Referat
Kommunalbestyrelsen
26-01-2012 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne
  åbent 3 Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring
  åbent 4 Stillingtagen til den fremtidige placering af 10. klasse-aktiviteten på Bornholm
  åbent 5 Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum
  åbent 6 Evaluering af Bornholms Teater
  åbent 7 Råstofplan for Bornholm 2012-2024
  åbent 8 Lokalplanforslag og kommuneplantillæg for et område på den sydlige del af Hasle Havn
  åbent 9 Anmodning om økonomisk støtte til renoveringsprojekt
  åbent 10 Anlægsbevilling til iagngsætning af bygningsvedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme
  åbent 11 Søndergade 22, Rønne. Tilbageførsel af anlægsbevilling.
  åbent 12 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2011
  åbent 13 Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd
  åbent 14 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

Betina Haagensen mødte kl. 18,13 efter behandling af pkt. 2.

Martin Sten Jørgensen mødte kl. 18,05 efter behandling af pkt. 1.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

 Åbent  møde

 2  Udbud af boligadministration for kommunens nye plejecenter- og psykiatriboliger i Rønne

88.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Socialudvalget

15-12-2011

2

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Administrationen af de 120 nye plejecenterboliger på Snorrebakke Allé, samt de 25 nye boliger til socialpsykiatrien sendes i udbud. Der ønskes en optimal og målrettet administration, som skal foregå i et tæt samarbejde mellem administrator, beboerne, pårørende, ledelsen og medarbejderne på de 2 nye boligbebyggelser. Der ønskes samtidig et kontrolbud fra kommunens boligadministration.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget

·         at anbefale Kommunalbestyrelsen at gennemføre et udbud af boligadministrationen af de 120 nye boliger på Plejecenter Snorrebakken samt af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien

 

Socialudvalget, den 15. december 2011:

Socialudvalget ønsker,

at se et eventuelt udbud af boligadministrationen i sammenhæng med budgetvedtagelsen for 2012, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede. "at der skal afdækkes muligheder for et øget offentlig-privat samarbejde i den kommunale drift. Afdækningen skal ske bredt over hele kommunens virksomhed, og skal identificere muligheder og barrierer", og

Socialudvalget anbefaler,

at ØKE tilvejebringer det nødvendige grundlag for et eventuelt udbud på boligområdet for så vidt angår nybyggede boliger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Socialudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Byggeudvalget for Plejecenter Snorrebakken har i sit møde den 12. oktober 2011 drøftet og anbefalet, at den kommende administration af de i alt 120 nye plejecenterboliger sendes i udbud for at få de optimale vilkår for administrationen af de nye boliger. Der blev i udvalget samtidig peget på, at administrationen af de 25 nye boliger til socialpsykiatrien på Kommandanthøjen udbydes sammen med de 120 nye plejecenterboliger.

Udbuddet anbefales gennemført inden for Tilbudslovens rammer gennem annoncering eller som et EU-udbud med prækvalifikation, hvis det samlet set ikke kan holde sig under EU´s tærskelværdi, hvilket afklares inden annonceringen.

Der stilles en række krav i udbudsmaterialet og herunder konkurrencekrav til de bydende:

-         at der skal lægges en dokumentation for erfaring inden for området med referencer

-         at administrationen skal foregå i et tæt samarbejde med beboerne, deres pårørende, ledelsen og medarbejderne på Plejecenter Snorrebakken og med de 25 boliger til socialpsykiatrien

-         at administrator eller aftalepartner kan stille op med kort varsel (maks. 1 time), hvis der opstår forhold på adresserne, som kræver administrators tilstedeværelse

-         at der skal tilbydes en pris for administrationen målt pr. boligenhed om året

-         at kommunens boligenhed udarbejder et kontrolbud inden for de nævnte konkurrencevilkår

Udbuddet planlægges gennemført i begyndelsen af 2012 og afsluttet inden den 1. maj 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – boligadministrationen finansieres via beboernes huslejer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet efter høring

17.00.00K04-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2012

6

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi– og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af en ændret skolestruktur den 24. februar 2011, at der også skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for kommunens fire almene skoler.

Den 24. november 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at godkende, at notatet ”Ny tildelingsmodel på skoleområdet” sendes i høring med børne- og Skoleudvalgets anbefaling af variant A, og at den samlede budgetramme skal overholdes og genberegnes hvert år.

Forslaget har været i høring i perioden 8. november til 19. december 2011.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Børn - og Skole indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

a)     Endeligt vurderer, hvilken balance udvalget ønsker mellem en elevtalsafhængig model og en klassetildelingsmodel.

b)     Endeligt forholder sig til den situation, at tildelingsmodellen tilsammen i nogle år fordeler flere midler til de fire skoler end demografimodellen tildeler skolevæsenet. Der er to muligheder:1)Børne- og Skoleudvalget kan enten anbefale, at den samlede budgetramme skal overholdes. Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. 2) Den samlede budgetramme udvides så serviceniveauet fastholdes.

 

 

Børne- og skoleudvalget den 10. januar 2012:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, variant A til kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at den samlede budgetramme overholdes, og at budgettildelingen genberegnes hvert år.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet ingen af modellerne løser de økonomiske udfordringer i det bornholmske skolevæsen.

Sagsfremstilling

I øjeblikket fordeles det samlede budget for hele skolevæsenet mellem skolerne ved et kronebeløb pr. elev (taxametermodel).  Sigtet med en ny tildelingsmodel, er at sikre et økonomisk driftsgrundlag for skolerne i den skolestruktur, der blev besluttet den 24. februar 2011.

 

Man kan få et overblik over den økonomiske dimension af de mulige tildelingsmodeller, hvis man opfatter dem som et kontinuum eller et spekter med to poler. Som den ene pol kan man forestille sig en model, der tildeler det samme budget til hver skole. Den anden pol er en model, der tildeler budget udelukkende i forhold til antallet af elever.

 

        Beløb pr. skole------ Beløb pr. afdeling------ Beløb pr. klasse------ Beløb pr. elev

 

I mellem disse yderpoler kan man forestille sig et uendeligt antal varianter, der enten er ”rene” som f.eks. et beløb pr. skole eller kombinationer af forskellige beløb fordelt på to eller flere parametre.

 

I grundmodellen indgår de fire parametre som er nævnt ovenfor: Beløb pr. skole, beløb pr. afdeling, beløb pr. klasse og beløb pr. elev. Der er blevet beregnet 3 varianter af grundmodellen.

 

Grundmodellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2011. Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel, der primært er klassebaseret.

 

Økonomiske konsekvenser

Sammenligning af varianterne

Varianternes økonomiske dimension er nedenfor illustreret ud fra i hvor høj grad, der er tale om overvejende fast budgettildeling eller overvejende variabel budgettildeling.  

Figur 1: Procentandel af budgetramme fordelt efter skole, afdeling, klasse og elev

 

 

 

 

 


Skole

Afdeling

Klasse

Elev

Nuværende taxametermodel og udgangspunkt

2%

-

98%

Variant A – Fire parametre

3%

4%

34%

58%

Variant B – Fire parametre

6%

8%

55%

31%

Variant C – Fire parametre

6%

8%

71%

15%

 

I varianter med overvejende fast tildeling (skole, afdeling og klassetildeling) vil der blive omfordelt budget fra skoler med høje klassekvotienter til skoler med lave klassekvotienter.

I varianter med overvejende variabel tildeling (elevtildeling) omfordeles budget fra skoler med lave klassekvotienter til skoler med høje klassekvotienter.

Beregningerne viser, at stort set alle de af arbejdsgruppen udarbejdede varianter omfordeler budget fra Rønneskolen og Paradisbakkeskolen til Hans Rømers Skolen og Skole Nord.

 

Jo lavere andel af budgetrammen, der fordeles efter antallet af elever, desto hårdere rammes Rønneskolen og Paradisbakkeskolen af omfordelingen, da disse skoler har de højeste klassekvotienter.

En tildelingsmodel, der overvejende tildeler fast budget er dog ikke i overensstemmelse med demografikorrektionen af skoleområdets budgetramme.

Demografikorrektionen er baseret på en marginalmode, der regulerer ændringer i befolkningsudviklingen for aldersgruppen 6-16 årige.

Ved en tildelingsmodel på skoleområdet, som overvejende har en fast tildeling, opstår de ubalancer, som fremgår af nedenstående tabel 1. Det ses, at alle tre varianter forventes at tildele skolerne et større budget end ved den nuværende taxametermodel i 2015.

Det ses endvidere af tabel 1, at under de valgte forudsætninger har varianterne følgende konsekvenser for de tre år:

2013: Der er balance i alle varianter i forhold til udgangspunktet.

2014: Budgettildelingen reduceres i alle varianter i forhold til udgangspunktet

2015: I alle varianter øges tildelingen.

 

Tabel 1: Oversigt over alle modellerne, differencer ift. Udgangspunktet

Variant

2013

2014

2015

Variant A

0

-532.000

446.000

Variant B

0

-196.000

1.424.000

Variant C

0

-71.000

1.947.000

Note: Minus angiver at rammen reduceres i forhold til udgangspunktet

Politisk kan man forholde sig på to måder til differencerne i 2015:

 1) Den samlede budgetramme skal overholdes: Det indebærer, at budgettildelingen genberegnes hvert år. (De tildelte beløb pr. klasse eller pr. elev reduceres så tildelingen holder sig indenfor skolevæsenets totalramme)

 2) Den anden mulighed er, at den samlede budgetramme udvides.

Ved en genberegning vil der være tale om en serviceforringelse. Ved tilførsel af yderligere midler fastholdes serviceniveauet som i udgangspunktet.

Varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling

Overblik over varianternes konsekvenser for den gennemsnitlige budgettildeling pr. elev og pr. klasse er gengivet i tabel 2 og tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 2: Gnst. budgettildeling* pr. elev

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

38.870

39.970

38.820

39.000

Variant A

40.190

41.250

38.560

37.960

Variant B

41.330

43.140

38.310

37.050

Variant C

41.600

43.580

38.150

36.980

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Tabel 3: Gnst. budgettildeling* pr. klasse

Variant

Skole Nord

Hans Rømers Skolen

Paradisbakkeskolen

Rønneskolen

Udgangspunkt

796.560

795.270

849.660

840.560

Variant A

823.400

820.460

843.730

818.060

Variant B

846.950

858.120

838.180

798.360

Variant C

852.390

866.820

834.530

797.010

*) Gennemsnit er beregnet på baggrund af budgettildeling i 2013, 2014 og 2015

 

Forskellene i tildelte beløb pr. elev/ år afspejles i de beløb, der flyttes fra skoler, med høje klassekvotienter til skoler med relativt lave klassekvotienter.

 

I en rent elevbaseret tildelingsmodel tildeles den højeste service til klasser med mange elever.

 

I en tildelingsmodel baseret på klasser vil den højeste service derimod tildeles klasser med få elever.

 

Børne- og Skoleudvalget skal derfor forholde sig til, hvilken balance der ønskes mellem på den ene side den elevtalsafhængige models ulighed målt skole for skole og på den anden side klassetildelingsmodellens ulighed målt elev for elev.

 

Den nye tildelingsmodel skal have virkning fra den 1. august 2012.

 

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet i alt otte høringssvar, fem fra de høringsberettigede parter og tre uopfordrede høringssvar.

 

De fem høringsberettigede:

De fire skolers bestyrelser er delte i deres anbefalinger. Paradisbakkeskolen og Rønneskolen anbefaler variant A, Skole Nord anbefaler variant C og Hans Rømer Skolen kan ikke anbefale variant A. Handicaprådet Anbefaler variant A

 

Derudover har følgende tre interessenter afgivet uopfordrede høringssvar:

Bornholms Lærerforening anbefaler variant A. Afdelingsrådet ved afdeling Aaker anbefaler variant C. Faglig klub i Bornholms Lærerforening ved afdeling Aaker anbefaler variant C

 

De indkomne høringssvar og en sammenskrivning af svarene er vedhæftet dette punkt som bilag.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2012

1.
Skolebestyrelsen, Hans Rømer Skolen (DOC)

2.
Ny tildelingsmodel på skoleområdet (DOC)

3.
Sammenskrivning af høringssvar (DOC)

4.
Skolebestyrelsen Skole Nord (DOC)

5.
Handicaprådet (MSG)

6.
image001.gif (GIF)

7.
Skolebestyrelsen og MED-udvalg, Paradisbakkeskolen (MSG)

8.
Afdelingsrådet, Afd. Aaker (DOC)

9.
Bornholms Lærerforening (DOC)

10.
Rønneskolen, Skolebestyrelsen/Afdelingsrådene på Søndermark, Østre og Åvang, VirksomhedsMED (DOC)

11.
Afd. Aaker, fagligklub (BornholmsLærerforening) (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Stillingtagen til den fremtidige placering af 10. klasse-aktiviteten på Bornholm

17.02.07P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Med henvisning til henvendelse fra Campus Bornholm, jf. mail af 18. november 2011 (bilag 1), og efterfølgende møde omhandlende deres henvendelse, foreligger der en forespørgsel fra Campus Bornholm om stillingtagen til den fysiske placering af 10 klasseaktiviteten.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstiller at der udarbejdes en bevillingssag med henblik på afsøgning af et fremtidigt fællesskab.

Poul Overlund-Sørensen og Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Borgmesteren foreslår, at der iværksættes en undersøgelse af et eventuelt fremtidigt bygningsfællesskab, idet det præciseres, at der er tale om et bygningsfællesskab.
 
For forslaget stemte 20 (liste A, liste V, liste L, liste I og Jacob Kjøller), imod stemte 7 (liste F, liste K, liste O, liste B). 


Borgmesterens forslag er godkendt.


Sagsfremstilling

Der har i Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2011 været behandlet en sag om muligheder for samarbejde med Campus Bornholm. Børne- og skoleudvalgets beslutning var, at udvalget var åbne overfor drøftelse af et lokalefællesskab i forbindelse med planlægningen af de fysiske rammer for Campus Bornholm.

Det er grundlæggende denne sag, der nu skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Dagsorden og notat fra behandlingen den 3. maj 2011 indgår som bilag 2 og 3.

 

Det bør politisk vurderes hvilken grad af samarbejde, der skal søges iværksat. I den forbindelse er det vigtigt at få vurderet gevinsten for Bornholms Regionskommune. Vil et samarbejde føre til, at 10. klassecenteret kan drives billigere eller ligeså billigt og med samme kvalitet som nu?  Vil flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse? Kort sagt hvad er gevinsterne ved et samarbejde for de unge, og er der gevinster for den kommunale økonomi?

 

Lokalefællesskab

Skal der arbejdes frem mod et lokalefællesskab, er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen af hensyn til planlægningen af de fysiske rammer hurtigt bringer denne mulighed i spil. Man kunne forestille sig 10. klassecenteret placeret på samme adresse som Campus Bornholm, men med en driftsorganisation og økonomi som nu. Det vil skulle undersøges hvilke konsekvenser en sådan organisering har med hensyn til de fysiske rammer for undervisningen. Kan Vibegårdsbygningerne flyttes til Campusområdet? Hvad vil det koste? Hvor kan de placeres? Eller skal der bygges nyt?

 

20-20 ordning

Den 11. januar 2011 besluttede Børne- og Skoleudvalget at iværksætte forsøg med en 20-20 ordning (undervisning i 20 uger på 10. klassecenteret og 20 ugers undervisning på Campus Bornholm). Der var ved tilmeldingsfristens udløb kun tilmeldt 8 elever. Det var for lidt. Der var ved planlægningen af forsøget enighed om, at der skulle mindst 18 tilmeldinger til for, at tilbuddet kunne realiseres. 20-20-ordningen er derfor opgivet for skoleåret 2011/12.

 

Driftsoverenskomst

Ved en løsning med en driftsoverenskomst skal der aftales en pris pr. elev. Ungecenter Bornholm vurderer, at prisen alt inklusive (bygninger, specialundervisning mv.) er 51.500 kr. pr. elev i den nuværende ordning.

Der vil formentlig ikke være god økonomi i, at drive to 10. klassetilbud - ét i regi af Campus Bornholm og et andet på én af overbygningsskolerne, hvor der i øvrigt ikke umiddelbart er plads. Problemet er, at forældrene kan sige nej til et tilbud på Campus Bornholm. Derfor skal Kommunen under alle omstændigheder have et beredskab på 10.klasseområdet.

 

For en nærmere beskrivelse af mulighederne henvises til vedhæftede notat, bilag 3.

 

Såfremt der skal arbejdes videre med en anden placering af aktiviteterne vil sagen skulle behandles igen i februar, med henblik på godkendelse af tilbud for udarbejdelse af byggeprogram, og endelig beslutning vil skulle træffes når byggeprogram er udarbejdet og økonomiske estimater foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis man vælger at flytte aktiviteten, vil der være økonomiske konsekvenser i form af enten leje eller eje.

 

For at få et estimat til ovenstående konsekvenser, skal der fastlægges krav i henhold til et byggeprogram. Der vil skulle indhentes tilbud på denne opgave.

 

I henhold til dette byggeprogram vil der kunne udarbejdes et estimat for finansieringen af byggeriet, både i en lejemodel og en ejermodel.

 

Alle beregninger vil være estimater, da dette vil bero på den endelige pris for byggeriet og efterfølgende forhandlinger om finansiering eller leje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Henvendelse fra Campus Bornholm (MSG)

2.
Børne- og Skoleudvalgets behandling den 3.5.2011 (DOC)

3.
Notat vedr. muligheder for samarbejde om drift af 10. klasse (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Bornholms Kunstmuseums udbygning med lysmuseum

19.03.00G00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

5

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med Bornholms Kunstmuseums planlagte udbygning med et lysmuseum skal der tages stilling til bygherrerollen.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     at model 2 anvendes til opførelsen af udbygningen

b)     at model 3 anvendes, såfremt Statsforvaltningen ikke accepterer model 2

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Udvalget anbefaler model 3.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bjarne Hartung Kirkegaard kan ikke medvirke, men anbefaler model 2.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

Liste K og liste B kan ikke medvirke, men anbefaler model 2.

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ønsker at udvide museet med et lysmuseum, som for størstedelens vedkommende vil blive bygget under jorden. Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet denne sag i forbindelse med en udvidelse af museets driftsbudget.

 

Bygherrerollen

Der er 3 modeller med forskellige konstruktionsmuligheder og betingelser for opførelse af den nye museumsbygning i henholdsvis kommunens regi og i en selvstændig fond/selvejende institutions regi.

Det kan oplyses, at tilskudsydende fonde ved den tidligere udbygning har været og forventes igen at være indforstået med, at kommunen efter udbygningen fortsat vil være ejer af hele bygningsmassen, såfremt der vælges en model med kommunen som bygherre.

Byggeudgifterne er anslået til at udgøre ca. 73 mio. kr. + moms på 18,25 mio. kr.

 

Model 1:

Kommunen opfører bygningen og anvender momsrefusionsordningen. Ved denne model skal kommunen indbetale 17,5% af de modtagne fondstilskud til momsrefusionsordningen.

Der vil være en momsrefusion på 5.475.000 kr.

 

Model 2:

Kommunen opfører bygningen, men får tilladelse til at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, således at byggeriet ikke bliver omfattet af reglerne om momsrefusionsordning. Registreringen skal gælde i en periode på mindst 10 år. Derved skal der ikke indbetales 17,5% til ordningen og den fulde moms på 18.25 mio. kr. kan fradrages. Til gengæld er det et krav, at der opkræves moms af den husleje, som museet skal betale i leje af den nye museumsbygning. Over en 10-årig periode ved markedsleje vil momsen udgøre 9.125.000 kr., som skal tilbagebetales til SKAT. Modsat har museet forventet momsfradrag på husleje i den samme periode, svarende til 4.288.750 kr.

Det samlede momsfradrag bliver således 13.413.750 kr.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Forudsætningen for at få en frivillig momsregistrering i henhold til momslovens § 51 er, at udlejningen anses for at være erhvervsmæssig i momsmæssig henseende.

 

Kommunerne må ikke eje ejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning. Realformålet er dog ikke erhverv, men opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål - konkret museumsvirksomhed.

En udtalelse fra statsforvaltningen om, at denne ikke vender sig mod lovligheden af modellen bør foreligge.

 

Model 3:

Der oprettes en selvejende institution/fond, der som bygherre forestår opførelse af nybygningen og efterfølgende udlejer denne til museet på markedsvilkår. Fonden kan få refunderet moms på udgifter til opførelse og drift af ejendommen. I denne model skal den nye bygning udmatrikuleres som en selvstændig ejerlejlighed, og kommunen skal sælge byggeretten til fonden. Hverken kommunen eller museet må være stifter af fonden. Stifter kan være en af bidragsyderne til opførelsen.

Kunstmuseet skal betale markedsleje, som for størstedelens vedkommende bliver modsvaret af en tilsvarende udlodning fra fondens overskud til museet.

Momsdraget er som i model 2 på 13.413.750 kr.

Såfremt museet er godkendt efter ligningslovens § 8 A, således at museet kan modtage gaver, hvor gavegiver kan opnå skattemæssigt fradrag efter ligningslovens § 8 A kan der opnås momsfradrag på det fulde beløb på 18,25 mio. kr. Denne godkendelse har museet ikke hidtil haft, og der foreligger ikke p.t. en vurdering af muligheden for en sådan godkendelse.

 

Anbefaling.

Kommunens revision anser model 2 som den optimale løsning ud fra et momsmæssigt og administrativt synspunkt, hvis Statsforvaltningen vil acceptere, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering.

Giver Statsforvaltningen ikke tilladelse, anbefaler revisionen, at der arbejdes videre med model 3.

Momsmæssigt er model 2 og 3 identiske, men der vil alt andet lige være en række omkostninger forbundet med udskillelse af den nye bygning i en særskilt juridisk enhed mv.

Økonomiske konsekvenser

Byggeudgifterne afholdes af fondsmidler.

Udgifterne til den efterfølgende drift af nybyggeriet afholdes af Kunstmuseet og medfører ikke udgifter for kommunen.

Kunstmuseet skal som nævnt ovenfor betale markedsleje, som bliver modsvaret af et tilsvarende kommunalt tilskud til museet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Statsforvaltningen vil samtidig med fremsendelse af nærværende sag blive forespurgt om accept af, at kommunen anmoder om en frivillig momsregistrering på opførelse af en bygning, som skal udlejes til kulturelle formål.

 

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Notat fra revisionen (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Evaluering af Bornholms Teater

20.01.02G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

11-01-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

6

 

Hvem beslutter

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kunststyrelsens evaluering af Bornholms Teater fremsendes til orientering.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Fritid & Kultur indstiller,

a)     At evalueringen tages til efterretning

b)     At evalueringens konklusion indgår i forhandlingen med Kunststyrelsen om en ny egnsteateraftale for perioden 2013-2016.

 

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget den 11. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til ØKE/KB.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nuværende egnsteateraftale 2009-2012.

Kunststyrelsen har i november 2011 fremsendt en foretaget evaluering af egnsteatret Bornholms Teater for den forløbne periode af egnsteateraftalen 2009-2012.

Evalueringen er positiv i forhold til opfyldelse af den gældende egnsteateraftale.

Evalueringen konkluderer dog samtidig, at der er forhold omkring teatrets organisation og økonomi, hvor citat: ”der skal gøres noget for at ændre vilkårene og handlemulighederne, førend teatret er i stand til at fortsætte sin kunstneriske og organisatoriske udvikling.” citat slut.

I samspillet med kommunen handler det især om to ting:

1.      Samhørigheden med Rønne Theater, der beslaglægger uforholdsvis mange ressourcer hos Bornholms Teater. Evalueringen finder det oplagt at involvere staten i vedligeholdelsen og driften af Rønne Theater som et bevaringsværdigt stykke danmarkshistorie.

2.      Den nuværende konstruktion, hvor egnsteatret finansierer Foreningen Bornholms Dramaskole og Teaterforeningen Bornholm, som evalueringen finder uholdbar. Man mener, at det er kommunens opgave at finansiere de to foreninger, så Bornholms Teaters økonomi og bestyrelsessammensætning kan fremstå som et ”rent” egnsteater uafhængigt af foreningernes interesser. En løsning på denne konstruktion bør skrives ind i den kommende egnsteateraftale.

 

Ny egnsteateraftale 2013-2016.

Der skal allerede pr. 1/4 2012 foreligge udkast til en ny egnsteateraftale for 2013-2016. Jfr. ovenstående skal denne aftale indeholde muligheden for at løse problemerne i forhold til Rønne Theater og de to nævnte foreninger.

 

En ny egnsteateraftale vil blive oprettet og behandlet som en særskilt sag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget 11. januar 2012

1.
Evaluering.BornholmsTeaterfinal.pdf (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Råstofplan for Bornholm 2012-2024

01.09.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

5

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I 2008 vedtog Bornholms Regionskommune Råstofplan for Bornholm 2008-2020. Råstofplanen skal gennemgås hvert fjerde år for at vurdere om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen har Teknik & Miljø udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen har været sendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 19. oktober – 14. december 2011

Der er ikke i offentlighedsperioden, indkommet bemærkninger til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gældende Råstofplan for Bornholm 2008-2020 er dækkende, og at en revision ikke er påkrævet endnu. Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024.

 

Råstofplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer & programmer. Råstofplanen er en bestående plan, Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det derfor ikke er påkrævet, at der udarbejdes en fornyet miljøvurdering

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at gyldigheden af Råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes, og at der ikke fortages fornyet miljøvurdering.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Råstofplanlægningen er fastlagt i råstofloven (lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009). I lovens § 5a er indholdet i planen fastsat og processen for udarbejdelse af råstofplan samt revision af denne er fastlagt i § 6a, stk. 7. Råstofplanlægningen varetages af Regionerne. På Bornholm er det dog Bornholms Regionskommune.

Planperioden er 12 år. Der skal være planlagt for indvindingsressourcer for mindst to planperioder (i alt 24 år).

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. På baggrund af redegørelsen og indkomne høringssvar beslutter kommunalbestyrelsen, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Der er i Råstofplan for Bornholm 2008-2020 udlagt råstofinteresseområder, og råstofindvindingsområder. I råstofinteresseområder, er der kendskab til råstofforekomster, som det på længere sigt kan blive aktuelt at udnytte. Der er dog ikke afvejet imod andre arealinteresser i disse områder. I råstofindvindingsområder er der, udover en kendt ressource, foretaget en interesseafvejning, således at ansøger som hovedregel kan påregne meddelelse af en råstoftilladelse. I både råstofinteresseområder og råstofindvindingsområder kan arealbindende dispositioner som byudvikling og lign. normalt kun ske såfremt råstofferne er udnyttet først. Da råstofindvinding kun undtagelsesvist kan tillades uden for råstofindvindingsområder, er en stabil lokal råstofforsyning afhængig af at der er udlagt tilstrækkeligt med råstofindvindingsområder.

Skulle der opstå væsentlige behov for ændringer mellem revisionerne af råstofplanen er det dog muligt at lave et tillæg til råstofplanen. Et eventuelt tillæg til råstofplanen vil, ligesom en revideret råstofplan, blive udsendt i offentlig høring.

 

Teknik & Miljø har i juli og august været i kontakt med nuværende og tidligere råstofindvindere og har på baggrund af deres tilbagemeldinger samt statistiske data (indberetninger af indvundne råstofmængder) udarbejdet den vedhæftede redegørelse. Redegørelsen vurderer den tilgængelige restressource inden for de udlagte råstofindvindingsområder. Råstofforbruget har ligget nogenlunde stabilt igennem de seneste år, med mindre udsving som afspejler byggeaktiviteten i samfundet. Med den nuværende årlige produktion giver det en restlevetid for de nuværende råstofindvindingsområder på 120-160 år fordelt på kategorierne granit, sandsten samt sand, grus og sten. Teknik & Miljø vurderer derfor i redegørelsen at der ikke er behov for revision af råstofplanen.

Der er ikke i den offentlige høringsperiode der udløb 14. december 2011, indkommet bemærkninger, til redegørelsen.

Teknik & Miljøs samlede vurdering er herefter, at gyldigheden af den gældende råstofplan for Bornholm 2008-2020 fastholdes og behovet for revision genvurderes i år 2016.

Da der er tale om en eksisterende Råstofplan, hvor der ikke er sket ændringer, er det Teknik & Miljø’s vurdering at der ikke skal foretages en fornyet miljøvurdering af planen.

Råstofplanen vil herefter hedde Råstofplan for Bornholm 2012 – 2024 og er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Råstofplan 2012-2024 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Lokalplanforslag nr. 062 og kommuneplantillæg nr. 06 for et område på den sydlige del af Hasle Havn

01.02.05P16-0096

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

08-11-2011

9

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med baggrund i et områdefornyelsesprojekt og en arkitektkonkurrence vedr. Hasle Havn har Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2011 besluttet at udarbejde et lokalplanforslag og kommuneplantillæg for området. Lokalplanen skal bl.a. muliggøre anlægget af en ny kanal og en strand.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at kommuneplantillæg nr.06 og lokalplanforslag 062 offentliggøres i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2011:

Godkendt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag der omfatter et rekreativt område til kanalanlæg, et søterritorium til opfyld og anlæg af en bystrand (samt tilknyttede ferie- og fritidsformål). Lokalplanforslaget omfatter også et blandet bolig- og erhvervsområde der rummer en eksisterende fiskefabrik, fiskeredskabsskure og et ubebygget område.

 

Lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af 3 eksisterende lokalplaner fra firserne, som udlægger området til erhvervsområde (havnerelaterede erhvervsformål), men som aflyses i lokalplanområdet med vedtagelsen af den nye lokalplan nr. 062.

 

Området er inddelt i 4 delområder.

Delområde 1: Udlagt som rekreativt område, med mulighed for etablering af ferie- og fritidsformål samt en ny kanal. Der er afsat midler til udgravningen af et kanalanlæg (med støtte fra Transportministeriet).

Delområde 2: Udlagt som blandet bolig og erhverv – (erhvervsformål offentlige formål, privat handel og privat service). Lokalplanen gør det muligt at omdanne området fra et rent erhvervsområde til et mere blandet byområde, f.eks. med indretning af et nyt bytorv.

Delområde 3: Udlagt som blandet bolig- og erhverv. Anvendelsen har ingen anvendelsesmæssige konsekvenser for en eksisterende fiskefabrik, der kan fortsætte uændret. En eventuel anvendelse af området til f.eks. boligformål, forudsætter at fiskefabrikken er ophørt. Der kræves desuden en supplerende lokalplan, før der kan udføres større fysiske ændringer i den ubebyggede sydlige del af området.

Delområde 4: Udlagt som rekreativt område (ferie og fritidsformål), og udgør et nyt opfyldningsområde, inden for et allerede godkendt moleanlæg (godkendt af Kystdirektoratet den 26.06.11.) Lokalplanen gør det muligt at etablere en ny badestrand mod nord.

Kommuneplantillæg nr. 06 skal sikre en anvendelsesmæssig afgrænsning der svarer til lokalplanens. Med tillægget defineres det mere præcist hvad der udlægges til rekreative formål og hvad der f.eks. udlægges til mere byorienterede formål.

Der er udført screening af planerne af efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det er her vurderet at det ikke er nødvendigt at udarbejde miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 8. november 2011

1.
Lokalplanforslag 062 (PDF)

2.
Screeningsskema (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Anmodning om økonomisk støtte til renoveringsprojekt

00.34.00Ø20-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

16-11-2011

23

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Boligselskabet BO42 har anmodet kommunen om at støtte et renoveringsprojekt af 24 boliger på Fabriksvej i Rønne. Den økonomiske støtte der ønskes er 1 mio. som lån samt en kommunegaranti for 50 % af anlægssummen, der forventes at udgøre 27 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller at ønsket om økonomisk støtte til renovering af boligerne på Fabriksvej ikke imødekommes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. november 2011:

Udsættes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstiller, at ansøgningen om økonomisk støtte til renovering imødekommes.

Steen Colberg Jensen, Birger Rasmussen og Bjarne Kristiansen afventer deres stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet, idet de afventer fremsendelse af bilag.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Liste L, liste O og liste I kan ikke medvirke, idet der i en stor investering ikke gives mulighed for handicapvenlige boliger.

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet BO42 har anmodet kommunen om at støtte et renoveringsprojekt af 24 boliger på Fabriksvej i Rønne. Den økonomiske støtte der ønskes er 1 mio. som lån samt en kommunegaranti for 50% af anlægssummen, der forventes at udgøre 27 mio. kr.

 

Boligerne på Fabriksvej blev for ca. 1½ år siden undersøgt, da der var mistanke om skimmelsvamp. Det viste sig, at der er skimmelsvamp i en del af boligerne men at det pt. ikke er sundhedsmæssigt uforsvarligt at benytte boligerne.

 

Ifølge det projekt BO42 har fremsendt, vil omkostningerne til renovering af de i alt 24 boliger andrage 27 mio. kr., svarende til ca. 1,1 mio. kr. pr. bolig. Boligerne er i gennemsnit godt 80 m2. Boligerne er i sin nuværende form ikke velegnede til handicappede og i hht. det skitserede projekt, bliver boligerne heller ikke handicapvenlige efter renoveringen.

 

Teknik & Miljø har kontaktet Social og Sundhed og forespurgt om deres behov for boliger af den aktuelle type. Det oplyses herfra, at der ikke ses et behov for denne type boliger.

 

Økonomiske konsekvenser

BRK er anmodet om at støtte projektet med et lån på 1 mio. kr. Dette lån vil formentlig have laveste prioritet i byggeriet. Derudover anmodes kommunen om en kommunegaranti på 50 % af anlægssummen, der er estimeret til 27 mio. kr. – altså 13,5 mio. kr. Kommunegarantier af denne type, påvirker ikke kommunens samlede låneramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter behandlingen af sagsfremstillingen i ØKE er der nu vedhæftet fire bilag, fremsendt af Poul Overlund Sørensen. Derudover henvises til yderligere dokumenter på sagen, der refererer til sagsforløbet i øvrigt.

 

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. januar 2012

1.
Regulativ om særlig driftsstøtte (PDF)

2.
Kubens forslag til sagsfremstilling (PDF)

3.
Landsbyggefonden - fremrykning af renoveringssager (PDF)

4.
Regulativ om støtte fra landsbyggefonden (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Anlægsbevilling til igangsætning af bygnings-vedligeholdelse på kommunens boligudlejningsejendomme – 2. etape

82.07.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

8

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 9. januar 2007, at halvdelen af provenuet ved salg af kommunale boligudlejningsejendomme fremover skulle gå til en pulje til vedligeholdelse og forbedring af de tilbageblevne kommunale boliger for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau.
Der søges om en anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendomme, finansieret af denne pulje.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at der gives en anlægsbevilling på 1.365.000 kr. til de i økonomiafsnittet nævnte vedligeholdelsesarbejder.

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.365.000 kr. finansieret af den fra 2010 overførte pulje til vedligeholdelse af restboligmassen.

c)     at anlægsbevillingen gives til Teknik & Miljø under politikområde 09 Teknik og miljø.

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2011:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Der er nu atter opnået et provenu ved salg af ledige kommunale boliger, således at en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder på i alt 8 boligejendomme vil kunne iværksættes.

Teknik & Miljø har udvalgt disse 8 ejendomme ud fra en vurdering af, hvor vedligeholdelsesbehovet er størst. Ejendommene er gennemgået af eksterne rådgivere og der er fokuseret på vedligeholdelse af klimaskærmen. Der er for hver ejendom oplistet arbejder, som bør udføres, samt skønnet en samlet pris. Arbejderne foreslås udført i 2012.

De væsentligste renoveringsarbejder består i maling af vinduer, døre og udvendigt træværk, udskiftning af vinduer, reparation af tage og facader, samt fornyelse og reparation af tagrender.

 

Økonomiske konsekvenser

Halvdelen af det opnåede provenu ved salg af boligudlejningsejendomme er blevet overført til en pulje til vedligeholdelse af restboligmassen. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i budget 2011 er 1.495.896 kr. Rådighedsbeløbet forventes at blive overført til budget 2012 på Kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne kan således finansieres af ovennævnte pulje.

Skema vedr.

anvendelse af pulje til vedligeholdelse af boligejendomme

 

 

Ejendom

I alt kr.

Boliger

Grønnegade 2/Rådhusstrædet 3, Rønne

(tagrender, facader, tagryg og maling af vinduer)

220.000

Boliger

Marie Kofoedsvej 1-5, Rønne

(facader og maling af vinduer)

150.000

Bolig

Storegade 15, Rønne

(facader og maling, kitning af vinduer)

400.000

Bolig/værested

Vestergade 1, Allinge

(efterisolering)

75.000

Bolig

Grønnegade 21, Nexø

(facader, tagvindue, skorsten)

220.000

Bolig/værested

Havnevej 7/Åsen 13, Nexø

(udskiftning af vinduer)

 50.000

Boliger

Storegade 15, Åkirkeby

(facader, maling af vinduer, nye døre)

150.000

Boliger

Pedersker Hovedgade 46, Pedersker

(udskiftning af vandrør, rep. af facader)

100.000

I alt

2. etape

1.365.000

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Renovering af Søndergade 22, Rønne - tilbageførsel af anlægsbevilling

82.09.00Ø22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

10-01-2012

7

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har stillet Søndergade 22, Rønne til rådighed for et demonstrationsprojekt, som Østkraft er ansvarlig for.

Østkraft har efterfølgende meddelt, at der ikke kan findes den nødvendige finansiering til realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst.

Indstilling og beslutning

Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller:

a)     at anlægsbevillingen til renovering af Søndergade 22, Rønne på 515.830 kr.  tilbageføres

b)     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på -515.830 kr., og at beløbet tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje

 

Teknik- og Miljøudvalget d. 10. januar 2012:

Anbefales.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Østkrafts henvendelse vedr. et demonstrationshus til bl.a. udstilling af vedvarende energiløsninger og intelligent el-udstyr i boliger, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011 at stille ejendommen Søndergade 22 til rådighed for projektet, idet der samtidig blev meddelt en anlægsbevilling til renovering af ejendommen.

Østkraft har efterfølgende meddelt Bornholms Regionskommune, at Østkraft ikke har mulighed for at finde den restfinansiering, der muliggør en realisering af projektet, hvorfor projektet er aflyst. Efterfølgende er ejendommen sat til salg.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2011 en anlægsbevilling på 515.830 kr. til renovering af Søndergade 22, Rønne, finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje.

Dette anlægsprojekt afsluttes, anlægsbevillingen tilbageføres og rådighedsbeløbet på 515.830 kr. tilbageføres til Økonomi- og Erhvervsudvalgets disponible anlægspulje i 2011.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 10. januar 2012

1.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 30.06.2011 - Demonstrationshus - Søndergade 22, Rønne (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2011

00.32.18Ø10-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

18-01-2012

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2011.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012:

Taget til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Den første oversigt viser den faktiske beholdning (136,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (302,0 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2011 (63,1 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2011 (116,5 mio.).

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2010 til 31. december 2011.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 136,6 mio. kr. er faldet med 2,0 mio. kr. og dermed stort set uændret i forhold til opgørelsen pr. 30. november 2011. Der er p.t. et udlæg for Bofa på 35,0 mio. kr. som efterfølgende lånefinansieres.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Udviklingen i den gennemsnitlige beholdning er fortsat dalende, idet niveauet for den faktiske kassebeholdning nu ligger under niveauet i 2010. Niveauet for den gennemsnitlige beholdning er ultimo december ca. 21 mio. kr. højere end i 2010, idet det forventes, at den gennemsnitlige beholdning i løbet af 1. kvartal 2012 vil falde til et lavere niveau end beholdningen på samme tidspunkt i 2011.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2011 på 63,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2010 og de i 2011 afgivne tillægsbevillinger inkl. budgetoverførslerne fra 2010 til 2011 på netto 113,7 mio. kr.

 

Bemærkninger til den forventede faktiske kassebeholdning:

Den forventede faktiske beholdning er beregnet på baggrund af den beregnede kassebeholdning tillagt forventede overførsler til 2012 jf. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2011. Det bemærkes, at overførslerne vedrørende anlægsvirksomhed, lån og kvalitetsfond er negativ, hvilket skyldes, at der fortsat er salgsindtægter, der ikke er indgået som budgetlagt.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 40,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2012

1.
Beholdninger pr. 31. december 2011 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd

00.01.00A30-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

15-12-2011

24

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsens behandlede i mødet den 27. maj 2010 organisationernes indstillinger af medlemmer og suppleanter til Det lokale Beskæftigelsesråd. Efter fornyet henvendelse til organisationerne om indstillinger i respekt for ligestillingsloven og fornyet forsøg på at indhente manglende særlige begrundelser for afvigelser i forhold hertil, godkendte borgmesteren den 8. juni 2010 at udpege indstillingerne af medlemmer og suppleanter.

 

Siden har et medlem indstillet af LO og et medlem indstillet af Integrationsrådet ønsket at udtræde, og der er indstillet 2 nye medlemmer til LBR.

 

Yderligere har en suppleant indstillet af LO ønsket at udtræde, og da en af de hidtidige suppleanter er indstillet til medlem er der indstillet 2 suppleanter.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at de indstillede medlemmer og suppleanter udpeges.

Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011:
Liste B og liste F indstiller at punktet sendes tilbage, idet kravet om at der skal indstilles personer af begge køn ikke er opfyldt.

Forslaget er godkendt.
Liste I ikke kan medvirke.

 

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011:

Joan Prahl Skovgaard fra LO og Sanja Pancic Larsen fra Integrationsrådet blev udpeget.

 

Se supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse til mødet den 26. januar 2012.

 

Borgmesteren indstiller, at der udpeges 1 suppleant.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Michael Tysk-Andersen blev udpeget.

 

 

Sagsfremstilling

LO indstiller Nils Pedersen som medlem, og Joan Prahl Skovgaard og Michael Tysk-Andersen som suppleanter.

 

Integrationsrådet indstiller Carl Ilsøe som medlem.

 

Ved udpegning efter disse indstillinger vil fordelingen af medlemmer i LBR være 3 kvinder og 11 mænd. Tilsvarende vil fordelingen af de udpegede 10 suppleanter være ligelig med 5 kvinder og 5 mænd.

 

Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

 

De udpegede er pligtige at modtage valg til rådet.

 

Udpegningen gælder for resten af perioden indtil 31. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter at kommunalbestyrelsen tilbagesendte indstillingerne har LO i mail af 14. november 2011 genfremsendt indstillingerne af Nils Pedersen som medlem, og Joan Prahl Skovgaard og Michael Tysk-Andersen som suppleanter.

 

Som begrundelse for at fastholde indstillingerne gør LO gældende, at man herved som altovervejende hovedregel bygger på medlemsdemokrati, og indstiller repræsentanter fra fagforeningerne på grund af en særlig indsigt og særlig sagkundskab inden for beskæftigelsesområdet.

 

Der skal udpeges 1 medlem og 2 suppleanter indstillet af LO.

 

Integrationsrådet har i mail af 1. december 2011 meddelt, at de som medlem indstiller Carl Ilsøe og Sanja Pancic Larsen, der er henholdsvis næstformand og formand for Integrationsrådet.

 

Der skal udpeges 1 medlem indstillet af Integrationsrådet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. januar 2012

I konsekvens af beslutningen i mødet den 15. december 2011 skulle der samtidig have været udpeget 1 suppleant indstillet af LO.

 

Nils Pedersen er i forvejen suppleant, og Michael Tysk-Andersen er indstillet som suppleant af LO.

 

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 15. december 2011

1.
Vedr. indstilling til LBR Bornholm. LO Sektion Bornholm, 16. november 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2012

14

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2012:

Regionskommunen har modtaget en invitation til at komme en tur til Japan.
Folketingets landsdistriktsudvalg har meddelt, at de kommer på besøg i marts måned.