Referat
Teknik- og Miljøudvalget
16-05-2011 kl. 16:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2011 - økonomiske tiltag - Teknik og Forsyningsområdet
  åbent 3 Budget 2012 - udmøntning af rammebesparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2011

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger til dagsorden.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Budget 2011 - økonomiske tiltag - Teknik og Forsyningsområdet

00.30.10Ø09-0093

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2011

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. maj 2011 fik udvalget forelagt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 på Teknik og Forsynings området. Budgetopfølgningen viste, at der samlet set forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011.

Teknik- og Miljøudvalget bad administrationen om at komme med forslag til sikring af budgetoverholdelsen, herunder at der ses på både personaleressourcer og driftsmidler.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at der foretages de budgetmæssige tiltag som beskrevet i sagsfremstillingen, med henblik på at sikre en overholdelse af budgettet.

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. maj 2011:

Der overføres et overskud fra RKR Service på 1,85 mio. kr. og et overskud fra Vej & Park Bornholm på 4,05 mio. kr. til sikring af overholdelse af budget 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagsfremstilling

Af budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 ses at:

Teknik og Miljø forventer et merforbrug på 5,4 mio. kr. på den overførbare del af budgettet. Det overførte underskud på 4,1 mio. kr. fra 2010 forventes således at stige til 9,5 mio. kr. ved årets udgang. På den ikke-overførbare del af budgettet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2011.

 

Bofa forventer at overholde budgettet i 2011.

 

BAT forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr. der svarer til det overførte overskud fra 2010 Beløbet forventes – sammen med den årlige bevilling på 1,5 mio. kr. - anvendt til indkøb af nye busser.

 

RKR Service forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. således at det overførte overskud fra 2010 på 2,3 mio. kr. udgør 2,0 mio.kr. ved udgangen af 2011. Merforbruget på de 0,3 mio kr. forklares ved planlagt efteruddannelse af kantinepersonale, uddannelse af serviceassistenter, KRAMS-indsats og etablering af madordning i børneinstitutioner.

Vej & Park Bornholm forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2011. Det overførte overskud på 6,5 mio. kr. forventes derfor at falde til 5,5 mio. kr. ved årets udgang. Vej & Park Bornholm forventer at bruge de 1,0 mio. kr. på en nødvendig tagrenovering på adressen Sandemandsvej 1B i Rønne.

 

Tiltag til sikring af budgetoverholdelse:

Områdets forventede merforbrug skyldes det ekstreme forbrug til vintertjenesten i årets første 2 måneder. Hele årets budget til vintertjeneste er som følge heraf forbrugt. Det forventede merforbrug på 5,9 mio. kr. skyldes det forventede forbrug til vintertjenesten resten af 2011.

 

Det foreslås at de 5,9 mio. kr. dækkes af overførte overskud fra hhv. RKR Service og Vej & Park Bornholm. Det foreslås at der overføres 1,85 mio. kr. fra RKR Service, ud af et forventet overskud på 1,97 mio. kr. samt at der overføres 4,05 mio. kr. fra Vej & Park Bornholm (ud af et forventet overskud på 5,50 mio. kr.). 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Budget 2012 - udmøntning af rammebesparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.00Ø09-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2011

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 3. maj 2011, beskriver områdechefen for Teknik og Forsyning konkrete forslag der kan medvirke til sikring af budgetoverholdelse samt forslag til udmøntning af de af ØKE godkendte rammereduktioner for 2012 og overslagsårene.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de præsenterede tiltag til udmøntning af rammereduktioner i 2012 og overslagsårene samt tiltag til nedbringelse af underskud fra 2010.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. maj 2011:

De på mødet fremlagte forslag til besparelser blev drøftet og fremlægges til endelig beslutning på udvalgets møde d. 7. juni.
Udvalget anbefaler at BAT udskifter 12 busser i 2011, finansieret af BATs overførte overskud fra 2010 på 4,7 mio kr, den årlige bevilling til indkøb af busser på 1,5 mio kr, samt 18 mio fra kassebeholdningen.

BATs budget reduceres som konsekvens heraf med 1,8 mio i 10 år fra 2012.

 

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. maj. Udover et forventet merforbrug i 2011 (behandlet på andet punkt på denne dagsorden), overføres et underskud fra 2010 på 4,1 mio. kr. 

 

Områdechefen for Teknik og Forsyning vil på mødet præsentere udvalget for forslag til udmøntning af rammebesparelser samt nedbringelse af underskud fra 2010. Forslag til udmøntning af rammebesparelserne skal indgå som en del af de stående udvalgs budgetbidrag.

 

På ØKEs møde d. 13. april 2011 blev rammereduktionerne fastsat, og på Teknik- og Miljøudvalgets område udgør reduktionen 3,2 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. i hvert af overslagsårene.

 

Efter en drøftelse i udvalget, skal de besluttede tiltag i høring i MED udvalget i Teknik & Miljø, hvorefter de forelægges udvalget til 2. behandling d. 7. juni.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Gensidig orientering

01.01.00I00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2011

4

 

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. maj 2011:
Intet til orientering.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

16-05-2011

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 16. maj 2011:

Ingen sager til Ældreråd og Handicapråd.