Referat
Socialudvalget
18-05-2011 kl. 10:45
Østergade 54, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område
  åbent 3 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

18-05-2011

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Proces for budget og mål 2012 indenfor Socialudvalgets område   

00.01.00Ø02-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

28-02-2011

5

 

Socialudvalget

28-03-2011

4

 

Socialudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Socialudvalget

Resumé

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår det, at fagudvalgene senest primo juni 2011 skal aflevere budgetbidrag til Økonomi og Analyse. Sagen omhandler fastlæggelse af tids- og procesplan i Socialudvalget for dette arbejde, herunder oplæg til indledende drøftelser.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at forslag til proces for budget og aftaler for 2012 indenfor Socialudvalgets område godkendes 

b)     at Socialudvalget afholder dialogmøder med virksomhederne indenfor udvalgets område primo marts måned   

c)     at der planlægges et ekstraordinært socialudvalgsmøde den 16. maj kl. 11.00 med henblik på behandling af udvalgets budgetbidrag

d)     at udvalget har en indledende drøftelse af forslag til mål for 2012

e)     at udvalget har en indledende drøftelse af muligheder for at overholde den udmeldte budgetramme, herunder udvalgets forslag til det videre arbejde med op- og nedprioriteringer

 

Socialudvalget, den 28. februar 2011:

a) Godkendt.

b) Dialogmøder afholdes onsdag den 9. marts hele dagen og torsdag den 17. marts indtil kl. 13.30.

c) Den 16. maj kl. 11 godkendes - dog med mulighed for at ændre tidspunktet.

d) Drøftet.

e) Drøftet.

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at de fremstillede mål anbefales som udvalgets bidrag til budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse

 

Socialudvalget, den 28. marts 2011:

a) Godkendt.

b) Der arbejdes videre med konkrete forslag for at kunne overholde de af ØKE udmeldte rammer.

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at udvalgets mål for 2012 drøftes og evt. tilrettes i lyset af KB’s drøftelser på budgetseminar 1

b)     budget 2012 til fortsat drøftelseSocialudvalget, den 2. maj 2011:
ØKE´s krav til rammereduktioner og de fra området indkomne opprioriteringsforslag betyder, at Socialudvalget skal finde besparelser på ca. 28 mio. kr. årligt. Lægges hertil ændringer i demografimodellen betyder det yderligere, at udvalgets ramme reduceres med 11 mio. kr.  Socialudvalget mener ikke på nuværende tidspunkt, at kunne leve op til de ønskede reduktioner, der vil få dybt alvorlige konsekvenser for området.      

Socialudvalget arbejder videre med behandling af de konkrete op/- og nedprioriteringsforslag, effektiviseringsforslag samt mål.

 

 

 

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

a)     at der arbejdes videre med udvalgets mål for 2012 jf. ad 1 og 2 

b)     budget 2012 til fortsat drøftelse, med henblik på, at udvalgets budgetbidrag kan foreligge til behandling på udvalgets møde i juni

Socialudvalget, den 18. maj 2011:
a) Indstilling anbefales.

b) Udvalget arbejder videre med følgende til udvalgets budgetbidrag:

 

Nedprioriteringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Hverdagsrehabilitering (udgiftsneutral); -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

Visitation Ældre - Handicapkørsel - busdrift; -kr. 400.000; -kr. 400.000

Visitation Ældre - BUM afregning til døgnplejen - prisreduktion; -kr. 500.000; -kr. 500.000

Visitation Ældre - Plejevederlag m.m.; -kr. 200.000; -kr. 200.000

Visitation Ældre - Betaling til/fra offentlige myndigheder; -kr. 600.000; -kr. 600.000

Visitation Ældre - Uddannelsessygeplejerske; -kr. 400.000; -kr. 400.000

Døgnplejen Bornholm - Reduktion hjælperområdet; -kr. 460.000; -kr. 460.000

Bornholms Plejehjem og -centre - Renholdelse af grønne arealer; -kr. 250.000; -kr. 250.000

BPC og DB - Nedlæggelse af 2 souschefstillinger; -kr. 1.100.000; -kr. 1.100.000

BPC og DB - Medarbejderdisponeret tid; -kr. 2.600.000; -kr. 2.600.000

DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af IT og kvalitet; -kr. 140.000; -kr. 200.000

Tilskud til sociale formål; -kr. 60.000; -kr. 60.000

Sekretariatetspuljen på ældreområdet; -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

Nedlæggelse af 2 pladser på B 1; -kr. 625.000; -kr. 625.000

Rønne Botilbud. Bortfald af vederlag "tøjpenge"; -kr. 75.000; -kr. 75.000

Rø rammebesparelse; -kr. 116.000; -kr. 116.000

HG Hjælpemiddelenheden, lønomk. teknikgruppe; -kr. 88.000; -kr. 88.000

Sundheds- og forebyggelsespuljen; -kr. 200.000; -kr. 200.000

Tilskud til frivilligt socialt arbejde – §18 midler ; -kr. 339.000; -kr. 339.000

Velfærdsteknologi; -kr. 1.000.000; -kr. 1.000.000

DeViKa - drift af café på Lunden flyttes til Sønderbo; -kr. 140.000; -kr. 240.000

DeViKa - ændring af leveringsinterval til plejehjemmene; -kr. 40.000; -kr. 200.000

Lukning af aflastning Røbo; -kr. 700.000; -kr. 700.000

Færre aktiviteter ud af huset Ressourcevejen KC; -kr. 20.000; -kr. 20.000

Lukning af Ø54/Nybyg Stenbanen; kr. 401.000; kr. 0

Ekstern bistand i komplicerede sager; -kr. 60.000; -kr. 60.000

Aftenskolen for Specialundervisning; -kr. 100.000; -kr. 100.000

Lukning af tandklinik i Åkirkeby mv. ; -kr. 465.000; -kr. 465.000

Der resterer fortsat at finde nedprioriteringsforslag for kr. 5.753.963 stigende til kr. 6.933.963, som udvalget vil arbejde videre med i kommende møde.

 

Effektiviseringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Nr. 21. Optimering af driften af hjælpemiddeldepotet; -kr. 150.000; -kr. 150.000

Nr. 190. Øget intervallængde mellem eftersynene for patienter med sunde tænder frigør tandlægeressourcer; -kr. 190.000; -kr. 190.000

Nr. 44. Øget brug af Tandplejens hjemmeside til information i stedet for post ; -kr. 4.400; -kr. 4.400

Nr. 142. Mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning; -kr. 28.600; -kr. 28.600

Nr. 144. Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning; -kr. 100.000; -kr. 150.000

Nr. 145. Oplæring af borgere til at blive selvhjulpne med hensyn til på- og aftagning af kompressionsstrømper.; -kr. 200.000; -kr. 250.000

Nr. 156. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet; -kr. 17.467; -kr. 17.467

Nr. 157. Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd; -kr. 9.570; -kr. 9.570

Nr. 190. Nedlæggelse af fælles personalemøder til 2/3 af den nuværende mødeaktivitet/Røbo; -kr. 26.900; -kr. 26.900

Nr. 13. Nedskære 0,25 timer hver morgen fra nattevagterne/Røbo; -kr. 13.100; -kr. 13.100

Nr. 43. Indkøbssamarbejdet med de nordsjællandske kommuner vedr. dental materialer til almen tandpleje og tandreguleringsbehandlinger; -kr. 30.000; -kr. 30.000

Opprioriteringsforslag; 2012; 2013 m.fl.

Leve- og bomiljøer på det nye plejecenter på Snorrebakken; kr. 600.000; kr. 1.200.000

Drift Kommandanthøjen (B1); kr. 201.000; kr. 802.000

Ny sag i borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven § 96; kr. 2.000.000; kr. 2.000.000

 

Udvalget har følgende bemærkninger til fremtidige udgifter vedr. 

Tab af lejeindtægt ved B1’s udflytning fra Slottet: Socialvalget finder, at udgiften skal indgå i den samlede plan for finansiering af Slottet (kr. 610.000 i 2012 stigende til kr. 1.000.000 i 2013).

Overgang fra Bornholms Familie Center til Psykiatri og Handicap: Socialudvalget finder, at tilgangen af nye sager fra det specialiserede børneområde på 8,6 mio. kr. skal behandles i forbindelse med kommunens samlede budgetlægning.

 

Udvalget kan ikke prioritere ønske om øget tilskud til fra Blæksprutten pga. BRK’s pressede økonomi.

 

Leif Olsen kan ikke medvirke til Socialudvalgets beslutning. Leif Olsen kan anbefale de følgende ned- og opprioriteringsforslag.

Nedprioriteringsforslagene:

Handicapkørsel, busdrift -0,4 mio. kr.

BUM-afregning til døgnplejen -0,5 mio. kr.

Plejevederlag døende -0,2 mio. kr.

Betaling til/fra offentlige myndigheder -0,6 mio. kr.

Flytning af dagcenter fra Nylars til Aabo -0,15 mio. kr.

DeViKa udvikling og IT -0,14 mio. kr.

Tilskud sociale formål -0,06 mio. kr.

Sekr.etariatspulje -0,5 mio. kr.

SACS aktiviteter -0,1 mio. kr.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 -0,339 mio. kr.

DEViKa - drift af Lundens Café -0,14 mio. kr.

Tandklinik Aakirkeby -0,465 mio. kr.

Opprioriteringsforslagene:

Leve- og bomiljøer på Snorrebakken 0,6 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i overslagsårene.

Drift af Kommandanthøjen 0,201 mio. kr. i 2012, 0,802 mio. kr. i overslagsårene.

Borgerstyret personlig assistance 2,0 mio. kr.

Dette løser ikke den af ØKE opstillede opgave. Den samlede økonomiske udfordring kan ikke på nuværende tidspunkt løses på udvalgsniveau, men skal løses i forbindelse med kommunens samlede budgetlægning for 2012.

Leif Olsen kan ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til de fremsatte effektiviseringsforslag. Disse må behandles i forhold til den samlede budgetlægning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme

Af Budgetvejledningen for 2012 fremgår, at fagudvalgene senest 10. juni 2011 skal aflevere budgetbidrag indenfor de af ØKE udmeldte økonomiske rammer, herunder forslag til op- og nedprioriteringer indenfor udvalgets område. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 19. januar 2011 udmelding af budgetrammer for 2012-2015 med henblik på udvalgenes arbejde med budgetbidragene. Det fremgår af oversigten over rammereduktionen fordelt på udvalg, at Socialudvalgets budgetramme er reduceret med godt 12. mio. kr. årligt.

 

Socialudvalget har på nuværende tidspunkt drøftet forslag om opprioriteringer til madordning i leve- og bomiljøer i forbindelse med etablering af plejeboligbyggeriet på Snorrebakken samt til forankring af projekt ' Alkoholforebyggelse i kommunen'.

 

Hvis Socialudvalget ønsker at opprioritere et eller flere områder økonomisk, skal det ske som led i en omprioritering eller en nedprioritering et andet sted inden for udvalgets ramme.

 

Det skal bemærkes, at der i budgetoverslagsår 2012 er indlagt en forudsætning om en rammereduktion på 20 mio. kr. som forsøges nået gennem effektiviseringer. Arbejdet med at finde de 20 mio. kr. i effektiviseringsgevinster er igangsat og målet er, at de skal være fundet inden udgangen af februar 2011. I marts behandler ØKE resultatet af effektiviseringsprocessen, hvorefter den videre behandling af effektiviseringsforslagene meldes ud til fagudvalgene.

 

Mål for 2012

Udvalgenes oplæg til 2012-mål skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 8. april 2011 og vil herefter indgå i kommunalbestyrelsens videre budgetarbejde – førstegang på budgetseminar 1 den 26. april. Efter budgetseminar 1 skal udvalgene arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Kommunalbestyrelsens fire visioner fra visionsseminaret i februar 2010 med tilhørende

strategiske mål og de politiske mål for 2011 udgør tilsammen grundlaget for udvalgenes

og kommunalbestyrelsens arbejde med mål for 2012.

De fire visioner er:

• Et godt og aktivt liv for alle

• Bornholm som vidensamfund

• Grøn bæredygtig Ø

• Økonomisk bæredygtig Ø

 

Det anbefales at begrænse antallet af politiske mål til 2-3 mål pr. politikområde, herunder at vurdere muligheden for at videreføre nogle af målene for 2011 til 2012, evt. med tilpasning i forhold til udviklingen på området.  Derudover kan det på nogle områder være fornuftigt at opstille nye mål.

  

Dialogmøder

For at inddrage organisationen i målarbejdet inden målene fremsendes til 1. budgetseminar foreslås forårets dialogmøder med virksomhederne afholdt primo marts 2011. Socialudvalget får dermed mulighed for – efter dialog med virksomhederne – at beslutte udvalgets oplæg til 2012-mål.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Socialudvalget, 28. marts 2011

Der er afholdt dialogmøder henholdsvis den 9. og 17. marts med virksomhederne inden for ældre- og handicapområdet og med Handicapråd og Ældreråd. Udvalgets forslag til mål indenfor politikområderne 5 Ældre, 6 Psykiatri og handicappede, 17 Sundhed og 18 Forebyggelse og behandling blev gennemgået her og drøftet. 

Der er udarbejdet bilag indeholdende målene for politikområderne som vedh. dagsordenen.

 

Socialudvalget, 2. maj 2011

Mål 2012

KB drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område. I henhold til budgetvejledningen skal udvalgene efter budgetseminar 1 arbejde videre med de mål, som evt. er blevet prioriteret af kommunalbestyrelsen, herunder vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

Budget 2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt krav om en samlet rammereduktion på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme. På udvalgets møde forelægges til drøftelse forslag til:

·         Op- og nedprioriteringer indenfor den overførbare del af udvalgets budgetramme

·         Forslag til tekniske korrektioner på særbevillinger til hjælpemidler, høreapparater samt medfinansiering af sundhedsudgifterne indenfor udvalgets budgetområde

·         Anlægsønsker

 

Effektiviseringsforslag

I forbindelse med budget 2011 blev der indlagt en rammereduktion på 20 mio. kr. i budgetoverslagsår 2012, som er forsøgt nået gennem effektiviseringer. Der er fremsendt forslag til effektiviseringer indenfor Social og Sundhedsområdet på knap 1,2 mio. kr. i 2012 stigende til godt 1,9 mio. kr. i 2014. Oversigt ses i bilag. 

 

Genbehandling af rammeudmelding til fagudvalgene

ØKE’s genbehandlede på møde den 13. april rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015. Med ØKE’s behandling øges kravet om rammereduktioner på den overførbare del af Socialudvalgets budgetramme med 2,2 mio. kr. årligt. Socialudvalget pålægges derfor en samlet rammereduktion i budget 2012 på 14,3 mio. kr. stigende til 14,6 mio. kr. i budget 2015.

Det forudsættes endvidere, at de indkomne effektiviseringsforslag indenfor udvalgets område tiltrædes og effektiviseres som forudsat. Hvis et eller flere af effektiviseringsforslag ikke tiltrædes, skal udvalget finde alternative besparelser.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene for budget 2012-2015 er foretaget dels på baggrund af en status på fremsendte forslag til effektiviseringer, genberegning af demografikorrektionen samt nye oplysninger om udgiftsudvikling i 2012, herunder bl.a. øgede udgifter til høreapparater, hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsudgifterne og førtidspensioner. Det skal bemærkes, at genberegning af demografikorrektionen til budget 2012 m.fl. giver en samlet reduktion i budgetrammen på 12,5 mio. kr. i 2012. For ældreområdet betyder genberegningen, at budgetrammen i 2012 udvides med 1 mio. kr. og ikke som tidligere forudsat med 12 mio. kr.

 

ØKE’s genbehandling af rammeudmeldingen til fagudvalgene betyder samlet set, at den oprindelige rammereduktion på 30 mio. kr. fastholdes, men at der udmeldes en ny fordeling mellem udvalgene. I den nye fordeling er der taget højde for de indkomne effektiviseringsforslag indenfor de enkelte udvalg som samt demografikorrektionen.

 

Socialudvalget, 18. maj 2011

 

Mål 2012

Socialudvalgets mål

KB drøftede på budgetseminaret den 26. april 2011 oplæg til politiske mål for 2012, herunder de af udvalget fremsendte forslag til mål for politikområderne indenfor udvalgets område.

Kommentarer til Socialudvalgets mål fra budgetseminar 1 vedhæftes. Kommentarerne til udvalgets mål vedrører:

1.      Forslag om, at formuleringen ”følge op på” i flere af målene erstattes af ”Videreudvikle” eller ”Fortsætte”.

2.      At målet om fokus på en reduktion af genindlæggelser indenfor sundhedsområdet evt. ses i sammenhæng med det tværgående mål om ”Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed – KRAMS”.

 

Ad 1: Forslaget om en ændret formulering foreslås vurderet konkret i forhold til det enkelte mål og evt. ændringer indarbejdes i udvalgets budgetbidrag 2012.

Ad 2: Målet om fokus på en reduktion af genindlæggelser indenfor sundhedsområdet foreslås fastholdt som et selvstændigt mål, idet genindlæggelser netop er et særligt fokusområde i Sundhedsaftalen 2011-2014 med Region Hovedstaden.

KRAMS

Det tværgående mål under ØKE om ”Længere liv, øget sundhed og trivsel og mindre social ulighed i sundhed” har et stærkt fokus på alkoholforebyggelse i kommunen. Udvalgets anbefaling og de økonomiske vurderinger der ligger til grund for en forankring af projektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen” er i henhold til budgetvejledningen fremsendt til videre behandling i ØKE jf. den fastlagte målproces i budgetvejledningen.

 

Budget 2012

Udvalget drøftede i møde den 2. maj konsekvensen af ØKE´s krav til rammereduktioner og de fra området indkomne opprioriteringsforslag samt fremsendte effektiviseringsforslag indenfor området.  Samlet står Socialudvalget overfor at skulle finde besparelser på ca. 28 mio. kr. årligt.

 

På udvalgets møde drøftes:

·         Forslag til op- og nedprioriteringer indenfor den overførbare del af udvalgets budgetramme

·         Fremsendte effektiviseringsforslag

·         Forslag til tekniske korrektioner på særbevillinger til hjælpemidler, høreapparater samt medfinansiering af sundhedsudgifterne indenfor udvalgets budgetområde

·         Anlægsønsker

Bilag til Socialudvalget 2. maj 2011

1.
Effektiviseringsforslag Social og Sundhed (XLS)

Bilag til Socialudvalget 28. marts 2011

2.
Mål SU-05+06+17+18-1 (DOC)

3.
Mål SU-05-1 (DOC)

4.
Mål SU-05-2 (DOC)

5.
Mål SU-06-1 (DOC)

6.
Mål SU-06-2 (DOC)

7.
Mål SU-06-3 (DOC)

8.
Mål-SU-17-1 (DOC)

9.
Mål-SU-17-2 (DOC)

10.
Mål-SU-18-1 (DOC)

Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011

11.
Proces for budget og mål for 2012 indenfor Socialudvalgets område (DOC)

12.
Budgetvejledning 2012 (PDF)

13.
Budget og mål 2011: Politikområde 5 Ældre (DOC)

14.
Budget og mål 2011: Politikområde 6 Psykiatri og Handicap (DOC)

15.
Budget og mål 2011: Politikområde 17 Sundhed (DOC)

16.
Budget og mål 2011: Politikområde 18 Forebyggelse og behandling (DOC)

Bilag til Socialudvalget 18. maj 2011

17.
Kommentarer til udvalgenes mål fra budgetseminar 1 (DOC)

18.
Nye mål for 2012 - udarbejdet på budgetseminar 1 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Gensidig orientering

16.00.00I00-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

18-05-2011

3

 

 

Socialudvalget den 18. maj 2011:

Ingen.