Referat
Teknik- og Miljøudvalget
13-04-2011 kl. 15:00
mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på budget pr. 31. marts 2011 - Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 3 Budget 2012 - rammeudmelding på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 4 Effektiviseringsforslag - budget 2012 - Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 5 Oplæg til mål 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 6 Orientering vedr. forslag til planlovsændringer
  åbent 7 Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge
  åbent 8 Anmodning om ændring af dispensationspraksis for ovenlysvinduer LP 3 Aakirkeby
  åbent 9 Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn
  åbent 10 Høringssvar vedr. planlægning for Klippen
  åbent 11 Behandling af indkomne idéer og forslag til udvikling af den sydlige del af Hasle havn
  åbent 12 Minigolfbane på Gudhjemvej 27, Østerlars.
  åbent 13 Trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.
  åbent 14 Orientering om Østre Landsrets dom i ankesag vedrørende etablering af beplantningsbælte
  åbent 15 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr, Olsker
  åbent 16 Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesag, Allinge
  åbent 17 Nedlæggelse af bolig i Svaneke i henhold til boligreguleringsloven
  åbent 18 Projektudvidelse og anlægsbevillinger,l Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2
  åbent 19 Mulighedernes Land - Udvidelse af delprojektet i Hammerhavn
  åbent 20 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sagen ved Strandlunden camping
  åbent 21 Fritagelse for betaling af fjernvarmeafgift
  åbent 22 Løsebækgade - Parkeringsforhold
  åbent 23 Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne
  åbent 24 Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Rønne havn
  åbent 25 Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje
  åbent 26 Anlægsbevilling til renovering af broer 2011
  åbent 27 Anlægsbevilling til sejloverdækning for passager samt fenderlister for færgerne i Allinge Havn,
  åbent 28 Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter
  åbent 29 Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn samt fendere for ruterne til Chr.Ø
  åbent 30 Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.
  åbent 31 Ændring af maksimaltakster for taxikørsel
  åbent 32 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 33 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Status på budget pr. 31. marts 2011 - Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.04Ø09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, orienteres

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet blive præsenteret for den interne opfølgning på budgettet pr. 31. marts for Teknik & Miljø.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller status på Teknik & Miljøs budget pr. 31. marts 2011 til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Den ”officielle” budgetopfølgning i BRK pr. 31. marts, vil blive forelagt udvalget på maj-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budget 2012 - rammeudmelding på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.04Ø02-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Indledende drøftelser af udvalgets budgetrammer for budget 2012-2015.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

a)     Udvalget drøfter en fordeling af rammebesparelsen på budget 2012 og overslagsårene, fordelt på virksomhed.

b)     Udvalget drøfter evt. opprioriteringer

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstilling godkendt. Udvalgsmedlemmer fremsender emner til budget 2012 til områdechefen samt udvalget senest mandag d. 2. maj. Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde mandag d. 16. maj kl. 16, med henblik på at drøfte budget 2012 - herunder administrationens og udvalgsmedlemmernes forslag.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede d. 19. januar 2011, at der til budget 2012-2015 indarbejdes en samlet rammereduktion på 30 mio. kr. pr. år i driftsbudgetterne. Samtidig blev reduktionen fordelt således, at kravet til rammereduktioner på Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende beløb:

 

Rammereduktion – Teknik- og Miljøudvalget

Rammereduktion (i 1.000 kr.)

 

2012

2013

2014

2015

Teknik- og Miljøudvalget ialt

2.450

2.453

2.434

2.434

 

Budgetrammen er udmeldt på udvalgsniveau, hvilket betyder, at det enkelte udvalg i processen frem til aflevering af budgetbidraget i juni 2011, kan omprioritere midler fra et politikområde til et andet eller fra en virksomhed til en anden inden for udvalgets område.

 

Det er et krav at fagudvalgene udarbejder et budgetbidrag inden for den udmeldte budgetramme og dermed foretager de nødvendige prioriteringer. Dette indebærer, at der i udgangspunktet skal findes nedprioriteringer som ovenfor beskrevet, men også at eventuelle ønsker om at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal ske som et led i en omprioritering inden for udvalgets samlede budgetramme.

 

Udvalget kan som i tidligere år fremsætte forslag til anlægsprojekter som en del af udvalgets budgetbidrag. Der skal ikke anvises finansiering af selve anlægsinvesteringen, men eventuelt afledte driftsudgifter skal holdes indenfor rammen.

 

I budgettet fra 2011 med overslagsår indgår, udover rammereduktionerne, at der skal findes effektiviseringsgevinster for 20 mio. kr i budgettet for 2012 og for 10 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Resultatet af den administrative effektiviseringsproces fremlægges på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i marts. Såfremt der ikke opnås effektiviseringsgevinster for 20 mio. kr., kan det ikke udelukkes at udvalgenes budgetrammer vil blive yderligere reducerede.

 

Udvalgets drøftelse af udmøntningen af rammereduktionen vil indgå i den videre proces omkring udarbejdelsen af budgetbidraget for udvalgets område.

 

I perioden frem mod d. 10.juni 2011 (som er fristen for indsendelse af budgetbidraget til Økonomi og Analyse), skal det sikres at budgetbidraget løbende kvalificeres igennem Teknik- og Miljøudvalgets møder, fagrådsmøder samt forårets dialogmøder (hhv. 13. april og 27. april), således at formål, konsekvenser og forudsætninger er klart beskrevet for de enkelte prioriteringsforslag.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Effektiviseringsforslag - budget 2012 - Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.04Ø02-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres.

Resumé

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen indstiller de beskrevne forslag til effektiviseringer på udvalgets område, til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Orientering modtaget. Per Ole Petersen bemærker, at områdechefens forslag ensidigt rammer virksomheder udenfor det administrative område med en stor reduktion i forhold til Vej & Park.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt at der fra administrationens side skal findes effektiviseringer for 20 mio.kr. i 2012 og overslagsårene. Effektiviseringerne skal findes inden for udvalgenes områder.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning har indmeldt følgende effektiviseringsforslag fra området:

 

RKR Service: 0,5 mio.

RKR Service nedsætter deres priser, således at indtjeningen reduceres med 0,5 mio. kr. Prisreduktionen vil ske på alle RKR Services ydelsesområder. Besparelsen kommer de virksomheder til gode som køber deres ydelser hos RKR Service.

 

Vej og Park Bornholm: 1,0 mio.

Vej og Park Bornholm reducerer deres priser, og dermed deres indtjening med 1,0 mio. kr. Besparelsen kommer de virksomheder til gode, som køber Vej og Parks ydelser. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Oplæg til mål 2012 på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.01.00Ø02-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og miljøudvalget beslutter

Resumé

Fastlæggelse af Teknik- og Miljøudvalgets mål for 2012.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at:

Udvalget drøfter oplæg til mål for 2012 med en anbefaling af disse som udvalgets bidrag til budgetseminar 1.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Forslag til tværgående mål:

Udviklingsplan for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag:

Der er i 2010 gennemført et geodata-projekt med deltagelse af 37 kommuner og KL. Oplægget til budgetmål er baseret på anbefalingerne i den afsluttende rapport. Der kan læses mere om projektet, Omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag, OGF, og anbefalingerne fra projektet på

http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Geodataprojekt-2010/

En vellykket digitaliseringsindsats vil kræve at geodata, også kaldet GIS, udvikles som forval­t­ningsgrundlag for hele kommunen. Geodata vil blive bragt i spil i alle kommunale forval­tninger, der på den ene eller anden måde omhandler arealforhold eller geografiske forhold, hvor steds­referencer kan have samme værdi som personreferencer. Det kan uden for det tekniske område f.eks. vedrøre skoler, dag­institutioner, og idrætsanlæg, samt anvendelse i hjemmepleje, osv.  

Der bør i 2012 udarbejdes en udviklingsplan for anvendelsen af geodata i kommunen der beskriver den tværgående indsats i kommunen, kommer med forslag til organisatorisk placering og anbefalinger om kommunen skal tilslutte sig en fælles-kommunal kravspecifikation og udbud efter web-baserede geodatasystemer.

Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag så digitaliseringsindsatsen gennemføres med de tiltag der er mest omkostningseffektive.

 

Mål 1: Information langs de bornholmske cykelveje

Langs de bornholmske cykelveje er det i forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje, planlagt at der opsættes elektroniske tavler hvor der kan hentes relevant information som forskellige cyklistgrupper har brug for. Dette vil blive samtænkt med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt at det kobles sammen med en overordnet målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK.

Der vil i den forbindelse være behov for en egentlig design-politik for vores skilte og informationsstandere.

 

Mål 2: Digitalisering af byggesagsbehandlingen

Det overordnede mål med Bornholms Regionskommunes øgede digitalisering er en bred anvendelse i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivisere BRKs samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser så de kan leveres digitalt.

De specifikke mål med en øget digitalisering af den kommunale byggesagsbehandling i Bornholms Regionskommune vil være en fortsat videreudvikling og effektivisering af arbejdsprocesserne.

Opgaven vil nødvendiggøre igangsætning af en række initiativer, der alle går i retning af en øget digitalisering og borger-/brugerrettet kommunikation og selvbetjening i byggesagsbehandlingen.

 

Videreudvikling og effektivisering kan f.eks. fremkomme via:

Forenkling og standardisering af arbejdsgange i byggesagsbehandling og tilstødende myndighedsbehandling (planlove, naturfredning, brandsikring mm.).

Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange herunder også indscanning af de kommunale byggesagsarkiver til digital form.

Øget digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne kommunikation mellem parterne i byggesagsbehandlingen og de offentlige myndigheder.

Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning og på tværs i organisationen (GIS).

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Orientering vedr. forslag til planlovsændringer

01.01.00I00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til orientering

Resumé

Folketinget har 1. behandlet et forslag til ændring af planloven der skal understøtte udvikling i udkantsområder, herunder Bornholm. Lovændringen indebærer lempelser vedr. planlægning i kystzonen, landzoneadministration og detailhandelsplanlægning. Loven giver ikke helt de muligheder der var lagt op til i det lovudkast der blev offentliggjort i efteråret 2010.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

-         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2010 fremkom regeringen med et udspil til ændringer der kan understøtte udvikling i udkantsområder i Danmark. Dette resulterede i første omgang i et udkast til ændring af planloven som blev sendt i høring i oktober 2010. Udkastet lagde op til ændringer i udvalgte udkantskommuners muligheder mht. planlægning i kystzonen, detailhandelsplanlægning og landzoneadministration.

Det er oplyst fra Miljøministeriet at der efter høringen af lovudkastet fremkom en del kritik af lovudkastet der fik som konsekvens at en del af de oprindelige lempelser blev strammet op eller fjernet i det lovforslag der derefter blev forelagt folketinget til 1. behandling den 3. februar 2011. Dette gælder især lempelser vedr. placering af butikker der helt udgik af forslaget.

Lovforslaget er nu under udvalgsbehandling, og er berammet til ikrafttræden september 2011. Denne ikrafttræden forudsætter bl.a. at lovforslaget når at blive færdigbehandlet inden en evt. udskrivning af folketingsvalg, der vil sætte sagen i bero.

Lovforslaget er vedhæftet som bilag, og tilføjet fremhævelse af de ændringer der er relevante/væsentlige for Bornholm.

Kort fortalt indebærer de væsentligste ændringer:

-         I kommune- og lokalplanlægningen gives der nye muligheder for, efter miljøministerens tilladelse, at planlægge for kystnær byudvikling begrundet i samfundsøkonomiske overvejelser (funktionelle krav til lokalisering kan fraviges, men andre planlægningskrav, herunder landskabelige krav, er uændret)

-         I landzoneadministrationen gives nye muligheder for at opføre nye boliger i udkanten af landsbyer (dog kun helårsboliger), samt øgede muligheder for at etablere virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger.

-         I detailhandelsplanlægning gives der en ny mulighed for, hvert fjerde år, at etablere én større udvalgsvarebutik over 2000 m2 i bymidten af en by med over 3000 indbyggere (alle andre krav til planlægningen opretholdes).

 

Vurdering:

Ændringerne vurderes samlet at indeholde en noget udtyndet udgave af de ændringer der var lagt op til i efterårets høring af det oprindelige lovudkast.

Muligheden for at planlægge i kystnærhedszonen kan muligvis lette vejen for at et eksisterende erhvervsareal ved Sorthat-Muleby, Hasle Klinker, kan ændres til f.eks. helårsboligområde.

Kommunen har i forvejen enkelte kommuneplanlagte byudviklingsarealer langs kysten, f.eks. nord for Nexø. Med lovforslaget er det også muligt at helt nye bynære kystområder kan overvejes inddraget i planlægningen, når der samtidig tages tilstrækkeligt hensyn til natur og landskabsinteresser. Nye arealinddragelser må forventes begrænset til brug for helårsformål og altså ikke ferieboliger eller flexboliger (fordi det ellers kan fortolkes som udlæg af nye sommerhusområder, som der er forbud mod i 3 km kystnærhedszonen).

Med lovændringen behøver kommunen ikke have en særlig begrundelse for kystnær lokalisering (f.eks. afvejet i forhold til alternative placeringsmuligheder)–men der kræves til gengæld en samfundsøkonomisk begrundelse, der f.eks. belyser muligheder for øget tilflytning eller nye arbejdspladser, og der kræves en særlig godkendelse fra miljøministeren.

De nye muligheder der gives mht. landzoneadministra­tionen, kan medføre at enkelte nye helårsboliger etableres i udkanten af eksisterende ”landsbyer”, f.eks. hvor man samtidig kan opnå en fordelagtig udsigt.

Der findes allerede en del kommuneplan­lagte byggemuligheder ved mindre byer, uden at dette har affødt nogen større interesse. De mest attraktive ”landsbyer” (små kystbyer som Arnager, Bølshavn etc.) er i reglen omfattet af fredninger og lign. som forhindrer nogen væsentlig udbygning langs kysten.

Erhvervsmæssigt åbner lovforslaget op for at enkelte virksomheder, placeret i overflødiggjorte landbrugsbygninger, kan drage fordel af nye udvidelsesmuligheder ud over de 500 m2 der tillades i dag.

Mulighederne for at planlægge for nye butikker foreslås ændret ved at der evt. planlæges for én større udvalgsvarebutik hvert fjerde år – i Rønne eller i Nexø, der begge har over 3000 indbyggere.

Men mht. lokalisering af detailhandel er intet ændret i forhold til gældende lovgivning (hvilket der ellers var lagt op til i efterårets udkast til lovforslag). Det betyder f.eks. at man fortsat ikke kan placere en ny butik som Netto uden for Hasles bymidte eller en udvalgsvareforretning som El-giganten uden for bymidten i Rønne.

 

Det vurderes på den baggrund samlet, at lovforslaget kun i begrænset omfang, kan tilføre nye udviklingsmuligheder for Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
forslag til planlovsændring (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Forslag til lokalplan 059 vedr. flexboligområde i Allinge

01.02.05P16-0095

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi.- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04, for et flex-boligområde ved Næs i Allinge. Planerne skal muliggøre at et tidligere helårs-boligområde tages i brug til flex-boligformål (helårs eller fritidsboligformål). Lokalplanens bestemmelser er tilpasset et i forvejen godkendt byggeprojekt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og forsyning indstiller at forslagene til lokalplan 059 og kommuneplantillæg 04 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lobbæk Byggeforretning, v. Ejnar Toft Kofoed, havde i 2010 søgt og opnået byggetilladelse til opførelse af 6 helårsboliger på ”Næs” (det gamle Allinge Sygehus der er nedrevet). Bornholms Regionskommune blev efterfølgende anmodet om udarbejdelse af lokalplan, der ophæver kravet om helårsanvendelse.

I september 2010 besluttede Teknik og Miljøudvalget at der skulle udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg, der imødekommer det ansøgte.

Teknik & Miljø har nu, i samarbejde med ejeren, udarbejdet et forslag til lokalplan som udlægger området til flex-boligformål (helårsbolig eller fritidsbolig). Anvendelsen som flexbolig indebærer at ejeren af den enkelte bolig opnår en lokalplanfastlagt ret til frit at vælge hvordan han ønsker at benytte boligen.

Lokalplanens bestemmelser er derudover udformet, så de matcher den bebyggelse m.v. som er tilladt i tidligere meddelte byggetilladelse. Bebyggelse muliggøres derfor opført som boliger i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger skal have en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal derudover udformes så der sikres et bygningsmæssigt udtryk, så de omtrentligt svarer til det oprindelige projekt (taghældning, materialevalg og bygningsmæssig placering). Dette kan blive aktuelt, hvis den oprindelige tilladelse ikke udnyttes nu, eller hvis en byggetilladelse senere ønskes ændret.

I det ledsagende kommuneplantillæg 004, ændres tidligere bestemmelse vedr. helårs-boligformål til flex-boligformål, og ændringen begrundes.

Planerne er screenet i relation til lov om miljøvurdering af planer og programmer, men det vurderes ikke at planerne udløser pligt til miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 59 mv. (DOC)

2.
Miljøscreening (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

8   Anmodning om ændring af dispensationspraksis for ovenlysvinduer LP 3 Aakirkeby

01.02.05P21-0234

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

8

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Formanden for grundejerforeningen ”Strandstâuan” i sommerhusområderne i Sømarken anmoder om mulighed for at isætte ovenlysvinduer/tagvinduer i området omfattet af lokalplan 3.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der tages stilling til om der skal foretages en ændring af dispensationspraksis der muliggør ovenlys- og tagvinduer.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt idet udvalget beslutter at dispensationspraksis ændres, således at ovenlys- og tagvinduer muliggøres i hht. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 3 Aakirkeby Kommune 1980 der omfatter sommerhusområderne i Sømarken tillader jf. § 7 ikke ovenlys- eller tagvinduer. Formanden for grundejerforeningen ”Strandstauan” har i den forbindelse anmodet om en ny lokalplan der, i modsætning til lokalplan 3, muliggør isætning af ovenlys- og tagvinduer. Lokalplanen omfatter ca. 500 matrikler.

 

Spørgsmålet vedrører lokalplanens bestemmelse § 7.2 Bygningernes ydre fremtræden:

”Tagene skal dækkes med brændte, rød tegl, græstørv eller andet tagmateriale af mørkegrå, rødbrun eller sort farve. Strå eller andet let antændeligt materiale må ikke anvendes. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Der kan dog i hver enkelt tilfælde, efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen, tillades opsat solfangere.” (hvilket i realiteten betyder at solfangere normalt tillades).

 

Regionskommunens og tidligere Aakirkeby kommunes praksis har hidtil været at man ikke tillader isætning af ovenlysvinduer, som en videreførelse af den fredningsdeklaration som lokalplanen afløste i 1980. Der er kun i et enkelt tilfælde, ved en fejl, givet en dispensation til et ovenlysvindue.(Aakirkeby Kommune)

Hermed videreføres et princip fra den oprindelige fredning, og man undgår bl.a. lysgener pga. ovenlys.

Da en evt. ændring af denne praksis får betydning for alle fremtidige ansøgninger om ovenlysvinduer bringes sagen til drøftelse i Teknik og Miljøudvalget.

 

Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence fremgår af planlovens § 19, hvor det fremgår at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan udgør typisk lokalplanens formåls og anvendelsesbestemmelser.

Kommunalbestyrelsen har i dette tilfælde kompetencen til at dispensere til isætning af ovenlysvinduer, da det ikke er i strid med hverken formåls- eller anvendelsesbestemmelser i lokalplanen. Dispensationer forudsætter dog at der i hvert enkelt tilfælde gennemføres dispensationsbehandling efter høring jf. planlovens § 20.

 

Teknik og Miljø har forelagt anmodningen til udtalelse i Kulturmiljørådet og Fredningsnævnet.

 

Kulturmiljørådet udtaler at et medlem mener at der bør indføres en ny dispensationspraksis, da der i lokalplanen er mulighed for at tillade solfangere, der i lighed med ovenlysvinduer har reflekterende overflader.

 

De øvrige 6 medlemmer mener ikke praksis skal ændres, fordi lokalplanen i sin tid er udført med særlig respekt for de fredningsbestemmelser som lokalplanen afløste, og at der derfor fortsat kun bør tillades i tagfladerne.

 

Fredningsnævnet udtaler, at ved ophævelsen af fredningsbestemmelserne og samtidig vedtagelse af lokalplan nr. 3, var de bestående forhold sikret på samme måde i lokalplanen. For så vidt angår fredningsnævnets administration af gældende fredningsbestemmelser, oplyses at nævnet fortsat er tilbageholdende med at meddele dispensation til anvendelse af ovenlysvinduer i tilfælde, hvor fredningsbestemmelser nøje (som i lokalplanen) regulerer tagbeklædningens materialer og farver.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Lokalplan nr. 3 Sømarken (PDF)

2.
oversigtskort (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Forslag til lokalplan nr. 061 for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn

01.02.05P16-0094

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

9

 

Hvem beslutter

Teknik- & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- & Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- & Miljøudvalget har den 28.9.2010 besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Bølshavn med op til 13 fritliggende sommerhuse. Lokalplanforslaget er nu udarbejdet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

at forslaget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Syd for et eksisterende sommerhusområde i Bølshavn ligger et område, som af Miljøministeriet i 2005 er udlagt til nyt sommerhusområde. Udlægningen fremgår af ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen” og er medtaget som kommuneplanramme til sommerhusformål i Kommuneplan 2009. 

Ejendomsmægler Charlotte Kjøller, anmodede i 2010 på vegne af en ejer om at få udarbejdet en lokalplan for den ene ejers del af det udlagte område ved Bølshavn. Lokalplanen skulle muliggøre opførelse af op til 13 sommerhuse på arealet i overensstemmelse med bygherrens projektforslag.

Lokalplanens formål er, at overføre området fra landszone til sommerhusområde, at fastlægge rammerne for ny sommerhusbebyggelse, og at fastlægge bestemmelser for placering af ny bebyggelse. Lokalplanens bestemmelser muliggør bygherrens projektforslag. Lokalplanen er udarbejdet efter de særlige krav, der stilles til planlægning i kystnærhedszonen.

Bebyggelse muliggøres opført i forskudt plan (1+2 etager) under udnyttelse af områdets skrånende terræn. Bygninger tillades en maksimal bygningshøjde på 7 meter ved 2 etager og 5 meter ved 1 etage. Tagene skal udføres som grønne tage beplantet med stenurter og mos (efter aftale med ejer) således at de optager en stor del af den nedbør, der falder på taget.

For at sikre udsigten over havet, Christiansø og kystlandskabet fra Bølshavnvej, friholdes et areal på ca. 1,5 ha i den sydøstlige del af området for bebyggelse, jf. landsplandirektivet. I lokalplanen stilles der endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs bebyggefeltet ud mod Bølshavnvej, med henblik på en sløring af bebyggelsen i forhold til omgivelserne.

Der udlægges vejføring i området med mulighed for videre forbindelse til det bagvedliggende areal, der tillige er udlagt til sommerhusformål. Derved sikres det, at der kan ske en yderligere udbygning af området mod vest, hvis behovet opstår. 

Lokalplanen er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Forslag til lokalplan 061 (PDF)

2.
Illustrationer af hustype og mulig udstykningsplan (PDF)

3.
Beskrivelse af Future huset i Bølshavn (PDF)

4.
Udsnit af landsplandirektiv (PDF)

5.
Screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Høringssvar vedr. planlægning for Klippen

01.02.05P21-0253

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget 

Resumé

Kommunens indkaldelse af ideer og forslag forud for en eventuel ændring af kommuneplanen for Klippen-grunden i Gudhjem er nu gennemført. Der er i den forbindelse blevet afholdt diverse møder, herunder et borgermøde. Teknik & Miljø har modtaget tre skriftlige høringssvar.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at sagen drøftes.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt, idet udvalget ikke ønsker at igangsætte planlægning for de tidligere fremsendte forslag.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2010 at foretage en offentlig indkaldelse af ideer og forslag til en mulig ændring af kommuneplanen for Klippen-grunden i Gudhjem.

Baggrunden for beslutningen var, at ejeren af Klippen-grunden har anmodet Bornholms Regionskommune om udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag i stedet for lokalplan 039 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 016. Disse planer blev underkendt af Naturklagenævnet i marts 2010, idet det vurderedes, at kommunen forud for udsendelsen af planforslagene i offentlig høring, skulle have foretaget en forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden.

Som led i en eventuel fornyet planlægning har kommunen nu gennemført en forudgående idéfase. Sideløbende hermed har udvalgsformanden afholdt bilaterale møder med henholdsvis ejeren af grunden og med Gudhjem By- og Mindeforening. Forventningen til disse møder var, at kommunen som planlægningsmyndighed kunne finde en fællesnævner hos de pågældende interessenter i forhold til en eventuel ændret bebyggelse og/eller anvendelse af området.

Høringen har affødt tre skriftlige høringssvar. I høringssvarene er der først og fremmest ønsker om at den nuværende bebyggelse bevares, eventuelt med en nænsom udvidelse. Hvis kommunalbestyrelsen alligevel måtte ønske en ændret bebyggelse på grunden, ønskes den ny bebyggelse udført i en nutidig byggestil med en overbevisende tilpasning til området. Med hensyn til den fremtidige anvendelse foreslås i høringssvarene, at der primært satses på en helårsaktivitet eksempelvis helårsbeboelse eller hospice. 

Ejeren af grunden har givet udtryk for, at ingen af de indkomne forslag til anvendelse og bebyggelse af grunden er relevante som grundlag for en investering, da de foreslåede anvendelser ikke vil være økonomisk rentable. Ejeren ønsker derfor fortsat, at kommunen vedtager en lokalplan, der gør det muligt at udnytte grunden til én af de tre forskellige nye hotelbebyggelser, som ejeren i perioden 2005-2008 har søgt kommunen om tilladelse til at realisere. Det er ejerens opfattelse, at alle tre forslag er nøje afstemt med kommunens ønsker. Kommunen kan frit vælge mellem disse forslag, f.eks. som grundlag for udarbejdelse af en projektlokalplan. De tre forskellige projektforslag er beskrevet i bilaget ”Notat vedr. projektforslag og plangrundlag for Klippen-grunden i Gudhjem i perioden 2005-2011”.

På baggrund af den netop gennemførte forudgående indkaldelse af ideer og forslag, er det nu principielt muligt for kommunalbestyrelsen at udarbejde et forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg og sende disse i offentlig høring. Ejeren af Klippen-grunden har dog ikke krav på, at kommunen igangsætter en planlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Referat fra TMU-møde 1. december 2010 (DOC)

2.
Høringssvar fra Gudhjem By- og Mindeforening (RTF)

3.
Høringssvar fra Jørgen Koefoed (DOC)

4.
Høringssvar fra Erik Høst (TIF)

5.
Referat fra borgermøde (DOC)

6.
referat fra m'øde med Gudhjem By- og Mindeforening (DOC)

7.
referat fra møde med Filip West (DOC)

8.
Referat fra møde med Kristian Wendelboe (DOC)

9.
Notat vedr. projektideer og plangrundlag for Klippen-grunden (PDF)

10.
Mail af 4. marts 2011 fra Kristian Wendelboe (MSG)

11.
Brev af 22. august 2006 fra Klippen-ejers advokat (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Behandling af indkomne idéer og forslag til udvikling af den sydlige del af Hasle havn

01.02.05P21-0264

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Med baggrund i et projekt for en ny kanalforbindelse ved Hasle Havn, som indgår i statens Havnepakke 2, har Teknik- og Miljøudvalget i 4 uger indkaldt ideer og forslag vedr. udvikling af den sydlige del af Hasle Havn, således at det nu er muligt at iværksætte lokal- og kommuneplanlægning for området.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der udarbejdes et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for den sydlige del af Hasle Havn.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 01.02.2011 at indkalde ideer og forslag vedr. et projektforslag om etablering af en kanalforbindelse ved Hasle havn.

I forbindelse med et iværksat områdefornyelsesprojekt i Hasle, har Bornholms Regionskommune modtaget bevilling på 9.000.000kr fra Transportministeriet, der bl.a. vil muliggøre et større løft af havnearealerne til igangsætning af nye private investeringer. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er bl.a. inspireret af de forslag der fremkom ved RealDanias arkitektkonkurrence om udvikling af 4 bornholmske havne fra 2008.

Hasle Havns brugerråd har, ligesom en nedsat arbejdsgruppe vedr. havnen (i forbindelse med områdefornyelsesprojektet), anbefalet at der skal tages afsæt i konkurrenceforslag nr. 17 ved fremtidig planlægning for Hasle Havn. Forslaget indeholdt bl.a. forslag om at der etableres en ny kanalforbindelse med udløb syd for havnen.

Teknik og Miljø ønsker nu, i overensstemmelse med områdefornyelsesprojektet, at påbegynde det fysiske anlæg af en kanal i gennem opfyldningsområdet i det sydlige havneareal (se bilag). Det anlæg der ønskes gennemført er, foruden en kanal, et stiforløb fra røgerierne til den sydlige ende af havnen, en reduktion af højden af eksisterende kajanlæg som etape 1 til et nyt havnetorv, samt en opfyldning nord for det eksisterende opfyldningsareal afsluttet med en bystrand.

Anlægget af kanalen m.v. vurderes at have et sådant omfang, og påvirker området så væsentligt, at der er pligt til efter planlovens § 13 stk. 2, at udarbejde lokalplan inden anlæggene gennemføres. 2 ældre lokalplaner for området er ikke i overensstemmelse med den planlagte anvendelse og skal derfor aflyses ved udarbejdelsen af en ny lokalplan. Ved en evt. lokalplanlægning for en del af Hasle Havn, forventes det, at områdefornyelsens havneprojektgruppe og havnens brugerråd inddrages i planlægningen.

 

Indkomne ideer og forslag

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet 3 forslag og ideer:

 

1. Hasle Byting

Henviser til tidligere fremsendte høringssvar til kommuneplan 2009 at der bør ske en forskønnelse af det sydlige havneareal således at det kan fremstå rekreativt. Der skal gives mulighed for etablering af større fritidscentre og andre mulige projekter

Teknik & Miljøs kommentar

Forslaget vil blive forelagt arbejdsgrupperne i forbindelse med den videre planlægning.

 

2. Peter Hjorth Hansen

Ønsker 10 til 20 ”Boliger til kreative hjerner” i 2 etager med arbejdsrum som har havudsigt og med inspirerende rekreative omgivelser.

Der bør etableres et kreativt miljø – et slags Silicon Valley – for udvikling af Bornholmske fødevarer og grønne energi løsninger.

Teknik & Miljøs kommentar

Der er i den nordlige del af det kystnære havneområde hvor der senere skal planlægges for strand, husbåde m.v. er at areal (302.BL.02) i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhvervsformål. En mulig bebyggelse med de foreslåede funktioner der dermed mulig.

 

Forslaget er muliggjort i kommuneplan 2009, og vil blive forelagt arbejdsgrupperne i forbindelse med den videre planlægning

 

3. Cilia og Ole Lind Løkegade11, Hasle

    Anne Mette og Cai Kruse Søndergade 24, Hasle.

 

Ønsker bl.a. kanalen som beskrevet i arkitekt konkurrencen samt flere andre aktiviteter som rummes i konkurrenceprojektet nr. 17 som lokalplanen tager afsæt i.

Teknik og Miljøs kommentar

Aktivitets forslagene er muliggjort i kommuneplan 2009, og vil blive forelagt arbejdsgrupperne i forbindelse med den videre planlægning.

 

Teknik og miljø forslår på den baggrund at der iværksættes lokalplan og kommuneplantillæg der skal muliggøre etableringen af en ny kanalforbindelse på Hasle Havn. Planerne foreslås afgrænset som vist på vedhæftet kortbilag.

 

For at fremskynde sagen mest muligt, foreslås desuden at planernes indhold så vidt muligt tilrettelægges, så man ikke foregriber det arbejde der stadig pågår i arbejdsgruppe m.v.. Dette indebærer at de dele af det sydlige havneområde der ligger søværts en ny kanalforbindelse kun behandles som rammelokalplan, mhp. senere lokalplanlægning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Skitseforslag til helhedsplanlægning for Hasle Havn (PDF)

2.
Forslag til ny kommunaplanramme (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Minigolfbane på Gudhjemvej 27, Østerlars.

01.03.03P19-0916

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Ejeren af Gudhjemvej 27, Østerlars, 3760 Gudhjem, har spurgt om der kan etableres en minigolfbane med tilhørende parkeringsplads, kiosk og toiletbygning på Gudhjemvej 27.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at der meddeles afslag på det ansøgte.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Udvalget ønsker at der meddeles tilladelse til det ansøgte idet det forudsættes at P-plads og minigolfbane omkranses af beplantning således at anlægget ikke er synligt fra offentlig vej. Bente Johansen og Per Ole Petersen kan ikke medvirke, idet de ønsker at følge områdechefens indstilling.

Sagsfremstilling

Gudhjemvej 27 er en mindre landbrugsejendom på 2,6 ha, der ligger vest for Gudhjemvej, umiddelbart syd for Middelaldercentret. Afstanden til Østerlars Rundkirke er ca. 300 m.

På ejendommen ønskes en minigolfbane på ca. 500 m2, en kiosk- og toiletbygning på ca. 70 m2 og en parkeringsplads af græs/grus på ca. 300 m2.

Minigolfbanen skal have form som Bornholm, og de enkelte huller skal laves som modeller af bornholmske lokaliteter, f.eks. Hammerknuden, Døndalen, Dueodde m.fl.

Stierne på banen anlægges som det overordnede bornholmske vejnet.

Der er ikke udarbejdet et konkret projekt for banen eller bygningen endnu, idet der ønskes en principiel stillingtagen til sagen, før der udarbejdes et detailleret projekt.

Ansøger fremhæver minigolfbanens placering mellem Middelaldercentret og Østerlars Rundkirke. Endvidere gøres opmærksom på at Gudhjemvej er en af øens større veje, at det regionale cykelvejnet ligger tæt på ejendommen og at de regionale busruter har stoppested lige uden for døren.

Der forventes et besøgstal på minimum 25.000 gæster pr. år. Åbningstiden vil være fra påske til efterårsferien.

Teknik og Miljø har forelagt sagen for naboerne og menighedsrådet ved Østerlars Kirke.

På grund af beliggenheden tæt på kirken og Middelaldercentret, har sagen endvidere været forelagt for Kulturmiljørådet og Bornholms Museum.

Der er modtaget følgende bemærkninger:

1.      Bornholms Museum anbefaler en anden placering, idet en placering her vil virke forstyrrende landskabsmæssigt, bl.a. nærheden til Østerlars Rundkirke. Der gøres også opmærksom på, at det ikke er et uinteressant sted rent arkæologisk, og at det må forventes, at der skal gennemføres arkæologiske undersøgelser på stedet på bygherrens regning, hvis projektet ønskes gennemført.

2.      Bornholms Middelaldercenter hilser som udgangspunkt alle nye konstruktive initiativer velkomne, men påpeger samtidig, at det er vigtigt at alle nye tiltag på øen ”spiller sammen”. Middelaldercentret gør opmærksom på, at der arbejdes med en stiforbindelse mellem Middelaldercentret og Østerlars Rundkirke. Denne sti skal følge naboejendommens skel eller vej. Beplantning bør skjule minigolfanlægget og parkeringspladsen, og der bør etableres et effektivt hegn ind mod Middelaldercentret. Der gøres opmærksom på at et ”moderne” hegn samt andre iøjnefaldende genstande og anlæg vil være ødelæggende for hele Middelaldercentrets koncept om historisk autentisitet.

  1. Kulturmiljørådet finder den foreslåede placering af minigolfbanen meget uheldig. Placeringen er uheldig fordi den er relativt tæt på kirken, som må betegnes som et nationalt klenodie, og fordi placeringen samtidig bliver meget synlig. Ifølge Kulturmiljørådet bør placeringen af Middelaldercentret, med den skærmende beplantning, absolut det være det nærmeste man kommer kirken med større aktiviteter.

 

Ansøger har kommenteret de modtagne bemærkninger, og fremhæver bl.a. at de enkelte modeller på minigolfbanen vil blive etableret af materialer og i en størrelse, som respekterer de nærliggende seværdigheder, og som falder naturligt ind i området.

Ansøger peger på, at der også er en stor parkeringsplads ved rundkirken, og at parkeringspladsen ved minigolfbanen vil blive anlagt med beplantning, som vil falde naturligt ind i den skovvækst, der er i området. Middelaldercentret kan etablere et autentisk hegn på egen grund, og ansøger er positiv overfor en sti fra rundkirken til Middelaldercentret. Ansøger er indforstået med, at der skal gennemføres arkæologiske undersøgelser, idet museumsloven selvsagt vil blive respekteret.

 

Lovgrundlaget for sagens vurdering:

Etablering af en minigolfbane vil kræve en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Landzonebestemmelserne skal modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ifølge praksis kan der dog normalt gives tilladelse til nyetablering af mindre kultur- og fritidsanlæg som f.eks. faciliteter til ridning, cykling, ”natursport”, fiskeri (herunder put and take), aktivitets- og besøgscentre, museer og udstillinger og lignende, når der ikke er særlige forhold, der taler imod.

Ifølge regionskommunens overordnede turismepolitik, som den fremgår af Kommuneplan 2009, bør nye aktiviteter udnytte de muligheder, der findes for at knytte an til eksisterende ressourcer, f.eks. eksisterende besøgssteder, turistaktiviteter, attraktioner og andre områder eller anlæg, der kan understøtte turismeudviklingen.

Disse områder/anlæg er ofte placeret i det åbne land, hvor det er et krav, at nye aktiviteter/anlæg skal indpasses uden væsentlige landskabelige eller trafikale gener. Nye turistmæssige anlæg i det åbne land kan derudover kun etableres, når de er afhængige af en given landskabelig lokalisering, og når de f.eks. tilfører nye målrettede muligheder for at udvikle en hidtil uudnyttet naturressource.

 

Efter Teknik & Miljøs vurdering knytter en minigolfbane sig ikke naturligt til hverken Middelaldercentret eller Østerlars Rundkirke. En minigolfbane som den skitserede er heller ikke afhængig af en given landskabelig placering i det åbne land. Endvidere vil anlægget blive meget synligt i landskabet, herunder fra Gudhjemvej.

Det vurderes, at selvom der eventuelt stilles vilkår om et bestemt materiale- og farvevalg, afskærmende beplantning, maksimal højde på de enkelte modeller, og lignende, som foreslået af ansøger, vil der være tale om et fremmedelement på dette sted, hvis der etableres en minigolfbane.

Efter Teknik & Miljøs vurdering foreligger der således ikke forhold, der kan begrunde, at der mod planlovens hovedregel kan meddeles landzonetilladelse til en minigolfbane på dette sted.

En minigolfbane bør derfor henvises til planlagte områder som byzoner, sommerhusområder eller campingpladser, eller til eksisterende besøgssteder og turistaktiviteter i landzone, hvor en minigolfbane naturligt kan tilknyttes.

Teknik & Miljø, Vej, har endvidere vurderet, at der ikke kan meddeles dispensation fra adgangsbegrænsningen, der efter vejloven gælder for Gudhjemvej, da en øget trafikmængde til ejendommen vil forøge risikoen for ulykker.

 

På denne baggrund indstilles det, at der meddeles afslag på det ansøgte efter planlovens § 35.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Ansøgning af 7.2.2011 (PDF)

2.
Bemærkninger fra Bornholms Museum (MSG)

3.
Bemærkninger fra Bornholms Middelaldercenter (DOC)

4.
Bemærkninger fra Kulturmiljørådet (MSG)

5.
Bemærkninger fra ansøger (DOC)

6.
Notat om vejadgang (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Trætopsklatrebane på Brommevej 10, Rø.

01.03.03P19-0914

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Ejeren af Brommevej 10 og Brommevej 19, Rø, 3760 Gudhjem, har ansøgt om tilladelse til at etablere en trætopsklatrebane med tilhørende parkeringsplads og kiosk/café på Brommevej 10, Munkerup, (Gorilla Park Bornholm). Baneanlægget strækker sig også lidt ind på jorder tilhørende Brommevej 19, Brommegaard.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår om, at alle anlæg på trætopsklatrebanen skal fjernes senest 1 år efter banens eventuelle ophør.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Brommevej 10 er en landbrugsejendom på 20,8 ha, med 17,3 ha fredskov.

Trætopsklatrebanen anlægges i et skovområde ca. 150 m syd for ejendommens bygninger. En af banerne strækker sig også ca. 150 m ind på Brommegaards jorder mod sydøst.

Trætopsklatrebanen består af 4 – 6 baner med ca. 15 forhindringer hver. Banerne placeres ca. 6 til 20 m oppe i trætoppene. Grundelementet for en forhindring er, at den er forbundet mellem to træer med flere stålwirer. Starten på en forhindring udgår fra en platform, som omkranser det enkelte træ. Platformene er bygget af træ.

Selve baneområdet udgør ca. 3,0 ha fredskov.

Langs adgangsvejen ind til ejendommens bygninger anlægges en parkeringsplads til ca. 65 biler. Derudover anlægges handicapparkering og busparkering tæt på bygningerne. Afstanden fra parkeringspladsen til Brommevej er min. 70 m, og parkeringspladsen vil ikke være synlig fra Brommevej.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til projektet i forhold til vejloven (overkørslen til Brommevej), men det forventes at overkørslen til ejendommen skal ændres så den gøres bredere.

Billettering, instruktion, toiletter, kiosk og en mindre café indrettes i de eksisterende bygninger på Munkerup. Der anlægges en træterrasse i haven mod sydøst. Der opføres således ikke nyt byggeri.

Banen vil være åben i sommerhalvåret (fra påske til efterårsferien), dog således at der vil være muligheder for at åbne banen udenfor denne periode efter bestilling.

Der forventes et besøgstal på 10. – 12.000 besøgende pr. sæson. Det forventes at der maximalt vil være 200 personer ad gangen på banen.

Teknik og Miljø har foretaget nabohøring efter planloven.

Der er modtaget følgende bemærkninger:

1.      Ejerne af Brommevej 8 ønsker ikke projektet etableret, og peger bl.a. på støjgener fra parkeringsplads og baner, gener for dyreliv og jagt, risiko for at gæster kommer ind over naboskel, risiko for affald, at området er miljøfølsomt, samt gener fra tung trafik på Brommevej. Ejerne mener, at projektet vil forstyrre deres privatliv og nedsætte ejendomsværdien.

2.      Ejerne af Brommevej 12 finder, at etableringen af det påtænkte anlæg vil forringe værdien af området i bred forstand og specifikt deres ejendom i form af støj- og trafikgener og dermed også nedsat handelsværdi. Ejerne peger bl.a. på trafikforøgelsen på Brommevej og konsekvenserne for det rige dyre- og planteliv, der i dag er i området. Ejerne er derfor imod projektet. Hvis der alligevel gives tilladelse, mener ejerne, at den skal være tidsbegrænset, og at den skal kunne inddrages omgående i tilfælde af naboklager.

 

Ansøger har kommenteret bemærkningerne fra naboerne, og har bl.a. peget på, at der er forholdsvis langt fra anlæggene til nabobeboelse.

Efter Teknik & Miljøs vurdering vil der ikke være så væsentlige gener for naboer, trafik og dyreliv som beskrevet, j.fr. VVM-screeningen (vedlagt som bilag). En tidsbegrænsning af tilladelsen som foreslået vil ikke være planlægningsmæssigt begrundet. Der henvises endvidere til vurderingen nedenunder.

 

Lovgrundlaget for sagens vurdering:

Etablering af en trætopsklatrebane vil kræve en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Landzonebestemmelserne skal modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Ifølge praksis kan der dog normalt gives tilladelse til nyetablering af mindre kultur- og fritidsanlæg som f.eks. faciliteter til ridning, cykling, ”natursport”, fiskeri (herunder put and take), aktivitets- og besøgscentre, museer og udstillinger og lignende, når der ikke er særlige forhold, der taler imod.

Ifølge regionskommunens overordnede turismepolitik, som den fremgår af Kommuneplan 2009, bør nye aktiviteter udnytte de muligheder, der findes for at knytte an til eksisterende ressourcer, f.eks. eksisterende besøgssteder, turistaktiviteter, attraktioner og andre områder eller anlæg, der kan understøtte turismeudviklingen.

Disse områder/anlæg er ofte placeret i det åbne land, hvor det er et krav, at nye aktiviteter/anlæg skal indpasses uden væsentlige landskabelige eller trafikale gener. Nye turistmæssige anlæg i det åbne land kan derudover kun etableres, når de er afhængige af en given landskabelig lokalisering, og når de f.eks. tilfører nye målrettede muligheder for at udvikle en hidtil uudnyttet naturressource.

Efter Teknik og Miljøs vurdering er den ansøgte aktivitet afhængig af en given landskabelig placering i det åbne land, idet aktiviteten både kræver et stort areal og et areal med skov.

Hvis en aktivitet som den ansøgte ønskes, må den derfor som udgangspunkt kunne placeres i skov i landzone.

Det vurderes at hverken klatrebanen eller parkeringsområdet vil påvirke landskabet væsentligt. Ingen af anlæggene vil være synlige fra offentlig vej.

Det vurderes endvidere, at der ikke vil være væsentlige trafikale eller nabomæssige gener ved den ansøgte placering. Selvom selve banen etableres i træer tæt på naboskel, så vil der ikke være nabogener ved nabobebyggelse eller ved udendørs opholdsarealer ved nabobebyggelse. De naboarealer, der grænser op til baneområdet, er dels fredskov, dels ubebyggede arealer.

Projektet er VVM-screenet (Vurdering af Virkningerne for Miljøet), og det er vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er således ikke VVM-pligtigt.

 

På denne baggrund indstilles det, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår om, at alle anlæg på trætopsklatrebanen skal fjernes senest 1 år efter banens eventuelle ophør.

 

Udover en landzonetilladelse fra regionskommunen, kræver projektet en tilladelse efter skovloven fra Naturstyrelsen Bornholm, da banen etableres i fredskov. Naturstyrelsen Bornholm har den 1. april 2011 givet tilladelse. (vedlagt som bilag).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Ansøgning af 17.1.2011 (rev.1.3.2011) (DOC)

2.
Oversigtskort (PDF)

3.
Baneområdet (PDF)

4.
Parkeringsarealer (PDF)

5.
Bemærkninger fra nabo, Brommevej 8 (MSG)

6.
Bemærkninger fra nabo, Brommevej 12 (MSG)

7.
Bemærkninger fra ansøger (MSG)

8.
Oplysninger fra ansøger om skelafstand (MSG)

9.
VVM-screeningsskema (DOC)

10.
Tilladelse fra Naturstyrelsen Bornholm (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

14   Orientering om Østre Landsrets dom i ankesag vedrørende etablering af beplantningsbælte

01.02.05P21-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Resumé

Østre Landsret har den 28. marts 2011 afsagt dom i ankesagen anlagt af Kinuko Kamata mod Bornholms Regionskommune vedr. etablering og vedligeholdelse af beplantningsbælte ved Beredskabsstyrelsens Kaserne i Allinge. Landsretten stadfæster således byrettens dom, hvor kommunen blev frifundet.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at dommen tages til efterretning.

 

Teknik & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Retssagen er en udløber af en længerevarende sag, hvor Kinuko Kamata, der ejer ejendommen, Tejnvej 8, Allinge, har følt sig generet af støvgener fra naboen, Beredskabscenter Bornholm. Bornholms Regionskommune er ejer af det areal, der bruges som kaserne og øvelsesplads.

Generne er angiveligt opstået, fordi Beredskabscenteret anvender en grusvej, der ifølge byplanvedtægt nr. 3 for Allinge-Gudhjem Kommune 1973, er udlagt som et 10 m bredt beplantningsbælte. Det pågældende beplantningsbælte har aldrig været anlagt i den angivne bredde.

 

Regionskommunen traf den 12. marts 2009 en afgørelse, hvorefter de faktiske forhold var at betragte som lovlige, da det igennem mere end 30 år havde haft en udbredelse som nu.

Afgørelsen blev af Kinuko Kamata påklaget til Naturklagenævnet, der den 3. april 2009 meddelte, at det var enig i kommunens vurdering.

Kinuko Kamata anlagde efterfølgende retssag mod kommunen, der blev frifundet ved byrettens dom afsagt 20. oktober 2010. Afgørelsen blev anket til landsretten, der nu har stadfæstet byrettens afgørelse.

 

Det kan oplyses, at kommunens miljøafdeling ud fra gældende miljøregler har behandlet og vil behandle klager vedr. konkrete støvgener for ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Østre landsrets dom afsagt 28. marts 2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesagsgebyr, Olsker

02.34.00K03-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, til orientering

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 22. marts 2011 truffet afgørelse i en klagesag vedr. størrelsen af et byggesagsgebyr for meddelelse af tilladelse til opstilling af skurvogn til brug som udhus på klagers ejendom, Fåregårdsvej 10, Olsker, Allinge.

Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse og tiltræder således afgørelsen. 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionskommunen meddelte den 21. september 2010, at ejers efterfølgende anmeldelse af byggearbejde efter placering af en skurvogn på 14 m2 til brug som udhus på ejendommen, var behandlet efter bygningsreglement 2008 (BR08), og at byggearbejdet var i overensstemmelse med reglerne i BR08. Samtidig blev der sendt en opkrævning af et byggesagsgebyr på 4.484,92 kr. Ejer klagede til statsforvaltningen over gebyrets størrelse. Gebyret er beregnet til 4.124 kr. ud fra grundtaksten for vanskelige sager (herunder lovliggørelsessager), hvor ejer gjorde gældende, at der var tale om en meget enkel byggesag, hvor gebyret burde være 2.422,92 kr.

Statsforvaltningen henviser i sin afgørelse til, at den i sin udtalelse af 30. september 2010 har taget stilling til den generelle lovlighed af en kommunens fastsættelse af gebyrer for perioden 1. april 2009 til ultimo 2010.

Bornholms Regionskommune har for året 2010 skønnet over de forventede udgifter og forventede gebyrer inden for hver bygningskategori til brug for fastsættelse af taksterne. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at kommunens skøn ikke er foretaget på et kvalificeret grundlag og tiltræder kommunens afgørelse. Statsforvaltningen bemærker også, at gebyrfastsættelsen sker på grundlag af beregning af den gennemsnitlige udgift ved behandling af en sag inden for hver bygningskategori, og der er ikke krav om sammenhæng mellem udgift og gebyrstørrelse i den konkrete sag.

  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
fra 22. marts 2011 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Orientering om Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse i klage over byggesag, Allinge

02.34.00K02-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Statsforvaltningen Hovedstaden har den 1. marts 2011 truffet afgørelse i en klagesag, hvor kommunen som byggemyndighed har givet tilladelse til udvidelse af et sommerhus, Brunekulvej 2A, Allinge, herunder en ændring af taghældningen. Ejerne af en naboejendom klagede over kommunens afgørelse.

Statsforvaltningen hjemviser spørgsmålet om ændring af taget til fornyet behandling i kommunen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller, at statsforvaltningens afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø gav den 8. december 2009 tilladelse til udvidelse af et sommerhus og til ændret taghældning på huset, selvom mindsteafstanden fra bygningen til vej, sti og skel var mindre end 5 m. 

Efter om- og tilbygningen af sommerhuset modtog Teknik & Miljø en henvendelse fra en nabo i den nærtliggende ejerlejlighedsbebyggelse vedrørende lovligheden af bygningsarbejdet. Kommunen redegjorde for sagen over for naboen, der efterfølgende klagede til Statsforvaltningen Hovedstaden over byggetilladelsen og kommunens sagsbehandling.  

Statsforvaltningen skriver i sin afgørelse, at kommunen i den del af afgørelsen, der vedrører tilbygningen, har foretaget en konkret helhedsvurdering i overensstemmelse med kravene i BR08. Dette er derimod ikke sket i forhold til ændringen af taget, og sagen hjemvises for så vidt angår tilladelse til ændring af taget til fornyet behandling hos kommunen. Samtidig gøres opmærksom på, at det er statsforvaltningens opfattelse, at naboen er part i byggesagen, og at kommunen derfor burde have foretaget en partshøring, inden der blev truffet afgørelse. Kommunen skal derfor i forbindelse med hjemvisningen inddrage de oplysninger, naboen har fremsat i forbindelse med klagen.

Endelig oplyser statsforvaltningen, at der ikke er retlige hindringer i vejen for, at en genvurdering af sagen foretages af den person, der har truffet afgørelsen i første omgang.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Statsforvaltningens afgørelse fra 1. marts 2011 (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Nedlæggelse af bolig i Svaneke i henhold til boligreguleringsloven

03.01.03P19-0123

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Landmålergården I/S har på vegne af ejer anmodet om nedlæggelse af en lejlighed beliggende Nansensgade 5, 1.sal, Svaneke, til fremtidig anvendelse som erhvervsareal.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at der gives tilladelse til at nedlægge boligen, Nansensgade 5, 1. sal, Svaneke, hvorefter den kan overgå til erhverv.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Landmålergården I/S, Næstved, har den 17. marts 2011 på vegne af ejeren søgt om nedlæggelse af boligarealet på ejendommen Nansensgade 5, Svaneke, til anvendelse som erhverv.

Ejendommen har på nuværende tidspunkt et erhvervsareal på 385 m2 (tidligere Nordea) og et boligareal på 1. sal på 147 m2. Ejendommen vil herefter udelukkende anvendes til erhvervsformål.

Den tidligere lejer af 1. salen er fraflyttet.

Nedlæggelse af eksisterende boliger kan ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010 om midlertidig regulering af boligforholdene ske med kommunalbestyrelsens samtykke. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 18. januar 2011 ligger kompetencen til at nedlægge helårsboliger hos Teknik- og Miljøudvalget, da der ikke i Svaneke er lokalplaner, der regulerer anvendelsesbestemmelser udover temalokalplan nr. 27 om helårsboligformål.

Teknik & Miljø anbefaler, der gives tilladelse med henvisning til ejendommen øvrige anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18 Projektudvidelse og anlægsbevillinger, Mulighedernes Land, Havnebad i Hasle 2

01.11.20P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget, indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget, indstiller

Kommunalbestyrelsen, beslutter

Resumé

I november 2011 blev der givet anlægsbevillinger til etablering af et havnebad i Hasle. Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Der er siden igangsat en planlægningsproces for den sydlige del af Hasle Havn. En del af planen forventes realiseret med midler fra Transportministeriet (havnepakke 2). For at skabe sammenhæng fra det sydlige og det nordlige område (havnebad), og for at få det fulde udbytte af kommende investeringer på Hasle Havn, har Realdania godkendt oplæg til et projekt for omdannelse og forskønnelse af strækningen fra bassin I til bassin IV.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller til Teknik-og Miljøudvalget:

a)     at udvidelse af projektet ”Havnebad i Hasle by” godkendes endeligt og igangsættes.

b)     at der gives en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 3.750.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)     at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene i 2011 på 2.650.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 2.650.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

d)     at der afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 1.100.000 kr. til projektudvidelsen (udgift) og tilsvarende 1.100.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

e)     at anlægsbevillingerne gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø     

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet Havnebad i Hasle by indgår som et demonstrationsprojekt i Mulighedernes Land, et femårigt partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune, som har til formål at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmark. Projektet er ligeledes en del af et område-fornyelsesprojekt i Hasle by, som blev igangsat i 2009 og afslutter i 2013. Havnebadet finansieres med midler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og områdefornyelsesprojektet.

 

Der er afholdt en indbudt konkurrence om udformning af havnebadet og vinderprojektet udpeget. Vinderprojektet blev udformet af White Arkitekter i samarbejde med Thing & Weinø.   Havnebadet placeres i den nordlige del af Hasle Havn. Havnebadet er planlagt etableret i efteråret 2011 og ejes/drives af regionskommunen.

 

I forbindelse med iværksat planlægning af Hasle Havn har Bornholms Regionskommune modtaget bevilling på 9.000.000 kr. fra Transportministeriet, der bl.a. muliggør et større løft af havnearealerne, der kan medvirke til igangsætning af nye private investeringer. Muligheden for at udvikle Hasle Havn er bl.a. inspireret af de forslag, der fremkom ved Realdania-støttet arkitektkonkurrence om udvikling af 4 bornholmske havne fra 2008.

 

Området fra det sydlige havneområde til det nordlige er planlagt forskønnet og omdannet, f.eks. ved at sænke kajkanter eller anlægge trapper fra kaj til vand, etablere aktivitetsområder med f.eks. scene, dansegulv, installationer til leg og bevægelse, samt forbedring af områder til fiskeri- og havneaktiviteter. Den endelig plan og udformning afgøres i samarbejde med havnegruppen, havnens brugerråd og tilknyttede rådgivere.

 

Hasle Havn rummer i dag en række ubebyggede eller sparsomt bebyggede erhvervsarealer, som ikke kan forventes anvendt til havnerelaterede formål. Havnen må derfor i højere grad baseres på andet end havnerelateret virksomhed, aktiviteter der kan bidrage til at gøre havnen til et levende og aktivt område for områdets beboere og turister. Hasle Havn er byens største aktiv og aktiviteter og tiltag på havnen bør gavne byen som helhed.

 

Finansieringsplan:

Projektbudgettet er anslået til 4.400.000 kr., hvoraf selve anlægs- og rådgivningsarbejdet udgør 3.750.000 kr. Udgifterne finansieres således:

 

Realdania (incl. fondsafgift)                                                   2.000.000 kr.

Transportministeriet, Havnepakke 2 (bassin 1 og havnetorv)       2.100.000 kr.

BRK medarbejder timer inkl. overhead                                         300.000 kr.

I alt                                                                                                      4.400.000 kr.

 

Medarbejdertimerne er de timer der anvendes af medarbejderne til gennemførelse af projektet, herunder myndighedsbehandling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 25. november 2011 anlægsbevillinger (udgift2.225.000 kr. og indtægt -2.145.000 kr.)til Havnebad i Hasle by 1 (det oprindelige projekt).

 

Nye anlægsbevillinger

Der søges om en anlægsbevilling på 3.750.000 kr. til projektudgifterne i forbindelse med det udvidede projekt.

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 4.4000.000 kr. og anlægsbevillingen på 3.750.000 kr. udgøres af 300.000 kr. til BRK-medarbejdertimer og 350.000 kr. til 17,5% fondsafgift af tilskuddet fra Realdania.

 

Der søges tilsvarende om en anlægsbevilling på -3.750.000 kr. til tilskud se specifikation nedenfor:

 

Finansiering, kr.

2011

2012

I alt

Tilskud fra Realdania

-2.000.000

 

-2.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet fra Realdania

350.000

 

350.000

Midler fra ”Havnepakke 2”

-1.000.000

-1.100.000

-2.100.000

Finansiering i alt

-2.650.000

-1.100.000

-3.750.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Projektudvidelse og anlægsbevilling, Mulighedernes Land, Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn 2

08.03.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2010 en anlægsbevilling til delprojektet under Mulighedernes Land - Det bornholmske graniteventyr og Hammerhavn. Projektet, der er igangsat, omhandler de landfaste dele af havneområdet ved Hammerhavn.

Efterfølgende er der med Transportministeriets Havnepakke 2 meddelt en særbevilling til anlægs­arbejder på Hammerhavn på 11 mio. kr. På den baggrund har kommunen drøftet en projektudvidelse med Realdania. Hensigten med projektudvidelsen er at genoprette og synliggøre de kulturhi­storiske kvaliteter i det oprindelige havneanlæg i Hammerhavn og tilføre moler og anlæg nytiltag der kan medvirke til at skabe liv i hele havnen. Realdania har i marts 2011 godkendt projektudvidelsen i Hammerhavn der nu forelægges til politisk godkendelse.

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller,

a.      at det udvidede projekt gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen af 24.03.11,

b.      at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.125.000 kr. (udgift) til udvidelsen af delprojektet Det bornholmske Graniteventyr og Hammerhavn 2,

c.      at der gives en bevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på 12.125.000 kr.,

d.      at Bornholms Regionskommune medfinansierer med i alt 1.700.000 i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning samt 160.000 kr. i form af timer som ejer og myndighed,

e.      at tillæg til anlægsbevillingerne gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Siden 2008 har været ført forhandlinger med staten om genopretning af moleanlæg i Hammerhavn. Med Transportministeriets Havnepakke 2 til Bornholm blev der bevilget 11 mio. kr. til renovering af molerne på Hammerhavn. Det har åbnet mulighed for at fornyede drøftelser med Realdania der har ledt til en udvidelse af projektet i Hammerhavn. Udvidelsen omfatter selve havneanlægget der ikke var en del af det oprindelige projekt.

 

Hovedaktiviteter

Projektudvidelsen omfatter:

·         Reetablering af granitkajkant på indersiden af nordre mole, tværmolen samt rundt langs molehoved, nordre mole

·         Nedtagning af bølgeskærme i beton på den nordre og søndre mole og genskabelse af den oprindelige bølgeskærm i træ inkl. siddefaciliteter langs nordre mole

·         Etablering af en undervands forforkastning ud for nordre mole

·         Frilægning samt reparation og fugning af glanitglacis på ydersider moler

·         Frilægning og reparation af granitglacis i inderhavn inkl. etablering af forbindelse mellem forstrand og nordre mole foran det kommende multihus

·         Anløbs- og badebro ved søndre mole

 

Resultater og succeskriterier

Resultater:

·         Frilægning og rekonstruktion af granitglacis og granitkajkanter på havneanlæggets moler og i inderhavnen

·         Bedre rammer for ophold og aktivitet i havnen

 

Succeskriterier:

·         Der er skabt bedre og flere opholdszoner i havnen.

·         Havnens kulturhistorie er synliggjort gennem frilæggelse af de oprindelige granitkonstruktioner.

·         Erhvervsinteressenter, brugergrupper og øvrige interessenter i det samlede projekt har bidraget til at optimere havneanlæggets brugsmuligheder i relation til rekreation og fritidsinteresser.

 

De samlede udgifter til projektet er på 17.860.000 kr.

 

Ex. Moms

Udgifter

BRK

Udgifter

 

 

i alt

anlægsarbejder, rådgivere mm.

m.fl. arbejdstid inkl. rejser mv.

 

Fase 1

 

 

 

Projektbeskrivelse, udvidet projekt

 

10.000

10.000

Politisk projektgodkendelse

 

10.000

10.000

Første fase: Reetablering kajkant på del af indvendig side i granit, nordre mole. Metodeafprøvning.

2.000.000

 

2.000.000

Etablering af forforkastning langs nordre mole

1.700.000

 

1.700.000

*) Projektering og prissætning af anlægsprojekt , samt tilsyn moleforbedringer og ny bølgeskærm ex. forforkastning og reetablering af kajkant nordre mole.

250.000

 

250.000

*) Etablering af bølgeskærm i træ langs norde mole med indbygget langbænk på indersiden

850.000

 

850.000

BRK som ejer og myndighed

 

40.000

40.000

Anden fase: Reetablering kajkant fortsat indvendig side samt på tværmole og molehoved nordre mole i granit og azobe. Etablering af smal træanløbsbro nedenfor granitkajkant med trappeforbindelser til kaj og inderhavn.

7.500.000

 

7.500.000

*) Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning granitglacis samt nedtagning af bølgeskærm i beton på både nordre og søndre mole.

2.000.000

 

2.000.000

*) Frilægning granitglacis inderhavn inkl. trappe/terrassering til forstrand og nordre mole foran multihus

760.000

 

760.000

*) Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

 

200.000

BRK som ejer og myndighed

 

50.000

50.000

*) Inddragelse, formidling, exit PR – samlet i alle projektfaser

25.000

 

25.000

BRK som ejer og myndighed

 

10.000

10.000

Uforudsete udgifter

 

 

1.540.000

*) Overhead 30 % af BRK andel

 

40.000

40.000

I ALT ex. Moms

15.285.000

160.000

16.985.000

*) Momsudligningsordning (17,5 % af Realdanias bidrag)

 

 

875.000

I ALT inkl. Momsudligning

 

 

17.860.000

*) Realdanias finansiering

 

 

 

 

Projektet finansieres således:

 

Realdania

5.000.000

Transportministeriet

11.000.000

BRK i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning

1.700.000

BRK arbejdstid inkl. 30% overhead

160.000

I ALT

17.860.000

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 13.825.000 kr. til projektudvidelsens gennemførelse samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på -12.125.000 kr. til tilskud. Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabeller.

 

Anlægsudgifter tillægsbevilling, kr.

2011

Reetablering granit kajkant langs inderside nordre mole, samt tværmole og molehoved på nordre mole. excl. de 3 mio. kr. der allerede er frigivet

6.500.000

Frilægning af granitglacis for sprængsten, reparation og fugning af glacis samt nedtagning af bølgeskærm nordre og søndre mole.

2.000.000

Nedtagning af betønbølgeskærm nordre og søndre mole og etablering af ny bølgeskærm i træ, nordre mole

850.000

Frilægning og reparation af granitglacis inderhavn inkl. etablering af adgang til og forbindelse mellem forstand og nordre mole foran om multihus

760.000

Anløbs- og badebro ved søndre mole

200.000

Uforudsete udgifter

1.540.000

Andet: Projektering af anlægsprojekt samt inddragelse og formidling

275.000

I ALT

12.125.000

 

Forskellen mellem de samlede projektudgifter på 17.860.000 kr. og anlægsbevillingen på 12.125.000 kr. udgøres af posterne vist i nedenstående tabel:

Finansiering ud over denne anlægsbevilling

 

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2011 meddelt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forkastningsarbejder på havnene i 2011 herunder 3 mio. til Hammerhavn *)

3.000.000

BRK Havnegruppen i form af materialer leveret inkl. supplering af materialer til forforkastning **)

1.700.000

BRK indsats, som ejer og myndighed, i forbindelse med projektgennemførelsen inkl. 30% overhead

160.000

Fondsafgift på 17,5 % af Realdanias bidrag

875.000

I ALT

5.735.000

**) Projektet er ét ud af de 13 havneanlægsprojekter påbegyndt i 2011 der har en samlet værdiskabelse ved nyttiggørelse af granitmateriale der beløber sig til en værdi af 10 mio. kr.

  

Finansieringen fremgår af den følgende tabel:

Finansiering, kr

2011

Tilskud fra Realdania

-5.000.000

Tilskud fra Transportministeriet *)

- 8.000.000

Fondsafgift på 17,5 % af tilskuddet til Realdania

875.000

Tilskud i alt

-12.125.000

BRK Havnegruppen i form af transport og indbygning af råstoffer/granit til forforkastning

-1.700.000

I ALT

-12.125.000

*) Det samlede tilskud fra Transportministeriet i havnepakke 2 til Hammerhavn udgør 11. mio. kr. jf. finansieringsplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Bilag B - Tegning af den oprindelige molekonstruktion (DOC)

2.
Bilag C - Plan og tværsnit, ny forforkastning (DOC)

3.
Bilag D - Diverse foto der underbygger projektudvidelsen (DOC)

4.
BIlag A Kort over de eksisterende dele af havneanlægget omfattet af projektudvidelsen (DOC)

5.
projektbeskrivelse 24.03.2011 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sagen ved Strandlunden camping

01.05.08K03-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget – til orientering

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Bornholms Regionskommunes afgørelse om dispensation til jordarbejder, terrænregulering m.v. på et overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ved Strandlunden camping, Melstedvej 33-35, 3760 Gudhjem. Ophævelsen betyder at kommunen nu i stedet vil igangsætte en håndhævelsessag

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik & Forsyning indstiller at afgørelsen tages til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Orientering modtaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 27. oktober 2010 behandlet klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Dagsorden fra 27. oktober fremgår af bilag.

Foreningen har klaget over kommunens lovliggørende dispensation til jordarbejder, terrænregulering, græssåning og opsætning af elstandere på et areal ved Strandlunden camping, Melstedvej 33-35, 3760 Gudhjem.

Strandlunden camping ligger desuden indenfor strandbeskyttelseslinjen hvorfor jordarbejderne og terrænreguleringen m.v. også vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §15. Naturstyrelsen Roskilde er myndighed for strandbeskyttelseslinjen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet anfører en række forhold som de lægger til grund for deres afgørelse.

Ansøger burde have oplyst både kommunen og Naturstyrelsen Roskilde om de påtænkte jordarbejder. Således ville kommunen inden ændringen have haft mulighed for konkret at vurdere hvorvidt arealet har været omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nævnet finder samlet set ikke at ansøger kan have været i god tro.

Nævnet finder ikke at kommunen på baggrund af de efterfølgende besigtigelser og luftfotostudier kan konkludere at områdets naturværdi har været lav. Nævnet finder i øvrigt ikke at det forhold at et naturområde har lav naturværdi kan i sig selv kan begrunde en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fremgår af bilag.

 

Teknik & Miljø vil på baggrund af afgørelsen i stedet håndhæve beskyttelsesbestemmelserne og påbyde retablering af overdrevet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Afgørelse i sagen om dispensation fra § 3 til jordarbejder ved Strandlunden Camping (PDF)

2.
Klage over lovliggørende dispensation til jordarbejder m.v. ved Strandlunden camping (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Fritagelse for betaling af fjernvarmeafgift

13.03.20P25-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Ejeren af Havnegade 14, 3730 Nexø har med e-mail af 4.3.2011 søgt om fritagelse for betaling af fjernvarmeafgift under henvisning til, at varmeforsyningen på ejendommen er ændret fra olie til træpillefyring, og at ejendommen dermed opvarmes CO2-neutralt og energivenligt.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

     at ansøgningen ikke imødekommes

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommen er omfattet af DIFKOs fjernvarmeprojekt af 1995, som pålagde ejendommen tilslutningspligt til fjernvarme inden en lovbestemt 9-års frist, som udløb i august 2004. Tilslutningspligten blev tinglyst på ejendommen.

Ifølge varmeforsyningslovens regler har forsyningsselskabet efter udløb af tilslutningsfristen ret til at opkræve tilslutningsbidraget og de faste (fx m²-afhængige) bidrag og anlægge stikledning. Der er ikke krav for ejeren om at aftage varmen.

Efter fristens udløb har ejeren ikke ønsket at aftage fjernvarme, og Nexø Halmvarmeværk har oplyst, at ejendommen pt. opkræves 4.671,13 kr./år inkl. moms i faste bidrag.

Ejeren gør i sin mail opmærksom på, at ejeren af naboejendommen Åsen 15 også fyrer med flis og træpiller, men at der ikke bliver opkrævet fjernvarmebidrag på denne ejendom.

Det kan oplyses, at naboejendommen i 1995 blev fritaget for tilslutningspligt, da ejendommen allerede på dette tidspunkt blev opvarmet med et træfyr. En ejendom med denne type anlæg kan ikke pålægges tilslutning til fjernvarme, jfr. § 15 i tilslutnings­bekendtgørelsen, bkg. nr. 31 af 29.1.2008.

Ifølge tilslutningsbekendtgørelsens § 16 kan ejeren af en ejendom, som er pålagt tilslutnings­pligt, ikke efterfølgende kræve sig fritaget under henvisning til installering af et ellers fritagel­ses­­be­ret­tiget anlæg.

Ifølge tilslutningsbekendtgørelsens § 17 kan kommunalbestyrelsen dog i særlige tilfælde efter ansøgning fritage bebyggelse for tilslutning og dermed for betaling af tilslutningsafgift.

Teknik & Miljø har forelagt sagen for Nexø Halmvarmeværk/DIFKO, som med e-mail af 18.3.2011 har meddelt, at man ønsker at fastholde de indgåede aftaler og ikke ændre på tilslutningspligten.

Efter Teknik & Miljøs opfattelse er der i denne sag ingen særlige omstændigheder, som taler for en dispensation fra betaling af fjernvarmeafgifter.

Afgørelsen vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Ansøgning om fritagelse for indbetaling af fjernvarmeafgift (MSG)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Løsebækgade - Parkeringsforhold

05.09.00G01-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

22

 

Hvem beslutter

Teknik & Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Arealet bag ejendommene Løsebækgade 3 – 9 har gennem en lang årrække været benyttet til parkering for lokale og for turister. Der har i denne årrække været uenighed blandt beboerne i området om der overhovedet skal være parkering, og hvis der skal, hvor mange parkeringspladser.

 

Arealet er ikke optaget i det offentlige vejregister, men har været administreret og vedligeholdt som sådan.

 

Der har nu været afholdt en høring bl.a. beboerne grænsende til det aktuelle område Høringen har været gennemført mhp. på om arealet skal optages som offentlig vej – evt. med henblik på indretning af parkeringspladser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at arealet bag ejendommene Løsebækgade 3-9 ikke optages som offentlig vejareal og at der træffes foranstaltninger til at forhindre at arealet benyttes til parkering.

b)     At der træffes foranstaltninger således der fremover ikke kan parkeres på arealet

c)     at sidevejen til Løsebækgade optages som offentlig vej, således, at området administreres og indrettes jf. vejloven

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt, idet denne iværksættes ved udgangen af 2011.

Sagsfremstilling

De faktiske forhold

Bornholms Regionskommune og tidligere Allinge-Gudhjem Kommune har i en længere årrække anset det pågældende areal som et offentligt færdselsareal, herunder parkeringspladsen og administreret arealet som et offentligt vejareal. Det omtalte areal ligger ud for Løsebækgade 5-7 – og delvist ud for Løsebækgade nr. 9.

 

Nærmere undersøgelser har imidlertid vist, at arealet ikke formelt har status af offentlig vej.For at et areal formelt er offentligt vejareal, skal det enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.Arealet er derimod privat fællesvej, ejet af kommunen.

 

Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at arealet har en sådan beskaffenhed og betydning for offentligheden, at der bør sikres  offentlig adgang i videst muligt omfang og således at de kystnære områder med attraktion for anvendelse af natur, udsigt, herlighedsværdi osv. ikke anvendes til parkering.  

 

Der parkeres i dag 5 til 7 personbiler på arealet, som også indeholder en vendeplads. Tværs over parkeringsarealet er der i dag tillige en offentlig sti for gående. Den offentlige sti er en del af et stiforløb der sydover går til Næs og videre langs kysten til Sandkaas og Tejn.

 

Nordpå fortsætter stien langs kysten til Kæmpestranden ved Nordbornholms Røgeri. Det nordlige stiforløb kan således fint indpasses i forbindelse med den fremtidige indretning af Kjærenæsgrunden og fortsætte langs Allinge Havn mod Kampeløkken.

 

Som offentligt vejareal vil kommunens beslutninger om arealets indretning, vedligeholdelse mv. i alt væsentligt være beslutninger som led i faktisk forvaltningsvirksomhed, og ikke forvaltningsretlige afgørelser, hvori de tilgrænsende grundejere er parter.

 

Reglerne

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Den kan optage private fællesveje som kommuneveje. Det følger af vejlovens § 23., stk. 1. Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej, beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel.

 

Høringen

På baggrund af den mangeårige korrespondance med ejerne af de tilgrænsende ejendomme (Løsebækgade nr. 3,5,7 og 9) om arealets indretning og brug, er der gennemført en høring af disse. Der er modtaget indsigelser og bemærkninger fra de fire grundejere. Høringen vedrører den påtænkte beslutning om at optage det pågældende areal som offentligt vejareal. I begrundelse for høringen er anført at der er behov for, at arealet kan benyttes af offentligheden, herunder af turister til parkering.

 

Indsigelserne, som ses af bilag, vedrører i korthed:

 

Vedr. optagelse af arealet: Tre af fire grundejere ønsker ikke, at arealet skal være offentligt vejareal da det ikke ses at tjene noget formål. Der er sket en væsentlig forøgelse af trafikken til området. Én grundejer føler sig forfulgt på grund af tidligere krav om at skulle ”påvise skel”. Der er voldsomme støv og støjgener. Manglende forståelse for, at Byskrivergården er hørt. Ønsker om fortsat brug af arealet som adgang til ejendom.

 

 

 

 

 

 

Vedr. indretning af arealet: Tre ud af de fire hørte ønsker ikke parkering på det omtalte areal. Begrundelserne herfor er bl.a.:

-         der ønskes sikret adgang til Løsebækgade 5-9 via det pågældende areal.

-         At anvende arealet til parkering, anses som værende farligt, da der er færdsel af gående på kyststien, bl.a. til badestranden Næs.

-         Parkering medfører støv og støj gener.

-         Der er tale om et område, der er strandeng.

-         Kystbeskyttelseslinjen forhindrer anlæg af parkeringsplads.

-         Byskrivergården kan anlægge parkeringspladser til deres gæster nord for pensionatet.

 

Det er Byskrivergårdens opfattelse, at der bør indrettes parkeringspladser på arealet.

 

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Partshøringen viser at 3 ud af 4 af de berørte er imod parkering på området.

 

Teknik & Miljø er af den opfattelse at der ikke bør udlægges parkeringsarealer så kystnært, og det tjener derfor ikke noget formål at optage det omtalte areal som offentligt vejareal.

 

For at sikre at området fremover ikke anvendes til parkering, med de gener det medfører, vil Teknik & Miljø, etablere en simpel ”afspærring” af arealet der forhindrer parkering.

 

Sidevejen, Løsebækgade

 

I forbindelse med behandlingen af ovennævnte sag, har det vist sig, at heller ikke sidevejen, Løsebækgade (litra 7000 æ) opfylder de formelle betingelser for at være offentlig vej (kommunevej), uanset at den af både BRK ogtidligere Allinge-Gudhjem Kommune gennem mange år er administreret som sådan.

 

For at vejen i dag er offentlig vej skal den enten før 1. april 1972 i henhold til § 8 i den dagældende vejbestyrelseslov have været optaget i vejregistret, eller efterfølgende af kommunen være anlagt eller optaget som offentligt vejareal i medfør af vejlovens § 23. Ingen af disse betingelser kan dokumenteres at være opfyldt.

 

Teknik & Miljø er ikke i besiddelse af vejregistre fra før 1990.  Her er Løsebækgade optaget, men ikke sidevejen. Det samme er tilfældet i det nuværende vejregister fra 2009.

 

Teknik & Miljø´s vurdering

Det er Teknik & Miljø´s klare opfattelse, at sidevejen, der er udskilt i matriklen, har været optaget i vejregistret før 1972, og at der er tale om en registreringsfejl, når den ikke er optaget i det nuværende vejregister – se bilag med matrikelkort.

 

På den baggrund indstilles det, at sidevejens status og mangeårige administration som offentlig vej ”formaliseres” ved en beslutning efter vejlovens § 23, om at den skal være offentlig vej. Det skal endvidere bemærkes at sidevejen tjener som adgangsvej til Løsebækgade nr. 5.

 

Den videre proces

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse vil sidevejen blive optaget i vejregistret over offentlige veje.

 

Økonomiske konsekvenser

Optagelsen af sidevejen, Løsebækgade, som offentligt vejareal, får umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da vejen hele tiden har været betragtet som offentlig, og dermed har været omfattet af praksis for vedligehold, snerydning mv. som andre offentlige veje af samme kategori.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Høringsbrev - Enslydende til Løsebækgade (DOC)

2.
Bilag til Høringsbrev - Lovgrundlag - Enslæydende (DOC)

3.
Indsigelsesark - optagelse af parkeringsareal mv (DOC)

4.
Løsbækgade 3 - høringssvar - indsigelse (TIF)

5.
Løsebækgade 5 - høringssvar - indsigelse (TIF)

6.
Løsebækgade 7 - høringssvar - indsigelse (PDF)

7.
Løsebækgade 9 - høringssvar - indsigelser (PDF)

8.
Løsebækgade p-areal luftfoto (PDF)

9.
Løsebækgade p-areal teknisk oversigtskort (PDF)

10.
Matrikelkort - stikvej ind til p-areal (PDF)

11.
Skitseforslag til fremtidig indretning af (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Udførelse af vejkryds ved Almegårdsvej frem for indkørsel til NCC på Snorrebakken ved Rønne

05.13.10S05-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 01. marts 2011 behandlet og godkendt en prioritering af anlægsmidler og projekter på vejområdet for 2011. I denne prioritering blev der behandlet et projekt, hvor der er givet en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2009 til etablering af en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC på Snorrebakken. Denne bevilling ønskes af trafik-sikkerhedsmæssige årsager i stedet anvendt til sikring af krydset ved Almegårdvej, ligeledes på Snorrebakken

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Miljø indstiller:

a.      at den allerede frigivne bevilling på 750.000 kr. anvendes til forbedring af krydsudformningen ved Almegårdsvej/Snorrebakken i stedet for som oprindeligt ved indkørslen til NCC på Snorrebakken

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 03. juni 2009 indgik i prioritering af anlægsmidler 2009  en venstresvingsbane ved indkørslen til NCC/Produkten på Snorrebakken i Rønne. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 25. juni 2011 at give bevilling på 750.000 kr. Projektet blev gennemgået trafiksikkerhedsmæssigt med Vejdirektoratet og under denne gennemgang viste det sig at krydset ved Almegårdsvej udgjorde en lige så stor, om ikke større del af uheldsbilledet. Der blev derfor iværksat et samlet projekt opdelt i to delprojekter. Projekt blev herefter gennemgået med politi og interesseorganisationer og rettet til og udbudt i licitation. Anlægsudgiften beløber sig til 838.292 kr. for anlægget ved Almegårdsvej og 1.205.387 kr. for anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten.

Teknik & Miljø anbefaler derfor at anlægget ved Almegårdsvej udføres, idet krydset alligevel skullel ombygges for bedre kørekurver mv. og der er sket en dødsulykke netop i dette kryds. Merudgiften ud over anlægsbevillingen vil blive afholdt over den almindelige drift.

Anlægget ved indkørslen til NCC/Produkten forslås udsat og indgå i en senere prioritering.

 

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på ca. 90.000 kr. ud over anlægsbevillingen på 750.000 kr. afholdes indenfor den almindelige drift, der alligevel skulle have afholdt udgifter til ændring af kørekurver m.v.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Anlægsbevilling til projekt for forbedring af vejforhold ved Munch Petersens Vej i Rønne

05.13.10S05-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 01. marts 2011 behandlet og godkendt en priori-tering af anlægsmidler på vejområdet for 2011, herunder 350.000 kr. til skitseprojekt og pro-jektudbud for ændring af opkørslen og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne.

Det forventes at udgiften til projektudbud af ekstern rådgiver afholdes i efteråret 2011 og at anlægsarbejdet, der anslås til 3.600.000 kr., vil blive udført i 2012.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering for ændring af opkørs-

len og vigepligten fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 350.000 kr. finansieret af den ovennævnte disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområdet, 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

For at imødegå de store ændringer på Rønne Havn med det nye færgeforlig der træder i kraft i efteråret 2011 og den øgede trafik det medfører ud til den nye Ringvej nordøst om Rønne, er det nødvendigt at afsætte 3.950.000 kr. til forbedring af trafikforholdene ved blandt andet en ændring af opkørslen og vigepligtsforholdene fra Munch Petersens Vej op til Zahrtmannsvej.

Projektudbuddet vil blive udsendt i offentlig licitation og anlægsarbejdet vil blive udført i 2012.

Når projektudbuddet er udført vil der blive ansøgt om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til selve anlægsarbejdets udførelse.

Projektet vil indgå og være en del af ”Bornholms Cykelveje” og udgøre en del af Bornholms Regionskommunes medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samle-de beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at projektudbuddet for ombygningen af opkørslen og ændring af vige-pligtsforholdene vil beløbe sig til 350.000 kr.

Projekteringsudgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 25  Information og Kommunikation om Cykelvejene - Bornholmske Cykelveje

05.01.02S05-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af del-projekterne en formidling, uddybende information og kommunikation om cykelvejene på Bornholm. Formålet er at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på de bornholmske cykelveje. Dette vil bl.a. ske ved at Bornholms Regionskommune bidrager til ”Det digitale oplevelsesunivers” som bliver udviklet af Destination Bornholm.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller

a)     At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til uddybende formidling af de bornholmske cykelveje

b)     At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     At anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og Miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje er et af delprojekterne en formidling af de formidling og information om cykelvejene, bl.a. for at forstærke de oplevelser turister og bornholmere får på og i forbindelse med cykelvejnettet.

Dette kan ske ved at videofilme cykelvejene således at de kan se på nettet.

Derudover kan Bornholms Regionskommune bidrage til en udvikling af ”Det digitale oplevelsesunivers” som er under udvikling af Destination Bornholm, hvor kommunens bidrag skal anvendes til bl.a.

·         Tydelig kommunikation til cyklister – på min. dansk, engelsk, tysk og eventuelt polsk

·         Innovative digitale redskaber til cyklister, som f.eks. kalender, GPS, interaktive kort, relevante beskrivelse af områder, integration til smartsphones og betalingsgatway til relevante ydelser mv.

·         Mulighed for tilføjelser af flere informationslag fra f.eks. Borgerservice eller lignende.

 

Der skal i den forbindelse indgås en formel samarbejdsaftale med Destination Bornholm, ligesom Teknik & Miljø vil få sæde i projektets styregruppe sammen med en række andre aktører på området.

Projektet ”Det digitale Oplevelsesunivers” vil stille alle i projektets udviklede elementer og brugerflader til rådighed for Bornholms Regionskommune, og har et samlet budget på 1.700.000 kr., hvoraf kommunens bidrag vil blive på 500.000 kr.

Det samlede budget vil være en del af medfinansieringen af den samlede udviklingsplan for Bornholms Cykelveje.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr., og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver på vejområdet, udgør således 26.644.420 kr.

Udgifterne til formidlingen af cykelvejene foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Anlægsbevilling til renovering af broer 2011

05.03.06S05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011 blev besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2011, herunder 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

 

a)     at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer i 2011

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 300 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer er foretaget med baggrund i generaleftersynsrapporten, senest godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2005. Som grundlag for den videre prioritering af brorenoveringerne er vedhæftet revideret oversigt for brorenoveringer i perioden 2011-2015.

Renoveringen omfatter i 2011 følgende bygværker:

·         Bro    1007           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1008           Søndre Strandvej Tejn

·         Bro    1010           Simlegårdsvej

·         Bro    1015           Nyker Strandvej

·         Bro    1516           Bølshavn

·         Bro    2018           Buskevej

·         Bro    2033           Nydamsvej

·         Bro    2035           Dalslundevejen

·         Bro    2518           Brommevej

·         Bro    3519           Engegårdsvej

·         Diverse mindre reparationer på en række bygværker

·         Særeftersyn på en række bygværker der senere vil skulle istandsættes

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 16.872.100 kr. og hertil kommer 9.772.320 kr. fra tidligere år som forventes overført til 2011. Det samlede beløb til anlægsopgaver udgør således i alt 26.644.420 kr.

Teknik & Miljø vurderer at udgifterne til renovering af broerne i 2011 vil beløbe sig til 2.500.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Budgetoversigt (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 27  Anlægsbevilling til etablering af sejloverdækning på Allinge Havn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 110.000 kr. til etablering af seljoverdækning m.v. på Allinge Havn.

 

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 110.000 kr. til etablering af  sejloverdækning samt udskiftning af dæk på Allinge Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 110.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af en ca. 50 m2 stor sejloverdækning på Allinge Havn, så sejlere og passagerer der venter på passagerbådene kan stå i tørvejr.

Sejloverdækningen skal erstatte at havnen i mange år vederlagsfrit har stillet ventesal til rådighed for passagerer på Allinge Havn og det nu er aftalt at denne aftale kan erstattes af en sejloverdækning.

I samme projekt udskiftes de store dumpersdæk på molehovedet til underlag for fendere leveret af Christiansøfarten.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 110.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 28  Anlægsbevilling til planlægning af nye havneprojekter 2011

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til planlægning af nye havneprojekter i 2011.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning af nye havneprojekter, som kræver forundersøgelser, opmålinger, tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 300.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Anlægsbevilling til etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til etablering af anløbsbro m.v. i Gudhjem Havn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til etablering af anløbsbro og underlag for fendere i Gudhjem Havn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter etablering af anløbsbro i Gudhjem yderhavn for bådruten til Helligdomsklipperne, samt etablering af underlag for fendere for ruterne til Christiansø.

 

Den nye anløbsbro i yderhavnen, vil betyde at Thor i højsæsonen flytter ud af inderhavnen, hvilket vil øge havnens samlede kapacitet til fastliggere og gæstebåde.

 

Chr. Ø-rutebådenes fendere var ombygning på ombygning og ikke af ønskelig æstetisk kvalitet.

Det er aftalt at alt dette udskiftes til enkle lodrette stolper som underlag for diskrete D-profiler af gummi, der leveres af Christiansøfarten.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 250.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Anlægsbevilling til sikring af den lange flydebro i Nørrekås.  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2011 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 200.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 09 Teknik og miljø

 

Teknik- & Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter sikring af den lange flydebro i Nørrekås Lystbådehavn.

Flydebroen er fra ca. 1980 og samlingerne er tidligere blevet ombygget og forstærket.

Vi har nu, inspireret fra moderne flydebroer, udviklet fleksible samlinger i armeret syntetisk gummi, der ikke slides på samme måde som stål mod stål.

Ved ombygning af samlingerne til flexsamlinger levetidsforlænges flydebroen.

 

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat en disponibel anlægspulje til havne på 1.799.000 kr. Hertil kommer 1.133.300 kr. som forventes overført fra 2010. Den disponible anlægspulje udgør herefter 2.932.300 kr.

Udgifterne til ovennævnte projekt på 200.000 kr. foreslås finansieret af den disponible anlægspulje.

 

Bevillingerne på havneområdet udgør samlet set et større beløb end der er afsat i den disponible anlægspulje til havne inkl. overførsel fra 2010, idet bevillingerne alle gives i 2011. Det forventes, at flere af projekterne først vil blive afsluttet i 2012, og at der netto, dvs. inkl. et overtræk på puljen, vil blive overført et positivt beløb til 2012 på anlæg vedr. havnene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Ændring af maksimaltakster for taxikørsel

22.11.00G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Taxi taksterne blev sidst reguleret i oktober 2008. Ifølge Taxilovens kap. 6 § 28 skal ”Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen”. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at:

Taksterne reguleres som ansøgt

Reguleringen annonceres umiddelbart efter mødet og træder i kraft pr. 1. maj 2011.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal, udarbejdet af Danmarks Statistik.

 

Små vogne (indtil 4 personer)

Nugældende takster,  kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

43,00

45,00

Pr. km.

10,50

10,75

Pr. km. (nattakst)

13,75

14,00

Ventetid pr. time

310,00

320,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

315,00

330,00

 


 

Store vogne (indtil 8 personer)

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

43,00

45,00

Pr. km.

13,75

14,00

Pr. km. (nattakst)

16,50

16,75

Ventetid pr. time

310,00

320,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

330,00

345,00

 

Liftvogne

Nugældende takster, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr.

Grundtakst

43,00

45,00

Pr. km.

14,75

15,00

Pr. km. (nattakst)

17,50

17,75

Ventetid pr. time

325,00

335,00

Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer)

350,00

360,00

 

Andre takster

Nugældende takst, kr.

Forslag til fremtidige takster, kr. 

Cykler pr. stk.

0

20,00

Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende)

300-600

400 - 750

 

Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl. 06.00 samt alle øvrige helligdage.

 

Takstigningerne har, efter beslutning fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget, været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Begge høringssvar ses af bilaget.

 

Ældrerådet: Ældrerådet har d. 17. marts fremsendt bemærkning om at de tager takstreguleringen til efterretning.

Handicaprådet: Handicaprådet har d. 17. marts behandlet takstforslaget og har ingen bemærkninger til stigningerne i taksterne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2011

1.
Høringssvar fra Ældrerådet (DOC)

2.
Høringssvar fra Handicaprådet (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 32  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

32

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Ingen sager til høring i ældreråd og handicapråd.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 33  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2011

33

 

 

Dækmoler i Svaneke og i Gudhjem.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011:

Orientering modtaget.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt