Referat
Børne- og Skoleudvalget
03-05-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Møde mellem Børne- og Skoleudvalget og den arbejdsgruppe der udarbejder en skolepolitik
  åbent 3 Orientering om tilsyn og godkendelse af opholdssteder
  åbent 4 Debatoplæg for langsigtet plan på dagtilbudsområdet
  åbent 5 Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer 2012-2015, status og revideret rammereduktion
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Børne- og Skoleudvalgets områder
  åbent 7 Anlægsbevilling til 3 køkkener i distrikt Øst
  åbent 8 Forslag til ændring af godkendelseskriterier for private leverandører
  åbent 9 Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet
  åbent 10 Muligheder for samarbejde med Campus Bornholm om drift af 10 klasse
  åbent 11 Frigivelse af budgetramme til kurser der understøtter inklusion i kommunens folkeskoler
  åbent 12 Aftale om rømning af de nedlagte skolebygninger i Klemensker og Bodilsker
  åbent 13 Opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Ungdomsskolen
  åbent 14 Udvikling af Ungehus
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

1

 

 

Fraværende

 Betina Haagensen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Pkt. 2 kl. 15.00 efter aftale med Steen Ebdrup

Pkt. 3 kl. 15.30 med deltagelse af Klaus Josefsen og Per Clausen

Pkt. 4 kl. 16.00 med deltagelse af Lene Elleby Pedersen og Michael Mogensen

Pkt. 12 kl. 17.30 med deltagelse af Hans Lindhardt og Dennis Lindholm Nielsen(SSP)

 

Lene Feldthus Andersen ønsker at drøfte indhold i sagsfremstillingen til pkt. 2.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Møde mellem Børne- og Skoleudvalget og den arbejdsgruppe der udarbejder en skolepolitik

17.01.10P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget mødes med arbejdsgruppen vedr. skolepolitik kl. 15.00 til 15.30 med henblik på at få afklaret gensidige forventninger.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

forventningerne afstemmes

 

Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011:

Forventningerne afstemt, og tids- og handleplanen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Skolepolitikarbejdsgruppen har afholdt sit første møde den 8. april 2011.

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens kommissorium ønsker arbejdsgruppen afstemt, hvilke forventninger Børne- og Skoleudvalgets medlemmer har til en kommende skolepolitik. Udvalgets medlemmer opfordres til at fremkomme med egne idéer og synspunkter i et 3 minutter indlæg på mødet.

Det forslås, at de 5 oplæg tager udgangspunkt i kommissoriet:

 

1) en vision for det bornholmske skolevæsen

 

2) konkrete mål for indholdet i den bornholmske folkeskole, det vil sige mål for:
 

en attraktiv og udviklingsorienteret folkeskole, der tilvælges af forældre, elever og personale

skoledemokrati og forældreinvolvering, herunder skolebestyrelsernes og afdelingsrådenes arbejde

inklusion af elever med særlige behov på baggrund af inklusionsarbejdsgruppens forslag

den ledelsesmæssige organisering

hvordan høring og formidling af forslaget til en skolepolitik skal gennemføres.

 

Mødet mellem arbejdsgruppen og Børne- og Skoleudvalget afvikles således:

 

Kl. 15.00 til 15.15: Udvalgsmedlemmernes 3 minutters indlæg

Kl. 15.15 til 15.30: Forventningsafstemning, spørgsmål/svar og konklusioner

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om Tilbudsportalen, godkendelse og tilsyn med opholdssteder

27.30.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

3

 

Resumé

Kort orientering om Tilbudsportalen, godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud på baggrund af den nye Bekendtgørelse 1580 af 16.12. 2010. og Vejledning 12 af 15.02.2011. ved chefjurist Claus Josefsen og Konsulent Per Clausen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og skole indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Debatoplæg til langsigtet plan på dagtilbudsområdet

28.06.04P16-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. april 2010, at der efter evalueringen af distriktsstrukturen på dagtilbudsområdet, skulle laves en langsigtet plan for det samlede dagtilbudsområde.

 

Det indgår desuden som et strategisk mål for 2011, at der skal udarbejdes konkrete, langsigtede og flerårige mål for struktur og udvikling af både dagtilbud og skoler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller:

a)     At udvalget drøfter debatoplægget med henblik på fremsendelse af oplægget til forældreråd, distriktsbestyrelser og MED udvalg

b)     At forslag til proces og tidsplan godkendes

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt, idet debatmødet i tidsplanen ændres til onsdag den 29. juni 2011.

 

Sagsfremstilling

Debatoplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af virksomhedsleder for Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, de fire dagtilbudsdistriktsledere, en medarbejder fra Økonomi og Analyse, samt 2 konsulenter fra Børne- og Skolesekretariatet.

 

Intentionen med debatoplægget er, at synliggøre de grundlæggende forudsætninger og faktorer, der er kendetegnende og styrende, for dagtilbudsområdet på Bornholm.

 

Debatoplægget skal danne udgangspunkt for debat i distriktsbestyrelser og MED-udvalg, der skal være med til, at kvalificere et endeligt forslag til en langsigtet plan for dagtilbudsområdet.

 

 

 

 

 

Formål med en langsigtet plan:

 

Dagtilbudsområdet på Bornholm er præget af et faldende børnetal. Det faldende børnetal har betydning for, hvor mange afdelinger der er brug for når vi ønsker at:

 

 

 

 

 

Demografiens nuværende betydning for distrikterne:

 

Antallet af 0-5-årige falder markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct.

 

Debatoplægget indeholder:

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af ovenstående, indgår i debatoplægget forslag til konkrete scenarier for den fremtidige dagtilbudsstruktur i de 4 distrikter.

 

Scenarierne indeholder forslag om lukninger af afdelinger på grund af faldende børnetal, samt lukning af afdelinger på baggrund af bygningsstandarden. Der foreslås sammenlægning af afdelinger i nybyggede fremtidssikrede afdelinger.

 

Scenarierne skal betragtes som et oplæg til debat. Man kan forestille sig en kombination af scenarierne, eller helt andre scenarier. Det er blandt andet den dialog der skal tages i forældreråd, distriktsbestyrelser og MED udvalg i den kommende periode.

 

 

 

Forslag til proces og tidsplan:

 

4. maj 2011: Debatoplægget fremsendes til distriktslederne, der er ansvarlige for, at oplægget debatteres i forældreråd, distriktsbestyrelser og MED udvalg, med henblik på fremsendelse af kommentarer til Børne- og Skoleudvalget.

 

23. juni 2011: Debatmøde for forældreråd, distriktsbestyrelser og MED udvalg og øvrige interesserede forældre og medarbejdere V/Børne- og Skolesekretariatet.

 

6. august 2011: Frist for Børne- og Skolesekretariatets modtagelse af kommentarer og konkrete forslag til debatoplægget.

 

6. september 2011: Forslag til langsigtet plan behandles i BSU, sendes dernæst i høring.

 

8. oktober 2011: Høringsfrist, høringsmateriale skal være Børne- og Skolesekretariatet i hænde senest denne dato.

 

8. november 2011: På baggrund af høringsmateriale, behandles endeligt forslag til Langsigtet plan for dagtilbudsområdet af BSU.

 

16. november 2011: Behandling og indstilling ØKE.

 

24. november 2011: Endelig vedtagelse kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Ideoplæg til ny Skovbørnehave udarbejdet af forældre og personale i Skovbørnehaven (DOC)

2.
Debatoplæg langsigtet plan for dagtilbud (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer 2012-2015, status og revideret rammereduktion

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalgets beslutter

 

Resumé

Drøftelser af Børne- og Skoleudvalgets budgetrammer for budget 2012-2015

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at:

Udvalget drøfter temaer for nedprioriteringer samt eventuelle opprioriteringer og anlægsønsker

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Drøftet, og det overvejes at afholde ekstraordinært udvalgsmøde ultimo maj.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 13. april 2011 reviderede rammereduktioner for budget 2012-2015.

 

Rammebetingelserne (demografi og øvrige poster) har samlet ændret sig i positiv retning, således at den samlede rammebesparelse kan nedsættes med 10 mio. kr.

 

Den administrative proces omkring effektiviseringstiltag har indbragt forslag for 10,1 mio. kr. Af hensyn til budgetbalancen løftes arbejdet med effektiviseringstiltag nu over i budgetprocessen, hvor udvalgene får til opgave at finde effektiviseringer eller alternative besparelser/serviceforringelser for 10 mio. kr.

 

På den baggrund fastholdes det samlede krav til rammereduktioner på 30 mio. kr. i 2012 og overslagsår. Fordelingen af rammereduktionen på udvalgene er dog ændret, idet der tages højde for demografikorrektion til budget 2012 samt de indkomne effektiviseringsforslag, som fordeles på de udvalg forslagene vedrører.

 

Dette falder delvis i tråd med udvalgets ønske, på mødet den 5. april 2011, om at effektiviseringsforslagene vedr. besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af de to skoleafdelinger samt reduceret og ændret ledelsesstruktur m.m. skulle indgå i udvalgets rammebesparelser.

 

De nye krav til rammereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område er følgende beløb:

 

Rammereduktion – Børne- og Skoleudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

  01 Dagpasning

1.514

1.479

1.456

1.408

  02 Undervisning

4.474

4.361

4.319

4.243

  03 Børn og Familier

1.939

1.908

1.899

1.879

Børne- og Skoleudvalget i alt

7.927

7.748

7.675

7.529

 

Det forudsættes, at de indkomne effektiviseringsforslag tiltrædes og effektueres som forudsat. Hvis et eller flere effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal det pågældende udvalg finde alternative besparelser. Effektiviseringsforslagene udgør 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i de følgende år på Børne- og Skoleudvalgets område.

 

Budgetrammerne er udmeldt på udvalgsniveau og det er et krav, at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme. Dette indebærer, at der i udgangspunkt skal findes nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen.

 

I perioden frem mod den 10. juni 2011 skal det som en del af en administrativ proces sikres, at budgetbidraget løbende udarbejdes og kvalificeres igennem bl.a. Børne- og Skoleudvalgsmøder således at formål, konsekvenser og forudsætninger er klart beskrevet for de enkelte økonomiske prioriteringsforslag.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Børne- og Skoleudvalgets områder

00.30.10Ø09-0088

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 forventes et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 overføres et samlet underskud på 15,7 mio. kr., hvormed det samlede underskud i 2011 forventes at udgøre 33,3 mio. kr., under forudsætning af at BørneCenter Bornholms underskud fra 2010 overføres til de nye virksomheder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget

·                     at budgetopfølgningen tages til efterretning

·                     at det overførte underskud fra 2010 vedr. BørneCenter Bornholm og Løvstikken nulstilles

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet der skal tages forbehold for konsekvenserne af en ny økonomistyringsmodel m.h.t. overførsel af mer/mindreforbrug.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne gennemføres budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Børne- og Skoleudvalgets områder. I 2011 gennemføres budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. maj.

 

Politikområde 1 Dagpasning

Mælkebøtten forventer et merforbrug i 2011 på 0,1 mio. kr. Med et overført underskud fra 2010 på 0,5 mio. kr. forventes underskuddet ved udgangen af 2011 at udgøre 0,6 mio. kr. Mælkebøtten fik i 2011 en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. og det er primært manglende effektuering af denne der giver merforbruget på 0,1 mio. kr. i 2011. Der er aftalt en spareplan med Mælkebøtten, der forventer at underskuddet er fjernet ved udgangen af 2013.

Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling forventer et merforbrug på den overførbare del af budgettet på 1,3 mio. kr. i 2011. Antallet af børn i dagplejen er faldet voldsomt i de senere år, og i år forventes der også et markant fald. Ved årets udgang regner man med at 250-260 børn vil blive passet i dagplejen, mod 299 børn i januar 2011. Det faldende børnetal gør at dagplejen må afskedige mange dagplejere og der forventes p.t. udgifter på 0,5 mio. kr. til dækning af fratrædelser. Det resterende underskud skyldes lave belægningsprocenter og ekstra udgifter til gæstepleje. De lave belægningsprocenter skyldes især to faktorer. For det første er der demografiske/geografiske problemer med at få antallet af børn og dagplejere til at stemme fuldt overens med budgetmodellen - især ude i de små byer. For det andet passer opsagte dagplejere generelt færre børn end de øvrige kollegaer, da der ikke starter nye børn hos opsagte dagplejemødre. Det bør igangsættes et arbejde med en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel på området, der p.t. ikke tager højde for den løbende tilpasning til det kraftigt faldende børnetal. På den ikke-overførbare del af budgettet regner Børnenes Dagpleje- og Pladsformidling p.t. med et underskud på 0,5 mio. kr.

 

Dagtilbud Nord forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. kr. i 2011. Dagtilbuddet havde et overført overskud med sig fra 2010 på 1,2 mio. kr. Heraf vil de anvende 0,7 mio. kr. til arbejdsmiljø, it- og telefonløsninger, samt renovering af legepladser. Derudover forventes der en indtægt på 0,7 mio. kr. for to afsluttede projekter, hvor 0,3 mio. kr. forventes anvendt til pædagogisk udvikling. Der forventes derfor et overskud på 0,9 mio. ved årets udgang.

Dagtilbud Midt forventer at holde budgettet for 2011, som tilfældet var i 2010.

Dagtilbud Øst forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2011 og da de har et overført overskud fra 2010 på 1,4 mio. kr. forventer de et overskud ved udgangen af året på 0,5 mio. kr. I Dagtilbud Øst forventes antallet af passede børn at falde markant, og dette afstedkommer udgifter til fratrædelser på 0,4 mio. kr. Nedgangen i børnetallet rammer især Jordbærhuset, der isoleret set ikke har økonomi til at dække den fulde åbningstid og derfor må tilføres ekstra ressourcer – den forventede udgift er 0,2 mio. kr. Dertil regner Dagtilbud Øst med at bruge 0,3 mio. kr. til renovering af legepladser og bygninger.

Dagtilbud Vest forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2001 således at det overførte underskud fra 2010 på 0,6 mio. kr. nedbringes til 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2011.

 

Sekretariatsbevillingen forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2011, dertil er der overført et overskud fra 2010 på 1,8 mio. kr. Overførslen fra 2010 og det forventede mindreforbrug i år ønskes som buffer, da der forventes merforbrug på dagplejen på godt 1,3 mio. kr. Dertil er der usikkerhed om posten for aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever holder i år, da der er usikkerhed omkring periodisering af store refusioner. Overskuddet vil derudover gå til delvis finansiering af uddannelsesforløb vedr. pædagogiske medarbejdere i inklusion og anerkendende relationer. 

 

Politikområde 2 Undervisning

Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet i 2011, og dermed at anvende det overførte overskud fra 2010, hvilket giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2011. Dog tages der forbehold for konsekvenserne af lukning af Klemensker skole og fritidshuset i Klemensker for ungdomsskolens afdeling Nord, Dybdal og klubben.

Kildebakken forventer at overholde budgettet.

Heldagsskolen forventer at overholde budgettet samt anvende det overførte overskud, hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. Overskuddet forventes anvendt i forbindelse med flytning til Heldagsskolens nye lokalitet på Østermarie Skole.

UngeCenter Bornholm forventer et overskud på 0,7 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling, og dermed at anvende 1,9 mio. kr. af det overførte overskud fra 2010. Ud af overførslen fra 2010 på 2,6 mio. kr. kan 1,1 mio. kr. henføres til STU, og vedrører overførte midler fra Jobcenteret for unge, som i 2010 blev aktiveret med uddannelse i STU-forløb. Også i 2011 forventes en tilsvarende overførsel fra Jobcenteret. På Ungecenterets ikke-overførbare bevilling vedr. EGU forventes budgettet overholdt.

Distriktsskolerne: Rønneskolen forventet et overskud på 0,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2011, idet halvdelen af overført overskud fra 2010 anvendes. De øvrige distriktsskoler forventer at overholde budgettet 2011, hvilket indebærer skolernes overførsler fra 2010 anvendes, dvs. at Skole Nord forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., idet underskuddet fra 2010 indhentes ved stram styring. Tilsvarende for Paradisbakkeskolen som forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.. Hans Rømer Skolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. til ombygning af et klasselokale til kontor, som finansieres af det overførte overskud fra 2010.

sekretariatsbevilling på politikområde 02 forventes et overskud på 6,4 mio. kr. i 2011. Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. demografi og skolestruktur. Fra 2010 overføres et overskud på 8,2 mio. kr. Heraf forventes 4,2 mio. kr. anvendt i 2011 til udskudte uddannelsesaktiviteter, finansierer mervisitering til Kildebakken i skoleåret 2010/11, merudgifter til yderligere støtte i modtageklasser og merindskrivning i SFO’erne som følge af takstnedsættelse fra 1. august. Derudover er der afsat en bufferpulje på 0,5 mio. kr.

 

Politikområde 3 Børn og Familier

Løvstikken forventer et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket betyder at Løvstikkens overførte underskud nedbringes med 0,1 mio. kr. i 2011. Resultatet er dog meget afhængigt af belægningsprocenten på Løvstikken.

 

Bornholms FamilieCenter forventer et merforbrug på 12,3 mio. kr. incl. besparelsestiltag.

I BDO’s analyse forventede man et merforbrug på 17,7 mio. kr. inden iværksættelse af besparelsestiltag. Dette skønnes nu til 19,8 mio. kr. Forskellen skyldes at der er korrigeret for en særrefusionsfejl på 1,2 mio. kr. i forhold til BDO’s materiale. Derudover er der sket en øget anvendelse af Løvstikken.

BDO har vurderet, at der i 2011 er et besparelsespotentiale på 17,9 mio. kr. I BDO’s vurdering er det forudsat, at besparelserne har 10 måneders fuld virkning. Det har ikke kunnet lade sig gøre at iværksætte tiltagene med 10 måneders fuld virkning. Der forventes nu en 5 måneders virkning for ungeområdet og 3 måneders virkning for børne- og familieområdet. Dette bevirker, at besparelsestiltagene kun forventes at bidrage med 7,5 mio. kr. i 2011.

Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at basere de udøvede skøn på grundlag af BDO’s aktivitetsbaserede økonomisystem (AØL) på grund af tidsmæssig sammenfald mellem budgetopfølgningen og den endelige IT-implementering af AØL-systemet.

 

Bornholms PPR og Sundhedspleje forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Herunder er forudsat, at budgettet til de svær styrbare udgifter til hospitalsundervisning samt betaling for de objektive regionale tilbud holder.

 

Sekretariatetsbevillingen inkl. overført overskud skønnes anvendt i 2011 til bl.a. kurser i samarbejde servicestyrelsen samt LP-modellen.

 

Fra det tidligere Børnecenter Bornholm er der et overført underskud på 28,9 mio. kr., som ikke indgår i budgetopfølgningerne fra Bornholms Familiecenter eller Bornholms PPR og Sundhedspleje. Der skal tages stilling til, hvad skal ske med dette underskud, da det ikke er realistisk, at de nydannede virksomheder vil kunne afdrage gælden.

Der bør også tages stilling til, hvad der skal ske med Løvstikkens overførte underskud, når denne sammenlægges med Bornholms FamilieCenter. Det vurderes ikke realistisk, at underskuddet kan afdrages fuldt ud indenfor en overskuelig årrække.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det oprindelige budget 2011 forventes et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. i 2011 på den overførbare bevilling. Fra 2010 overføres et samlet underskud på 15,7 mio. kr., hvoraf BørneCenter Bornholms underskud udgør 28,9 mio. kr.

Samlet set forventes et underskud på 33,3 mio. kr. i 2011, såfremt BørneCenter Bornholms underskud fra 2010 overføres til de nye virksomheder.

 

På den ikke-overførbar bevilling forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011.

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Virksomhed

Overførsel fra 2010

Forventet mer/mindreforbrug i 2011

Forventet over/underskud i 2011

Beløb i 1.000 kr.

Overførbar

Ikke-overf.bar

Overførbar

Ikke-overf.bar

Mælkebøtten

-473

-127

0

-600

0

Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

75

-1.332

-471

-1.257

-471

Dagtilbud Nord

1.155

-255

0

900

0

Dagtilbud Midt

16

-16

0

0

0

Dagtilbud Øst

1.379

-879

0

500

0

Dagtilbud Vest

-555

305

0

-250

0

Sekr. for politikområde 01

1.758

1.042

0

2.800

0

Dagpasning

3.355

-1.262

-471

2.093

-471

Bornholms Ungdomsskole

607

-607

0

0

0

Kildebakken

2

-2

0

0

0

Bornholms Heldagsskole

241

-241

0

0

0

UngeCenter Bornholm

2.636

-1.936

0

700

0

Distriktsskole Nord

-878

878

0

0

0

Hans Rømer Skolen

228

-228

0

0

0

Paradisbakkeskolen

-539

539

0

0

0

Rønneskolen

1.527

-727

0

800

0

Sekr. for politikområde 02

8.234

-1.798

0

6.436

0

Undervisning

12.059

-4.123

0

7.936

0

Løvstikken

-2.567

100

0

-2.467

0

Børnecenter Bornholm

-28.911

0

0

-28.911

0

Bornholms PPR og Sundhedspleje

0

331

0

331

0

Bornholms FamilieCenter

0

-12.300

0

-12.300

0

Sekr. for politikområde 03

317

-317

0

0

0

Børn og familier

-31.161

-12.186

0

-43.347

0

Børne- og Skoleudvalget

-15.747

-17.571

-471

-33.318

-471

Merforbrug = negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til etablering af 3 køkkener i Dagtilbud Øst

28.00.00S05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Alle kommuner skal jf. lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner, senest den 1. august 2011 tilbyde alle børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid.

Det fleksible frokostmåltid tilbydes i 4 af Regionskommens dagtilbudsafdelinger, hvoraf der kræves installation af nye køkkener i 3 afdelinger.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 11. januar 2011, at der skulle indhentes tilbud på etablering af 3 nye køkkener i Dagtilbud Øst og at sagen efterfølgende skulle forelægges til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling på 799.100 kr. til etablering af 3 køkkener i Stjernehuset, Karlsvognen og Sydgården – afdelinger under Dagtilbud Øst

b)      at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 799.100 kr. finansieret af puljen til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

c)      at anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 01 Dagpasning

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Fire køkkenleverandører har afgivet tilbud på et standardkøkken, samt udarbejdet forslag til indretning af køkken i de tre afdelinger.

 

Distriktslederen fra Dagtilbud Øst, samt de 3 afdelingsledere har deltaget i leverandørernes præsentation af oplæg til indretning af nye køkkener. 

 

Kriterierne for valg af leverandør er foretaget efter:

·         Pris (70 % )

·         Funktion og indretning (30 %)

 

Udover opsætning af nye køkkener skal der ske bygningsmæssige ændringer.

 

Udgifterne til de tre projekter anslås til at udgøre:

 

Beskrivelse af arbejder:

Stjernehuset:

Pris:

Samlet pris:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

65.500 kr.

 

 

Nyt vinduesparti med dør

41.500 kr.

267.000 kr.

Karlsvognen:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

136.500 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

41.500 kr.

 

Ændring af toiletforhold

34.100 kr.

 

Niveaufri adgang

11.000 kr.

223.100 kr.

Sydgården:

Nyt køkken, hårde hvidevarer og tekniske installationer/belysning

160.000 kr.

 

Følgearbejde: Gulvbelægning, maling

87.500 kr.

 

Nedtagning af lette vægge, adskillelse af køkken og vaskerum

39.500 kr.

 

Nyt vinduesparti mod gård

22.000 kr.

309.000 kr.

I alt:

 

799.100 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften på 799.100 kr. kan finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 4.328.000 kr. til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner.

Det oprindelige rådighedsbeløb i ovennævnte pulje udgjorde 2.076.000 kr. og den 30. april 2009 afsatte kommunalbestyrelsen yderligere 2.252.000 kr. til etablering af køkkener.

Der er allerede budgetlagt med 50 % medfinansiering fra kvalitetsfonden, svarende til 2.164.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Forslag til ændring af godkendelseskriterier for private leverandører

28.06.00P24-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. februar 2010, de nuværende godkendelseskriterier for private leverandører. Godkendelseskriterierne omfatter krav, som de private leverandører og Bornholms Regionskommunes dagtilbud skal efterleve.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet indstiller:

a)     At formuleringen i godkendelseskriteriernes afsnit 3, side 6: Endvidere skal der i privatinstitutioner med mere end 20 børn være mindst 2 ansatte til stede i åbningstiden”, fjernes fra godkendelseskriterierne.

b)     At formuleringen Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra uddannelse til pædagog” tilføjes: og pædagogisk assistent

c)     At beregningsmodellens principper for uddannelseskravet 60-20-20 indsættes under afsnittet bilag

d)     At udkast til godkendelseskriterier sendes i høring i de private og kommunale dagtilbud, samt handicapråd

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Sendes i høring i de private og kommunale dagtilbud samt handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

 

Godkendelseskriteriernes indeholder krav til personalesammensætning, blandt andet, at der skal være 2 medarbejdere i den fulde åbningstid, hvoraf den ene skal være uddannet pædagog.

 

I følgende sammenhænge er ovenstående krav blevet problematiseret og ønsket fjernet fra godkendelseskriterierne:

 

 

 

 

Argumentation for fjernelse af kravet om 2 medarbejdere i den fulde åbningstid er:

 

 

 

 

 

Uddannelseskravet 60-20-20

 

Godkendelseskriterierne indeholder krav til sammensætningen af det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Kravene skal efterleves pr. 1. januar 2012 af såvel de private leverandører af dagtilbud som de kommunale tilbud.

 

De overordnede rammer for kravene er fastlagt som følger:

 

Ifølge godkendelseskriterierne skal der udarbejdes en beskrivelse og præcisering af kravene.

På baggrund af blandt andet børnetal og åbningstid er udarbejdet forslag til beregnings- mæssige principper for fastsættelse af minimumskrav til institutionernes personalenormering.

De beregningsmæssige principper er indsat som bilag, i forslag til reviderede godkendelses- kriterier. 

 

Tidsplan for høring:

 

·         Udkast til godkendelseskriterier sendes i høring de private og kommunale dagtilbud, samt handicapråd den 4. maj 2011

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Udkast til godkendelseskriterier (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet

17.01.01P24-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-04-2011

6

 

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. april 2011 at sende ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring med høringsfrist 27. april.

Ændringerne i styrelsesvedtægten træder i kraft 1. august 2011 og vil gælde frem til 31. juli 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget sender de foreslåede ændringsforslag til styrelsesvedtægten i høring i skolebestyrelserne, fælleselevrådet, Bornholms FamilieCenter, Bornholms PPR og Sundhedspleje samt Handicaprådet.

·         Den foreslåede tidsplan for høring og fortsat politisk behandling godkendes.

 

Børne- og skoleudvalget 5. april 2011:

Indstillingen godkendt.

 

 

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at

·         Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de forslag til ændringer af styrelsesvedtægten, der fremgår af bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011” samt de indkomne høringssvar fremsender forslaget til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet høringssvarene i henhold til side 5 (også gældende Klemensker), 22 og 24 indarbejdes administrativt inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011 om den fremtidige skolestruktur blev det bl.a. besluttet, at følgende ændringer træder i kraft 1. august 2011:

 

·         Afdeling Klemensker og afdeling Bodilsker nedlægges.

·         Der kan indføres specialklasselignende undervisning i alle fire distrikter.

 

De foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten pr. 1. august 2011 sker med baggrund i allerede besluttede ændringer på skoleområdet siden december 2009 samt kommunalbestyrelsens beslutning den 24. februar 2011.

 

Ændringsforslagene er beskrevet i bilaget ”Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011”, der er bilagt sagen.

 

Ændringsforslagene har været i høring og der er ved høringsfristens udløb indkommet 5 høringssvar, der ligeledes er bilagt sagen.

 

Kildebakken og Handicaprådet tager ændringsforslagene til efterretning.

 

Skole Nord og Rønneskolens bestyrelser samt Paradisbakkeskolens bestyrelse og MED-udvalg har fremsendt en række ændringsforslag, der fremgår af nedenstående oversigt.

Sidetal og paragraffer i skemaet henviser til den gældende styrelsesvedtægt.

 

Side

Paragraf

Kommentar

Høringspart

3

Forord

Ønsker at bevare muligheden for at anmode om at få udpeget et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i skolebestyrelsens møder.

Skole Nord

5

1

Ønsker, at den afgående afdelingsrådsformand for afdeling Bodilsker indtræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2011 i stedet for 1. stedfortræder for de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

22

Bilag 2, 1.2.3

Ønsker følgende formulering:

”Rønneskolens tre afdelinger tilsammen rummer 0. – 9. klasse samt specialklasserække.”

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Ønsker, at elevtallet i børnehaveklassen ikke overstiger 22 på indskrivningstidspunktet.

Rønneskolen

23

Bilag 2, 1.3

Der ønskes fastsat en dato for skoleudsættelsesafgørelser – samme dato for alle skoler. Efter denne dato kan elevtallet opgøres og antallet af klasser kan besluttes. Der bør kun optages elever fra andre distrikter, hvis det ikke udløser flere klasser.

Skole Nord

24

Bilag 2, 2.3

Ønsker, at adgangen til at oprette specialklasselignende tilbud bliver nævnt eksplicit.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

27

Bilag 2, 4.3

De kørselsberettigede SFO-børn bør også have buskort, der gælder i sommerferien – på lige fod med vippebørnene.

Skole Nord

30

Bilag 3

Ønsker at ledelsesstrukturen er beskrevet indtil en ny ledelsesstruktur er besluttet.

Paradisbakkeskolens

bestyrelse og MED

 

Med virkning fra 1. august 2012 foretages endnu en revision af styrelsesvedtægten.

Ved denne revision tages afsæt i de resultater, de nedsatte arbejdsgrupper vedrørende ny tildelingsmodel, de fysiske rammer og mål og vision for skolevæsenet når frem til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. april 2011

1.
Samlet oversigt over ændringsforslag 25. marts 2011 (DOC)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)

3.
Paradisbakkeskolens høringssvar (MSG)

4.
Høringssvar Rønneskolen (DOC)

5.
Høringssvar - styrelsesvedtægt - Kildebakken (DOC)

6.
Styrelsesvedtægt - høringssvar - Skole Nord (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Muligheder for samarbejde med Campus Bornholm om drift af 10 klasse

17.02.07P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Det har i flere omgange været drøftet, hvordan samarbejdet mellem grundskole og ungdomsuddannelserne bedst understøttes. Senest er der gennem projektet Uddannelse Til Alle (UTA) taget initiativ til et udbygget samarbejde bl.a. gennem oprettelse af  en erhvervsklasse. Der redegøres her for nogle af mulighederne.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller at:

                 Mulighederne drøftes

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Børne- og skoleudvalget er åbne overfor drøftelse af et lokalefællesskab i forbindelse med planlægningen af de fysiske rammer for Campus Bornholm.

 

Sagsfremstilling

Det bør politisk vurderes hvilken grad af samarbejde, der skal søges iværksat. I den forbindelse er det vigtigt at få vurderet gevinsten for Bornholms Regionskommune. Vil et samarbejde føre til, at 10. klassecenteret kan drives billigere eller ligeså billigt og med samme kvalitet som nu?  Vil flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse? Kort sagt hvad er gevinsterne ved et samarbejde for de unge, og er der gevinster for den kommunale økonomi?

Lokalefællesskab

Skal der arbejdes frem mod et lokalefællesskab, er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen af hensyn til planlægningen af de fysiske rammer hurtigt bringer denne mulighed i spil. Man kunne forestille sig 10. klassecenteret placeret på samme adresse som Campus Bornholm, men med en driftsorganisation og økonomi som nu. Det vil skulle undersøges hvilke konsekvenser en sådan organisering har med hensyn til de fysiske rammer for undervisningen. Kan Vibegårdsbygningerne flyttes til Campusområdet? Hvad vil det koste? Hvor kan de placeres? Eller skal der bygges nyt?

20-20 ordning

Den 11. januar 2011 besluttede Børne- og Skoleudvalget at iværksætte forsøg med en 20-20 ordning (undervisning i 20 uger på 10. klassecenteret og 20 ugers undervisning på Campus Bornholm). Der var ved tilmeldingsfristens udløb kun tilmeldt 8 elever. Det var for lidt. Der var ved planlægningen af forsøget enighed om, at der skulle mindst 18 tilmeldinger til for, at tilbuddet kunne realiseres. 20-20-ordningen er derfor opgivet for skoleåret 2011/12.

Driftsoverenskomst

Ved en løsning med en driftsoverenskomst skal der aftales en pris pr. elev. Ungecenter Bornholm vurderer, at prisen alt inklusive (bygninger, specialundervisning mv.) er 51.500 kr. pr. elev i den nuværende ordning.

Der vil formentlig ikke være god økonomi i, at drive to 10. klassetilbud - ét i regi af Campus Bornholm og et andet på én af overbygningsskolerne, hvor der i øvrigt ikke umiddelbart er plads. Problemet er, at forældrene kan sige nej til et tilbud på Campus Bornholm. Derfor skal Kommunen under alle omstændigheder have et beredskab på 10.klasseområdet.

 

For en nærmere beskrivelse af mulighederne henvises til vedhæftede notat.

Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke beregnes økonomiske konsekvenser på det foreliggende grundlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Oversigt over muligheder for samarbejde om drift af 10. klasse med Campus Bornholm (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Frigivelse af budgetramme til kurser der understøtter inklusion i kommunens folkeskoler

81.39.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Det foreslås, at der afsættes midler til, at lærere og børnehaveklasseledere på kommunens skoler kan gennemføre kurser, der understøtter børne- og skoleudvalgets målsætninger for øget inklusion.

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller at:

Der i budgetperioden 2011 til 2013 afsættes 4.334.000 kr.

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I arbejdsgruppen, der arbejder med en inklusionspolitik, er der enighed om, at en forudsætning for en vellykket inklusion af børn med særlige behov i den almene undervisning er, at medarbejderne i de almene tilbud er ”klædt på” til inklusionsopgaven. Efter - og videreuddannelsen er af afgørende betydning i denne sammenhæng.

 

Der foreslås to indsatser:

1) En generel indsats for alle lærere og børnehaveklasseledere

2) Uddannelse af inklusionsvejledere på alle afdelinger.

 

1) Den generelle indsats

 

For at støtte op om mulighederne for at inkludere børn med særlige behov foreslås det at gennemføre kurser, hvori der kan indgå personale fra både almen og specialsystemet. Der indledes med en teoretisk indføring og derefter gennemføres ”praktik - besøg” på tværs af skoleafdelingerne. Kurset kunne indeholde aktiviteter, hvor kursusdeltagerne danner netværk, udveksler redskaber og evaluerer, hvorledes deltagerne gensidigt anvender viden og gode ideer.

Udgangspunktet er, at den enkelte lærer/børnehaveklasseleder i klassen (specialklassen, normalklassen, specialskoleklassen) får et større kendskab til de børn, der skal inkluderes.

 

2) Den specifikke indsats

 

Det foreslås, at der uddannes en inklusionsvejleder på hver skoleafdeling. Udgangspunktet for at kunne arbejde som inklusionsvejleder er en linjefagsuddannelse i specialundervisning eller en uddannelse på diplomniveau

 

Ekstern støtte

 

Et foreslås, at der indledes et samarbejde med Professionshøjskolen UCC om opgaven.

 

Økonomiske konsekvenser

Over en 3-årig periode 2011 til 2013 er der afsat 4.334.000 kr. (Inkl. Overførsel fra 2010) til efter og videreuddannelse.

 

Der afsættes i alt 22,2 timer/lærer pædagog til den generelle del svarende til et budget på 1.925.000 kr.

 

Der afsættes herudover 200 timer pr. afdeling/skole svarende til i alt 866.000 kr. til uddannelse af én inklusionsvejleder på hver af de ti almenskoleafdelinger samt på henholdsvis Kildebakken, Heldagsskolen og 10.klassecenteret. (Beløbet er inklusiv kursusafgift på 15.000 kr. pr. skole)

 

Kursusvirksomheden fra 1.august 2012 til udgangen af 2013 er endnu ikke planlagt. Til denne del afsættes 1.543.000 kr.

 

Der afsættes totalt perioden 1. august 2011 til 31. december 2013 i alt 4.334.000 kr.

 

Det foreslås, at der kan ske overførsler mellem de tre projektår, dog således at den samlede ramme for projektet overholdes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Aftale om rømning af de nedlagte skolebygninger i Klemensker og Bodilsker

17.00.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Skole Nord anmoder om, at fristen for at flytte materiel fra Skolebygningerne i Klemensker ændres fra den 1. august 2011 til den 1. oktober 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for børn og Skole indstiller at:

 

                 Skole Nord og Paradisbakkeskolen får en frist til den 1. oktober 2011 til at rømme skolebygningerne i henholdsvis Klemensker og Bodilsker.

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukningen af Skole Nords afdeling i Klemensker pr. 1. august 2011 ansøger skolebestyrelsen i Skole Nord om en forlænget frist til at tømme bygningerne i Klemensker. Bestyrelsen foreslår fristen udsat til den 1. oktober 2011.

 

Hvis bygningerne i Klemensker skal være tømt inden 1. august vil det udløse overtid til medarbejderne - og belaste skolens økonomi.

 

På forespørgsel ønsker Paradisbakkeskolen også en udsættelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis forlængelsen af fristen bevilges.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

13  Opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Ungdomsskolen

00.17.00P21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole.

Indstilling og beslutning

Områdechefen fra Børn- og Skole indstiller, at:

Forslaget for etablering af et klublignende tilbud i ungdomsskole regi, sendes i høring.

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe, bestående af ungdomsskolen, SSP, Bornholms FamilieCenter og Børne- og Skolesekretariatet har udarbejdet et forslag til, hvordan rammeudvidelsen på de 0,4 mio kr. årligt konkret kan udmøntes.

 

Der ønskes etableret et klublignende tilbud i ungdomsskole regi, i samarbejde med SSP/gadeplansmedarbejderne. Tilbuddet retter sig mod 10-13 årige børn, som ikke benytter sig af de ordinære klub- eller fritidstilbud eller ungdomsskolens tilbud. Indsatsen har et forebyggende, inkluderende og integrerende sigte, hvor ærindet er at få målgruppen væk fra gaden og inkluderet i et tilbud rettet mod målgruppens behov og senest ved overgangen til den unges 13. år, integreret i ordinære tilbud, ungdomsskolen eller andet fritidstilbud.

 

Formålet: Formålet med etableringen af indsatsen er at opsøge og tilbyde målgruppen et klubtilbud, således, at de fra det 10. år inkluderes i et regulært klubtilbud og senest fra det 13. år videre integreres i ungdomsskole regi og/eller andre fritidstilbud.

 

Klubtilbuddet skal derfor ses som et forebyggende, inkluderende og integrerende tilbud, hvor formålet er at skabe forudsætninger for at den unge senere overgår til ungdomsskolelivet og/eller får forudsætninger for at deltage i andre fritidstilbud.

 

Tilbuddet: Klubbens beliggenhed er i Rønne, idet det vurderes at den største koncentration af målgruppen opholder sig her. Der arbejdes på at finde velegnede lokaler til klubben. Der er flere konkrete løsningsforslag, herunder Ungdomsskolens klublokaler på Åvangsskolen og det undersøges om Ankerpladens lokaler kan benyttes efter Heldagsskoles udflytning den 1. august.

 

Klubben vil tilbyde en række aktiviteter som interesserer målgruppen. Her tænkes fx på værkstedsaktiviteter, Cross, rappelling, parkour, musik, motion, andre udgående aktiviteter m.m. Aktiviteterne vil dog blive udviklet i samarbejde med målgruppen.

 

Tilbuddet forudsætter tillige en dispensation for alderskriteriet til ungdomsskolen jf. Lov om Ungdomsskoler - lov nr. 411 af 13.juni 1990, kap. 1 §2 stk.2: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen".

 

Tilbuddet kan etableres og startes op pr. 1. september 2011. Som opstart er det et mål at 10-12 % af målgruppen er opsøgt og inkluderet i klubtilbuddet, med udgangen af 2011.

Herefter evalueres tilbuddet med henblik på fastsættelse af succeskriterier for 2012 - 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
SSP opsøgende indsats i samarbejde med Ungdomsskolen - beskrivelse af tilbuddet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

  Åbent møde

 14  Udvikling af Ungehus

27.03.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde drøftet et nyt anbringelsesgrundlag, og Børne- og skoleudvalget har efterfølgende godkendt forslaget til anbringelsesgrundlag og tilbudsvifte som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud. Et element heri er etablering af et Ungehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Forslaget om etablering af et Ungehus sendes i høring

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms FamilieCenter. Af strategien fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune skal have et Ungehus målrettet unge i alderen 12 -18 år (op til 22 år ved efterværn).

 

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med BDO, medarbejdere i familiecentret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i Ungehuset.

 

Formål:

Formålet med Ungehuset er, at give unge på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer de unges støttebehov og formålet tager udgangspunkt i Servicelovens formålsbeskrivelser.

 

Ungehuset:

Ungehuset er en enhed, hvis aktivitet tager udgangspunkt i flere huse på forskellige adresser. Alle aktiviteter har det til fælles, at arbejdet understøtter ovenstående formålsbeskrivelse.

 

Ungehusets væsentligste geografiske tilhørsforhold er: GASA, Sveasvej 3, 3700 Rønne, der er et dagtilbud for 13 til 18 (22) årige

 

Phønix, Sagavej 19, 3700 Rønne, foreslås omdannet til et dagtilbud for 10 til 14 årige. Phønix´s organisatorisk placering er ikke endeligt afklaret, men kan med fordel placeres under Børne/Familiehuset, når dette etableres.

 

En del af Ungehusets arbejde vil ske væk fra de fysiske enheder eksempelvis i de unges eget hjem, hos samarbejdspartnere og andre steder på Bornholm ofte med tilknytningen til det primære system.

 

Ungehuset dagtilbud vil have åbent i dag- og aftentimerne i henhold til målgruppens behov.

 

Målgruppen:

Ungehusets målgruppe er todelt i overensstemmelse med anbringelsesgrundlaget:

·         Unge med væsentlige behov

·         Unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling

 

Målgruppen er unge i de to ovenstående kategorier, som på visitationstidspunktet er 13-18 år (22 år ved efterværn). Der vil være mulighed for fleksible overlap i aldersgruppen mellem Børne- / Familiehus og Ungehus afhængigt af den barnets/den unges udviklingsalder og problematik. Der vil være unge i målgruppen som ikke kan profitere af Ungehusets tilbud eksempelvis fysisk multihandicappede og mentalt retarderede. Disse unge tilbydes støtte i andet regi.

 

Organisering:

Ungehuset organiseres som den ene af tre leverandørenheder i Bornholms FamilieCenter under behandlingslederen.

 

Forslag til fremtidig organisering i Bornholms FamilieCenter.

 

Organisationsdiagram
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapacitet og budget:

Ungehuset vil som udgangspunkt have en kapacitet svarende til ca.:

 

·         1 fuldtidspædagog pr. 5 til 6 indskrevne i aldersgruppen 13 til 18 (22) år. Eventuelt særligt vanskelige unge kan i perioder % -reguleres til flere ressourcer. Her indtænkes fleksibel nattevagt ved behov.

·         Phønix tilbuddet til de 10 til 14 årige bemandes med 1 fuldtidspædagog pr. 3 indskrevne.

·         Der skelnes ikke mellem dag- og døgnpladser, men begge enheder har mulighed for overnatning i en kortere periode.

 

Ungehuset finansieres ved at:

 

·         De eksisterende budgetrammer for Phønix og GASA/hybelordningen overgår til Ungehusets budget.

·         Ressourcer fra Familiebehandlere og psykologteam overføres til Ungehuset i et omfang svarende til opgaveflytningen.

 

Samlet set skal Børne- / Familiehuset og Ungehuset oprettes som et tilbud indenfor Bornholms FamilieCenters budgetramme 2011 uden ekstra bevillinger. Det bør være et bærende princip at ressourceallokeringen baseres på et taxameterprincip.

 

Videre plan:

Efterfølgende begynder arbejdet med at udvikle nye tilbud til gravide og børn i alderen 0-11 år. Dette vil ske i regi af et Familie-/Børnehus.  

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. maj 2011

1.
Anbringelsesgrundlag Bornholms Regionskommune (DOC)

2.
Udvikling af Ungehus (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

15

 

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Dagtilbud Vest indgår i debatoplægget for langsigtet dagtilbud.

Orientering om møde om udsat skolestart - procedure behandles i Børne- og skoleudvalget i efteråret 2011.

Udvalgsformand og borgmester set på Klemensker skoles bygninger m.h.t.  drøftelse af evt.  fremtidig anvendelse.

Status på mål for 2011 på Børne- og skoleudvalgets område på udvalgets næste møde.

Der ønskes månedlig budgetopfølgning på Bornholms Familiecenter.

Evt. ekstraordinært møde den 26. maj kl. 16.00 om Budget 2012.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-05-2011

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 3. maj 2011:

Pkt. 3,8,13 og 14.