Referat
Beskæftigelsesudvalget
16-03-2011 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegaard, Vibegaardsvej 2
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

16-03-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Status på sygedagpengestrategien og handleplan for 2011

15.00.00G00-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

16-03-2011

2

 

Hvem beslutter

Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

I fortsættelse af møderne den 30. november 2010 og den 11. januar 2011 forelægges status på Sygedagpengestrategiens handleplan december 2010, og i forlængelse heraf forslag til handleplan for 2011 med forslag til bevilling af 3 konkrete projekter i sygedagpengeindsatsen

·         Forebyggelse og Arbejdsfastholdelse

·         Tidlig indsats med aktive tilbud

·         Særlig fokus på langvarige sygemeldte (+ 52 uger)

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller,

at status for handleplan 2010 tages til efterretning,

at forslag til handleplan 2011 godkendes, idet de særlige projekter godkendes med følgende:           

a)     Tidlig indsats bevilges med kr. 450.000

b)     Virksomhedspraktikker (Arbejdsprøvninger) bevilges med op til kr. 144.500 til køb af pladser hos anden aktør.

c)     Særlig indsats for + 52 uger i 10 måneder bevilges med kr. 375.000

 

Beløbene konteres vedrørende projekt a) fra kontoen for sygedagpenge med 30 % refusion, mens projekterne b) og c) konteres fra sygedagpengekontoen med 0 % refusion.

      at der foretages en løbende opfølgning af projekterne med forelæggelse af status på resultaterne, herunder økonomisk redegørelse, i udvalgets møder.

 

Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2011:

Status for handleplan 2010 taget til efterretning. Handleplan 2011 godkendt, og de 3 projekter godkendt.

 

Indstilling og beslutning

Sagen genoptages som opfølgning på sygedagpengestrategien 2011 og drøftelse af status for samarbejdet med BDO Kommunernes Revision.

 

Områdechefen for Borger og Beskæftigelse indstiller at sygedagpengestrategi 2011 og samarbejdet med BDO Kommunernes Revision drøftes, og at der på baggrund af projekt c) Særlig indsats for +52 uger besluttes:

 

a)     At ny praksis vedrørende vurdering af forlængelse jf. sygedagpengelovens § 27 stk.1, nr. 2 implementeres jf. anbefalinger og under supervision af BDO Kommunernes Revision

b)     At alle sager bevilget efter § 27 stk.1, nr. 2 revurderes jf. anbefalinger og under supervision af BDO Kommunernes Revision.

 

Beskæftigelsesudvalget den 16. marts 2011:

Godkendt

Sagsfremstilling

Formålet med Sygedagpengestrategien er at hjælpe borgeren hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Der er rigtig mange som bliver raskmeldte i inden for 0-4 uger. Da der er ca. 6.500 sygemeldte om året, er det vigtigt, at der prioriteres i forhold til hvilken indsats der skal ydes i forhold til den enkelte.

Indsatsen i Jobcenter Bornholm tager derfor afsæt i:

 

 

 

 

 

 

Strategiens elementer er blevet igangsat på følgende måde:

·         Forebyggelse/Arbejdspladsfastholdelse har løbet over hele året, men har været begrænset ved en langtidssygemelding, således at der kun har været afsat 1 årsværk til opgaven.

På trods af dette har indsatsen medført et stigende antal fastholdelser/flere bliver i arbejde via f.eks. hjælpemidler, § 56 aftaler mv., eller kommer hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid via en delvis sygemelding.

 

·         Tidlig indsats er blevet understøttet af en større organisationsændring, hvor fokus har været på at møde borgeren så tidligt som muligt. Med denne tilgang kan jobcentret se en effekt i forhold til, at mindske tilgangen til de langvarige sager over 26 uger. Fra december 2009 til september 2010 er antallet af sager under 26 uger faldet fra 355 til 238, altså et fald på over 49 % (hvor klyngen oplevede et fald på cirka 45 %).

 

·         Aktive tilbud til sygemeldte blev øget kraftigt i januar 2010 og i løbet af året udvidet til det dobbelte antal pladser på baggrund af det gode resultat. Specielt har vi kunnet konstatere en stigning i antallet af personer som bliver delvis raskmeldte i forlængelse af de aktive tilbud.

 

·         Indsatsen på de lange sager over 52 ugers sygefravær blev iværksat via anden aktør december 2009, og har ikke vist den forventede effekt. Der er ikke sket et fald i bestanden af sager over 52 uger.

 

Som et led Handleplanen for 2011 foreslås 3 konkrete projekter.

 

Sygedagpengeindsatsen i 0.-20. sygefraværsuge søges der ved en organisationsændring, og ved tilførsel af 1 medarbejder, tilrettelagt en intensiveret og koncentreret indsats på fastholdelse/forebyggelsesområdet med 3 medarbejdere mod nu 1.

 

I første omgang skal de ekstra ressourcer anvendes i forhold til kommunens egne virksomheder, som samlet står for 1/3 af jobcentrets sygemeldinger.

 

Sygedagpengeindsatsen i 20.-52. sygefraværsuge søges iværksat en ny indsats med støtte fra BDO Kommunernes Revision med særlig fokus på sagerne fra 39. sygefraværsuge, og med særligt fokus på uarbejdsdygtighedsbegrebet.

 

Denne systematiske indsats og afklaring af sagerne vil på sigt give et mindre antal sager over 52 uger.

 

Det er konstateret, at der er en flaskehals i forhold til iværksættelse af arbejdsprøvninger / virksomhedspraktikker.

Jobcentret vil derfor i 2011 sætte fokus på at nedbringe denne ventetid, ved at forsøge med kortere afklaringsforløb med anvendelse af anden aktør med op til 20 pladser

 

Sygedagpengeindsatsen fra 52. sygefraværsuge og frem søges intensiveret ved iværksættelse af en særlig indsats i forhold til denne målgruppe ved en projektgruppe, der skal samarbejde med BDO Kommunernes Revision.

 

Denne projektgruppe vil bestå af en medarbejder fra jobcentret og en ny medarbejder, som i fællesskab løbende vil varetage 100 sager over 52 uger fordelt over en 10 måneders periode – til udgangen af 2011.

Økonomiske konsekvenser

Tidlig indsats:

En fastholdelse af 40 borgere vil derfor give en minimumsbesparelse på

 

40 personer á 3 måneder = 40 x kr. 49.790 = (Brutto)                                 kr. 1.991.600

- refusion (100 % 4 uger + 30 % resterende tid) = (kr. 612.800 + 413.640) kr. 1.026.440

Netto besparelse                                                                                  kr.   965.160

 

Udgifter til 1/1 årsværk                                                                          kr.    450.000

Besparelse samlet                                                                                 kr.    515.160

 

 

 

 

Virksomhedspraktik:

Køb af enkelte pladser, vil med den nuværende venteliste, betyde, at jobcentret inden for de næst 2 måneder visiterer 17 sager til Jobvision, til en samlet pris på 144.500 kr.

Sygedagpengeindsatsen over 52 uger:

Udgiften til ansættelse af en sagsbehandler i 10 måneder til varetagelse af ovenstående indsats er kr. 375.000.

 

På baggrund af en forventning om at kunne forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med i gennemsnit mindst 1 uge, vil opgørelsen se ud som følger.

 

Max. Dagpenge pr. uge = kr. 3.830

 

100 sager á kr. 3.830 = kr. 383.000

 

Ved en reduktion på 1 uge vil der således kunne spares kr. 383.000. Udgift til 10/12 årsværk kr. 375.000, betyder at projektet er selvfinansierende ved en reduktion på 1 uge i gennemsnit.

 

 

Tilføjelse til mødet den 16. marts 2011:

 

Sagerne er forlænget i op til 39 uger. Ved en gennemsnitsbetragtning vil sagerne kunne reduceres med 19,5 uge. Dette svarer til, med et maksimumsbeløb i sygedagpenge pr. uge på kr. 3.830,00, til kr. 74.685 pr. borgersag.

 

Ved 50 borgersager vil dette svare til maksimalt kr. 3.734.250 i udgifter til sygedagpenge over 52 uger.

 

Men alt efter tidspunktet for en ændret afgørelse, må det forventes at beløbet vil udgøre mellem 2 - 3 millioner kr. i 2011.

 

Samtidig vil der fremadrettet være en forventning om, at udgifter til sygedagpenge for borgere over 52 uger blive reduceret væsentligt i årene 2012 og frem. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilføjelse til mødet den 16. marts 2011:

 

 Aktuelt er der ca. 200 borgere som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger.

 

Af disse er ca.100 sager forlænget efter Sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2.

 

§ 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i § 24, når

…….

2) det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger,

………

 

Aktuelt er der gennemgået 50 sager, hvor det forventes at ca. halvdelen kan afsluttes nu eller når nye helbredsoplysninger foreligger.

 

Samlet er det derfor sandsynligt, at ca. 50 borgersager kan stoppes snarest (= 1 -2 måneder)

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Gensidig orientering

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

16-03-2011

3

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 16. marts 2011:

Intet

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

16-03-2011

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Beskæftigelsesudvalget den 16. marts 2011:

Intet

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Eventuelt

00.01.00G00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beskæftigelsesudvalget

16-03-2011

5

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 16. marts 2011:

Intet