Referat
Økonomi- og Erhvervsudvalget
18-05-2011 kl. 19:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2011
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2011
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2011
  åbent 5 Godkendelse af anlægsregnskaber 2010
  åbent 6 Årsberetning og regnskab 2010
  åbent 7 Mål for 2012 -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område
  åbent 8 Bugdetrammer for ØKE til brug for budgetbidrag
  åbent 9 Folkemødet 15. - 18. juni 2011, underskudsgaranti
  åbent 10 Strategi for borgerinddragelse
  åbent 11 Strategisk ramme for det internationale arbejde
  åbent 12 Svar til statsforvaltningen vedr. overskudskapacitet
  åbent 13 Afholdelse af Nordisk Kadetstævne 2013
  åbent 14 Byggekredit til opførelse af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne
  åbent 15 Bornholms Varme A/S, garanti for lån
  åbent 16 RVV a.m.b.a. - Godkendelse af vedtægtsændring
  åbent 17 Ombygning af Nexøhuset - reparation af vandskade og fjernelse af asbest - tillægsbevilling
  åbent 18 Orientering fra formanden
  åbent 19 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmesteren foreslog, at pkt. 5 og 6 behandles som pkt. 2 og 3, hvilket blev godkendt.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. april 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (252,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (305,4 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 30. april 2011 (92,4 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (162,4 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 30. april 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 252,1 mio. kr. er fortsat ekstraordinær høj, og beholdningen er steget med 29,9 mio. kr. siden opgørelsen pr. 31. marts 2011. Stigningen i april måned er hovedsageligt afledt af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor de lavere refusionssatser betyder, at finansieringen flytter fra statsrefusioner til bloktilskud. Der er i april måned modtaget efterregulering af bloktilskud for første kvartal med 20,3 mio. kr. Samtidig er der også for 2. kvartal 2011 hjemtaget refusioner på baggrund af de gamle refusionssatser, idet der på anmodningstidspunktet ikke var overblik over konsekvenserne af ændringerne. Der modtages således 6,8 mio. kr. for meget pr. måned til finansiering af beskæftigelsesområdet, hvilket vil blive reguleret i 3. kvartal 2011.

De høje kassebeholdning er bl.a. et resultat af, at der er ”reserveret” likvide midler til følgende poster:

Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud 2010 i 4 kvartal 2011 med ca. 30 mio. kr.

Modtagne, ikke forbrugte midler fra kvalitetsfonden samt tilskud med ca. 42 mio. kr.

Finansiering vedr. beskæftigelsesområdet i 2011 jf. ovenfor, som tilbagebetales i 3. kvartal 2011 med ca. 27 mio. kr.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er fortsat stigende i april 2011, da den faktiske kassebeholdning i april 2011 ligger på et højere niveau end beholdningen i april 2010.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 92,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 82,2 mio. kr.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr. Der er pr. 1. april 2011 deponeret yderligere 2,6 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsområdet og 22,3 mio. kr. vedr. uforbrugte kvalitetsfondsmidler i 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Beholdninger pr. 30. april 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i likviditeten (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 30. april 2011

00.30.10Ø09-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 at fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Dritsoversigt pr. 30. april 2011 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældreområdet pr. 30. april 2011 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og unge pr. 30. april 2011 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførselsindkomster pr. 30. april 2011 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. marts 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

a)     at den samlede budgetopfølgning godkendes

b)      at det overførte underskud fra 2010 vedr. BørneCenter Bornholm og Løvstikken på i alt 31,5 mio. kr. nulstilles

c)     at forbrug af overført overskud fra 2010 koordineres i Økonomi- og Erhvervsudvalget af hensyn til overholdelse af servicerammen og aftalen mellem KL og regeringen

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales og det indstilles videre, at der gives en tillægsbevilling på 81,18 mio kr. til Jobcentret, svarende til det foreløbige mertilskud Bornholms Regionskommune modtager som følge af finansieringsomlægningen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Bornholms Regionskommune. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Opfølgning pr. 31. marts

Drift

På den overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug i 2011 på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Fra 2010 er der overført et (netto) overskud 67,7 mio. kr. som på baggrund af virksomhedernes tilbagemeldinger forventes nedbragt til et overskud på 28,3 mio. kr. i 2011.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. i 2011.

 

Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Udvalg og politikområde

Beløb i 1.000 kr.

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011 i forhold til opr. budget

Forventet over/underskud i 2011

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Dagpasning

3.355

-1.262

-471

2.093

-471

Undervisning

12.059

-4.123

0

7.936

0

Børn og familier

-31.161

-12.186

0

-43.347

0

Børne- og Skoleudvalget

-15.747

-17.571

-471

-33.318

-471

Sociale ydelser

0

0

-4.000

0

-4.000

Ældre

13.149

1.989

0

15.138

0

Psykiatri og handicap

8.173

-14.968

-5.600

-6.795

-5.600

Sundhed

0

0

0

0

0

Forebyggelse og behandling

2.697

-647

0

2.050

0

Socialudvalget

24.018

-13.625

-9.600

10.393

-9.600

Beskæftigelse og aktivering

1.641

0

0

1.641

0

Forsørgelsesydelser

519

-119

0

400

0

Beskæftigelsesudvalget

2.160

-119

0

2.041

0

Teknik og miljø

-4.071

-5.429

-500

-9.500

-500

Forsyning og drift

13.483

-6.014

0

7.469

0

Teknik- og Miljøudvalget

9.412

-11.443

-500

-2.031

-500

Økonomi

-1.473

20.336

0

18.863

0

Erhverv og samfund

13.003

-6.160

0

6.843

0

Organisation, personale og politikere

10.993

468

1.150

11.460

1.150

Informationsteknolog

9.691

-1.691

0

8.000

0

Fællesadministration

13.581

-8.981

0

4.600

0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

45.793

3.973

1.150

49.766

1.150

Fritid og kultur

2.826

-1.426

0

1.400

0

Biblioteker

-763

763

0

0

0

Fritids-, Kultur og Forebyg. Udv

2.063

-663

0

1.400

0

Bornholms Regionskommune

67.699

-39.448

-9.421

28.251

-9.421

Note: Merforbrug = negativt fortegn

 

I bilag 1 er udvalgenes behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 gengivet, og i bilag 2 findes en oversigt over virksomhedernes budgetopfølgning på samtlige politik- og udvalgsområder.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 17,6 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et underskud på 15,7 mio. kr. som forventes øget til 33,3 mio. kr. i 2011. På dagpasning og undervisningsområdet dækkes merforbrug i 2011 på 5,4 mio. kr. af overført overskud fra 2010, således at det samlede overskud forventes nedbragt til 10,0 mio. kr. i 2011. På området Børn og familier forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. i 2011 som kan henføres til Bornholms FamilieCenter inkl. besparelsestiltag. Der er i forbindelse med dannelse af Bornholms FamilieCenter og Bornholms PPR og Sundhedspleje ikke taget stilling til fordeling af BørneCenter Bornholms underskud i 2010 på 28,9 mio. kr. Fra 2010 er der overført et underskud på 31,2 mio. kr. inkl. underskud på 2,6 mio. kr. vedr. Løvstikken. Det samlede underskud forventes således øget til 43,3 mio. kr. i 2011. På Børne- og Skoleudvalgets ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Socialudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 24,0 mio. kr. som forventes reduceret til 10,4 mio. kr. i 2011. Det er navnlig Psykiatri og handicap der forventer et merforbrug i 2011, hvilket henføres til sagstilgang fra børne- og ungeområdet samt selvforanstaltede lovpligtige sager. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2011, som kan henføres til merudgifter på 6,6 mio. kr. til høreapparater og hjælpemidler, merindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. refusion i særlig dyr enkeltsag, samt merudgifter på 4 mio. kr. til øget tilgang af førtidspensionister.

 

På Beskæftigelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,2 mio. kr. som forventes reduceret til 2,1 mio. kr. i 2011. Grundet omlægning af finansieringssiden af beskæftigelsesområdet kan det forventede regnskab for 2011 på Beskæftigelsesudvalgets område ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at udgifterne og finansieringen efter omlægning set under ét balancerer.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 11,4 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 9,4 mio. kr. som forventes reduceret til et underskud på 2,0 mio. kr. i 2011. Merforbruget i 2011 kan for 5,7 mio. kr. henføres til anskaffelse af busser (BAT) og nyt tag (Vej & Park) som kan overføres til anlæg, mens merforbrug på 5,4 mio. kr. bl.a. kan henføres til vintertjenesten i Teknik og Miljø. På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2011. Heri indgår et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2011 vedr. indkøb af IT-software, som evt. kan konverteres til en anlægsudgift.

Fra 2010 er der overført et overskud på 45,8 mio. kr. som forventes øget til 49,3 mio. kr. i 2011. På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2011.

 

På Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område forventes på den overførbare bevilling et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011. Fra 2010 er der overført et overskud på 2,1 mio. kr. som forventes reduceret til 1,4 mio. kr. i 2011.

 

Fagudvalgene indstiller

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på udvalgsmøderne i begyndelsen af maj, jf. bilag 1.

 

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning

b) at det overførte underskud fra 2010 vedr. BørneCenter Bornholm og Løvstikken nulstilles

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der skal tages forbehold for konsekvenserne af en ny økonomistyringsmodel m.h.t. overførsel af mer/mindreforbrug.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhedsområdet indstiller til Socialudvalget

a)     at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)     at overført overskud fra 2010 ikke anvendes i 2011, idet det reserveres til budgetværn

c)     at virksomhedernes anvendelse af det overførte overskud skal godkendes af Socialudvalget

 

Socialudvalget, den 2. maj 2011:

a) Taget til efterretning.

b) Indstillingen anbefales.

c) Indstillingen anbefales, idet anvendelse af det overførte overskud indtil videre skal godkendes af Socialudvalget.

l forlængelse af Socialudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen skal virksomhederne til næste budgetopfølgning redegøre for konsekvensen af ikke at anvende det overførte mindreforbrug i 2011.

 

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller til Beskæftigelsesudvalget

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b) at der gives en tillægsbevilling på 81,18 mio. kr. til Jobcentret, svarende til det foreløbige mertilskud Bornholms Regionskommune modtager som følge af finansieringsomlægningen.

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 3. maj 2011:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet udvalget beder administrationen komme med forslag til sikring af budgetoverholdelse. I forbindelse med beskrivelsen af tiltag til budgetoverholdelsen, ønsker udvalget at der ses både på personaleressourcer og driftsmidler.

 

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 4. maj 2011.

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Anlæg

Der er ikke udarbejdet budgetopfølgning på anlæg i 2011 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011, idet forbruget i 2011 ultimo marts måned kun udgør ca. 11 mio. kr. eller godt 6 pct. af anlægsbudgettet på 174 mio. kr. Hertil kommer, at der endnu ikke er overført rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.

Der er i 2011 fokus på at opnå en højere anlægsaktivitet.

 

 

Overholdelse af servicerammen

Fra 2010 er der overført et samlet overskud på (netto) 67,7 mio. kr., som er fordelt med et overskud på 108,6 mio. kr. og et underskud på 40,9 mio. kr. Virksomheder og områder forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2011, idet mange virksomheder melder ind at en stor del af overskuddet fra 2010 forventes anvendt i 2011.

Erfaringer viser dog, at mange ikke realiserer det forventede forbrug. I 2010 forventede virksomhederne et merforbrug på 28,3 mio. kr. pr. 28. februar 2010, mens regnskab 2010 endte i et mindreforbrug på 30 mio. kr.

I forhold til overholdelse af servicerammen, skal det nævnes at 9,2 mio. kr. af det samlede forventede merforbrug på 39,5 mio. kr. i 2011 bør konverteres til anlæg. Det drejer sig om udgifter til indkøb af busser (BAT), tagrenovering (Vej & Park) og indkøb af IT-software (Fællesadministrationen, PAS).

Det indstilles, at forbruget af de overførte overskud koordineres af hensyn til overholdelse af servicerammen og aftalen mellem KL og regeringen. Fremadrettet bør planlagt forbrug af overskud indgå i budgetlægningen for det kommende år, således at der tages højde for dette i den budgetterede serviceramme.

 

Samlet forventet regnskab 2010

Jf. resultatopgørelsen i bilag 3, ses et kasseforbrug på 95,9 mio. kr. i det korrigerede budget 2011 i forhold til det oprindelige budget med en kasseforøgelse på 7,5 mio. kr. Det store kasseforbrug skyldes, at der er genbevilget overførsler fra 2010, og at der ikke er taget højde for forventede overførsler til 2012 i det korrigerede budget.

Tilsvarende gælder for det forventede regnskab pr. 31. marts 2011, idet der dog i virksomhedernes driftsopfølgning er taget højde for ændring i overførsler. Erfaringer viser imidlertid, at mange virksomheder ikke realiserer det forventede forbrug, der indmeldes på dette tidspunkt, og at overførslerne derfor forventes at blive højere. 

 

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg og finansieringssiden i opfølgningen pr. 31. marts.

 

Konsekvenser for budget 2012

Ifølge BDOs analyse af Familiecenter Bornholms økonomi forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. inkl. besparelsestiltag for 7,5 mio. kr. i 2011. Besparelserne i 2011 forventes at få 5 måneders effekt på ungeområdet og 3 måneders effekt på børne- og familieområdet og fuld gennemslagseffekt i 2012. Der er ikke taget stilling til det overførte merforbrug på 28,9 mio. kr.

 

Psykiatri og handicap forventer et merforbrug på 10,6 mio. kr. i 2011, som bl.a. begrundes med tilgang af sager fra Bornholms Familiecenter (merforbrug på 6,3 mio. kr.). Der er ikke taget højde for denne udgiftsstigning i budget 2012 på nuværende tidspunkt.

 

Teknik og Miljø forventer et samlet underskud på 9,5 mio. kr. i 2011, idet der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2011 og der er overført underskud fra 2010 på 4,1 mio. kr. En stor del af merforbruget kan henføres til vintertjenestens merforbrug i 2010 og forventet merforbrug i 2011. Budgettet til snerydning er fortsat ikke forhøjet i 2012 som følge af de seneste 2 vintres merforbrug.

 

 

 

Økonomi og Analyses bemærkninger

Det indstilles, at BørneCenter Bornholm og Løvstikkens overførte underskud fra 2010 nulstilles i forlængelse oprettelse af FamilieCenter Bornholm, som Løvstikken fremadrettet er en del af. I forbindelse med sammenlægningen af Løvstikken med FamilieCenter Bornholm, bør der være fokus på årsagerne til det hidtidige merforbrug i Løvstikken, således at det ikke fortsætter i den nye virksomhed. 

 

Merforbruget på Psykiatri og Handicap forklares delvis ved tilgang af nye sager fra børneområdet i FamilieCenter Bornholm. Det bør undersøges, om tilgangen af sager fra FamilieCenter Bornholm til Psykiatri og Handicap indebærer betydelige mindreudgifter i FamilieCenter Bornholm, idet den gennemsnitlige udgift til foranstaltninger på børneområdet er højere end på voksenområdet. Dette med henblik på en koordinering af indsats og budget mellem de to virksomheder. 

 

De konkrete årsager til de stigende udgifter til høreapparater bør undersøges nærmere, med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden forventes et samlet merforbrug på 39,4 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, som finansieres af et overført overskud fra 2010 på 67,7 mio. kr. Der forventes således et samlet overskud på 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

På den ikke-overførbar bevilling forventes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. i 2011.

Der er ikke udarbejdet opfølgning på anlæg og finansieringssiden i denne budgetopfølgning pr. 31. marts 2011.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Bilag 1: Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2011 (DOC)

2.
Bilag 2: Virksomhedernes budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 (PDF)

3.
Bilag 3: Resultatopgørelsen 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Godkendelse af anlægsregnskaber 2010

00.01.00S08-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

 

- at anlægsregnskaberne godkendes

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2010 er der optrykt 8 afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Kongeskærskolen,

ombygningsarbejder            kr.  2.270.096                kr. 2.270.096              kr. 2.248.082

 

Renovering af broer 2008   kr.  2.589.520                  kr. 2.589.520              kr. 2.500.000

 

Renovering af broer 2009   kr.  2.709.727                  kr. 2.709.727              kr. 2.500.000

 

Belægningsvedligeholdelse

2009                               kr.  9.899.165                kr. 9.899.165              kr. 9.900.000

 

BOFA, etablering af

Infocenter                        kr.  4.123.117                kr. 2.019.617              kr. 1.900.000

 

Bornholms Ø-arkiv              kr.  4.848.242                kr. 4.848.242              kr. 4.800.000

 

Selvejende haller,

Renovering 2006-08           kr.  2.415.952                kr. 2.415.952              kr. 2.625.250

 

Køb af Fabriksvej 31,

Rønne                              kr.  2.135.307                kr. 2.135.307              kr. 2.100.000

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2010, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2010”.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Merforbruget på anlægsprojekterne på skole- og vejområdet samt køb af bygning er modregnet i diverse puljer i budget 2011 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2010.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Årsberetning og regnskab 2010

00.32.10Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Årsberetning og regnskab 2010 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

-årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2010

 fremsendes til revisionen

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2010 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

 

begge med tilhørende noter.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et underskud på 10,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsagde et underskud på 87,2 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 131,3 mio. kr.

Forsyningsområdet udviser et underskud på 0,8 mio. kr., hvor det oprindelige budget var fastsat til et overskud på 6,1 mio. kr. og det korrigerede budget et underskud på 16,0 mio. kr.

Resultatopgørelsen udviser således et samlet underskud på 11,4 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret underskud på 81,1 mio. kr., altså en mindre udgift på 69,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet udgør et mindre forbrug på 135,8 mio. kr.

Der er i 2010 optaget lån på 30,7 mio. kr., hvilket er 19,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, men 50,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afdrag på lån (26,5 mio. kr.) er som forudsat i det oprindelige budget. Øvrige balanceforskydninger er 23 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget, og 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af optagelse af lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører en kasseforøgelse på 68,3 mio. kr. imod budgetteret 1,7 mio. kr.

 

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-54,0

-7,9

33,3

Resultat af anlægsvirksomhed

64,7

95,0

98,0

Resultat af det skattefinansierede område

10,7

87,2

131,3

Drift

-8,6

-6,1

-6,1

Anlæg

9,4

0,0

22,1

Resultat af det brugerfinansierede område

0,8

-6,1

16,0

Samlet resultat

11,4

81,1

147,2

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

-30,7

-11,0

-81,4

Afdrag på lån

26,5

26,6

26,6

Øvrige balanceforskydninger

-75,5

-98,5

-94,2

Øvrige poster i alt

-79,7

-82,8

-149,0

 

 

 

 

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-68,3

-1,7

-1,8

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Regnskab 2010, Årsberetning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Mål for 2012  -Oplæg til mål på Økonomi-og Erhvervsudvalgets område  

00.01.00Ø02-0146

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-03-2011

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

13-04-2011

12

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

På mødet den 16. marts 2011 drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget relevante mål på Økonomi- og erhvervsudvalgets område for 2012.

Drøftelserne fortsættes på mødet den 13. april med henblik på, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender et oplæg til budgetseminar 1, den 26. april.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at mål drøftes med henblik på kvalificering forud for Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 13. april 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. marts 2011:

Drøftet og de fremkomne bemærkninger indgår i sagens behandling til udvalgets møde den 13. april 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. april 2011:
Drøftet og indgår i budgetarbejdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indgår i budgetarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Jf. budgetvejledningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af de fire visioner, de strategiske må og målene for 2011,komme med oplæg til mål for udvalgsområdet, som det vil være relevant at arbejde med i 2012.

 

Måldrøftelsen for 2012 udspringer af de 22 gældende mål for 2011, som derudover eventuelt kan udbygges, med yderligere mål

Af bilag 1 fremgår disse, idet der for hvert mål er angivet i hvilket omfang

 

-         Mål foreslås at udgå i 2012 som følge af opfyldelse i 2011 (mål 1,2,3,4,10,12,20,21)

-         Målet videreføres ( eventuelt revideret) grundet at målet har et  flerårigt sigte              ( mål 5,6,7,9,11,14,15,16,17,22)

-         Målet sammenskrives til enklere mål. (mål, 8,13 og mål 18,19)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse, den 16. marts, om oplæg til mål for 2012, fremgik det, at man gerne så, at antallet af mål der fremsendes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til brug for Budgetseminar 1 blev begrænset til at udgøre ca. 2 mål per politikområde.

Med dette udgangspunkt er målene for 2011 gennemgået, vurderet på ny, og sorteret. Derudover er der opstillet 2 nye mål, afledt af drøftelserne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16 marts.   

Økonomi- og Erhvervsudvalget dækker over 5 politikområder. Det drejer sig om

Politikområde 0: Økonomi (3)

Politikområde 11: Erhverv og samfund (2)

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere (2)

Politikområde 13: Informationsteknologi (1)

Politikområde 14: Fællesadministration (1)

 

Antallet i parentes angiver det aktuelt foreslåede antal mål. De 9 mål fremgår af bilaget.       

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at målene drøftes og videresendes til brug for de politiske drøftelser på Budgetseminar 1, den 26. april 2011.

 

     

Sagsbeskrivelse fortsat til mødet den 18. maj

På budgetseminar 1 den 26. april 2011 drøftede kommunalbestyrelsen udvalgenes oplæg til mål for 2012 og kom med forslag til yderligere mål for 2012.

Målene er en del af udvalgets samlede budgetbidrag.

Budgetbidraget indgår i materialet til budgetseminar 2 den 21. juni og til budgetseminar 3 den 29.-30. august.

 

På budgetseminar 1 var der kommentarer til fem af Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål, og der var forslag til to nye mål.

 

Kommentarer fra budgetseminar 1

Nummer

Mål

Kommentar fra budgetseminar 1

ØKE-0-1

Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed (KRAMS)

Skal begrebet KRAMS udgå og i stedet henvise til det bredere begreb ”folkesundhed”?

ØKE-0-3

Fastholde det eksisterende serviceniveau gennem innovation og innovative tiltag

Der skal ske ændringer fra personlig til elektroniske løsninger/betjening for at fastholde eller gerne øge serviceniveau. Nye kanaler kan medføre at eksisterende lukkes

ØKE-11-2

Tiltrække videregående uddannelser

”Tiltrække videregående uddannelser” erstattes af ”Tiltrække uddannelser, herunder videregående”

ØKE-12-1

Fastholde medarbejdere længst mulig gennem sundt arbejdsmiljø

”længst mulig” slettes

ØKE-13-1

Optimering henvendelsesmønsteret fra borger til regionskommune

Målet bør omformuleres, så det bliver lettere at forstå

 

Ad. ØKE-0-1

Det foreslås, at begrebet KRAMS fastholdes, da der er tale om et i nu over flere år igangværende sundhedsfremmende tiltag

 

Ad. ØKE-0-3

Kommentaren fra budgetseminaret medfører ikke ændringer af målformuleringen

 

Ad. ØKE-11-2

På baggrund af kommentaren fra budgetseminaret, foreslås det, at målet omformuleres til ”Tiltrække uddannelser, herunder videregående”

 

Ad. ØKE-12-1

På baggrund af kommentaren fra budgetseminaret, foreslås det, at målet omformuleres til ”Fastholde medarbejdere gennem et sundt arbejdsmiljø”

 

Ad. ØKE-13-1

På baggrund af kommentaren fra budgetseminaret, foreslås det, at målet omformuleres til "Sikre at borgerne henvender sig til kommunen på den måde, som tjener borgerne og kommunen bedst"   

 

Forslag til nye mål fra budgetseminar 1

1.      Sikre et større kendskab hos den bornholmske befolkning til eksisterende initiativer og resultater inden for visionen om grøn bæredygtig ø

2.      Pendler-analyse

 

Ad. 1.

På budgetseminar 1 blev det fremhævet, at det skal være en del af bornholmernes selvforståelse, at der er mange positive tiltag på det grønne område.

Forslag til nyt mål vedlagt som bilag.

 

Ad. 2.

På budgetseminar 1 blev der udtrykt ønske om en analyse af, hvem der pendler, hvilken vej og med hvilken konsekvens, for at få afdækket om pendlingssegmentet er interessant i forhold til vækst og udvikling.

Der er et tilsvarende mål for 2011, og det vurderes derfor ikke som aktuelt at have målet for 2012.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at ændringer til målene og forslaget til nyt mål drøftes og indgår i budgetbidraget for 2012 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Forslag til nyt mål for 2012 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Budgetrammer for ØKE til brug for budgetbidrag 2012

00.30.00Ø02-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Forud for den endelige udarbejdelse af budgetbidrag drøftes rammerne for udmøntningen af Økonomi- og erhvervsudvalgets egen økonomiske ramme.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

-         punktet til drøftelse.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og aftalevejledningen for 2012 skal fagudvalgene senest den 10. juni 2011 fremsende deres budgetbidrag for 2012 til Økonomi og Analyse. Denne sag omhandler en drøftelse af rammerne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget udvalgsområde.

 

Af budgetvejledningen fremgår det, at budgetbidraget består af

 

·         politikområdebeskrivelser inkl. status og udfordringer

·         forslag til mål og økonomiske prioriteringer, der sikrer et budget inden for rammen

·         økonomisk ramme og budgetforudsætninger

·         forslag til takster

·         forslag til anlæg.

 

Den del af budgetbidraget, som vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets mål er beskrevet i en selvstændig sag, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget på nærværende møde. Det samlede budgetbidrag drøftes på møde den 26. maj 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 13. april en revideret rammereduktion vedr. 2012-2015. Rammereduktionen udgør i alt 30 mio. kr. i 2012 og overslagsår, men fordelingen af rammereduktionen på udvalgene er ændret, sammenholdt med de udmeldte rammer i januar 2011, idet der er taget højde for demografikorrektion til budget 2012 samt de indkomne effektiviseringsforslag, som fordeles på de udvalg forslagene vedrører.

 

Tabel 1: Rammeudmelding for 2012 per 13. april 2011

 

 

Revideret fordeling af rammereduktion

 

 

(mio.kr.) 

Mio. kr. (2011-pl)

2012

2013

2014

2015

Børne- og Skoleudvalget

7,9

7,7

7,7

7,5

Socialudvalget

14,3

14,5

14,5

14,6

Beskæftigelsesudvalget

0,0

0,0

0,0

0,0

Teknik og Miljøudvalget

3,2

3,3

3,3

3,3

Økonomi- og Erhvervsudvalget

3,1

3,0

3,1

3,1

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

1,5

1,5

1,5

1,5

I alt

 

30,0

30,0

30,0

30,0

 

Fordeles rammereduktionen på ØKE´s område efter rensede bruttobudgetter fremkommer mål for rammebesparelserne, jf tabel 2.

Tabel 2: Fordeling af ØKE´s rammereduktion for 2012 

 

Mio. kr. (2011-pl)

 

Fordeling af rammereduktion på ØKE´s område (mio.kr)

Børne- og Skolesekretariatet

 

0,225

Social- og Sundhedssekretariatet

 

0,313

PAS

 

1,408

Økonomi og Analyse

 

0,588

Løn og Personale

 

0,500

Direktion

 

0,046

Regional Udvikling

 

0,120

I alt

 

3,200

 

Ved rammeudmeldingen er der forlods taget højde for de foreslåede effektiviseringsforslag, som for ØKE´s område udgør 0,1 mio. kr.

Besparelserne foreslås imødekommet gennem reduktion af budget til administrationens 

-         Kontorhold og porto

-         Rengøring og Kantine

-         Kursusmidler, rejser og mødeforplejning

-         Naturlig afgang af medarbejdere

-         Effektivisering gennem organisatorisk samtænkning af stabene.

 

Blandt målene på ØKE´s politikområder indeholder et enkelt mål (tværgående mål) økonomisk opprioritering. Det drejer sig om målet omhandlende KRAMS der foreslås udmøntet ved en opprioriterings på 0,6 mio. kr. Der er i de udmeldte rammer for ØKE ikke taget højde for dette opprioriteringsforslag, da det er af tværgående karakter. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Folkemødet 15. - 18. juni 2011, underskudsgaranti

24.00.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resumé

Folkemødet 15. – 18. juni 2011 har i antallet af tilmeldinger mv. opnået et omfang, der overgår selv de mest optimistiske forventninger, da budget og rammer blev fastlagt i september-oktober 2011. Det har været nødvendigt at udvide budgettet med 100.000 kr. til 2.250.000 kr. Heraf er der pr. 10. maj 2011 tilvejebragt finansiering på samlet 1.950.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at stille en underskudsgaranti for den resterende sum på 300.000 kr., mens der fortsat arbejdes på at hente yderligere ekstern finansiering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at der fra udvalgets pulje til erhvervsfremme bevilges en underskudsgaranti på 300.000 kr. til afholdelsen af Folkemødet 15. – 18. juni 2011.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udover den ønskede og forventede deltagelse fra de politiske partier i Danmark har en lang række andre organisationer m.fl. tilmeldt sig Folkemødet 15. – 18. juni 2011. Det gælder Danmarks Vækstråd, Dansk Industri, LO Danmark, Nordisk Ministerråd, Øresundskomiteen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Greenpeace, Dansk Ungdoms Fællesråd, en lang række medier/journalister og mange andre.

Det er med Folkemødet lykkedes at få flere partier, organisationer og medier til at henlægge møder, kurser mv. til Bornholm, f.eks. Danmarks Vækstråd, et kursus for 30 journalister ved Dagbladet Politiken, et møde for SF’s landsledelse osv.

Folkemødet har således en positiv erhvervsmæssig effekt, både direkte og indirekte.

Siden forberedelsen af dette første Folkemøde for alvor blev indledt i januar 2011 har der vist sig en række uforudsete udgifter, f.eks. til klargøring af festivalområde, opsætning af scene og flere rejse-/mødeudgifter som følge af bl.a. behovet for flere informationsmøder i København.

Modsat har omfanget af ekstern konsulentbistand vist sig at blive mindre end forudset, bl.a. fordi der er trukket ekstraordinært på regionskommunens egne medarbejdere i forskellige stabe og områder/virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Det reviderede budget for Folkemødet 15. – 18. juni 2011 fremgår nedenfor sammenholdt med det oprindelige budget fra september 2010:

Budget:

 

 

Oprindeligt ansøgt

Løn(projektledelse, sekretariat m.m.)

555.000

 

500.000

Ekstern konsulentbistand

150.000

 

555.000

Rejseomkostninger

100.000

 

60.000

Informationog markedsføring

430.000

 

650.000

Andet(sekretariatsdrift, klargøring af plads, anlæg og scene m.m.)

650.000

 

370.000

Revision

15.000

 

15.000

Evaluering og perspektivering

360.000

 

0

I alt

2.260.000

 

2.150.000

 

Finansiering:

 

 

 

Regionale Udviklingsmidler

500.000

 

 

LAG Bornholm

500.000

 

 

Indenrigsministeriets Landdistriktmidler

500.000

 

 

DI

50.000

 

 

LO

50.000

 

 

Sparekassen Bornholm

200.000

 

 

Øresundskomiteen

50.000

 

 

Bornholms Brand

100.000

 

 

DUF

10.000

 

 

Anden ekstern finansiering

300.000

 

 

I alt

2.260.000

 

 

 

Underskudsgarantien vedrører den endnu ikke tilvejebragte medfinansiering på 300.000 kr.

Der afventes svar på to ansøgninger på hver 50.000 kr., ligesom der arbejdes på at afdække yderligere muligheder for at søge støtte.

 

Pr. 2. maj 2011 er der i Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til erhvervsfremme en restpulje på 1.033.706 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Strategi for borgerinddragelse

04.21.00P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse 18. januar 2011 af en politik for borgerinddragelse, har en arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til strategi. Et oplæg blev præsenteret og drøftet ved et borgermøde den 17. marts 2011. Et udkast til strategi blev offentliggjort den 24. marts, med mulighed for at fremsende bemærkninger frem til den 8. april 2011. På baggrund af input fra borgermødet og høringssvar fremlægger strategi-arbejdsgruppen hermed et endeligt udkast til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

-         At det foreliggende udkast til strategi for borgerinddragelse 2011-2014 vedtages, herunder at der i budgettet for 2012 og overslagsår afsættes de fornødne midler til gennemførelse af strategien.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 18. januar 2011 en politik for borgerinddragelse, med beskrivelse af de bærende principper, overordnede mål, politiske tiltag og organisation.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), den lokale aktionsgruppe på Bornholm (LAG-Bornholm) og Bornholms Regionskommune har efterfølgende udarbejdet et udkast til en strategi for borgerinddragelsen. Et oplæg blev præsenteret og drøftet ved et borgermøde den 17. marts 2011 med ca. 160 borgere fremmødt.

 

Et udkast blev offentliggjort den 24. marts 2011, med mulighed for borgerne at komme med bemærkninger frem til den 8. april 2011. Der indkom et bidrag, fra Aakirke-BY-tinget, med følgende bemærkninger:

-         høringsperioden er meget kort

-         vigtigt at de foreslåede dialogmøder fastlægges med ca. 3 måneders varsel

-         der savnes en beskrivelse af hvem der godkender referat af dialogmøderne

-         der savnes noget mere konkret om, hvorledes den tidlige borgerinddragelse skal udfolde sig og hvem der tager initiativerne. Var det en ide som et fast punkt på alle dagsordener at indføje et punkt om emner til tidlig borgerinddragelse?

 

Strategiarbejdsgruppen har drøftet bemærkningerne fra Aakirke-BY-tinget og med følgende kommentarer:

-         høringsperioden har været varslet mere end en måned før offentliggørelsen af udkastet, ligesom der er gennemført en 8 ugers offentlig høring af politikken for borgerinddragelse,

-         enig i at der bør være mindst et tre-måneders varsel af datoer for dialogmøder,

-         referater udarbejdes af Bornholms Regionskommune i henhold til den vedtagne politik, og vil i praksis blive udarbejdet af sekretariatet for Demokratigruppen. Referater vil blive offentliggjort bl.a. via BRK’s hjemmeside, men kan også overvejes at blive offentliggjort i dagspressen,

-         Ideen om et fast punkt på alle dagsordener om borgerinddragelse har været drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvor et flertal har afvist ideen.

 

På baggrund af input fra borgermødet og de indkomne bemærkninger har strategiarbejdsgruppen udarbejdet et endeligt udkast til strategi for borgerinddragelsen frem til udgangen af 2014. På baggrund af en evaluering i Kommunalbestyrelsen i andet kvartal 2013 vil der blive truffet beslutning om evt. at gøre ordningen permanent.

I strategien indgår beskrivelsen af de bærende principper, de umiddelbare mål og organisationen, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2011.

Rammer og strukturer foreslås etableret i juni-august 2011. Et sekretariat vil blive etableret i tilknytning til en af regionskommunens stabsfunktioner. Mulighederne for at overflytte den eksisterende landdistriktscoach-funktion under LAG-Bornholm vil blive undersøgt, herunder at gennemføre strategien som et projekt under LAG’ens indsatsområde ”Borgerinddragelse og lokal områdeudvikling” – medfinansieret under EU’s Landdistriktsprogram for Danmark.

 

Den første runde med fire lokale og et fælles ø-dækkende dialogmøde foreslås gennemført i løbet af efteråret 2011 (august-september). Der vil ligeledes blive gennemført et eftersyn af kommunikationen mellem regionskommunen og borgerne.

 

Det politisk tiltag med støtte til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner vil også blive indledt i 2011, med definition af lokale udviklingsplaner i en bornholmsk kontekst, indsamling af oplysning om regionskommunens eksisterende støtte til udviklingen af lokalområder, samt planlægning og gennemførelse af kurser om lokale udviklingsplaner.

 

Et katalog over typer af borgerinddragelse er allerede under udarbejdelse og ventes afsluttet inden udgangen af 2011. Ligeledes er der taget initiativ til anvendelse af borgerpaneler.

De forskellige typer af borgerinddragelse vil blive drøftet og prioriteret i Demokratigruppen, herunder inddragelse af ikke-organiserede borgere.

 

Økonomiske konsekvenser

Strategien for borgerinddragelse vil for perioden 2012-2014 blive søgt gennemført i form af et projekt under LAG-Bornholms indsatsområde for ”Borgerinddragelse og lokal områdeudvikling.”, med 50 % finansiering via EU’s Landdistriktsprogram for Danmark.

Ansøgning vil blive udarbejdet i løbet af 2. halvår 2011 i et samspil mellem Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm. En fælles styregruppe for projektet ventes etableret, herunder også med deltagelse af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, der er LAG-Bornholms tovholder for det nævnte indsatsområde.

Udgifterne for gennemførelsen af strategien i 2. halvår 2011 vil blive afholdt af Bornholms Regionskommune og LAG-Bornholm i fællesskab, indenfor eksisterende budgetrammer.

 


 

2012

2013

2014

 I alt

Løn

      550.000

      570.000

      590.000

 1.710.000

Kontorhold/-udstyr og revision

        50.000

        30.000

        30.000

    110.000

Møder, seminarer mv.

        80.000

        80.000

        80.000

    240.000

Transport

        30.000

        30.000

        30.000

      90.000

Formidling, annoncering mv.

        50.000

        50.000

        50.000

    150.000

I alt

      760.000

      760.000

      780.000

 2.300.000

 

Sekretariatet vil blive bemandet med en AC-medarbejder (30 t. ugentlig) og en administrativ medarbejder (7 t. ugentlig).

 

Der er i budgettet afsat 104.000 kr. årligt til udvikling/styrkelse af kommunens borgerinddragelse. I løbet af 2010 og 2011 skal der afprøves minimum to nye metoder til borgerinddragelse. Metoderne skal evalueres inden der tages stilling til anvendelse af midlerne for 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Strategi for borgerinddragelse, endeligt udkast (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Strategisk ramme for det internationale arbejde

04.21.00P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der foreslås en strategisk ramme for det internationale arbejde, der sikrer sammenhæng mellem Bornholms Regionskommunes udlandsaktiviteter i forhold til regionskommunens overordnede visioner og strategier.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at indstille udkastet til en strategisk ramme for det internationale arbejde til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Med udkastet til en strategisk ramme for det internationale arbejde i Bornholms Regionskommune er der formuleret en vision, formål, rammer og en strategisk referenceramme, der tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens visioner, overordnede politikker og strategier.

 

En samlet prioritering af regionskommunens internationale aktiviteter har ikke været foretaget siden den 23. januar 2003, straks efter kommunesammenlægningen. Denne samlede prioritering blev evalueret i december 2004 og i 2005 fulgt op af den særskilt politik for regionskommunens venskabsbysamarbejder.

 

Med nærværende udkast lægges der op til et styrket fokus i de internationale aktiviteter. Som hidtil vil omdrejningspunktet være en vurdering af de enkelte samarbejders betydning for lobbyfunktion, videns- og erfaringsudveksling, samt projektmuligheder.

Som noget nyt beskrives tre overordnede formål, nemlig at de internationale aktiviteter skal:

§         skabe merværdi og synergi i forhold til den daglige opgavevaretagelse og gennemførelse af regionskommunens vedtagne politikker og strategier,

§         sikre Bornholm størst muligt udbytte af EU samarbejdet, både politisk og økonomisk, herunder sikre indflydelse og synlighed i forhold til EU’s institutioner, nationale myndigheder, internationale organisationer og netværk indenfor områder af særlig betydning for udviklingen på Bornholm,

§         fremme kompetenceudvikling og et højt fagligt niveau hos regionskommunens medarbejdere gennem udveksling af viden og erfaringer, samt formidle lignende aktiviteter til gavn for andre aktører på Bornholm.

 

Det er fortsat Kommunalbestyrelsen, der fastlægger de overordnede politiske, organisatoriske og finansielle rammer, samt udpeger repræsentanter til de internationale fora, som Bornholms Regionskommune er repræsenteret.

Med udkastet til en strategisk ramme reduceres antallet af internationale samarbejdsforbindelser til følgende:

§         B7, samarbejdet mellem de syv større øer i Østersøen,

§         CPMR, konferencen for de perifere og maritime regioner i Europa, herunder med særlig prioritet af CPMR’s Islands Commission (Ø kommission),

§         Euroregion Baltic, et samarbejde med regioner i den sydøstlige del af Østersøen: Blekinge, Kalmar, Södra Småland, Klaipeda, Kaliningrad, Pommern og Warmia-Mazury. Herunder har Bornholm et særskilt tosidigt samarbejde med den polske Warmia-Mazury region,

§         Fire Hjørner samarbejdet med Sydøstre Skåne, Rügen og den polske by Swinoujscie.

§         Øresundskomiteen.

 

Vedtages udkastet til den strategiske ramme, betyder det en ophævelse af de hidtidige formelle samarbejdsforbindelser med 11 venskabsbyer, 7 regioner og treparts-samarbejdet mellem Bornholm, Kaliningrad og Warmia-Mazury regioner.

Begrundelsen er, at disse samarbejder i flere år har været uden konkrete aktiviteter og dermed uden konkret merværdi. Dernæst vurderes venskabssamarbejdet ikke længere at have den betydning, det tidligere havde. Udvælgelsen af internationale samarbejdspartnere sker i dag på et mere fagligt og strategisk begrundet grundlag.

En ophævelse af de formelle samarbejdsforbindelser er dog ikke til hinder for at Bornholms Regionskommune kan indgå samarbejde med de berørte kommuner og regioner, så længe det kan begrundes i forhold til den strategiske ramme for de internationale aktiviteter.

 

Med udkastet er der opstillet en strategisk referenceramme for de internationale aktiviteter 2011-14, der viser hvordan regionskommunens overordnede politikker og strategier kan udmøntes i internationale aktiviteter. Det gælder i forhold til Kommunalbestyrelsens fire overordnede strategiske mål, den regionale udviklingsplan, den regionale erhvervsudviklingsstrategi og regionskommunens ungdomspolitik.

Den strategiske referenceramme gør ikke krav på at være udtømmende, men anskueliggør hvordan de internationale aktiviteter sikres et strategisk grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede strategiske ramme for de internationale aktiviteter har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Med budgetforhandlingerne for 2011 har Kommunalbestyrelsen allerede fjernet budgettet for venskabsbysamarbejde, ligesom budgetrammen for møder og rejser til internationale aktiviteter er blevet beskåret via de senere års rammebesparelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Strategisk ramme for det internationale arbejde (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde

 12  Svar til statsforvaltningen vedr. overskudskapacitet

24.00.00K02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune er af Statsforvaltningen Hovedstaden blevet anmodet om en udtalelse i anledning af en fornyet henvendelse fra Dansk Byggeri til statsforvaltningen vedrørende anvendelse af kommunal overskudskapacitet. 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at vedlagte svarudkast afgives til statsforvaltningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

 

Statsforvaltningen Hovedstaden tilkendegav ved brev af 15. december 2010, at den ikke fandt, at Bornholms Regionkommune (vej og park Bornholm) havde handlet i strid med kommunalfuldmagtens regler i forbindelse med afhændelse af overskudskapacitet til private. Statsforvaltningens udtalelse i sagen var foranlediget af en henvendelse fra Dansk Byggeri. 

 

På baggrund af en ny henvendelse fra Dansk Byggeri af 28. december 2010 rettede statsforvaltningen fornyet henvendelse til regionskommunen ved brev af 25. januar 2011 og udbad sig oplysninger om, hvordan regionskommunen har søgt at tilpasse arbejdsstyrken til omfanget af de kommunale opgaver, ligesom der er anmodet om oplysninger om årsagen til, at kommunen ikke har ment helt at kunne afskaffe overskudskapaciteten. Endelig har statsforvaltningen udbedt sig oplysninger om, hvordan kommunens priser er kalkulerede og eventuelle bagvedliggende overvejelser til sikring af, at afhændelsen er sket til markedspris. Endelig har statsforvaltningen anmodet om bemærkninger til det medsendte brev af 28. december 2010 fra Dansk Byggeri, hvori organisationen har anført, at kommunen har tilsidesat de betingelser, der traditionelt opstilles for afhændelse af kommunal overskudskapacitet. 

 

Til brug for udarbejdelsen af svarudkastet er der indhentet en række oplysninger hos vej og park Bornholm.

 

For så vidt angår tilpasning af arbejdsstyrken oplyses det bl.a. i svarudkastet, at regionskommunen har indgået særlige lokalaftaler med fagforbund vedrørende udvidet mulighed for ekstraordinær hjemsendelse af personale i vinterperioden. Det oplyses videre, at overskudskapaciteten ikke helt har kunnet afskaffes, da beredskabet fordrer en stående mandskabsstyrke med særlige kvalifikationer angående betjening af materiel, ligesom overenskomstmæssige forhold sætter grænser for, hvem der kan afskediges/hjemsendes.  Ligeledes er der redegjort for de beregningsprincipper, der ligger til grund for fastsættelsen af prisen for salget af overskudskapaciteten, og der er fremdraget de overvejelser, der har været gjort fra kommunal side i forbindelse med fastsættelse af markedsprisen. I svarudkastet er der fremsat en række bemærkninger til det af Dansk Byggeri anførte om manglende iagttagelse af kommunalfuldmagtens regler. 

Der vil administrativt blive taget kontakt til statsforvaltningen med henblik drøftelse og fremsendelse af supplerende dokumentation for priser, beregninger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Svar til statsforvaltningen (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Afholdelse af Nordisk Kadetstævne 2013

00.05.00G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Søværnets Officersskole har forespurgt, om hvorvidt Bornholms Regionskommune vil afholde Nordisk Kadetstævne i 2013.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

  at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt Bornholms Regionskomme skal påtage sig     at være vært for Nordisk Kadetstævne 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Kan ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Søofficersskolerne i de fire nordiske lande – Danmark, Finland, Norge og Sverige – afholder årligt et Nordisk Kadetstævne, hvor kadetterne mødes ved et fælles flådebesøg med det formål gennem sportslig og kammeratligt samvær at skabe, fastholde og udvikle venskab og forståelse mellem de nordiske landes søværn.

Det centrale i stævnet er det idrætslige. Idrætskonkurrencerne gennemføres i samarbejde med og assistance fra lokale idrætsforeninger.

Endvidere gennemføres der i løbet af stævnet forskellige selskabeligheder, som værtsbyen også er involveret i.

Ved Nordisk Kadetstævne deltager normalt tre-fire større skibe og op til seks mindre skibe, med en samlet besætningsstyrke på omkring 600 mand – heraf ca. 350 kadetter.

Nordisk Kadetstævne afholdes over en lang weekend (torsdag-søndag) i begyndelsen af august måned. I 2013, hvor Danmark er værtsnation, er stævnet planlagt til perioden 7.-11. august.

Søværnets Officersskole har nu henvendt sig og spurgt om Bornholms Regionskommune – Rønne – vil danne rammen om stævnet i 2013.

 

Senest Danmark var værtsnation var i 2009, hvor kadetstævnet blev afholdt i Sønderborg. Sønderborg Kommune anslår, at der blev brugt ca. 100.000 kr. i forbindelse med planlægning og afholdelse af stævnet.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes en udgift på ca. 100.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Byggekredit til opførelse af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne

00.34.00Ø20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggekredit til finansiering af anlægsudgifterne i byggeperioden i forbindelse med opførelsen af 25 plejeboliger ved Kommandanthøjen i Rønne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

a)     at der optages en byggekredit på maksimalt 37.982.000 kr., og

b)     at borgmesteren bemyndiges til at optage kreditten.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Opførelsen af de 25 nye boliger ved Kommandanthøjen finansieres endeligt med 91 pct. lån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunalt indskud (egenfinansiering).

Byggekreditten skal afdække den eksterne finansiering på i alt 93 pct., således at kommunen kassebeholdning ikke påvirkes negativt som følge af udlæg i byggeperioden. Kommunens egenfinansiering af boligdelen og udgifterne til servicearealer afdækkes således ikke af byggekreditten.

Anlægsudgifterne for boligdelen udgør 40.840.253 kr. og 93 pct. heraf udgør 37.981.435 kr. Kreditten optages på så favorable vilkår som muligt, og der trækkes på kreditten i takt med udførelsen af byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af kreditten indregnes i byggeudgiften som forudsat, og belaster dermed ikke kommunens rentekonto.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Bornholms Varme A/S, garanti for lån

13.03.01Ø60-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for et lån på 3.943.000 kr. i forbindelse med anlægsinvesteringer ved Klemensker Halmvarmeværk.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at der gives en kommunegaranti til optagelse af lån på 3.943.000 kr. i KommuneKredit.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

René Nordin Bloch blev erklæret inhabil (formand for Bornholms Forsyning A/S) og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 5. maj 2011 ansøgt om kommunegaranti til lån på 3.943.000 kr. vedr. investeringer ved Klemensker Halmvarmeværk. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Der er investeret i ny akkumuleringstank, ny indfødningskanal, nødstrømsgenerator og styringsanlæg samt afholdt udgifter i forbindelse med tilslutning af 10 nye brugere.

Investeringerne er foretaget for at bringe varmeværket op til nutidens standard, sikre varmeforsyningen og optimere drift og overvågning af hele værket.

Bornholms Varme A/S har oplyst, at ydelserne på lån kan holdes inden for budgettet, idet et andet lån er fuldt indfriet med udgangen af 2013. Optagelsen af lånet medfører således ikke takststigninger på fjernvarmen i Klemensker.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti har umiddelbart ikke betydning for kommunens økonomi, og det forventes heller ikke, at garantien vil blive udløst på længere sigt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Oversigt over garantier pr. ultimo maj 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  RVV a.m.b.a. - Godkendelse af vedtægtsændring

13.00.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

RVV a.m.b.a. har den 5. maj 2011 fremsendt nye vedtægter til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

at de nye vedtægter for RVV a.m.b.a. godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for RVV a.m.b.a. kræver vedtægtsændringer godkendelse af Bornholms Regionskommune.

RVV a.m.b.a. afholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 17. marts og 6. april 2011, hvor andelshaverne vedtog nogle vedtægtsændringer. Der er ændret i vedtægternes § 6, og vedrører valg til bestyrelsen. Ændringerne fremgår af det fremsendte materiale, som indgår som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. maj 2011

1.
Brev fra RVV med nye vedtægter (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Ombygning af Nexøhuset, reparation af vandskade og fjernelse af asbest - tillægsbevilling

16.07.00S05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i forbindelse med ombygningen af Nexøhuset - den eksisterende ejendom - fundet en råd- og svampeskade, som forsikringen ikke kan/vil dække samt et asbestforhold, som skal fjernes og forsegles. Begge forhold kunne ikke forudsiges ved planlægningen, tilrettelæggelsen samt ved de fastlæggelsen af de økonomiske forudsætninger af ny- og ombygningen af Nexøhuset.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til servicearealdelen til dækning af disse udgifter.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller:

a)     at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 201.300 kr. excl. moms til servicearealdelen, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør netto 3.001.300 kr. 

b)     at tillægsbevillingen på 201.300 kr. finansieres med 100.650 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 100.650 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af den eksisterende ejendom er der opstået to overraskelser, som ikke var muligt at forudsige.

 

1) Råd og svamp

Der er konstateret råd og svamp i tagrummet under eksisterende og ældre solfangeranlæg (over rum B06), hvor der formentlig ved montagen af solfangeranlægget på taget er opstået en fejl, hvorved regnvand kunne trænge ind i tagkonstruktionen uden at det kunne ses eller opdages før tagrummet blev åbnet i forbindelse med den igangværende ombygning.

Sagen er anmeldt til forsikringen, som har meddelt mundtligt efter en del rykkere, at de ikke kan/vil dække skaden, da den ikke ligger inden for rammerne af forsikringens dækning.

Udgiften beløber sig til i alt 101.300 kr. excl. moms og beløbet er konkret ud fra priser på tømrer-, VVS- og tagpaparbejderne.

 

2)  Asbest

I forbindelse med nedrivning og ændring af varmeinstallationerne blev opmærksomheden rettet på den eksisterende varmerørsisolering og ved en nærmere undersøgelse blev det konstateret, at der var asbestholdige materialer i det isoleringsmateriale, som var anvendt til isolering af de eksisterende varmerør.

Derfor er en nødvendig oprydning og rengøring af de loftrum m.m., hvor de asbestholdige materialer er blevet frilagt nødvendigt. Der er indhentet priser på opgaven, som vil beløbe sig til 95.000 kr. samt en efterfølgende luftmåling og fjernelse af asbest i rørdel i maskinhus på 5.000 kr., i alt 100.000 kr. excl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 24. maj 2007 de oprindelige anlægsbevillinger til ombygning af Nexøhuset til 14 almene boliger samt servicearealer.

De korrigerede anlægsbevillinger, som pt. udgør henholdsvis 22.220.500 kr. inkl. moms til boligdelen samt netto 2.800.000 kr. ekskl. moms til servicearealdelen, blev givet på baggrund af afholdt licitation i fagentreprise samt de øvrige omkostninger, der var og er forbundet med byggeriet.

Der er behov for en tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende Nexøhusets serviceareal- del på i alt 201.300 kr., for at få udbedret det eksisterende råd- og svampeproblem samt for at få løst det nævnte asbestforhold.

Merudgiften til servicearealerne på 201.300 kr. kan finansieres med 50 % fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje og med 50 % fra kvalitetsfondsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

18

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Intet.


 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Eventuelt

00.01.00G00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-05-2011

19

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2011:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt