Referat
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget
08-02-2011 kl. 18:00
Mødelokale 3, Landemærket 26
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling - selvejende idrætshaller
  åbent 3 Kommisorium - facilitetsundersøgelse
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Anlægsbevillinger - selvejende idrætshaller 2011

04.04.00S05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

3

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

2

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (indstiller)

Kommunalbestyrelsen (beslutter)

Resumé

De selvejende idrætshaller har de senere år fremsendt forslag til Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget om igangsætning af anlægsopgaver i hallerne. Det blev aftalt på dialogmødet med hallerne 12. januar 2011, at hallerne igen i år skal fremsende forslag.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      at der gives 6 anlægsbevillinger og 6 tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene på tilsammen 786.322 kr. fordelt på nedenstående anlægsopgaver i selvejende idrætshaller.

2.      at tillægsbevillingerne finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller med 786.322 kr.

3.      at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller overføres til renoveringspuljen til selvejende haller.

4.      at anlægsbevillingerne gives til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget under politikområde 15 Fritid og kultur.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Anbefales - undtagen anlægsbevillingen til Nordlandshallen, som skal undersøges nærmere.

 

Sagsfremstilling

De selvejende idrætshaller på Bornholm foreslår, at følgende anlægsopgaver igangsættes i hallerne i 2011:

 

Opgave

Anlægssum ekskl. moms

Anlægssum inkl. moms

Aakirkebyhallerne
Udskiftning af vindues- og dørparti i den nordlige facade på hal A

131.244

158.125

Nyvestcenteret
Udskiftning af tagplader inkl. isolering

Diverse indvendige renoveringer
(40.800 / 33.864 inkl./ekskl. moms)

Røgalarmer i hallen
(16.869 / 14.001 inkl./ekskl. moms)

Lakering af halgulv
(56.250 / 46.687,50 inkl./ekskl. moms)

 


177.413


213.750

Nexøhallen
Handicapindretning (indvendig rampe og automatiske døre) Anlægssum udgør 223.000, men hallen har tilsagn fra fonde på 67.000 kroner

129.480

156.000

Østermariehallen
Nedtagning af skorsten og opbygning af en ny

70.550

85.000

Nordlandshallen
Fase 2 energiprojekt: Udskiftning af oliefyr og –tank med biobrændselsanlæg
(550.000 / 456.600 inkl./ekskl. moms)

Nyt paptag over indgang, mødelokaler m.v.
(381.250 / 316.437,50 inkl./ekskl. moms)

Renovering af nordgavlen
 259.375
 312.500

DGI-hallen

Renovering af indvendige gavle (træbetonplader)

 

18.260

 

22.000

Poulskerhallen
Afstår fra anlægsønsker i denne omgang.

 

 

I alt

786.322

947.375

Under Nyvestcenteret og Nordlandshallen er anført anlægsønsker, som ikke foreslås bevilget, idet disse opgaver ikke kan udføres indenfor den afsatte pulje til selvejende haller. Såfremt disse opgaver skal imødekommes, skal de finansieres af andre anlægspuljer.


Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er der afsat følgende puljer til anlægsopgaver på idræts- og fritidsområdet:

 

                                                                                                Korrigeret budget 2011:

Pulje til anlægsønsker
Til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til idrætsfaciliteter. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd.

516.800 kr.

Pulje til svømmehaller og selvejende/kommunale haller

Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende investeringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.

944.359 kr.

Renoveringspulje til selvejende haller

Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor fritids- og kulturområdet.

Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

Ikke-disponerede midler i 2010, som forventes tilbageført til puljen

785.200 kr.

 

 30.078 kr.

Svømmehal

Pulje afsat til at sikre gode svømmefaciliteter på Bornholm i fremtiden.

13.500.000 kr.

 

Tillægsbevillingerne på i alt 786.322 kr. foreslås finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller, som pt. udgør 785.200 kr.

Puljens korrigerede rådighedsbeløb, efter budgetoverførsler fra 2010, vil kunne finansiere tillægsbevillingerne, idet der som anført forventes overført udisponerede midler for ca. 30.000 kr. til puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Tilføjet til behandlingen 8. februar 2011:

Ifølge Bornholms Forsyning er der et fjernvarmeprojekt på vej i Østermarie. Forsyningen forventer at kontakte varmekunderne i området i løbet af 2011, og såfremt der kan opnås tilfredsstillende tilslutning, vil etablering af fjernvarme kunne igangsættes – ultimo 2011 eller i 2012. Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning, gennemføres projektet ikke.

Bornholms Forsyning anfører, at de meget gerne vil have områdets ”storforbrugere” med i projektet, og i den forbindelse også vil kontakte Østermariehallen.

Inspektøren i Østermariehallen anfører, at deres skorsten er frostskadet, hvilket betyder, at der trænger vand ind i murværket. Udskiftet skorstenen ikke, vil der hurtigt opstå frost-/vandskader, som vil kræve reparation af murværket.

Endelig anfører inspektøren, at hallen har et pillefyr, som er både økonomisk- og miljøvenligt. Østermariehallen er på den baggrund ikke sikker på, at det vil være fordelagtigt for dem, at tilslutte sig til fjernvarme.

 

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2011

1.
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars. (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Kommissorium - facilitetsundersøgelse

04.00.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

02-02-2011

5

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

3

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget (indstiller)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (beslutter)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede 18. januar 2011, at et kommissorium for facilitetsanalysen forelægges til godkendelse i februar 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid og Kultur indstiller:

1.      Forslag til kommissorium fremlægges/drøftes på mødet og videresendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 2. februar 2011:

Udsat til ekstraordinært møde i udvalget 8. februar 2011 kl. 18:00.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Sætningen "så resultatet kan indgå i processen for budget 2012" under tidsplan i kommissorium slettes.

Tilbud fra Syddansk Universitet anbefales godkendt. Dog skal den demografiske udvikling indgå som en del af projektet. Afleveringsfristen er 1. juni 2011.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2011 og overslagsårene, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en facilitetsanalyse på idræts- og fritidsområdet.

Formålet med facilitetsanalysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm.

En arbejdsgruppe bestående af formændene for Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd har drøftet oplæg til et kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 8. juni 2010 kr. 200.000 til gennemførelse af en komplet facilitetsundersøgelse inkl. forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter. P.t. er der anvendt cirka 15.000 kroner af den bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilbud fra Syddansk Universitet på løsning af opgaven tilføjet til mødet 8. februar 2011.

 

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 8. februar 2011

1.
Forslag til kommisorium (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Gensidig orientering

00.01.00I00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

4

 

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Udvalgsmødet planlagt til 6. april flyttes til 30. marts kl. 15:00.

Lars Kjøller melder afbud til udvalgsmødet 2. marts.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

08-02-2011

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids-, Kultur og Forebyggelsesudvalget den 8. februar 2011:

Intet.