Referat
Børne- og Skoleudvalget
01-03-2011 kl. 15:00
Ullasvej 23, lokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oplæg til mål 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 3 Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer til budget 2012-2015
  åbent 4 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt -efter høring
  åbent 5 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2012/13
  åbent 6 Nedsættelse af arbejdsgruppe der udarbejder en målsætning for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen
  åbent 7 Udarbejdelse af en udviklings- og investeringsplan for kommunens skolebygninger
  åbent 8 Ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægten i forhold til reglerne om frit skolevalg
  åbent 9 Overgange fra barn til voksen
  åbent 10 Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lene Feldthus Andersen inhabil i forhold til behandlingen af pkt. 8.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Oplæg til mål 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter      

Resumé

Drøftelse af oplæg til mål for 2012 inden for politikområderne 01 Dagpasning, 02 Undervisning og 03 Børn og Familier

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter mål for 2012 med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 5. april 2011

 

Børne-og skoleudvalget 1. marts 2011:

De skitserede mål for 2012 kvalificeres yderligere inden BSU`s møde i april.

 

Sagsfremstilling

De politiske udvalg skal i samarbejde med organisationen komme med oplæg til mål for 2012 på politikområdeniveau.

 

På visionsseminaret i februar 2010 formulerede kommunalbestyrelsen fire visioner med strategiske mål under hver vision.

1.      Et godt og aktivt liv for alle

2.      Bornholm som vidensamfund

3.      Grøn og bæredygtig ø

4.      Økonomisk bæredygtig ø

 

Visionerne var udgangspunktet for arbejdet med mål til budget 2011. De fire visioner, de strategiske mål og 2011-målene udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes og kommunalbestyrelsens arbejde med mål i 2012.

Blandt andet for at sikre bedre overblik over kommunalbestyrelsens mål for 2012 forslås det i budget- og aftalevejledningen, at begrænse antallet at politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde.

 

Ved at tage udgangspunkt i de allerede formulerede mål for 2011 sikres kontinuitet i kommunalbestyrelsens målarbejde.

 

I flere af udvalgets mål for 2011 var der opstillet delmål for flere år og det vil, som det også foreslås i budget- og aftalevejledningen, give mening at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, eventuelt med en tilpasning i forhold til udviklingen på området.  

 

Som det ses i bilagene foreslås det, at der skæres ned i antallet af mål i udvalgets måloplæg for 2012. Målsætningerne omkring inklusion på dagpasnings- og skoleområdet fastholdes og udbygges til at omfatte årene 2012-2015. Endvidere fortsættes der med målet om at øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Der er endnu ikke opstillet mål for politikområde 03 Børn og Familier. Det foreslås at man afventer den endelige afrapportering fra BDO Kommunernes Revision i forbindelse med projektet Faglig og økonomisk styring af indsatsen for udsatte børn og unge. Herefter opstilles mål for politikområdet således, at der i udvalgets måloplæg er fokus på de måltal der opstilles i forbindelse med budgetforudsætningerne, serviceniveaubeskrivelserne og effekten af omlægningen af indsatsen med baggrund i nyt anbringelsesgrundlag og ny tilbudsvifte.

 

I bilag ses udvalgets målsætninger for 2011.

 

Forårets dialogmøder har fokus på de politiske mål og på møderne skal de konkrete oplæg til mål for 2012 drøftes. Det er blandt andet via dialogen, at der sikres kvalitet i de politiske mål.

 

Børne- og Skoleudvalget behandler på udvalgsmødet den 5. april 2011 oplæg til mål 2012 med henblik på fremsendelse af udvalgets oplæg til politiske mål. Oplægget vil indgå som materiale til det første budgetseminar den 26. april 2011.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2011

1.
Oversigt over Børne- og Skoleudvalgets mål 2011 (DOC)

2.
oplæg til mål for 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer til budget 2012-2015

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalgets beslutter                      

Resumé

Indledende drøftelser af udvalgets budgetrammer for budget 2012-2015

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter temaer for nedprioriteringer samt eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker

 

Børne- og skoleudvalget, 1. marts 2011:

Punktet drøftet.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 19. januar 2011, at der til budget 2012-2015 indarbejdes en samlet rammereduktion på 30 mio. kr. pr. år i driftsbudgetterne. Samtidigt blev reduktionen fordelt således, at kravet til rammereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område er følgende beløb:

 

Rammereduktion – Børne- og Skoleudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

  01 Dagpasning

2.072

2.036

1.997

1.997

  02 Undervisning

6.057

5.910

5.823

5.823

  03 Børn og Familier

2.624

2.589

2.562

2.562

Børne- og Skoleudvalget i alt

10.753

10.535

10.382

10.382

 

Budgetrammerne er udmeldt på udvalgsniveau hvilket betyder, at det enkelte udvalg i processen frem til aflevering af budgetbidragene i juni 2011, kan omprioritere midler fra et politikområde til et andet eller fra en virksomhed til en anden inden for udvalgets område.

 

Det er et krav, at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme og dermed foretager de nødvendige prioriteringer. Dette indebærer, at der i udgangspunkt skal findes nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen.

 

I budgettet fra 2011 med overslagsår indgår, ud over rammereduktionerne, at der skal findes effektiviseringsgevinster for 20 mio. kr. i budgettet for 2012 og for 10 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Resultatet af den administrative effektiviseringsproces fremlægges på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i marts. Udvalgenes budgetrammer vil blive justeret med konsekvenserne af effektiviseringsforslagene.

 

Såfremt det ikke er muligt at opnå samtlige 20 mio. kr. igennem effektiviseringsprocessen, skal der findes besparelser for det udestående beløb.

 

De effektiviseringsforslag der fremkommer som er resultat af effektiviseringsprocessen, skal ikke indgå som en del af nedprioriteringsforslagene i udvalgenes budgetbidrag, da disse er udmøntning af en allerede forudsat besparelse i budget 2012.

 

Udvalgets drøftelser vil indgå i den videre proces omkring udarbejdelsen af budgetbidraget for udvalgets område. Det skal fremgå af budgetbidraget, hvilke økonomiske prioriteringer udvalget har foretaget for at overholde den udmeldte budgetramme.

 

I perioden frem mod den 10. juni 2011 skal det som en del af en administrativ proces sikres, at budgetbidraget løbende udarbejdes og kvalificeres igennem Børne- og Skoleudvalgsmøder, fagrådsmøder samt forårets dialogmøder, således at formål, konsekvenser og forudsætninger er klart beskrevet for de enkelte økonomiske prioriteringsforslag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til ændring af styrelsesvedtægt efter høring

28.06.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget sendte forslag om ændring af styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i høring i de fire distriktsbestyrelser for dagtilbud, MED udvalg og handicaprådet den 11. januar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

a) Styrelsesvedtægt med ændringer efter høring, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og skoleudvalget den 1. marts 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet § 10 stk. 2 i forslaget vurderes med henblik på medlemmets øjeblikkelige udtræden.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet 5 høringssvar fra distriktsbestyrelserne: Midt, Øst, Vest og Nord samt fra handicaprådet.

 

Opsummering af høringssvar:

 

DistriktsbestyrelsenMidt:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Foreslår en ny opsætning og en tydeligere opdeling mellem distriktsbestyrelse og forældreråd,

·         Ønsker en bedre beskrivelse af forældrerådet, herunder forældrerådets beføjelser og kompetence

·         Ønsker beskrivelse af hvor længe en forældrerepræsentant kan sidde i forældrerådet efter barnets udmeldelse af dagtilbuddet

·         Ønsker tilføjet forældrerådets mulighed for at stille deres repræsentant i distriktsbestyrelsen mistillidsvotum, hvis denne ikke tilgodeser forældrerådets interesser i distriktsbestyrelsen

·         Ønsker tydeliggørelse af at der er valg til forældreråd hvert år

 

Distriktsbestyrelsen Nord:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Bestyrelsen tilslutter sig resten af forslaget

 

Distriktsbestyrelsen Øst:

·         Ønsker ikke valgperioden flyttet

·         Ønsker næstformand konstitueret for en 2-årig periode

 

Distriktsbestyrelsen Vest:

·         Ønsker 1-årig valgperiode for forældrerepræsentanter

·         Ønsker 1-årige valg og konstitueringsperioder for forældre i distriktsbestyrelse og forældreråd

·         Foreslår at de enkelte bestyrelser selv kan beslutte, hvornår de konstituerer sig

·         Foreslår at hvert distrikt udarbejder principper for, hvordan der sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet

·         Ønsker fortsat, at det er områdechefen frem for distriktsleder, der har kompetencen til at tillægge andre end forældremyndighedsindehaveren valgbarhed og valgret

·         Bestyrelsernes navne foreslås forkortet

 

Handicaprådet:

·         Anbefaler at valgterminen flyttes som anført

 

Forslag til revideret styrelsesvedtægt efter høring:

 

Generelt: Opsætningen er ændret med henblik på mere tydelighed i forhold til valgprocedure og sammenhæng mellem forældreråd og distriktsbestyrelse.

 

§ 3, stk. 4 og 5) Her er forældrerådets beføjelser uddybet, herunder mulighed for at stille mistillidsvotum til deres repræsentant i distriktsbestyrelsen

 

§ 3, stk. 8) Er tilføjet: En forældrerepræsentant udtræder af forældrerådet, når medlemmets barn ophører, hvorefter suppleanten indtræder.

 

§ 5, stk. 1 og § 6, stk. 2) Idet tre af distriktsbestyrelserne ikke ønsker den foreslåede ændring af valgperioden medio september til medio oktober, anbefales en bibeholdelse af valgperioden medio april til første maj.

 

§ 7) De af distriktslederne foreslåede ændringer i forhold til distriktsbestyrelsens konstituering anbefales, idet kun et distrikt har alternativt forslag. Konstitueringen foreslås som følger:

                                                                                                     

 

§ 10, stk. 2) Ved barns ophør i dagtilbuddet, har bestyrelsesmedlemmet mulighed for, at fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, dette ændres til en maksimumsperiode på 3 måneder.

 

§ 11) Distriktsbestyrelse og forældreråd har i henhold til forvaltningsloven tavshedspligt: Tilføjet ”forældreråd”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2011

1.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Midt (DOC)

2.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Nord (DOC)

3.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Øst (DOC)

4.
Høringssvar distriktsbestyrelsen Vest (DOC)

5.
Forslag til revideret styrelsesvedtægt efter høring 2011 (DOC)

6.
Høringssvar handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2012/13

17.02.03P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til altid at begynde således, at første feriedag er den sidste lørdag i juni og fredagen før er sidste skoledag. I skoleåret 2012/13 begynder elevernes sommerferie lørdag den 29. juni 2013, således at fredag den 28. juni 2013 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

 

det udarbejdede forslag til ferieplan til udvalgets godkendelse.

 

Børne- og skoleudvalget 1. marts 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af ferieplan for skoleårene 2005/06 og 2006/07 besluttede Børne- og Skoleudvalget den 20. september 2004 at fastholde antallet af skoledage på 200.

 

Børne- og Skolesekretariatet har ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2012/13:

 

Sommerferie          lørdag den 30.06.        -             tirsdag den 14.08.12

Efterårsferie          lørdag den 13.10.        -             søndag den 21.10.12

Juleferie                lørdag den 22.12.        -             tirsdag den 01.01.13

Vinterferie             lørdag den 09.02.        -             søndag den 17.02.13(uge 7)

Påskeferie             lørdag den 23.03.        -             mandag den 01.04.13

St. Bededag          fredag den 26.04.        -             søndag den 28.04.13

Kr. Himmelfart        torsdag den 09.05.      -             søndag den 12.05.13

Pinseferie              lørdag den 18.05.        -             mandag den 20.05.13

Grundlovsdag         onsdag den 05.06.

Sommerferie          lørdag den 29.06.

 

Forslaget har været sendt til høring den 15. november 2010 i skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen.

 

Skolebestyrelsen ved Skole Nord ønsker grundlovsdag som skoledag og onsdag den 2.januar 2013, som skolefridag. Øvrige bestyrelser har ingen bemærkninger.

 

AfdelingsMED Østre ønsker, at juleferien forlænges med 2 dage efter jul og i stedet starter 2 dage tidligere efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Nedsættelse af arbejdsgruppe der udarbejder en målsætning for Bornholms Regionskommunes Skolevæsen

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Den 5. oktober 2010 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der inden udgangen af 2011 skal udarbejdes en vision og overordnede mål for den fremadrettede udvikling af folkeskolen på Bornholm. Det besluttedes også, at Børne- og Skoleudvalget skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der fremkommer med forslag til en overordnet skolepolitik.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller

At kommissoriet godkendes

At der nedsættes er arbejdsgruppe som beskrevet

At Arbejdsgruppens forslag forelægges for Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011

 

Børne- og skoleudvalget 1. marts 2011:

Kommissoriet godkendes.

Arbejdsgruppen udvides med en forældrerepræsentant fra afdelingsrådene.

Børne- og skoleudvalget fungerer som styregruppe for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppe og styregruppe mødes efter behov.

Arbejdsgruppen udarbejder tids-, handle- og procesplan for arbejdet, der forelægges for børne- og skoleudvalgets møde i maj måned.

 

Der præsenteres et forslag til arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en revideret tildelingsmodel i BSU`s aprilmøde.

 

Sagsfremstilling

 

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen

 

Med udgangspunkt i evalueringen af distriktsmodellen og de trufne beslutninger om skolevæsenets struktur er det arbejdsgruppens opgave at fremkomme med forslag til:

 

1) en vision for det bornholmske skolevæsen

 

2) konkrete mål for indholdet i den bornholmske folkeskole, det vil sige mål for:

En attraktiv og udviklingsorienteret folkeskole, der tilvælges af forældre, elever og personale

Skoledemokrati og forældreinvolvering, herunder skolebestyrelsernes og afdelingsrådenes arbejde

Inklusion af elever med særlige behov, på baggrund af inklusionsarbejdsgruppens forslag

Den ledelsesmæssige organisering

Hvordan høring og formidling af forslaget til en skolepolitik skal gennemføres

 

Arbejdsgruppens sammensætning

1 Skoleleder

1 Skoleleder fra specialområdet

1 Afdelingsleder

1 Skolebestyrelsesformand

1 Repræsentant fra Bornholms Lærerforening

1 Elevrepræsentant

2 repræsentanter fra Børne- og Skolesekretariatet (sekretariatsfunktion)

 

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget er følgegruppe for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens referater sendes til Børne- og Skoleudvalgets medlemmer og der orienteres løbende på børne- og skoleudvalgets møder om arbejdsgruppens resultater.

 

Tidsplan

Forslaget skal foreligge til 1. behandling på børne- og skoleudvalgets møde den 27. september 2011. Derefter følger en debat og høringsperiode, hvorefter skolepolitikken besluttes i kommunalbestyrelsen. Forslag til denne proces udarbejdes af arbejdsgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Udarbejdelse af en udviklings- og investeringsplan for kommunens skolebygninger

17.00.05P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Den 5. oktober 2010 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der skal udarbejdes en udviklings- og investeringsplan for undervisningens fysiske rammer.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skoleområdet indstiller

 

Børne- og skoleudvalget 1. marts 2011:

Forslag til kommissorium og forslag til sammensætning af arbejdsgruppen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan udarbejde et forslag til en plan for investering og udvikling af kommunens skolebygninger.

 

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen

 

I samarbejde mellem Teknik og Miljø, Økonomi og Analyse og Børne- og Skolesekretariatet udarbejdes en plan, der omfatter:

 

En oversigt over nødvendige udvendige vedligeholdelsesarbejder de næste 10 år

Forslag til indretning af skolerne så de lever op til de krav der følger af folkeskoleloven i forhold til fleksibilitet, teknisk udstyr og faglokaler

Forslag til investeringer i energioptimering og grøn teknologi gerne med en formidlingsmæssig og pædagogisk tilgang

Forslaget til en investerings- og udviklingsplan skal foreligge inden udgangen af 2011.

 

Forslag til sammensætning af arbejdsgruppen

2 repræsentanter fra Teknik og Miljø

1 repræsentant fra Økonomi og Analyse

1 skoleleder

1 SFO leder

1 repræsentant udpeget af Bornholms Lærerforening

1 elevrepræsentant

1 repræsentant fra Fritid og Kultur

1 repræsentant fra Børne- og Skolesekretariatet

 

Børne- og Skoleudvalget følger arbejdsgruppens arbejde løbende. Alle referater fra arbejdsgruppen tilgår Børne- og skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægten i forhold til reglerne om frit skolevalg

17.20.17P25-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

En forældregruppe i Hans Rømer Skolens distrikt ønsker at flytte deres børn samlet fra afdeling Mosaik til afdeling Svaneke

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

 

At der ikke gives dispensation med henvisning til styrelsesvedtægtens bestemmelser

 

Børne- og skoleudvalget, 1. marts 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Forældregruppen ønsker 5 elever fra den nuværende 2. klasse og 5 elever fra den nuværende 3. klasse på afdeling Mosaik flyttet samlet til Paradisbakkeskolens afdeling Svaneke.

 

Der er den 17. februar 2011 indskrevet 22 elever i den nuværende 2.kl. og 23 elever i den nuværende 3.kl på afdeling Svaneke. Der skal derfor bevilges dispensation fra styrelsesvedtægten, hvis ansøgningen skal imødekommes. En dispensationen vil være  nødvendig, hvis flytningen skal ske samlet, fordi der pr. 1. august 2011 vil være 27 elever i 3.kl og 28 elever i 4.kl på afdeling Svaneke.

 

Efter reglerne om frit skolevalg har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommen. Det er dog en forudsætning, at optagelsen kan ske inden for de rammer, der er fastsat i styrelsesvedtægten. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at ønske om indskrivning på en anden skole end distriktsskolen imødekommes, hvis elevtallet i den ønskede klasse er mindre end 25.

 

Børne- og Skoleudvalget skal derfor tage stilling til om udvalget vil bevilge den ønskede dispensation.

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes med den nuværende taxametertildelingsmodel ressourcer fra Hans Rømer Skolens distrikt til Paradisbakkeskolens distrikt, hvis ansøgningen imødekommes. Takstbeløbet for 1. til 3. klasse er i 2011 37.150 kr. pr. elev og for 4. til 6 klassetrin 37.733 kr.. Der flyttes derfor 374.415 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Overgang fra barn til voksen

00.01.00A26-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

9

 

Hvem beslutter

Børn og skoleudvalget

Socialudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Resumé

En arbejdsgruppe har set på samarbejdet Overgang fra barn til voksen.  I den forbindelse bliver det anbefalet, at arbejdsgange følger en af arbejdsgruppen udarbejdet model, at samarbejdet følger Servicestyrelsens - Håndbog for sagsbehandlere - Overgange og at der dermed også fremover udpeges en tovholder som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge plus familie og det professionelle netværk.

 

Indstilling og beslutning

Områdecheferne for Børn- og Skole, Social og Sundhed, Borger og Beskæftigelse indstiller, at:

 

Modellen og Servicestyrelsens håndbog sendes i høring som model for det fremtidige samarbejde.          

 

Børne- og skoleudvalget, 1. marts 2011:

Sendes i høring med en bemærkning om, at ikke kun børn fra "Kildebakken" indgår i samarbejdsprojektet.                                                                                                                                                                               

 

Sagsfremstilling

I marts/ april 2009 blev en rapport og en deraf iværksat samarbejdsmodel for samarbejdet ved overgange fra barn til voksen iværksat. Det blev samtidig vedtaget, at modellen skulle evalueres efter 2 år.

Efter et år blev det klart for et par af de implicerede virksomheder, at der var behov for justeringer da samarbejdet ikke fungerede tilfredsstillende.

En tværsektoriel arbejdsgruppe har efterfølgende set på justeringer, som kunne forbedre samarbejdet.

Under arbejdet var der fra arbejdsgruppen en dialog med Servicestyrelsen, som var på vej med en model som bygger på erfaringer fra flere kommuner.

De justeringer arbejdsgruppen anbefaler er:

·         Modellen som er skitseret på en planche, danner grundlag for det fremtidige samarbejde, i planchen er der direkte henvisninger til sider i Servicestyrelsens håndbog.

·         Samarbejdet bygger på de erfaringer, som er samlet i Servicestyrelsens Håndbog for sagsbehandlere – Overgange.

·         Der som skitseret på planchen og i håndbogen, arbejdes med en tovholderfunktion, som er ansvarlig for samarbejdet mellem den unge, den unges familie og det professionelle netværk.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 1. marts 2011

1.
Planche for samarbejdet (PDF)

2.
Håndbog - overgange (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Placering af medarbejdere i Bornholms Familiecenter - anlægsbevilling

17.01.04P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-12-2010

12

 

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Placering af distriktslederen for de tre ”landdistrikter” samt de medarbejdere fra Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen foreslås placeret i lokaler på tidligere Østermarie skole.

Der søges i den forbindelse om en tillægsbevilling til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at:

a.        der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2010 på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter, således at den samlede anlægsbevilling til ombygningerne herefter udgør 8.570.000 kr.

b.       tillægsbevillingen på 920.000 kr. finansieres med 460.000 kr. fra de under økonomiafsnittet nævnte anlægsrestpuljemidler samt med 460.000 kr. fra kvalitetsfondsmidlerne

 

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010:

Sagen udsættes til efter beslutning af kommende skolestruktur og under forudsætning af, at der kan anvendes kvalitetsfondsmidler.                                                                            

Børne- og Skoleudvalget den 1. marts 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. juli 2010 en ændret organisering af det nuværende BørneCenter Bornholm, der blandt andet indebar, at der skulle placeres medarbejdere fra BCB i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den 14. oktober 2010 Børne- og Skoleudvalgets indstilling om en placering af Bornholms Heldagsskole på tidligere Østermarie skole

 

I henhold til tids- og handleplanen for den fremtidige organisering af det tidligere BørneCenter Bornholm foreslås det, at distriktslederen for de tre ”landdistrikter” og de medarbejdere i Bornholms Familiecenter, der skal betjene Dagtilbud Midt og Hans Rømer Skolen også placeres i lokaler på tidligere Østermarie skole.

 

Steenbergs Tegnestue Aps har på den baggrund udarbejdet et forslag til en bygningsmæssig tilpasning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole med mulighed for etablering af 8 kontorarbejdspladser til medarbejdere fra Bornholms Familiecenter.

Projektering og ombygning af de 8 kontorarbejdspladser vil således ske samtidig med den bygningsmæssige tilpasning til brug for Bornholms Heldagsskole.

Steenbergs Tegnestue Aps har kalkuleret prisen for en ombygning af en del af den tidligere Østermarie Skole, så den kan anvendes af Bornholms Familiecenter, til 920.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 14. oktober 2010 en anlægsbevilling til Bornholms Heldagsskole på 7.650.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Heldagsskole.

 

Der søges i denne sag om en tillægsbevilling på 920.000 kr. til ombygning af den tidligere Østermarie Skole til brug for Bornholms Familiecenter.

Tillægsbevillingen til ombygningen af de 8 kontorarbejdspladser kan dels finansieres af følgende restpuljemidler, som er afsat på anlægsbudgettet i 2010:

·         31.000 kr. fra ”puljen til bygningsændringer i forbindelse med den ændrede skolestruktur”

·         429.000 kr. fra det nu afsluttede anlægsprojekt ”Skolerenoveringer, anlægstilskud”

 og dels af kvalitetsfondsmidlerne med tilsvarende 460.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/ eller administrativ tilføjelse

Sagen blev udsat da man afventede beslutning i forbindelse med skolestrukturen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

11

 

 

·         Udvalgets formand orienterede om møde afholdt med Young Care. Et forebyggende projekt, hvortil der også kan søges fondsmidler. Der forventes et budget på ca. 875.000 kr. pr. år i 3 år. Projektet vurderes, når der kommer en ansøgning.

·         Samrådsmøde for skolevæsenet den 28. februar forløb i en god atmosfære.                             

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

01-03-2011

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Pkt. 9.