behovet for at revidere de nuværende elementer i styringen og har udarbejdet bilag til økonomistyringsnotatet. Det drejer sig om bilag vedrørende Ledelsesinformationssystem (LIS), og overførselsadgang. Derudover arbejder styregruppen videre med udarbejdelsen af de administrative aftaler, som skal understøtte mål- og rammestyringen.   

 

De centrale elementer i økonomistyringsnotatet udgøres af følgende:

 

1.     Ændret bevillingsniveau

Bevillingsniveauændringen er gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011

 

2.     Ændret aftalestyring.

For at imødekomme det politiske ønske om at forenkle aftalekonceptet beskriver notatet en omlæggelse af aftalekonceptet i retning mod indgåelse af administrative virksomheds-/lederaftaler. Dette under fortsat hensyntagen til de politiske ønsker om rammestyring(overholdelse) og målopfyldelse.

  

Styregruppen anerkender, at en ændring af aftalekonceptet omfatter en politisk fastsættelse af mål og rammer, som tænkes udmøntet gennem underliggende administrativt fastsatte aftaler. Dermed bliver udformningen af aftalerne rent administrative. De politiske mål og rammer vil indgå som centrale elementer i udmøntningen af de administrative aftaler.

 

3. Overførselsadgang

Af notatet fremgår en model 1, som i forlængelse af styregruppens behandling er suppleret med en mere rummelig model 2, hvilket fremgår af bilag 2. Det er samtidig styregruppens anbefaling, at model 2 indgår i udmøntningen af notatet om ny økonomistyring i Bornholms Regionskommune. 

 

Baggrunden for ændret overførselsadgang skal bl.a. ses i lyset af den trængte økonomi og regeringens sanktioner ved overskridelser af de enkelte kommuners budgetter. Det betyder, at hvis en virksomhed i BRK har budgetoverskridelse, skal dette holdes inden for rammen for at undgå sanktion. Regeringen har udmeldt at 60 pct. af eventuelle overskridelser i de kommunale budgetter, vil blive modregnet i den enkelte kommunes bloktilskud, mens de resterende 40 pct. vil ske gennem en generel regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne.  

 

4. Ledelsesinformation

Styregruppen forudsætter, at en strammere styring bl.a. skal ske gennem – og understøttes af en videreudviklet ledelsesinformation – se bilag 3. Heraf fremgår det, at status på arbejdet er, at der er udarbejdet kravspecifikation, og at der i forlængelse af dette vil blive indhentet tilbud fra relevante leverandører. I forlængelse af dette vil en sag om tilvejebringelse af finansiering blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

5. Organisation

En eventuel ændring i organisationen af økonomistyringsopgaven afventer en behandling af notatets øvrige elementer. En sådan organisationsændring vil blive forelagt ØKE. Ændringen omfatter en revurdering af den nuværende organisering af økonomistyringsopgaven, med hensyn til placering af opgaver, regler for kontering, procedurer for opfølgning mv.    

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

9. marts 2011:

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af behandlingen den 16. februar 2011 til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i notatet, og en række af notatets øvrige formuleringer er præciseret.

 

5. april 2011:

Forslag til ny økonomistyring fremlægges i forlængelse af behandlingen den 16. marts 2011 til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Afsnit 3.5 er skrevet om, og figur 7 er tilpasset til det øvrige indhold.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
Økonomistyring i Bornholms regionskommune, 10. marts 2011vers. 3 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. februar 2011

2.
Bilag 2: Forslag til overførselsadgang (DOC)

3.
Bilag 3: Ledelsesinformation (DOC)

4.
Bilag 1: Økonomistyring i Bornholms Regionskommune (PDF)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

5.
Økonomistyring i Bornholms Regionskommune, 31. marts 2011, version 1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Projektplan for effektiv økonomistyring, organisatorisk optimering og afbureaukratisering

00.15.10P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Resumé

Af Økonomistyringsnotatet, fremgår det, at BRK skal iværksætte en tilpasning af organisationen i forhold til økonomistyringen. En lang række opgaver er relateret til denne overskrift, og direktionen har udarbejdet en projektmodel med chefgruppen som styregruppe til varetagelse af opgaverne.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at projektplanen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I notatet: Økonomistyring i Bornholms Regionskommune er 5 emner fremhævet som værende centrale i en ny styringsmodel:

 

•   Bevillingsniveau: I forbindelse med budget 2011 er det besluttet at ændre bevillingsniveauet fra virksomhedsniveau til udvalgsniveau. Det er derfor en del af den nye model, at udvalgene er bevillingshavere.

•   Politiske mål og økonomiske rammer: I den nye model vil de politiske mål og rammerne fremgå af budgetdokumentet. Virksomhedsaftaler mellem fagudvalg og virksomhedsleder indgår ikke i modellen, og det overvejes, hvordan den administrative udmøntning af de politiske mål kan ses i sammenhæng med udvikling af lederaftaler i henhold til HR-strategien.

•   Overførselsadgang: Den fulde overførselsadgang, hvor virksomhederne kan overføre hele over-/underskuddet til næste år, erstattes af en ny model for overførsler. I modellen er der et loft for, hvor store overskud/underskud der umiddelbart kan overføres.

•   Ledelsesinformation: Ledelsesinformationen styrkes.

•   Organisation: Organisationen skal tilpasses, og det er økonomistyringsopgaven og opgaveløsningen generelt, der definerer organiseringen. Det skal defineres, hvilke økonomistyringsopgaver der skal varetages centralt, og hvilke opgaver der med fordel kan ligge decentralt.

 

Da en lang række opgaver relaterer sig til tilpasning af organisationen, er flg. projektmodel udarbejdet til styring og koordinering af input, forslag og indstillinger:

 

·        Projekt

·        Effektiv økonomistyring, organisatorisk optimering og afbureaukratisering

·        Organisering

·        Chefgruppen er styregruppe for projektet og arbejdsgrupperne vil bestå af ressourcepersoner inden for budget/regnskab, personale og administration.

·         

·        Områdecheferne vil via fagrådene løbende involvere virksomhedslederne.

·         

·        Hoved MED vil løbende blive orienteret og hørt.

·         

·        Arbejdet koordineres af Claus Stensgaard Jensen, Søren Lenau og Torben Munch

·         

·        2.1 Arbejdsgruppe vedr. kontering og regnskab – formand Birgit Olsen

·        2.2. Arbejdsgruppe vedr. økonomiske styringsredskaber – formand Claus Pedersen

·        2.3 Arbejdsgruppe vedr. organisatorisk optimering – formand Søren Lenau

·        2.4 Arbejdsgruppe vedr. afbureaukratisering – formand Torben Munch

·        Mål og output

·        Sikre, at den faktiske økonomistyring i BRK imødekommer de centrale behov (politiske og administrative).

·        Sikre en optimal økonomistyring gennem understøttelse og kvalificering i den enkelte virksomhed.

·        Skabe forenkling i de administrative politikker og retningslinjer.

·        Sikre, at administrative opgaver og ansvar er hensigtsmæssigt placeret i organisationen.

·         

·        2.1. Kontering og regnskab

·        a. Udarbejde centrale regnskabsinstrukser, som medvirker til øget sikkerhed i registrering og periodisering (månedlig med hensyn til LIS og halvårlig med hensyn til halvårsregnskab)

·        b. Udarbejde undervisningsprogram for ledere med økonomisk ansvar og medarbejdere som arbejder med regnskab

·         

·        2.2. Økonomiske styringsredskaber

·        a Servicetjek på størrelse og placering af bevillinger, sammenhænge ml. bevillinger og opdeling ml. overførbare/ikke-overførbare områder (overførselsadgang)

·        b. Revidering af budgetmæssige tildelingsmodeller og forslag til nye

·        c. Forslag til nyt koncept for budgetopfølgning

·         

·        Optimering

·        2.3.  Udarbejde forslag til ny fordeling af økonomiske/administrative opgaver ml. stabe, områder og virksomheder

·         

·        Afbureaukratisering

·        2.4. Revidering og forsimpling af interne politikker og retningslinjer

·         

·        Tidsplan

·         

·        1. Ultimo marts: Projektplan godkendes i chefgruppen

·        2. Primo april: Medlemmer til arbejdsgrupperne udpeges og kommissorium udarbejdes.

·        3. Primo april: Styregruppen godkender arbejdsgrupper og kommissorium.

·        4. Medio april: Arbejdsgrupper mødes.

·        5. Ultimo juni: 1. afrapportering til chefgruppen. Retning og fokus justeres.

·        6. Medio september: ØKE orienteres.1. afrapportering forelægges Hoved Med.

·        7. Primo november: 2. afrapportering til chefgruppen. Konkrete indsatsområder udpeges.

·        8. Medio november: Indsatsområder og tidsplan forelægges Hoved Med.

·        9. Medio december: Beslutningssag forelægges på ØKE/Kom.best.

·        10. Ultimo 2011: Plan for idriftsættelse af indsatsområder iværksættes.

·         

·        Økonomi

·        Projektet forventes at blive gennemført uden tilførsel af ekstra ressourcer

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Budgetscreening 2011

00.30.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

For så tidligt muligt at afdække eventuelle økonomiske udfordringer i driften i Bornholms Regionskommune i 2011 er der administrativt centralt gennemført en budgetscreening. Denne fremlægges til drøftelse.  

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

                 - at budgetscreeningen drøftes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

For tidligst muligt at kunne imødegå eventuelle økonomiske udfordringer i driften af Bornholms Regionskommune i 2011 er der administrativt gennemført en budgetscreening per 31. januar 2011, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i tendenserne for 2010. Budgetscreeningen vedhæftes i bilag.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Administrativ budgetscreening januar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Status på effektiviseringsproces Budget 2012

00.30.04Ø02-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning

Resumé

Som element i budget 2011 indgår der 20 mio. kr. i effektiviseringsramme for budgetoverslagsåret 2012. Der afgives en status for det igangsatte administrative arbejde.  

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

                 - at statussen tages til efterretning

- at effektiviseringsforslagene oversendes til udvalgsbehandling med henblik på at indgå i budgetarbejdet for 2012.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Statussen taget til efterretning og de enkelte effektiviseringsforslag sendes til behandling i udvalgene.

 

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af budget 2011 blev det for 2012 besluttet, at der skulle arbejdes med at tilvejebringe effektiviseringer for 20 mio. kr.

 

I forlængelse af evaluering af effektiviseringsprocessen for 2011 blev det på en ledertemadag i efteråret 2010 drøftet, hvorledes en effektiviseringsproces for 2012 administrativt kunne gribes an. Der blev fra lederne udtrykt ønske om at gennemføre en proces, der udsprang i den enkelte virksomhed og med stor grad af frihed til organisering af dette arbejde på virksomhedsniveau. Det arbejde afstedkom godt 200 forslag.

 

I januar 2011 blev dette arbejde – efter kvalificering - opsummeret og udgjorde 10,8 mio.kr. Der blev i forlængelse af opsummeringen igangsat endnu en runde med mulighed for virksomhederne til at fremkomme med forslag for at opnå de forudsatte 20. mio. kr.  Ved udgangen af marts måned var der indkommet yderligere 12 forslag – som efter kvalificering ikke bidrog yderligere til summen af effektiviseringsforslag – tværtimod udgør summen nu 10,1 mio. kr.

 

Parallelt med det igangsatte arbejde omkring effektiviseringer er det formelle budgetarbejde for 2012 igangsat – det er sket ved ØKE´s rammeudmelding for 2012 i januar 2011.         

En opfølgning på denne proces viser, at der i budgetarbejdet på udvalgsniveau er et stort sammenfald i arbejdet mellem de to processer. Der arbejdes således med at opnå de samlede effektiviseringstiltag og rammereduktioner under et. Konsekvensen af dette tages op til behandling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. april. 2011.     

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Samlet udgave af effektiviseringsforslag pr. 5. april 2011 (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Budgetrammer 2012-2015, status og revideret rammereduktion

00.30.00Ø02-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding for budget 2012-2015 til fagudvalgene den 19. januar 2011, gives en status på budgetarbejdet, idet der tages højde for demografikorrektion til budget 2012-2015 og status på effektiviseringsprocessen.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at rammereduktion på 30,0 mio. kr. i 2012 og overslagsårene genfordeles på udvalgene, jf. bilag 2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Denne sag skal give et overblik over den udmeldte rammereduktion til budget 2012 idet der tages højde for effektiviseringsprocessen, demografikorrektion af budget 2012 og nye skøn for forventede mer/mindreudgifter, med henblik på, at der kan udmeldes en revideret rammereduktion til fagudvalgene.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at der i 2012 skulle findes effektiviseringer for 20 mio. kr. Endvidere besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2011 en rammereduktion på 30 mio. kr. i 2012 og overslagsårene i forbindelse med udmelding af 1. generation budgetrammer for 2012-2015.  

Status i budgetprocessen er, at demografikorrektionen til budget 2012-2015 resulterer i en reduktion af budgetrammen på 12,5 mio. kr. i 2012. Reduktionen skyldes en lavere forventet befolkningsudvikling i forhold til sidste år, grundet ændringer i beregningsmetode af dødeligheden i prognosemodellen. Der bør være særlig fokus på udfordringen i tilpasning af aktiviteterne til det faldende børnetal og den generelt lavere befolkningsudvikling.

 

I effektiviseringsprocessen til 2012 er der på nuværende tidspunkt er fundet effektiviseringsforslag for 10,1 mio. kr. Det forudsættes, at de indkomne effektiviseringsforslag tiltrædes og effektueres som forudsat. Hvis et eller flere effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal det pågældende udvalg finde alternative besparelser.

 

I forhold til de oprindelig skønnede uundgåelige merudgifter i 2012 på 28,6 mio. kr. forventes nu merudgifter for 31,2 mio. kr. Familiecenter Bornholm er sammen med BDO i gang med at genoprette virksomhedens økonomi. Ifølge BDOs vurdering forventes Familiecenteret at overholde budgetrammen i 2012, under forudsætning af, at BDOs anbefalede initiativer implementeres. Vedrørende STU forventes en større elevtilgang, som medfører merudgifter for 6,2 mio. kr. i 2012. På det sociale området forventes merudgifter på 10 mio. kr. til høreapparater, hjælpemidler og medfinansiering på sundhedsområdet. Endvidere forventes merudgifter på 5 mio. kr. til førtidspensioner. Skønnet for merudgifter til snerydning indgår uændret med 10 mio. kr.

 

Tabel 1: Overblik over status pr. april 2011 i budgetproces 2012

Mio. kr. (2011 pl)

2012

2013

2014

2015

Opr. rammereduktion

30,0

30,0

30,0

30,0

Effektiviseringer (= 2012 mål)*

20,0

20,0

20,0

20,0

Samlede oprindelige reduktion

50,0

50,0

50,0

50,0

Mindreudgifter til demografi (= 2012)**

-12,5

-12,5

-12,5

-12,5

Ændring i skøn for forventede merudgifter

1,2

1,2

1,2

1,2

Tværgående effektiviseringsforslag

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

Reviderede rammereduktion

37,2

37,2

37,2

37,2

Effektiviseringsforslag fra udvalgene

-8,6

-8,9

-9,4

-9,4

Justering

1,4

1,7

2,3

2,2

Revideret rammereduktion efter effektiviseringsforslag

30,0

30,0

30,0

30,0

Noter: *) Målet for effektiviseringer i 2012 fastholdes i overslagsårene. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, blev det besluttet at målet for effektiviseringer stiger til 30 mio. kr. i 2013 og 40 mio. kr. i 2014 og 2015.

**) Nettoændringer i budgetrammer som følge af demografi udgør -12,5 mio. kr. i 2012, -23,4 mio. kr. i 2013, -19,8 mio. kr. i 2014 og -14,0 mio. kr. i 2015

 

Rammebetingelserne (demografi og øvrige poster) har samlet ændret sig i positiv retning, således at rammebesparelsen kan nedsættes med 10 mio. kr.

Den administrative proces omkring effektiviseringstiltag har indbragt forslag for 10,1 mio. kr. Af hensyn til budgetbalancen løftes arbejdet med effektiviseringstiltag nu over i budgetprocessen, hvor udvalgene får til opgave at finde effektiviseringer eller alternative besparelser/serviceforringelser for 10 mio. kr.

På den baggrund fastholdes rammebesparelserne på 30 mio. kr., idet der foretages en omfordeling, hvor effektiviseringsforslagene på de enkelte udvalgsområder forlods indregnes i fordelingen.

Endvidere tages der højde for nettoændringen af demografikorrektion i de oprindelige budgetrammer for 2012-2015.

I bilag 1 vises mellemregninger vedr. demografikorrektion og indkomne forslag til effektiviseringer, der ligger til grund for den reviderede fordeling på udvalgene i tabel 2.

 

 

 

 

 

Tabel 2: Revideret fordeling af rammereduktion 2012 og overslagsårene, fordelt på udvalg

a.      Mio. kr. (2011 pl)

b.      2012

c.      2013

d.      2014

e.      2015

f.       Børne- og Skoleudvalget

g.      7,9

h.      7,7

i.        7,7

j.       7,5

k.      Socialudvalget

l.        14,3

m.    14,5

n.      14,5

o.      14,6

p.      Beskæftigelsesudvalget

q.      0,0

r.       0,0

s.      0,0

t.       0,0

u.      Teknik og Miljøudvalget

v.      3,2

w.     3,3

x.      3,3

y.      3,3

z.      Økonomi- og Erhvervsudvalget

æ.    3,1

ø.      3,0

å.      3,1

aa.  3,1

bb.  Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

cc.   1,5

dd.  1,5

ee.  1,5

ff.     1,5

gg.  Revideret fordeling af rammereduktion i alt

hh.  30,0

ii.      30,0

jj.     30,0

kk.  30,0

 

Økonomiske konsekvenser

Status er, at der er fundet effektiviseringer for 10,1 mio. kr. Demografikorrektionen resulterer i mindreudgifter for 12,5 mio. kr. Nye oplysninger om forventet udgiftsudviklingen i STU, Familiecenter Bornholm og det sociale område indebærer samlet set at de forventede merudgifter skønnes til 31,2 mio. kr., dvs. en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige besluttede rammereduktion.

Samlet set betyder det, at den oprindelige rammereduktion på 30 mio. kr. fastholdes i 2012-2015, men at der udmeldes en ny fordeling mellem udvalgene. I den nye fordeling tages der højde for de indkomne effektiviseringsforslag på de pågældende udvalg, som effektiviseringsforslagene vedrører samt for demografikorrektionen.

I bilag 2 findes en oversigt over den reviderede fordeling af rammereduktionen fordelt på udvalg og politikområder. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Bilag 1: Beregninger til revideret fordeling af rammereduktion til budget 2012-2015 (PDF)

2.
Bilag 2: Revideret fordeling af rammereduktion til budget 2012-2015 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Demografikorrektion til budget 2012-2015

00.01.00S01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet demografikorrektion til budget 2012-2015 på baggrund af befolkningsprognosen 2012.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at demografikorrektionerne i 2012-2015 indarbejdes i budgettet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2012 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2012 og overslagsårene. Beregningerne er baseret på en befolkningsprognose fra KMDs prognosemodel med udgangspunkt i de faktiske folketal pr. 1. januar 2011.

Danmarks Statistik har ændret radikalt på fremskrivningen af ældre i hele landet, hvilket også influerer på BRKs prognose-2011. Ændringerne er begrundet i en ny metode til beregning af dødeligheden i de enkelte aldersklasser. I forhold til 2010-prognosen resulterer 2011-prognosen i ca. 8,5 pct. færre 80+ årige på Bornholm i 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget får forelagt en selvstændig sag om befolkningsprognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Der er beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, SFO’er, hjælpemidler og for ældreområdet. I bilag 1 findes en nærmere beskrivelse af beregningerne samt den forventede befolkningsudvikling på de enkelte områder.

Til budget 2012 er demografikorrektionerne på de enkelte områder beregnet ud fra samme modeller som til budget 2011. Det betyder, at på børnepasnings-, skole- og SFO-området er demografikorrektionerne beregnet ud fra en marginalbetragtning og for hjælpemidler og for ældreområdet er korrektionerne beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forskellen på gennemsnits- og marginalmodeller er beskrevet i bilag 1.

 

 

Kort om den forventede befolkningsudvikling i 2011-2015

Antallet af indbyggere på Bornholm forventes at falde med 1.129 borgere i løbet af de næste fire år til 40.673 i 2015. Tabel 3 viser udviklingen i de aldersgrupper, som er anvendt i beregningerne af demografikorrektioner til budget 2012 og overslagsårene.

 

Tabel 3: Befolkningsprognose for forskellige aldersgrupper

Aldersgruppe

2011

2012

2013

2014

2015

Udvikling 2011-2015

0-2 årige (dagpleje og vuggestue)

1.021

972

965

954

937

-9,0%

3-5 årige (børnehave)

1.164

1.182

1.141

1.105

1.053

-10,5%

0-5 årige i alt

2.185

2.153

2.106

2.059

1.990

-9,8%

6-16 årige (skole)

5.356

5.212

5.042

4.920

4.853

-10,4%

6-12 årige (SFO-tilbud)

3.136

3.049

2.992

2.930

2.916

-7,5%

0-66 årige (hjælpemidler)

33.772

33.195

32.543

31.939

31.337

-7,8%

67+ årige (ældreområdet og hjælpemidler)

8.030

8.305

8.679

9.033

9.336

14,0%

67-74 årige

3.920

4.155

4.513

4.745

4.958

20,9%

75-79 årige

1.673

1.732

1.744

1.822

1.888

11,4%

80-84 årige

1.213

1.177

1.181

1.193

1.254

3,3%

85-89 årige

806

820

821

811

742

-8,6%

90+ årige

418

422

420

461

493

15,2%

Kilde: KMD-prognose pr. 23. marts 2011

 

Overordnet set forventes børnetallet at falde for både aldersgruppen til dagpleje og daginstitutioner samt skolebørn, mens antallet af ældre forventes at stige. Faldet i aldersgruppen 85-89 årige på knapt 9 pct. skyldes at en markant mindre årgang 1930 rykker op i aldersgruppen af 85-89 årige mellem 2014 og 2015.

Som det fremgår af tabellen er der også modsatrettede tendenser i de forskellige aldersgrupper. I bilag 1 er en mere grundig gennemgang af den forventede udvikling i de relevante aldersgrupper.

 

Demografikorrektioner i 2011 og overslagsårene

På baggrund af befolkningsprognosen er der beregnet demografikorrektioner til budget 2012 og overslagsårene. I tabel 2 er vist de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i årene 2012-2015 i forhold til budget 2011. Modellerne og resultaterne er beskrevet i bilag 1.

 

Tabel 2: Demografikorrektioner i årene i forhold til budget 2011, 1.000 kr. (2011-pl)

Demografikorrektion i året i forhold til budget 2011

2012

2013

2014

2015

Børnepasningsområdet

-1.500

-3.301

-5.126

-7.820

Skoleområdet

-6.239

-11.673

-15.387

-18.072

SFO-området

-415

-424

-637

-496

Ældreområdet

5.510

10.905

29.163

40.041

Hjælpemidler

165

436

697

890

Demografikorrektioner i alt

-2.480

-4.057

8.710

14.543

Note: Et negativt tal betyder en reduktion, et positivt tal betyder en forhøjelse af udgifterne i forhold til budget 2011

 

Da der allerede er lagt demografikorrektioner ind i budgetterne for 2012-2014, i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011, skal disse korrektioner først reguleres ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner indarbejdes. Derudover skal der korrigeres for forskellen på den forventede og den faktiske befolkningsudvikling fra 2010 til 2011. Disse forhold indgår i beregningen af nettoændringen i budgetrammerne, som er vist i tabel 3.

 

Tabel 3: Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. (2011-pl)

Nettoændring

i budgetrammerne

2012

2013

2014

2015

Børnepasningsområdet

-1.340

-1.740

-1.956

-4.650

Skoleområdet

78

458

301

-2.385

SFO-området

-160

-58

-102

38

Ældreområdet

-10.971

-21.909

-17.872

-6.994

Hjælpemidler

-126

-201

-161

32

Nettoændringer i

budgetrammerne i alt

-12.519

-23.449

-19.792

-13.959

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

 

Økonomiske konsekvenser

Som vist i tabel 2 betyder den demografiske udvikling en samlet reduktion på 2,480 mio. kr. i 2012 i forhold til budget 2011. Beløbet dækker over både stigninger og reduktioner af udgifterne på de forskellige områder. De største udgiftsændringer er på skole- og ældreområdet, hvor udgifterne henholdsvis falder og stiger.

Der skal i budgetlægningen tages højde for, at der allerede er indarbejdet demografikorrektioner i budgetrammerne i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011. Derudover indarbejdes en korrektion, som følge af forskellen på den forventede og faktiske befolkningsudvikling 2010-2011. Det betyder, at budgetrammerne samlet set skal reduceres med 12,519 mio. kr. i 2012, som vist i tabel 3.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Bilag 1 Demografikorrektion til budget 2012 og overslagsårene (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Mål for 2012  -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område  

00.01.00Ø02-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og erhvervsudvalget

Resumé

På mødet den 16. marts 2011 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget relevante mål på Økonomi- og erhvervsudvalgets område for 2012.

Drøftelserne fortsættes på mødet den 13. april med henblik på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender et oplæg til budgetseminar 1, den 26. april.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at mål drøftes med henblik på kvalificering forud for Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 13. april 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indgår i sagens behandling til udvalgets møde den 13. april 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Drøftet og indgår i budgetarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Jf. budgetvejledningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af de fire visioner, de strategiske må og målene for 2011,komme med oplæg til mål for udvalgsområdet, som det vil være relevant at arbejde med i 2012.

 

Måldrøftelsen for 2012 udspringer af de 22 gældende mål for 2011, som derudover eventuelt kan udbygges, med yderligere mål

Af bilag 1 fremgår disse, idet der for hvert mål er angivet i hvilket omfang

 

-         Mål foreslås at udgå i 2012 som følge af opfyldelse i 2011 (mål 1,2,3,4,10,12,20,21)

-         Målet videreføres ( eventuelt revideret) grundet at målet har et  flerårigt sigte              ( mål 5,6,7,9,11,14,15,16,17,22)

-         Målet sammenskrives til enklere mål. (mål, 8,13 og mål 18,19)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse, den 16. marts, om oplæg til mål for 2012, fremgik det, at man gerne så, at antallet af mål der fremsendes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til brug for Budgetseminar 1 blev begrænset til at udgøre ca. 2 mål per politikområde.

Med dette udgangspunkt er målene for 2011 gennemgået, vurderet på ny, og sorteret. Derudover er der opstillet 2 nye mål, afledt af drøftelserne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16 marts.   

Økonomi- og Erhvervsudvalget dækker over 5 politikområder. Det drejer sig om

Politikområde 0: Økonomi (3)

Politikområde 11: Erhverv og samfund (2)

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere (2)

Politikområde 13: Informationsteknologi (1)

Politikområde 14: Fællesadministration (1)

 

Antallet i parentes angiver det aktuelt foreslåede antal mål. De 9 mål fremgår af bilaget.       

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at målene drøftes og videresendes til brug for de politiske drøftelser på Budgetseminar 1, den 26. april 2011.

 

       

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 16. marts 2011

1.
ØKE mål 2012 - udgangspunkt 2011 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

2.
Mål 2012 for ØKE til Budgetseminar 1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Etablering af elektronisk borgerpanel

85.11.06Ø22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at nedsætte et elektronisk borgerpanel. Administrationen har udvalgt en leverandør efter at have undersøgt udbuddet på markedet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller, at

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 18. januar 2011 vedtog kommunalbestyrelsen Politik for borgerinddragelse, hvor etablering af et elektronisk borgerpanel er et af tiltagene.

Formålet med at oprette borgerpanelet er at sikre, at borgerinddragelsen også kommer til at omfatte ikke-organiserede borgere. Borgerpanelet sammensættes af repræsentativt udvalgte bornholmske borgere.

Efter vedtagelsen af politikken er markedet for elektroniske borgerpaneler undersøgt, herunder om der er leverandører på Bornholm. Administrationen har indhentet overslag fra de førende leverandører og udvalgt det tilbud, der samlet set bedst lever op til regionskommunens behov og forventninger.

I det valgte tilbud indgår opsætning af borgerpanelsystemet på BRK’s hjemmeside, etablering og vedligehold af borgerdatabasen samt forberedelse, udsendelse, efterbehandling og afrapportering af fem spørgeskemaundersøgelser i løbet af det første 1½ år. Databehandlingen foregår i et SurveyXact-miljø, som er det system, regionskommunen i forvejen anvender i sine egne spørgeskemaundersøgelser.

Borgerpanelet sammensættes, ved at firmaet gennem almindeligt brev opfordrer 4.000 repræsentativt udvalgte bornholmske borgere over 18 år til at melde sig til som paneldeltager. Det forventes, at 12-1500 borgere tilmelder sig panelet. Hver undersøgelse vil indeholde ca. 25 spørgsmål.

Chefgruppen vil på den næste ledertemadag inddrage virksomhedslederne i en drøftelse af, hvilke emner der kan indgå i de første spørgerunder i borgerpanelet.

Økonomiske konsekvenser

Etablering, test og vedligeholdelse af databasen (inkl. porto)                          62.250 kr.

5 undersøgelser (forberedelse, rykkere, databehandling, afrapportering)            94.775 kr.

I alt                                                                                                    157.025 kr.

 

Udgiften finansieres dels af midler afsat til borgerinddragelse, dels af midler fra Regional Udvikling (analysepuljen), med halvdelen til hver.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Godkendelse af fjernvarmetakster for 2011/2012 - rønne Varme A/S

13.03.00S55-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2011/2012

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at taksterne for 2011/2012 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 22. marts 2011 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2011/2012. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal i henhold til selskabets vedtægter godkende taksterne.

Budgettet for 2011/2012 viser et resultat i balance, idet et over- eller underskud i henhold til varmeforsyningsloven skal reguleres i næste års priser. Samtidig forventes underdækningen fra før år 2000 at være nedbragt til nul i 2010/11.

Bestyrelsen har på den baggrund nedsat den variable bidrag med ca. 8 pct., svarende til en nedsættelse på 12,50 kr. inkl. moms pr. GJ, idet alle andre takster er uændrede.

Budgettet viser herudover et betydeligt træk på kassekreditten som følge af, at der afdrages mere på gælden end der afskrives på aktiverne. Langtidsbudgettet viser, at der rettes op på dette forhold i de følgende år.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til fjernvarmekonvertering, Jernbanegade, Aakirkeby

82.09.05S05-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

20

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsbevilling til arbejder i forbindelse med konvertering til fjernvarme i Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives en anlægsbevilling på 70.000 kr. til fjernvarmekonvertering af Jernbanegade 7 og 9 i Aakirkeby,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 70.000 kr. finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje,

at bevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø. Og

at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarmeforsyning.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Sagen genoptages på udvalgets næste møde.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. september 2010 at en række kommunale bygningskomplekser i Aakirkeby skulle konverteres til fjernvarme og at igangsætte udbudsforretningen for arbejder i forbindelse med konverteringen. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at konverteringen af Ravnsgade 5 skulle vurderes nærmere i forhold til den fremtidige anvendelse af bygningen.

 

Udgifterne til konvertering af Jernbanegade 7 og 9 er på baggrund af de indkomne tilbud anslået til 70.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag og uforudsete udgifter, ekskl. moms.

Der vil ikke være en besparelse på varmeudgiften efter konverteringen, idet bygningerne i dag forsynes med varme fra pillefyret ved Ravnsgade 5. Konverteringen er imidlertid nødvendig/hensigtsmæssig i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse.

 

Det foreslås, at anlægsudgiften finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje, hvor der er et restbeløb i budget 2010, da der ikke kan opnås en besparelse ved konverteringen. Derved er der ikke mulighed for finansiering via energipuljen eller mulighed for tilbagebetaling af investeringen ved finansiering via driften.

 

Det anbefales samtidig, at Ravnsgade 5 ikke konverteres til fjernvarme nu. Dels er fyringsøkonomien bedre med det nuværende pillefyr end med fjernvarme og dels skal der foretages betydelige investeringer for at udnytte fjernvarmen optimalt. Endelig er der fortsat ikke truffet beslutning om, hvad bygningerne skal anvendes til i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet anlægsudgifterne kan finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb i Økonomi- og Erhvervsudvalget disponible anlægspulje på 140.188 kr., ligesom fjernvarmekonverteringen ikke forventes at påvirke driftsudgifterne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fjernvarmekonverteringen af Jernbanegade 9 gennemføres ud fra en totaløkonomisk og driftsmæssig betragtning, også for at sikre værdien for ejendommen med et forestående salg af bygningen. Der er bl.a. lagt vægt på,

at bygningen ved salg sandsynligvis skal separeres af den nuværende varmeforsyning fra pillefyret ved Ravnsgade 5 og forsynes med egen varmeforsyning,

at denne adskillelse og ny forsyning er økonomisk mest fordelagtig i forbindelse med indførelsen af fjernvarmen i Aakirkeby, idet der er valgt en løsning med en udgift på 22.520 kr. inkl. tilslutningsbidrag, og

at investeringen totalt set vurderes at være en økonomisk fordel for kommunen set i sammenhæng med salgsprisen for bygningen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - Byggeudvalg med kompetence

00.22.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

16

 

Hvem beslutter

Socialudvalget anbefaler

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Plejecenter Snorrebakken 2. etape – nedsættelse af Byggeudvalg, samt det nedsatte udvalgs og Bedømmelsesudvalgets ønskede kompetencer.

Indstilling og beslutning

Områdechef for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at det foreslåede Byggeudvalgs sammensætning anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

b)     at Byggeudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

c)     at Bedømmelsesudvalgets foreslåede kompetencer anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte principperne for gennemførelsen af Plejecenter Snorrebakken 2. etape i mødet den 24. februar 2011.

Der er forudsat i godkendelsen, at der er en række forhold i proces- og tidsplanen for gennemførelsen af processen og byggeriet, at Byggeudvalget bliver tilført en række kompetencer og at der samtidig tages stilling til Byggeudvalget sammensætning.

 

Derfor anbefales følgende:

 

Byggeudvalgets sammensætning:

Birger Rasmussen – Kommunalbestyrelsen (V) formand

Leila Lindén – Kommunalbestyrelsen (A)

Kenth Halfdan Ferning – Kommunaldirektør

Vibeke Juel Blem – Områdechef

Knud Erik Thomsen – Projektleder

 

Byggeudvalgets opgave er, efter indstilling fra Styregruppen, at træffe beslutning om overordnede forhold, herunder beslutte og indstille til videre politisk behandling.

 

Byggeudvalget ønsker følgende kompetencer:

-         Godkende byggeprogram/udbudsmateriale vedr. totalrådgivningsudbuddet.

-         Udvælge 5 deltagere blandt de prækvalificerede ansøgere i totalrådgivningsudbuddet.

-         Vælge udbudsform i forbindelse med fagentrepriseudbud (prækvalifikation eller offentligt udbud).

-         Indstille vindende fagentreprenører og anlægsbudget til politisk behandling.

 

Derudover anmodes om kompetence til Bedømmelsesudvalget (Styregruppe og Byggeudvalg) til udpegning af den vindende totalrådgiver, som skal forestå projekteringen af byggeriet i samarbejde med den kommunale nedsatte organisation.

 

Der vedlægges en tidsplan, hvoraf de enkelte godkendelser og beslutninger forventes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Borger og Sundhed pr. 1. maj 2011

81.38.06P35-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

10

 

Socialudvalget

28-03-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

17

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra 2011. Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011.

Sagen har været sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

at afrapporteringen sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet  

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at afrapporteringen anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

b)     at det videre anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj 2011

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger nu afrapportering fra grupperne således:

 

Gruppe 1) Kortlægning.

Formål: Skabe overblik over medarbejdere i virksomheden, hvilke opgaver der skal løses og hvilke samarbejdsrelationer der findes.

Hvordan: Skematisk opgørelse over medarbejdere, opgaver og samarbejdsrelationer foreligger. Arbejdet fortsætter i en interessetilkendelsesproces. 

 

Gruppe 2) Èn indgang.

Formål: Sætte borgeren i centrum, og sikre at borgeren oplever, at kunne komme i kontakt med Borger og Sundhed. 

Hvordan: Telefonisk indgang: Telefonomstilling, ét hovednummer, reception/ekspedition på Ullasvej 43, Rønne - tilgængelighed.

Hvordan: Digital indgang: Hjemmeside udbygges/opbygges logisk og tilgængeligt og med al relevant information for området.

 

Gruppe 3) Visitation – myndighed.

Formål: Én indgang. Samle relevante myndighedsopgaver/visitation.

Hvordan: Det er som udgangspunkt visitation, der har myndighedsfunktionen. Myndigheds-funktion vedr. § 117 (individuel transport) forslås dog flyttet til Psykiatri og Handicap. Indsamling af oplysninger skal ske ved brug af samme arbejdsredskab/funktionsvurdering.  

 

Gruppe 4) Event.

Formål: Skabe fælles kultur.

Hvordan: Afholdelse af temadag m.m. Ikke stationær – løbende proces.

 

Gruppe 5) Intern organisering.

Formål: Opbygge den interne organisering.

Hvordan: Stillingtagen til MED- og sikkerhedsorganisering. Samkøring af diverse politikker.

 

Gruppe 6) Uddannelse.

Formål: Sundhedspædagogik, undervisning og vejledning – afklaring af snitflader – fokus på øget samarbejde.

Hvordan: Fælles undervisning/fyraftensmøder/fælles møder. Afklare arbejdsområder, udveksle erfaringer.     

 

Gruppe 7) Omplaceringer.

Formål: Arbejds- og fagfællesskaber.

Hvordan: Forslag til procedure, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får mulighed for i en fælles proces med ledelsen at tilkendegive interesser.

 

Gruppe 8) Forebyggelsesfonden.

Formål: Undersøge mulighed for at søge midler i Forebyggelsesfonden til et sundhedsfremme-projekt.

Hvordan: Finde ídéer til projektindhold, sammensætte projekt – projektansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder -0,5 mio. kr.

Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Afrapporteringen har været sendt i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet og i Med-udvalgene ved: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Social- og Sundhedssekretariatet.

 

Der er indgået høringssvar fra:

MED-udvalget ved Hjælpemidler og Genoptræning har ingen bemærkninger.

 

MED-udvalget ved Visitation Ældre: Overordnet finder virksomheden ideen god, men kan se visse udfordringer, idet virksomheden pt. er placeret på 4 forskellige lokationer.

 

Social- og Sundhedssekretariatet, som anbefaler etableringen af den nye virksomhed "Borger og Sundhed" ved en sammenlægning af Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning og Forebyggelse og Sundhed (i dag en del af Social- og Sundhedssekretariatet). Visionen om at etablere én indgang på området vil forenkle mulighederne for borgerne. I forbindelse med sammenlægningen opfordres til, at medarbejderne fortsat inddrages i opbygningen af den nye virksomhed, og at man er opmærksom på det særlige behov for samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet som opgaverne der varetages af Forebyggelse og Sundhed forudsætter. Det skal anbefales at man, når virksomheden er etableret, overvejer muligheden for at også andre aktører på sundheds- og forebyggelsesområdet, f.eks. at sundhedsplejerskerne, bliver en del af virksomheden for derved at videreudvikle realiseringen af visionen om "én indgang for borgerne" på området.

 

Ældrerådet afgiver herved følgende udtalelse i anledning af høring vedr. ”Borger og Sundhed” efter Ældrerådets behandling af sagen den 15. marts 2011: Ældrerådet tog afrapporteringen til efterretning, og anbefaler i øvrigt målet om at etablere én indgang på området for borgerne. Ældrerådet forudsætter at borgerne orienteres og at arbejdsgruppernes arbejde fortsættes, samt at disse efterfølgende evaluerer med fornuftige intervaller.

 

Handicaprådet finder, at det er et godt materiale der foreligger. Handicaprådet peger på det gavnlige i én indgang, bl. a. i form af en udbygget hjemmeside. Handicaprådet ønsker, at der sker information om den nye virksomhed til brugere og andre samarbejdsparter.

 

Ad hoc MED Borger og Sundhed har den 21. marts 2011 forholdt sig til de indkomne høringssvar.

”Generelt er høringssvarene positive, men opmærksomheden henledes på:

·        logistik (flere lokationer)

·        information til borgerne (herunder hjemmeside)

·        fortsat medarbejderinddragelse

·        fortsat samarbejde med andre centrale aktører på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

·        videreudvikling af vision om ”én indgang”.

Ad hoc MED Borger og Sundhed vil arbejde videre med ovennævnte opmærksomhedspunkter i arbejdsgrupper.

Herudover er der et ønske om, at samle centrale aktører på forebyggelsesområdet. Der vil på sigt blive arbejdet videre med dette.”

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Høringssvar Hjælpemidler og Genoptræning (DOC)

2.
Høringssvar Visitation Ældre (DOC)

3.
Høringssvar Sekretariatet (DOC)

4.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)

5.
Tilbagemedling fra Ad hoc MED Borger og Sundhed (DOC)

6.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

7.
Bilag til gruppe 2) (DOC)

8.
Afrapportering 8. februar 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen 2010

27.12.16K09-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

19

 

Socialudvalget

28-03-2011

10

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

18

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten sendes til høring i Handicaprådet

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

Sendes i høring.

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller til Socialudvalget

at rapporten anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

Anbefales taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Stenbanen den 14. december 2010.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugere og medarbejdere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

Hovedtemaerne i tilsynet:

Tilbuddets fysiske standard

Samarbejde/kommunikation

Tilbuddets ydelser og deres udførelse

Administration, egenbetaling m.m.

Magtanvendelser/omsorgspligt

Tilbuddets personalepolitik m.m.

Tilbuddets personaleplanlægning

Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Botilbuddet fremstår rent og pænt, og det virker som om de beboere, der træffes hjemme, giver udtryk for at de meget tilfredse med at bo på Stenbanen. De fysiske rammer fremstår som nye, medens udenomsarealerne fortsat fremstår temmelig ufærdige og sine steder ikke er i stand til at byde beboerne, medarbejdernes samt gæsternes de mest optimale forhold.

 

Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at:

 

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 28. marts 2011

Handicaprådet d. 17. marts 2011:

Ingen bemærkninger.

 

 

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

2.
Tilsynsrapport Stenbanen 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Praksisplan for fysioterapi 2011-2014

29.21.08P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-03-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

19

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Regionsrådet har godkendt udkast til ”Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden, planperiode 2011-2014”.  Praksisplanen er den første praksisplan, som er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 15. april 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd, og at disse høringssvar tilgår Kommunalbestyrelsen direkte

b)     at det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger, idet disse ikke medfører ændringer for Bornholm

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd. Høringssvarene tilgår Kommunalbestyrelsen direkte.

b) Det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tilslutte sig praksisplanens anbefalinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi består af tre dele: en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.

Kapacitetsbeskrivelsen belyser kapacitet, økonomi og tilgængelighed af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren for såvel almindelig, vederlagsfri og ridefysioterapi. Beskrivelsen skal danne baggrund for den fremtidige planlægning af kapaciteten.

Kapacitetsplanens formål er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet i praksissektoren samt fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen af praksisforhold. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i kapacitetsbeskrivelsen samt en beskrivelse af andre forhold, der kan påvirke kapaciteten i praksissektoren.

Udviklingsplanens formål er at beskrive, hvordan det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden.  

 

 

Anbefalinger:

Der planlægges fremadrettet i del to og del tre i praksisplanen. Anbefalinger er blevet til med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser samt de fund der blev gjort i kapacitets-beskrivelsen. Følgende er generelle anbefalinger, som skal konkretiseres og udmøntes i planperioden:

 

Kapacitetsplan

Kapacitet

at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau

at kapaciteten analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, der kan på påvirkekapacitetsbehovet.

 

Planlægningsområder

at region og kommuner beslutter at inddele regionen i mindre planlægningsområder, der svarer til kommuneinddelingen og bydelsinddelingen i København Kommune til brug for placering af nynedsættelser og ledige kapaciteter samt i vurderingen af ansøgninger om andre praksisrelaterede forhold.

 

Flytning og geografisk placering af kapaciteter

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om flytning af praksisadresse bl.a. med inddragelse af kriterier som beskrevet i landsoverenskomsten og nærværende plan

at samarbejdsudvalget opslår ledige ydernumre i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i område Byen

at samarbejdsudvalget udarbejder en handlingsplan for udligning af geografiske forskelle i dækningsgrad.

 

Tildeling af ydernummer

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for annoncering og udvælgelse af ansøgere til nynedsættelser og ledig kapacitet.

 

Opsplitning af praksis

at samarbejdsudvalget udarbejder retningslinjer for proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om flytning af kapacitet i forbindelse med opsplitning af klinik samt kriterier for godkendelse af en given ansøgning.

 

Mobile ydernumre

samarbejdsudvalget opslår nuværende ledige ydernumre med krav om tilknytning til fast praksisadresse.

 

Udviklingsplan

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens drøftelser anbefales følgende i relation til udvikling og koordinering:

 

Samarbejde på tværs af sektorer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på indholdet af ”den gode epikrise”

at kommunerne undersøger muligheden for en kommunal praksiskonsulentordning for vederlagsfri fysioterapi.

at kommunerne udarbejder elektroniske fortegnelser over kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi

at samarbejdsudvalget undersøger, hvordan samarbejdet mellem fysioterapeutpraksis og hospital og speciallægepraksis kan udvikles.

 

Kvalitetsudvikling og faglig udvikling

at samarbejdsudvalget udarbejder strategi for tildelingen af de årlige puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje

at samarbejdsudvalget udarbejder en strategi for implementering af kliniske retningslinjer

at samarbejdsudvalget sætter fokus på udarbejdelse af implementeringsplaner for nationale klinisk retningslinjer.

 

Tilgængelighed

at samarbejdsudvalget undersøger i hvor høj grad klinikkerne anvender elektronisk tidsbestilling

at samarbejdsudvalget tager initiativ til en undersøgelse af ventetider.

 

Ridefysioterapi

at samarbejdsudvalget udarbejder rammerne for en tilsynsordning med rideskolerne og implementerer selve ordningen, herunder bør supplerende kvalitetskrav til rideskolerne for så vidt angår fysisk tilgængelighed indtænkes.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

1.
Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 (PDF)

2.
Udkast til høringssvar vedr. praksisplan for Fysioterapi 2011 - 2014 (DOC)

3.
Bilag til høringsudkast (PDF)

4.
Brev (PDF)

5.
Høringsliste (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

6.
Høringssvar Ældrerådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Høringssvar tillæg til Børnepolitikken

00.01.00K04-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

20

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. februar 2011 blev det besluttet at forslaget om BDOs tillæg til Børne- og Ungepolitikken sendes i høring, med frist den 18. marts 2011 kl.12.00.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

a) Tillæg til børnepolitikken med mindre ændringer efter høring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Tillægget til børnepolitikken er en delopgave i henhold til BDOs projektopdrag om at udvikle serviceniveaubeskrivelser som operationaliserer og synliggøre det politisk fastsatte serviceniveau. Forslaget rummer syv punkter, som omhandler og beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og unge med særlige behov.

 

BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken forslås indsat som bilag til den reviderede udgave af børnepolitikken som kommunalbestyrelsen vedtog den 14. oktober 2010.

 

Forslaget om tillæg til børnepolitikken blev sendt i høring. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet høringssvar fra: Specialbørnehaven Mælkebøtten, Handicaprådet i Bornholms Regionskommune, Dagtilbud Midt, Dagtilbud Øst, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, Skolebestyrelsen Kildebakken, Dagtilbud Vest, Dagtilbud Nord, Bornholms PPR og Sundhedsplejen, Bornholms Ungdomsskole, Skolebestyrelsen Rønneskolen, Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen.

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar: Samlet set findes tillægget til børnepolitikken relevant og der bakkes op omkring intensionerne, som de udtrykkes i de 7 punkter. Der udtrykkes tilfredshed med den uddybende beskrivelse af børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I høringssvarene udtrykkes dog også bekymring for om politikken konkret kan udmøntes, set i lyset af de besparelser og effektiviseringer som området er underlagt.

 

Konkrete bemærkninger til punkterne:

 

Punkt 6 Rummelighed/inklusion:

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten:

Med hensyn til punkt 6. rummelighed og inklusion så er vi bekymret for, om der tages mere hensyn til ordene end til barnet. Vil dagtilbuddene kunne varetage den store opgave, det er at have et barn med særlige behov, når der samtidig bliver sparet på de menneskelige ressourcer?

 

Dagtilbud øst:

Punkt 6.vedr. Rummelighed/inklusion er vi helt enige i, men det kræver at vi har de nødvendige personaleressourcer, hvis vi skal leve op til at flest mulige børn rummes i normalsystemet.

 

Dagtilbud midt:

Punktet rummelighed / inklusion hvor der bl.a. står, at flest mulige børn og unge med særlige behov skal rummes i normalsystemet er dog problematisk på grund af den meget lave personalenormering, der er i Bornholms Regionskommune. Her befinder kommunen sig som bekendt som en af de dårligst normerede overhovedet. Derfor er det for ambitiøst formuleret. Alternativet er at bedre normeringsforholdene, således at den samlede politik kan udmøntes.

 

Punkt 7 Barnets perspektiv:

 

Skolebestyrelsen Rønneskolen:

Vi kan tilslutte os formuleringerne, dog mener vi, at punkt 7 om Barnets perspektiv er det allervigtigste punkt, og at det derfor bør rykkes frem som punkt 1.

 

Efter høring at der foretages mindre redaktionelle ændringer, hvor punkt 7 om barnets perspektiv rykkes frem som nyt punkt 1, og overskriften Rummelighed/inklusion ændres til Inklusion.

 

Høringssvarene berører desuden en række andre temaer for området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken Paradisbakkeskolen (MSG)

2.
Høringssvar skolebestyrelsen for Rønneskole (DOC)

3.
Høringssvar Handicaprådet Bornholms Regionskommune (DOC)

4.
Høringssvar Mælkebøtten (DOC)

5.
Tillæg til Børnepolitik i høring, høringssvar - Dagtilbud Midt (MSG)

6.
Høringssvar BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken - Dagtilbud Øst (DOC)

7.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken - Børnenes dagpleje og pladsformidling (DOC)

8.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

9.
Høringssvar dagtilbud Vest (DOC)

10.
Høringssvar dagtilbud Nord (DOC)

11.
Høringssvar PPR og sundhedsplejen (DOC)

12.
Høringssvar Ungdomsskolen (MSG)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

13.
Tillæg til Børnepolitikken efter høringssvar/revideret efter BSU 5. april 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Etablering af fodboldbane - kunstgræs

04.08.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholm Sports- og Kulturcenter S/I søger om at indgå lejeaftale på en del af Rønne Stadion Nord med henblik på etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller

1)     Vedlagte lejeaftale til godkendelse.

2)     At det tidligere afgivne tilsagn om tilskud på 800.000 kr. frigives til udbetaling. Tilskuddet finansieres af midlerne til erhvervsfremme.

3)     At der gives tilladelse til etablering af kunstgræsbane på det udlejede areal.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Siden 2009 har der været forhandlinger mellem Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) og Bornholms Regionskommune omkring en lejeaftale til etablering af en kunstgræs-fodboldbane.

BSK’s formål er ifølge vedtægterne, at understøtte og udvikle det Bornholmske forenings- og kulturliv og skabe oplevelser for den bornholmske befolkning som et kraftcenter for bornholmske foreninger, specialforbund og hovedorganisationer med relation til idræt og kultur.

Foreningens øverste myndighed er ifølge vedtægterne repræsentantskabet, der består af 5 medlemmer udpeget af DBU Bornholm, 18 repræsentanter for de bornholmske fodboldklubber samt 1 medlem udpeget af Elite Bornholm ApS.
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, hvor 3 udpeges af DBU Bornholm og 2 vælges af repræsentantskabet. BSK’s vedtægter er senest ændre 26. januar 2011.

Den daglige drift, herunder at træffe bestemmelse om optagelse af nye organisationer og antallet af repræsentantskabsmedlemmer, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt bygningsudvidelse og større aktivitetsudvidelser træffes af bestyrelsen.

Det er udgangspunktet for projektet at anlæg, drift, økonomisk risiko og ansvar for kunstgræsbanen varetages af BSK.

BSK har oplyst, at de nu har den nødvendige anlægskapital på plads finansieret af primært fonde, DBU og et kommunalt tilskud på 800.000 kroner.

BSK har oplyst, at de forventer at kunne drive og vedligeholde banen ved udlejning af kunstgræsbanen til primært øens fodboldklubber samt via sponsorering.

Økonomiske konsekvenser

3. marts 2009 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at ansøger får tilsagn om tilskud på 800.000 kr. til anlægget under forudsætning af at øvrig finansiering falder på plads. Tilskuddet finansieres via puljen af midlerne til erhvervsfremme, idet det præciseres at driften er Bornholms Regionskommune uvedkommende.

Den årlige leje for arealet er fastsat til 0,- kroner under hensyntagen til projektets almennyttige karakter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Formanden for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget har pr. mail 5. april truffet formandsbeslutning om, at sagen kan behandles i ØKE og Kommunalbestyrelsen uden forudgående behandling i udvalget.

 

Af indstillingen fremgår, at der gives tilladelse til etablering af kunstgræsbane på det udlejede areal. Denne tilladelse er kun overordnet, hvorefter der fortsat skal søges om de evt. nødvendige byggetilladelser m.v. i forbindelse med de konkrete del-elementer i anlægsopgaven.

 

Idet udlejningen af arealet på Rønne Stadion Nord vil reducere arealerne til andre foreningers aktiviteter er der indgået en skriftlig samarbejdsaftale mellem klubberne på Rønne Stadion Nord. Aftalen indgår som en integreret del af lejeaftalen, men samarbejdsaftalen kan løbende revideres, såfremt klubberne er enige om det.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Ansøgning og projektbeskrivelse (DOC)

 2. Anlægs- og driftsbudget (Lukket bilag)

2.
Samarbejdsaftale Stadion Nord (DOC)

3.
Lejeaftale (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Projektudvidelse og anlægsbevilling, Mulighedernes Land, Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 2

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

19

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2010 en anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedernes Land - Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn. Projektet, der er igangsat, omhandler de landfaste dele af havneområdet ved Hammerhavn.

Efterfølgende er der med Transportministeriets Havnepakke 2 meddelt en særbevilling til anlægs­arbejder på Hammerhavn på 11 mio. kr. På den baggrund har kommunen drøftet en projektudvidelse med Realdania. Hensigten med projektudvidelsen er at genoprette og synliggøre de kulturhi­storiske kvaliteter i det oprindelige havneanlæg i Hammerhavn og tilføre moler og anlæg nytiltag der kan medvirke til at skabe liv i hele havnen. Realdania har i marts 2011 godkendt projektudvidelsen i Hammerhavn der nu forelægges til politisk godkendelse.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

ll.       at det udvidede projekt gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen af 24.03.11,

mm.                  at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.125.000 kr. (udgift) til udvidelsen af delprojektet Det bornholmske Graniteventyr og Hammerhavn 2,

nn.  at der gives en bevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 12.125.000 kr.,

oo.  at Bornholms Regionskommune medfinansierer med i alt 1.700.000 i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning samt 160.000 kr. i form af timer som ejer og myndighed,

pp.  at tillæg til anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Siden 2008 har været ført forhandlinger med staten om genopretning af moleanlæg i Hammerhavn. Med Transportministeriets Havnepakke 2 til Bornholm blev der bevilget 11 mio. kr. til renovering af molerne på Hammerhavn. Det har åbnet mulighed for at fornyede drøftelser med Realdania der har ledt til en udvidelse af projektet i Hammerhavn. Udvidelsen omfatter selve havneanlægget der ikke var en del af det oprindelige projekt.

 

Hovedaktiviteter

Projektudvidelsen omfatter:

·         Reetablering af granitkajkant på indersiden af nordre mole, tværmolen samt rundt langs molehoved, nordre mole

·         Nedtagning af bølgeskærme i beton på den nordre og søndre mole og genskabelse af den oprindelige bølgeskærm i træ inkl. siddefaciliteter langs nordre mole

·         Etablering af en undervands forforkastning ud for nordre mole

·         Frilægning samt reparation og fugning af glanitglacis på ydersider moler

·         Frilægning og reparation af granitglacis i inderhavn inkl. etablering af forbindelse mellem forstrand og nordre mole foran det kommende multihus

·         Anløbs- og badebro ved søndre mole

 

Resultater og succeskriterier

Resultater:

·         Frilægning og rekonstruktion af granitglacis og granitkajkanter på havneanlæggets moler og i inderhavnen

·         Bedre rammer for ophold og aktivitet i havnen

 

Succeskriterier:

·         Der er skabt bedre og flere opholdszoner i havnen.

·         Havnens kulturhistorie er synliggjort gennem frilæggelse af de oprindelige granitkonstruktioner.

·         Erhvervsinteressenter, brugergrupper og øvrige interessenter i det samlede projekt har bidraget til at optimere havneanlæggets brugsmuligheder i relation til rekreation og fritidsinteresser.

 

De samlede udgifter til projektet er på 17.860.000 kr.

 

Ex. Moms

Udgifter

BRK

Udgifter

 

 

i alt

anlægsarbejder, rådgivere mm.

m.fl. arbejdstid inkl. rejser mv.

 

Fase 1

 

 

 

Projektbeskrivelse, udvidet projekt

 

10.000

10.000

Politisk projektgodkendelse

 

10.000

10.000

Første fase: Reetablering kajkant på del af indvendig side i granit, nordre mole. Metodeafprøvning.

2.000.000

 

2.000.000

Etablering af forforkastning langs nordre mole

1.700.000

 

1.700.000

*) Projektering og prissætning af anlægsprojekt , samt tilsyn moleforbedringer og ny bølgeskærm ex. forforkastning og reetablering af kajkant nordre mole.

250.000

 

250.000

*) Etablering af bølgeskærm i træ langs norde mole med indbygget langbænk på indersiden

850.000

 

850.000

BRK som ejer og myndighed

 

40.000

40.000

Anden fase: Reetablering kajkant fortsat indvendig side samt på tværmole og molehoved nordre mole i granit og azobe. Etablering af smal træanløbsbro nedenfor granitkajkant med trappeforbindelser til kaj og inderhavn.

7.500.000

 

7.500.000

*) Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning granitglacis samt nedtagning af bølgeskærm i beton på både nordre og søndre mole.

2.000.000

 

2.000.000

*) Frilægning granitglacis inderhavn inkl. trappe/terrassering til forstrand og nordre mole foran multihus

760.000

 

760.000

*) Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

 

200.000

BRK som ejer og myndighed

 

50.000

50.000

*) Inddragelse, formidling, exit PR – samlet i alle projektfaser

25.000

 

25.000

BRK som ejer og myndighed

 

10.000

10.000

Uforudsete udgifter

 

 

1.540.000

*) Overhead 30 % af BRK andel

 

40.000

40.000

I ALT ex. Moms

15.285.000

160.000

16.985.000

*) Momsudligningsordning (17,5 % af Realdanias bidrag)

 

 

875.000

I ALT inkl. Momsudligning

 

 

17.860.000

*) Realdanias finansiering

 

 

 

 

Projektet finansieres således:

 

Realdania

5.000.000

Transportministeriet

11.000.000

BRK i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning

1.700.000

BRK arbejdstid inkl. 30% overhead

160.000

I ALT

17.860.000

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 13.825.000 kr. til projektudvidelsens gennemførelse samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på -12.125.000 kr. til tilskud. Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

 

Anlægsudgifter tillægsbevilling, kr.

2011

Reetablering granit kajkant langs inderside nordre mole, samt tværmole og molehoved på nordre mole. excl. de 3 mio. kr. der allerede er frigivet

6.500.000

Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning af glacis samt nedtagning af bølgeskærm nordre og søndre mole.

2.000.000

Nedtagning af betønbølgeskærm nordre og søndre mole og etablering af ny bølgeskærm i træ, nordre mole

850.000

Frilægning og reparation af granitglacis inderhavn inkl. etablering af adgang til og forbindelse mellem forstand og nordre mole foran om multihus

760.000

Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

Uforudsete udgifter

1.540.000

Andet: Projektering af anlægsprojekt samt inddragelse og formidling

275.000

I ALT

12.125.000

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 17.860.000 kr. og anlægsbevillingen på 12.125.000 kr. udgøres af posterne vist i nedenstående tabel:

Finansiering ud over denne anlægsbevilling

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forkastningsarbejder på havnene i 2011 herunder 3 mio. til Hammerhavn *)

3.000.000

BRK Havnegruppen i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning **)

1.700.000

BRK indsats, som ejer og myndighed, i forbindelse med projektgennemførelsen inkl. 30% overhead

160.000

Fondsafgift på 17,5 % af Realdanias bidrag

875.000

I ALT

5.735.000

**) Projektet er ét ud af de 13 havneanlægsprojekter påbegyndt i 2011 der har en samlet værdiskabelse ved nyttiggørelse af granitmateriale der beløber sig til en værdi af 10 mio. kr.

  

Finansieringen fremgår af den følgende tabel:

Finansiering, kr

2011

Tilskud fra Realdania

-5.000.000

Tilskud fra Transportministeriet *)

- 8.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet til Realdania

875.000

Tilskud i alt

-12.125.000

BRK Havnegruppen i form af transport og indbygning af råstoffer/granit til forforkastning

-1.700.000

I ALT

-12.125.000

*) Det samlede tilskud fra Transportministeriet i havnepakke 2 til Hammerhavn udgør 11. mio. kr. jf. finansieringsplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Bilag B - Tegning af den oprindelige molekonstruktion (DOC)

2.
Bilag C - Plan og tværsnit, ny forforkastning (DOC)

3.
Bilag D - Diverse foto der underbygger projektudvidelsen (DOC)

4.
BIlag A Kort over de eksisterende dele af havneanlægget omfattet af projektudvidelsen (DOC)

5.
projektbeskrivelse 24.03.2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23 Projektudvidelse og anlægsbevillinger, Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

18

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I november 2011 blev der givet anlægsbevillinger til etablering af et havnebad i Hasle. Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Der er siden igangsat en planlægningsproces for den sydlige del af Hasle Havn. En del af planen forventes realiseret med midler fra Transportministeriet (havnepakke 2). For at skabe sammenhæng fra det sydlige og det nordlige område (havnebad), og for at få det fulde udbytte af kommende investeringer på Hasle Havn, har Realdania godkendt oplæg til et projekt for omdannelse og forskønnelse af strækningen fra bassin I til bassin IV.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik-og Miljøudvalget:

a)     at udvidelse af projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 3.750.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene i 2011 på 2.650.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 2.650.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 1.100.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 1.100.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø     

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Projektet er ligeledes en del af et område-fornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. Havnebadet finansieres med midler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og områdefornyelsesprojektet.

 

Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Vinderprojektet blev udformet af White Arkitekter i samarbejde med Thing & Weinø.   Havnebadet placeres i den nordlige del af Hasle Havn. Havnebadet er planlagt etableret i efteråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen.

 

I forbindelse med iværksat planlægning af Hasle Havn har Bornholms Regionskommune modtaget bevilling på 9.000.000 kr. fra Transportministeriet, der bl.a. muliggør et større løft af havnearealerne, der kan medvirke til igangsætning af nye private investeringer. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er bl.a. inspireret af de forslag, der fremkom ved Realdania-støttet arkitektkonkurrence om udvikling af 4 bornholmske havne fra 2008.

 

Området fra det sydlige havneområde til det nordlige er planlagt forskønnet og omdannet, f.eks. ved at sænke kajkanter eller anlægge trapper fra kaj til vand, etablere aktivitetsområder med f.eks. scene, dansegulv, installationer til leg og bevægelse, samt forbedring af områder til fiskeri- og havneaktiviteter. Den endelig plan og udformning afgøres i samarbejde med havnegruppen, havnens brugerråd og tilknyttede rådgivere.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

Projektbudgettet er anslået til 4.400.000 kr., hvoraf selve anlægs- og rådgivningsarbejdet udgør 3.750.000 kr. Udgifterne finansieres således:

 

Realdania (incl. fondsafgift)                                                   2.000.000 kr.

Transportministeriet, Havnepakke 2 (bassin 1 og havnetorv)       2.100.000 kr.

BRK medarbejder timer inkl. overhead                                         300.000 kr.

I alt                                                                                                      4.400.000 kr.

 

Medarbejdertimerne er de timer der anvendes af medarbejderne til gennemførelse af projektet, herunder myndighedsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2011 anlægsbevillinger (udgift2.225.000 kr. og indtægt -2.145.000 kr.)til Havnebad i Hasle by 1 (det oprindelige projekt).

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges om en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudgifterne i forbindelse med det udvidede projekt.

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 4.4000.000 kr. og anlægsbevillingen på 3.750.000 kr. udgøres af 300.000 kr. til BRK-medarbejdertimer og 350.000 kr. til 17,5% fondsafgift af tilskuddet fra Realdania.

 

Der søges tilsvarende om en anlægsbevilling på -3.750.000 kr. til tilskud se specifikation nedenfor:

 

Finansiering, kr.

2011

2012

I alt

Tilskud fra Realdania

-2.000.000

 

-2.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

350.000

 

350.000

Midler fra ”Havnepakke 2”

-1.000.000

-1.100.000

-2.100.000

Finansiering i alt

-2.650.000

-1.100.000

-3.750.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Ansøgning: Idé-faktor 2011 – Danmarksmesterskab i bæredygtig innovation/ CSR

24.00.00Ø39-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

24

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøger om op til 465.000 kroner af de regionale udviklingsmidler, til et projekt der skal styrke CSR-drevet innovation i mindre og mellemstore virksomheder. CSR er et begreb der dækker over en forretningsmodel, hvor virksomheders økonomiske værdiskabelse er forbundet med nytteværdi for mennesker og/eller miljø.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller ansøgningen til afslag overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, ud fra en samlet vurdering af, at projektet er for småt og resultaterne for tvivlsomme i forhold til Vækstforums målsætninger.

 

Bornholms Vækstforum 4. april 2011, pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

Poul Overlund-Sørensen kan ikke medvirke og ønsker at få sagen til behandling i kommunalbestyrelsen med henblik på en offentlig drøftelse.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøger Bornholms Vækstforum om midler til gennemførelsen af projekt ”Idéfaktor 2011”. Projektet gennemføres som konkurrencer i hver region + Bornholm, samt en landsfinale. Konceptet er, at de deltagende virksomheder skal dyste om en pengepræmie. Vinderen udpeges af et dommerpanelet består af bornholmske erhvervsrepræsentanter.

Konkurrencen bygger på principper om bæredygtig innovation, også kaldet CSR-drevet innovation. Således vurderer sekretariatet, at projektets formål er samklang med erhvervsudviklingsstrategien – Bright Green Island / Bornholm, en grøn vækst-ø.

 

Resultat

Konkurrencen afholdes blandt Bornholms mindre og mellemstore virksomheder i perioden april - december 2011. Det er forventningen at op til 20 virksomheder ønsker at deltage. Hver deltagende virksomhed får tilknyttet en konsulent tilknyttet, som skal hjælpe dem i alle aspekter af produktudviklings­fasen.

Projektet vil resultere i et koncept for et produkt eller en service der efterfølgende kan sættes i produktion.

 

Vurdering

På baggrund af en drøftelse blandt erhvervslivets repræsentanter i Sekretariats- og Kontaktgruppen, er det sekretariatets vurdering, at projektet ikke matcher tilstrækkelig mange af de bornholmske virksomheders interesse. Projektets konkurrencemæssige aspekt fordre, at omkring 20 virksomheder vil deltage.

Ud fra en betragtning af, at Bornholms Vækstforum ønsker større projekter, der resultere i konkrete produkter eller serviceydelser, der er klar til et marked, er det sekretariatets vurdering, at projektet bør indstilles til afslag.

Økonomiske konsekvenser

Projektet samlede budget er på 930.000 kr. Der søges om 465.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler. Dette tal er baseret på deltagelse af 20 virksomheder. Såfremt der er færre virksomheder der ønsker at deltage, vil beløbet være 23.500 kroner mindre pr. virksomhed.

 

·        Udgifter

·        Beløb

·        Administration

·        190.000

·        Løbende udgifter (rejser, møde, mv.)

·        10.000

·        Konsulentbistand (der ydes ikke timebetaling, men betaling pr. leverance)

·        360.000

·        Regionalt finalearrangement

·        110.000

·        Regional præmiesum

·        130.000

·        Markedsføring og PR

·        70.000

·        Bornholms andel af national finale (1/6 af 300.000)

·        50.000

·        Revision

·        10.000

·        I alt

·        930.000

·         

·         

·        Finansiering

·         

·        Vækstforum

·        465.000

·        Industriens Fond

·        465.000

·        I alt

·        930.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Region Sjællands Vækstforum støttede projekt ”Idé-faktor” i 2010 og vil på baggrund af evalueringen gentage dette i 2011.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. april 2011

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Ansøgning om tilskud til baltisk erhvervskonference

24.10.00Ø39-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

LOF Bornholm ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til baltiske repræsentanters deltagelse i en baltisk erhvervskonference, der planlægges afholdt 27. – 28. september 2011 i Møbelfabrikken, Nexø.

Det sker i tilknytning til Initiativkonferencen ”Fortid – Frihed og Fremtid – Baltikum 1991-2011”, som LOF Bornholm og Kulturcenter Svanekegården sammen arrangerer 27. – 30. september 2011.

Erhvervskonferencen gennemføres i samarbejde med Danmarks Eksportråd.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsvalget at drøfte ansøgningen fra LOF Bornholm om et tilskud på 50.000 kr. til baltiske repræsentanters deltagelse i Erhvervskonferencen 27. – 28. september 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 20-året for de baltiske landes selvstændighed er LOF Bornholm og Kulturcenter Svanekegården gået sammen om en Initiativkonference, der skal skabe mere vækst i samarbejdet over Østersøen.

Bornholm har lige siden løsrivelsesprocessen i 1991 været stærkt involveret i samarbejdet med de nye baltiske demokratier. Således blev en række institutioner som Baltisk Medie Center og Baltisk Hus (eksportrådgivning) oprettet til formål, ligesom Svanekegården har gennemført en stribe baltiske konferencer, udstillinger, dukketeaterforestillinger mv.

Initiativkonferencen vil omfatte tre hovedområder: 1) Politik og øget sameksistens i regionen, 2) Erhvervsudvikling og –samarbejde, 3) Kunst- og kultursamarbejde.

Til Initiativkonferencen er der tilsagn om deltagelse fra en række kendte personligheder som f.eks. den tidl. islandske præsident Vigdis Finburgadottir; tidl. præsident Vytautas Landsbergis, Litauen; tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Halldór Ásgrimsson m.fl.

Erhvervskonferencen gennemføres på Møbelfabrikken 27. – 28. september 2011, i samarbejde med Danmarks Eksportråd og Copenhagen Business School. Herudover er der bekræftet deltagelse af repræsentanter for bl.a. Dansk Industri, Danske Erhverv og bornholmske virksomheder.

Formålet med erhvervskonferencen er at hjælpe især små og mellemstore virksomheder til at eksportere / øge eksporten til de baltiske lande. Danmarks Eksportråd deltager med ambassadør Uffe A. Balslev, der med kontor i Estland også er ambassadør for Letland og Litauen. Han deltager både med indlæg og med konsultationer for interesserede virksomheder.

Der er samarbejde med Business Center Bornholm/Væksthus Hovedstadsregionen, ligesom TV2 Bornholm er samarbejdspartner i markedsføringen af konferencen.

I programoplægget indgår også en række indlæg fra private virksomheder.

Det ansøgte tilskud ønskes anvendt til at finansiere rejseomkostninger for to danske ambassadører fra de baltiske lande, en dansk repræsentant tilknyttet Tallinn School of Economics & Business, et lettisk parlamentsmedlem og repræsentanter for baltiske virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet ansøges fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets erhvervsfremmepulje.

Af budgetrammen for 2011 resterer et uudnyttet beløb på 1.073.541 kr. pr. 6. april 2011.

Godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget det ansøgte tilskud, vil udbetaling blive foretaget på grundlag af et regnskab fremsendt af ansøger, vedlagt behørig dokumentation.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering om Vækstforums Handlingsplan 2011-2012  

24.10.00P00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

26

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum godkendte ved sit møde 4. april 2011 sin handlingsplan for 2011-2012. Handlingsplanen er udarbejdet som en konkret opfølgning på den nye erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014, ”Brigth Green Island, Bornholm en grøn vækst-ø”, som blev forelagt til efterretning i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011. Handlingsplanen bygger også på de initiativer, som Vækstforum har aftalt med regeringen i Partnerskabsaftalen for vækst og erhvervsudvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Vækstforums Handlingsplan for 2011-2012 tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Vækstforums Handlingsplan for 2011-2012 er bygget op efter erhvervsudviklingsstrategiens fire indsatsområder, og for hvert af indsatsområderne er der lavet flg. afsnit:

Hvad vil vi? Beskriver, hvad der står i erhvervsudviklingsstrategien

Hvad har vi nået? Giver eksempler på vigtigste resultater

Aktuelle handlinger og projekter: Oplister, hvad der er gang i lige nu

Det gør vi nu! Kommer med de konkrete indsatser i Handlingsplanen

 

Med afsæt i de strategiske delmål i den nye erhvervsudviklingsstrategi, Partnerskabsaftalen med regeringen og på baggrund af, hvad der allerede er iværksat, har Vækstforum prioriteret følgende handlinger under hvert af de fire indsatsområder:

 

Bornholm som erhvervs-ø

o        Skabe et fysisk iværksætter og innovationsmiljø

o        Sikre fortsat klyngeudvikling med hovedvægten lagt på virksomheder, der kan bidrage til visionen ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”

o        Sikre fortsat erhvervsservice til eksisterende virksomheder – herunder særlig fokus på generationsskifte

o        Forbedrede rammevilkår i form af tidssvarende bredbåndsofrbindelser og transport til konkurrencedygtige priser

 

Bornholm som uddanneæses-ø

o        Sætte innovation og iværksætteri på skoleskemaeti folkeskolen

o        Tilbyde øens virksomheder at arbejde med strategisk kompetenceudvikling

o        Tilbyde virksomhedsledere/medarbejdere korte udviklingsforløb inden for teknologianvendelse, innovation, miljørigtigt byggeri, personalepleje m.v.

o        Bidrage til samling af bornholmske ungdomsuddannelser i et nyt campusmiljø

o        Sikre at udbuddet af praktikpladser matcher efterspørgslen

 

Bornholm som grøn test-ø

o        Sikre opførelsen af konferencecentret ”Bright Green Solution House”

o        Sikre at der etableres et testcenter, hvor virksomheder kan leje udstyr til at teste ”grønne teknologier” i et skalaforhold der nogenlunde svarer til 1 % af Danmarks befolkning

 

Bornholm som oplevelses-ø

o        Fortsætte udviklingen af kvalitetsoplevelser som rejsemotiv

o        Fortsætte udviklingen af fødevareinnovation med fokus på eksport

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med dette punkt. Der kan ventes at komme konkrete projektansøgninger om tilskud fra EU’s strukturfonde, som Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og fra de regionale udviklingsmidler, som Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 -

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Handlingsplan 2011-2012 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 27  Kampeløkke Havn - Ansøgning om tilladelse til opførelse af redskabshuse og udvidelse af eksisterende spilhus

00.06.00Ø24-0092

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal som bestyrelse for Fonden for værdigt trængende i Bornholms Regionskommune give accept af at brugerforeningen på Kampeløkke Havn opsætter yderligere 4 redskabshuse og udvider eksisterende spilhus

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

                 at det ansøgte projekt godkendes, betinget af at Teknik & Miljø som bygningsmyn-         

                 dighed godkender projektet

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Brugerne på Kampeløkke Havn ved havneformanden ansøger om tilladelse til at opstille yderligere 4 redskabshuse og udvide eksisterende spilhus (spil til optrækning af joller). Det ansøgte vil øge den samlede bebyggelse på havnen til i alt 73 m2.

 

Kampeløkke Havn, matr. nr. 4 Allinge bygrunde, beliggende Havnegade 38A, Allinge, tilhører ifølge tingbogen, Bornholms Regionskommune med ½ ejerandel og Fonden for værdigt trængende i Bornholm Regionskommune med ½ ejerandel.

 

Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan nr. 00-01 for Allinge-Gudhjem Kommune og partiel byplansvedtægt nr. 10.

Inden der gives byggetilladelse, skal der træffes afgørelse af Teknik & Miljø, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder gældende lokalplan og byplanvedtægt

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 28  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

28

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Folketingets energipolitiske udvalg kommer på besøg i august måned 2011.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

29

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Produktionshøjskolens ønske om flytning til Campus Bornholm

18.17.00Ø48-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

30

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Produktionshøjskolen ønsker at flytte fra nuværende beliggenhed til Campus Bornholm. I den forbindelse skal der ske en afklaring af diverse økonomiske problemstillinger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

a)     Produktionshøjskolen løses af lejeaftalen

b)     Bornholms Regionskommune tilbyder Produktionshøjskolen at restgælden kan indfris til kurs 27, svarende til 130.950 kr.

c)     Der bevilges et tilskud til flytning på 130.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Produktionshøjskolen har udtrykt ønske om flytning til Campus Bornholm. For yderligere forklaringer til dette, se bilag.

Ved en flytning skal der dog tages højde for en række forhold, samt ønsker fra Produktionshøjskolen. Disse forhold er:

 

1.      Løses af lejeaftalen i de nuværende bygninger

2.      Ønske om afskrivning af gæld til Bornholms Regionskommune

3.      Tilskud til flytning

 

I henhold til lejeaftalen, betales ikke leje, men Produktionshøjskolen har i stedet finansieret vedligehold af bygningerne.

Med hensyn til afskrivning af lån, kan anføres, at status på dette er kr. 485.000

Endelig har man udtrykt ønske om tilskud til flytning til Campus Bornholm, på kr. 130.000.

En flytning til Campus Bornholm forudsætter, at der investeres kr. 470.000 i indretning af de nye lokaler. Hvilket Produktionshøjskolen forudsætter at kunne finansiere selv.

 

Set i forhold til de resultatoversigter for Produktionshøjskolen, som er vedlagt, er udsigterne for økonomien positiv, hvis denne flytning besluttes og såfremt der sker en afvikling af gælden. Det samme er også tilfældet vedrørende udsigterne for elevtallet, samt selvfølgelig integrationen til det øvrige uddannelsessystem.

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af accept fra Produktionshøjskolen nedskrives Bornholms Regionskommunes balance med restgældens størrelse.

Idet Produktionshøjskolen løses fra lejeaftalen, vil driftsudgifterne på bygningerne overgå til Teknik & Miljø. Omfanget af disse udgifter er endnu ikke opgjort, ligesom finansieringen ikke er tilvejebragt. Bornholms Regionskommune skal i denne forbindelse også tage stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. april 2011

1.
Skrivelse fra Produktionshøjskolen (TIF)

2.
Økonomioversigter fra Produktionshøjskolen (TIF)

3.
Lejeaftale (PDF)

4.
Oversigt over lån hos Bornholms Regionskommune (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt