Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
11-05-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2012
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets (egne) områder
  åbent 4 Delberetning for regnskabsåret 2010
  åbent 5 Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet
  åbent 6 Anlægsbevilling til 3 køkkener i distrikt Øst
  åbent 7 Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg.
  åbent 8 Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne
  åbent 9 Skema B for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område
  åbent 10 Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 11 Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge
  åbent 12 Løsebækgade - Parkeringsforhold
  åbent 13 Anlægsbevilling til renovering af broer 2011
  åbent 14 Anlægsbevilling til sejloverdækning for passager samt fenderlister for færgerne i Allinge Havn,
  åbent 15 Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn samt fendere for ruterne til Chr.Ø
  åbent 16 Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.
  åbent 17 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter
  åbent 18 Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Rønne havn
  åbent 19 Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne
  åbent 20 Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje
  åbent 21 Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk
  åbent 22 Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet
  åbent 23 Orientering fra formanden
  åbent 24 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

1

 

 

Fraværende

Bjarne Kristiansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  MED-Hovedudvalgets møde med ØKE om budget 2012

00.30.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

2

 

Hvem beslutter

ØKE beslutter

Resumé

Efter MED-aftalens § 9 mødes MED-Hovedudvalget med den politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionskommunen.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

    at de af MED-Hovedudvalget foreslåede temaer drøftes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

MED-Hovedudvalgets repræsentanter er:

 

Medarbejderrepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Nils Pedersen, Løn og Personale (næstformand)

Anette Lund, Døgnplejen

Anne Schmølker, Løvstikken

Birgitte Udengaard, Teknik og Miljø

Jette Boye, Rønneskolen

John Bidstrup, Vej og Park Bornholm

Kenny Thøgersen, Jobcenter Bornholm

Michael Andersen, Dagtilbud Vest

Peter Petersen, Økonomi og Analyse

Pia van der Weij, Dagtilbud Øst

Susanne Christensen, Bornholms Plejehjem og Centre

Kenth Halfdan Ferning (formand)

Allan Westh, områdechefer

Bjarne Freund-Poulsen, virksomhedsledere Teknik og Forsyning

Claus S. Jensen, direktion

Janus Node, virksomhedsledere Børn og Skole

Jon Madsen, virksomhedsledere Borgere og Beskæftigelse, Biblioteker

Peter Johannessen, områdechefer

Pia Jonge, virksomhedsledere Social og Sundhed

Torben Munch, stabschefer

 

 

Temaer som MED-Hovedudvalget ønsker at drøfte i forbindelse med budget 2012:

o        Målet om at effektivisere borgerhenvendelser via digitale selvbetjeningsløsninger

o        Målet om at fastholde medarbejderne og sikre plads til at forebygge sygdom og nedslidning seti sammenhæng med at sygefraværet skal nedbringes

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets (egne) områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder viser, at der på den overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Inkl. tidligere overførsler forventes et samlet overskud på 49,8 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,15 mio. kr. i 2011.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 0 Økonomi

Der forventes et overskud på 18,9 mio. kr. inkl. en pulje på 25 mio. kr., som nulstilles i forbindelse med budgetoverførslerne. Reelt er der så et underskud på 6,1 mio. kr., som vedrører forudsatte besparelser, hvor der ikke er udmeldt en fordeling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011.

 

Politikområde 11 Erhverv og Samfund

Bornholms Akademi forventer samlet set et merforbrug på 988.000 kr. i 2011. Merforbruget henføres udelukkende til Akademiet, som bruger størstedelen af det overførte overskud. Budgettet for Uddannelsescenter Snorrebakken forventes overholdt inkl. nedbringelse af det overførte underskud fra 2010 til 0 kr..

For Økonomi- og Erhvervsudvalget pulje til erhvervsfremme forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2011, idet samtlige overførte midler fra 2010 forventes udbetalt.

For Vækstforum forventes et merforbrug på 2,47 mio. kr., idet overskuddet fra 2010 på 9,07 mio. kr. forventes nedbragt til 6,6 mio. kr. gennem udbetalinger af nye og tidligere bevilgede tilskud.

 

Politikområde 12 Organisation, personale og politikere

Der forventes et mindreforbrug vedrørende personale på 0,82 mio. kr. og et overskud på 12,18 mio. kr., som primært vedrører overførsel af puljemidler fra tidligere år. På det ikke-overførbare område forventes et mindreforbrug på 1,15 mio. kr. vedrørende seniorjobs og tjenestemænd.

Der forventes et merforbrug på 0,36 mio. kr. på politikerne, baseres på et forbrug på samme niveau som i 2010. Med udgangen af 2011 vil der således være et samlet underskud på 0,72 mio. kr.

 

Politikområde 13 Informationsteknologi

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., idet overskuddet fra 2010 nedbringes tilsvarende til 8,0 mio. kr. Overskuddet vedrører hovedsagelig opsparede og båndlagte midler.

 

Politikområde 14 Fællesadministrationen

Der forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr., idet størstedelen af de overførte overskud fra 2010 anvendes til investeringer i og opgraderinger af IT-systemer, bl.a. LIS, inter- og intranet samt nyt lønsystem. Heraf kan 3,5 mio. kr. evt. konverteres til anlæg.

Herudover forventer områder og stabe at anvende dele af de overførte overskud til imødegåelse af rammebesparelser i 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder viser, at der på den overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 45,8 mio. kr., hvormed at der samlet set forventes et overskud på 49,8 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,15 mio. kr. i 2011.

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Politikområde 0, tværgående

-1.473

20.336

0

18.863

0

Bornholms Akademi

1.231

-988

0

243

0

ØKEs erhvervsfremmemidler

2.704

-2.704

0

0

0

Vækstforum

9.067

-2.467

0

6.600

0

Forsyning og drift

13.003

-6.160

0

6.843

0

Personale

11.354

826

1.150

12.180

1.150

Politikere

-361

-359

0

-720

0

Org., personale og politikere

10.993

468

0

11.460

1.150

Informationsteknologi

9.691

-1.691

0

8.000

0

Børne- og Skolesekretariatet

1.279

-979

0

300

0

Social- og Sundhedssekretariatet

534

-134

0

400

0

Politisk og Administrativt Sekretariat

4.577

-4.577

0

0

0

Løn og Personale

1.767

-1.267

0

500

0

Økonomi og Analyse

3.547

-1.547

0

2.000

0

Regional Udvikling

2.056

-656

0

1.400

0

Direktion

-179

179

0

0

0

Fællesadministration

13.581

-8.981

0

4.600

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

45.793

3.973

1.150

49.766

1.150

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Delberetning for regnskabsåret 2010

00.32.00K01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 16, Delberetning for regnskabsåret 2010.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

a)     at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

b)     anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkning” i delberetningen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2010.

 

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning (se afsnit 11, side 249):

 

”Vi har i flere sager vedrørende kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse konstateret, at opfølgning på det individuelle kontaktforløb i enkelte tilfælde er foretaget med forsinkelse,

 

Det henstilles, at de etablerede forretningsgange, der sikrer rettidig opfølgning i sagerne, følges.

 

Endvidere har vi i flere sager vedrørende sygedagpenge konstateret fejl og mangler i forbindelse med registrering af opfølgningssamtaler og andre notater.

 

Det anbefales, at der f.eks. via arbejdsgangsbeskrivelser sikres ensartethed ved registrering i de forskellige it-systemer, som afdelingen anvender”.

 

Forslag til tilbagemelding til revisionen vedrørende ovennævnte bemærkning:

”Der vil blive taget administrative tiltag til at imødekomme revisionens henstilling og anbefaling.”

 

Delberetning 2010 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

1.
Beretning nr. 16, Den løbende revision for regnskabsåret 2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet

17.01.01P24-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

6

 

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. april 2011 at sende ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring med høringsfrist 27. april.

Ændringerne i styrelsesvedtægten træder i kraft 1. august 2011 og vil gælde frem til 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget sender de foreslåede ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         Den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de forslag til ændringer af styrelsesvedtægten, der fremgår af bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011” samt de indkomne høringssvar fremsender forslaget til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet høringssvarene i henhold til side 5 (også gældende Klemensker), 22 og 24 indarbejdes administrativt inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011 om den fremtidige skolestruktur blev det bl.a. besluttet, at følgende ændringer træder i kraft 1. august 2011:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges.

·         Der kan indføres specialklasselignende undervisning i alle fire distrikter.

 

De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten pr. 1. august 2011 sker med baggrund i allerede besluttede ændringer på skoleområdet siden december 2009 samt kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011.

 

Ændringsforslagene er beskrevet i bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011”, der er bilagt sagen.

 

Ændringsforslagene har været i høring og der er ved høringsfristens udløb indkommet 5 høringssvar, der ligeledes er bilagt sagen.

 

Kildebakken og Handicaprådet tager ændringsforslagene til efterretning.

 

Skole Nord og Rønneskolens bestyrelser samt Paradisbakkeskolens bestyrelse og MED-udvalg har fremsendt en række ændringsforslag, der fremgår af nedenstående oversigt.

Sidetal og paragraffer i skemaet henviser til den gældende styrelsesvedtægt.

 

Side

Paragraf

Kommentar

Høringspart

3

Forord

Ønsker at bevare muligheden for at anmode om at få udpeget et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i skolebestyrelsens møder.

Skole Nord

5

1

Ønsker, at den afgående afdelingsrådsformand for afdeling Bodilsker indtræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2011 i stedet for 1. stedfortræder for de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

22

Bilag 2, 1.2.3

Ønsker følgende formulering:

”Rønneskolens tre afdelinger tilsammen rummer 0. – 9. klasse samt specialklasserække.”

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Ønsker, at elevtallet i børnehaveklassen ikke overstiger 22 på indskrivningstidspunktet.

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Der ønskes fastsat en dato for skoleudsættelsesafgørelser – samme dato for alle skoler. Efter denne dato kan elevtallet opgøres og antallet af klasser kan besluttes. Der bør kun optages elever fra andre distrikter, hvis det ikke udløser flere klasser.

Skole Nord

24

Bilag 2, 2.3

Ønsker, at adgangen til at oprette specialklasselignende tilbud bliver nævnt eksplicit.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

27

Bilag 2, 4.3

De kørselsberettigede SFO-børn bør også have buskort, der gælder i sommerferien – på lige fod med vippebørnene.

Skole Nord

30

Bilag 3

Ønsker at ledelsesstrukturen er beskrevet indtil en ny ledelsesstruktur er besluttet.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

 

Med virkning fra 1. august 2012 foretages endnu en revision af styrelsesvedtægten.

Ved denne revision tages afsæt i de resultater, de nedsatte arbejdsgrupper vedrørende ny tildelingsmodel, de fysiske rammer og mål og vision for skolevæsenet når frem til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

2.
Paradisbakkeskolens høringssvar (MSG)

3.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

4.
Høringssvar - styrelsesvedtægt - Kildebakken (DOC)

5.
Styrelsesvedtægt - høringssvar - Skole Nord (MSG)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

6.
Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011 (DOC)

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

7.
Høringssvar Hans Rømer Skolen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Anlægsbevilling til etablering af 3 køkkener i Dagtilbud Øst

28.00.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Alle kommuner skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Det fleksible frokostmåltid tilbydes i 4 af Regionskommens dagtilbudsafdelinger, hvoraf der kræves installation af nye køkkener i 3 afdelinger.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11. januar 2011, at der skulle indhentes tilbud på etablering af 3 nye køkkener i Dagtilbud Øst og at sagen efterfølgende skulle forelægges til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af 3 køkkener i Stjernehuset, Karlsvognen og Sydgården – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)    at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 799.100 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)    at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Fire køkkenleverandører har afgivet tilbud på et standardkøkken, samt udarbejdet forslag til indretning af køkken i de tre afdelinger.

 

Distriktslederen fra Dagtilbud Øst, samt de 3 afdelingsledere har deltaget i leverandørernes præsentation af oplæg til indretning af nye køkkener. 

 

Kriterierne for valg af leverandør er foretaget efter:

·         Pris (70 % )

·         Funktion og indretning (30 %)

 

Udover opsætning af nye køkkener skal der ske bygningsmæssige ændringer.

 

Udgifterne til de tre projekter anslås til at udgøre:

 

Beskrivelse af arbejder:

Stjernehuset:

Pris:

Samlet pris:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

65.500 kr.

 

 

Nyt vinduesparti med dør

41.500 kr.

267.000 kr.

Karlsvognen:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

136.500 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

41.500 kr.

 

Ændring af toiletforhold

34.100 kr.

 

Niveaufri adgang

11.000 kr.

223.100 kr.

Sydgården:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

87.500 kr.

 

Nedtagning af lette vægge, adskillelse af køkken og vaskerum

39.500 kr.

 

Nyt vinduesparti mod gård

22.000 kr.

309.000 kr.

I alt:

 

799.100 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 799.100 kr. kan finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 4.328.000 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner.

Det oprindelige rådighedsbeløb i ovennævnte pulje udgjorde 2.076.000 kr. og den 30. april 2009 afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 2.252.000 kr. til etablering af køkkener.

Der er allerede budgetlagt med 50 % medfinansiering fra kvalitetsfonden, svarende til 2.164.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Frigivelse af Klemensker Fritidshus til salg

82.02.00G10-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

30-03-2011

15

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

04-05-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Beslutning om salg af Klemensker Fritidshus indebærer, at der skal træffes beslutning om placering af de nuværende aktiviteter i huset.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller, at

a 1) væveloft og Ungdomsskoleklub midlertidigt placeres på Klemensker skole,

a 2) der afsættes midler til driften endnu et år ca. kr. 90.000

b)    der igangsættes en samlet vurdering af de kommunale bygninger i Klemenskerområdet og efterfølgende en stillingtagen til den fremtidige anvendelse

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 30. marts 2011:

Udsættes.

 

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Indstilling b) anbefales, idet salg pr. 1/8 2011 ønskes fastholdt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. april 2010, at salg af Klemensker Fritidshus udsættes til 1. august 2011, hvor der forventes at være mulighed for at rumme husets aktiviteter på Klemensker skole. Det drejer sig om Den kommunale ungdomsskoleklub og Væveloftet. En lukning af Klemensker skole som folkeskole giver en ny situation.

 

I budgettet 2011 er der kun afsat midler til drift af huset til udgangen af juli måned.

I effektiviseringsforslagene for 2011 og 2012 er indlagt besparelser på bygningsdrift ved lukning af Klemensker skole pr. 1. august 2011.

 

I forbindelse med sagen om ændring af skolestrukturen i distrikt Nord, foreligger der ikke p.t. beslutning om ændring af Ungdomsskole Nords placering på Klemensker skole for det kommende skoleår.

 

På den baggrund ses det at være naturligt, at Den kommunale Ungdomsskoleklub og Væveloftet flyttes til Klemensker skole med virkning fra 1. august 2011 med mindre kommunalbestyrelsen beslutter andet.

Skønnet arealbehov svarende til nuværende anvendelse er lig med indvendig grundareal og loftsareal i Fritidshuset = ca. 350 m2.

Ejendomsværdien er kr. 450.000 og grundværdi kr. 131.500.

 

Sagen sendes hermed til høring i Ungdomsskole Nord og Børne- og skoleudvalget inden den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Anlægsbevillinger til 25 nye boliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne

82.06.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

02-05-2011

2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførelse af byggeriet af 25 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne i overensstemmelse med forudsætningerne i skema B.

Myndighedsbehandlingen af skema B og anmodning om optagelse af en byggekredit til plejeboligbyggeriet vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i særskilte sager på mødet den 18. maj 2011 parallelt med denne anlægsbevillingssag.

Der blev afholdt licitation i totalentreprise den 1. marts 2011. Licitationsresultatet danner grundlag for udarbejdelse af skema B samt en tilpasning af projektets økonomi.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget, at det anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende plejeboliger på 40.119.253 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 40.840.253 kr. inkl. moms

b)     at merudgiften til plejeboliger på 3.996.503 kr. inkl. moms finansieres af låneoptagelse og beboerindskud på i alt 3.716.748 kr., medens restbeløbet på 279.755 kr., som vedrører egenfinansiering af grundkapital, finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” med 118.673 kr. og 161.082 kr. af de likvide midler.

c)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende servicearealer på netto 1.351.050 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer udgør 1.379.050 kr. minus servicearealtilskuddet på 1.000.000 kr., eller netto 379.050 kr. ekskl. moms

d)     at merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. finansieres af merindtægt ved salg af grund, idet der udløses tilskud fra kvalitetsfonden i 2011, hvorved ovennævnte restpulje tilføres 62.500 kr.

e)     at der meddeles tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2011 og afsættes budget og rådighedsbeløb 2012 som anført i oversigten ’Ny økonomi’ under økonomiafsnittet

f)       at der gives en anlægsbevilling til salg af grund på – 2.125.000 kr. samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 125.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb til salg af grund herefter udgør – 2.125.000 kr.

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres af Plejeboligkonsortiet Bornholm II, der vandt licitationen og som skal gennemføre og udarbejde et projektforslag inden byggeriet kan sættes i gang i begyndelsen af september i år og forventes afsluttet med udgangen af august 2012.

Byggeriet, der er forudsat udført som energiklasse 2015 og er inkluderet i prisen fra totalentreprenøren og derved kommer der ikke en ekstra udgift til at opfylde kravet.

 

Nedenfor er sagsforløbet skitseret, med angivelse af datoer for hvornår kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne:

·         Den 25. juni 2009 blev den økonomiske ramme for byggeriet af de 25 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer ved Kommandanthøjen i Rønne godkendt og der opstod herefter en restpulje til ’Ændring af boligstruktur på ældreområdet’ på 569.700 kr. Det korrigerede budget i restpuljen udgør pt. 56.173 kr.

·         Den 27. august 2009 blev der meddelt anlægsbevillinger til projektering af byggeriet.

·         Den 8. oktober 2009, i f. m. budgetvedtagelsen for 2010, besluttede kommunalbestyrelsen at nettoanlægsudgifterne til servicearealerne vedrørende alle fire budgetterede plejeboligbyggerier skulle forhøjes med 100 %. Der er dog ikke afsat nogen midler fra forhøjelsen til dette projekts servicearealer.

·         Den 26. november 2009 blev rammeforhøjelsen på boligdelen vedrørende energiklasse 2 godkendt, idet det blev besluttet at merudgiften hertil skulle finansieres af de resterende puljemidler til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet”, jf. ovenfor.

·         Den 16. december 2010 blev myndighedssagen vedrørende skema A godkendt. Den i forbindelse med skema A udarbejdede økonomioversigt, indeholdt en forhøjelse af rammen for byggeriets boligdel på 1.687.500 kr. vedrørende energiklasse 2 (jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. november 2009). Økonomien blev ikke justeret på det tidspunkt, idet licitationsresultatet først skulle foreligge.

 

Oversigt over udviklingen i økonomien i de tre faser, herunder kommunens andel:

25 boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budget

KB 25.06.09

Skema A

Skema B

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

36.396.818

37.164.630

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Beboerindskud

736.875

799.930

816.805

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

39.996.503

40.840.253

Heraf kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.799.755

2.858.818

Salg af grund

-2.000.000

-2.125.000

-2.125.000

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

674.755

733.818

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

1.379.050

Nettoudgift

1.833.113

2.053.805

2.112.868

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Herefter kommunal udgift

833.113

1.053.805

1.112.868

 

I den økonomioversigt, som nu er udarbejdet i forbindelse med skema B, er der indarbejdet en forhøjelse af maksimumbeløbet inkl. energitillæg på 920 kr. pr. m², dvs. en regulering af boligdelens rammebeløb fra 2010 til 2011 fra 21.010 kr. pr. m² til 21.460 kr. pr. m², svarende til 843.750 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt under sagsbeskrivelsen allerede meddelt anlægsbevillinger til projektering, disse udgør:

Boliger, inkl. moms                                                                     721.000 kr.

servicearealer, ekskl. moms                                                          28.000 kr.

Nedenfor vises økonomien i henholdsvis skema B (kolonne 2) og ved kommunalbestyrelsens rammegodkendelse den 25. juni 2009 (kolonne 1). Beløbene i kolonne 1 svarer til, hvad der pt. er budgetlagt med:

Som det fremgår, er boligernes støtteberettigede anskaffelsessum forudsat lånefinansieret (ekskl. grundkapital og beboerindskud) med 91 %.

Udgifter til etablering af servicearealerne, efter fradrag af statstilskud, skal finansieres af Bornholms Regionskommune.

 

Følgende økonomioversigt viser ændringen i forhold til det allerede budgetlagte:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Budgetlagt p.t.

 

Skema B

Ændring

Lån med ydelsesstøtte

33.527.812

37.164.630

3.636.818

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Beboerindskud *)

736.875

816.805

79.930

Samlet anskaffelsessum

36.843.750

40.840.253

3.996.503

Kommunal udgift:

 

 

 

Kommunal grundkapital

2.579.063

2.858.818

279.755

Salg af grund

-2.000.000

-2.000.000

0

Overskud (-) / underskud (+)

579.063

733.818

154.755

Etablering af servicearealer

1.254.050

1.379.050

125.000

Nettoudgift

1.833.112

2.112.868

279.756

Servicearealtilskud

-1.000.000

-1.000.000

0

Herefter kommunal udgift

833.112

1.112.868

279.756

Finansiering via kvalitetsfond

-127.025

-189.525

-62.500

Samlet påvirkning af likvide

midler/pulje

706.087

923.343

217.256

*) Beboerindskuddet skal, som følge af de kommende beboeres nuværende boligsituation og fremtidig anvendelse af boligerne i øvrigt, i stort omfang betales af Bornholms Regionskommune. Udgiften hertil indarbejdes i budget 2012, idet det præcise beløb ikke kan opgøres pt.

 

I forhold til budgettet medfører økonomien i henhold til skema B en merudgift på i alt 217.255 kr. netto:

·        Merudgiften består af279.755kr. svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 pct. af boligernes støtteberettigede anskaffelsessum. Forøgelsen skyldes, at rammebeløbet for byggeriet er indekseret i forhold til 2009, hvor budgettet blev afsat.

·         Merudgiften til servicearealerne på 125.000 kr. udløser tilskud fra kvalitetsfonden med 50 pct., hvorved merudgiften nedbringes med 62.500 kr. Merudgiften til servicearealerne finansieres ved en merindtægt fra salg af grund.

 

·         Merudgiften på 217.255 kr. netto kan finansieres delvist af restpuljen til ”Ændring af boligstruktur på ældreområdet” på 56.173 kr., mens det resterende beløb på 161.082 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Ny økonomi – budgettallene fordeler sig således over årene:

25 nye boliger til socialpsykiatrien

Beløb i kroner

Projekteringsbevilling

2011

2012

I alt

Plejeboliger (inkl. moms)

721.000

12.965.563

27.153.690

40.840.253

Servicearealer (excl. moms)

28.000

458.384

892.666

1.379.050

Servicearealtilskud

 

 

-1.000.000

-1.000.000

Anlægsbevilling i alt

749.000

13.423.947

27.046.356

41.219.303

Låneoptagelse i alt

 

 

-37.164.630

-37.164.630

Beboerindskud i alt

 

 

-816.805

-816.805

Salg af grund

 

-2.125.000

 

-2.125.000

Kvalitetsfond

-14.000

-229.192

53.667

-189.525

Byggekredit

 

-10.827.746

10.827.746

0

Samlet likviditetstræk

735.000

242.009

53.667

923.343

 

Husleje:

Den foreløbige gennemsnitlige månedlige bruttohusleje inden boligstøtte for en bolig på 75 m² vil herefter udgøre 5.956 kr. eller årligt 953 kr. pr. m². Det svarer til en månedlig stigning på 81 kr., eller årligt 13 kr. pr. m², i forhold til den i forbindelse med skema A beregnede husleje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Anlægsbudget Skema B (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Skema B for etablering af 25 boliger samt servicearealer i Rønne til det socialpsykiatriske område

03.02.12G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der fremsendes anmodning om godkendelse af skema B for etablering af 25 boliger i Rønne til socialpsykiatrien samt skema B for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)                         at skema B for etablering af 25 boliger godkendes

b)                         at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de 25 boliger godkendes

c)                         at den foreløbige bruttohusleje for boligerne på 953 kr. årligt pr. m² godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Ved borgmesterbeslutning den 20. december 2010, i henhold til § 31 i Lov om kommunens styrelse, godkendtes det af BDO Kommunernes Revision udarbejdede Skema A for de 25 boliger i Rønne til det socialpsykiatriske område samt skema A for servicearealer i forbindelse med boligerne.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af Skema B.

Det udarbejdede skema B bygger på det planlagte byggeris faktiske udgifter efter afholdt licitation i totalentreprise den 1. marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter:                                                 Skema B                         Skema A

Anskaffelsessum boliger, inkl. moms                       40.840.253 kr.                39.996.503 kr.

Anskaffelsessum servicearealer, ekskl. moms            1.379.050 kr.                  1.379.050 kr.             

Anlægsudgifter i alt                                                    42.219.303 kr.                    41.375.553 kr.

 

Finansiering:

Boliger:

Kreditforeningslån 91%                                       37.164.630 kr.                -36.396.818 kr.

Kommunal egenfinansiering (grundkapital 7%)            2.858.818 kr.                 -2.799.755 kr.

Beboerindskud 2%                                                   816.805 kr.                    -799.930 kr.

Boliger i alt                                                       40.840.253   kr.               -39.996.503 kr.

 

Servicearealer:

Statstilskud -40.000 kr. pr. bolig                           1.000.000 kr.                   -1.000.000 kr.

Kommunal egenfinansiering                                      379.050 kr.                      -379.050 kr.

Servicearealer i alt                                             1.379.050 kr.                    -1.379.050 kr.

 

I forhold til skema A medfører godkendelsen af skema B merudgifter for Bornholms Regionskommune på 59.063 kr., svarende til forøgelsen af den kommunale egenfinansiering i form af kommunal grundkapital på 7 % af boligernes anskaffelsessum.

Den kommunale egenfinansiering for servicearealerne er uændret.

 

De bevillingsmæssige forhold vil blive behandlet i særskilt sag via Socialudvalget.

 

Husleje:

Det angives fra BDO Kommunernes Revision, at den gennemsnitlige månedlige leje inden boligsikring vil udgøre 5.956 kr. eller årligt 953 kr. pr. m².

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. maj 2011

1.
Skema B, 25 ældreboliger i Rønne, boliger (TIF)

2.
Skema B, 25 ældreboliger i Rønne, Servicearealer (TIF)

3.
Skema B, Anlægsbudget (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05P16-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- & Miljøudvalget har den 28.9.2010 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn med op til 13 fritliggende sommerhuse. Lokalplanforslaget er nu udarbejdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Syd for et eksisterende sommerhusområde i Bølshavn ligger et område, som af Miljøministeriet i 2005 er udlagt til nyt sommerhusområde. Udlægningen fremgår af ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen” og er medtaget som kommuneplanramme til sommerhusformål i Kommuneplan 2009. 

Ejendomsmægler Charlotte Kjøller, anmodede i 2010 på vegne af en ejer om at få udarbejdet en lokalplan for den ene ejers del af det udlagte område ved Bølshavn. Lokalplanen skulle muliggøre opførelse af op til 13 sommerhuse på arealet i overensstemmelse med bygherrens projektforslag.

Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser muliggør bygherrens projektforslag. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Bebyggelse muliggøres opført i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger tillades en maksimal bygningshøjde på 7 meter ved 2 etager og 5 meter ved 1 etage. Tagene skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos (efter aftale med ejer) således at de optager en stor del af den nedbør, der falder på taget.

For at sikre udsigten over havet, Christiansø og kystlandskabet fra Bølshavnvej, friholdes et areal på ca. 1,5 ha i den sydøstlige del af området for bebyggelse, jf. landsplandirektivet. I lokalplanen stilles der endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs bebyggefeltet ud mod Bølshavnvej, med henblik på en sløring af bebyggelsen i forhold til omgivelserne.

Der udlægges vejføring i området med mulighed for videre forbindelse til det bagvedliggende areal, der tillige er udlagt til sommerhusformål. Derved sikres det, at der kan ske en yderligere udbygning af området mod vest, hvis behovet opstår. 

Lokalplanen er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 061 (PDF)

2.
Illustrationer af hustype og mulig udstykningsplan (PDF)

3.
Beskrivelse af Future huset i Bølshavn (PDF)

4.
Udsnit af landsplandirektiv (PDF)

5.
Screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge

01.02.05P16-0095

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi.- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04, for et flex-boligområde ved Næs i Allinge. Planerne skal muliggøre at et tidligere helårs-boligområde tages i brug til flex-boligformål (helårs eller fritidsboligformål). Lokalplanens bestemmelser er tilpasset et i forvejen godkendt byggeprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og forsyning indstiller at forslagene til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Lobbæk Byggeforretning, v. Ejnar Toft Kofoed, havde i 2010 søgt og opnået byggetilladelse til opførelse af 6 helårsboliger på ”Næs” (det gamle Allinge Sygehus der er nedrevet). Bornholms Regionskommune blev efterfølgende anmodet om udarbejdelse af lokalplan, der ophæver kravet om helårsanvendelse.

I september 2010 besluttede Teknik og Miljøudvalget at der skulle udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg, der imødekommer det ansøgte.

Teknik & Miljø har nu, i samarbejde med ejeren, udarbejdet et forslag til lokalplan som udlægger området til flex-boligformål (helårsbolig eller fritidsbolig). Anvendelsen som flexbolig indebærer at ejeren af den enkelte bolig opnår en lokalplanfastlagt ret til frit at vælge hvordan han ønsker at benytte boligen.

Lokalplanens bestemmelser er derudover udformet, så de matcher den bebyggelse m.v. som er tilladt i tidligere meddelte byggetilladelse. Bebyggelse muliggøres derfor opført som boliger i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger skal have en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal derudover udformes så der sikres et bygningsmæssigt udtryk, så de omtrentligt svarer til det oprindelige projekt (taghældning, materialevalg og bygningsmæssig placering). Dette kan blive aktuelt, hvis den oprindelige tilladelse ikke udnyttes nu, eller hvis en byggetilladelse senere ønskes ændret.

I det ledsagende kommuneplantillæg 004, ændres tidligere bestemmelse vedr. helårs-boligformål til flex-boligformål, og ændringen begrundes.

Planerne er screenet i relation til lov om miljøvurdering af planer og programmer, men det vurderes ikke at planerne udløser pligt til miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 59 mv. (DOC)

2.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Løsebækgade - Parkeringsforhold

05.09.00G01-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

22

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arealet bag ejendommene Løsebækgade 3 – 9 har gennem en lang årrække været benyttet til parkering for lokale og for turister. Der har i denne årrække været uenighed blandt beboerne i området om der overhovedet skal være parkering, og hvis der skal, hvor mange parkeringspladser.

 

Arealet er ikke optaget i det offentlige vejregister, men har været administreret og vedligeholdt som sådan.

 

Der har nu været afholdt en høring bl.a. beboerne grænsende til det aktuelle område Høringen har været gennemført mhp. på om arealet skal optages som offentlig vej – evt. med henblik på indretning af parkeringspladser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at arealet bag ejendommene Løsebækgade 3-9 ikke optages som offentlig vejareal og at der træffes foranstaltninger til at forhindre at arealet benyttes til parkering.

b)     At der træffes foranstaltninger således der fremover ikke kan parkeres på arealet

c)     at sidevejen til Løsebækgade optages som offentlig vej, således, at området administreres og indrettes jf. vejloven

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt, idet denne iværksættes ved udgangen af 2011.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

at sidevejen til Løsebækgade optages som offentlig vej, således, at området administreres og indrettes jf. vejloven.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

De faktiske forhold

Bornholms Regionskommune og tidligere Allinge-Gudhjem Kommune har i en længere årrække anset det pågældende areal som et offentligt færdselsareal, herunder parkeringspladsen og administreret arealet som et offentligt vejareal. Det omtalte areal ligger ud for Løsebækgade 5-7 – og delvist ud for Løsebækgade nr. 9.

 

Nærmere undersøgelser har imidlertid vist, at arealet ikke formelt har status af offentlig vej.For at et areal formelt er offentligt vejareal, skal det enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.Arealet er derimod privat fællesvej, ejet af kommunen.

 

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at arealet har en sådan beskaffenhed og betydning for offentligheden, at der bør sikres  offentlig adgang i videst muligt omfang og således at de kystnære områder med attraktion for anvendelse af natur, udsigt, herlighedsværdi osv. ikke anvendes til parkering.  

 

Der parkeres i dag 5 til 7 personbiler på arealet, som også indeholder en vendeplads. Tværs over parkeringsarealet er der i dag tillige en offentlig sti for gående. Den offentlige sti er en del af et stiforløb der sydover går til Næs og videre langs kysten til Sandkaas og Tejn.

 

Nordpå fortsætter stien langs kysten til Kæmpestranden ved Nordbornholms Røgeri. Det nordlige stiforløb kan således fint indpasses i forbindelse med den fremtidige indretning af Kjærenæsgrunden og fortsætte langs Allinge Havn mod Kampeløkken.

 

Som offentligt vejareal vil kommunens beslutninger om arealets indretning, vedligeholdelse mv. i alt væsentligt være beslutninger som led i faktisk forvaltningsvirksomhed, og ikke forvaltningsretlige afgørelser, hvori de tilgrænsende grundejere er parter.

 

Reglerne

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Den kan optage private fællesveje som kommuneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej, beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Høringen

På baggrund af den mangeårige korrespondance med ejerne af de tilgrænsende ejendomme (Løsebækgade nr. 3,5,7 og 9) om arealets indretning og brug, er der gennemført en høring af disse. Der er modtaget indsigelser og bemærkninger fra de fire grundejere. Høringen vedrører den påtænkte beslutning om at optage det pågældende areal som offentligt vejareal. I begrundelse for høringen er anført at der er behov for, at arealet kan benyttes af offentligheden, herunder af turister til parkering.

 

Indsigelserne, som ses af bilag, vedrører i korthed:

 

Vedr. optagelse af arealet: Tre af fire grundejere ønsker ikke, at arealet skal være offentligt vejareal da det ikke ses at tjene noget formål. Der er sket en væsentlig forøgelse af trafikken til området. Én grundejer føler sig forfulgt på grund af tidligere krav om at skulle ”påvise skel”. Der er voldsomme støv og støjgener. Manglende forståelse for, at Byskrivergården er hørt. Ønsker om fortsat brug af arealet som adgang til ejendom.

 

 

 

 

 

 

Vedr. indretning af arealet: Tre ud af de fire hørte ønsker ikke parkering på det omtalte areal. Begrundelserne herfor er bl.a.:

-         der ønskes sikret adgang til Løsebækgade 5-9 via det pågældende areal.

-         At anvende arealet til parkering, anses som værende farligt, da der er færdsel af gående på kyststien, bl.a. til badestranden Næs.

-         Parkering medfører støv og støj gener.

-         Der er tale om et område, der er strandeng.

-         Kystbeskyttelseslinjen forhindrer anlæg af parkeringsplads.

-         Byskrivergården kan anlægge parkeringspladser til deres gæster nord for pensionatet.

 

Det er Byskrivergårdens opfattelse, at der bør indrettes parkeringspladser på arealet.

 

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Partshøringen viser at 3 ud af 4 af de berørte er imod parkering på området.

 

Teknik & Miljø er af den opfattelse at der ikke bør udlægges parkeringsarealer så kystnært, og det tjener derfor ikke noget formål at optage det omtalte areal som offentligt vejareal.

 

For at sikre at området fremover ikke anvendes til parkering, med de gener det medfører, vil Teknik & Miljø, etablere en simpel ”afspærring” af arealet der forhindrer parkering.

 

Sidevejen, Løsebækgade

 

I forbindelse med behandlingen af ovennævnte sag, har det vist sig, at heller ikke sidevejen, Løsebækgade (litra 7000 æ) opfylder de formelle betingelser for at være offentlig vej (kommunevej), uanset at den af både BRK ogtidligere Allinge-Gudhjem Kommune gennem mange år er administreret som sådan.

 

For at vejen i dag er offentlig vej skal den enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.

 

Teknik & Miljø er ikke i besiddelse af vejregistre fra før 1990.  Her er Løsebækgade optaget, men ikke sidevejen. Det samme er tilfældet i det nuværende vejregister fra 2009.

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Det er Teknik & Miljø´s klare opfattelse, at sidevejen, der er udskilt i matriklen, har været optaget i vejregistret før 1972, og at der er tale om en registreringsfejl, når den ikke er optaget i det nuværende vejregister – se bilag med matrikelkort.

 

På den baggrund indstilles det, at sidevejens status og mangeårige administration som offentlig vej ”formaliseres” ved en beslutning efter vejlovens § 23, om at den skal være offentlig vej. Det skal endvidere bemærkes at sidevejen tjener som adgangsvej til Løsebækgade nr. 5.

 

Den videre proces

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse vil sidevejen blive optaget i vejregistret over offentlige veje.

 

Økonomiske konsekvenser

Optagelsen af sidevejen, Løsebækgade, som offentligt vejareal, får umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da vejen hele tiden har været betragtet som offentlig, og dermed har været omfattet af praksis for vedligehold, snerydning mv. som andre offentlige veje af samme kategori.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Af den til Teknik- og Miljøudvalgets møde forelagte indstilling er det i henhold til kompetencefordelingsplanen kun indstillingens pkt. c, der skal forelægges til kommunalbestyrelsens beslutning.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Høringsbrev - Enslydende til Løsebækgade (DOC)

2.
Bilag til Høringsbrev - Lovgrundlag - Enslæydende (DOC)

3.
Indsigelsesark - optagelse af parkeringsareal mv (DOC)

4.
Løsbækgade 3 - høringssvar - indsigelse (TIF)

5.
Løsebækgade 5 - høringssvar - indsigelse (TIF)

6.
Løsebækgade 7 - høringssvar - indsigelse (PDF)

7.
Løsebækgade 9 - høringssvar - indsigelser (PDF)

8.
Løsebækgade p-areal luftfoto (PDF)

9.
Løsebækgade p-areal teknisk oversigtskort (PDF)

10.
Matrikelkort - stikvej ind til p-areal (PDF)

11.
Skitseforslag til fremtidig indretning af (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Anlægsbevilling til renovering af broer 2011

05.03.06S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 blev besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 300 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, senest godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005. Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet revideret oversigt for brorenoveringer i perioden 2011-2015.

Renoveringen omfatter i 2011 følgende bygværker:

·         Bro    1007           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1008           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1010           Simlegårdsvej

·         Bro    1015           Nyker Strandvej

·         Bro    1516           Bølshavn

·         Bro    2018           Buskevej

·         Bro    2033           Nydamsvej

·         Bro    2035           Dalslundevejen

·         Bro    2518           Brommevej

·         Bro    3519           Engegårdsvej

·         Diverse mindre reparationer på en række bygværker

·         Særeftersyn på en række bygværker der senere vil skulle istandsættes

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at udgifterne til renovering af broerne i 2011 vil beløbe sig til 2.500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Budgetoversigt (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 14  Anlægsbevilling til etablering af sejloverdækning på Allinge Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 110.000 kr. til etablering af seljoverdækning m.v. på Allinge Havn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 110.000 kr. til etablering af  sejloverdækning samt udskiftning af dæk på Allinge Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 110.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af en ca. 50 m2 stor sejloverdækning på Allinge Havn, så sejlere og passagerer der venter på passagerbådene kan stå i tørvejr.

Sejloverdækningen skal erstatte at havnen i mange år vederlagsfrit har stillet ventesal til rådighed for passagerer på Allinge Havn og det nu er aftalt at denne aftale kan erstattes af en sejloverdækning.

I samme projekt udskiftes de store dumpersdæk på molehovedet til underlag for fendere leveret af Christiansøfarten.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 110.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til etablering af anløbsbro m.v. i Gudhjem Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til etablering af anløbsbro og underlag for fendere i Gudhjem Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn for bådruten til Helligdomsklipperne, samt etablering af underlag for fendere for ruterne til Christiansø.

 

Den nye anløbsbro i yderhavnen, vil betyde at Thor i højsæsonen flytter ud af inderhavnen, hvilket vil øge havnens samlede kapacitet til fastliggere og gæstebåde.

 

Chr. Ø-rutebådenes fendere var ombygning på ombygning og ikke af ønskelig æstetisk kvalitet.

Det er aftalt at alt dette udskiftes til enkle lodrette stolper som underlag for diskrete D-profiler af gummi, der leveres af Christiansøfarten.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

30

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Flydebroen er fra ca. 1980 og samlingerne er tidligere blevet ombygget og forstærket.

Vi har nu, inspireret fra moderne flydebroer, udviklet fleksible samlinger i armeret syntetisk gummi, der ikke slides på samme måde som stål mod stål.

Ved ombygning af samlingerne til flexsamlinger levetidsforlænges flydebroen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 200.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 17  Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 300.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Munch Petersens Vej i Rønne

05.13.10S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 01. marts 2011 behandlet og godkendt en priori-tering af anlægsmidler på vejområdet for 2011, herunder 350.000 kr. til skitseprojekt og pro-jektudbud for ændring af opkørslen og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne.

Det forventes at udgiften til projektudbud af ekstern rådgiver afholdes i efteråret 2011 og at anlægsarbejdet, der anslås til 3.600.000 kr., vil blive udført i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering for ændring af opkørs-

len og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr. finansieret af den ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

For at imødegå de store ændringer på Rønne Havn med det nye færgeforlig der træder i kraft i efteråret 2011 og den øgede trafik det medfører ud til den nye Ringvej nordøst om Rønne, er det nødvendigt at afsætte 3.950.000 kr. til forbedring af trafikforholdene ved blandt andet en ændring af opkørslen og vigepligtsforholdene fra Munch Petersens Vej op til Zahrtmannsvej.

Projektudbuddet vil blive udsendt i offentlig licitation og anlægsarbejdet vil blive udført i 2012.

Når projektudbuddet er udført vil der blive ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til selve anlægsarbejdets udførelse.

Projektet vil indgå og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samle-de beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at projektudbuddet for ombygningen af opkørslen og ændring af vige-pligtsforholdene vil beløbe sig til 350.000 kr.

Projekteringsudgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne

05.13.10S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 01. marts 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler og projekter på vejområdet for 2011. I denne prioritering blev der behandlet et projekt, hvor der er givet en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2009 til etablering af en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC på Snorrebakken. Denne bevilling ønskes af trafik-sikkerhedsmæssige årsager i stedet anvendt til sikring af krydset ved Almegårdvej, ligeledes på Snorrebakken

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller:

a.      at den allerede frigivne bevilling på 750.000 kr. anvendes til forbedring af krydsudformningen ved Almegårdsvej/Snorrebakken i stedet for som oprindeligt ved indkørslen til NCC på Snorrebakken

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 03. juni 2009 indgik i prioritering af anlægsmidler 2009  en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC/Produkten på Snorrebakken i Rønne. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 25. juni 2011 at give bevilling på 750.000 kr. Projektet blev gennemgået trafiksikkerhedsmæssigt med Vejdirektoratet og under denne gennemgang viste det sig at krydset ved Almegårdsvej udgjorde en lige så stor, om ikke større del af uheldsbilledet. Der blev derfor iværksat et samlet projekt opdelt i to delprojekter. Projekt blev herefter gennemgået med politi og interesseorganisationer og rettet til og udbudt i licitation. Anlægsudgiften beløber sig til 838.292 kr. for anlægget ved Almegårdsvej og 1.205.387 kr. for anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten.

Teknik & Miljø anbefaler derfor at anlægget ved Almegårdsvej udføres, idet krydset alligevel skullel ombygges for bedre kørekurver mv. og der er sket en dødsulykke netop i dette kryds. Merudgiften ud over anlægsbevillingen vil blive afholdt over den almindelige drift.

Anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten forslås udsat og indgå i en senere prioritering.

 

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på ca. 90.000 kr. ud over anlægsbevillingen på 750.000 kr. afholdes indenfor den almindelige drift, der alligevel skulle have afholdt udgifter til ændring af kørekurver m.v.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje

05.01.02S05-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af del-projekterne en formidling, uddybende information og kommunikation om cykelvejene på Bornholm. Formålet er at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på de bornholmske cykelveje. Dette vil bl.a. ske ved at Bornholms Regionskommune bidrager til ”Det digitale oplevelsesunivers” som bliver udviklet af Destination Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til uddybende formidling af de bornholmske cykelveje

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:
Indstillingen anbefales.


Sagsfremstilling

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af delprojekterne en formidling af de formidling og information om cykelvejene, bl.a. for at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på og i forbindelse med cykelvejnettet.

Dette kan ske ved at videofilme cykelvejene således at de kan se på nettet.

Derudover kan Bornholms Regionskommune bidrage til en udvikling af ”Det digitale oplevelsesunivers” som er under udvikling af Destination Bornholm, hvor kommunens bidrag skal anvendes til bl.a.

·         Tydelig kommunikation til cyklister – på min. dansk, engelsk, tysk og eventuelt polsk

·         Innovative digitale redskaber til cyklister, som f.eks. kalender, GPS, interaktive kort, relevante beskrivelse af områder, integration til smartsphones og betalingsgatway til relevante ydelser mv.

·         Mulighed for tilføjelser af flere informationslag fra f.eks. Borgerservice eller lignende.

 

Der skal i den forbindelse indgås en formel samarbejdsaftale med Destination Bornholm, ligesom Teknik & Miljø vil få sæde i projektets styregruppe sammen med en række andre aktører på området.

Projektet ”Det digitale Oplevelsesunivers” vil stille alle i projektets udviklede elementer og brugerflader til rådighed for Bornholms Regionskommune, og har et samlet budget på 1.700.000 kr., hvoraf kommunens bidrag vil blive på 500.000 kr.

Det samlede budget vil være en del af medfinansieringen af den samlede udviklingsplan for Bornholms Cykelveje.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr., og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver på vejområdet, udgør således 26.644.420 kr.

Udgifterne til formidlingen af cykelvejene foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Lobbæk

13.03.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Bornholms Kommunalbestyrelse beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har fremsendt projektforslag til ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Udarbejdelse af projektforslaget var et krav i kommunalbestyrelsens godkendelse af fjernvarmeprojektet for Aakirkeby og Nylars i 2008 for at undgå forskelsbehandling af fjernvarmeforbrugere i hhv. Lobbæk og Nylars/Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a)     at projektforslaget godkendes og

b)     at deklaration om tilslutningspligt aflyses ved regionskommunens foranstaltning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet

Lobbæk halmvarmeværk med tilhørende forsyningsnet blev etableret i 1985 af Aakirkeby kommune. I 1994 pålagde kommunen tilslutnings- og forblivelsespligt til ny og eksisterende bebyggelse.

Anlægget ejes og drives pt. af Bornholms Forsyning.

I 2008 udarbejdede Bornholms Forsyning projekt for fjernvarmeforsyning af Aakirkeby og Nylars samt tilslutning af Lobbæk fjernvarmenet. Projektet er baseret på frivillig tilslutning og indeholder ingen bestemmelser om tilslutningspligt. For at undgå forskelsbehandling af brugerne i hhv. Lobbæk og Aakirkeby/Nylars stillede kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektgodkendelsen d. 9.10.2008 betingelsen, at Bornholms Forsyning inden udgangen af 2010 skulle fremsende et projekt om ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk.

Projektet

I projektet redegøres for de brugerøkonomiske, selskabsøkonomiske, miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis enkelte fjernvarmekunder i Lobbæk efter ophævelsen af forblivelsespligten overgår til anden opvarmningsform. Generelt vil dette ikke have stor betydning, da Lobbæk kun udgør en mindre del af hele fjernvarmeområdet Nylars-Lobbæk-Aakirkeby og snart også Vestermarie. Det anføres fx at frafald af en kunde selskabsøkonomisk vil forringe årsresultatet med 8-9.000 kr, hvilket er ubetydelig i forhold til et forventet resultat på 2,2 mio. kr. Tilsvarende vil CO2-emissionen ved frafald af en kunde til oliefyr eller varmepumpe stige med 4-5 tons CO2 /år, hvilke vil være ubetydeligt i forhold til den opnåede CO2-reduktion på 8.000 tons/år i hele fjernvarmeområdet. Endelig fremgår det af projektet, at fjernvarme pt. er den brugerøkonomisk mest konkurrencedygtige opvarmningsform. Dette har ført til høje tilslutningsprocenter, som gør selskabsøkonomien robust, og betyder samtidig, at evt. overgang til anden opvarmningsform vil være mindre attraktiv for den enkelte bruger.

Teknik & Miljø har derfor ingen betænkeligheder mod projektet.

Efter projektets godkendelse bør regionskommunen (Teknik & Miljø) sørge for aflysning af den tinglyste deklaration om tilslutningspligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 3. maj 2011

1.
Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Reorganisering af de ledelsesmæssige forhold ved Beredskabet

14.00.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

03-05-2011

4

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension, overføres ledelsesopgaven til områdechefen for Teknik og Forsyning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at:

·         Orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Orientering modtaget og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nuværende beredskabschefs fratræden til pension er det administrativt besluttet, at stillingen ikke genbesættes.

 

Det er endvidere administrativt besluttet, at beredskabschefens nuværende opgaver skal placeres hos dels områdechefen for Teknik og Forsyning, der fremover også vil få titlen beredskabschef, og dels hos viceberedskabschefen. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret revurdering af opgaverne og fordelingen ved beredskabet. Teknik- og Miljøudvalget vil blive holdt orienteret om opgavefordelingen.

 

For så vidt angår den fremtidige deltagelse i Beredskabskommisionens møder, er det med kommunaldirektøren aftalt således, at denne deltager som kommunens administrative ledelsesrepræsentant. Derudover deltager viceberedskabschefen mhp. at varetage den faglige-tekniske rådgivning og sparring for kommunens administrative repræsentant.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil der være tale om en besparelse, da området reduceres med en person.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

23

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Orienterede om transportministerens besøg i går.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

11-05-2011

24

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Intet.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt