Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-06-2011 kl. 15:00
Ullasvej 23, Rønne, lokale C
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Møde med arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan
  åbent 3 Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2012-2015
  åbent 4 Forslag til inklusionspolitik for dagtilbud og skoler
  åbent 5 Uddannelses og opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud
  åbent 6 Familiegrupper som tidlig indsats på dagtilbudsområdet
  åbent 7 Anlægsbevilling til indkøb af IT-materialer til skolerne 2011
  åbent 8 Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole
  åbent 9 Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle
  åbent 10 Orientering om indberetning om magtanvendelse over for børn og unge 2010
  åbent 11 Status på familieplejeområdet 2011
  åbent 12 Høringssvar vedrørende udvikling af Ungehus
  åbent 13 Høringssvar vedrørende opprioritering af SSP-arbejdet i samarbejde med Ungdomsskolen
  åbent 14 Udvikling af Børne- Familiehus
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Erik Pedersen ny leder af Bornholms Familiecenter præsenterer sig for udvalget kl. 15.30.

Punkt 8 eftersendes/ udleveres på mødet.

 

Pkt. 8 behandles ikke, men optages på ekstraordinært møde den 20. juni 2011.

 

Det undersøges om det er muligt at give en orientering om visitation til Bornholms Heldagsskole på det ekstraordinære møde den 20. juni 2011.

 

Ønsket fra Børne- og skoleudvalget om en status på arbejdet med mål i 2011 blev efterlyst. Optages på dagsorden på udvalgets møde den 15. august 2011.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Møde med arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan

17.00.05P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsgruppen vedr. investerings- og udviklingsplan på skoleområdet har bedt om et møde med Børne- og Skoleudvalget. Formålet er at få præciseret indholdet i det kommissorium, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 1. marts 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget og arbejdsgruppen:

a) Drøfter de i sagsfremstillingen beskrevne problematikker

     b) Afklarer og beskriver det konkrete indhold i kommissoriet fra 1. marts 2011

 

Børne- og skoleudvalget, 7. juni 2011:

 

Børne- og skoleudvalget har efter drøftelse af de beskrevne problematikker tilkendegivet, at det er målet, at arbejdsgruppen skal udarbejde en konkret udviklings- og investeringsplan for kommunens skolebygninger. Udvalget finder det væsentligt, at et vigtigt element er fleksibilitet.

 

Udvalget forudsætter ligeledes, at der sikres en koordinering mellem de tre nedsatte arbejdsgrupper (skolepolitik, udbygnings- og investeringsplan samt ny tildelingsmodel) m.fl.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedr. udviklings- og investeringsplan på skoleområdet har udarbejdet en række spørgsmål til Børne- og Skoleudvalget.

 

Formålet er at få præciseret de enkelte elementer i kommissoriet, så arbejdsgruppen bedst muligt bliver i stand til at løse den stillede opgave.

 

Udgangspunktet for gruppens arbejde med en udviklings- og investeringsplan er de 4 nuværende skoledistrikter og den politisk godkendte befolkningsprognose for 2010-2021.


Planen omfatter alene de fire almene skoler Skole Nord, Rønneskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

 

Det forudsættes ligeledes, at Børne- og Skolesekretariatet sikrer koordineringen mellem de tre nedsatte arbejdsgrupper (skolepolitik, udbygnings- og investeringsplan samt ny tildelingsmodel), så gruppernes arbejde baseres på de samme grundlæggende data som f.eks. den nuværende skoledistriktsstruktur og de aktuelle elev- og klassetal.

I forbindelsen med planlægningen af det fremadrettede arbejde med udviklings- og investeringsplanen har gruppen formuleret nedenstående 4 spørgsmål, der ønskes drøftet og afklaret med Børne- og Skoleudvalget:

 

1.     Er det målet, at arbejdsgruppen skal udarbejde en konkret udviklings- og investeringsplan for kommunens skolebygninger indeholdende elementerne fra kommissoriet og komme med anbefalinger til antallet af bygningskomplekser, disses omfang m.v.?


2.     Eller skal arbejdsgruppen udarbejde en analyserapport, som kan danne grundlag for en plan, der udarbejdes af andre end arbejdsgruppen?


3.      Hvilken betydning ligger der i begreberne:

Fleksibilitet?
Teknisk udstyr?
Faglokaler?

4.      Hvilken betydning ligger der i begrebet ”investeringer i energioptimering og grøn teknologi med en formidlingsmæssig og pædagogisk tilgang”?

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Børne- og Skoleudvalgets budgetbidrag 2012-2015

00.01.00Ø02-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal udvalget senest den 10. juni 2011 fremsende budgetbidrag for politikområderne 01:Dagpasning, 02:Undervisning og 03:Børn og Familier.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børne- og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

a)     Fastlægger hvilke effektiviseringer og nedprioriteringer der skal indgå i budgetbidragene

b)     Fastlægger hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetbidragene

c)     Behandler budgetbidrag for politikområderne 1, 2 og 3 med henblik på fremsendelse til Økonomi og Analyse

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

 

Udvalgets prioriteringer på mødet den 27. maj 2011 til effektiviseringer, nedprioriteringer og anlægsønsker for budget 2012-2015 fremgår af nedenstående tabeller, idet udvalget ønsker, at afsætte 30.000.000 kr. til renoveringspulje - skoler i 2012-2013 (i henhold til overslag fra Teknik og Miljø).

Udvalgets budgetbidrag til budgetseminar 2 og 3 sendes i høring.

Forslag til budgetbidrag for politikområderne 1, 2 og 3 fremsendes til Økonomi og Analyse.

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetbidrag vil indgå i materialet til budgetseminar 2 og 3 og sendes i den forbindelse i høring frem til den 15. august 2011.

 

Budgetbidraget skal indeholde:

 

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på de enkelte budgetområder løbende vil blive opdateret/revideret frem til budgetvedtagelsen.

 

Økonomiske prioriteringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 13. april 2011 reviderede rammereduktioner for budget 2012-2015.

 

I kravene til udvalget rammereduktioner forudsættes, at de indkomne effektiviseringsforslag tiltrædes og effektueres som forudsat. Hvis et eller flere effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal udvalget finde alternative besparelser.

 

Før effektiviseringsforslagene, er de nye samlede krav til rammereduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område følgende beløb: 

 

Rammereduktion – Børne- og Skoleudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

Samlet rammereduktion – uden modregning af effektiviseringsforslag

13.738

13.630

13.544

13.386

 

Budgetrammerne er udmeldt på udvalgsniveau og det er et krav, at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme. Dette indebærer, at der i udgangspunkt skal findes effektiviseringer og nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget behandlede på mødet den 27. maj 2011 budgetrammerne for 2012-2015. Udvalgets prioriteringer ses af nedenstående tabeller.

 

Effektiviseringer

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2011 pris- og lønniveau)

2012

2013

2014

2015

Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af to skoleafdelinger

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Sammenlægning af virksomhed

0

-400

-400

-400

Enklere krav til pædagogiske læreplaner

-25

-25

-25

-25

Fokus på IT og adgang til dragenet og mailsystem for dagplejere

35

-12

-12

-12

Bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder – Børnenes Dagpleje og Pladsformidling

-27

-27

-27

-27

Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning

-11

-11

-11

-11

Udskiftning af sand i dagplejeres sandkasser hvert andet år

-12

0

-12

0

Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere

-6

-6

-6

-6

Regulering af økonomisk fripladstilskud pr. 1/1, 1/4 og 1/10.

-30

-30

-30

-30

Reduktion i antallet af MED-udvalgsmøder i Bornholms Ungdomsskole

0

-12

-12

-12

Reduktion i antallet af medarbejdermøder i alle afdelinger – Bornholm Ungdomsskole

-24

-24

-24

-24

Besparelse på ledelse, administration og teknisk service ved nedlæggelse af to skoleafdelinger

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen

0

-25

0

0

Folkeskolen: Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg af skolebestyrelser

-3

-3

-3

-3

Ungdommens Uddannelsesvejledning: Bedre adgang til data efter samkøring af registre

-23

-23

-23

-23

I alt

-3.826

-4.298

-4.285

-4.273

 

Nedprioriteringer

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2011 pris- og lønniveau)

2012

2013

2014

2015

50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1. august 2008

-1.141

-1.141

-1.141

-1.141

Nednormering af Bornholms Heldagsskole – jf. målsætninger omkring inklusion

-534

-1.068

-1.601

-2.135

Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet

-220

-220

-220

-220

Lærernes undervisningstid øges med 1 lektion pr. uge fra 1. august 2012

-2.168

-5.204

-5.204

-5.204

Tilpasning af dagtilbudsstruktur

0

-800

-800

-800

Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub fra 1. januar 2012

-371

-371

-371

-371

Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år)

-283

-1.484

-2.063

-2.379

Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet

-503

-503

-503

-503

Nednormering af Mælkebøtten med 2 pladser

-378

-378

-378

-378

Nedskrivning af forventet akk. overførsel på Sekretariatsbevillingen politikområde 02 Undervisning

-2.500

0

0

0

I alt

-8.099

-11.169

-12.282

-13.132

 

Forslagene er nærmere beskrevet i budgetbidragene, der er vedhæftet som bilag.

 

Som det ses af nedenstående tabel vil udvalget igennem overnævnte effektiviseringer og nedprioriteringer kunne nå kravet til rammereduktioner samlet set i år 2012-2013.

 

Overblik over rammereduktioner                                                 

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2011 pris- og lønniveau)

2012

2013

2014

2015

Krav til rammereduktioner før effektiviseringer

-13.738

-13.630

-13.544

-13.386

Effektiviseringer

-3.826

-4.298

-4.285

-4.273

Nedprioriteringer

-8.099

-11.169

-12.282

-13.132

Opprioriteringer

0

0

0

0

I alt

1.813

-1.837

-3.023

-4.019

 

 

Forslag til anlæg

Udvalget kan som i tidligere år også fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes inden for rammen.

 

Kort beskrivelse

Beløb i 1.000 kr. (2011 pris- og lønniveau)

2012

2013

2014

2015

Dagtilbudsstruktur - (1 x nybyggeri)

23.000

-

-

-

Renoverings-/ombygningspulje - Dagtilbud

10.000

-

-

-

Renoveringspulje - Skoler

Endnu ikke beløbsfastsat

I alt

-3.826

-4.298

-4.285

-4.273

 

Forslagene til anlæg er angivet brutto. Det vil sige uden modregning af kvalitetsfondsmidler.

 

 

Prioriterede mål

Kommunalbestyrelsen drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område. Kommunalbestyrelsen havde ingen kommentarer til udvalgets mål. Målene er en del af udvalgets budgetbidrag.

 

Nr.

Strategisk mål

Mål - overskrift

BSU-1-1

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud

BSU-2-1

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

Den almene undervisning skal være mere inkluderende

BSU-2-2

Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund

Andelen af unge der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen skal i 2015 være 95 pct. (national målsætning)

BSU-3-1

Økonomisk bæredygtighed

Bornholms Familiecenter overholder den vedtagne budgetramme for 2012, med baggrund i et budget baseret på klare måltal for pris og mængde

BSU-3-2

Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje arbejder i højere grad konsultativt frem for udredende og diagnosticerende

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje har fokus på at være medudvikler og bidragsyder til de inklusionsfremmende tiltag i de enkelte skoler og dagtilbud

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje understøtter arbejdet med LP-modellen i skoler og dagtilbud

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje sikrer en højere grad af forventningsafstemning med skoler og dagtilbud

 

 

Målene er mere detaljeret beskrevet i budgetbidraget. Dog er målene omhandlende Bornholms PPR og Sundhedspleje gengivet i deres fulde form, da disse er nye i forhold til budgetseminar 1.

 

Forslag til takster

Budgettet for dagpasningsområdet er endnu ikke endeligt beregnet og derfor er taksterne for 2012 i budgetbidraget identiske med taksterne for 2011.

Taksterne for SFO og SFO-klub er ligeledes videreført uændrede fra 2011 til 2012.

Taksterne vil senere blive fremskrevet til 2012 p/l.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Overblik over rammekrav, effektiviseringer og nedprioriteringer (XLS)

2.
oplæg til mål BSU (DOC)

3.
Effektiviseringsforslag (DOC)

4.
Nedprioriteringsforslag (DOC)

5.
Foreløbigt budgetbidrag politikområde 01 Dagpasning (DOC)

6.
Foreløbigt budgetbidrag politikområde 02 Undervisning (DOC)

7.
Foreløbigt budgetbidrag politikområde 03 Børn og Familier (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer

17.03.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

4

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget

Resumé

Der er nu udarbejdet et forslag til en inklusionspolitik for dagtilbuds- og skoleområdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller at:

·         Forslaget til inklusionspolitik sendes i høring i perioden 7. juni til 6. september 2011 i dagtilbudsbestyrelser, skolebestyrelser, handicaprådet, Medudvalget i PPR og Sundhedsplejen, Medudvalget i Bornholms Familiecenter

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Formålet med inklusionspolitikken er, at tydeliggøre de inkluderende værdier: Tilstedeværelse, deltagelse og læring for både forældre, børn og professionelle. Endvidere at skabe opmærksomhed omkring redskaber og procedurer, der fremmer inklusion og endelig at sikre en effektiv ressourceanvendelse.

 

Forslaget til en inklusionspolitik indeholder:

 

Definition af begrebet inklusion

Mål for inklusion

Principper for udvikling af samarbejdet mellem børne- og ungeområdets almene tilbud og tilbuddene til børn og unge med særlige behov

Konkrete rammer og forslag til hvordan de almene tilbud kan gøres mere inkluderende

Opfølgning og evaluering

 

Som bilag til inklusionspolitikken er medtaget en oversigt over de nuværende kommunale tilbud til børn og unge med særlige behov på dagtilbuds- og skoleområdet. Kaldet ”Tilbudsviften”. ”Tilbudsviften” udgør et selvstændigt dokument, der løbende føres a jour.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Forslag til politik for inkluderende læringsmiljøer (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Uddannelses og opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

54.08.00G20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i deres strategiske målsætning for 2011-2013 besluttet, at der på dagtilbudsområdet skal arbejdes med udvikling af en rummelig og inkluderende pædagogik.

 

Derfor foreslås etableret et opkvalificeringsprojekt i inklusion for alle pædagogiske medarbejdere i dagtilbud Bornholm.

 

Projektet indeholder desuden en opkvalificeringsdel for ledige/kontanthjælpsmodtagere.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og skole indstiller, at:

a)     Opkvalificeringsprojektet godkendes

b)     Opkvalificeringsprojektet til 1.050.590 mio. kr. finansieres af sekretariatsbevilling politikområde 01.

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Formål med projektet:

·        At bruge naturen, kreativ og musisk udfoldelse som redskaber i inklusionsarbejdet

·        At ledige/ kontanthjælpsmodtagere gennem opkvalificeringsforløb og efterfølgende via jobrotation, virksomhedspraktik eller løntilskud er vikarer for det fastansatte personale, der er på diplomuddannelse og ugekursus.

 

Projektet er opdelt i 4 faser:

 

Forankringsfasen:

Startskuddet på projektet er et internatkursus for alle afdelingsledere. Det er en forudsætning for projektets succes, at afdelingslederne opnår indsigt i og ejerskab for projektforløbet. Et element i kurset vil være processtyring herunder fastholdelse og perspektivering. Internatet vil foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

 

Specialiseringsfasen:

I hver afdeling uddannes en pædagog på diplomniveau i modulet: ”Social inklusion”. Uddannelsen foregår på Bornholm under UCC, NVIE - Center for Inklusion og Diversitet.

 

Spydspidsen skal:

 

Udviklingsfasen:

Samtlige pædagogiske medarbejdere, deltager i opkvalificeringskursus i inklusion af en uges varighed i 2012. Ugerne er placeret i april, maj, juni, august, september og oktober.  Kurserne foregår på tværs af afdelinger og distrikter.

Kurset indeholder: Inkluderende pædagogik, inklusion, udsathed og eksklusionsmekanismer, differentierede fællesskaber. Der tages udgangspunkt i temaerne: Krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier

UCC, NVIE - Center for Inklusion og diversitet underviser 2 dage, lokale undervisere forestår de øvrige 3 dage.  Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis

 

Implementering:

Opkvalificeringsprojektet afsluttes med et fælles arrangement for alle deltagere i projektet, både fastansatte og de ledige der i perioden har erstattet de fastansatte medarbejdere. Der etableres et netværk med det formål, at sikre fortsat fokus og udvikling af inklusionsarbejdet i de Bornholmske Dagtilbud.

 

Opkvalificering af ledige:

I samarbejde med Jobcenteret, BUPL og FOA etableres der under AOF et opkvalificeringsforløb for ledige/kontanthjælpsmodtagere, hvor de introduceres i uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent, får en teoretisk og praktisk indsigt i arbejdet og lovgrundlaget for dagtilbudsområdet, samt blandt andet undervisning i inklusion og anerkendende relationer.

 

Deltagelsen i opkvalificeringstilbuddet følges op med mulighed for ansættelse i løntilskud, virksomhedspraktik eller løntilskud, her erstatter de for en periode de fastansatte medarbejdere der deltager i opkvalificeringsprojektet i inklusion.

 

Intentionen er at, de ledige igennem opkvalificering og tilknytning til dagtilbudsområdet, får indblik i det pædagogiske felt, så de derved kan komme en afklaring nærmere, i forhold til deres fremtidige uddannelses og jobmuligheder. 

Økonomiske konsekvenser

 

Uddannelses og opkvalificeringsprojektet á 1.050.590 mio. kr. finansieres af sekretariatsbevilling politikområde 01.

 

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Budget for opkvalificeringsprojekt i inklusion (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Familiegrupper som tidlig indsats på dagtilbudsområdet

28.09.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Klemensker Børnehus gennemførte et familiegruppeprojekt i perioden januar 2007 til maj 2008. Projektet blev finansieret af puljemidler, fra det daværende familieministerium.

 

UCC Videnscenter for Inklusion deltog i projektet og anbefalede efterfølgende, at videreudvikle projekterfaringerne og gøre ordningen med familiegrupper permanent.

 

Med udgangspunkt i Klemensker projektets intentioner, evaluering og anbefalinger foreslås derfor en model, der muliggør oprettelse af familiegrupper på dagtilbudsområdet. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a)     Udviklingspuljen til forebyggende indsats i en toårig periode financierer etablering af familiegruppearbejde i dagtilbuddene

b)     Nedenstående budgetforslag til familiegruppearbejdet godkendes

c)     Børne- og Skoleudvalget på baggrund af opsamling og evaluering af forløbet, i forår 2013 behandler forløbet med familiegrupper

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

 

Beskrivelse af flerfamiliegruppeprojektet i Klemensker Børnehus:

Flerfamiliegrupper betyder, at der gives støtte til flere børn og familier på en gang, støtten gives i kendte og trygge omgivelser i børnenes daginstitution, hvor familierne har deres daglige gang. 

 

I projektperioden blev gennemført 3 familiegruppeforløb, med deltagelse af 5 børn i hvert forløb, hvert barn deltog med en af deres forældre.

 

Et mål med projektet var, at skabe sammenhæng mellem institutions og familieliv. Der blev sat fokus på barnet og dets samspil med både forældre og pædagoger.

 

Familierne tilknyttet projektet indgik i samtalegrupper, hvor de gensidigt gav hinanden opbakning og sparring.

 

Et familiegruppeforløb løb over 8 uger, 3 gange om ugen fra klokken 8.30-13.00.

 

I projektperioden blev forældrene frikøbt fra deres arbejdspladser, for at muliggøre deres deltagelse i projektet. Frikøbet var finansieret af de tildelte puljemidler.

 

Rapportens evaluering konkluderede blandt andet:

·         At der indenfor en relativ kort periode, kan genetableres en positiv balance i en families udsatte position

·         At forældre ved hjælp af konkret støtte fra professionelle og andre forældre hurtigt får redskaber til, at ændre deres relation til barnet

·         At det er positivt for barnet, at familieprojektet foregår i barnets vante omgivelser

·         At det har en positiv effekt for forældrene, at de får støtte fra de professionelle, som dagligt omgås familien og som efter projektet kan fastholde familien i de gode relationer

 

Det blev i rapporten endvidere anbefalet:

·         At gøre muligheden for deltagelse flerfamiliegrupper i institutionsregi permanent

·         At videreudvikle projekterfaringerne, så de kan anvendes generelt i dagligdagen i det almene dagtilbud

 

På baggrund af erfaringerne fra projektet og rapportens anbefalinger, foreslås etableret en model baseret på de grundlæggende principper i projektet. 

 

Forslag til etablering af flerfamiliegrupper på dagtilbudsområdet:

I en tidsbegrænset periode på 2 år ansættes en pædagog med erfaring for og interesse i arbejdet med børn og deres familier.

 

Denne pædagog skal:

 

·         Etablere familiegrupper på dagtilbudsområdet

·         Samarbejde med distriktslederne om etablering af familiegrupper

·         Samarbejde med ledelse og pædagoger i de enkelte afdelinger

·         Samarbejde med konsulenter og psykologer fra PPR

·         Være koordinator for det tværfaglige samarbejde

·         Deltage aktivt i familiegrupperne

·         Følge op på de tiltag der igangsættes

·         Danne eventuelle netværk på tværs af familiegrupperne

·         Opkvalificere det pædagogiske personale

·         I samarbejde med Børne- og Skolesekretariatet forestå opsamling og evaluering af det samlede forløb efter halvandet år

 

Dannelsen af og arbejdet med familiegrupperne, sker i et tæt samarbejde med afdelingsleder og en pædagog tæt på barnet. Vikardækning til pædagogers deltagelse i familiegruppeforløb, finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til forebyggende indsats på dagtilbudsområdet.

 

Psykolog og Tale- og hørekonsulent fra PPR indgår projektet, deres timeforbrug finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til forebyggende indsats på dagtilbudsområdet.

 

Forældrenes deltagelse i familiegrupperne, kan som i projektperioden i Klemensker Børnehus ikke ske ved frikøb. Derfor må mulighederne for etablering af familiegrupper i et tæt samarbejde med forældrene, afsøges i de enkelte tilfælde. En mulighed er, at afholde familiegruppedage på fredage fra 14-00-19.00, hvor forældre og børn tilberedte aftensmad til fælles spisning.

 

Økonomiske konsekvenser

Etablering af familiegrupper foreslås finansieret, af Børne- og Skoleudvalgets udviklingspulje til forbyggende indsats på dagtilbudsområdet.

 

Ved budgetlægningen for 2011 og overslagsår blev der afsat et årligt beløb på 763.000 kr. til udviklingspuljen. Der er i 2011 kalkuleret med 84.000 kr. til børn i private tilbud, og derfor er der p.t. 679.000 kr. i puljen. 

 

Budgettet er baseret på mulighed for etablering af 4 familiegruppeforløb. Grupperne etableres i en tre måneders periode, hvor de mødes 12 gange.

 

Budget for etablering af familiegrupper er baseret på:

·         Ansættelse af pædagog 21 timer pr. uge

·         Vikardækning til pædagog fra afdelingen hvor der etableres familiegruppe

·         Pulje til PPR til dækning af psykolog og tale- og hørekonsulent deltagelse i arbejdet med familiegrupperne

 

Budget:

 

 

Budget for Familiegrupper

 

Lønudgifter

 

Tale-/hørekonsulent

         111.000

Psykolog

         158.000

Familiegruppepædagog

         252.000

Pædagoger i dagtilbud

         113.000

 

 

Aktiviteter og materialer mm.

           45.000

 

 

I alt

         679.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Anlægsbevilling til indkøb af IT-materialer til skolerne 2011

83.01.02S05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2011 at afsætte 1.500.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til det bornholmske skolevæsen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

a) Der gives anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. til indkøb af projektorer og interaktive tavler til de bornholmske skoler. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b) Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 Undervisning

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen anbefales.

Udvalget får fremsendt opgørelse af status over fordeling af projektorer og interaktive tavler.

 

Sagsfremstilling

I lighed med bevillingen fra 2010 er beløbet fordelt blandt de 8 skoler i forhold til den enkelte skoles samlede antal klasser.

 

Udgifter til den nødvendige kabling af projektorerne og de interaktive tavler er indeholdt i den samlede bevilling.

 

Udgifter til nedtagning og opsætning af eksisterende projektorer og interaktive tavler fra de nedlagte afdelinger i Bodilsker og Klemensker dækkes af de tildelte midler til henholdsvis Paradisbakkeskolen og Skole Nord.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til indkøb af projektorer og interaktive tavler udgør 1.500.000 kr.

Det i budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet udgør ligeledes 1.500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

  

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Fortsat anvendelse af dele af tidligere Klemensker Skole til Ungdomsskole

82.25.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 24. februar, at der skal træffes afgørelse en placering af Dybdalskolen og Ungdomsskolens øvrige aktiviteter i Skole Nord med henblik på en varig løsning.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Driften af bygningerne A og D på den tidligere Klemensker Skole overgår til Bornholms Ungdomsskole pr. 1. august 2011. De øvrige bygninger sælges eller nedrives.

Bornholms Ungdomsskole, politik område 02 tilføres 994.700 kr. (2011 PL) årligt til drift (el, vand, varme, rengøring, vedligehold og pedelbistand) finansieret af den nuværende bevilling til drift af Skole Nord, afdeling Klemensker

Der gives en anlægsbevilling på 560.500 kr. til omlægning af vand-, og varme- og elinstallationer

Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 560.500 kr. finansieret af renoveringspulje til skolebygninger.

Anlægsbevillingen gives til Børne- og Skoleudvalget under politikområde 02 undervisning.

 

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2011:

Punktet optages på ekstraordinært møde den 20. juni 2011.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at bygning A + D anvendes til ungdomsskolens undervisningsaktiviteter og ungdomsklub fra den 1. august 2011.

 

I dagtimerne: Dybdal, Skoleparathedsprojekter, 10. klasse specialuddannelse til job, ”Rampen”, almene undervisningsforløb for UU – Bornholm (forberedende forløb til Erhvervs Grund Uddannelse) samt de forventeligt forestående UTA (Uddannelse Til Alle) - forløb om uddannelsesparathed.

 

Om aftenen: Den almene ungdomsskole, ungdomsklub, kontor til afdelingsleder, lokaler til undervisning, lærerfaciliteter (garderobe, pauselokale, mødelokale mv.)

 

Alle øvrige bygninger sælges eller nedrives. Dybdal flyttes som det fremgår ovenfor fra bygning E til bygning A/D. Værksted til brug for både den almene ungdomsskole, Dybdal og 10. kl. er fortsat placeret i Jernbanegade i Klemensker.

 

Ungdomsklubben på Afdeling Hasle nedlægges.

 

I forhold til de grønne arealer rundt om skolen, foreslås det, at de sammentænkes med Klemensker Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg:

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 560.500 kr. til udgifter til vand- og varmeomlægning (297.000 kr.) samt elomlægning til anlæg af varmeveksler (150.000 kr.) i bygning A og D. Det samlede beløb er inklusive et rådighedsbeløb på 10 % af håndværkerudgifterne til samt 14 % til byggestyring.

Udgiften kan finansieres af renoveringspuljen til skolebygninger. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.066.388 kr.

 

Drift:

Den årlige udgift til rengøring og bygningsdrift på afdeling Klemensker eks. hal andrager i alt 2,3 mio. kr. (2011). Beløbet indgår i forslag til effektiviseringer.

 

Økonomi og Analyse har beregnet at udgiften til drift ved en forholdsmæssig fordeling af budget 2011 til bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk personale til bygning A og D på Klemensker afdeling, ud fra en antagelse om at bygning A udgør 60 % af det samlede areal på bygning ABC (2521 kvm.).

 

Samlet set får Ungdomsskolen 40 % af det nuværende areal, og dermed 40 % af det oprindelige budget.

 

Den udvendige bygningsvedligeholdelse er justeret til 150.000 kr. årligt på baggrund af skøn fra Teknik & Miljø.

 

Samlet set et årligt driftsbudget på 994.700 kr. og i 2011 414.600 kr. fra august til december.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Tegning afdeling Klemensker (PDF)

2.
Anlæg bygning A+D (XLS)

3.
Driftsbudget bygning A+D (XLS)

4.
Tilbud fra Knudsker El bygning A+D (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

9   Overdragelse af idrætshaller i Klemensker og Hasle

04.04.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med nedlæggelse af Skole Nord afdeling i Klemensker foreslås det, at driften af Klemenskerhallen overdrages til Bornholms Idrætsområder. I samme ombæring foreslås det, at idrætshallen i Hasle tilsvarende overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

At følgende forslag sendes til høring i Skole Nords bestyrelse og MED-udvalg samt i Bornholms Idrætsråd.

a)     Idrætshallerne i Klemensker og Hasle overdrages fra Skole Nord til Bornholms Idrætsområder pr. 1. januar 2012.

b)     At driftsbudgetterne til ovenstående idrætshaller overføres til Bornholms Idrætsområder.

c)     At Skole Nord og Bornholms Idrætsområder i den mellemliggende periode indbyrdes aftaler en glidende overdragelse af driftsopgaverne.

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingerne anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlæggelsen af Skole Nords afdeling i Klemensker, er der opstået et behov for at driften af idrætshallen i Klemensker flyttes til anden organisering. Bornholms Idrætsområder vil være en naturlig organisatorisk placering af opgaven.

Flyttes idrætshallen i Klemensker til Bornholms Idrætsområder, vil det give behov for at virksomhedens medarbejdere i højere grad skal køre rundt mellem hallerne end p.t. hvor Bornholms Idrætsområder kun har ansvaret for idrætshallerne i Rønne.

I den forbindelse er det vurderingen, at en samtidig overtagelse af idrætshallen i Hasle – som aktuelt administreres af Skole Nord – vil kunne give nogle synergi-fordele for Bornholms Idrætsområder, idet det i højere grad vil give mulighed for at udnytte medarbejderstaben optimalt i aftentimerne, hvor der er opsyn med hallerne.

En overdragelse af hallerne til Bornholms Idrætsområder forventes ikke at betyde ændringer i serviceniveau for brugerne af hallerne.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge beregning fra Økonomi og Analyse har Skole Nord i alt afsat 1.274.485 kroner til drift af hallerne i Klemensker og Hasle.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Indstilling fra Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalg forventes at foreligge til mødet i Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Orientering om indberetning om magtanvendelse over for børn og unge 2010

00.01.00K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Resumé

Børne- og Skolesekretariatet fører tilsyn med døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, herunder med anvendelsen af reglerne om magtanvendelse. Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om de registrerede magtanvendelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Reglerne for magtanvendelse overfor børn og unge er fastlagt i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893. Der er i september 2010 kommet en ny bekendtgørelse nr. 1093.

 

Personkredsen omfattet af disse bekendtgørelser er børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet på godkendte opholdssteder, i døgninstitutioner for børn og unge samt i sikrede afdelinger. Magtanvendelser på f.eks. specialskoler eller i specialklasser er ikke omfattet af dette regelsæt, og evt. anvendelse af fysisk magt behandles i henhold til reglerne i Folkeskoleloven.

 

Magtanvendelse over for børn og unge, omfattet af bekendtgørelse nr. 893 og 1093 må kun ske, såfremt der er hjemmel til det. Bekendtgørelsen definerer 3 undtagelser, hvor en magtanvendelse er tilladt i form af, at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdssted.

·         Barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt;

·         Barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre;

·         Endelig kan akut magtanvendelse være nødvendig for at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb, der er påbegyndt, overhængende eller umiddelbart truende. Det sidstnævnte er desuden omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge, jf. straffelovens § 13.

Ved behandling af indberetninger om anvendt fysisk magt overfor børn og unge, anbragt udenfor hjemmet, vurderer tilsynsmyndigheden dels om magtanvendelsen har hjemmel i bekendtgørelsen, og dels om episoden med magtanvendelsen er indberettet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler om registrering og indberetning.

 

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 er der registreret 23 indberetninger om magtanvendelse (44 indberetninger i 2009).  Magtanvendelsen fordeler sig på følgende døgnforanstaltninger:

·         På handicapområdet har der i 2010 været 13 indberetninger om magtanvendelse; (4 indberetninger i 2009).

·         På private opholdssteder for børn og unge har der i 2010 været 3 indberetninger om anvendelse af fysisk magt, (4 indberetning i 2009).

·         På lokale døgninstitutioner er der sket 7 indberetninger i løbet af 2010, (36 tilfælde i 2009).

·         Bornholm har ingen sikrede afdelinger/institutioner.

 

De i alt  23 indberettede episoder fordeler sig på 6 forskellige børn og unge i alderen 10 til 17 år.

I 18 tilfælde drejer indberetningerne sig om magtanvendelse overfor 2 børn, der har en voldsom adfærd og hvor personalet har handlet i nødværge for at afværge angreb på sig selv eller på andre børn på institutionen. Anbringelsesstedet har på bedste vis forsøgt at forebygge og minimere de konfliktsituationer, som kan opleves voldsomt af alle involverede parter. Der er bl.a. med baggrund i magtanvendelserne, i samarbejde med anbringelsesmyndigheden fundet nyt anbringelsessted for begge børn. 

 

I 1 tilfælde har tilsynsmyndigheden skønnet, at der har været tale om pædagogisk fejlskøn udøvet i presset situation; hændelsen har været af en sådan karakter, at det har givet anledning til reaktioner overfor involveret personale.

 

I 2 tilfælde har tilsynsmyndigheden ikke fundet indberetningen tilstrækkelig til at vurdere lovligheden i magtanvendelsen og har efterfølgende måtte udbede sig flere oplysninger.

 

Hovedparten af de indberettede episoder handler om fastholdelse af barnet med henblik på at undgå, at barnet skader sig selv eller andre. Nogle af episoderne har imidlertid ret voldsom karakter, hvor flere medarbejdere har været med til at fastholde barnet og hvor fastholdelsen tidsmæssigt har strakt sig over flere minutter. Det kan opleves som et voldsomt overgreb for både barnet og medarbejderen. Tilsynsmyndigheden finder det desuden meget problematisk, når barnet/den unge lægges ned på gulvet.

 

I alle tilfælde af magtanvendelser er den anbringende myndighed og forældremyndighedsindehaver blevet orienteret.

 

Tilsynsmyndigheden kan konstatere, at der løbende er behov for at genopfriske personalets kendskab til det gældende regelgrundlag.

 

Der er med baggrund i den nye bekendtgørelse udarbejdet nyt skema for indberetning af magtanvendelse, samt ny vejledning til skema. Børn og Skolesekretariatet arbejder ligesom tidligere år med, at gennemføre et kursus om magtanvendelser og konflikthåndtering i efteråret 2011.

Som en del af den nye bekendtgørelse har forældremyndighedsindehaveren og unge over 15 år, fremover mulighed for at klage over overtrædelse i bestemmelserne om magtanvendelse til tilsynsmyndigheden.

Klager over afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden kan indbringes for det sociale nævn.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Status på familieplejeområdet 2010

00.01.00K09-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget til orientering .

Resumé

I henhold til Børne- og Skolesekretariatets aftale med Kommunalbestyrelsen skal der en gang om året udarbejdes en status på familieplejeområdet. Opgørelsen blev første gang udarbejdet i 2005, som led i sekretariatets overtagelse af opgaver med den stedlige kommunes generelle godkendelse af og tilsyn med plejefamilier i Bornholms Regionskommune (jf. §§ 142 og 148a i Lov om Social Service).

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Taget til efterretning. Idet Børne- og skoleudvalget ønsker øget fokus på slægts- og netværkspleje.

 

 

Sagsfremstilling

Aktiviteter i 2010

Ved udgangen af 2010 havde Børne og Skolesekretariatet registreret 130 aktiv plejefamilier.

Familierne modtager mellem 1 og 4 børn i familiepleje.

 

I 2010 har der være indskrevet 69 børn i fuldtidspleje (i 2009 var tallet 56). Der har altså været en stigning i antallet af børn som bor i fuldtidsplejefamilie.

Der var desuden 77 børn i aflastningsforhold (i 2009 var tallet 114). Her er antallet efter at et forholdsvis højt antal børn var i aflastning i 2009, tilbage på niveauet fra tidligere år.

I løbet af 2010 blev i alt godkendt 20 nye plejefamilier.

Af disse var 12 almindelige plejefamilier, Familien skal i henhold til Lov om Social Service gennemgå en grunduddannelse på 37 timer. 

Desuden blev godkendt 6 slægts og 2 netværksplejefamilier.  Familien skal i henhold til Lov om Social Service tilbydes et uddannelsesforløb på 15 timer. Der var i 2010 en stigning i brugen af slægts og netværksfamilier.

Tilsynsfunktionen med begge typer af plejefamilier varetages af Familieplejen på Bornholm.

 

Alle plejefamilier modtager en skattefri omkostningsdel til dækning af omkostninger i forbindelse med plejeforholdet.

Ud over dette modtager netværksplejefamilier ikke aflønning. De kan dog få hjælp til ekstraordinære udgifter efter aftale. Der er i Barnets reform lagt op til, at kommunerne i øget grad skal gøre brug af netværksplejefamilier.

Almindelige plejefamilier modtager skattepligtige plejevederlag som aflønning (et vederlag var i 2010 – 3680,- kr. pr. mdr.). Det gennemsnitlige antal plejevederlag var i 2010 4,9 (i 2009 var gennemsnittet 5), under normale betingelser kan aflønningen være mellem 1 og 7 vederlag. Antallet af vederlag en familie modtager tager udgangspunkt i KL’s taksttabel.

Vederlag fastsættes i kontrakten og skal en gang om året tages op til vurdering.

 

Nye tiltag, tendenser og problematikker.

Familieplejen Bornholm tilbyder også at være samordner ved familierådslagning for Bornholms Familiecenter. Der har i både 2009 og 2010 været 4 familier som har modtaget dette tilbud.

Skovklubben Familieplejen Bornholms aflastningstilbud har de sidste par år oplevet en halvering i efterspørgslen efter aflastning, bl.a. på grund af konkurrence fra 3 andre private tilbud.

 

Familieplejen Bornholm er sammen med fire medlemsorganisationer aktivt deltagende i projektet: ”Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særlig henblik på at undgå sammenbrud og forbedre skolegang”. I projektet hvor også Rambøll er involveret, arbejdes med effektmål og dokumentation i det daglige arbejde med plejebørnene, og målet er at forbedre børns og unges livsvilkår både under anbringelsen og senere i livet. Projektet forventes afsluttet i år.

Familieplejen Bornholm har sammen med 3 andre organisationer fået tildelt puljemidler fra Socialministeriet til et ”Samværsprojekt”. Formålet med projektet er, at skabe bedre trivsel for familieplejeanbragte børn ved, at styrke samværet mellem børn og deres biologiske forældre. Projektet er i opstart.

 

Et centralt initiativ i Barnets reform er styrkelse af plejefamilieområdet. Her peges bl.a. på at vi i Danmark kun bruger plejefamilie i omkring 50 % af anbringelserne, medens det tilsvarende tal i Norge og Sverige ligger på 75-80% af anbringelserne. Når der er fokus på dette er det fordi flere undersøgelser peger på, at børn har behov for de tætte relationer til voksne som bedre kan opnås i en plejefamilie, end på en institution.

I øjeblikket er Regionskommunen og Familieplejen Bornholm i gang med at forhandle aftaler for ”kommunale familieplejere” på plads, som er et af de nye initiativer i Barnets reform. Det er plejefamilier som har en relevant faglig baggrund, eller flere års erfaring som plejeforældre, de har desuden krav på yderligere uddannelse og supervision i forhold til andre plejefamilier, men til gengæld bliver de også rustet til, at tage mere behandlingskrævende børn i familiepleje.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Høringssvar vedrørende udvikling af Ungehus

00.01.00K04-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender        

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2011 blev det besluttet at sende forslaget om udvikling af Ungehus i høring, med frist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Der etableres et Ungehus pr. 1. august 2011

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Indstillingen anbefales, idet det fortsat sikres, at der er mulighed for at tilbyde unge behandlingstilbud.

Beskrivelsen af målgruppen eksemplificeres ikke.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde drøftet et nyt anbringelsesgrundlag, og Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende godkendt forslaget til anbringelsesgrundlag og tilbudsvifte som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud. Et element heri er etablering af et Ungehus.

 

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms FamilieCenter. Af strategien fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune skal have et Ungehus målrettet unge i alderen 12 -18 år (op til 22 år ved efterværn).

 

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med BDO, medarbejdere i familiecentret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i ungehuset.

 

Forslaget om etablering af et Ungehus blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Behandlingsinstitutionen Phønix

·         Ungdomsskolebestyrelse

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje MED-udvalget

·         Paradisbakkeskolen MED-udvalg og skolebestyrelse

·         Kildebakken Skolebestyrelse

·         Kildebakken MED-udvalg

·         Heldagsskolen MED-udvalg

·         Heldagsskolen Skolebestyrelse

·         Rønneskolen Skolebestyrelse

·         Socialpædagogerne Bornholm

·         Bornholms Handicapråd

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet set er størstedelen af de indkomne høringssvar positive overfor etableringen af ungehuset som et lokalt tilbud.

 

Flere af høringssvarene har bemærkninger vedrørende inklusion. En del udtrykker bekymring for, at de børn og unge, som visiteres til ungehuset skal inkluderes i normalsystem uden der tilføres ekstra ressourcer økonomisk, som fagligt. Andre af høringssvarene udtrykker undren over at nogle målgrupper ikke er inkluderet i Ungehusets tilbud, i det det vurderes, at de kunne have gavn af tilbuddet.

 

Nogle høringssvar udtrykker bekymring over, at ungehusets dagtilbud skal være et alternativ til døgnanbringelse og at døgnpladserne på behandlingsinstitutionen Phønix nedlægges med overgangen til dagtilbud. Det påpeges, at nogle børn og unge kan have behov for anbringelse på en specialiseret institution eller opholdssted og at en genetablering af døgnpladserne er omkostningskrævende.

 

Endelig påpeges det i nogle af høringssvarene, at det er nødvendigt at prioritere det tværfaglige samarbejde i udviklingen af Ungehuset og koordineringen af indsatserne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Høringssvar PPR/Sundhedsplejen (DOC)

2.
Høringssvar Paradisbakkeskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg (MSG)

3.
Høringssvar fra Kildebakkens skolebestyrelse (DOC)

4.
Høringssvar fra Kildebakken MED-udvalg (DOC)

5.
Høringssvar ungdomsskolebestyrelse (DOC)

6.
Udvikling af ungehus - notat (DOC)

7.
Høringssvar skolebestyrelsen og MED - udvalget ved Bornholms Heldagsskole. (DOC)

8.
Høringssvar heldagsskolen skolebestyrelse (DOC)

9.
Høringssvar Rønneskolen skolebestyrelse (DOC)

10.
Høringssvar socialpædagogerne Bornholm (DOC)

11.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Høringssvar vedrørende opprioritering af SSP-arbejdet i samarbejde med Ungdomsskolen

00.01.00K04-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2011 blev det besluttet at forslaget om opprioritering af SSP-arbejdet i samarbejde med Ungdomsskolen sendes i høring, med frist den 23. maj 2011 kl. 12.00.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn og Skole indstiller, at:

Der etableres og udvikles et klublignende tilbud i Ungdomsskoleregi i samarbejde med SSP/gadeplansmedarbejderne

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni  2011:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2011 blev der besluttet en årlig rammeudvidelse på 0,4 mio. kr. til opprioritering af SSP-arbejdet med opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole.

 

En arbejdsgruppe, bestående af ungdomsskolen, SSP, Bornholms FamilieCenter og Børne- og Skolesekretariatet har udarbejdet et forslag til, hvordan rammeudvidelsen på de 0,4 mio. kr. årligt konkret kan udmøntes.

 

Der ønskes etableret et klublignende tilbud i ungdomsskole regi, i samarbejde med SSP/gadeplansmedarbejderne. Tilbuddet retter sig mod 10-13 årige børn, som ikke benytter sig af de ordinære klub- eller fritidstilbud eller ungdomsskolens tilbud. Indsatsen har et forebyggende, inkluderende og integrerende sigte, hvor ærindet er at få målgruppen væk fra gaden og inkluderet i et tilbud rettet mod målgruppens behov og senest ved overgangen til den unges 13. år, integreret i ordinære tilbud, ungdomsskolen eller andet fritidstilbud.

 

Forslaget om etablering af et klubligende tilbud i Ungdomsskole regi blev sendt i høring. Ved fristens udløb er der indkommet høringssvar fra:

·         Bornholms PPR og Sundhedspleje

·         Ungdomsskolebestyrelse

·         Kildebakkens MED-udvalg

·         Kildebakkens skolebestyrelse

·         Rønneskolens skolebestyrelse

·         Paradisbakkeskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

·         Paradisbakkeskolens juniorklub

·         Heldagsskolens MED-udvalg

·         Heldagsskolens skolebestyrelse

·         Bornholms Handicapråd

 

Overordnet konklusion af de indkomne høringssvar:

Overordnet set er størstedelen af de indkomne høringssvar positive overfor en opprioritering af området og etableringen af det klubligende tilbud, som en forebyggende indsats med fokus på projektets målgruppe. To høringssvar finder ikke klubtilbuddet egnet og peger på andre løsninger.

 

Rønneskolens skolebestyrelse og Paradisbakkeskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse giver udtryk for, at tilbuddet ikke synes tilstrækkeligt i forhold til den geografiske placering i Rønne, samt klubtilbuddets åbningstid og periode.

 

Ungdomsskolebestyrelse udtrykker bekymring for at tilbuddet etableres i foreløbige klublokaler og havde foretrukket en mere permanent løsning på klublokalespørgsmålet.

 

Heldagsskolens MED-udvalg finder ikke tilbuddet egnet, da det ikke fokuserer på ”den hårde kerne” og peger på en alternativ løsning, hvor midlerne tilføres ungehuset.

 

Heldagsskolens skolebestyrelse finder det vigtigere med en opprioritering af personaleressourcerne frem for at bruge ressourcer på lokaler.

 

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af klubtilbud foreslås finansieret af Børne- og Skoleudvalgets pulje til opprioritering af SSP med opsøgende indsats. Ved budgetlægningen for 2011 og overslagsår blev der afsat et årligt beløb på 401.000 kr. til opprioritering af SSP med opsøgende indsats.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Høringssvar PPR/Sundhedsplejen (DOC)

2.
Høringssvar Kildebakken MED-udvalg (DOC)

3.
Høringssvar skolebestyrelsen ved Kildebakken (DOC)

4.
Høringssvar Rønneskolen skolebestyrelse (DOC)

5.
Høringssvar Paradisbakkeskolen - skolebestyrelsen og MED-udvalg (MSG)

6.
Høringssvar Paradisbakkeskolen juniorklub (MSG)

7.
Høringssvar Heldagsskolen skolebestyrelsen (DOC)

8.
Høringssvar Heldagsskolen - skolebestyrelse (DOC)

9.
SSP opsøgende indsats i samarbejde med Ungdomsskolen - beskrivelse af tilbuddet (DOC)

10.
Høringssvar Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Udvikling af Børne- og Familiehus

27.03.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde drøftet et nyt anbringelsesgrundlag, og Børne- og Skoleudvalget har efterfølgende godkendt forslaget til anbringelsesgrundlag og tilbudsvifte som udgangspunkt for udvikling af kommunale tilbud. Et element heri er etablering af et Børne- og Familiehus.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn- og Skole indstiller, at:

Forslaget om etablering af et Børne- og Familiehus sendes i høring

 

 

Børne- og skoleudvalget, 7. juni 2011:

Indstillingen godkendt idet høringsperioden er 8. juni 2011 - 15. juli 2011.

 

Sagsfremstilling

For at understøtte det nye anbringelsesgrundlag har Børne- og Skoleudvalget godkendt en overordnet strategi som udgangspunkt for videreudvikling af den eksisterende tilbudsvifte i Bornholms FamilieCenter. Af strategien fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune skal have et Børne- og Familiehus målrettet familier og børn i alderen 0-14 år.

 

Ledelsen i Bornholms FamilieCenter har i samarbejde med, medarbejdere i familiecentret og Børne- og Skolesekretariatet, udviklet rammerne for og indholdet i Børne- Familiehuset.

 

Formål:

Formålet med Børne- og Familiehuset er, at give familier og børn på Bornholm et lokalt forankret tilbud, der modsvarer deres støttebehov og formålet tager udgangspunkt i Servicelovens formålsbeskrivelser.

 

Børne- og Familiehuset:

Børne- og Familiehuset aktiviteter er placeret på forskellige adresser.

Børne- og Familiehusets væsentligste geografiske tilhørsforhold er:

·         Phønix, Sagavej 19, 3700 Rønne,

·         FamilieCenters lokaler på Almegårds kaserne

·         Hvor der er behov for at etablere et tilbud i barnets nærmiljø, vil dette ske f.eks. i Nexø eller Allinge.

·         Arbejdet kan også foregå i barnets eget hjem

 

 Børnehuset organiseres efter følgende overordnede model:

1) Dag/ aften tilbud for de 5 til 9 årige på Phønix

2) Dag/ aften tilbud for de 10 til 14 årige på Phønix

3) Visiterede tilbud for gravide, småbørnsforældre 0 til 5 år, forældregrupper og mødregrupper i FamilieCentrets lokaler, Almegårds kaserne

 

Målgruppen:

Børne- og Familiehusets målgruppe er todelt i overensstemmelse med anbringelsesgrundlaget:

·         Unge med væsentlige behov

·         Unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling

 

Målgruppen er børn i de to ovenstående kategorier, som på visitationstidspunktet er 0 og 14 år. Der vil være mulighed for fleksible overlap i aldersgruppen mellem Børne-/ Familiehus og Ungehus afhængigt af barnets/den unges udviklingsalder og problematik.

 

Børn tilknyttet Børne- og Familiehuset skal som udgangspunkt rummes i de lokale dag- og skoletilbud.

 

Tilbud og ydelser:

Børne- og Familiehusets ydelser tilpasses, så alle børn i målgruppen kan modtage et tilbud, der modsvarer barnets støttebehov. 

Skal der ske anbringelse i målgruppen ”Børn i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling” vil Børne- og Familiehuset samarbejde med myndighedsdelen om en anbringelse i egnet tilbud med mulighed for tilknytning til dagtilbuddet efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7:

 

Organisering:

Børne- og Familiehuset organiseres som den ene af tre leverandørenheder i Bornholms FamilieCenter under behandlingslederen.

 

Forslag til fremtidig organisering i Bornholms FamilieCenter.

 

 

 

Den skitserede organisationsmodel vil blive evalueret efter et år og tilpasses i overensstemmelse hermed.

 

Kapacitet og budget:

Børne- og Familiehuset finansieres fra tre steder:

·         Den eksisterende budgetramme for Phønix overføres til etablering af Børne- og Familiehuset eventuelt overskydende midler kan anvendes i Ungehuset, hvis behovet opstår.

·         Ressourcer fra Familiebehandlere og psykologteam.

·         Som følge af ændret anbringelsesmønster, der medfører et større forbrug af dagtilbud som alternativ til anbringelse.

Samlet set skal Børne- og Familiehuset og Ungehuset oprettes som et tilbud indenfor Bornholms FamilieCenter budgetramme 2011 uden ekstra bevillinger.

 

Tidsplan:

Børne- og Familiehuset i drift som tilbud under Bornholms FamilieCenter pr. 1. oktober 2011

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. juni 2011

1.
Udvikling af Børne- og Familiehus - notat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

15

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:Pkt. 3, 4, 6, 10 og 13.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Gensidig orientering

00.01.00G01-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-06-2011

16

 

 

Børne- og skoleudvalget 7. juni 2011:

Skrivelse fra Campus Bornholm vedr. placering af overbygningsskole i Rønne - drøftet - Børne- og skoleudvalget fastholder, at denne beslutning er skolebestyrelsens kompetence.

 

Orientering om bustransport i Skole Nord samt undersøgelse af udgifter ved bustransport ved pasningstilbud i skoleferier.

 

Spørgsmål til afdelingsrådets kompetence.

 

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 for Bornholms Familiecenter forelægges på Børne- og skoleudvalgets eks. møde 20. juni 2011.

 

Bustransport for elever til deltagelse i Folkemødet dækkes op til 30.000 kr. af sekretariatsbevillingen politikområde 02.