Referat
Børne- og Skoleudvalget
05-04-2011 kl. 16:00
Ullasvej 23, Rønne, mødelokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer til budget 2012-2015
  åbent 3 Oplæg til mål 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 4 Aftaleopfølgning for 2010 inden for Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 5 Arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag om budgettildeling på skoleområdet
  åbent 6 Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet
  åbent 7 Ansøgning om tilskud til udvikling af fælles kulturer
  åbent 8 Ansøgning om tilskud til Young Care Orkester Bornholm
  åbent 9 Høringssvar tillæg til børnepolitikken
  åbent 10 Godkendelse om optagelse som generelt egnet af Sct. Ols til optagelse på Tilbudsportalen.
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer til budget 2012-2015

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalgets beslutter

Resumé

Drøftelser af Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer for budget 2012-2015

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter temaer for nedprioriteringer samt eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Drøftet.

Børne- og skoleudvalget ønsker at effektiviseringsforslagene vedr. besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af de to skoleafdelinger samt reduceret og ændret ledelsesstruktur m.m. indgår i Børne- og skoleudvalgets rammebesparelser.

 

Sagsfremstilling

Det foreløbige krav til rammereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område er følgende beløb:

 

Rammereduktion – Børne- og Skoleudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

  01 Dagpasning

2.072

2.036

1.997

1.997

  02 Undervisning

6.057

5.910

5.823

5.823

  03 Børn og Familier

2.624

2.589

2.562

2.562

Børne- og Skoleudvalget i alt

10.753

10.535

10.382

10.382

 

Budgetrammerne er udmeldt på udvalgsniveau og det er et krav, at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme. Dette indebærer, at der i udgangspunkt skal findes nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen.

 

I budgettet fra 2011 med overslagsår indgår, ud over rammereduktionerne, at der skal findes effektiviseringsgevinster for 20 mio. kr. i budgettet for 2012 og for 10 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Resultatet af den administrative effektiviseringsproces fremlægges på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. april 2011. Udvalgenes budgetrammer vil blive justeret med konsekvenserne af effektiviseringsforslagene.

 

Såfremt det ikke er muligt at opnå samtlige 20 mio. kr. igennem effektiviseringsprocessen, skal der findes besparelser for det udestående beløb. Det forventes derfor at udvalget skal finde mere end de førnævnte rammereduktioner.

 

De effektiviseringsforslag der fremkommer som er resultat af effektiviseringsprocessen, skal ikke indgå som en del af nedprioriteringsforslagene i udvalgenes budgetbidrag, da disse er udmøntning af en allerede forudsat besparelse i budget 2012.

 

I perioden frem mod den 10. juni 2011 skal det som en del af en administrativ proces sikres, at budgetbidraget løbende udarbejdes og kvalificeres igennem bl.a. Børne- og Skoleudvalgsmøder således at formål, konsekvenser og forudsætninger er klart beskrevet for de enkelte økonomiske prioriteringsforslag.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Oplæg til mål 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fastlæggelse af Børne- og Skoleudvalgets oplæg til mål for 2012 inden for politikområderne 01 Dagpasning, 02 Undervisning og 03 Børn og Familier

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter oplæg til mål for 2012 med en anbefaling af disse som udvalgets bidrag til budgetseminar 1

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen skal Børne- og Skoleudvalget på baggrund af kommunalbestyrelsens fire visioner, de strategiske mål, målene for 2011 samt forårets dialogmøder komme med oplæg til mål for 2012 på udvalgets område.

 

Udover de indledende drøftelser af oplæg til mål på udvalgets møde den 1. marts 2011, har målene også været et tema på forårets dialogmøder. På baggrund heraf er udarbejdet forslag til mål for 2012 – se bilag.

 

Under politikområde 01 Dagpasning fastholdes målsætningerne omkring arbejdet med inklusion og anerkendende relationer og udbygges til at omfatte årene 2012-2015.

 

Ligeledes fastholdes målsætningerne om inklusion på politikområde 02 Undervisning. Målsætningerne udbygges også til at omfatte årene 2012-2015 samt mål for arbejdet med politik for inklusion.

På politikområde 02 fortsættes der også med målet om at øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Under politikområde 03 Børn og Familier indgår også målsætningerne omkring inklusion. I den videre proces vil der skulle opstilles delmål for Bornholms PPR og Sundhedsplejes arbejde med at understøtte inklusionsmålsætningerne på dagpasnings- og undervisningsområdet.

 

Herudover er der opstillet mål om overholdelse af budgetrammen for Bornholms Familiecenter samt måltal for priser og mængder (budgetforudsætninger).

 

Udvalgets oplæg til mål 2012 vil indgå som materiale til det første budgetseminar den 26. april 2011.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
oplæg til mål 2012 - Børne- og Skoleudvalget (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Aftaleopfølgning for 2010 inden for Børne- og Skoleudvalgets område

00.01.00P27-0649

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Aftaleopfølgning for målsætninger på Børne- og Skoleudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Aftaleopfølgningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Den udarbejdede aftaleopfølgning inden for Børne- og Skoleudvalgets område tager udgangspunkt i tilsynsrapporterne på dagtilbudsområdet, Kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens samlede skolevæsen, de enkelte skolers kvalitetsrapporter for 2009-2010 samt indhentede oplysninger fra virksomhederne.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens skolevæsen. I kvalitetsrapporten indgår tilbagemeldinger på de kommunalpolitiske målsætninger for 2010.

 

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 1. februar 2011 forelagt en redegørelse for tilsyn på dagtilbudsområdet 2010. I tilsynsrapporterne indgår tilbagemeldinger på de kommunale mål 2010 og kommende år.

 

I modsætning til tidligere år, tager dette års aftaleopfølgning sit udgangspunkt i målsætningerne og ikke den enkelte virksomhed. I bilag ses en oversigt over målene for 2010 i deres fulde form.

 

I det følgende vil målene for 2010 være angivet med hovedoverskriften.

 

Kommunalbestyrelsens tværgående målsætninger:

Forebyggelse og Sundhed: KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (overvægt))

 -indsatser rettet mod minimum to af de seks risikofaktorer

I forbindelse med tilsynet på dagtilbudsområdet, har de enkelte afdelinger meget overordnet forholdt sig til KRAMS i afsnittet ’Kommunale mål 2010 og kommende år’. Som helhed arbejder kommunens dagtilbud med minimum 2 indsatser rettet mod risikofaktorerne, hvoraf den ene af indsatserne er rygning – primært igennem en rygepolitik.

 

I Kvalitetsrapport 2009-2010 for kommunens skolevæsen konkluderes, at alle skoler på tilfredsstillende vis lever op til den tværgående målsætning om KRAMS og, at skolerne har udviklet sig i positivt i retning af større sundhed for personale og elever.

Under afsnittet ’Kommunalpolitiske målsætninger 2010’ kan der i de enkelte skolers kvalitetsrapporter ses, at de fleste skoler arbejder med næsten alle risikofaktorerne, dog med størst vægt på motion og kost.

 

Der vil blive udarbejdet en særskilt og samlet opfølgning på KRAMS på tværs af hele kommunen.

 

HR-strategiens virksomhedsrettede mål: Indføre strategisk kompetenceudvikling understøttet i it-systemet Innomate i løbet af årene 2010 og 2011

Virksomhederne indgår i arbejdet omkring indførelsen af strategisk kompetenceudvikling som beskrevet i tids- og aktivitetsplanen for virksomhederne på politikområdet. 

Områdesekretariatet har via oversigter over fremmødte deltagere på de udbudte kurser efterset, at alle ansatte på politikområde 01 dagpasning og 02 Undervisning senest primo 2011 har gennemført uddannelsesdag i brug af Innomate.

 

Målsætninger på Børne- og Skoleudvalgets område

Mål 2-P-1: At der inden udgangen af 2010 gennemføres en evaluering af tildelingsmodellen og distriktsmodellen på skoleområdet

Såvel distriktsmodellen som taxametermodellen (tildelingsmodellen) er blevet evalueret og forelagt kommunalbestyrelsen i 2010.

 

Mål 1–S-2: Opprioritering af den tidlige forebyggende indsats:

Inden udgangen af 2011 har alle pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud gennemgået kursusaktivitet indenfor LP-modellen

Alle pædagogiske medarbejdere i de kommunale dagtilbud har gennemgået undervisningsforløb i LP-modellen. 

 

I forbindelse med tilsynet i de kommunale dagtilbud blev der spurgt til, hvordan processen i forhold til LP-modellen forløb. Der var en overvejende positiv stemning i forhold til selve modellen. Den opfattes som et brugbart værktøj, der med sit systemiske udgangspunkt falder godt i tråd med den måde man i dagtilbuddene i forvejen arbejder på.

Der blev fremsat en del kritik af undervisningsforløbende, ikke møntet på indholdet men på rammerne, idet mange giver udtryk for utilfredshed med manglende tildeling af ressourcer og tid. Der blev givet udtryk for, at man nu glædede sig til at bruge modellen i egen afdeling, med egne udfordringer.

 

Mål 2-S-1: Der skabes inkluderende læringsmiljøer for alle børn og færre børn har behov for at blive udskilt:

- Inden udgangen af 2010 har alle lærere i kommunes skoler gennemgået kursusaktiviteter indenfor LP-modellen.

- Inden udgangen af 2010 har 20 PPR-psykologer og PPR-konsulenter gennemført uddannelse som LP-vejledere

I Kvalitetsrapporten for kommunens skolevæsen konkluderes at alle skoler på tilfredsstillende vis lever op til målsætningen om inkluderende læringsmiljøer.

Alle lærere har, i henhold til planen for arbejdet med implementeringen af LP-modellen, gennemgået undervisningsforløb i løbet af 2010 inden for modellen.

Under afsnittene ’Kommunalpolitiske målsætninger 2010’ samt ’Skolens arbejde med implementeringen af LP-modellen’, kan der i de enkelte skolers kvalitetsrapporter ses mere detaljeret hvordan den enkelte skole arbejder med LP-modellen.

 

De relevante PPR-psykologer og PPR-konsulenter er uddannet som LP-vejledere og hver skole har tilknyttet en LP-vejleder til af LP-grupperne på skolen.

 

Mål 2-S-2: Andelen af elever der placerer sig i kategorierne A og B i SL60 læsetesten i 3. klasse øges med 5 pct. i skoleåret 2010/2011 i forhold til skoleåret 2009/2010

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal være med til at danne grundlag for den årlige kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Testresultaterne må dog ikke gengives direkte i kvalitetsrapporterne, da rapporterne er offentligt tilgængelige, og testresultaterne er fortrolige.

Med baggrund i testresultaterne anbefales dog i kvalitetsrapporten, at der i skolerne fokuseres på sammenhængen mellem læseindsatsen og læseresultaterne, med det formål at elevernes resultater i de nationale tests forbedres, som minimum kommer på landsgennemsnittet.

 

 

Mål 3-S-1: Eleverne får lyst til aktivt at deltage i demokratiet

Bornholms Ungdomsskole har afholdt valg til elevråd i de 4 ungdomsskoleafdelinger. Det har desværre kun lykkedes at etablere elevråd i 3 af 4 afdelinger. De 3 elevråd har dog alle mere end 5 medlemmer.

Endvidere er fælleselevrådet gendannet og Bornholms Ungdomsskoles elevrødder deltager i det landsdækkende DUSK-net (Danske UngdomsSkoleelevers Netværk) samt Ungdomsringens Ungeråd

 

 

Mål 4-S-1: 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010

I bilag er vedhæftet Profilmodel 2008 på kommuner. I denne fremskrives en ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau under antagelse af, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9. klasse vil være som senest kendt adfærd.

Af profilen fremgår, at af den ungdomsårgang som afsluttede 9. klasse på Bornholm i 2008 forventes 84,1 pct. at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Ud af de 98 kommuner befinder Bornholm sig på en placering som nummer 47.

 

Målet om at antallet af iværksatte EGU-forløb skulle stige med 24 i 2010, er ikke nået. Antallet af iværksatte forløb er øget fra 14 i 2009 til 22 i 2010. Den primære årsag til at målet ikke er nået er, at det er vanskeligt at finde praktikpladser der matcher de unge.

 

 

Mål 5-S-1: Bedre kvalitet i anbringelser, herunder bedre match mellem det anbragte barn/den unges behov og den af anbringelsesstedet leverede ydelse

Mål 7-S-1: Stigning i kvaliteten i sagsbehandlingen

Mål 7-S-2: Bedre kvalitet i handleplanerne

Den planlagte opfølgning på ovennævnte mål er ikke gennemført som forudsat. De konkrete opgørelser i forbindelse kvalitetsstandard for børnesagsbehandling i Bornholms Regionskommune er kun delvist udarbejdet for de to første kvartaler af 2010. Statistikmaterialet er derved så begrænset, at der ikke kan drages konklusioner på baggrund heraf.

Der er flere årsager til at opfølgningen på de tre mål ikke har kunnet gennemføres i fuldt omfang. Børnecenter Bornholm har i 2010 lagt en omfattende indsats i arbejdet med gennemførelsen af tiltag i forbindelse med budgetskred, den nye organisering af Bornholms Familiecenter samt udarbejdelse af nyt styringsgrundlag. Endvidere har virksomheden haft betydeligt fravær i sagsbehandlergrupperne som følge af længerevarende hospitalsindlæggelser.

 

I forhold til sagsbehandlingen har BDO Kommunernes Revision gennemgået en række sager som en del af udarbejdelsen af nyt styringsgrundlag. Konklusionen af denne gennemgang er, at der er stor variation i sagskvaliteten. Der er et stort antal sager hvor kvalitetskravene er opfyldt, men en ikke ubetydelig del af sagerne har for lav standard.

Bornholms Familiecenter er ved at gennemføre en individuel indsats, som vil medvirke til at sagskvaliteten i alle sager, som minimum, vil være på tilfredsstillende niveau.

 

Mål 6-S-1: Med henblik på tidlig opsporing skal der være en stigende andel af førstegangsfødende, der tager imod tilbuddet om graviditetsbesøg i 2010

Alle førstegangsfødende har fået tilbudt graviditetsbesøg i 2010.

I 2009 gjorde ca. 45 pct. af de førstegangsfødende brug af tilbuddet om graviditetsbesøg. I 2010 er andelen steget til ca. 65 pct.  

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Oversigt over målsætninger for 2010 på Børne- og Skoleudvalgets område (DOC)

2.
Profilrmodel 2008 kommuner (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag om budgettildeling på skoleområdet

17.00.00Ø02-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. marts 2011 blev det besluttet, at udvalget skulle præsenteres for et forslag til en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en revideret budgettildelingsmodel til de fire almene folkeskoler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Godkendt, idet Børne- og skoleudvalget er styregruppe.

Styregruppen holdes løbende orienteret, og der afholdes møder efter behov.

 

Sagsfremstilling

Når der tildeles budget til skolerne sker det i to tempi. Først tildeles det samlede budget for hele skoleområdet baseret på en demografimodel, så der tages højde for, ændringer i børnetallet. Dernæst skal budgettet fordeles til de fire skoler. Det sker i øjeblikket ved en taksametermodel.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 24. februar 2011, at der skal udarbejdes en tildelingsmodel, der primært er klassebaseret. Den ny tildelingsmodel skal have virkning fra den 1. august 2012.

 

Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen

 

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til en revideret tildelingsmodel for Skole Nord, Rønneskolen, Hans Rømer Skole og Paradisbakkeskolen. Sigtet med den reviderede model, er at sikre et økonomisk driftsgrundlag for skolerne i den skolestruktur, der blev besluttet den 24. februar 2011.

 

Summen af den nuværende models elevtaksameter samt basisbeløb skal kunne fordeles efter den reviderede model. De særlige tildelingsmodeller for henholdsvis bygninger og specialundervisning fortsætter uændret.

Arbejdsgruppen fremlægger forslag til den reviderede tildelingsmodel så den kan indgå i den ændring af styrelsesvedtægten, der skal træde i kraft pr. 1. august 2012. Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2012/13 skal arbejdsgruppens forslag fremlægges på Børne- og skoleudvalgets møde den 8. november 2011.

 

Arbejdsgruppens sammensætning

 

Skolechefen

Konsulenten på skoleområdet

Børne- og skolesekretariatets specialkonsulent

1 repræsentant fra hver af de 4 almene skoler

1 Medarbejder fra økonomi- og analyse

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af en revideret tildelingsmodel for de fire almene skoler vil fremgå af arbejdsgruppens forslag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet

17.01.01P24-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011 om den fremtidige skolestruktur skal der ske en revision af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægten revideres i første omgang til ikrafttrædelse 1. august 2011 og vil gælde frem til 31. juli 2012.

Primo 2012 foretages endnu en revision af vedtægten, hvor resultaterne fra de nedsatte arbejdsgrupper vedr. vision og målsætning, de fysiske rammer og ny tildelingsmodel indarbejdes i styrelsesvedtægten, der vil træde i kraft den 1. august 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget sender de foreslåede ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         Den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011 om den fremtidige skolestruktur blev det bl.a. besluttet, at følgende ændringer træder i kraft 1. august 2011:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges.

·         Der kan indføres specialklasselignende undervisning i alle fire distrikter.

 

Med virkning fra 1. august 2012 revideres styrelsesvedtægten på følgende områder:

 

·         Ændret ressourcetildelingsmodel.

·         Central indskrivning og klassedannelse for børnehaveklasser.

·         Ledelsesstrukturen.

·         Organisering af skolebestyrelser og afdelingsråd.

 

Ændringerne af styrelsesvedtægten til ikrafttræden 1. august 2011 sker med baggrund i allerede besluttede ændringer på skoleområdet siden december 2009 samt kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011.

Ændringerne er beskrevet i bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011”, der er bilagt sagen.

 

For at sikre implementeringen af den reviderede styrelsesvedtægt pr. 1. august 2011 foreslås følgende tidsplan:

 

05. april 2011: Børne- og Skoleudvalget beslutter at sende forslaget i høring

06. april 2011: Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring

27. april 2011: Høringssvar skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde senest kl. 10.

03. maj 2011: Børne- og Skoleudvalget indstiller ændringsforslagene til kommunalbestyrelsen.

11. maj 2011: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler forslaget.

26. maj 2011: Kommunalbestyrelsen beslutter ændringsforslag til styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om tilskud til udvikling af fælles kulturer

17.01.04P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ad hoc MED vedr. den fremtidige skolestruktur søger om tilskud til udvikling af fællesskabet for både elever og medarbejdere efter beslutning om nedlæggelse af afdelingerne i Klemensker og Bodilsker.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Børne- og Skoleudvalget godkender et tilskud i 2011 på 100.000 kr. fordelt med 50.000 kr. til Skole Nord og 50.000 kr. til Paradisbakkeskolen.  Beløbet på 100.000 kr. finansieres af ”Sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning”.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2011, at afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges pr. 1. august 2011.

I den forbindelse blev der nedsat et Ad hoc MED-udvalg til at følge processen ved nedlæggelsen af de to afdelinger og arbejdet med overflytning af elever, medarbejdere, materialer m.v. til anden/andre afdeling(er) i henholdsvis Skole Nord og Paradisbakkeskolen.

 

Ad hoc MED har fremsendt en ansøgning om tilskud til udvikling af fælles kulturer, når de nedlagte afdelinger sammenlægges med den øvrige del af skolen.

Tilskuddet foreslås anvendt til:

 

arrangementer på elevniveau for at øge det sociale og faglige fællesskab op til og i starten af selve sammenlægningen

arrangementer for de sammenbragte personalegrupper med henblik på dels at bevare det bedste fra flere verdener dels at udvikle de sammenbragte kulturer til det fremtidige fællesskab

 

 

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen i 2011 på 50.000 kr. til Skole Nord og 50.000 kr. til Paradisbakkeskolen finansieres af ”Sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Ansøgning om tilskud til udvikling af fælles kulturer (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tilskud til Young Care Orkester Bornholm

20.03.02Ø40-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge søger om tilskud til et 3 årigt projekt ”Young Care Orkester Bornholm” et projekt for socialt udsatte børn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Young Care Orkester Bornholm bevilges et tilskud på 200.000 kr. for perioden 1. september 2011 til 30. juni 2012

Der reserveres yderligere 2 x 200.000 kr. for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2014

De i alt 600.000 kr. finansieres af sekretariatspuljen for politikområde 02 undervisning, fællesudgifter

Bevillingen gives til Bornholms Musik- og Billedskole, Politikområde 15

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Godkendt under forudsætning af, at relevante fonde indgår i finansieringen.

 

Sagsfremstilling

Formålet med projektet ”Young Care – tidlig indsats” er at give børn fra familier med få resourcer og belastede miljøer en ressourcestærk opvækst ved at forankre dem i et menneskeligt og socialt netværk, de ellers ikke har adgang til samt at give børnene mulighed for at udnytte egne ressourcer optimalt i deres uddannelsessituation og sociale relationer.

Projektets formål og mål er primært sociale. Musik og instrumenter bruges som værktøj i projektet.

Målgruppen er 20 socialt udsatte børn i alderen 8 til 12 år fra Bornholm. Selv om projektet inddrager musik som socialt værktøj kræves ingen særlige evner eller forkundskaber. Projektet har et tæt samarbejde med kommunen omkring visitation af de børn, der skal deltage i projektet.

Bornholms Musikskole er samarbejdspartneren på Bornholm. Barnet vil i en 3-årig periode få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt. Frivillige voksne amatørmusikere (Bornholmer Garden) vil følge barnet personligt gennem Landsorganisationen Udsatte Børn & Unge. Færdighederne på instrumentet opnås dels med den faglige musiklærer dels med den frivillige amatørmusiker, som barnet møder yderligere en gang om måneden i alle tre år i et særligt orkester: YoungCare Orkester Bornholm.

Samspillet mellem Landsorganisationen som projektleder, Musikskolen som faglig underviser og den frivillige medvirken vil give barnet en særlig opmærksomhed – ugentligt – i hele projektets forløb.

Projektet er budgetteret til 875.000 kr. pr. år i 3 år, eller i alt 2.625.000 kr.

Ansøger ser et muligt samarbejde om projektet i fællesskab med Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt relevante bornholmske fonde.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget ønsker at yde tilskud, foreslås det efter aftale med kulturkonsulenten, at Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget hver yder et tilskud på 200.000 kr. årligt i 3 år og at de resterende 475.000 kr. årligt søges finansieret via fondstilskud.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Ansøgning projekt toungCare Orkester (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Høringssvar tillæg til Børnepolitikken

00.01.00K04-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. februar 2011 blev det besluttet at forslaget om BDOs tillæg til Børne- og Ungepolitikken sendes i høring, med frist den 18. marts 2011 kl.12.00.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

a) Tillæg til børnepolitikken med mindre ændringer efter høring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Tillægget til børnepolitikken er en delopgave i henhold til BDOs projektopdrag om at udvikle serviceniveaubeskrivelser som operationaliserer og synliggøre det politisk fastsatte serviceniveau. Forslaget rummer syv punkter, som omhandler og beskriver den særlige indsats, der gøres i forhold til børn og unge med særlige behov.

 

BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken forslås indsat som bilag til den reviderede udgave af børnepolitikken som kommunalbestyrelsen vedtog den 14. oktober 2010.

 

Forslaget om tillæg til børnepolitikken blev sendt i høring. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet høringssvar fra: Specialbørnehaven Mælkebøtten, Handicaprådet i Bornholms Regionskommune, Dagtilbud Midt, Dagtilbud Øst, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, Skolebestyrelsen Kildebakken, Dagtilbud Vest, Dagtilbud Nord, Bornholms PPR og Sundhedsplejen, Bornholms Ungdomsskole, Skolebestyrelsen Rønneskolen, Skolebestyrelsen Paradisbakkeskolen.

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar: Samlet set findes tillægget til børnepolitikken relevant og der bakkes op omkring intensionerne, som de udtrykkes i de 7 punkter. Der udtrykkes tilfredshed med den uddybende beskrivelse af børn og unge med særlige behov, herunder børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I høringssvarene udtrykkes dog også bekymring for om politikken konkret kan udmøntes, set i lyset af de besparelser og effektiviseringer som området er underlagt.

 

Konkrete bemærkninger til punkterne:

 

Punkt 6 Rummelighed/inklusion:

 

Specialbørnehaven Mælkebøtten:

Med hensyn til punkt 6. rummelighed og inklusion så er vi bekymret for, om der tages mere hensyn til ordene end til barnet. Vil dagtilbuddene kunne varetage den store opgave, det er at have et barn med særlige behov, når der samtidig bliver sparet på de menneskelige ressourcer?

 

Dagtilbud øst:

Punkt 6.vedr. Rummelighed/inklusion er vi helt enige i, men det kræver at vi har de nødvendige personaleressourcer, hvis vi skal leve op til at flest mulige børn rummes i normalsystemet.

 

Dagtilbud midt:

Punktet rummelighed / inklusion hvor der bl.a. står, at flest mulige børn og unge med særlige behov skal rummes i normalsystemet er dog problematisk på grund af den meget lave personalenormering, der er i Bornholms Regionskommune. Her befinder kommunen sig som bekendt som en af de dårligst normerede overhovedet. Derfor er det for ambitiøst formuleret. Alternativet er at bedre normeringsforholdene, således at den samlede politik kan udmøntes.

 

Punkt 7 Barnets perspektiv:

 

Skolebestyrelsen Rønneskolen:

Vi kan tilslutte os formuleringerne, dog mener vi, at punkt 7 om Barnets perspektiv er det allervigtigste punkt, og at det derfor bør rykkes frem som punkt 1.

 

Efter høring at der foretages mindre redaktionelle ændringer, hvor punkt 7 om barnets perspektiv rykkes frem som nyt punkt 1, og overskriften Rummelighed/inklusion ændres til Inklusion.

 

Høringssvarene berører desuden en række andre temaer for området.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Tillæg til børnepolitikken efter høringssvar (DOC)

2.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken Paradisbakkeskolen (MSG)

3.
Høringssvar skolebestyrelsen for Rønneskole (DOC)

4.
Høringssvar Handicaprådet Bornholms Regionskommune (DOC)

5.
Høringssvar Mælkebøtten (DOC)

6.
Tillæg til Børnepolitik i høring, høringssvar - Dagtilbud Midt (MSG)

7.
Høringssvar BDOs forslag til tillæg til børnepolitikken - Dagtilbud Øst (DOC)

8.
Høringssvar tillæg til børnepolitikken - Børnenes dagpleje og pladsformidling (DOC)

9.
Høringssvar Kildebakken (DOC)

10.
Høringssvar dagtilbud Vest (DOC)

11.
Høringssvar dagtilbud Nord (DOC)

12.
Høringssvar PPR og sundhedsplejen (DOC)

13.
Høringssvar Ungdomsskolen (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

10 Godkendelse om optagelse som generelt egnet af Sct. Ols til optagelse på Tilbudsportalen.

27.30.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

10

 

Hvem beslutter

Resumé

Sct. Ols ønsker godkendt et opholdssted på adressen Rønnevej 62, Olsker, 3770 Allinge, for unge mellem 15 og 18 år (Efterværn op til 23 år), efter Servicelovens § 66, stk. 5.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

Tilbuddet godkendes til optagelse på Tilbudsportalen.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Sct. Ols ønsker at oprette et nyt opholdssted / tilbud for behandling af misbrugere under 18 år

 

Målgruppe: Er unge mellem 15 og 18 år (mulighed for efterværn op til 23 år) med et misbrug af rusmidler.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge med svære psykiatriske eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

 

De fysiske rammer: Er Sct. Ols ejendom i Olsker, som tidligere har fungeret som udslusning fra Sct. Ols Randkløve.

 

Personale: Ledelse og administration varetages af den centrale ledelse for Sct. Ols samlede virksomhed. Derudover 4,5 medarbejder med misbrugsterapeutisk, psykoterapeutisk eller socialrådgiverbaggrund.

 

Pædagogik:  Tager udgangspunkt i 2 behandlingsmetoder udviklet på Sct. Ols gennem de sidste 10 år – ”Inkluderende Terapeutisk Samfund” og ”Coaching i misbrugsbehandling”.

Det Inkluderende Terapeutiske Samfund organiseres ud fra læreprincipper med specielt fokus på følgende: Strukturering af ressourcer for læring i praksis. Transparens som ressource for øget deltagelse. Relationen mellem den nyankomne og fællesskabet. Identitet og motivation på vejen mod fuld deltagelse.

Læremetoden coaching ses som et primært redskab, der varetager en antidiagnosticerende tilgang til brugernes lære- og forandringsprocesser og betragtes som den vigtigste af de supplerende metoder i Sct. Ols’ behandling.

I tråd med et inkluderende praksisideal, hvor behandlingen tilpasses brugernes individuelle behov, bliver der også brugt andre metoder som f.eks. vejledning, gruppeterapi, undervisning, individuel terapi, afspændingsmassage og opgavearbejde.

 

Takst: 1.850,- kr. pr. døgn, i opstartsfasen udregnet med en belægning på 75%.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

11

 

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Legepladsen fra Sirius flyttes til Bornholms Heldagsskole i Østermarie.

På baggrund af orienteringsmøde omkring STU den 30. marts 2011 indgår dette i det samlede budget 2012.

Møde med BUPL`s lederråd d.d.

Ønske om budgetopfølgning månedsvis.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Pkt. 6.